Sunteți pe pagina 1din 16

Progress

Programul UE pentru ocuparea fort ei


,
,

de munca si solidaritate sociala,


2007-2013

,
Pentru a asigura conditii care sa permita Comunitatii sa
,
joace un rol n sprijinirea angajamentului statelor membre de

a crea locuri de munca mai numeroase si mai bune, precum


,
si pentru a oferi sanse egale pentru toti
,
,
,

Comisia Europeana

Cont,inutul acestei publicat,ii nu reflect neaprat opinia sau pozit,ia Comisiei Europene,
a
a
Direct,ia General Ocuparea Fort,ei de Munc, Probleme Sociale si Oportunitt,i Egale.
a
a
a
,
Dac suntet,i interesat s primit,i newsletter-ul electronic "ESmail" de la Direct,ia General
a
a
a
Ocuparea Fort,ei de Munc, Probleme Sociale si Oportunitt,i Egale a Comisiei Europene,
a
a
,
trimitet,i un e-mail la empl-esmail@ec.europa.eu - newsletter-ul este publicat n mod regulat
n englez, francez si german.
a
a,
a

a
a
Dac dorit,i s primit,i publicat,ii gratuite privind politicile cuprinse n Progress, suntet,i binevenit s completat,i formularul nostru de nscriere, disponibil on-line la adresa urmtoare:
a
a
http:/
/ec.europa.eu/employment_social/sagapLink/dspSubscribe.do?lang=en
a
Imagine copert: Gettyimages
a
a
Aceast publicat,ie este disponibil n toate limbile oficiale ale UE.

Europe Direct este un serviciu care va ajuta sa gasit i raspunsuri la ntrebarile

pe care le avet i despre Uniunea Europeana

,
Numar gratuit (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Anumiti operatori de telefonie mobila nu permit accesul la numerele 00 800 sau pot factura aceste apeluri.

Numeroase alte informat,ii referitoare la Uniunea Europeana sunt disponibile pe internet prin
serverul Europa (http:/
/europa.eu).

O fisa bibliografica apare la sfrsitul lucrarii.


,
,

Luxemburg: Oficiul pentru Publicat,ii Oficiale ale Comunitat,ilor Europene, 2007

ISBN 978-92-79-06328-2

Comunitat,ile Europene, 2007

Reproducere autorizata cu indicarea sursei.

Printed in Belgium

IMPRIMAT PE HRTIE ALBA FARA CLOR

Progress
Programul UE pentru

ocuparea fortei de munca


,
si solidaritate sociala,

,
2007-2013

Pentru a asigura condit,ii care sa permita Comunitat,ii sa


joace un rol n sprijinirea angajamentului statelor mem
bre de a crea locuri de munca mai numeroase si mai
,
bune, precum si pentru a oferi sanse egale pentru tot,i
,
,


EUROPA SOCIALA N PROGRESS

CREAREA unei

Europe sociale
Europa are nevoie ca tot,i cetat,enii sai s joace un rol activ

a
n societate. Diversitatea popoarelor, a regiunilor si a state,
lor membre UE este o parte importanta a bogat,iei sale. De

la crearea sa, UE a mbinat valorile sociale cu cele economice pentru a asigura accesul corect la locuri de munca si
,
tratament egal n viat,. Toate statele membre mpartasesc
a
,
aceste valori cu guvernele care intervin pentru a crea locuri
de munca, pentru a reduce saracia si excluderea sociala,

,
pentru a oferi protect,ie sociala si pentru a promova sansele
,
,
egale.

Corbis

n momentul de fat, Europa se confrunta cu provocari

,a
majore n intent,ia sa de a garanta n continuare acest model
social european. Populat,ia sa mbatrneste, ceea ce duce

,
la reducerea fort,ei de munca, exercitnd o presiune din ce

n ce mai mare asupra sistemelor de protectie sociala. Glo


,
balizarea, schimbarile tehnologice si aparit,ia unor modele

,
de munca mai flexibile sunt alte provocari, care au impact

asupra securitat,ii locurilor de munca si a condit,iilor de lucru

,
si transforma piat,a muncii.


EUROPA SOCIALA N PROGRESS

Pe lnga acestea, un numar record de femei intra pe piat,a

muncii: rata lor de angajare atinge acum 57%. Dar, n


ciuda acestui progres, ele continua sa cstige n medie cu
,
15% mai put,in dect barbat,ii si adesea ramn blocate n

,
posturi prost platite si cu norma part,iala de lucru. UE a

,
lucrat mult,i ani pentru a elimina acest sistem de plata si dis,
criminarea n munca si exercita presiuni pentru o piat, a
,

a
muncii n care femeile si barbat,ii sa mparta n mod egal

,
sfera publica si pe cea privata. Realizarea egalitat,ii ntre
,

sexe ramne o provocare pentru guverne si pentru indi


,
vizi.

Trile UE trebuie sa-si adapteze si sa-si modernizeze


,
,a
, ,
modelul socio-economic. Fiecare va trebui sa aleaga

modul de a realiza acest deziderat pe baza nivelului sau

de prosperitate, a tradit,iilor si a alegerilor politice. UE are


,
un rol important n ajutarea guvernelor, care sunt actorii
principali ai schimbarii, prin sust,inerea, acompanierea si

,
coordonarea eforturilor lor n vederea redefinirii politicilor
sociale si de ocupare a fort,ei de munca.


EUROPA SOCIALA N PROGRESS

Confruntarea

cu PROVOCARILE
Liderii UE au reiterat n anul 2000 faptul ca o crestere eco
,
nomica trebuie sa aduca att locuri de munca mai multe si

,
mai bune, precum si sanse egale pentru tot,i. Ei au plasat
, ,
aceste obiective sociale n centrul politicii UE la Consiliul
European de la Lisabona, unde au fixat t,inta strategica de a

deveni economia bazata pe cunoastere cea mai competi


,
tiva si mai dinamica din lume.
,

Statele membre au principala responsabilitate n ceea ce


priveste politica sociala si de ocupare a fort,ei de munca.
,

,
Rolul UE este de a fi un catalizator pentru schimbare si
,
modernizare.
Bugetul UE n acest domeniu comparat cu bugetele
nat,ionale reflecta acest echilibru. De exemplu, n 2003,

numai cheltuielile cu beneficiile sociale ale Germaniei au


totalizat 498 miliarde de euro. Frant,a a cheltuit 402 miliarde de euro, Italia 281 miliarde de euro si Regatul Unit
,
161 miliarde de euro, comparativ cu contribut,ia financiara

a UE de aproximativ 10 miliarde de euro pe an.


EUROPA SOCIALA N PROGRESS

n acest rol de catalizator, UE a adoptat n 2005 Agenda


Sociala, ghidul UE pentru act,iunile sociale si de ocupare a

,
fort,ei de munca. Aceasta reafirma interact,iunea necesara

ntre economie si politicile sociale si de ocupare a fortei de


,
,
,
munca si stabileste un plan de act,iune ambit,ios.
,
,
n ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, aceasta soli
,
,
cita guvernelor, n parteneriat cu patronatele si sindicatele,

,
dar si cu societatea civila, sa coopereze pentru crearea unei

,
opt,iuni funct,ionale pentru tot,i, cresterea calitat,ii si producti ,
,
vitat,ii muncii si o schimbare mai bine anticipata si admi
,
,
nistrata.

Pentru a oferi sanse egale, este nevoie ca acesti actori sa

,
,
modernizeze protect,ia sociala, sa combata saracia si sa


,
promoveze integrarea sociala, diversitatea si nediscrimina
,
rea.


EUROPA SOCIALA N PROGRESS

Cum poate

UE
face o SCHIMBARE

UE este un actor cheie n crearea unei Europe sociale. n


acest scop, UE poate:
adopta legislatie care sa stabileasca standarde minime

,
n normele de ocupare a fortei de munca, conditii de

,
,
lucru, sanatate si sigurant,, nediscriminare si egalitate

a
,
,
ntre sexe, pentru a asigura faptul ca populatia UE se

,
bucura de un nivel comun de protect,ie;

conveni mpreuna cu statele membre asupra obiecti

velor comune ale UE, superviza modul de a converge


spre aceste obiective prin raportare la indicatori si eta,
loane convenite de comun acord si de a facilita trans,
ferul celor mai bune practici;
asigura sprijin financiar suplimentar pentru politicile de
integrare si ocupare a fort,ei de munca, de exemplu,

prin Fondul Social European (FSE) si alte programe;


,

European Communities

facilita cooperarea si dialogul cu factorii cheie, inclusiv


,
partenerii sociali si organizat,iile reprezentnd societa,
tea civila.


EUROPA SOCIALA N PROGRESS

Prezentarea
programului Progress
Progress este noul program al UE pentru ocuparea fortei de
,
munca si solidaritate sociala care funct,ioneaza alaturi de
,


FSE. Acesta va funct,iona ncepnd din 2007 pna n 2013.

Programul unic nlocuieste cele patru programe precedente,


,
care s-au ncheiat n 2006, ntr-o ncercare de rat,ionalizare
si fluidizare a finant,rii UE.
a
,

Este mpart,it n cinci sect,iuni de politici:

Ocuparea fort,ei de munca

Integrarea si protect,ia sociala

,
Condit,iile de munca

Antidiscriminarea
Egalitatea ntre femei si barbat,i
,

n timp ce FSE investeste n aplicarea politicilor de integrare


,
sociala si de ocupare a fort,ei de munca n statele membre,
,

Progress se va concentra pe activitat,ile cu o dimensiune

puternic europeana, pentru a asigura o valoare adaugata a

UE. Aceste activitat,i sunt menite sa asigure faptul ca UE

poate, de exemplu, sa monitorizeze aplicarea uniforma a

legislat,iei comunitare n statele membre sau supervizarea


masurii n care politicile nat,ionale reflecta obiectivele si poli

,
ticile UE. Bugetul de peste 700 de milioane de euro este alocat pentru analizarea, conectarea si partajarea informat,iilor
,
pentru mbunatat,irea politicii si a practicii, precum si pentru

,
,
campanii menite sa scoata n evident, problemele-cheie de

a
natura sociala si privind ocuparea fort,ei de munca n cei

sapte ani de aplicare.


,


EUROPA SOCIALA N PROGRESS

FONDUL SOCIAL EUROPEAN N ACTIUNE


,
Cel mai important instrument financiar al UE pentru implementarea politicilor de afaceri sociale si de ocupare a fort,ei
,
de munca este Fondul Social European, cu un buget anual

de aproximativ 10 miliarde de euro. n fiecare an, aproximativ 8,5 milioane de persoane din UE beneficiaza direct

de programe de creare de locuri de munca si de pregatire


,

profesionala cofinant,ate prin FSE.

Reportdigital.co.uk/Stefano Cagnoni

Acesta poate genera:


o crestere reala o numarului de persoane care benefi

,
ciaza de educat,ie continua;

stimularea inovatiei si a adaptabilitatii fortei de munca si


,
,
, ,
,
a ntreprinderilor;
succes n readucerea somerilor pe termen lung pe piata
,
,
muncii prin programe de gasire a unor locuri de munca;

reducerea numarului de abandonuri scolare;

,
mbunatatirea ngrijirii oferite copiilor;
,
promovarea parteneriatului ntre principalele parti intere,
sate si deschiderea dialogului;
,
investitii ridicate n cercetare-dezvoltare.
,


EUROPA SOCIALA N PROGRESS

funct ioneaza
,

Progress
Cum

Comisia administreaza direct acest program. Un comitet for


mat din reprezentant,i ai statelor membre asista Comisia. De

exemplu, acest Comitet aproba planurile de lucru anuale si

,
asigura aplicarea programului.

Comisia se bazeaza si pe o ret,ea de parteneriate care


,
implica autoritat,ile nat,ionale, patronatele, organizat,iile

angajat,ilor si ONG-urile.
,
Progress este deschis pentru cele 27 de state membre,
pentru t,rile candidate la UE si t,rile AELS/SEE.
a
, a

10

mbuna ta ,irea cunoasterii si a nt elegerii situat iilor predominante n statele membre


t
,
,
,
,
Sprijinirea dezvolta rii instrumentelor statistice, a metodelor si a indicatorilor comuni

,
Sprijinirea si monitorizarea implementa rii legislat iei si a obiectivelor politice comunitare n statele membre si evaluarea eficient ei

, ,
,
,
,
si impactului lor
,
Promovarea ret elelor si a nva ,a rii reciproce, identificarea si diseminarea bunelor practici si a aborda rilor inovatoare la nivelul
t

,
,
,
,
UE
mbuna ta ,irea constientiza rii politicilor si obiectivelor UE n rndul pa rt ilor interesate si a publicului larg
t

,
,
,
,
Extinderea capacita ,ii ret elelor cheie ale UE de a promova, sust ine si dezvolta n continuare politicile si obiectivele UE.
t ,
, ,
,

OBIECTIVE GENERALE

Sa ndeplineasca efectiv si eficient sarcinile si puterile trasate de Tratat n domeniul ocupa rii fort ei de munca si al solidarita ,ii

,
t
,
,
,
sociale pentru beneficiul ceta ,enilor europeni prin:
t
modelarea si concentrarea agendei de politici UE pe cele mai presante preocupa ri ale UE;

,
promovarea coordona rii si a convergent ei politicilor nat ionale ca tre obiectivele UE;
,

,
,
asigurarea armoniza rii maxime cu legislat ia UE;

,
parteneriat cu principalele pa rt i interesate si obt inerea sprijinului si a controlului asupra tuturor politicilor si obiectivelor UE.
,
, ,
,
,

MISIUNEA

O Comunitate Europeana care sa poata juca integral rolul sa u de promovare a unor locuri de munca mai numeroase si mai bune,

,
precum si sanse egale pentru tot i si a ca rei contribut ie pozitiva sa fie recunoscuta si apreciata

, ,
,
, ,

VIZIUNEA

Progress de la viziune la practica

11

,
,
Studiile la nivelul Europei, precum cercetarea privind sa na tatea si siguranta la locul de munca , colectarea statisticilor privind numa rul de accidente la locul de munca si de boli profesionale sau studiile privind Forta de Munca Europeana

,
Observatoare europene, precum Observatorul european privind ocuparea fortei de munca (EEO), care urma resc politicile
de ocupare a fortei de munca si tendintele de pe piata muncii
,
,
,
,

,
Prega tirea profesionala a celor responsabili de partea juridica si de politici
,
, ,
,
, ,
Retelele de experti nationali, precum expertii juridici, pentru a face schimb de experienta si pentru a discuta problemele ridicate de legea ocupa rii fortei de munca n UE si aplicarea sa

,
,
,

,
Retelele UE de ONG-uri care combat excluderea sociala si discriminarea pe baza originii sociale, orienta rii sexuale,
vrstei, dizabilita,ii sau care promoveaza egalitatea ntre sex
t

,
,
,
,
Campanii de constientizare publica n ceea ce priveste politicile, legile sociale si de ocupare a fortei de munca ale UE, inclusiv Conferintele Presedintiei UE sau Forumul Agendei Sociale.
,
,
,

EXEMPLE DE FINANTARE
,

Analiza

nva ,are reciproca , constientizare si diseminare


t

,
,
Sprijin pentru factorii principali

,
ACTIVITATI ELIGIBILE


EUROPA SOCIALA N PROGRESS

INFORMATII
,
SUPLIMENTARE
Directia Generala Ocuparea Fortei de Munca, Probleme Sociale si

,
,
,
Oportunita,i Egale a Comisiei Europene (DG EMPL)
t
http:/
/ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm

Crestere economica si locuri de munca


,

http:/
/ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm

Agenda Sociala

http:/
/ec.europa.eu/employment_social/social_policy_agenda/social_pol_
ag_en.html

Progress
http:/
/ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

si zonele politicilor sale:


,
Ocuparea fortei de munca
,

http:/
/ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/index_en.htm
Integrarea si protectia sociala
,

,
http:/
/ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/index_en.htm
Conditiile de munca
,

http:/
/ec.europa.eu/employment_social/work_conditions/index_en.htm
Antidiscriminarea si diversitatea
,
http:/
/ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm
Egalitatea ntre femei si ba rbati
, ,
http:/
/ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html

Fondul Social European


http:/
/ec.europa.eu/esf

Pagina de licitatii si finantari nerambursabile a DG EMPL


, ,
,

http:/
/ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm

Finantari nerambursabile, fonduri si programe UE


,
,
http:/
/ec.europa.eu/grants/index_en.htm

12

Comisia Europeana

Progress Programul UE pentru ocuparea fortei de munca si solidaritate sociala,


,

,
2007-2013
Luxemburg: Oficiul pentru Publicat,ii Oficiale ale Comunitat,ilor Europene, 2007

2007 12 p. 14,5 x 21 cm
ISBN 978-92-79-06328-2

KE-76-06-386-RO-1