Sunteți pe pagina 1din 40

Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului


din 27 noiembrie 2003
privind competena recunoa!terea !i e"ecutarea #ot$r%rilor &udec$tore!ti 'n materie
matrimonial$ !i 'n materia r$spunderii p$rinte!ti de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 13(7/2000
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avn !n veere "ratatul e instituire a Comunit#$ii Euro%ene, !n s%ecial articolul &' litera (c)
*i articolul &+ alineatul ('),
avn !n veere %ro%unerea Comisiei
'
,
avn !n veere avi,ul Parlamentului Euro%ean
-
,
avn !n veere avi,ul Comitetului Economic *i Social Euro%ean
.
,
!ntruct:
(') Comunitatea Euro%ean# *i/a stabilit ca obiectiv crearea unui s%a$iu e libertate,
securitate *i 0usti$ie !n carul c#ruia se asi1ur# libera circula$ie a %ersoanelor2 3n acest sco%,
Comunitatea ao%t#, !n s%ecial, m#surile !n omeniul coo%er#rii 0uiciare !n materie civil#
necesare %entru buna 4unc$ionare a %ie$ei interne2
(-) Consiliul Euro%ean e la "am%ere a a%robat %rinci%iul recunoa*terii reci%roce a
hot#rrilor 0uiciare ca %iatr# e temelie %entru crearea unui s%a$iu 0uiciar veritabil *i a
ienti4icat re%tul e vi,it# ca o %rioritate2
(.) Re1ulamentul (CE) nr2 '.5+6-777 al Consiliului in -8 mai -777
5
stabile*te normele
%rivin com%eten$a, recunoa*terea *i e9ecutarea hot#rrilor 0uec#tore*ti !n materie
matrimonial# *i !n materia r#s%unerii %#rinte*ti 4a$# e co%iii comuni, %ronun$ate cu oca,ia
ac$iunilor matrimoniale2 Con$inutul acestui re1ulament a 4ost %reluat !n mare %arte in
Conven$ia in -: mai '88: avn acela*i obiect
;
2
(5) La . iulie -777, <ran$a a %re,entat o ini$iativ# !n veerea ao%t#rii unui re1ulament al
Consiliului %rivin e9ecutarea reci%roc# a hot#rrilor 0uec#tore*ti %rivin re%tul e vi,it# a
co%iilor
&
2
'
=O C -7. E, -+2:2-77-, %2 ';;2
-
>vi, ao%tat la -7 se%tembrie -77- (ne%ublicat !n =urnalul O4icial %n# la aceast# at#)2
.
=O C &', '52.2-77., %2 +&2
5
=O L '&7, .72&2-777, %2 '82
;
La momentul ao%t#rii Re1ulamentului (CE) nr2 '.5+6-777, Consiliul a luat not# e ra%ortul e9%licativ %rivin
convenia, elaborat e oamna %ro4esor >le1ria ?orras (=O C --', '&2+2'88:, %2 -+)2
&
=O C -.5, ';2:2-777, %2 +2
Pa1e ' o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(;) 3n veerea 1arant#rii e1alit#$ii tuturor co%iilor, %re,entul re1ulament re1lementea,#
toate hot#rrile 0uec#tore*ti !n materia r#s%unerii %#rinte*ti, inclusiv m#surile e %rotec$ie a
co%ilului, ine%enent e orice le1#tur# cu o %roceur# matrimonial#2
(&) @eoarece a%licarea normelor !n materia r#s%unerii %#rinte*ti intervine aesea !n
carul ac$iunilor matrimoniale, este mai inicat s# e9iste un sin1ur instrument !n materie e
ivor$ *i !n materie e r#s%unere %#rinteasc#2
(+) @omeniul e a%licare a %re,entului re1ulament re1lementea,# materiile civile, oricare
ar 4i natura instan$ei2
(:) 3n ceea ce %rive*te hot#rrile 0uec#tore*ti e ivor$, e se%arare e cor% sau e
anulare a c#s#toriei, %re,entul re1ulament ar trebui s# se a%lice numai es4acerii unei le1#turi
matrimoniale *i nu ar trebui s# re1lemente,e %robleme %recum cau,ele e ivor$, e4ectele
%atrimoniale ale c#s#toriei sau alte eventuale m#suri accesorii2
(8) 3n ceea ce %rive*te bunurile co%ilului, %re,entul re1ulament ar trebui s# se a%lice
numai m#surilor e %rotec$ie a co%ilului, anume: (i) esemn#rii *i atribu$iilor unei %ersoane
sau ale unui or1anism !ns#rcinat s# aministre,e bunurile co%ilului, s# !l re%re,inte *i s# !l
asiste *i (ii) m#surilor %rivin aministrarea, conservarea sau is%o,i$ia cu %rivire la bunurile
co%ilului2 3n acest conte9t *i cu titlu e e9em%lu, %re,entul re1ulament ar trebui s# se a%lice
ca,urilor !n care %#rin$ii sunt !n liti1iu !n le1#tur# cu aministrarea bunurilor co%ilului2
A#surile %rivin bunurile co%ilului care nu %rivesc %rotec$ia co%ilului ar trebui s# 4ie
re1lementate !n continuare e Re1ulamentul (CE) nr2 556-77' al Consiliului in -- ecembrie
-777 %rivin com%eten$a, recunoa*terea *i e9ecutarea hot#rrilor 0uec#tore*ti !n materie
civil# *i comercial#
'
2
('7) Pre,entul re1ulament nu se a%lic# acelor materii care %rivesc securitatea social#,
m#surilor e re%t %ublic cu caracter 1eneral !n materie e euca$ie *i e s#n#tate, nici
hot#rrilor %rivin re%tul e a,il *i imi1rarea2 3n %lus, %re,entul re1ulament nu se a%lic# nici
stabilirii 4ilia$iei, care este o %roblem# se%arat# e atribuirea r#s%unerii %#rinte*ti, *i nici altor
%robleme le1ate e starea %ersoanelor2 >cesta nu se a%lic# nici m#surilor luate ca urmare a
4a%telor %enale s#vr*ite e c#tre co%ii2
('') Obli1a$iile e !ntre$inere se e9clu in omeniul e a%licare a %re,entului re1ulament,
eoarece sunt e0a re1lementate e Re1ulamentul (CE) nr2 556-77'2 3n 1eneral, instan$ele
com%etente !n temeiul %re,entului re1ulament vor avea com%eten$a e a hot#r! !n materie e
obli1a$ii e !ntre$inere %rin a%licarea articolului ; alineatul (-) in Re1ulamentul (CE)
nr2 556-77'2
('-) "emeiurile e com%eten$# stabilite %rin %re,entul re1ulament !n materia r#s%unerii
%#rinte*ti sunt conce%ute !n 4unc$ie e interesul su%erior al co%ilului *i, !n s%ecial, e criteriul
%ro9imit#$ii2 Prin urmare, ar trebui s# 4ie com%etente !n %rimul rn instan$ele statului
membru !n care co%ilul !*i are re*ein$a obi*nuit#, cu e9ce%$ia unor ca,uri e schimbare a
re*ein$ei co%ilului sau ca urmare a unui acor !ncheiat !ntre titularii r#s%unerii %#rinte*ti2
('.) 3n interesul co%ilului, %re,entul re1ulament %ermite instan$ei com%etente, !n mo
e9ce%$ional *i !n anumite coni$ii, s# trimit# cau,a instan$ei unui alt stat membru, !n ca,ul !n
care aceasta este mai !n m#sur# s# solu$ione,e cau,a2 Cu toate acestea, !n acest ca,, cea e a
oua instan$# sesi,at# nu ar trebui autori,at# s# trimit# ca,ul unei a treia instan$e2
'
=O L '-, '&2'2-77', %2 '2 Re1ulament, ast4el cum a 4ost moi4icat ultima at# %rin Re1ulamentul (CE)
nr2 '58&6-77- al Comisiei (=O L --;, --2:2-77-, %2 '.)2
Pa1e - o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
('5) E4ectele %re,entului re1ulament nu ar trebui s# auc# atin1ere a%lic#rii re%tului
interna$ional %ublic !n materia imunit#$ii i%lomatice2 @ac# instan$a com%etent# !n temeiul
%re,entului re1ulament nu/*i %oate e9ercita com%eten$a in cau,a e9isten$ei unei imunit#$i
i%lomatice !n con4ormitate cu re%tul interna$ional, com%eten$a ar trebui stabilit# !n statul
membru !n care %ersoana !n cau,# nu bene4icia,# e nici o imunitate, !n con4ormitate cu
le1isla$ia statului res%ectiv2
(';) Re1ulamentul (CE) nr2 '.5:6-777 al Consiliului in -8 mai -777 %rivin noti4icarea *i
comunicarea !n statele membre a actelor 0uiciare *i e9tra0uiciare !n materie civil# *i
comercial#
'
se a%lic# %entru noti4icarea *i comunicarea actelor in carul unei ac$iuni
0uiciare intentate !n temeiul %re,entului re1ulament2
('&) Pre,entul re1ulament nu !m%ieic# instan$ele unui stat membru s# ia, !n ca, e
ur1en$#, m#suri %rovi,orii sau asi1uratorii %rivin %ersoanele *i bunurile a4late !n acest stat2
('+) 3n ca, e e%lasare sau e re$inere ilicit# a unui co%il, !na%oierea sa ar trebui ob$inut#
4#r# !ntr,iere, iar, !n acest sco%, Conven$ia e la Ba1a in -; octombrie '8:7 ar trebui s# se
a%lice !n continuare, ast4el cum a 4ost com%letat# cu is%o,i$iile in %re,entul re1ulament, !n
s%ecial cu cele in articolul ''2 Instan$ele in statul membru !n care a 4ost e%lasat co%ilul sau
a 4ost re$inut ilicit ar trebui s# 4ie !n m#sur# s# se o%un# !na%oierii sale !n ca,uri %recise,
0usti4icate !n mo cores%un,#tor2 Cu toate acestea, o ast4el e hot#rre ar trebui s# %oat# 4i
!nlocuit# cu o hot#rre ulterioar# a instan$ei in statul membru al re*ein$ei obi*nuite a
co%ilului !naintea e%las#rii sale sau a re$inerii sale ilicite2 @ac# aceast# hot#rre im%lic#
!na%oierea co%ilului, !na%oierea ar trebui reali,at# 4#r# a 4i necesar# recur1erea la vreo
%roceur# %entru recunoa*terea *i e9ecutarea hot#rrii !n cau,# !n statul membru !n care se
a4l# co%ilul r#%it2
(':) 3n ca, e hot#rre e ne!na%oiere %ronun$at# !n temeiul articolului '. in Conven$ia e
la Ba1a in '8:7, instan$a ar trebui s# in4orme,e cu %rivire la aceasta instan$a com%etent# sau
autoritatea central# in statul membru !n care co%ilul !*i avea re*ein$a obi*nuit# !naintea
e%las#rii sau re$inerii sale ilicite2 >ceast# instan$#, !n ca,ul !n care nu a 4ost !nc# sesi,at#, sau
autoritatea central#, ar trebui s# arese,e o noti4icare %#r$ilor2 >ceast# obli1a$ie nu ar trebui s#
!m%ieice autoritatea central# s# arese,e, e asemenea, o noti4icare autorit#$ilor %ublice
vi,ate !n con4ormitate cu re%tul intern2
('8) >scultarea co%ilului 0oac# un rol im%ortant !n a%licarea %re,entului re1ulament 4#r# ca
acest act s# aib# ca e4ect moi4icarea %roceurilor na$ionale a%licabile !n aceast# materie2
(-7) >scultarea co%ilului !ntr/un alt stat membru se %oate e4ectua !n con4ormitate cu
moalit#$ile %rev#,ute e Re1ulamentul (CE) nr2 '-7&6-77' al Consiliului in -: mai -77'
%rivin coo%erarea !ntre instan$ele statelor membre !n omeniul ob$inerii e %robe !n materie
civil# sau comercial#
-
2
(-') Recunoa*terea *i e9ecutarea hot#rrilor 0uec#tore*ti %ronun$ate !ntr/un stat membru
ar trebui s# se ba,e,e %e %rinci%iul !ncreerii reci%roce, iar motivele e re4u, al recunoa*terii
ar trebui reuse la minimul necesar2
(--) >ctele autentice *i acorurile !ntre %#r$i care sunt e9ecutorii !ntr/un stat membru ar
trebui asimilate Chot#rrilor 0uec#tore*tiD !n sco%ul a%lic#rii normelor e recunoa*tere *i e
e9ecutare2
'
=O L '&7, .72&2-777, %2 .+2
-
=O L '+5, -+2&2-77', %2 '2
Pa1e . o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(-.) Consiliul Euro%ean e la "am%ere a estimat !n conclu,iile sale (%unctul .5) c#
hot#rrile 0uec#tore*ti %ronun$ate !n liti1iile care $in e re%tul 4amiliei ar trebui
Crecunoscute automat !n !ntrea1a Uniune 4#r# %roceur# intermeiar# sau motive e re4u, al
e9ecut#riiD2 >cesta este motivul %entru care hot#rrile %rivin re%tul e vi,it# *i cele %rivin
!na%oierea co%ilului, care au 4ost certi4icate !n statul membru e ori1ine !n con4ormitate cu
is%o,i$iile in %re,entul re1ulament, ar trebui s# 4ie recunoscute *i s# 4ie e9ecutorii !n toate
celelalte state membre 4#r# s# 4ie solicitat# vreo alt# %roceur#2 Proceura e e9ecutare a
acestor hot#rri 0uec#tore*ti r#mne re1lementat# e re%tul intern2
(-5) >r trebui ca certi4icatul eliberat %entru 4acilitarea e9ecut#rii hot#rrii 0uec#tore*ti s#
nu %oat# 4i su%us nici unei c#i e atac2 >r trebui ca acesta s# 4ac# obiectul unei ac$iuni !n
recti4icare numai !n ca, e eroare material#, e e9em%lu, !n ca,ul !n care certi4icatul nu
re4lect# corect con$inutul hot#rrii2
(-;) >utorit#$ile centrale ar trebui s# coo%ere,e att !n mo 1eneral ct *i !n ca,uri s%eciale,
inclusiv !n veerea !ncura0#rii re,olv#rii %e cale amiabil# a con4lictelor 4amiliale !n materia
r#s%unerii %#rinte*ti2 3n acest sco%, autorit#$ile centrale %artici%# la Re$eaua =uiciar#
Euro%ean# !n materie civil# *i comercial# creat# %rin @eci,ia -77'65+76CE a Consiliului in
-: mai -77' e creare a unei Re$ele =uiciare Euro%ene !n materie civil# *i comercial#
'
2
(-&) Comisia ar trebui s# 4ac# %ublice *i s# actuali,e,e listele cu instan$ele *i c#ile e atac
transmise e statele membre2
(-+) >r trebui s# se ia m#surile necesare %entru %unerea !n a%licare a %re,entului
re1ulament !n con4ormitate cu @eci,ia '88865&:6CE a Consiliului in -: iunie '888 e
stabilire a %roceurilor %entru e9ercitarea com%eten$elor e e9ecutare con4erite Comisiei
-
2
(-:) Pre,entul re1ulament !nlocuie*te Re1ulamentul (CE) nr2 '.5+6-777 care se abro1#, !n
consecin$#2
(-8) 3n veerea bunei 4unc$ion#ri a %re,entului re1ulament, Comisia ar trebui s# e9amine,e
%unerea sa !n a%licare %entru a %ro%une, ac# este ca,ul, moi4ic#rile necesare2
(.7) Re1atul Unit *i Irlana, !n temeiul articolului . in Protocolul %rivin %o,i$ia
Re1atului Unit *i Irlanei ane9at la "ratatul %rivin Uniunea Euro%ean# *i "ratatul e
instituire a Comunit#$ii Euro%ene, au noti4icat orin$a lor e %artici%are la ao%tarea *i
%unerea !n a%licare a %re,entului re1ulament2
(.') @anemarca, !n con4ormitate cu articolele ' *i - in Protocolul %rivin %o,i$ia
@anemarcei ane9at la "ratatul %rivin Uniunea Euro%ean# *i "ratatul e instituire a
Comunit#$ii Euro%ene, nu %artici%# la ao%tarea %re,entului re1ulament *i, %rin urmare, nu !i
revin obli1a$ii !n temeiul acestuia *i acesta nu i se a%lic#2
(.-) 3n$ele1n c# obiectivele %re,entului re1ulament nu %ot 4i su4icient reali,ate e c#tre
statele membre, ar %ot 4i mai bine reali,ate la nivel comunitar, Comunitatea %oate lua m#suri
!n con4ormitate cu %rinci%iul subsiiarit#$ii %rev#,ut la articolul ; in tratat2 3n con4ormitate
cu %rinci%iul %ro%or$ionalit#$ii, ast4el cum este enun$at la articolul res%ectiv, %re,entul
re1ulament nu e%#*e*te ceea ce este necesar %entru !ne%linirea acestor obiective2
'
=O L '+5, -+2&2-77', %2 -;2
-
=O L ':5, '+2+2'888, %2 -.2
Pa1e 5 o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(..) Pre,entul re1ulament recunoa*te re%turile 4unamentale *i res%ect# %rinci%iile
consacrate e Carta re%turilor 4unamentale ale Uniunii Euro%ene2 3n s%ecial, %re,entul
re1ulament se asi1ur# c# sunt res%ectate re%turile 4unamentale ale co%ilului !n con4ormitate
cu articolul -5 in Carta re%turilor 4unamentale ale Uniunii Euro%ene,
>@OP"E PREFEN"UL REGUL>AEN":
Ca%itolul I
)omeniu de aplicare !i de*iniii
Articolul 1
)omeniu de aplicare
(') Pre,entul re1ulament se a%lic#, oricare ar 4i natura instan$ei, materiilor civile %rivin:
(a) ivor$ul, se%ararea e cor% *i anularea c#s#toriei;
(b) atribuirea, e9ercitarea, ele1area, retra1erea total# sau %ar$ial# a r#s%unerii %#rinte*ti2
(-) Aateriile %rev#,ute la alineatul (') litera (b) cu%rin !n s%ecial:
(a) !ncrein$area *i re%tul e vi,it#;
(b) tutela, curatela *i institu$iile similare;
(c) esemnarea *i atribu$iile oric#rei %ersoane sau oric#rui or1anism !ns#rcinat s# se ocu%e
e %ersoana sau bunurile co%ilului, s#/l re%re,inte sau s#/l asiste;
() %lasarea co%ilului !ntr/o 4amilie substitutiv# sau !ntr/un centru e %lasament;
(e) m#surile e %rotec$ie a co%ilului %rivin aministrarea, conservarea sau is%o,i$ia cu
%rivire la bunurile co%ilului2
(.) Pre,entul re1ulament nu se a%lic#:
(a) stabilirii sau contest#rii 4ilia$iei;
(b) hot#rrii %rivin ao%$ia *i m#surilor %remer1#toare acesteia, %recum *i es4acerea *i
eclararea nulit#$ii ao%$iei;
(c) numelui *i %renumelui co%ilului;
() emanci%#rii;
(e) obli1a$iei e !ntre$inere;
(4) actelor 4iuciare *i succesiunilor;
(1) m#surilor luate ca urmare a 4a%telor %enale s#vr*ite e co%ii2
Articolul 2
)e*iniii
Pa1e ; o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
3n sensul %re,entului re1ulament:
'2 Cinstan$# 0uec#toreasc#D !nseamn# toate autorit#$ile in statele membre com%etente !n
materiile care intr# sub incien$a omeniului e a%licare a %re,entului re1ulament !n temeiul
articolului ';
-2 C0uec#torD !nseamn# 0uec#torul sau 4unc$ionarul avn com%eten$e echivalente cu
cele ale 0uec#torului !n materiile care intr# sub incien$a omeniului e a%licare a %re,entului
re1ulament;
.2 Cstat membruD !nseamn# toate statele membre, cu e9ce%$ia @anemarcei;
52 Chot#rre 0uec#toreasc#D !nseamn# orice hot#rre e ivor$, e se%arare e cor% sau
e anulare a unei c#s#torii, %recum *i orice hot#rre 0uec#toreasc# %rivin r#s%unerea
%#rinteasc# %ronun$at# e o instan$# 0uec#toreasc# a unui stat membru, oricare ar 4i
enumirea hot#rrii, inclusiv termenii Ceci,ieD, Csentin$#D sau Coronan$#D;
;2 Cstat membru e ori1ineD !nseamn# statul membru !n care a 4ost %ronun$at# hot#rrea
care trebuie e9ecutat#;
&2 Cstat membru e e9ecutareD !nseamn# statul membru !n care se solicit# e9ecutarea
hot#rrii;
+2 Cr#s%unere %#rinteasc#D !nseamn# ansamblul re%turilor *i obli1a$iilor con4erite unei
%ersoane 4i,ice sau unei %ersoane 0uriice !n temeiul unei hot#rri 0uec#tore*ti, !n temeiul
le1ii sau al unui acor !n vi1oare %rivin %ersoana sau bunurile unui co%il2 >ceasta cu%rine
!n s%ecial !ncrein$area *i re%tul e vi,it#;
:2 Ctitular al r#s%unerii %#rinte*tiD !nseamn# orice %ersoan# care e9ercit# r#s%unerea
%#rinteasc# 4a$# e un co%il;
82 C!ncrein$areD !nseamn# re%turile *i obli1a$iile %rivin !n1ri0irea %ersoanei unui co%il,
!n s%ecial re%tul e a ecie asu%ra locului s#u e re*ein$#;
'72 Cre%t e vi,it#D !nseamn# !n s%ecial re%tul e a uce co%ilul %entru o %erioa#
limitat# !ntr/un alt loc ect cel al re*ein$ei sale obi*nuite;
''2 Ce%lasare sau re$inere ilicit# a unui co%ilD !nseamn# e%lasarea sau re$inerea unui
co%il !n ca,ul !n care:
(a) a avut loc o !nc#lcare aus# !ncrein$#rii obnit# %rintr/o hot#rre 0uec#toreasc#, !n
temeiul le1ii sau %rintr/un acor !n vi1oare !n temeiul le1isla$iei statului membru !n care
co%ilul !*i avea re*ein$a obi*nuit# imeiat !naintea e%las#rii sau re$inerii sale
*i
(b) sub re,erva ca !ncrein$area s# 4i 4ost e9ercitat# e4ectiv, sin1ur sau !m%reun#, !n
momentul e%las#rii sau re$inerii, sau ar 4i 4ost e9ercitat# ac# nu ar 4i survenit aceste
evenimente2 3ncrein$area se consier# ca 4iin e9ercitat# !m%reun# atunci cn unul intre
titularii r#s%unerii %#rinte*ti nu %oate, !n temeiul unei hot#rri 0uec#tore*ti sau ca e4ect al
le1ii, s# eci# asu%ra locului e re*ein$# a co%ilului 4#r# consim$#mntul celuilalt titular al
r#s%unerii %#rinte*ti2
Ca%itolul II
Pa1e & o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
Competen$
SECIUNEA 1
Divor, separare de corp i anulare a cstoriei
Articolul 3
Competen$ de *ond
(') Sunt com%etente s# hot#rasc# !n %roblemele %rivin ivor$ul, se%ararea e cor% *i
anularea c#s#toriei instan$ele 0uec#tore*ti in statul membru:
(a) %e teritoriul c#ruia se a4l#:
H re*ein$a obi*nuit# a so$ilor sau
H ultima re*ein$# obi*nuit# a so$ilor !n coni$iile !n care unul intre ei !nc# locuie*te
acolo sau
H re*ein$a obi*nuit# a %rtului sau
H !n ca, e cerere comun#, re*ein$a obi*nuit# a unuia intre so$i sau
H re*ein$a obi*nuit# a reclamantului !n ca,ul !n care acesta a locuit acolo cel %u$in un an
imeiat !naintea introucerii cererii sau
H re*ein$a obi*nuit# a reclamantului !n ca,ul !n care acesta a locuit acolo cel %u$in *ase
luni imeiat !naintea introucerii cererii *i !n ca,ul !n care acesta este 4ie resortisant al statului
membru res%ectiv, 4ie, !n ca,ul Re1atului Unit *i al Irlanei, are ComiciliulD !n acel loc;
(b) e cet#$enie a celor oi so$i sau, !n ca,ul Re1atului Unit *i al Irlanei, statul
ComiciliuluiD comun2
(-) 3n sensul %re,entului re1ulament, termenul ComiciliuD se inter%retea,# !n sensul
sistemelor e re%t ale Re1atului Unit *i Irlanei2
Articolul 4
Cererea reconvenional$
Instan$a !n 4a$a c#reia se es4#*oar# %roceura !n temeiul articolului . este com%etent#, e
asemenea, %entru solu$ionarea cererii reconven$ionale, !n m#sura !n care aceasta intr# sub
incien$a omeniului e a%licare a %re,entului re1ulament2
Articolul 5
+rans*ormarea separ$rii de corp 'n divor
<#r# a auce atin1ere articolului ., instan$a 0uec#toreasc# intr/un stat membru care a
%ronun$at o hot#rre %rivin se%ararea e cor% este com%etent#, e asemenea, s# trans4orme
aceast# hot#rre !n ivor$, !n ca,ul !n care re%tul acestui stat membru %revee aceasta2
Articolul 6
Pa1e + o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
Caracterul e"clusiv al competenelor prev$,ute la articolele 3 ( !i -
Un so$ care:
(a) are re*ein$a obi*nuit# %e teritoriul unui stat membru sau
(b) este resortisant al unui stat membru sau, !n ca,ul Re1atului Unit sau al Irlanei, are
ComiciliulD s#u %e teritoriul unuia intre aceste state membre,
nu %oate 4i chemat !n 0uecat# !n 4a$a instan$elor 0uec#tore*ti intr/un alt stat membru ect
!n temeiul articolelor ., 5 *i ;2
Articolul 7
Competene re,iduale
(') 3n ca,ul !n care nicio instan$# 0uec#toreasc# intr/un stat membru nu este com%etent#
!n temeiul articolelor ., 5 *i ;, com%eten$a este stabilit#, !n 4iecare stat membru, e le1isla$ia
res%ectivului stat2
(-) Orice resortisant al unui stat membru care !*i are re*ein$a obi*nuit# %e teritoriul unui
alt stat membru %oate s# invoce, ca *i cet#$enii acestui stat, normele e com%eten$# a%licabile
!n acest stat !m%otriva unui %rt care nu !*i are re*ein$a obi*nuit# !ntr/un stat membru *i care
4ie nu are cet#$enia unui stat membru 4ie, !n ca,ul Re1atului Unit sau al Irlanei, nu are
ComiciliulD s#u %e teritoriul unuia intre aceste state membre2
SECIUNEA 2
Rspundere printeasc
Articolul 8
Competen$ de *ond
(') Instan$ele 0uec#tore*ti intr/un stat membru sunt com%etente !n materia r#s%unerii
%#rinte*ti %rivin un co%il care are re*ein$a obi*nuit# !n acest stat membru la momentul la
care instan$a este sesi,at#2
(-) >lineatul (') se a%lic# sub re,erva is%o,i$iilor articolelor 8, '7 *i '-2
Articolul 9
.eninere a competenei *ostei re!edine obi!nuite a copilului
(') 3n ca,ul !n care co%ilul se mut# !n mo le1al intr/un stat membru !n altul *i
obne*te o nou# re*ein$# obi*nuit#, instan$ele 0uec#tore*ti in statul membru al 4ostei
re*ein$e obi*nuite a co%ilului !*i %#strea,# com%eten$a, %rin ero1are e la articolul :, %e o
%erioa# e trei luni e la mutare, %entru moi4icarea unei hot#rri %rivin re%tul e vi,it#
%ronun$at# !n acest stat membru !nainte e mutarea co%ilului, !n ca,ul !n care titularul
re%tului e vi,it# !n temeiul hot#rrii %rivin re%tul e vi,it# continu# s# locuiasc# !n mo
obi*nuit !n statul membru al 4ostei re*ein$e obi*nuite a co%ilului2
(-) >lineatul (') nu se a%lic# !n ca,ul !n care titularul re%tului e vi,it# men$ionat la
alineatul (') a acce%tat com%eten$a instan$elor 0uec#tore*ti in statul membru !n care co%ilul
Pa1e : o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
are noua sa re*ein$# obi*nuit# %rin %artici%area la o %roceur# !n 4a$a acestor instan$e 4#r# a le
contesta com%eten$a2
Articolul 10
Competena &udec$toreasc$ 'n ca,uri de r$pire a copilului
3n ca, e e%lasare sau e re$inere ilicit# a unui co%il, instan$ele 0uec#tore*ti in statul
membru !n care co%ilul !*i avea re*ein$a obi*nuit# imeiat !naintea e%las#rii sale sau a
re$inerii sale ilicite r#mn com%etente %n# !n momentul !n care co%ilul obne*te o
re*ein$# obi*nuit# !ntr/un alt stat membru *i ac#
(a) orice %ersoan#, institu$ie sau alt or1anism c#reia6c#ruia i/a 4ost !ncrein$at co%ilul
consimte la e%lasarea sau re$inerea acestuia
sau
(b) co%ilul a locuit !n acest alt stat membru o %erioa# e cel %u$in un an u%# ce
%ersoana, institu$ia sau orice alt or1anism c#reia6c#ruia i s/a !ncrein$at co%ilul a avut sau ar 4i
trebuit s# aib# cuno*tin$# e locul !n care se a4la co%ilul, ac# co%ilul s/a inte1rat !n noul s#u
meiu *i ac# a 4ost !ne%linit# cel %u$in una intre urm#toarele coni$ii:
(i) !n termen e un an e cn cel c#ruia i s/a !ncrein$at co%ilul a avut sau ar 4i trebuit s#
aib# cuno*tin$# e locul !n care se a4la co%ilul, nu s/a e%us nicio cerere e !na%oiere la
autorit#$ile com%etente ale statului membru !n care co%ilul a 4ost e%lasat sau re$inut;
(ii) a 4ost retras# o cerere e !na%oiere !naintat# e cel c#ruia i s/a !ncrein$at co%ilul *i nu
s/a e%us nicio nou# cerere !n termenul stabilit la %unctul (i);
(iii) o cau,# solu$ionat# e o instan$# 0uec#toreasc# in statul membru !n care co%ilul !*i
avea re*ein$a obi*nuit# imeiat !naintea e%las#rii sale sau re$inerii sale ilicite a 4ost !nchis#
!n con4ormitate cu articolul '' alineatul (+);
(iv) o hot#rre e !ncrein$are care nu im%lic# !na%oierea co%ilului a 4ost %ronun$at# e
instan$a 0uec#toreasc# in statul membru !n care co%ilul !*i avea re*ein$a obi*nuit# imeiat
!naintea e%las#rii sau re$inerii sale ilicite2
Articolul 11
/napoierea copilului
(') 3n ca,ul !n care o %ersoan#, institu$ie sau orice alt or1anism c#ruia6c#reia i s/a
!ncrein$at co%ilul solicit# autorit#$ilor com%etente intr/un stat membru s# %ronun$e o
hot#rre 0uec#toreasc# %e ba,a Conven$iei e la Ba1a in -; octombrie '8:7 asu%ra
as%ectelor civile ale r#%irii interna$ionale e co%ii (enumit# !n continuare CConven$ia e la
Ba1a in '8:7D) !n veerea ob$inerii !na%oierii co%ilului care a 4ost e%lasat sau re$inut ilicit
!ntr/un alt stat membru ect statul membru !n care co%ilul !*i avea re*ein$a obi*nuit#
imeiat !nainte e e%lasarea sau e re$inerea sa ilicit#, se a%lic# alineatele (-)/(:)2
(-) La a%licarea articolelor '- *i '. in Conven$ia e la Ba1a in '8:7, se asi1ur#
%osibilitatea e ascultare a co%ilului !n carul %roceurii, cu e9ce%$ia ca,ului !n care aceasta
este necores%un,#toare !n con4ormitate cu vrsta sau 1raul s#u e maturitate2
Pa1e 8 o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(.) O instan$# sesi,at# cu o cerere e !na%oiere a unui co%il %rev#,ut# la alineatul (')
ac$ionea,# cu celeritate !n carul %roceurii %rivin cererea, utili,n %roceurile ur1ente
%rev#,ute e re%tul intern2
<#r# a auce atin1ere %rimului %ara1ra4, instan$a 0uec#toreasc# %ronun$# hot#rrea, cu
e9ce%$ia ca,ului !n care aceasta se ovee*te im%osibil# in cau,a unor !m%re0ur#ri
e9ce%$ionale, !n cel mult *ase s#%t#mni e la sesi,area sa2
(5) O instan$# 0uec#toreasc# nu %oate re4u,a !na%oierea co%ilului !n temeiul articolului '.
litera (b) in Conven$ia e la Ba1a in '8:7 !n ca,ul !n care se stabile*te c# s/au luat m#suri
cores%un,#toare %entru a asi1ura %rotec$ia co%ilului u%# !na%oierea sa2
(;) O instan$# 0uec#toreasc# nu %oate re4u,a !na%oierea co%ilului !n ca,ul !n care
%ersoana care a solicitat !na%oierea co%ilului nu a avut %osibilitatea s# 4ie ascultat#2
(&) 3n ca,ul !n care o instan$# 0uec#toreasc# a %ronun$at o hot#rre e ne!na%oiere !n
temeiul articolului '. in Conven$ia e la Ba1a in '8:7, instan$a trebuie s# transmit# e
!nat#, 4ie irect, 4ie %rin intermeiul autorit#$ii sale centrale, o co%ie a hot#rrii 0uec#tore*ti
e ne!na%oiere *i a ocumentelor %ertinente, !n s%ecial un %roces/verbal al *ein$elor instan$ei
com%etente sau autorit#$ii centrale in statul membru !n care co%ilul !*i avea re*ein$a
obi*nuit# imeiat !naintea e%las#rii sale sau re$inerii sale ilicite, !n con4ormitate cu re%tul
intern2 Instan$a trebuie s# %rimeasc# toate ocumentele men$ionate !n termen e o lun# e la
ata hot#rrii e ne!na%oiere2
(+) Cu e9ce%$ia ca,ului !n care instan$ele 0uec#tore*ti in statul membru !n care co%ilul
!*i avea re*ein$a obi*nuit# imeiat !nainte e e%lasarea sa sau e re$inerea sa ilicit# au 4ost
e0a sesi,ate e una intre %#r$i, instan$a 0uec#toreasc# sau autoritatea central# care %rime*te
in4orma$ia men$ionat# la alineatul (&) trebuie s# o noti4ice %#r$ilor *i s# le invite s# %re,inte
observa$ii instan$ei, !n con4ormitate cu re%tul intern, !n termen e trei luni e la ata
noti4ic#rii, %entru ca instan$a 0uec#toreasc# s# e9amine,e %roblema !ncrein$#rii co%ilului2
<#r# a auce atin1ere normelor !n materie e com%eten$# %rev#,ute e %re,entul re1ulament,
instan$a 0uec#toreasc# !nchie cau,a !n ca,ul !n care nu a %rimit nicio observa$ie !n termenul
%rev#,ut2
(:) <#r# a auce atin1ere unei hot#rri e ne!na%oiere %ronun$ate !n con4ormitate cu
articolul '. in Conven$ia e la Ba1a in '8:7, orice hot#rre ulterioar# %rin care se is%une
!na%oierea co%ilului, %ronun$at# e o instan$# com%etent# !n temeiul %re,entului re1ulament,
este e9ecutorie !n con4ormitate cu ca%itolul III sec$iunea 5, !n veerea asi1ur#rii !na%oierii
co%ilului2
Articolul 12
0rorogare de competen$
(') Instan$ele 0uec#tore*ti in statul membru care e9ercit# com%eten$a !n temeiul
articolului . cu %rivire la o cerere e ivor$, e se%arare e cor% sau e anulare a c#s#toriei
sunt com%etente !n orice chestiune %rivin r#s%unerea %#rinteasc# !n le1#tur# cu aceast#
cerere atunci cn
(a) cel %u$in unul intre so$i e9ercit# r#s%unerea %#rinteasc# 4a$# e co%il
*i
Pa1e '7 o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(b) com%eten$a instan$elor a 4ost acce%tat# e9%res sau !n orice alt mo neechivoc e c#tre
so$i *i e c#tre titularii r#s%unerii %#rinte*ti, la ata sesi,#rii instan$ei 0uec#tore*ti, iar
aceasta este !n interesul su%erior al co%ilului2
(-) Com%eten$a acorat# la alineatul (') !ncetea,# e !nat# ce
(a) hot#rrea e amitere sau e res%in1ere a cererii e ivor$, e se%arare e cor% sau e
anulare a c#s#toriei obne*te autoritate e lucru 0uecat;
(b) !n ca,ul !n care o %roceur# %rivin r#s%unerea %#rinteasc# este %e rolul unei instan$e
la ata %rev#,ut# la litera (a), e !nat# ce hot#rrea %rivin r#s%unerea %#rinteasc#
obne*te autoritate e lucru 0uecat;
(c) !n ca,urile %rev#,ute la literele (a) *i (b), e !nat# ce %roceura a !ncetat intr/un alt
motiv2
(.) Instan$ele 0uec#tore*ti intr/un stat membru sunt com%etente, e asemenea, !n
materie e r#s%unere %#rinteasc# !n alte %roceuri ect cele men$ionate la alineatul (')
atunci cn
(a) co%ilul are o le1#tur# strns# cu acest stat membru, !n s%ecial atorit# 4a%tului c# unul
intre titularii r#s%unerii %#rinte*ti !*i are re*ein$a obi*nuit# aici sau co%ilul este resortisant
al acestui stat membru
*i
(b) com%eten$a instan$elor a 4ost acce%tat# !n mo e9%res sau !n orice alt mo neechivoc
e c#tre toate %#r$ile la %roceur# la ata sesi,#rii instan$ei, iar com%eten$a este !n interesul
su%erior al co%ilului2
(5) 3n ca,ul !n care co%ilul are !*i are re*ein$a obi*nuit# %e teritoriul unui stat ter$, care nu
este %arte contractant# la Conven$ia e la Ba1a in '8 octombrie '88& %rivin com%eten$a,
re%tul a%licabil, recunoa*terea, e9ecutarea *i coo%erarea !n materia r#s%unerii %#rinte*ti *i a
m#surilor e %rotec$ie a co%iilor, com%eten$a ba,at# %e %re,entul articol se consier# a 4i !n
interesul co%ilului, !n s%ecial atunci cn o %roceur# se ovee*te a 4i im%osibil# !n
res%ectivul stat ter$2
Articolul 13
Competen$ ba,at$ pe pre,ena copilului
(') >tunci cn re*ein$a obi*nuit# a co%ilului nu %oate 4i stabilit# *i com%eten$a nu %oate
4i stabilit# %e ba,a articolului '-, instan$ele 0uec#tore*ti in statul membru !n care este
%re,ent co%ilul sunt com%etente2
(-) >lineatul (') se a%lic#, e asemenea, co%iilor re4u1ia$i, %recum *i co%iilor care, ca
urmare a tulbur#rilor ma0ore in $#rile lor, sunt e%lasa$i interna$ional2
Articolul 14
Competene re,iduale
Pa1e '' o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
>tunci cn nicio instan$# 0uec#toreasc# intr/un stat membru nu este com%etent# !n temeiul
articolelor :/'., com%eten$a este re1lementat#, !n 4iecare stat membru, e re%tul statului
res%ectiv2
Articolul 15
+rimiterea la o instan$ mai bine plasat$ pentru a soluiona cau,a
(') Cu titlu e e9ce%$ie, instan$ele 0uec#tore*ti intr/un stat membru com%etente %entru a
solu$iona cau,a %e 4on %ot, !n ca,ul !n care consier# c# o instan$# intr/un alt stat membru
cu care co%ilul are o le1#tur# s%ecial# este mai bine %lasat# %entru a solu$iona cau,a sau o
%arte s%eci4ic# a acesteia *i atunci cn acest lucru serve*te interesul su%erior al co%ilului:
(a) s# sus%ene %roceura sau res%ectiva %arte a acesteia *i s# invite %#r$ile s# e%un# o
cerere la instan$a 0uec#toreasc# in acest alt stat membru !n con4ormitate cu alineatul (5) sau
(b) s# solicite instan$ei 0uec#tore*ti in alt stat membru s#/*i e9ercite com%eten$a !n
con4ormitate cu alineatul (;)2
(-) >lineatul (') se a%lic#:
(a) la cererea uneia intre %#r$i sau
(b) la ini$iativa instan$ei 0uec#tore*ti sau
(c) la solicitarea instan$ei 0uec#tore*ti intr/un alt stat membru cu care co%ilul are o
le1#tur# s%ecial#, !n con4ormitate cu alineatul (.)2
Cu toate acestea, trimiterea se %oate e4ectua, la ini$iativa instan$ei sau la solicitarea instan$ei
intr/un alt stat membru, numai ac# este acce%tat# e cel %u$in una intre %#r$i2
(.) 3n sensul alineatului ('), se consier# c# un co%il are o le1#tur# s%ecial# cu un stat
membru !n ca,ul !n care:
(a) u%# sesi,area instan$ei 0uec#tore*ti men$ionate la alineatul ('), co%ilul *i/a obnit
re*ein$a obi*nuit# !n acest stat membru sau
(b) co%ilul a avut re*ein$a obi*nuit# !n acest stat membru sau
(c) co%ilul este resortisant al acestui stat membru sau
() unul intre titularii r#s%unerii %#rinte*ti !*i are re*ein$a obi*nuit# !n acest stat
membru sau
(e) liti1iul se re4er# la m#surile e %rotec$ie a co%ilului %rivin aministrarea, conservarea
sau is%o,i$ia cu %rivire la bunurile e$inute e co%il, bunuri care se a4l# %e teritoriul acestui
stat membru2
(5) Instan$a 0uec#toreasc# in statul membru com%etent# %entru a solu$iona cau,a %e
4on acor# un termen !n care instan$ele 0uec#tore*ti in cel#lalt stat membru trebuie s# 4ie
sesi,ate !n con4ormitate cu alineatul (')2
3n ca,ul !n care instan$ele nu sunt sesi,ate !n acest termen, instan$a sesi,at# continu# s#/*i
e9ercite com%eten$a !n con4ormitate cu articolele :/'52
Pa1e '- o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(;) Instan$ele 0uec#tore*ti in acest alt stat membru %ot, !n ca,ul !n care este !n interesul
su%erior al co%ilului, in cau,a circumstan$elor s%eci4ice ale cau,ei, s# se eclare com%etente
!ntr/un termen e *ase s#%t#mni e la ata sesi,#rii acestora %e ba,a alineatului (') litera (a)
sau (b)2 3n acest ca,, %rima instan$# sesi,at# !*i eclin# com%eten$a2 3n ca, contrar, %rima
instan$# sesi,at# continu# s#/*i e9ercite com%eten$a !n con4ormitate cu articolele :/'52
(&) Instan$ele 0uec#tore*ti coo%erea,#, !n sensul %re,entului articol, irect sau %rin
intermeiul autorit#$ilor centrale esemnate !n con4ormitate cu articolul ;.2
SECIUNEA 3
Dispoziii comune
Articolul 16
1esi,area unei instane &udec$tore!ti
(') O instan$# 0uec#toreasc# se consier# sesi,at#:
(a) la ata e%unerii la instan$# a actului e sesi,are a instan$ei sau a unui act echivalent,
cu coni$ia ca reclamantul s# nu 4i ne1li0at !n continuare s# ia m#surile %e care era obli1at s#
le ia %entru ca actul s# 4ie noti4icat sau comunicat %rtului
sau
(b) !n ca,ul !n care actul trebuie noti4icat sau comunicat !nainte e 4i e%us la instan$#, la
ata %rimirii acestuia e c#tre autoritatea res%onsabil# %entru noti4icare sau comunicare, cu
coni$ia ca reclamantul s# nu 4i ne1li0at !n continuare s# ia m#surile %e care era obli1at s# le ia
%entru ca actul s# 4ie e%us la instan$#2
Articolul 17
2eri*icarea competenei
Instan$a 0uec#toreasc# intr/un stat membru sesi,at# cu o cau,# %entru care nu este
com%etent# !n temeiul %re,entului re1ulament *i %entru care, !n temeiul %re,entului
re1ulament, este com%etent# o instan$# intr/un alt stat membru, se eclar#, in o4iciu,
necom%etent#2
Articolul 18
2eri*icarea admisibilit$ii
(') >tunci cn %rtul, care !*i are re*ein$a obi*nuit# !ntr/un alt stat ect statul membru
!n care s/a introus ac$iunea, nu se %re,int#, instan$a 0uec#toreasc# com%etent# este obli1at#
s# sus%ene %roceura atta tim% ct nu se stabile*te c# acest %rt a 4ost %us !n situa$ia e a
%rimi actul e sesi,are a instan$ei sau un act echivalent !n tim% util %entru a/*i asi1ura
a%#rarea sau c# s/au luat toate m#surile necesare !n acest sco%2
(-) >rticolul '8 in Re1ulamentul (CE) nr2 '.5:6-777 se a%lic# !n locul is%o,i$iilor
alineatului (') in %re,entul articol !n ca,ul !n care actul e sesi,are a instan$ei sau un act
echivalent a trebuit transmis intr/un stat membru !n altul !n con4ormitate cu re1ulamentul
men$ionat anterior2
Pa1e '. o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(.) 3n ca,ul !n care is%o,i$iile Re1ulamentului (CE) nr2 '.5:6-777 nu se a%lic#, articolul
'; in Conven$ia e la Ba1a in '; noiembrie '8&; %rivin noti4icarea *i comunicarea !n
str#in#tate a actelor 0uiciare *i e9tra0uiciare !n materie civil# sau comercial# se a%lic# !n
ca,ul !n care actul e sesi,are a instan$ei sau un act echivalent a trebuit s# 4ie transmis !n
str#in#tate !n temeiul res%ectivei conven$ii2
Articolul 19
3itispenden$ !i aciuni cone"e
(') 3n ca,ul !n care se introuc cereri e ivor$, e se%arare e cor% sau e anulare a
c#s#toriei !ntre acelea*i %#r$i !n 4a$a unor instan$e 0uec#tore*ti in state membre i4erite,
instan$a sesi,at# !n al oilea rn sus%en# in o4iciu %roceura %n# cn se stabile*te
com%eten$a %rimei instan$e sesi,ate2
(-) 3n ca,ul !n care ac$iuni re4eritoare la r#s%unerea %#rinteasc# %rivin un co%il, avn
acela*i obiect *i aceea*i cau,#, se introuc !n 4a$a instan$elor 0uec#tore*ti in state membre
i4erite, instan$a sesi,at# !n al oilea rn sus%en# in o4iciu %roceura %n# cn se
stabile*te com%eten$a %rimei instan$e sesi,ate2
(.) 3n ca,ul !n care se stabile*te com%eten$a %rimei instan$e sesi,ate, instan$a sesi,at# !n al
oilea rn !*i eclin# com%eten$a !n 4avoarea acesteia2
3n acest ca,, %artea care a introus ac$iunea la instan$a sesi,at# !n al oilea rn %oate intenta
res%ectiva ac$iune la %rima instan$# sesi,at#2
Articolul 20
.$suri provi,orii !i asiguratorii
(') 3n ca, e ur1en$#, is%o,i$iile %re,entului re1ulament nu !m%ieic# instan$ele
0uec#tore*ti intr/un stat membru s# ia m#suri %rovi,orii sau asi1uratorii cu %rivire la
%ersoanele sau bunurile %re,ente !n acest stat, %rev#,ute e re%tul acestui stat membru, chiar
ac#, !n temeiul %re,entului re1ulament, o instan$# intr/un alt stat membru este com%etent#
%entru solu$ionarea cau,ei %e 4on2
(-) A#surile luate !n con4ormitate cu alineatul (') !ncetea,# s# %rouc# e4ecte atunci cn
instan$a in statul membru com%etent# !n temeiul %re,entului re1ulament %entru solu$ionarea
cau,ei %e 4on a luat m#surile %e care le consier# cores%un,#toare2
Ca%itolul III
REC45678+ERE 89 E:EC4+7RE
SECIIUNE> '
Recunoatere
Articolul 21
Recunoa!terea unei #ot$r%ri &udec$tore!ti
(') Bot#rrile 0uec#tore*ti %ronun$ate !ntr/un stat membru se recunosc !n celelalte state
membre 4#r# a 4i necesar s# se recur1# la vreo %roceur#2
Pa1e '5 o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(-) 3n s%ecial *i 4#r# a auce atin1ere alineatului (.), nu este necesar# nicio %roceur#
%entru actuali,area actelor e stare civil# ale unui stat membru %e ba,a unei hot#rri
%ronun$ate !n alt stat membru !n materie e ivor$, se%arare e cor% sau anulare a c#s#toriei
care nu mai %oate 4i su%us# nici unei c#i e atac !n con4ormitate cu re%tul res%ectivului stat
membru2
(.) <#r# a auce atin1ere sec$iunii 5 in %re,entul ca%itol, orice %arte interesat# %oate
solicita, !n con4ormitate cu %roceurile %rev#,ute e sec$iunea - in %re,entul ca%itol,
%ronun$area unei hot#rri e recunoa*tere sau e re4u, al recunoa*terii hot#rrii2
Com%eten$a teritorial# a instan$ei 0uec#tore*ti inicat# !n lista comunicat# Comisiei e
4iecare stat membru !n con4ormitate cu articolul &: este stabilit# %rin re%tul intern al statului
membru !n care se e%une cererea e recunoa*tere sau e re4u, al recunoa*terii2
(5) 3n ca,ul !n care recunoa*terea unei hot#rri 0uec#tore*ti se invoc# %e cale incient# !n
4a$a unei instan$e 0uec#tore*ti intr/un stat membru, aceasta %oate %ronun$a o hot#rre !n
acest sens2
Articolul 22
.otive de re*u, al recunoa!terii #ot$r%rilor &udec$tore!ti pronunate 'n materie de
divor de separare de corp sau de anulare a c$s$toriei
O hot#rre 0uec#toreasc# %ronun$at# !n materie e ivor$, e se%arare e cor% sau e anulare
a c#s#toriei nu se recunoa*te:
(a) !n ca,ul !n care recunoa*terea contravine !n mo evient orinii %ublice a statului
membru !n care se solicit# aceasta;
(b) !n ca,ul !n care actul e sesi,are a instan$ei sau un act echivalent nu a 4ost noti4icat sau
comunicat !n tim% util %rtului care nu s/a %re,entat *i ast4el !nct acesta s# !*i %oat# %re1#ti
a%#rarea, cu e9ce%$ia ca,ului !n care se constat# c# %rtul a acce%tat hot#rrea !ntr/un mo
neechivoc;
(c) !n ca,ul !n care aceasta este ireconciliabil# cu o hot#rre %ronun$at# !ntr/o ac$iune !ntre
acelea*i %#r$i !n statul membru !n care se solicit# aceasta sau
() !n ca,ul !n care aceasta este ireconciliabil# cu o hot#rre %ronun$at# anterior !ntr/un alt
stat membru sau !ntr/un stat ter$ !ntr/o cau,# !ntre acelea*i %#r$i, in moment ce aceast# %rim#
hot#rre !ne%line*te coni$iile necesare recunoa*terii sale !n statul membru !n care se solicit#
aceasta2
Articolul 23
.otive de re*u, al recunoa!terii #ot$r%rilor &udec$tore!ti 'n materia r$spunderii
p$rinte!ti
O hot#rre 0uec#toreasc# %ronun$at# !n materia r#s%unerii %#rinte*ti nu este recunoscut#:
(a) !n ca,ul !n care recunoa*terea contravine !n mo evient orinii %ublice in statul
membru !n care se solicit# recunoa*terea, lun !n consierare interesul su%erior al co%ilului;
Pa1e '; o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(b) !n ca,ul !n care, cu e9ce%$ia ca,urilor ur1ente, aceasta a 4ost %ronun$at# 4#r# a/i a
co%ilului %osibilitatea e a 4i ascultat, !nc#lcnu/se ast4el normele 4unamentale e
%roceur# in statul membru !n care se solicit# aceasta;
(c) !n ca,ul !n care actul e sesi,are a instan$ei sau un act echivalent nu a 4ost noti4icat sau
comunicat !n tim% util %ersoanei care nu s/a %re,entat *i ast4el !nct aceasta s# !*i %oat#
%re1#ti a%#rarea, cu e9ce%$ia ca,ului !n care se constat# c# res%ectiva %ersoan# a acce%tat
hot#rrea !ntr/un mo neechivoc;
() la solicitarea oric#rei %ersoane care sus$ine c# hot#rrea se o%une e9ercit#rii
r#s%unerii sale %#rinte*ti, !n ca,ul !n care hot#rrea a 4ost %ronun$at# 4#r# ca aceast# %ersoan#
s# 4i avut %osibilitatea e a 4i ascultat#;
(e) !n ca,ul !n care aceasta este ireconciliabil# cu o hot#rre %ronun$at# ulterior !n materia
r#s%unerii %#rinte*ti !n statul membru !n care se solicit# recunoa*terea;
(4) !n ca,ul !n care aceasta este ireconciliabil# cu o hot#rre %ronun$at# ulterior !n materia
r#s%unerii %#rinte*ti !ntr/un alt stat membru sau !n statul ter$ !n care co%ilul !*i are re*ein$a
obi*nuit#, in moment ce hot#rrea ulterioar# !ne%line*te coni$iile necesare recunoa*terii
sale !n statul membru solicitat
sau
(1) !n ca,ul !n care nu a 4ost res%ectat# %roceura %rev#,ut# la articolul ;&2
Articolul 24
9nter,icerea controlului competenei instanei &udec$tore!ti de origine
Com%eten$a instan$ei 0uec#tore*ti in statul membru e ori1ine nu %oate 4i controlat#2
Criteriul orinii %ublice men$ionat la articolul -- litera (a) *i la articolul -. litera (a) nu se
%oate a%lica normelor e com%eten$# men$ionate la articolele ./'52
Articolul 25
)i*erene 'ntre dreptul aplicabil
Recunoa*terea unei hot#rri 0uec#tore*ti nu %oate 4i re4u,at# %e motiv c# re%tul statului
membru !n care se solicit# aceasta nu %ermite ivor$ul, se%ararea e cor% sau anularea
c#s#toriei %e ba,a unor 4a%te ientice2
Articolul 26
9nter,icerea revi,uirii pe *ond
3n nici un ca,, o hot#rre 0uec#toreasc# nu %oate 4ace obiectul unei revi,uiri %e 4on2
Articolul 27
1uspendarea procedurii
(') Instan$a 0uec#toreasc# intr/un stat membru sesi,at# cu o cerere e recunoa*tere a
unei hot#rri 0uec#tore*ti %ronun$ate !ntr/un alt stat membru %oate sus%ena %roceura !n
ca,ul !n care aceasta 4ace obiectul unei c#i e atac orinare2
Pa1e '& o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(-) Instan$a 0uec#toreasc# intr/un stat membru sesi,at# cu o cerere e recunoa*tere a
unei hot#rri 0uec#tore*ti %ronun$ate !n Irlana sau !n Re1atul Unit *i a c#rei e9ecutare este
sus%enat# !n statul membru e ori1ine in cau,a e9ercit#rii unei c#i e atac %oate sus%ena
%roceura2
SECIUNEA 2
Cerere de ncuviinare a executrii
Articolul 28
;ot$r%ri &udec$tore!ti e"ecutorii
(') Bot#rrile 0uec#tore*ti %ronun$ate !ntr/un stat membru cu %rivire la e9ercitarea
r#s%unerii %#rinte*ti 4a$# e un co%il, care sunt e9ecutorii !n acel stat *i care au 4ost noti4icate
sau comunicate, se e9ecut# !ntr/un alt stat membru u%# ce s/a !ncuviin$at e9ecutarea la
cererea oric#rei %#r$i interesate2
(-) Cu toate acestea, !n Re1atul Unit, aceste hot#rri 0uec#tore*ti se e9ecut# !n >n1lia *i
!n Iara Galilor, !n Sco$ia sau !n Irlana e Nor numai u%# ce au 4ost !nre1istrate !n veerea
e9ecut#rii, la cererea oric#rei %#r$i interesate, !n acea %arte a Re1atului Unit, u%# ca,2
Articolul 29
Competena teritorial$ a instanelor &udec$tore!ti
(') Cererea e !ncuviin$are a e9ecut#rii se %re,int# instan$ei 0uec#tore*ti inicate !n lista
comunicat# Comisiei !n con4ormitate cu articolul &:2
(-) Com%eten$a teritorial# se stabile*te !n 4unc$ie e re*ein$a obi*nuit# a %ersoanei
!m%otriva c#reia se solicit# e9ecutarea sau !n 4unc$ie e re*ein$a obi*nuit# a oric#rui co%il
vi,at e cerere2
3n ca,ul !n care re*ein$ele men$ionate la %rimul %ara1ra4 nu se a4l# !n statul membru e
e9ecutare, com%eten$a teritorial# se stabile*te !n 4unc$ie e locul e e9ecutare2
Articolul 30
0rocedur$
(') Proceura %rivin e%unerea cererii este re1lementat# e re%tul statului membru !n
care are loc e9ecutarea2
(-) Reclamantul trebuie s#/*i alea1# omiciliul !n ra,a teritorial# a instan$ei 0uec#tore*ti
sesi,ate2 Cu toate acestea, ac# re%tul statului membru !n care are loc e9ecutarea nu %revee
ale1erea omiciliului, reclamantul esemnea,# un !m%uternicit ad litem2
(.) @ocumentele men$ionate la articolele .+ *i .8 se ane9ea,# cererii2
Articolul 31
;ot$r%rea pronunat$ de instana &udec$toreasc$
Pa1e '+ o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(') Instan$a 0uec#toreasc# sesi,at# %rin cerere %ronun$# o hot#rre !n termen scurt, 4#r# ca
%ersoana !m%otriva c#reia se solicit# e9ecutarea sau co%ilul s# %oat#, !n aceast# 4a,# a
%roceurii, s# %re,inte observa$ii2
(-) Cererea %oate 4i res%ins# numai %entru unul intre motivele %rev#,ute la articolele --,
-. *i -52
(.) 3n nici un ca,, hot#rrea 0uec#toreasc# nu %oate 4ace obiectul unei revi,uiri %e 4on2
Articolul 32
Comunicarea #ot$r%rii
Bot#rrea %ronun$at# %rivin cererea este aus# e !nat# la cuno*tin$a reclamantului, %rin
1ri0a 1re4ierului, !n con4ormitate cu %roceura %rev#,ut# e re%tul statului membru e
e9ecutare2
Articolul 33
C$i de atac
(') Oricare intre %#r$i %oate e9ercita o cale e atac !m%otriva hot#rrii %rivin cererea e
!ncuviin$are a e9ecut#rii2
(-) >c$iunea se introuce la instan$a 0uec#toreasc# inicat# !n lista comunicat# Comisiei
e c#tre 4iecare stat membru !n con4ormitate cu articolul &:2
(.) >c$iunea se solu$ionea,# !n con4ormitate cu normele ce re1lementea,# %roceura
contraictorie2
(5) 3n ca,ul !n care ac$iunea este introus# e %ersoana care a solicitat !ncuviin$area
e9ecut#rii, %artea !m%otriva c#reia se solicit# e9ecutarea este citat# s# se %re,inte !n 4a$a
instan$ei sesi,ate cu res%ectiva cale e atac2 3n ca,ul !n care nu se %re,int#, se a%lic#
is%o,i$iile articolului ':2
(;) >c$iunea !m%otriva !ncuviin$#rii e9ecut#rii trebuie introus# !n termen e o lun# e la
comunicare2 3n ca,ul !n care %artea !m%otriva c#reia se solicit# e9ecutarea !*i are re*ein$a
obi*nuit# !ntr/un alt stat membru ect cel !n care s/a !ncuviin$at e9ecutarea, termenul este e
ou# luni *i se calculea,# e la ata comunic#rii %ersonale sau la omiciliu2 Pre,entul termen
nu %oate 4i %relun1it in cau,a istan$ei2
Articolul 34
9nstane &udec$tore!ti care soluionea,$ c$ile de atac !i c$i de atac
Bot#rrea 0uec#toreasc# %ronun$at# !n urma e9ercit#rii unei c#i e atac %oate 4i su%us# numai
unei c#i e atac men$ionate !n lista comunicat# Comisiei e 4iecare stat membru !n
con4ormitate cu articolul &:2
Articolul 35
1uspendarea procedurii
(') Instan$a 0uec#toreasc# sesi,at# %rintr/o cale e atac 4ormulat# !n temeiul articolului
.. sau al articolului .5 %oate, la cererea %#r$ii !m%otriva c#reia se solicit# e9ecutarea, s#
Pa1e ': o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
sus%ene %roceura !n ca,ul !n care hot#rrea 4ace obiectul unei c#i e atac orinare !n statul
membru e ori1ine sau !n ca,ul !n care termenul e intentare a acesteia nu a e9%irat2 3n acest
in urm# ca,, instan$a %oate acora un termen %entru intentarea res%ectivei c#i e atac2
(-) 3n ca,ul !n care hot#rrea 0uec#toreasc# a 4ost %ronun$at# !n Irlana sau !n Re1atul
Unit, orice cale e atac %rev#,ut# !n statul membru e ori1ine se consier# ca o cale orinar#
e atac !n sensul a%lic#rii alineatului (')2
Articolul 36
E"ecutare parial$
(') 3n ca,ul !n care s/a %ronun$at o hot#rre cu %rivire la mai multe ca%ete e cerere *i
e9ecutarea nu %oate 4i !ncuviin$at# %entru toate, instan$a 0uec#toreasc# !ncuviin$ea,#
e9ecutarea %entru unul sau mai multe intre acestea2
(-) Reclamantul %oate cere o e9ecutare %ar$ial#2
SECIUNEA 3
Dispoziii comune seciunilor 1 i 2
Articolul 37
)ocumente
(') Partea care solicit# sau contest# recunoa*terea unei hot#rri 0uec#tore*ti ori solicit#
!ncuviin$area e9ecut#rii trebuie s# %re,inte:
(a) o co%ie a hot#rrii care s# !ntruneasc# toate coni$iile necesare !n veerea stabilirii
autenticit#$ii sale
*i
(b) certi4icatul men$ionat la articolul .82
(-) 3n a4ar# e aceasta, !n ca,ul !n care este vorba es%re o hot#rre !n li%s#, %artea care
solicit# recunoa*terea sau !ncuviin$area e9ecut#rii trebuie s# %re,inte:
(a) ori1inalul sau o co%ie certi4icat# %entru con4ormitate a ocumentului care stabile*te c#
actul e sesi,are a instan$ei sau un act echivalent a 4ost noti4icat sau comunicat %#r$ii care nu
s/a %re,entat
sau
(b) orice ocument care arat# c# %rtul a acce%tat hot#rrea !n mo neechivoc2
Articolul 38
3ipsa unor documente
(') 3n li%sa %re,ent#rii ocumentelor men$ionate la articolul .+ alineatul (') litera (b) sau
alineatul (-), instan$a 0uec#toreasc# %oate acora un termen %entru %re,entarea lor sau %oate
acce%ta ocumente echivalente sau, !n ca,ul !n care consier# c# is%une e su4iciente
in4orma$ii, %oate s# renun$e la %re,entarea lor2
Pa1e '8 o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(-) La solicitarea instan$ei 0uec#tore*ti, se %re,int# o traucere a ocumentelor2
"raucerea este certi4icat# e o %ersoan# autori,at# !n acest sens !ntr/unul intre statele
membre2
Articolul 39
Certi*icat privind #ot$r%rile &udec$tore!ti 'n materie matrimonial$ !i certi*icat privind
#ot$r%rile &udec$tore!ti 'n materia r$spunderii p$rinte!ti
Instan$a 0uec#toreasc# sau autoritatea com%etent# in statul membru e ori1ine eliberea,#, la
cererea oric#rei %#r$i interesate, un certi4icat utili,n 4ormularul al c#rui moel este %re,entat
!n ane9a I (hot#rri 0uec#tore*ti !n materie matrimonial#) sau !n ane9a II (hot#rri
0uec#tore*ti !n materia r#s%unerii %#rinte*ti)2
SECIUNEA 4
Fora executorie a anumitor hotrri udectoreti privind dreptul de vizit i a anumitor
hotrri udectoreti prin care se dispune napoierea copilului
Articolul 40
)omeniu de aplicare
(') Pre,enta sec$iune se a%lic#:
(a) re%tului e vi,it#
*i
(b) !na%oierii co%ilului ca urmare a unei hot#rri 0uec#tore*ti %rin care se is%une
!na%oierea co%ilului men$ionat# la articolul '' alineatul (:)2
(-) @is%o,i$iile in %re,enta sec$iune nu !l !m%ieic# %e un titular al r#s%unerii %#rinte*ti
s# solicite recunoa*terea *i e9ecutarea unei hot#rri, !n con4ormitate cu is%o,i$iile cu%rinse !n
sec$iunile ' *i - in %re,entul ca%itol2
Articolul 41
)reptul de vi,it$
(') @re%tul e vi,it# men$ionat la articolul 57 alineatul (') litera (a), acorat %rintr/o
hot#rre 0uec#toreasc# e9ecutorie %ronun$at# !ntr/un stat membru, este recunoscut *i are 4or$#
e9ecutorie !ntr/un alt stat membru 4#r# s# 4ie necesar# !ncuviin$area e9ecut#rii *i 4#r# s# 4ie
%osibil s# se o%un# recunoa*terii acesteia !n ca,ul !n care hot#rrea a 4ost certi4icat# !n statul
membru e ori1ine !n con4ormitate cu alineatul (-)2
Chiar ac# re%tul intern nu %revee caracterul e9ecutoriu e re%t al unei hot#rri
0uec#tore*ti e acorare a re%tului e vi,it#, instan$a e ori1ine %oate eclara hot#rrea
e9ecutorie, 4#r# a auce atin1ere unei eventuale c#i e atac2
(-) Instan$a 0uec#toreasc# e ori1ine nu eliberea,# certi4icatul men$ionat la alineatul ('),
utili,n 4ormularul al c#rui moel este %rev#,ut !n ane9a III (certi4icat %rivin re%tul e
vi,it#), ect !n ca,ul !n care:
Pa1e -7 o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(a) !n ca, e %roceur# !n li%s#, actul e sesi,are a instan$ei sau un act echivalent a 4ost
noti4icat sau comunicat !n tim% util %ersoanei care nu s/a %re,entat *i ast4el !nct aceast#
%ersoan# s# !*i %oat# %re1#ti a%#rarea sau, !n ca,ul !n care a 4ost noti4icat sau comunicat 4#r#
res%ectarea acestor coni$ii, se stabile*te totu*i c# aceasta a acce%tat hot#rrea !n mo
neechivoc;
(b) toate %#r$ile interesate au avut %osibilitatea e a 4i ascultate;
*i
(c) co%ilul a avut %osibilitatea e a 4i ascultat, cu e9ce%$ia ca,ului !n care ascultarea sa a
4ost consierat# necores%un,#toare !n con4ormitate cu vrsta sau 1raul s#u e maturitate2
Certi4icatul se com%letea,# !n limba hot#rrii 0uec#tore*ti2
(.) 3n ca,ul !n care re%tul e vi,it# %rive*te o situa$ie care are un caracter trans4rontalier
!nc# e la %ronun$area hot#rrii, certi4icatul se eliberea,# in o4iciu atunci cn hot#rrea
evine e9ecutorie, 4ie *i chiar vremelnic2 3n ca,ul !n care situa$ia nu obne*te caracter
trans4rontalier ect ulterior, certi4icatul se eliberea,# la solicitarea uneia intre %#r$i2
Articolul 42
/napoierea copilului
(') 3na%oierea co%ilului %rev#,ut# la articolul 57 alineatul (') litera (b), care re,ult# intr/
o hot#rre 0uec#toreasc# e9ecutorie %ronun$at# !ntr/un stat membru este recunoscut# *i
e9ecutorie !ntr/un alt stat membru 4#r# s# 4ie necesar# !ncuviin$area e9ecut#rii *i 4#r# s# 4ie
%osibil s# se o%un# recunoa*terii sale !n ca,ul !n care hot#rrea a 4ost certi4icat# !n statul
membru e ori1ine !n con4ormitate cu alineatul (-)2
Chiar ac# re%tul intern nu %revee caracterul e9ecutoriu e re%t al unei hot#rri %rin care
se is%une !na%oierea co%ilului, instan$a e ori1ine %oate eclara hot#rrea e9ecutorie, 4#r# a
auce atin1ere unei eventuale c#i e atac2
(-) Instan$a 0uec#toreasc# e ori1ine care a %ronun$at hot#rrea men$ionat# la articolul 57
alineatul (') litera (b) nu eliberea,# certi4icatul men$ionat la alineatul (') ect !n ca,ul !n
care:
(a) co%ilul a avut %osibilitatea e a 4i ascultat, cu e9ce%$ia ca,ului !n care aceasta a 4ost
consierat# necores%un,#toare !n con4ormitate cu vrsta sau 1raul s#u e maturitate;
(b) %#r$ile au avut %osibilitatea e a 4i ascultate *i
(c) instan$a 0uec#toreasc# a %ronun$at hot#rrea $inn seama e motivele *i mi0loacele
e %rob# care au stat la ba,a hot#rrii %ronun$ate !n con4ormitate cu articolul '. in Conven$ia
e la Ba1a in '8:72
3n ca,ul !n care instan$a 0uec#toreasc# sau orice alt# autoritate ia m#suri !n veerea asi1ur#rii
%rotec$iei co%ilului u%# !na%oierea sa !n statul membru !n care !*i are re*ein$a obi*nuit#,
certi4icatul %reci,ea,# moul e a%licare a acestor m#suri2
Instan$a 0uec#toreasc# e ori1ine eliberea,# in %ro%rie ini$iativ# certi4icatul men$ionat
anterior, utili,n 4ormularul al c#rui moel este %rev#,ut !n ane9a IJ (certi4icat %rivin
!na%oierea co%ilului)2
Pa1e -' o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
Certi4icatul se com%letea,# !n limba hot#rrii 0uec#tore*ti2
Articolul 43
7ciunea 'n recti*icarea certi*icatului
(') 3n ca,ul oric#rei recti4ic#ri a certi4icatului se a%lic# re%tul statului membru e ori1ine2
(-) Eliberarea unui certi4icat !n temeiul articolului 5' alineatul (') sau al articolului 5-
alineatul (') nu este su%us# nici unei c#i e atac2
Articolul 44
E*ecte ale certi*icatului
Certi4icatul nu/*i %rouce e4ectele ect !n limitele caracterului e9ecutoriu al hot#rrii
0uec#tore*ti2
Articolul 45
)ocumente
(') Partea care solicit# e9ecutarea unei hot#rri 0uec#tore*ti trebuie s# %re,inte:
(a) o co%ie a acesteia care s# !ntruneasc# toate coni$iile necesare !n veerea stabilirii
autenticit#$ii sale
*i
(b) certi4icatul men$ionat la articolul 5' alineatul (') sau la articolul 5- alineatul (')2
(-) 3n sensul %re,entului articol,
H certi4icatul men$ionat la articolul 5' alineatul (') este !nso$it e traucerea %unctului
'- %rivin moalit#$ile e e9ercitare a re%tului e vi,it#;
H certi4icatul men$ionat la articolul 5- alineatul (') este !nso$it e traucerea %unctului
'5 %rivin ti%urile e m#suri luate !n veerea asi1ur#rii !na%oierii co%ilului2
"raucerea se e4ectuea,# !n limba o4icial# sau !ntr/una intre limbile o4iciale ale statului
membru e e9ecutare sau !n orice alt# limb# %e care acesta in urm# a inicat c# o acce%t#2
"raucerea se certi4ic# e c#tre o %ersoan# autori,at# !n acest sco% !n unul intre statele
membre2
SECIUNEA 5
!cte autentice i acorduri
Articolul 46
>ctele autentice %rimite *i e9ecutorii !ntr/un stat membru, %recum *i acorurile !ntre %#r$i,
e9ecutorii !n statul membru e ori1ine, sunt recunoscute *i consierate e9ecutorii !n acelea*i
coni$ii ca *i hot#rrile2
SECIUNEA 6
Pa1e -- o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
!lte dispoziii
Articolul 47
0rocedura de e"ecutare
(') Proceura e e9ecutare se stabile*te %rin re%tul statului membru !n care are loc
e9ecutarea2
(-) Orice hot#rre %ronun$at# e instan$a 0uec#toreasc# in alt stat membru *i eclarat#
e9ecutorie !n con4ormitate cu sec$iunea - sau certi4icat# !n con4ormitate cu articolul 5'
alineatul (') sau cu articolul 5- alineatul (') se e9ecut# !n statul membru e e9ecutare !n
acelea*i coni$ii ca *i !n ca,ul !n care aceasta ar 4i 4ost %ronun$at# !n acest stat membru2
3n s%ecial, o hot#rre 0uec#toreasc# certi4icat# !n con4ormitate cu articolul 5' alineatul (')
sau cu articolul 5- alineatul (') nu se %oate e9ecuta !n ca,ul !n care aceasta este ireconciliabil#
cu o hot#rre e9ecutorie %ronun$at# ulterior2
Articolul 48
.odalit$i practice de e"ercitare a dreptului de vi,it$
(') Instan$ele 0uec#tore*ti in statul membru e e9ecutare %ot hot#r! moalit#$ile %ractice
%entru a or1ani,a e9ercitarea re%tului e vi,it#, !n ca,ul !n care moalit#$ile necesare nu au
4ost %rev#,ute sau nu au 4ost su4icient %rev#,ute !n hot#rrea %ronun$at# e instan$ele
0uec#tore*ti in statul membru com%etente %entru solu$ionarea cau,ei %e 4on *i cu coni$ia
s# 4ie res%ectate elementele esen$iale in hot#rrea men$ionat#2
(-) Aoalit#$ile %ractice hot#rte !n con4ormitate cu alineatul (') !*i !ncetea,#
a%licabilitatea !n e9ecutarea hot#rrii ulterioare %ronun$ate e c#tre instan$ele 0uec#tore*ti in
statul membru com%etente %entru solu$ionarea cau,ei %e 4on2
Articolul 49
Costuri
@is%o,i$iile %re,entului ca%itol, cu e9ce%$ia celor %rev#,ute e sec$iunea 5, se a%lic#, e
asemenea, %entru stabilirea cuantumului cheltuielilor e 0uecat# !n carul %roceurilor
ini$iate !n temeiul %re,entului re1ulament *i %entru e9ecutarea oric#rei hot#rri 0uec#tore*ti
%rivin ast4el e cheltuieli2
Articolul 50
7sisten$ &udiciar$
Reclamantul care, !n statul membru e ori1ine, a bene4iciat !n tot sau !n %arte e asisten$#
0uiciar# sau e o scutire e ta9e *i e cheltuieli bene4icia,#, !n carul %roceurii %rev#,ute la
articolele -', -:, 5', 5- *i 5:, e cea mai 4avorabil# asisten$# sau e cea mai mare scutire
%rev#,ut# e re%tul statului membru e e9ecutare2
Articolul 51
Cauiune sau garanie
Pa1e -. o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
Nicio cau$iune, nicio 1aran$ie, oricare ar 4i enumirea, nu %oate 4i im%us# %#r$ii care solicit#
e9ecutarea !ntr/un stat membru a unei hot#rri 0uec#tore*ti %ronun$ate !ntr/un alt stat
membru in cau,a:
(a) li%sei re*ein$ei obi*nuite !n statul membru solicitat sau
(b) 4ie a calit#$ii sale e str#in, 4ie, atunci cn e9ecutarea se solicit# !n Re1atul Unit sau
!n Irlana, !n absen$a ComiciliuluiD !ntr/unul intre aceste state membre2
Articolul 52
3egali,area sau alt$ *ormalitate similar$
Nici o le1ali,are sau alt# 4ormalitate similar# nu este necesar# cu %rivire la ocumentele
men$ionate la articolele .+, .: *i 5; sau, ac# este ca,ul, cu %rivire la o %rocur# ad litem.
Ca%itolul IJ
Cooperare 'ntre autorit$ile centrale 'n materia r$spunderii p$rinte!ti
Articolul 53
)esemnare
<iecare stat membru esemnea,# una sau mai multe autorit#$i centrale !ns#rcinate s#/l asiste la
a%licarea %re,entului re1ulament *i %reci,ea,# com%eten$ele teritoriale sau materiale ale
4iec#reia2 >tunci cn un stat membru a esemnat mai multe autorit#$i centrale, comunic#rile
se aresea,#, !n %rinci%iu, irect autorit#$ii centrale com%etente2 3n ca,ul !n care o comunicare
este aresat# unei autorit#$i centrale necom%etente, aceasta este res%onsabil# e transmiterea
comunic#rii c#tre autoritatea central# com%etent# *i e in4ormarea e9%eitorului cu %rivire la
acest 4a%t2
Articolul 54
7tribuii generale
>utorit#$ile centrale comunic# in4orma$ii cu %rivire la re%tul intern *i %roceurile na$ionale *i
iau m#suri %entru ameliorarea a%lic#rii %re,entului re1ulament *i consoliarea coo%er#rii
acestora2 3n acest sco%, este utili,at# Re$eaua =uiciar# Euro%ean# !n materie civil# *i
comercial# creat# %rin @eci,ia nr2 -77'65+76CE2
Articolul 55
Cooperare 'n cadrul cau,elor speci*ice r$spunderii p$rinte!ti
>utorit#$ile centrale, la solicitarea unei autorit#$i centrale a unui alt stat membru sau a
titularului r#s%unerii %#rinte*ti, coo%erea,# !n cau,e s%eci4ice %entru reali,area obiectivelor
men$ionate !n %re,entul re1ulament2 3n acest sco%, acestea iau, irect sau %rin intermeiul
autorit#$ilor %ublice sau al altor or1anisme, toate m#surile necesare !n con4ormitate cu re%tul
acestui stat membru !n materie e %rotec$ie a atelor cu caracter %ersonal, %entru:
(a) ob$inerea *i schimbul e in4orma$ii:
(i) %rivin situa$ia co%ilului;
Pa1e -5 o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(ii) %rivin orice %roceur# !n curs sau
(iii) %rivin orice hot#rre %ronun$at# cu %rivire la co%il;
(b) 4urni,area e in4orma$ii *i asisten$# titularilor r#s%unerii %#rinte*ti care solicit#
recunoa*terea *i e9ecutarea unei hot#rri %e teritoriul acestora, !n s%ecial !n ceea ce %rive*te
re%tul e vi,it# *i !na%oierea co%ilului;
(c) 4acilitarea comunic#rilor !ntre instan$ele 0uec#tore*ti, !n s%ecial %entru a%licarea
articolului '' alineatele (&) *i (+) *i a articolului ';;
() 4urni,area oric#rei in4orma$ii *i oric#rui s%ri0in utile %entru a%licarea e c#tre
instan$ele 0uec#tore*ti a articolului ;& *i
(e) 4acilitarea !ncheierii e acoruri !ntre titularii r#s%unerii %#rinte*ti recur1n la
meiere sau la alte mi0loace *i 4acilitarea !n acest sco% a coo%er#rii trans4rontaliere2
Articolul 56
0lasarea copilului 'ntr<un alt stat membru
(') 3n ca,ul !n care instan$a 0uec#toreasc# com%etent# !n temeiul articolelor :/';
%reconi,ea,# %lasarea co%ilului !ntr/un centru e %lasament !ntr/o sau 4amilie substitutiv# *i
res%ectiva %lasare va avea loc !ntr/un alt stat membru, aceasta consult# !n %realabil autoritatea
central# sau o alt# autoritate com%etent# in acest in urm# stat membru !n ca,ul !n care
interven$ia unei autorit#$i %ublice este %rev#,ut# !n acest stat membru %entru ca,urile interne
e %lasare a co%iilor2
(-) Bot#rrea 0uec#toreasc# %rivin %lasarea %rev#,ut# la alineatul (') nu %oate 4i luat# !n
statul membru solicitant ect !n ca,ul !n care autoritatea com%etent# a statului membru
solicitat a a%robat acest %lasament2
(.) Aoalit#$ile e consultare sau e a%robare men$ionate la alineatele (') *i (-) sunt
re1lementate e re%tul intern al statului solicitat2
(5) 3n ca,ul !n care autoritatea com%etent# !n temeiul articolelor :/'; hot#r#*te %lasarea
co%ilului !ntr/o 4amilie substitutiv# *i aceast# %lasare va avea loc !ntr/un alt stat membru, iar
interven$ia unei autorit#$i %ublice nu este %rev#,ut# !n acest in urm# stat membru %entru
ca,urile interne e %lasare a co%iilor, aceasta noti4ic# acest 4a%t autorit#$ii centrale sau unei
autorit#$i com%etente in res%ectivul stat membru2
Articolul 57
.etod$ de lucru
(') Orice titular al r#s%unerii %#rinte*ti %oate aresa autorit#$ii centrale in statul
membru !n care !*i are re*ein$a obi*nuit# sau autorit#$ii centrale in statul membru !n care
co%ilul are re*ein$a obi*nuit# sau este %re,ent o cerere e asisten$# !n con4ormitate cu
articolul ;;2 @e re1ul#, cererea este !nso$it# e toate in4orma$iile is%onibile care !i %ot 4acilita
e9ecutarea2 3n ca,ul !n care cererea e asisten$# %rive*te recunoa*terea sau e9ecutarea unei
hot#rri 0uec#tore*ti %rivin r#s%unerea %#rinteasc# care intr# !n omeniul e a%licare a
%re,entului re1ulament, titularul r#s%unerii %#rinte*ti este obli1at s# ane9e,e la aceasta
certi4icatele cores%un,#toare %rev#,ute la articolul .8, articolul 5' alineatul (') sau la articolul
5- alineatul (')2
Pa1e -; o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(-) Statele membre aresea,# noti4ic#ri Comisiei %rivin limba sau limbile o4iciale ale
institu$iilor in Comunitate altele ect %ro%ria (%ro%riile) limb# (limbi) !n care se %ot aresa
comunic#rile autorit#$ilor centrale2
(.) >sisten$a acorat# e autorit#$ile centrale !n temeiul articolului ;; este 1ratuit#2
(5) <iecare autoritate central# !*i su%ort# %ro%riile cheltuieli2
Articolul 58
/ntruniri
(') >utorit#$ile centrale se !ntrunesc !n mo re1ulat %entru a 4acilita a%licarea %re,entului
re1ulament2
(-) Convocarea acestor !ntruniri se e4ectuea,# !n con4ormitate cu @eci,ia -77'65+76CE
%rivin crearea unei Re$ele =uiciare Euro%ene !n materie civil# *i comercial#2
Ca%itolul J
Relaii cu alte instrumente
Articolul 59
Relaia cu alte instrumente
(') <#r# a auce atin1ere articolelor &7, &., &5 *i alineatului (-) in %re,entul articol,
%re,entul re1ulament !nlocuie*te, %entru statele membre, conven$iile e9istente la ata intr#rii
!n vi1oare a %re,entului re1ulament, care au 4ost !ncheiate !ntre ou# sau mai multe state
membre *i care se re4er# la materiile re1lementate e %re,entul re1ulament2
(-) (a) <inlana *i Sueia au %osibilitatea e a eclara Conven$ia in & 4ebruarie '8.'
!ntre @anemarca, <inlana, Islana, Norve1ia *i Sueia con$inn is%o,i$ii e re%t
interna$ional %rivat %rivin c#s#toria, ao%$ia *i !ncrein$area co%iilor, %recum *i %rotocolul
s#u 4inal, ca a%licabil# !n tot sau !n %arte, !n rela$iile lor reci%roce, !n locul normelor in
%re,entul re1ulament2 >ceste eclara$ii se %ublic# !n ur!alul "#icial al U!iu!ii Euro$e!e ca
ane9# la %re,entul re1ulament2 Statele membre men$ionate %ot renun$a la acestea, !n tot sau !n
%arte, !n orice moment2
(b) Princi%iul neiscrimin#rii %e motiv e cet#$enie !ntre cet#$enii Uniunii Euro%ene se
res%ect#2
(c) 3n orice acor care urmea,# s# se !ncheie !ntre statele membre men$ionate la litera (a),
%rivin materiile re1lementate e %re,entul re1ulament, normele e com%eten$# se alinia,# la
cele %rev#,ute e %re,entul re1ulament2
() Bot#rrile 0uec#tore*ti %rovenin intr/unul in statele norice care a 4#cut eclara$ia
men$ionat# la litera (a), %ronun$ate e c#tre o instan$# com%etent# cores%un,#toare uneia
intre cele %rev#,ute e ca%itolul II in %re,entul re1ulament, sunt recunoscute *i e9ecutate !n
celelalte state membre !n con4ormitate cu normele %rev#,ute e ca%itolul III in %re,entul
re1ulament2
(.) Statele membre comunic# Comisiei:
Pa1e -& o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(a) o co%ie a acorurilor *i a le1ilor uni4orme care le %un !n a%licare men$ionate la
alineatul (-) literele (a) *i (c);
(b) orice enun$are sau moi4icare a acestor acoruri sau a acestor le1i uni4orme2
Articolul 60
Raporturile cu anumite convenii multilaterale
3n rela$iile intre statele membre, %re,entul re1ulament %revalea,# asu%ra urm#toarelor
conven$ii !n m#sura !n care acestea %rivesc materiile re1lementate e %re,entul re1ulament:
(a) Conven$ia e la Ba1a in ; octombrie '8&' %rivin su%rimarea cerin$ei
su%rale1ali,#rii actelor o4iciale str#ine *i le1ea a%licabil# !n materie e %rotec$ia minorilor;
(b) Conven$ia e la Lu9embur1 in : se%tembrie '8&+ %rivin recunoa*terea hot#rrilor
%rivin le1#tura matrimonial#;
(c) Conven$ia e la Ba1a in ' iunie '8+7 %rivin recunoa*terea ivor$urilor *i se%ar#rilor
e cor%;
() Conven$ia Euro%ean# in -7 mai '8:7 %rivin recunoa*terea *i e9ecutarea hot#rrilor
%rivin !ncrein$area co%iilor *i restabilirea !ncrein$#rii co%iilor
*i
(e) Conven$ia e la Ba1a in -; octombrie '8:7 asu%ra as%ectelor civile ale r#%irii
interna$ionale e co%ii2
Articolul 61
Relaii cu Convenia de la ;aga din 1= octombrie 1==> privind competena dreptul
aplicabil recunoa!terea e"ecutarea !i cooperarea 'n materia r$spunderii p$rinte!ti !i a
m$surilor de protecie a copiilor
3n rela$iile cu Conven$ia e la Ba1a in '8 octombrie '88& %rivin com%eten$a, re%tul
a%licabil, recunoa*terea, e9ecutarea *i coo%erarea !n materia r#s%unerii %#rinte*ti *i a
m#surilor e %rotec$ie a co%iilor, %re,entul re1ulament se a%lic#:
(a) atunci cn res%ectivul co%il !*i are re*ein$a obi*nuit# %e teritoriul unui stat membru;
(b) !n ceea ce %rive*te recunoa*terea *i e9ecutarea unei hot#rri %ronun$ate e instan$a
0uec#toreasc# com%etent# intr/un stat membru %e teritoriul unui alt stat membru, chiar ac#
res%ectivul co%il !*i are re*ein$a obi*nuit# %e teritoriul unui stat nemembru care este %arte
contractant# la conven$ia men$ionat# anterior2
Articolul 62
/ntinderea e*ectelor
(') >corurile *i conven$iile men$ionate la articolul ;8 alineatul (') *i la articolele &7 *i
&' continu# s#/*i %rouc# e4ectele !n materiile nere1lementate e %re,entul re1ulament2
Pa1e -+ o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(-) Conven$iile men$ionate la articolul &7, !n s%ecial Conven$ia e la Ba1a in '8:7,
continu# s#/*i %rouc# e4ectele !ntre statele membre care sunt %#r$i contractante la aceasta, !n
con4ormitate cu articolul &72
Articolul 63
+ratate 'nc#eiate cu 1*%ntul 1caun
(') Pre,entul re1ulament se a%lic# 4#r# a auce atin1ere "ratatului interna$ional
(concorat) !ncheiat !ntre S4ntul Scaun *i Portu1alia, semnat la Jatican la + mai '8572
(-) Orice hot#rre %rivin nevalabilitatea unei c#s#torii %ronun$ate !n temeiul tratatului
men$ionat la alineatul (') este recunoscut# !n statele membre !n coni$iile %rev#,ute e
ca%itolul III sec$iunea '2
(.) @is%o,i$iile alineatelor (') *i (-) se a%lic#, e asemenea, urm#toarelor tratate
interna$ionale (concorate) !ncheiate cu S4ntul Scaun:
(a) CConcorato lateranenseD in '' 4ebruarie '8-8 intre Italia *i S4ntul Scaun,
moi4icat %rin acorul *i %rotocolul ai$ional semnat la Roma la ': 4ebruarie '8:5;
(b) >corul in . ianuarie '8+8 intre S4ntul Scaun *i S%ania %rivin %roblemele
0uriice2
(5) 3n Italia sau !n S%ania, recunoa*terea hot#rrilor %rev#,ute la alineatul (-) %oate 4i
su%us# acelora*i %roceuri *i acelora*i controale ca *i cele a%licabile hot#rrilor %ronun$ate e
instan$ele ecle,iastice !n con4ormitate cu tratatele interna$ionale !ncheiate cu S4ntul Scaun *i
men$ionate la alineatul (.)2
(;) Statele membre comunic# Comisiei
(a) o co%ie a tratatelor men$ionate la alineatele (') *i (.);
(b) orice enun$are sau moi4icare a acestor tratate2
Ca%itolul JI
)ispo,iii tran,itorii
Articolul 64
(') @is%o,i$iile %re,entului re1ulament se a%lic# numai ac$iunilor 0uiciare intentate,
actelor autentice %rimite *i acorurilor intre %#r$i !ncheiate u%# ata %unerii sale !n a%licare
!n con4ormitate cu %reveerile articolului +-2
(-) Bot#rrile 0uec#tore*ti %ronun$ate u%# ata %unerii !n a%licare a %re,entului
re1ulament ca urmare a unor ac$iuni intentate !naintea acestei ate, ar u%# ata intr#rii !n
vi1oare a Re1ulamentului (CE) nr2 '.5+6-777, sunt recunoscute *i e9ecutate !n con4ormitate
cu is%o,i$iile ca%itolului III in %re,entul re1ulament, !n ca,ul !n care normele e
com%eten$# a%licate sunt con4orme cu cele %rev#,ute 4ie e ca%itolul II in %re,entul
re1ulament sau in Re1ulamentul (CE) nr2 '.5+6-777, 4ie e o conven$ie care era !n vi1oare
!ntre statul membru e ori1ine *i statul membru solicitat atunci cn s/a intentat ac$iunea2
(.) Bot#rrile 0uec#tore*ti %ronun$ate !nainte e ata %unerii !n a%licare a %re,entului
re1ulament ca urmare a unor ac$iuni intentate u%# ata intr#rii !n vi1oare a Re1ulamentului
Pa1e -: o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
(CE) nr2 '.5+6-777 sunt recunoscute *i e9ecutate !n con4ormitate cu is%o,i$iile ca%itolului III
in %re,entul re1ulament, cu coni$ia s# se re4ere la ivor$, se%arare e cor% sau anulare a
c#s#toriei, sau r#s%unerea %#rinteasc# 4a$# e co%iii comuni %ronun$at# cu oca,ia
res%ectivelor ac$iuni matrimoniale2
(5) Bot#rrile 0uec#tore*ti %ronun$ate !nainte e ata %unerii !n a%licare a %re,entului
re1ulament, ar u%# ata intr#rii !n vi1oare a Re1ulamentului (CE) nr2 '.5+6-777, ca urmare
a unor ac$iuni intentate !naintea intr#rii !n vi1oare a Re1ulamentului (CE) nr2 '.5+6-777, sunt
recunoscute *i e9ecutate !n con4ormitate cu is%o,i$iile ca%itolului III in %re,entul
re1ulament, cu coni$ia s# se re4ere la ivor$, se%arare e cor% sau anulare a c#s#toriei, ori la
r#s%unerea %#rinteasc# 4a$# e co%iii comuni %ronun$at# cu oca,ia res%ectivelor ac$iuni
matrimoniale, *i normele e com%eten$# s# 4ie con4orme cu cele %rev#,ute 4ie e ca%itolul II
in %re,entul re1ulament sau in Re1ulamentul (CE) nr2 '.5+6-777, 4ie e o conven$ie care
era !n vi1oare !ntre statul membru e ori1ine *i statul membru solicitat atunci cn s/a intentat
ac$iunea2
Ca%itolul JII
)ispo,iii *inale
Articolul 65
Revi,uire
Pn# la ' ianuarie -7'-, iar u%# aceea la 4iecare cinci ani, Comisia %re,int# Parlamentului
Euro%ean, Consiliului *i Comitetului Economic *i Social Euro%ean, %e ba,a in4orma$iilor
4urni,ate e c#tre statele membre, un ra%ort %rivin %unerea !n a%licare a %re,entului
re1ulament, !nso$it, u%# ca,, e %ro%uneri vi,n aa%tarea sa2
Articolul 66
1tate membre cu dou$ sau mai multe sisteme de drept
3n ceea ce %rive*te un stat membru !n care ou# sau mai multe sisteme e re%t sau
ansambluri e norme %rivin %roblemele re1lementate e %re,entul re1ulament se a%lic# !n
unit#$i teritoriale i4erite:
(a) orice trimitere la re*ein$a obi*nuit# !n acest stat membru se re4er# la re*ein$a
obi*nuit# !ntr/o unitate teritorial#;
(b) orice trimitere la cet#$enie sau, !n ca,ul Re1atului Unit, la ComiciliuD, se re4er# la
unitatea teritorial# esemnat# e re%tul statului res%ectiv;
(c) orice trimitere la autoritatea unui stat membru se re4er# la autoritatea unit#$ii teritoriale
res%ective in carul acestui stat;
() orice trimitere la normele statului membru solicitat se re4er# la normele unit#$ii
teritoriale !n care este invocat# com%eten$a, recunoa*terea sau e9ecutarea2
Articolul 67
9n*ormaii privind autorit$ile centrale !i limbile acceptate
Pa1e -8 o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
Statele membre noti4ic# Comisiei, !n termen e trei luni e la intrarea !n vi1oare a %re,entului
re1ulament:
(a) enumirile, aresele *i mi0loacele e comunicare ale autorit#$ilor centrale esemnate
!n con4ormitate cu articolul ;.;
(b) limbile acce%tate %entru comunic#rile aresate autorit#$ilor centrale !n con4ormitate cu
articolul ;+ alineatul (-)
*i
(c) limbile acce%tate %entru certi4icatul %rivin re%tul e vi,it# !n con4ormitate cu
articolul 5; alineatul (-)2
Statele membre comunic# Comisiei orice moi4icare aus# acestor in4orma$ii2
Comisia %une aceste in4orma$ii la is%o,i$ia %ublicului2
Articolul 68
9n*ormaii privind instanele care soluionea,$ c$ile de atac !i c$i de atac
Statele membre comunic# Comisiei listele cu instan$ele care solu$ionea,# c#ile e atac *i c#i
e atac men$ionate la articolele -', -8, .. *i .5, %recum *i moi4ic#rile care li s/au aus2
Comisia actuali,ea,# aceste in4orma$ii *i le %une la is%o,i$ia %ublicului %rin %ublicarea !n
ur!alul "#icial al U!iu!ii Euro$e!e *i %rin orice alt mi0loc cores%un,#tor2
Articolul 69
.odi*icarea ane"elor
Orice moi4icare aus# 4ormularelor ale c#ror moele sunt %rev#,ute !n ane9ele I/IJ se
ao%t# con4orm %roceurii men$ionate la articolul +7 alineatul (-)2
Articolul 70
Comitet
(') Comisia este asistat# e un comitet (enumit !n continuare CcomitetulD)2
(-) >tunci cn se 4ace trimitere la %re,entul alineat, se a%lic# articolele . *i + in @eci,ia
'88865&:6CE2
(.) Comitetul !*i ao%t# re1ulamentul e %roceur#2
Articolul 71
7brogarea Regulamentului (CE) nr. 13(7/2000
(') Re1ulamentul (CE) nr2 '.5+6-777 se abro1# e la ata %unerii !n a%licare a %re,entului
re1ulament2
(-) "rimiterile la Re1ulamentul (CE) nr2 '.5+6-777 se !n$ele1 ca trimiteri la %re,entul
re1ulament !n con4ormitate cu tabelul e cores%onen$# in ane9a J2
Pa1e .7 o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
Articolul 72
9ntrare 'n vigoare
Pre,entul re1ulament intr# !n vi1oare la ' au1ust -7752
Pre,entul re1ulament se a%lic# e la ' martie -77;, cu e9ce%$ia articolelor &+, &:, &8 *i +7,
care se a%lic# e la ' au1ust -7752
Pre,entul re1ulament este obli1atoriu !n toate elementele sale *i se a%lic# irect !n toate statele
membre !n con4ormitate cu "ratatul e instituire a Comunit#$ii Euro%ene2
>o%tat la ?ru9elles, -+ noiembrie -77.2
%e!tru Co!&iliu
%re'edi!tele
R2 C>S"ELLI
A!e(a I
Certi*icatul prev$,ut la articolul 3= privind #ot$r%rile 'n materie matrimonial$
1
'2 Statul membru e ori1ine
-2 Instan$a 0uec#toreasc# sau autoritatea care eliberea,# certi4icatul
-2'2 @enumirea
-2-2 >resa
-2.2 "ele4on6<a96>resa electronic#
.2 C#s#toria
.2'2 So$ia
.2'2'2 Numele *i %renumele
.2'2-2 >resa
.2'2.2 Iara *i locul na*terii
.2'252 @ata na*terii
.2-2 So$ul
.2-2'2 Numele *i %renumele
.2-2-2 >resa
'
Re1ulamentul (CE) nr2 --7'6-77. al Consiliului in -+ noiembrie -77. %rivin com%etena, recunoaterea i
e9ecutarea hot#rrilor 0uec#toreti !n materie matrimonial# i !n materia r#s%unerii %#rinteti, e abro1are a
Re1ulamentului (CE) nr2 '.5+6-7772
Pa1e .' o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
.2-2.2 Iara *i locul na*terii
.2-252 @ata na*terii
.2.2 Iara, locul (!n ca,ul !n care aceast# in4orma$ie este is%onibil#) *i ata c#s#toriei
.2.2'2 Iara c#s#toriei
.2.2-2 Locul c#s#toriei (!n ca,ul !n care aceast# in4orma$ie este is%onibil#)
.2.2.2 @ata c#s#toriei
52 Instan$a care a %ronun$at hot#rrea
52'2 @enumirea instan$ei
52-2 Situarea instan$ei
;2 Bot#rrea
;2'2 @ata
;2-2 Num#rul e re4erin$#
;2.2 "i%ul hot#rrii
;2.2'2 @ivor$
;2.2-2 >nulare a c#s#toriei
;2.2.2 Se%arare e cor%
;252 Bot#rrea a 4ost %ronun$at# !n li%s#K
;252'2 Nu
;252-2 @a
'
&2 Numele %#r$ilor care au bene4iciat e asisten$a 0uiciar#
+2 Bot#rrea %oate 4i su%us# c#ilor e atac !n con4ormitate cu le1isla$ia statului membru e
ori1ineK
+2'2 Nu
+2-2 @a
:2 @ata la care %rouce e4ecte 0uriice !n statul membru !n care s/a %ronun$at hot#rrea
:2'2 @ivor$
:2-2 Se%arare e cor%
3ntocmit la 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222, ata 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
'
"rebuie ane9ate ocumentele menionate la articolul .+ alineatul (-)2
Pa1e .- o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
Semn#tura *i6sau *tam%ila
A!e(a II
Certi*icatul menionat la articolul 3= privind #ot$r%rile 'n materia r$spunderii
p$rinte!ti
1
'2 Statul membru e ori1ine
-2 Instan$a 0uec#toreasc# sau autoritatea care eliberea,# certi4icatul
-2'2 @enumirea
-2-2 >resa
-2.2 "ele4on6<a96>resa electronic#
.2 "itularul (titularii) re%tului e vi,it#
.2'2 Numele *i %renumele
.2-2 >resa
.2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste in4orma$ii sunt is%onibile)
52 "itularii r#s%unerii %#rinte*ti al$ii ect cei men$iona$i la %unctul .
-
52'2
52'2'2 Numele *i %renumele
52'2-2 >resa
52'2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste in4orma$ii sunt is%onibile)
52-2
52-2'2 Numele *i %renumele
52-2-2 >resa
52-2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste in4orma$ii sunt is%onibile)
52.2
52.2'2 Numele *i %renumele
52.2-2 >resa
'
Re1ulamentul (CE) nr2 --7'6-77. al Consiliului in -+ noiembrie -77. %rivin com%etena, recunoaterea i
e9ecutarea hot#rrilor 0uec#toreti !n materie matrimonial# i !n materia r#s%unerii %#rinteti, e abro1are a
Re1ulamentului (CE) nr2 '.5+6-7772
-
3n ca, e !ncreinare comun#, %ersoana menionat# la %unctul . %oate 4i, e asemenea, menionat# la %unctul
52
Pa1e .. o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
52-2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste in4orma$ii sunt is%onibile)
;2 Instan$a 0uec#toreasc# care a %ronun$at hot#rrea
;2'2 @enumirea instan$ei 0uec#tore*ti
;2-2 Situarea instan$ei 0uec#tore*ti
&2 Bot#rrea
&2'2 @ata
&2-2 Num#rul e re4erin$#
&2.2 Bot#rrea a 4ost %ronun$at# !n li%s#K
&2.2'2 Nu
&2.2-2 @a
'
+2 Co%iii cu%rin*i !n hot#rre
-
+2'2 Numele, %renumele *i ata na*terii
+2-2 Numele, %renumele *i ata na*terii
+2.2 Numele, %renumele *i ata na*terii
+252 Numele, %renumele *i ata na*terii
:2 Numele %#r$ilor care au bene4iciat e asisten$a 0uiciar#
82 >testarea caracterului e9ecutoriu *i a noti4ic#rii6comunic#rii
82'2 Bot#rrea este e9ecutorie !n con4ormitate cu le1isla$ia satului membru e ori1ineK
82'2'2 @a
82'2-2 Nu
82-2 Bot#rrea a 4ost noti4icat# sau comunicat# %#r$ii !m%otriva c#reia se cere e9ecutareaK
82-2'2 @a
82-2'2'2 Numele *i %renumele %#r$ii
82-2'2-2 >resa
82-2'2.2 @ata noti4ic#rii6comunic#rii
82-2-2 Nu
'
"rebuie ane9ate ocumentele menionate la articolul .+ alineatul (-)2
-
3n ca,ul !n care certi4icatul cu%rine mai mult e %atru co%ii, se utili,ea,# un al oilea 4ormular2
Pa1e .5 o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
'72 In4orma$ii s%eci4ice %entru hot#rrile %rivin !na%oierea co%ilului !n ca,ul !n care se
solicit# e(e)uatur !n con4ormitate cu articolul -:2 >ceast# %osibilitate este %rev#,ut# la
articolul 57 alineatul (-):
'72'2 Aoalit#$i e e9ercitare a re%tului e vi,it# (!n ca,ul *i !n m#sura !n care hot#rrea
cu%rine o ast4el e %reci,are)
'72'2'2 @ata, ora
'72'2'2'2 3nce%ut
'72'2'2-2 S4r*it
'72'2-2 Locul
'72'2.2 Obli1a$ii s%eci4ice titularului r#s%unerii %#rinte*ti
'72'252 Obli1a$ii s%eci4ice bene4iciarului re%tului e vi,it#
'72'2;2 Eventuale limit#ri %rivin e9ercitarea re%tului e vi,it#
''2 In4orma$ii s%eci4ice %entru hot#rrile %rivin re%tul e vi,it# !n ca,ul !n care se solicit#
e(e)uatur !n con4ormitate cu articolul -:2 >ceast# %osibilitate este %rev#,ut# la articolul 57
alineatul (-):
''2'2 Bot#rrea is%une !na%oierea co%ilului
''2-2 Persoana la care trebuie e4ectuat# !na%oierea co%ilului (!n ca,ul *i !n m#sura !n care
hot#rrea cu%rine o ast4el e %reci,are)
''2-2'2 Numele *i %renumele
''2-2-2 >resa
3ntocmit la 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222, ata 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Semn#tura *i6sau *tam%ila
A!e(a III
Certi*icatul menionat la articolul (1 alineatul (1) privind #ot$r%rile 'n materia
dreptului de vi,it$
1
'2 Statul membru e ori1ine
-2 Instan$a 0uec#toreasc# sau autoritatea care eliberea,# certi4icatul
-2'2 @enumirea
-2-2 >resa
-2.2 "ele4on6<a96>resa electronic#
'
Re1ulamentul (CE) nr2 --7'6-77. al Consiliului in -+ noiembrie -77. %rivin com%etena, recunoaterea i
e9ecutarea hot#rrilor 0uec#toreti !n materie matrimonial# i !n materia r#s%unerii %#rinteti, e abro1are a
Re1ulamentului (CE) nr2 '.5+6-7772
Pa1e .; o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
.2 "itularii re%tului e vi,it#
.2'2 Numele *i %renumele
.2-2 >resa
.2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste in4orma$ii sunt is%onibile)
52 "itularii r#s%unerii %#rinte*ti al$ii ect cei men$iona$i la %unctul .
'

-
52'2
52'2'2 Numele *i %renumele
52'2-2 >resa
52'2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste in4orma$ii sunt is%onibile)
52-2
52-2'2 Numele *i %renumele
52-2-2 >resa
52-2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste in4orma$ii sunt is%onibile)
52.2 >l$ii
52.2'2 Numele *i %renumele
52.2-2 >resa
52-2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste in4orma$ii sunt is%onibile)
;2 Instan$a 0uec#toreasc# care a %ronun$at hot#rrea
;2'2 @enumirea instan$ei 0uec#tore*ti
;2-2 Situarea instan$ei 0uec#tore*ti
&2 Bot#rrea
&2'2 @ata
&2-2 Num#rul e re4erin$#
+2 Co%iii cu%rin*i !n hot#rre
.
+2'2 Numele, %renumele *i ata na*terii
'
3n ca, e !ncreinare comun#, %ersoana menionat# la %unctul . %oate 4i, e asemenea, menionat# la %unctul
52
-
> se bi4a c#sua cores%un,#toare %ersoanei 4a# e care hot#rrea trebuie %us# !n e9ecutare2
.
3n ca,ul !n care certi4icatul cu%rine mai mult e %atru co%ii, se utili,ea,# un al oilea 4ormular2
Pa1e .& o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
+2-2 Numele, %renumele *i ata na*terii
+2.2 Numele, %renumele *i ata na*terii
+252 Numele, %renumele *i ata na*terii
:2 Bot#rrea %oate 4i su%us# c#ilor e atac !n con4ormitate cu le1isla$ia statului membru e
ori1ineK
:2'2 Nu
:2-2 @a
82 3n ca, e %roceur# !n li%s#, actul e sesi,are a instan$ei sau un act echivalent a 4ost
noti4icat sau comunicat !n tim% util %ersoanei care nu s/a %re,entat *i ast4el !nct aceast#
%ersoan# s# !*i %oat# %re1#ti a%#rarea sau, !n ca,ul !n care a 4ost noti4icat sau comunicat 4#r#
res%ectarea acestor coni$ii, se stabile*te totu*i c# aceasta a acce%tat hot#rrea !n mo
neechivoc
'72 "oate %#r$ile au avut %osibilitatea e a 4i ascultate
''2 Co%iii au avut %osibilitatea e a 4i asculta$i, cu e9ce%$ia ca,ului !n care aceasta a 4ost
consierat# necores%un,#toare !n con4ormitate cu vrsta sau 1raul lor e maturitate
'-2 Aoalit#$ile e e9ercitare a re%tului e vi,it# (!n ca,ul *i !n m#sura !n care hot#rrea
cu%rine ast4el e %reci,#ri)
'-2'2 @ata, ora
'-2'2'2 3nce%ut
'-2'2-2 S4r*it
'-2-2 Locul
'-2.2 Obli1a$ii s%eci4ice titularului r#s%unerii %#rinte*ti
'-252 Obli1a$ii s%eci4ice bene4iciarului re%tului e vi,it#
'-2;2 Eventuale limit#ri %rivin e9ercitarea re%tului e vi,it#
'.2 Numele %#r$ilor care au bene4iciat e asisten$a 0uiciar#
3ntocmit la 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222, ata 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Semn#tura *i6sau *tam%ila
A!e(a I*
Certi*icatul menionat la articolul (2 alineatul (1) privind 'napoierea copilului
1
'2 Statul membru e ori1ine
'
Re1ulamentul (CE) nr2 --7'6-77. al Consiliului in -+ noiembrie -77. %rivin com%etena, recunoaterea i
e9ecutarea hot#rrilor 0uec#toreti !n materie matrimonial# i !n materia r#s%unerii %#rinteti, e abro1are a
Re1ulamentului (CE) nr2 '.5+6-7772
Pa1e .+ o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
-2 Instan$a 0uec#toreasc# sau autoritatea care eliberea,# certi4icatul
-2'2 Numele
-2-2 >resa
-2.2 "ele4on6<a96>resa electronic#
.2 Persoana la care trebuie e4ectuat# !na%oierea co%ilului (!n ca,ul !n care hot#rrea cu%rine o
ast4el e %reci,are)
.2'2 Numele *i %renumele
.2-2 >resa
.2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste ate sunt is%onibile)
52 "itularii r#s%unerii %#rinte*ti
'
52'2 Aama
52'2'2 Numele *i %renumele
52'2-2 >resa (!n ca,ul !n care aceast# in4orma$ie este is%onibil#)
52'2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste ate sunt is%onibile)
52-2 "at#l
52-2'2 Numele *i %renumele
52-2-2 >resa (!n ca,ul !n care aceste ate sunt is%onibile)
52-2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste ate sunt is%onibile)
52.2 >l$ii
52.2'2 Numele *i %renumele
52.2-2 >resa (!n ca,ul !n care aceste ate sunt is%onibile)
52.2.2 @ata *i locul na*terii (!n ca,ul !n care aceste ate sunt is%onibile)
;2 Prtul (!n ca,ul !n care aceast# in4orma$ie este is%onibil#)
;2'2 Numele *i %renumele
;2-2 >resa (!n ca,ul !n care aceast# in4orma$ie este is%onibil#)
&2 Instan$a 0uec#toreasc# care a %ronun$at hot#rrea
&2'2 @enumirea instan$ei 0uec#tore*ti
&2-2 Situarea instan$ei 0uec#tore*ti
'
>cest %unct este 4acultativ2
Pa1e .: o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
+2 Bot#rrea
+2'2 @ata
+2-2 Num#rul e re4erin$#
:2 Co%iii cu%rin*i !n hot#rre
'
:2'2 Numele, %renumele *i ata na*terii
:2-2 Numele, %renumele *i ata na*terii
:2.2 Numele, %renumele *i ata na*terii
:252 Numele, %renumele *i ata na*terii
82 Bot#rrea is%une !na%oierea co%ilului
'72 Bot#rrea este e9ecutorie !n statul membru e ori1ineK
'72'2 @a
'72-2 Nu
''2 Co%ii au avut %osibilitatea e a 4i asculta$i, cu e9ce%$ia ca,ului !n care aceasta a 4ost
consierat# necores%un,#toare !n con4ormitate cu vrsta sau 1raul lor e maturitate
'-2 P#r$ile au avut %osibilitatea e a 4i ascultate
'.2 Bot#rrea %revee !na%oierea co%ilului, iar instan$a a luat !n consierare !n hot#rrea sa
motivele *i mi0loacele e %rob# %e care se ba,ea,# hot#rrea %ronun$at# !n con4ormitate cu
articolul '. in Conven$ia e la Ba1a in -; octombrie '8:7 asu%ra as%ectelor civile ale
r#%irii interna$ionale a co%iilor
'52 @u%# ca,, normele e a%licare a m#surilor luate e instan$e 0uec#tore*ri sau autorit#$i !n
veerea asi1ur#rii %rotec$iei co%ilului u%# !na%oierea sa !n statul membru !n care !*i are
re*ein$a obi*nuit#
';2 Numele %#r$ilor care au bene4iciat e asisten$# 0uiciar#
3ntocmit la 22222222222222222222222222222222222222222222222222222, ata 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Semn#tura *i6sau *tam%ila
A!e(a *
+7?E3 )E C6RE1065)E5@A C4 REB437.E5+43 (CE) nr. 13(7/2000
CCCDplease insert table *rom t#e original page 3 33E/2E
and
please replace E5 te"t Fit# R6 as s#oFn in t#e table beloF
'
3n ca,ul !n care sunt mai mult e %atru co%ii, se utili,ea,# un al oilea 4ormular2
Pa1e .8 o4 57
Publisher: OPOCE; Publication: RO; Publication Style: Romanian
>rticles re%eale >rticolele abro1ate
Corres%onin1 >rticles o4 neL te9t >rticolele cores%onente in noul te9t
>nne9 >ne9aGCCC
A!e(a *I
@eclara$ii ale Sueiei *i <inlanei !n con4ormitate cu articolul ;8 alineatul (-) litera (a) in
Re1ulamentul Consiliului %rivin com%eten$a, recunoa*terea *i e9ecutarea hot#rrilor
0uec#tore*ti !n materie matrimonial# *i !n materia r#s%unerii %#rinte*ti, e abro1are a
Re1ulamentului (CE) nr2 '.5+6-7772
@eclara$ia Sueiei:
3n con4ormitate cu articolul ;8 alineatul (-) litera (a) in Re1ulamentul Consiliului %rivin
com%eten$a, recunoa*terea *i e9ecutarea hot#rrilor 0uec#tore*ti !n materie matrimonial# *i !n
materia r#s%unerii %#rinte*ti, e abro1are a Re1ulamentului (CE) nr2 '.5+6-777, Sueia
eclar# c# Conven$ia in & 4ebruarie '8.' !ntre @anemarca, <inlana, Islana, Norve1ia *i
Sueia cu%rin,n is%o,i$ii e re%t interna$ional %rivat %rivin c#s#toria, ao%$ia *i
!ncrein$area co%iilor, %recum *i %rotocolul s#u 4inal, se vor a%lica inte1ral !n rela$iile intre
Sueia *i <inlana !n locul normelor in re1ulament2
@eclara$ia <inlanei:
3n con4ormitate cu articolul ;8 alineatul (-) litera (a) in Re1ulamentul Consiliului %rivin
com%eten$a, recunoa*terea *i e9ecutarea hot#rrilor 0uec#tore*ti !n materie matrimonial# *i !n
materia r#s%unerii %#rinte*ti, e abro1are a Re1ulamentului (CE) nr2 '.5+6-777, <inlana
eclar# c# Conven$ia in & 4ebruarie '8.' !ntre @anemarca, <inlana, Islana, Norve1ia *i
Sueia cu%rin,n is%o,i$ii e re%t interna$ional %rivat %rivin c#s#toria, ao%$ia *i
!ncrein$area co%iilor, %recum *i %rotocolul s#u 4inal, se vor a%lica inte1ral !n rela$iile intre
<inlana *i Sueia !n locul normelor in re1ulament2
Pa1e 57 o4 57