Sunteți pe pagina 1din 105

Bugetul de stat trecut, prezent i perspective

Lucrare de diplom
COORDONATOR:
Conf. univ. CAR!N COAN"C"#
AB$O%&!NT:
BAC!A CR"$T"NA

Sibiu
2006
'
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
CUPRINS
INTRODUCERE.......................................................................................... '
CAPITOLUL 1
BUGET I TEORIA BUGETULUI.............................................................
(
CAPITOLUL 2
BUGETUL DE STAT COMPONENT A SISTEMULUI BUGETULUI
PUBLIC NAIONAL)))))...............................................................
*.+. Considera,ii generale ))))))))))))))))...
*.*. -rincipiile .ugetare funda/entale))))))))))))
+*
CAPITOLUL 3
COORDONATE ALE CONINUTULUI BUGETULUI DE
STAT.............................................................................................................
'.+. 0or/area resurselor financiare ale .ugetului de stat )..............
'.*. $e/nifica,ia utiliz1rii resurselor .ugetului de stat))))).
'.'. etode de deter/inare a op,iunilor .ugetare))))..............
*2
CAPITOLUL 4
PROCESUL BUGETAR PRIVIND BUGETUL DE STAT......................
3.+. -reg1tirea, ela.orarea i avizarea proiectului de .uget)))...
3.*. -rezentarea, e4a/inarea i apro.area 5n -arla/ent a
proiectului .ugetului de stat i a legii .ugetare anuale)))...
3.'. !4ecu,ia .ugetului de stat))))))))))))))...
3.'.+. Co/peten,ele ce privesc e4ecu,ia .ugetului de stat)..
3.'.*. Co/peten,ele 6uvernului)))))))))))..
3.'.'. Co/peten,ele inisterului 0inan,elor -u.lice)))..
3.'.3. Co/peten,ele ordonatorilor principali de credite de
la .ugetul de stat)))))))))))))))
3.'.7. Co/peten,ele co/parti/entelor de conta.ilitate ale
ordonatorilor de credite .ugetare))))))))..
3.'.8. Atri.u,iile co/parti/entelor de conta.ilitate))))
3.'.(. odalit1,i de e4ecu,ie ad/inistrativa i conta.il1))
3.3. 9nc:eierea e4ecu,iei Bugetului de stat))))))))))
3.7. Apro.area 5nc:eierii e4ecu,iei .ugetare))))))))).
3.8. Controlul e4ecu,iei .ugetului de stat))))))))))..
82
3
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
CAPITOLUL 5
CONSIDERAII GENERALE PRIVIND EXCEDENTUL /
DEFICITUL BUGETAR....)))))))))))))))))..
+;
2
CAPITOLUL 6
SINTEZA EVOLUIEI BUGETARE N ROM!NIA..............................
CONSIDERAII FINALE)))))))))))))))))).
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................
.
+8
(
7
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
INTRODUCERE
Bugetul de stat constituie co/ponenta central1 a siste/ului financiar<.ancar,
care cuprinde o parte a rela,iilor social<econo/ice .1neti, prin /i=locirea c1rora se
constituie i se ad/inistreaz1 principalul fond .1nesc al statului.
Bugetul de stat nu este nu/ai un docu/ent, apro.at prin lege, de planificare
i canalizare a resurselor financiare anuale ale statului spre destina,ii confor/e cu
progra/ul de guvernare al puterii politice. !l este i un reper i/portant al
se/naliz1rii gradului 5n care statul se i/plica 5n econo/ie i 5n viata social1, al
capa.ilit1,ii econo/iei na,ionale de a contri.ui la constituirea resurselor financiare,
pe cale de autoritate, la dispozi,ia statului, precu/ i al /odului 5n care acesta
5n,elege s1 le gestioneze.
9n lucrare a/ 5ncercat s1 surprind, 5n cele ase capitole ale lucr1rii,
pro.le/e ale teoriei i practicii .ugetare. 9n pri/a parte a lucr1rii a/ 5ncercat s1
cuprind o /ultitudine de p1reri i defini,ii legate de .ugetul de stat, /ecanis/ul i
politicile .ugetare> principiile .ugetare funda/entale> structura i nivelul
c:eltuielilor pu.lice, posi.ilit1,ile de acoperire a acestora prin constituirea, alocarea
i controlul utiliz1rii resurselor financiare pu.lice> /etode de evaluare i
deter/inare a op,iunilor .ugetare> prezentarea procesul .ugetar cuprinz?nd at?t
preg1tirea, prezentarea, e4ecu,ia, 5nc:eierea c?t i apro.area i controlul,
ne5nl1tur?nd i c?teva considera,ii privind deficitul@e4cedentul .ugetar.
9n a doua parte a lucr1rii a/ 5ncercat s1 fac o sintez1 a evolu,iei .ugetare
din Ro/?nia 5n perioada +22; *;;7, strategii ale politicii fiscale i .ugetare
pentru anul *;;8 av?nd 5n vedere crearea unei econo/ii de pia,1 func,ional1 care s1
poat1 face fa,1 for,elor concuren,iale care vor ac,iona pe -ia,a #nic1, i
e4trapol?nd a/ 5ncercat s1 e4trag unele perspective 5n perioada *;;( *;;2
9n statele /ileniului trei, politicile fiscale, .ugetare, /onetare i valutare
adoptate de orice guvern produc efecte 5n pri/ul r?nd 5n plan intern, na,ional dar
influen,eaz1 i asupra rela,iilor cu alte state.
Activitatea financiar1 a unui stat tre.uie s1 se .azeze pe nor/e, /etode,
principii, /1suri i instru/ente concrete i =ust aplicate, 5n vederea constituirii,
repartiz1rii i opti/iz1rii fondurilor de resurse financiare, 5n confor/itate cu
o.iectivele sociale i econo/ice.
Bugetul de stat reprezint1 cel /ai i/portant i co/ple4 .uget at?t 5n cadrul
.ugetului pu.lic na,ional, cat i 5n 5ntregul siste/ .ugetar. Acest .uget, prin
di/ensiunea, co/ple4itatea i i/pactul sau asupra econo/iei pu.lice i private, ar
8
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
tre.ui s1 asigure, dac1 nu anual atunci pe perioade dura.ile, un ec:ili.ru 5ntre
nevoile centralizate ale statului i /i=loacele care le<ar putea acoperi 5ntr<un singur
an .ugetar.
-e l?ng1 ter/enul de .uget de stat /ai tre.uie e4plicat i ter/enul de
finan,e. 9n evolu,ia istoric1 cuv?ntul finan,e a c1p1tat un sens /ai larg cuprinz?nd
.ugetul statului, opera,ii .ancare i de .urs1, respectiv resurse, rela,ii i opera,iuni
.1neti.
!ste i/portant1 cunoaterea tiin,ei finan,elor, av?nd 5n vedere c1 aceasta
reprezint1 co/ponenta /a=or1 a activit1,ilor social<econo/ice a oric1rui nucleu
func,ional din structura institu,ional ad/inistrativ1 a societ1,ii ro/?neti.
0iscalitatea apar,ine tiin,ei finan,elor, fiind astfel for/ulate principii i
legit1,i specifice i identificate /etode specifice de analiz1 a feno/enelor i
proceselor.
-olitica fiscal .ugetar1 tre.uie s1 realizeze un ec:ili.ru 5ntre necesit1,ile
reale de resurse financiare ale statului 5n vederea 5nf1ptuirii refor/ei econo/ice i
sociale i posi.ilitatea real1 de acoperire a acestora.
9n lucrare a/ 5ncercat sa dau unele r1spunsuri la anu/ite 5ntre.1ri despre
siste/ul .ugetar al Ro/?niei i a evolu,iei din ulti/ii +8 ani.
(
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
CAPITOLUL 1
U!ET "I TEORIA U!ETULUI
01r1 5ndoial1, .ugetul, 5n general, este un instru/ent 5n /?na conducerii
pentru a previziona resursele i alocarea lor cu scopul realiz1rii unor decizii sau
politici ur/1rite de acesta.
!4ist1 dou1 puncte de vedere 5n definirea .ugetului de stat :
< 5ntr<o pri/1 a.ordare de ordin =uridic care apar,ine lui AenrB $e/pe
5n lucrarea C Budget et tresors D, ,,Bugetul de stat prevede i autorizeaz1 5n for/a
legislativ1, c:eltuielile i resursele statuluiE
+
>
< 5n a.ordarea econo/ic1, .ugetul este considerat o rezultant1 a
raportului dintre -rodusul "ntern Brut i nivelul resurselor financiare alocate,
transfor/?ndu<se dintr<un docu/ent la.orios 5ntr<un instru/ent al planific1rii
/acroecono/ice, at?t pe ter/en scurt c?t i pe ter/en /ediu.
O definire /ai e4acta a .ugetului de stat o face legiuitorul prin %egea
.ugetului de stat care se apro.a anual:F -rin legea .ugetului de stat sunt autorizate
flu4urile financiare pu.lice de for/are a veniturilor i de repartizare a c:eltuielilor
pe destina,ii i ordonatori principali de credite, 5n confor/itate cu o.iectivele de
dezvoltare econo/ico<sociala a ,1rii i ale politicii financiare specifice anului
*;;8
*
E.
Bugetul de stat nu este nu/ai un docu/ent, apro.at prin lege, de planificare
i canalizare a resurselor financiare anuale ale statului spre destina,ii confor/e cu
progra/ul de guvernare al puterii politice. !l este i un reper i/portant al
se/naliz1rii gradului 5n care statul se i/plica 5n econo/ie i 5n viata social1, al
capa.ilit1,ii econo/iei na,ionale de a contri.ui la constituirea resurselor financiare,
pe cale de autoritate, la dispozi,ia statului, precu/ i al /odului 5n care acesta
5n,elege s1 le gestioneze.
%a nivelul statului, .ugetul este un cont al acestuia care arat1 c?t de /ult
c:eltuiete guvernul i cu/ sunt finan,ate c:eltuielile sale pu.lice. Dar .ugetul de
stat nu este nu/ai un instru/ent conta.il i financiar, el este 5n acelai ti/p un act
=uridic i unul politic, deoarece este 5n /od esen,ial un act de autorizare, precu/ i
o transpunere financiara a unei viziuni politice.
+
AenrB $e/pre, Budget et tresor, !d. Cu=as, -aris, +2(', p. 7<*+.
*
Legea 379/15 decembrie 2005 bugetului de stat.
G
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
Buget docu/ent previzional, instru/ent de politic1 /acroecono/ic1,
.alan,1 special1 5n care sunt cuprinse veniturile i c:eltuielile pro.a.ile ale
statului ce se vor realiza 5n anul viitor, 5n acelai ti/p, .ugetul de stat este o
categorie econo/ic1 ce e4pri/1 ansa/.lul rela,iilor social<econo/ice .1neti care
se folosesc 5n procesul 5ncas1rii veniturilor i al efectu1rii c:eltuielilor, 5n vederea
5ndeplinirii func,iilor i prerogativelor statului.
Bugetul de stat constituie co/ponenta central1 a siste/ului financiar<.ancar,
care cuprinde o parte a rela,iilor social<econo/ice .1neti, prin /i=locirea c1rora se
constituie i se ad/inistreaz1 principalul fond .1nesc al statului.
No,iunea de F.uget
'
H provine de la latinescul F.ulgaH, care 5nsea/n1 un sac
sau o pung1 de .ani. Acest cuv?nt luat de la gali a dat 5n li/.a francez1 vec:e
e4presiile F.ougeH sau F.ougetteH, av?nd acelai 5n,eles, 5n li/.a francez1 /odern1
Fpoc:etteH 5nsea/n1 pung1 de .ani. ai t?rziu, 5n area Britanic, aceast1 no,iune
do.?ndete o se/nifica,ie financiar1 prin faptul c1 actele ce alc1tuiesc proiectul
veniturilor i c:eltuielilor statului erau prezentate Ca/erei Co/unelor 5ntr<o pung1
de piele, care reprezenta 5n /od si/.olic tezaurul. Desc:iderea acestei pungi, atunci
c?nd se f1cea e4punerea proiectului, se nu/ea desc:idere a F.ugetuluiH. -entru
pri/a oar1 un astfel de docu/ent a fost 5ntoc/it 5n area Britanic, la 5nceputul
secolului al Il""<lea, i anu/e 5n anul +*+7.
9n 0ran,a, cuv?ntul .uget s<a 5ncet1,enit 5ns1 5nainte de anul +(G2, dar 5n
legisla,ie el a fost folosit 5nt?ia oar1 5n legea din aprilie +G88, intitulat1 F%oi
relative au .uget de lJ!tatH. %a ti/pul respectiv, unii econo/iti foloseau e4presia
F.alan,a nevoilor i veniturilor statuluiH. $u. aspect =uridic, reprezentan,i de sea/1
ai tiin,ei finan,elor din 0ran,a au dat diferite defini,ii .ugetului statului. Astfel,
-aul %eroB Braulieu K+G((L arat1 c1 F.ugetul este o list1 de prevedere a veniturilor
i a c:eltuielilor pe o perioad1 deter/inat1> un ta.lou evaluativ i co/parativ al
veniturilor de realizat, al c:eltuielilor de efectuatH.
%a r?ndul s1u, 6aston Meze K+2+;L su.linia c1 Fa 5ntoc/i .ugetul 5nsea/n1 a
enu/era, a evalua i a co/para periodic, cu anticipa,ie i pentru o perioad1 de ti/p
viitoare, c:eltuielile de efectuat i veniturile de 5ncasatH. ai t?rziu, /arele
econo/ist Adoip: Nagner K+2+2L a argu/entat c1 F.ugetul sau lista KstatulL de
prevederi este o e4punere 5n cifre, 5ntr<o ordine deter/inat1, de o.icei /ai /ult sau
/ai pu,in siste/atic1, av?nd Kcon,in?ndL intr1rile i ieirile Kveniturile i
c:eltuielileL pro.a.ile, 5n /oned1 sau 5n valori /onetare, care se vor produce 5n
gestiunea econo/ic1 a unui corp pu.lic pentru o perioad1 ur/1toare Kun anL, apoi
el arat1 dup1 aceste date cu/ su/ele se ec:ili.reaz1H.
Regula/entul Organic al Ro/?niei cuprinde la capitolul Ffinan,eH e4presia
F5nc:ipuirea c:eltuielilor anului viitorH i cuv?ntul F.iud=eH
3
. 5n condi,iile e4isten,ei
'
6:eorg:e D. Bistriceanu, Lexicon de finaneb!nciasigurari, !d. !cono/ic1, Bucuresti, *;;+, p. *3;.
3
6:eorg:e D. Bistriceanu, Lexicon de finaneb!nciasigurari, !d. !cono/ic1, Bucuresti, *;;+, p. *3'
2
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
produc,iei de /1rfuri, realizarea ac,iunilor social<culturale, dezvoltarea econo/iei
na,ionale, ap1rarea na,ional1 i a ordinii pu.lice, 5ntre,inerea i func,ionarea
organelor statului recla/1 constituirea i folosirea unor resurse .ugetare.
Constituirea i gestionarea fondului .ugetar antreneaz1 o serie de flu4uri
.1neti de la agen,ii econo/ici i persoanele fizice, su. ur/1toarele for/e:
i/pozite i ta4e, venituri din e4ploatarea i 5nc:irierea unor .unuri ale statului, de
la institu,iile pu.lice, 5/pru/uturi interne i e4terne contractate de stat sau c:iar
e/isiune de /oned1, folosite pentru finan,area unor o.iective sau pentru acoperirea
deficitului .ugetar etc. Din .ugetul de stat se realizeaz1 "i nu/eroase flu4uri .1neti
5n sens invers, c1tre diveri .eneficiari su. ur/1toarele for/e: finan,area unor
o.iective de investi,ii cu caracter econo/ic, social, cultural, ad/inistrativ, de
ap1rare na,ional1 etc.> se aloc1 resurse .1neti pentru func,ionarea institu,iilor de
5nv1,1/?nt de toate gradele, cultur1, art1, pentru ocrotirea s1n1t1,ii popula,iei,
pentru asisten,a social1> se fac transferuri de resurse .1neti Kaloca,ii pentru copii,
.urse, a=utoare i alte inde/niza,iiL, pentru cei lipsi,i de surse de venituri Kelevi,
studen,i, copii orfani, :andicapa,i, a.andona,i i .olnavi cronici, .1tr?ni, v1duve,
invalizi .a.L> se acord1, te/porar, unele fonduri .1ncilor pentru acordarea de
5/pru/uturi agen,ilor econo/ici i popula,iei. De la .ugetul de stat se acord1
su.ven,ii co/paniilor na,ionale, regiilor autono/e i societ1,ilor co/erciale cu
capital de stat pentru finan,area unor o.iective de investi,ii de /are valoare sau de
i/portan,1 na,ional1 K5n industria energetic1, e4tractiv1, transporturi,
teleco/unica,ii, industria de ar/a/ent etc.L, 5n cazurile 5n care unit1,ile respective
sunt nerenta.ile sau au renta.ilitate redus1 i nu<i pot procura fondurile proprii i
nici pe cele de 5/pru/ut de pe pia,1, ca ur/are a i/posi.ilit1,ii ra/.urs1rii lor la
scaden,1.
De ase/enea, de la .uget se finan,eaz1 infrastructura: construc,ii i
/oderniz1ri de dru/uri i poduri, de autostr1zi, 5ntre,inerea c1ilor naviga.ile 5n
stare de func,ionare, ap1rarea zonelor i a localit1,ilor de inunda,ii,
/odernizarea porturilor i a aeroporturilor i dotarea lor cu aparatura necesar1 etc.
Din .ugetul de stat se finan,eaz1 principalele lucr1ri de cercetare tiin,ific1,
prospectarea geologic1 pentru descoperirea de noi z1c1/inte.
-rin inter/ediul c:eltuielilor .ugetare, statul influen,eaz1 volu/ul i
structura fondului de dezvoltare i a celui de consu/, creeaz1 condi,ii pentru
adaptarea ofertei de for,1 de /unc1 5n concordan,1 cu cererea, pentru asigurarea
st1rii de s1n1tate a popula,iei, pentru prote=area persoanelor cu deficien,e i
lipsite de condi,ii de trai. Bugetul de stat este, 5n acelai ti/p, principalul plan
financiar anual al statului, realizarea veniturilor i efectuarea c:eltuielilor
decurg?nd din coordonarea lui cu progra/ul dezvolt1rii econo/ice i sociale a
,1rii> el contri.uie la distri.uirea i la redistri.uirea unei i/portante p1r,i din
+;
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
produsul na,ional .rut, la efectuarea controlului siste/atic asupra activit1,ii
econo/ice, sociale, culturale, financiare etc. Natura econo/ic1 i func,iile
.ugetul de stat decurg din tr1s1turile or?nduirii social<econo/ice, din cerin,ele
legilor econo/ice care ac,ioneaz1, precu/ i din necesitatea realiz1rii prerogativelor
statului> el reflect1 op,iunile de politic1 econo/ico<social1 ale guvernului ,1rii.
Bugetul de stat constituie o co/ponent1 esen,ial1 a /ecanis/ului econo/ico
< financiar al ,1rii> el reflect1 nivelul dezvolt1rii generale a ,1rii, precu/ i a
organis/elor econo/ice i =uridice care func,ioneaz1 5n tar1. !l e4pri/1 rela,ii
econo/ice .1neti prin care sunt /o.ilizate, repartizate i utilizate principalele
resurse .1neti ale statului 5n procesul reparti,iei produsului na,ional .rut.
$u. aspect =uridic, este actul 5n care se 5nscriu veniturile i c:eltuielile
pro.a.ile ale statului, pe o anu/it1 perioad1 de ti/p, de regul1 pe un an. Bugetul de
stat reflect1 actul de voin,1 prin care se sta.ilesc sursele de venituri i cuantu/ul
acestora, precu/ i destina,iile precise ale c:eltuielilor, ,in?ndu<se sea/a de cerin,ele
pu.lice recla/ate de func,ionarea institu,iilor pu.lice i de interven,ia statului 5n
sta.ilirea i 5n realizarea strategiei econo/ice i sociale. Activitatea econo/ic1 este
influen,at1 i sus,inut1 prin i/pozite, contri.u,ii, ta4e, aloca,ii, su.ven,ii etc.
Nivelul i structura veniturilor i a c:eltuielilor .ugetul de stat sunt diferite de
la un stat la altul i de la an la an, 5n func,ie de gradul de dezvoltare econo/ic1 a ,1rii,
de condi,iile social<politice interne i de con=unctura interna,ional1. &eniturile i
c:eltuielile .ugetare tre.uie e4a/inate nu nu/ai ca su/e KcifreL ale .ugetului, ci i
ca instru/ente financiare pe care statul le folosete pentru sti/ularea dezvolt1rii sau
li/itarea unor activit1,i, a produc,iei i a consu/ului unor produse, influen,area
categoriilor sociale 5n vederea realiz1rii diferitelor ac,iuni. Rezult1 c1 veniturile i
c:eltuielile .ugetare sunt concepute i folosite ca instru/ente de politic1
econo/ico<social1 i financiar1.
Bugetul de stat este un i/portant instru/ent de interven,ie 5n via,a social<
econo/ic1 a ,1rii, deoarece prin inter/ediul lui se repartizeaz1 o .un1 parte din
produsul na,ional .rut> de ase/enea, el contri.uie la realizarea o.iectivelor politicii
sociale i econo/ice a guvernului. Astfel, s<au sta.ilit noi clasific1ri ale veniturilor
i c:eltuielilor care s1 fac1 posi.il1 efectuarea de analize econo/ico<financiare /ai
te/einice, se folosesc /etode i te:nici /oderne de deter/inare a veniturilor i a
c:eltuielilor .ugetare, s<au g1sit c1i de deter/inare i de selec,ionare a variantelor
opti/e din /ai /ulte solu,ii posi.ile, se ela.oreaz1 progra/e care pot fi finan,ate
din .ugetul statului. a=oritatea statelor cu econo/ie de pia,1 ela.oreaz1 i
e4ecut1 .ugete ale econo/iei na,ionale cu o sfer1 de cuprindere /ult /ai larg1, 5n
epoca actual1, .ugetul de stat nu /ai este conceput nu/ai ca un docu/ent
financiar care cuprinde veniturile i c:eltuielile statului, apro.at anual de c1tre
-arla/ent, ci este conceput ca o situa,ie financiar1 cu o se/nifica,ie /ult /ai larg1,
++
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
5n care se reflect1 5ntreaga via,1 social<econo/ic1 a ,1rii. Ast1zi, el se ela.oreaz1 i
se e4ecut1 5n concordan,1 cu situa,ia real1 a ,1rii, cu nivelul produsului na,ional
.rut, cu rata de cretere KdescretereL a acestuia, cu gradul de ocupare a
capacit1,ilor de produc,ie i de folosire a for,ei de /unc1, cu di/ensiunile
sectorului pu.lic al econo/iei, precu/ i 5n str?ns1 leg1tur1 cu con=unctura
intern1 i interna,ional1.
Aadar, .ugetul de stat nu este nu/ai un docu/ent etnic de conducere, el
este, de ase/enea, 5n /od intrinsec i ireducti.il, un docu/ent politic din
ur/1toarele considerente:
< reflecta op,iunile generale Krezultate 5n ur/a votuluiL ale cet1,enilor, 5n leg1tur1
cu serviciile pu.lice pe care statul tre.uie sa le furnizeze acestora ca /e/.ri ai
societ1,ii, pl1titori de i/pozite>
< reflecta priorit1,ile rezultate 5n ur/a /edierii dintre grupuri i indivizi, ,in?nd
cont de /1ri/ea resurselor financiare ale statului, de urgenta i de alte caracteristici
ale c:eltuielilor pu.lice>
< reflecta propor,ia relative dintre dorin,ele politicienilor pentru satisfacerea
cererilor alegatorilor i ale diverselor grupuri de presiune i putin,a satisfacerii
acestor dorin,e>
< constituie un instru/ent puternic al responsa.ilit1,ii guvernului 5n fa,a cet1,enilor,
deoarece acetia doresc s1 cunoasc1 cu/ c:eltuiete guvernul .anii i daca sunt
satisf1cute preferin,ele lor>
< reflecta preferin,ele cet1,enilor pentru diferite for/e de i/pozitare i pentru
diferitele niveluri ale acestei i/pozit1ri, ca i capacitatea anu/itor grupuri specifice
de contri.ua.ili de a /uta povara fiscala asupra altora>
< influen,eaz1 econo/ia prin inter/ediul politicii .ugetare, adic1 prin nivelul
veniturilor fiscale i a c:eltuielilor pu.lice con,inute 5n acesta>
< reflecta puterea relative a diferi,ilor indivizi i a diferitelor organiza,ii de a
influen,a c:eltuielile .ugetare.
Av?nd calitatea de a previziona, .ugetul de stat r1spunde, 5n fond, la
ur/1toarele trei pro.le/e principale:
care sunt .unurile i serviciile pu.lice pe care statul le va pune gratuit la
dispozi,ia colectivit1,ii i utilizatorilorO
Cine va suporta i prin ce /i=loace costul finan,1rii acestoraO
Care vor fi consecin,ele asupra econo/iei na,ionale i rela,iile financiare
e4terne ale ,arii respectiveO
-rocesul prin care sunt alocate resursele li/itate care i/plica alegerea
5ntre o.iective i c:eltuieli pu.lice poten,iale constituie ceea ce se nu/ete
.ugetare. Bugetarea este deci procesul care prescrie cu/, c?nd i de c1tre cine se
solicita c:eltuielile pu.lice i cu/ sunt alocate resursele disponi.ile. !a este /ai
+*
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
/ult dec?t o te:nica. Bugetul de stat este e4presia deciziilor la nivelul societ1,ii 5n
leg1tura cu nivelurile i resursele de /o.ilizare a veniturilor pu.lice i cu
o.iectivele finan,ate din c:eltuielile pu.lice.
Bugetarea cuprinde trei co/ponente esen,iale
7
:
1# $e%erarea re&ur&elor bu$e'are ()e%i'uri *i&cale +i al'e )e%i'uri,
2# &olici'area de c-el'uieli publice di% ace&'e re&ur&e +i
.# alocarea re&ur&elor care &e preco%i/ea/ a *i ob0i%u'e#
Acesta este nu/1rul /ini/ de ac,iuni care constituie procesul .ugetarii.
Bugetarea nu poate avea loc dac1 oricare din ele/entele a/intite lipsete. !le pot
lipsi nu/ai daca este vor.a de revederea .ugetului 5n curs de e4ecu,ie.
$olicitarea .ugetara este orice cerere de resurse f1cuta 5n concordan,1 cu
regulile i procedurile procesului de .ugetare. -reten,iile sunt prezentate 5n /od
o.inuit de institu,iile ad/inistrative, dar ele pot fi prezentate i prin inter/ediul
altor canale. !4isten,a acestor preten,ii de c:eltuieli .ugetare face necesara
e4isten,a unui .uget.
#na din caracteristicile universale ale solicit1rilor .ugetare este ca acestea
sunt 5ntotdeauna /ai /ari dec?t disponi.ilit1,ile pentru satisfacerea lor. De altfel,
nu ar e4ista .ugetare dac1 toate preten,iile ar fi satisf1cute. -e de alta parte, dac1
nici o solicitare nu ar fi satisf1cut1, nu ar e4ista procesul .ugetar. Bugetarea are loc
la oricare din punctele situate 5ntre cele doua e4tre/e, adic1 din totalul solicit1rilor
fat1 de veniturile .ugetare sunt satisf1cute nu/ai o parte.
$olicit1rile .ugetare vor fi i/puse cu putere atunci c?nd e4ista resurse
suficiente, guvernul favorizeaz1 progra/ele de e4pansiune, econo/ia este
5ncura=at1 i noi c:eltuieli pu.lice pot fi finan,ate f1r1 creterea i/pozitelor. -e de
alt1 parte, solicit1rile .ugetare vor fi /ai sla.e c?nd .ugetul este str?ns, liderii
politici sunt favora.ili reducerii c:eltuielilor pu.lice, iar c:eltuielile supli/entare
vor deter/ina presiunea asupra creterii fiscalit1,ii sau /1ri/ea deficitului .ugetar.
Deci procesul de .ugetare afecteaz1 at?t solicit1rile fa,1 de resursele
.ugetare, c?t i /odul de alocare a acestor resurse.
9n func,ie de ele/entele pe care pune accentual 5n cursa ela.or1rii .ugetului
de stat, se poate vor.i de /icro.ugetare sau /acro.ugetare. icro.ugetarea pune
accentual pe actorii .ugetari i pe strategiile acestora. 9n sc:i/. /acro.ugetarea
pune accentual nu nu/ai pe actorii .ugetari, ci i pe procesul .ugetar i pe /ediul
econo/ic, social i politic 5n care acesta se desf1oar1.
-entru ca guvernul s1 ai.1 capacitate .ugetar1, tre.uie ca preten,iile .ugetare
i alocarea resurselor pentru satisfacerea lor sa fie a=ustate de aa natura 5nc?t s1
produc1 rezultatul dorit. #n guvern nu poate avea capacitatea .ugetara efectiva
7
Nicolae Aoan,1, #conomie "i finane $ublice, !d. -oliro/, "ai, *;;;, p. *+*
+'
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
dac1 5ncearc1 s1 e4tind1 progra/e, dar este 5/piedicat de incapacitatea de a genera
noi resurse sau pentru ca alocatorii de resurse refuza orice preten,ie de a crete
c:eltuielile pu.lice.
Capacitatea .ugetara este i/portant1 deoarece de ea depinde capacitatea de a
guverna. 6uvernele folosesc .ugetul pentru sta.ilirea i ur/1rirea unor o.iective
na,ionale, pentru pro/ovarea condi,iilor econo/ice favora.ile, pentru a gestiona
activit1,ile lor, pentru a aprecia perfor/antele precedente i a le planifica pe cele
viitoare.
Conceptual de capacitate .ugetara include
8
:
%lanificarea : capacitatea de a r1spunde la dezvolt1rile pe ter/en lung i
de a face adapt1rile corespunz1toare, 5n lu/ina proiectelor curente, 5n
privin,a deciziilor prezente av?nd 5n vedere i/plica,iile viitoare.
&lexibilitatea : capacitatea de a face fa,1 fluctua,iilor econo/ice pe
ter/en scurt, incluz?nd capacitatea de a face proiec,ii ale varia.ilelor
econo/ice, predic,ii corecte despre realizarea .ugetului, de a ur/1ri
5ndeaproape tendin,ele veniturilor fiscale i pe cele ale c:eltuielilor
pu.lice i de a 5ntreprinde ac,iuni co/pensatoare.
'onducerea economica: capacitatea de a /en,ine sta.ilitatea econo/ica
prin /a4i/izarea creterii econo/ice i /ini/izarea infla,iei i a
o/a=ului.
(ntegrarea: capacitatea de a controla totalitatea .ugetelor i de a lua
decizii .ugetare individuale 5n conte4tual acestora, ur/1rind o fiscalitate
via.ila i realizarea politicii econo/ice.
#)aluarea* capacitatea de a evalua i a controla activit1,ile foarte
dispersate, /ulte din acestea fiind conduse din e4terior din dorin,a
.irocra,iei.
Bugetarea este privita de politicieni, .irocra,i i cet1,eni 5n /od diferit, 5n func,ie
de interesele ce<i ani/a. Astfel, politicienii privesc acest proces ca o sursa a puterii
politice i de control asupra politicii. Bugetul de stat aloca resursele anu/itor
oa/eni, fir/e, colectivit1,i locale i grupuri de interese, astfel c1, dac1 politicienii
pot influen,a aloca,iile .ugetare, ei pot sa<i /1reasc1 suportul politic. -oliticienii
5ncearc1 de ase/enea, 5n /od frecvent, s1 influen,eze e4tinderea politicii .ugetare.
Cet1,enii sunt interesa,i de .ugetare, deoarece doresc sa tie unde se duc
.anii lor, cu/ sunt ei c:eltui,i. !i sunt de ase/enea preocupa,i 5n leg1tur1 cu ce
i/pozite pl1tesc i c?t de /ari sunt acestea.
8
Nicolae Aoan,1, #conomie "i finane $ublice, !d. -oliro/, "ai, *;;;, p. *+'
+3
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
9n literatura de specialitate se vor.ete de cel pu,in cinci /oduri principale de a
vedea politica .ugetului:
+. Refor/is/ul argu/enteaz1 c1 politica i .ugetarea sunt sau tre.uie s1 fie
opuse, .ugetarea tre.uie s1 fie 5n principal i e4clusive te:nica, iar co/para,ia
dintre ele/ente tre.uie s1 fie te:nica i .azat1 pe eficien,a> politica este o ingerent1
nedorit1 care reduce eficien,a i face ca luarea deciziei s1 fie /ai pu,in ra,ional1.
*. Negocierea creterii vede .ugetarea ca fiind negocieri 5ntre un grup de
actori care au la .aza rutina, .irocra,ii, guvernul i legislativul, care se 5nt?lnesc 5n
fiecare an i negociaz1 pentru o decizie.
'. Deter/inis/ul grupurilor de interes considera ca aceste grupuri sunt
actorii do/inan,i 5n procesul .ugetar.
3. Confor/ celui de<al patrulea punct de vedere al politicii .ugetului,
procesul .ugetar este el 5nsui central i focalizat pe politica .ugetului. inisterele
se lupta pentru puterea .ugetara 5n favoarea o.iectivelor lor. inisterele se lupta
5ntre ele pentru puterea .ugetara prin inter/ediul procesului .ugetar, el devenind
un instru/ent prin care se o.,ine sau se refuza separarea i ec:ili.rul 5ntre
/inistere.
7. -unctul de vedere al construirii politice consider1 c1 politica .uget1rii
se focalizeaz1 pe dez.aterea politicii, incluz?nd dez.aterile despre rolul .ugetului.
+7
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
CAPITOLUL 2
U!ETUL DE STAT 1 CO2PONENT3 A SISTE2ULUI
U!ETULUI PULIC NA4IONAL
2#1# CONSIDERA4II !ENERALE
9n ,ara noastr1, dup1 anul +2G2, refor/a a cuprins i /ecanis/ul financiar,
5n spe,1, i pe cel .ugetar. Astfel 5n anul +228 apare Flegea nr. (* a finan,elor
pu.liceE care consacra F.ugetului pu.lic na,ionalE 5n cadrul c1ruia F.ugetul de
statE este co/ponenta principal1. -entru pri/a data legea finan,elor ofer1
autono/ie 5n ela.orarea, e4ecu,ia i controlul .ugetar al fiec1rei verigi c:iar dac1
ast1zi .ugetul de stat se 5ntoc/ete, se apro.1 i se e4ecut1 5n paralel, dar separat
de .ugetele asigur1rilor sociale, al fondurilor speciale sau .ugetelor locale.
9n confor/itate cu principiile su.sidiarit1,ii i propor,ionalit1,ii, legea
finan,elor pu.lice d1 posi.ilitatea transfer1rii unor fonduri speciale de la .ugetul de
stat c1tre .ugetele locale atunci c?nd unit1,ile ad/inistrativ<teritoriale nu<i pot
acoperi c:eltuielile din veniturile proprii.
Bugetul pu.lic na,ional este un set de docu/ente co/ple4e cu a=utorul
c1rora se sta.ilesc, se autorizeaz1 i se realizeaz1 veniturile i c:eltuielile unei
autorit1,i pu.lice, 5n cazul Ro/?niei statul, =ude,ul, /unicipiul, oraul sau co/un1.
-rin el se identific1 veniturile ce vor fi 5ncasate i c:eltuielile ce pot fi efectuate
5ntr<un an .ugetar i financiar, care la noi corespunde cu anul calendaristic.
Bugetul pu.lic na,ional este un siste/ unitar de .ugete for/at din: .ugetul
de stat, .ugetul asigur1rilor sociale de stat, .ugetele locale, .ugetele fondurilor
speciale, .ugetul Trezoreriei $tatului i .ugetele institu,iilor pu.lice autono/e
(
.
Bugetul pu.lic na,ional este principalul instru/ent financiar al statului
care servete la di/ensionarea resurselor financiare ale statului, la sta.ilirea
destina,iilor acestora i la funda/entarea ec:ili.rului financiar, pe o anu/ita
perioada de ti/p, de regula pe un an.
(
Talpo "on, &inantele +om,niei, &ol. +, !d. $edona, Ti/ioara, +228, p. G;<++*.
+8
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
COMPONENTELE BUGETULUI PUBLIC
Bugetul pu.lic cuprinde
G
toate veniturile i c:eltuielile de natur1 pu.lic1 ale
unui stat.
Co/ponentele .ugetului pu.lic sunt autono/e. !le au venituri i c:eltuieli
proprii, se ela.oreaz1 i se apro.1 distinct, iar din punct de vedere ad/inistrativ,
titularii acestora au independen,1 deplin1. Aceste caracteristici sunt consfin,ite de
Constitu,ie.
u$e'ul de &'a' este docu/entul ela.orat i ad/inistrat de 6uvern i apro.at
de -arla/ent, prin lege, cuprinz?nd veniturile i c:eltuielile apro.ate prin legea
.ugetar1 anual1.
u$e'ul a&i$urrilor &ociale de &'a' este docu/entul ce se 5ntoc/ete
distinct de .ugetul de stat i se apro.1 de -arla/ent prin lege separat1, fiind
ad/inistrat i gestionat de inisterul uncii i $olidarit1,ii $ociale.
&eniturile ce sunt cuprinse 5n acest .uget nu pot fi utilizate pentru alte
c:eltuieli .ugetare dec?t cele pentru care sunt repartizate prin prevederile .ugetului
respectiv. Totodat1, revine o o.liga,ie /ai fer/1 pentru autorit1,ile asigur1rilor
sociale de stat de a ur/1ri /odul de sta.ilire i de 5ncasare a veniturilor sale, pentru
a se putea asigura plata pensiilor, a=utoarelor i a celorlalte c:eltuieli prev1zute 5n
.ugetul asigur1rilor sociale de stat.
u$e'ele locale sunt .ugetele unit1,ilor ad/inistrativ<teritoriale cu
personalitate =uridic1, ela.orate autono/, fapt ce sti/uleaz1 ini,iativa local1 5n
realizarea veniturilor i satisfacerea cerin,elor sociale locale.
#nit1,ile ad/inistrativ teritoriale 5i di/ensioneaz1 c:eltuielile 5n raport cu
nevoile proprii, 5n corelare cu resursele pe care le pot /o.iliza din i/pozite, ta4e i
celelalte venituri sta.ilite prin legea .ugetar1, efectu?nd controlul asupra /odului
de utilizare a fondurilor alocate.
9n cazul 5n care .ugetele locale nu<i pot acoperi c:eltuielile din venituri
proprii sta.ilite 5n confor/itate cu legea, acestea pot .eneficia de transferuri de
fonduri .1neti de la .ugetul de stat.
u$e'ele *o%durilor &peciale se 5ntoc/esc 5n vederea finan,1rii anu/itor
o.iective i ac,iuni necesare 5n perioada considerat1, pentru care se instituie
prelev1ri o.ligatorii pe .aza unor legi speciale.
u$e'ul 're/oreriei $e%erale a &'a'ului este docu/entul 5n care sunt 5nscrise
veniturile i c:eltuielile trezoreriei privind activitatea desf1urat1 de aceasta 5n
scopul 5ndeplinirii func,iilor sale.
G
i:aela Aerciu, "osif oldovan, &inane %ublice, suport /agnetic.
+(
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
u$e'ele i%&'i'u0iilor publice au'o%ome include veniturile i c:eltuielile
institu,iilor pu.lice centrale, care nu sunt su.ordonate nici unei alte institu,ii de
drept pu.lic.
u$e'ele i%&'i'u0iilor publice *i%a%0a'e i%'e$ral &au par0ial de la bu$e'ul
de &'a'5 bu$e'ul a&i$urrilor &ociale de &'a' +i bu$e'ele *o%durilor &peciale
include veniturile i c:eltuielile institu,iilor pu.lice centrale, care nu sunt
su.ordonate nici unei alte institu,ii de drept pu.lic i care pri/esc su.ven,ii de la
.ugetul de stat, .ugetul asigur1rilor sociale de stat i .ugetele fondurilor speciale 5n
co/pletarea fondurilor proprii.
u$e'ele i%&'i'u0iilor publice *i%a%0a'e i%'e$ral di% )e%i'uri proprii sunt
docu/entele 5n care sunt prev1zute i apro.ate anual veniturile i c:eltuielile
institu,iilor pu.lice centrale, care nu sunt su.ordonate nici unei alte institu,ii de
drept pu.lic. &eniturile proprii provin din c:irii, organizarea de /anifest1ri
culturale i sportive, concursuri artistice, pu.lica,ii, presta,ii editoriale, studii,
proiecte, valorific1ri de produse din activit1,i proprii sau ane4e, prest1ri de servicii
i altele ase/enea.
u$e'ele *o%durilor pro)e%i'e di% credi'e e6'er%e este docu/entul 5n care
sunt prev1zute i apro.ate veniturile provenind din credite e4terne sau garantate de
stat i a c1ror ra/.ursare, do.?nzi i alte costuri se asigur1 din fonduri pu.lice.
u$e'ele *o%durilor e6'er%e %erambur&abile este docu/entul 5n care sunt
prev1zute i apro.ate veniturile provenind din credite e4terne sau garantate de stat
care nu tre.uie ra/.ursate.
u$e'ul public %a0io%al 7% Rom8%ia dup %i)elurile de proiec'are +i e6ecu0ie
ale bu$e'elor e&'e &'ruc'ura' a&'*el
9
:
A. Buget 5ntoc/it la nivel central:
+. Bugetul de stat
< Bugetul -arla/entului
< Bugetul -reedintelui
< Bugetul -uterii Mudec1toreti
< Bugetul Cur,ii de Conturi
< Bugetul Cur,ii Constitu,ionale
< Bugetul CN&
*. Bugetul asigur1rilor sociale de stat
'. Bugetul fondurilor speciale
< 0ondul de o/a=
< 0ondul de risc i accidente
< 0ondul de s1n1tate
< 0ondul pentru cercetare etc.
2
oldovan "osif, &inante %ublice, !d. Al/a ater, $i.iu, *;;', p. G*.
+G
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
3. Bugetul trezoreriei statului
B. Bugete 5ntoc/ite la niveluri locale
+. Bugetele institu,iilor pu.lice cu caracter autono/
*. Bugetele localit1,ilor ad/inistrative<teritoriale
< Bugetele proprii =ude,elor
< Bugetele /unicipiilor
< Bugetele oraelor
< Bugetele co/unelor
'. Bugetul Capitalei Ro/?niei
< Bugetul -ropriu al unicipiului Bucureti
< Bugetele sectoarelor +,*,',3,7,i 8
Oricare din co/ponentele unui .uget pu.lic are o tripla se/nifica,ie:
aL politic1, pentru ca poate spri=ini consolidarea puterii politice Ptraduc?ndE
o.iectivele econo/ico<sociale 5n ter/ini financiari<.ugetari etc.
.L =uridic1, deoarece este supus dez.aterilor i apro.1rilor organelor alese,
-arla/ent sau consilii locale>
cL financiar1, 5ntruc?t reprezint1 un Pplan financiarE 5n care veniturile au un
caracter /ini/al, c:eltuielile un caracter /a4i/al, pe durata unui an
.ugetar, divizat pe cele patru tri/estrul.
Co/ponentele siste/ului .ugetului pu.lic na,ional constituie un siste/
unitar .ugetar ce deriva din unitatea statului ro/an care are o structura proprie, cu
institu,ii de ad/inistra,ie pu.lic1, centrale i locale, fiecare cu .ugetul sau propriu.
0iecare dintre aceste .ugete are la .az1 o lege anual1 apro.at1 de -arla/entul
Ro/?niei i :ot1r?ri anuale ale consiliilor locale corespunz1toare. -rin autorizarea
i autoritatea acestor acte legislative se asigura for/area, /o.ilizarea, repartizarea
i c:eltuirea fondurilor ale ad/inistra,iei centrale i locale.
Bugetul de stat reprezint1 cel /ai i/portant i co/ple4 .uget at?t 5n cadrul
.ugetului pu.lic na,ional, cat i 5n 5ntregul siste/ .ugetar. Acest .uget, prin
di/ensiunea, co/ple4itatea i i/pactul sau asupra econo/iei pu.lice i private, ar
tre.ui s1 asigure, dac1 nu anual atunci pe perioade dura.ile, un ec:ili.ru 5ntre
nevoile centralizate ale statului i /i=loacele care le<ar putea acoperi 5ntr<un singur
an .ugetar.
2#2# PRINCIPIILE U!ETARE ;UNDA2ENTALE
Bugetul de stat se confor/eaz1 unor reguli te:nice devenite tradi,ionale.
Aceste reguli au at?t o se/nifica,ie te:nica, cat i una politica. Respectarea stricta a
unor principii a devenit totui dificila 5n perioada zilelor noastre. Natura
c:eltuielilor pu.lice a evoluat 5n /od considera.il, finan,ele pu.lice s<au
+2
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
diversificat, iar necesit1,ile de a ac,iona pe ter/en lung nu /ai pot respecta
e4istenta unui orizont de ti/p prea 5ngust KanualitateaL. Deoarece aceste reguli sunt
5n parte ast1zi neadaptate e4igentelor conte/porane, ele i<au pierdut par,ial sensul
i utilitatea.
9n literatura de specialitate se vor.ete de ur/1toarele principii .ugetare
+;
:
-rincipiul universalit1,ii .ugetare
-rincipiul pu.licit1,ii .ugetare
-rincipiul unit1,ii .ugetare
-rincipiul anualit1,ii .ugetare
-rincipiul specializ1rii .ugetare
-rincipiul ec:ili.rului .ugetar
-rincipiul neafect1rii veniturilor .ugetare
%rinci$iul uni)ersalit!ii bugetare
-rincipiul universalit1,ii are o se/nifica,ie politica, data de necesitatea
autoriza,iei parla/entare pentru .ugetul de stat. Qi acest principiu cunoate
anu/ite e4cep,ii =ustificate prin preocuparea fata de eficienta ad/inistrativa.
-rincipiul universalit1,ii vizeaz1 necesitatea autoriza,iei parla/entare, ceea ce
i/plica doua cerin,e:
+. cerin,a KprincipiulL neco/pens1rii intre veniturile i c:eltuielile .ugetare,
ceea ce per/ite -arla/entului s1 ia cunotin,1 5n detaliu despre toate
opera,iunile financiare prev1zute 5n .uget.
*. cerin,a Kprincipiul neafect1riiL ca 5n interiorul .ugetului c:eltuielile pu.lice i
veniturile .ugetare s1 for/eze doua /ase autono/e, izolate una de alta, f1r1
a e4ista o corela,ie dinainte sta.ilita 5ntre anu/ite c:eltuieli .ugetare i
anu/ite venituri .ugetare>
!4cep,iile de la principiul universalit1,ii se pot concretiza 5n a.ateri oculte de la
lege, relativ frecvente 5n activitatea ad/inistrativ1, i 5n e4cep,ii legale. &eniturile
i c:eltuielile se includ 5n .uget 5n totalitate, 5n su/e .rute.
&eniturile .ugetare nu pot fi afectate direct unei c:eltuieli .ugetare anu/e,
cu e4cep,ia dona,iilor i sponsoriz1rilor, care au sta.ilite destina,ii distincte.
%rinci$iul $ublicit!ii bugetare cere ca .ugetul de stat sa fie adus la cunotin,a
opiniei pu.lice i/ediat ce el a fost apro.at.
$iste/ul .ugetar este desc:is i transparent, acestea realiz?ndu<se prin:
a, dez.aterea pu.lica a proiectelor de .uget, cu prile=ul apro.1rii acestora>
b, dez.aterea pu.lica a conturilor generale anuale de e4ecu,ie a .ugetelor, cu
prile=ul apro.1rii acestora>
+;
Nicolae Aoan,1, #conomie "i finante $ublice, !d. -oliro/, "ai, *;;;, p. *3+ *33.
*;
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
c, pu.licarea 5n onitorul Oficial al Ro/?niei, -artea ", a actelor nor/ative de
apro.are a .ugetelor i conturilor anuale de e4ecu,ie a acestora>
d, /i=loacele de infor/are 5n /asa, pentru difuzarea infor/a,iilor asupra
con,inutului .ugetului, e4cept?nd infor/a,iile i docu/entele nepu.lica.ile,
prev1zute de lege.

%rinci$iul unit!ii bugetare
Acest principiu sus,ine ca toate c:eltuielile pu.lice i toate veniturile
.ugetare tre.uie sa figureze intr<un docu/ent unic pentru a se asigura utilizarea
eficienta i /onitorizarea fondurilor pu.lice KBugetul de $tatL supus apro.1rii
-arla/entului.
Tre.uie 5ndeplinite dou1 condi,ii: K+L .ugetul tre.uie s1 con,ine ansa/.lul
veniturilor i c:eltuielilor .ugetare f1r1 nici o e4cep,ie> K*L acesta tre.uie sa fie
reunite intr<un proiect de lege unic, asupra c1ruia tre.uie sa se pronun,e
-arla/entul.
Toate veniturile re,inute i utilizate 5n siste/ e4tra.ugetar, su. diverse for/e
i denu/iri, se introduc 5n .ugetul de stat, ur/?nd regulile i principiile acestui
.uget, cu unele e4cep,ii prev1zute 5n articole ale legii Bugetului de $tat, precu/ i
a celor pentru constituirea, potrivit legii, a fondurilor de sti/ulare a personalului.
&eniturile i c:eltuielile 0ondului special pentru dezvoltarea siste/ului
energetic i ale 0ondului special al dru/urilor pu.lice se introduc 5n .ugetul de stat
ca venituri i c:eltuieli cu destina,ie speciala, ur/?nd regulile i principiile acestui
.uget.
9n vederea respect1rii principiilor .ugetare, 5n ter/en de ' ani de la data
intr1rii 5n vigoare a prezentei legi 6uvernul va propune -arla/entului /odificarea
actelor nor/ative pentru desfiin,area veniturilor i c:eltuielilor cu destina,ie
speciala incluse 5n .ugetul de stat.
Derog1rile de la principiul unit1,ii .ugetare, ce faciliteaz1 de.ugetizarea unor
c:eltuieli sunt:
Conturile speciale ale tezaurului pu.lic reprezint1 opera,iuni financiare care
constau 5n 5nregistrarea c:eltuielilor sau 5ncas1rilor ce nu sunt definitive,
5ntruc?t anga=a/entul la care ele au dat natere ur/eaz1 s1 fie e4ecutat>
Bugetele e4traordinare sunt .ugete prin care se asigur1 finan,area c:eltuielilor
e4cep,ionale K/ilitare, de r1z.oiL 5n afara regulilor tradi,ionale ale conta.ilit1,ii
pu.lice>
Bugetele ane4e constituie o e4cep,ie for/al1 de la regula unit1,ii .ugetare, 5n
sensul c1 ele cuprind opera,iile financiare ale unor servicii ale statului cu
caracter industrial sau co/ercial necuprinse 5n .ugetul general dec?t prin
v1rs1/?ntul soldului lor creditor sau de.itor>
*+
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
Bugetele autono/e constituie o e4cep,ie real1 de la regula unit1,ii .ugetare,
deoarece ele sunt adoptate de Consiliile de ad/inistra,ie ale 5ntreprinderilor
na,ionale sau ale institu,iilor pu.lice care .eneficiaz1 de autono/ie financiar1
f1r1 a fi supuse controlului -arla/entului>
Rectificarea %egii .ugetare anuale < apare datorit1 necunoaterii cu e4actitate a
nivelului c:eltuielilor i respectiv al veniturilor 5n /o/entul apro.1rii legii
.ugetare, ceea ce face necesar1 revenirea asupra nivelului indicatorilor .ugetari
5n cursul e4erci,iului .ugetar>
Bugetele referitoare la unele c:eltuieli accidentale sau 5n caz de urgen,1.
-rincipiul unit1,ii .ugetare, 5n lu/ea .ugetara, a suferit 5n epoca conte/porana
serioase alien1ri. Ast1zi e4igenta sintezei predo/ina 5n co/para,ie cu
constr?ngerile unit1,ii. Acesta e4plica apari,ia progresiva a diverselor /odalit1,i de
5nlocuire a regulii unit1,ii .ugetare su. for/a docu/entelor de infor/are destinate
parla/entarilor.
%rinci$iul anualit!ii bugetare
&eniturile i c:eltuielile .ugetare sunt apro.ate prin lege pe o perioada de un
an, care corespunde e4erci,iului .ugetar.
Toate opera,iunile de 5ncas1ri i pl1ti efectuate 5n cursul unui an .ugetar 5n
contul unui .uget apar,in e4erci,iului corespunz1tor de e4ecu,ie a .ugetului
respectiv.
Din punct de vedere istoric, principiul are o =ustificare politica, adic1
cerin,ele unui regi/ parla/entar reprezentativ au i/pus o periodicitate suficient de
scurta pentru a garanta eficacitatea controlului parla/entar asupra finan,elor
statului.
9n perioada ce a ur/at celui de<al doilea r1z.oi /ondial, concretizata /ai
ales prin e4tinderea rolului statului, principiul anualit1,ii a fost pus su. se/nul
5ntre.1rii din doua /otive: 5n pri/ul r?nd din /otive te:nice, legate de investi,iile
statului i de prelungirea procesului necesar realiz1rii anu/itor lucr1ri pu.lice> 5n al
doilea r?nd, din /otive econo/ico politice, cu/ ar fi ideea apari,iei ideii
progra/1rii pe ter/en lung sau /ediu care 5ncearc1 sa li/iteze partea de :azard i
de aleatoriu 5n viata econo/ica.
Cu toate acestea, anualitatea este un factor de suple,e 5n tactica financiara a
statului ceea ce constituie /otivul pentru care ea a fost /en,inut1 5n /a=oritatea
drepturilor pozitive. $e poate spune ca anualitatea este regula, iar plurianualitatea
este e4cep,ia. Totui, Fesen,ialul 5n legea finan,elor este faptul ca ea constituie
anga=a/ente pluri< anuale oculteE.
9n spri=inul acestei afir/a,ii se pot aduce ur/1toarele e4e/ple:
**
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
< crearea locurilor de /unca 5n func,ie pu.lica, pentru ca atunci c?nd statul
anga=eaz1 un .ugetar, el face un anga=a/ent plurianual 5n privin,a pl1,ii
salariului i a pensiei func,ionarului pe o perioada foarte lunga de ti/p.
< $arcina datoriei pu.lice, deoarece, atunci c?nd statul e/ite un 5/pru/ut, el
se anga=eaz1 s1 fac1 pl1,i de do.?nzi pe toata durata 5/pru/utului.
Bugetul de stat co/porta deci, 5n /od necesar, un pronun,at caracter
de plurianualitate. Aceasta afir/a,ie este 5ntregit1 de apelarea la progra/e i al legi
de progra/e care au ca /enire construirea unor /ecanis/e financiare destinate
realiz1rii de lucr1ri pu.lice ealonate pe /ai /ul,i ani.

%rinci$iul s$eciali-!rii bugetare
&eniturile i c:eltuielile .ugetare se 5nscriu i se apro.a 5n .uget pe surse de
provenien,a i, respectiv, pe categorii de c:eltuieli, grupate dup1 natura lor
econo/ica i destina,ia acestora, potrivit clasifica,iei .ugetare.
-rin credit .ugetar tre.uie 5n,eleas1 su/a li/ita 5nscris1 5n .ugetul de stat
apro.at p?n1 la care se pot efectua pl1,i 5n contul fiec1rui capitol de c:eltuieli
pu.lice.
%rinci$iul ec.ilibrului bugetar
-rincipiul ec:ili.rului .ugetar presupune ca .ugetul s1 fie ec:ili.rat, adic1
c:eltuielile .ugetare s1 fie perfect egale cu veniturile 5nscrise 5n .uget. Acest
principiu este str?ns legat de cel al anualit1,ii i 5/preuna, asigura ec:ili.rul anual
al .ugetului, fiind considerat dup1 -aul arie 6aude/ent Fprincipiul de aur al
gestiunii .ugetareE.
9n perioada /oderna, .ugetul de stat Kc:eltuielile pu.lice i i/poziteleL fiind
folosit de c1tre stat ca instru/ent de politica econo/ica, 5n spe,a politica .ugetara,
dezec:ili.rul .ugetului nu /ai constituie o a.atere grava de care s1 fie f1cut
responsa.il statul. Deficitul .ugetar /en,inut 5ntre anu/ite li/ite, constituie azi
regula planific1rii .ugetare, regul1 i/pus1 i de precaritatea resurselor co/parativ
cu nevoile de fonduri, fie de optica politicii guverna/entale, care pot considera
deficitul ca un instru/ent de politica econo/ica con=uncturala.
%rinci$iul neafect!rii )eniturilor bugetare
< este o rezultanta a faptului ca veniturile 5ncasate la .uget se
depersonalizeaz1, astfel ca ele, 5n integralitatea lor, dup1 5ncasare se vor utiliza
pentru acoperirea c:eltuielilor .ugetare.
9n construc,iile .ugetare /oderne, acest principiu, pe cale de e4cep,ie, nu
/ai este 5n totalitate respectat, fondurile speciale apro.ate anual prin legea .ugetara
*'
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
eviden,iind venituri cu aloc1ri speciale, cu/ sunt de e4e/plu cele pentru
dezvoltarea turis/ului, a siste/ului energetic, a infrastructurii rutiere, etc.
%egea finan,elor pu.lice /ai prevede un principiu se/nificativ < -rincipiul
unit1,ii /onetare , care prevede ca toate opera,iunile .ugetare s1 se e4pri/e 5n
/oneda na,ionala.

*3
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
CAPITOLUL .
COORDONATE ALE CON4INUTULUI U!ETULUI DE STAT
.#1# ;OR2AREA RESURSELOR ;INANCIARE ALE
U!ETULUI DE STAT
Deciziile referitoare la c:eltuielile pu.lice i la veniturile fiscale fac parte
din categoria deciziilor .ugetare i ele au o i/portan,1 crucial1 5n cadrul procesului
.ugetar.
&eniturile .ugetului de stat reprezint1 acea parte din veniturile pu.lice
cuvenit1 puterii centrale a statului pentru a fi folosit1 apoi 5n scopul 5ndeplinirii
func,iilor statului c1 i a o.iectivelor, progra/elor puterii centrale pe durata
ulti/ului an .ugetar. &eniturile sunt sta.ilite de 6uvern, apro.ate de -arla/ent i
5ncasate de organele fiscale ale inisterului 0inan,elor -u.lice. &eniturile se
depersonalizeaz1 5n c:eltuirea lor pentru nevoile co/unit1,ii statale. -rin aceste
condi,ion1ri veniturile specifice .ugetului de stat se deose.esc de veniturile
celorlalte verigi .ugetare.
Clasificarea veniturilor .ugetului de stat se face dup1 /ai /ulte criterii:
< dup1 veriga .ugetara la care se /o.ilizeaz1 veniturile
< dup1 con,inutul lor econo/ic
< dup1 rit/icitatea i regularitatea 5ncas1rii lor
< dup1 provenien,a na,ional1,
dar 5n practica sufer1 anu/ite /odific1ri legiferate 5ns1 anual odat1 cu apro.area
proiectului de .uget, ocazie cu care se definete i clasifica,ia .ugetara privind anul
respective.
-ute/ prezenta o clasifica,ia .ugetara care a divizat 5n felul ur/1tor
veniturile ce se cuvin .ugetului de stat
++
:
A. &enituri curente
a. &enituri fiscale
+. "/pozite directe
i/pozitul pe profit
i/pozitul pe salarii
i/pozitul pe venit
alte i/pozite
*. "/pozite indirecte
ta4a pe valoare ad1ugat1
++
Legea nr. 379 din 15.12.2005 bugetului de stat $e anul 200/
*7
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
accize
ta4e va/ale
alte i/pozite
.. venituri nefiscale
din profitul regiilor autono/e
din v1rs1/inte de la institu,iile pu.lice
din concesiuni
alte venituri nefiscale
B. &enituri din capital
a. venituri din valorificarea unor .unuri ale institu,iilor pu.lice
.. venituri din valorificarea stocurilor de rezerve /ateriale ale statului
C. &enituri din dona,ii i sponsoriz1ri
D. 9ncas1ri din ra/.ursarea 5/pru/uturilor acordate de stat
9n leg1tur1 cu veniturile cuvenite .ugetului de stat dar ne5ncasate
p?n1 la sf?ritul anului .ugetar, acestea se vor 5ncasa 5n anul ur/1tor la aceleai
su.diviziuni .ugetare la care au fost datorate.
%lanificarea veniturilor fiscale
+*
tre.uie s1 ai.1 5n vedere faptul c1
fiscalitatea 5ndeplinete /ai /ulte func,ii, care includ finan,area c:eltuielilor
pu.lice, controlul nivelului cererii agregate 5n scopul sta.iliz1rii econo/ice,
redistri.uirea averii i@sau veniturilor sti/ularea diferitelor ini,iative i
co/porta/ente econo/ice etc. dar eficienta i/pozitelor poate fi /icorat1 datorita
efectelor perverse pe care le pot avea asupra restului econo/iei prin crearea unor
efecte nesti/ulatoare 5n privin,a efortului de a /unci, de a econo/isi i de a
investi. Dac1 aceste consecin,e sunt sau nu de dorit depinde de valoarea .eneficilor
c?tigate de pe ur/a c:eltuielilor pu.lice pe care le finan,eaz1 i/pozitele.
O pri/a pro.le/a a planific1ri veniturilor fiscale este /1ri/ea a.soluta a
acestora, pe care se poate conta 5n anul pentru care se ela.oreaz1 .ugetul de stat.
rezolvarea acestei pro.le/e nu este o trea.a uoar1, pentru c1 ea depinde de /ai
/ulte varia.ile: starea econo/iei na,ionale, capacitatea contri.utive a
contri.ua.ililor, civis/ul lor fiscal, eficienta aparatului fiscal etc. din aceasta
pro.le/a centrala deriva o alta, care i ea are o deose.ita i/portanta: sta.ilirea
structurii i/pozitelor Kcare i/pozite s1 preleveze, cele directe sau cele indirecte,
cele pe venituri sau cele pe c:eltuieli etc.L. o .una structura a fiscalit1,ii, care tine
sea/a de 5/pre=ur1rile concrete 5n care se va /ica econo/ia 5n anul de plan, va
face /ai realista planificarea veniturilor .ugetare i va /icora necesitatea 5n anul
viitor a unor rectific1ri .ugetare.
+*
Nicolae Aoan,1, #conomie "i finane $ublice, !d. -oliro/, "ai, *;;;, p. **7
*8
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
.#2# SE2NI;ICA4IA UTILI<3RII RESURSELOR U!ETULUI DE
STAT
Alocarea i utilizarea resurselor financiare pu.lice
+'
pentru acoperirea
diferitelor nevoi sociale sau pentru prestarea diferitelor servicii de interes pu.lic se
reflecta 5n c:eltuielile pu.lice. $e realizeaz1 5n fapt a doua faza a func,iei de
reparti,ie a finan,elor pu.lice, repartizarea respectiv alocarea resurselor financiare
pe diferite destina,ii pentru acoperirea diverselor c:eltuieli.
9n acest conte4t, c:eltuielile pu.lice sunt rela,ii de natura econo/ica care
apar intre stat i diferi,i .eneficiari ai resurselor financiare pu.lice, 5n procesul
repartiz1rii i utiliz1rii acestora, 5n scopul e4ercit1rii de c1tre stat a func,iilor sale.
9n literatura de specialitate
+3
se fac diferen,ieri intre c:eltuieli pu.lice i
c:eltuieli .ugetare. !4ista opinia c1 c:eltuielile pu.lice se refera la totalitatea
c:eltuielilor efectuate prin inter/ediul structurilor pu.lice care se acopera din
.ugetul central sau local i din fonduri e4tra.ugetare de la .ugetele proprii ale
institu,iilor, pe c?nd c:eltuielile .ugetare se refera nu/ai la acele c:eltuieli care se
acoper1 de la .ugetul de stat, din .ugetele locale i din .ugetele asigur1rilor sociale
de stat. 9n fapt c:eltuielile pu.lice includ c:eltuielile .ugetare.
C:eltuielile .ugetului de stat constituie acea parte a c:eltuielilor pu.lice
destinate satisfacerii unor nevoi generale, co/une 5ntregii na,iuni. Aceste c:eltuieli
=oaca un rol diferit, de la un an la altul, 5n realizarea o.iectivelor econo/ice<sociale
i a gradului de civiliza,ie a 5ntregii popula,ii din ,ara noastr1.
C:eltuielile pu.lice se /aterializeaz1 astfel c1 ele s1 per/it1 creterea
productivit1,ii /uncii, a -rodusului "ntern Brut, a c:eltuielilor cu eficienta i
eficacitatea econo/ico<sociala /a4i/a a fondurilor pu.lice 5n do/eniul s1n1t1,ii,
5nv1,1/?ntului, culturii, ordinii i ad/inistra,iei pu.lice etc.
Clasificarea c:eltuielilor 5n .ugetul de stat ur/eaz1 regulile clasifica,iei
.ugetare anuale, 5ns1 spre deose.ire de clasifica,ia veniturilor, c:eltuielile
.ugetului de stat sunt grupate 5n Ro/?nia dup1 criterii esen,iale astfel:
aL Criteriul func,ional le divizeaz1 5n p1r,i astfel:
-artea " $ervicii pu.lice generale
-artea "" Ap1rare, ordine pu.lica i siguran,a na,ional1
-artea """ $ocial culturale
-artea "& Dezvoltare pu.lic1, locuin,e, /ediu, apa
-artea & Ac,iuni econo/ice
+'
Nicolae D. -opescu, &inane %ublice, !d. !cono/ic1, Bucureti, *;;*, p. +;'<+;8
+3
". &1c1rel, 6:. Bistriceanu, 6a.riele Ang:elac:e, . Boduar, 0. Bercea, T. oteanu, 0. 6:eorg:escu, &inane
%ublice, !d. Didactica si !cono/ica, !di,ia a "& a, Bucureti, *;;', p. *3'
*(
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
-artea &" alte ac,iuni
-artea &"" Transferuri Kc1tre alte .ugete pu.liceL
-artea &""" 9/pru/uturi acordate
-artea I" Do.?nzi i c:eltuieli aferente datoriei pu.lice
-artea I Ra/.urs1ri de 5/pru/uturi
-artea I" 0onduri de rezerva
-artea I"" !4cedent sau deficit
.L Criteriul econo/ic le divizeaz1 5n titluri astfel:
Titlul " C:eltuieli de personal
Titlul "" C:eltuieli /ateriale i servicii ale ter,ilor
Titlul """ $u.ven,ii
Titlul "& -ri/e
Titlul & Transferuri
Titlul &" Do.?nzi
Titlul &"" C:eltuieli de capital
Titlul &""" 9/pru/uturi acordate
Titlul "I Ra/.urs1ri de credite, do.?nzi i co/isioane la credite
Titlul I Rezerve
cL criteriul ordonatorilor de credite principali ai .ugetului de stat care include
autorit1,ile i institu,iile pu.lice aflate 5n su.ordinea 6uvernului i confor/
%egii finan,elor pu.lice 5ndeplinesc calitatea de ordonatori principali ai
creditelor de la .ugetul de stat 5n care se include:
< inisterele i asi/ilatele acestora
< Agen,iile guverna/entale
< $ecretariatele de stat apar,in?nd 6uvernului
< Consiliile na,ionale de Radio i T&
< Ad/inistra,ia na,ionala a rezervelor de stat
< !tc.
'.eltuielile $ublice sunt $lanificate pe func,ii i pe categorii econo/ice Kc:eltuieli
pu.lice curente i c:eltuieli pu.lice de capitalL. %a planificarea lor se are 5n vedere
at?t con=unctura econo/ic1 na,ional1, c?t sic ea /ondiala, la care se ad1uga
o.iectivele strategice privind politica econo/ica financiara a statului. $e a=unge
astfel la proiec,ie a c:eltuielilor pu.lice ce vine din partea 6uvernului 5n cadrul
politicii financiare a acestuia.
C:eltuielile pu.lice propuse pentru anul .ugetar viitor de c1tre diferi,i
ordonatori de credite din econo/ie tre.uie, 5n ulti/a instan,a s1 se 5ncadreze 5n
li/itele c:eltuielilor sta.ilite pa .aza politicii financiare a 6uvernului K/1ri/ea
veniturilor fiscale, 5ncadrarea 5n deficitul .ugetar sta.ilit, ur/1rirea respect1rii
*G
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
o.liga,iilor asu/ate de stat 5n rela,iile cu institu,iile financiare /onetare
interna,ionale etc.L.
Deciziile privind planificarea c:eltuielilor pu.lice sunt luate deci pe .aza
prognozei privind efectele diferitelor politici 5n perioada ur/1toare i 5n leg1tura cu
solicit1rile de .unuri i servicii pu.lice 5n li/ita resurselor disponi.ile 5n econo/ie
5n general.
9ncep?nd din anul +22G, 5n c:eltuielile pu.lice pentru s1n1tate, al1turi de
c:eltuielile .ugetare se cuprind i fondurile de asigur1ri sociale de s1n1tate.
Refor/a 5n do/eniul s1n1t1,ii vizeaz1 introducerea unui nou siste/ de
asigurare a s1n1t1,ii, opus celui centralizat i .azat pe noi principii de organizare i
finan,are. 9n noile condi,ii de ocrotire a s1n1t1,ii 5n Ro/?nia, sursele de finan,are a
c:eltuielilor pu.lice pentru s1n1tate sunt: fondurile de asigur1ri sociale de s1n1tate,
.ugetul de stat, fondurile speciale pentru s1n1tate, c:eltuielile popula,iei pentru
s1n1tate, c:eltuielile unor organiza,ii nonguverna/entale de caritate i resurse
e4terne.
Bugetul de stat finan,eaz1 c:eltuielile curente ale unit1,ilor sanitare integral
sau par,ial. $unt finan,ate integral de la .ugetul de stat:
< institu,iile i centrele de s1n1tate pu.lica
< inspectoratele de s1n1tate pu.lica
< centrele de /edicina preventiva
< "nstitutele i Acade/ia de tiin,e /edicale
< spitalele de psi:iatrie
< sanatoriile i preventoriile TBC
< spitalele de .oli infecto<contagioase
< unit1,ile i activit1,ile speciale inisterului Ap1r1rii Na,ionale
< inisterul de "nterne
< $erviciul Ro/an de "nfor/a,ii
< /inisterul Transporturilor
Tot .ugetul de stat finan,eaz1 progra/ele na,ionale de s1n1tate pu.lica,
organizate de inisterul $1n1t1,ii i alte progra/e Kla care contri.uie al1turi de
finan,area caselor de asigur1ri de s1n1tateL. -rin c:eltuieli de capital .ugetul de stat
finan,eaz1 construirea unor unit1,i sanitare i procurarea de aparatura i
ec:ipa/ente de /are perfor/anta.
O sursa de constituire a asigur1rilor de s1n1tate este .ugetul de stat care
suporta ur/1toarele c:eltuieli: < pentru investi,iile privind construc,ia unor unit1,i
/edico<sanitare i pentru aparatura /edicala de /are perfor/anta >
< pentru activitatea de diagnostic, curativa i de rea.ilitare de
i/portanta na,ional1, pentru recuperarea capacit1,ii de /unca.
*2
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
#nele persoane sunt asigurate o.ligatoriu, cu scutirea de plata a contri.u,iei,
ea fiind suportata de .ugetul statului, acelea fiind:
+. persoanele care se afla 5n concediu /edical sau 5n concediu pentru 5ngri=irea
copilului .olnav 5n v?rsta de p?n1 la 8 .ani>
*. persoanele care satisfac serviciul /ilitar>
'. persoanele care e4ecuta o pedeapsa privata de li.ertate sau arest preventiv>
3. persoanele care fac parte dintr<o fa/ilie care .eneficiaz1 de a=utor social, 5n
confor/itate cu %egea nr. 8(@+227.
9n Ro/?nia, c:eltuielile pentru servicii pu.lice generale sunt 5nscrise 5n .ugetul de
stat 5n doua pozi,ii:
A. C:eltuieli cu autorit1,ile pu.lice 5n cadrul acestora se cuprind
c:eltuielile pentru preedin,ie, autorit1,i legislative, autorit1,i
=udec1toreti, autorit1,i e4ecutive i alte structuri ale autorit1,ii
pu.lice>
B. C:eltuieli cu ordinea pu.lica i siguran,1 na,ionala 5n cadrul acestora
se cuprind c:eltuielile cu : politia, =andar/eria, gr1nicerii, protec,ia i
paza contra incendiilor, penitenciarele, paapoarte, ar:ivele statului.
2e'ode de e)aluare a c-el'uielilor +i a )e%i'urilor i%clu&e 7% bu$e'ul de &'a'
!valuarea propriu<zisa a c:eltuielilor pu.lice i a veniturilor incluse
5n .ugetul de stat are la .aza, 5n principal, trei /etode
+7
: /etoda auto/ata sau
/etoda penulti/ei, /etoda /a=or1rii K/icor1riiL i /etoda evalu1rii directe.
etoda auto/ata sau /etoda penulti/ei evalueaz1 c:eltuielilor i veniturile
.ugetare ale anului n pe .aza c:eltuielilor i veniturilor anului n<*. ea se .azeaz1 pe
faptul c1, 5n /o/entul 5ntoc/irii .ugetului de stat pa anul n, e4erci,iul era 5nc:eiat
doar pentru anul n<*, nu i pentru anul n<+.
-lec?nd de la nivelul realizat al indicatorilor din .ugetul penulti/ului an Kn<
*L i efectu?nd evaluarea forfetara a c:eltuielilor i veniturilor care se corecteaz1 cu
eventualele /odific1ri deter/inate de sc:i/.area legisla,iei sau de alte /asuri
adoptate intre ti/p, se deter/ina volu/ul valoric al c:eltuielilor c1 ur/are a .azei
de la care se pornete Kn<*L i a caracterului su.iectiv al corec,iilor.
etoda /a=or1rii K/icor1riiL se .azeaz1 pa rezultatele privind evolu,ia
.ugetului de stat Ka veniturilor i c:eltuielilor L o.,inute 5n ulti/ii ani Kcinci sau /ai
/ul,iL. -e .aza acestor date, se deter/ina rit/ul /ediu anual de cretere
KdescretereL a c:eltuielilor i veniturilor .ugetului de stat al anului 5n curs Kn<+L,
+7
Nicolae Aoan,1, #conomie "i finane $ublice, !d. -oliro/, "ai, *;;;, p. **8<**2
';
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
conduce la o.,inerea datelor ce tre.uie prinse 5n .ugetul anului ur/1tor KnL 5n
leg1tura cu c:eltuielile i veniturile pu.lice.
Qi aceasta /etode, .azata pe e4trapolarea tendin,elor evolu,iei veniturilor i
c:eltuielilor .ugetare, este apro4i/ativa, datorita posi.ilit1,ii unor influente noi
deter/inate de apari,ia i ac,iunea unor factori care nu au ac,ionat 5n perioada de
referin,1.
etoda evalu1rii directe presupune efectuarea de calcule pentru fiecare
sursa de venit i fiecare categorie de c:eltuiala, ,in?nd sea/a de preli/in1rile
pentru anul 5n curs Kn<+L i de previziunile privitoare la /ediul econo/ic, social i
politic 5n anul ur/1tor KnL pentru care se proiecteaz1 .ugetul.
Datorita incertitudinilor 5n care se /ica econo/ia, nici rezultatele o.,inute
prin aceasta /etoda nu sunt riguros e4acte.
%a esti/area veniturilor se tine sea/a de nivelul acestora 5n func,ie de
/odific1rile care vor interveni 5n legisla,ia fiscala, 5n anul ur/1tor. $e va lua 5n
calcul influenta unor factori de natura econo/ica, sociala i politica, precu/ i
con=unctura interna,ionala, respectiv evolu,ia produsului intern .rut, a infla,iei i nu
5n ulti/ul r?nd, evolu,ia cursului de sc:i/. a /onedei na,ionale.
O esti/are a c:eltuielilor pu.lice nu tre.uie s1 presupun1 o cretere
auto/ata a acestora, ci di/ensionarea lor opti/a, 5n aa fel 5nc?t s1 fie posi.il de
sus,inut i de suportat.
-rincipalele deficiente ale /etodelor clasice de di/ensionare a indicatorilor
.ugetari se reg1sesc 5n volu/ul insuficient al infor/a,iilor utilizate, 5n
i/posi.ilitatea previzion1rii unor factori cu influenta directa asupra econo/iei
reale, i nu iau 5n calcul eficienta surselor financiare alocate.
.#=# 2ETODE DE DETER2INARE A OP4IUNILOR U!ETARE
9n cazurile 5n care se fac propuneri de ela.orare a unor proiecte de acte
nor/ative a c1ror aplicare atrage /icorarea veniturilor sau /a=orarea c:eltuielilor
apro.ate prin .uget, ini,iatorii au o.liga,ia s1 prevad1 i /i=loacele necesare pentru
acoperirea /inusului de venituri sau creterea c:eltuielilor. 9n acest scop ini,iatorii
tre.uie s1 ela.oreze, cu spri=inul inisterului 0inan,elor -u.lice sau al altor
institu,ii i/plicate, fia financiara care 5nso,ete e4punerea de /otive sau nota de
funda/entare, dup1 caz, i care va fi actualizata 5n concordanta cu eventualele
/odific1ri intervenite 5n proiectul de act nor/ativ. 9n aceasta fisa se 5nscriu efectele
financiare asupra .ugetului general consolidat, care tre.uie s1 ai.1 5n vedere:

'+
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
a, sc:i/.1rile anticipate 5n veniturile i c:eltuielile .ugetare pentru ur/1torii
7 ani>
b, ealonarea anuala a creditelor .ugetare, 5n cazul ac,iunilor /ultianuale>
c, propuneri realiste 5n vederea acoperirii /a=or1rii c:eltuielilor>
d, propuneri realiste 5n vederea acoperirii /inusului de venituri.
9n condi,iile de incertitudine pe care le are /etoda evalu1rii directe, 5n
practica financiara a statelor s<au structurat doua categorii
+8
principale de /etode, i
anu/e:
2e'ode de 'ip america% :
1" 0istem bugeti-are $rin $lanificare "i $rogramare 1%lanned
%rogrammed Budgeding 02stem3 4%.%.B.0.5 prezint1 .ugetele /inisterelor nu
intr<o si/pla nu/erotare pe capitole i su.capitole a creditelor .ugetare, ci ele sunt
for/ulate pe progra/e intr<o succesiune logica. 9n acest /od gestiunea procesului
.ugetar este conceput1 ca un siste/ de su.<politici opti/ale. Aceasta /etode
presupune trei etape: planificare progra/are .ugetizare
2# 6anagement $rin obiecti)e 16anagement b2 ob7ecti)es3 K.B.O.L
5n esen,1 pune accentul pe identificarea finalit1,ilor pe orizontala, pentru fiecare
do/eniu de activitate. !ste indicata aceasta /etoda pentru o planificare glo.ala pe
ter/en /ai /are de 7 ani, put?ndu<se realiza o coordonare a o.iectivelor
structurilor progra/ate.
.# Bugeti-are ba-a -ero 18ero Basa Budgeding3 48.B.B.5 este
practicata 5n $#A, dup1 +2G;, 5n scopul pre5nt?/pin1rii creterii e4cesive a
c:eltuielilor .ugetare 5n fiecare an. !a presupune alegerea unor co/.ina,ii de
progra/e care s1 /ini/izeze costurile deter/inate de realizarea unui anu/it
o.iectiv, 5n condi,iile i/puse de nivelul resurselor. 9n acest caz progra/area
.ugetara are puncte co/une cu planul de afaceri al unei 5ntreprinderi private care<
i propune scenarizarea unor output<uri date cu costuri /ini/e, 5n condi,iile
/ini/iz1rii profitului. Construc,ia .ugetara dup1 aceasta /etoda, presupune
construc,ia unor progra/e alternative .azate pe costuri diferite, inclusiv cu .aza
zero sau costuri c?t /ai sc1zute care pot asigura realizarea o.iectivului propus.
2e'ode de i%&pira0ie *ra%ce/a:
Ra,ionalizarea alegerilor .ugetare F%a Rationalization des C:oi4 BudgetairesE
Aceste /etode se .azeaz1 pe analiza cost<avanta=e sau cost eficacitate.
+8
". &1c1rel, 6:. Bistriceanu, 6a.riele Ang:elac:e, . Boduar, 0. Bercea, T. oteanu, 0. 6:eorg:escu, &inane
%ublice, !d. Didactica si !cono/ica, !di,ia a "& a, Bucureti, *;;', p. *G2
'*
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
9. :i$uri de eficien!
Nu se poate vor.i de planificare .ugetar1 dac1 nu se au 5n vedere i no,iunile
privitoare la eficien,1, 5n literatura de specialitate se vor.ete de /ai /ulte no,iuni ale
eficien,ei
+(
.
l. #ficiena economiei bun!st!rii
1;
este o concep,ie ce deriv1 din teoriile
.unurilor pu.lice i i/pozit1rii opti/e, 5n confor/itate cu teoria .unurilor pu.lice,
acestea din ur/1 sunt furnizate 5n /od eficient c?nd, pentru fiecare dintre ele,
resursele sunt alocate 5n confor/itate cu cerin,ele societ1,ii. Teoria i/pozit1rii opti/e
sus,ine c1 planificatorul tre.uie s1 ur/1reasc1 o.,inerea unei distri.u,ii egale a
veniturilor, conco/itent cu /ini/izarea poverii totale a fiscalit1,ii. -rin alegerea
ratelor negative i pozitive de i/pozitare a venitului, care ec:ili.reaz1 costurile i
.eneficiile la li/it1, poate fi o.,inut un regi/ de i/pozitare opti/ care este at?t
ec:ita.il, c?t i eficient, deoarece face c1 povara fiscal1 total1 s1 fie c?t /ai /ic1
posi.il.
9n ceea ce privete finan,ele pu.lice, sunt i/portante dou1 caracteristicile
eficien,ei econo/iei .un1st1rii. -ri/a este presupunerea c1 la nivelul cet1,eanului i
la cel al organiza,iei guverna/entale nu e4ist1 leg1turi co/porta/entale 5ntre volu/ul
i calitatea .unurilor i serviciilor Kinclusiv redistri.uireaL furnizate de stat i
i/pozitele 5ncasate c1 plat1 pentru acestea, 5n afar1 de egalitatea conta.il1 necesar1
dintre c:eltuielile pu.lice i veniturile fiscale plus 5/pru/utul de stat.
A doua caracteristic1 a eficien,ei econo/iei .un1st1rii este c1 eficien,a tre.uie
i/pus1 5n /od e4ogen. O e4ceptare de la aceast1 regul1 o constituie afir/a,ia din
teoria gru$urilor de$resiune a lui BecRer, confor/ c1reia concuren,a dintre grupuri
conduce la un siste/ fiscal eficient, adic1 la unul care /ini/izeaz1 presiunea fiscal1
i este eficient din punct de vedere al econo/iei .un1st1rii, 5n /odelul lui BecRer
totui, interesele acestor participan,i la politici .ugetare sunt i tre.uie s1 fie opuse.
*L Al doilea concept al eficien,ei poate fi nu/it eficiena 1costurilor de
tran-acie<. Aceast1 eficien,1 se .azeaz1 pe pre/isa c1 este generat1 de for,ele
FnaturaleH, care sunt produs al institu,iilor, aran=a/entelor i acordurilor care rezult1
din propriul interes, din concuren,1 sau din a/?ndou1.
'L A treia no,iune a eficien,ei, 5n ceea ce privete guvernul i politicile
pu.lice, este nu/it1 eficien! 1 constituional! <. Aceast1 no,iune provine din distinc,ia
lui Buc:anan i TullocR dintre stadiul cre1rii siste/ului de guvernare sau stadiul
cre1rii deciziei i stadiul 5nf1ptuirii politicii, c1 ele/ente de .az1 5n politicul Fcalcul
al acorduluiH.
-otrivit acestui tip de eficien,1, rezultatele vor fi eficiente dac1 deciziile sunt
guvernate de unani/itate sau cvasiunani/itate 5n stadiul cre1rii structurii siste/ului de
+(
Al.ert Breton, 'om$etiti)e =o)ernments, 9n #conomic :.eor- of %olitics and %ublic &inance, Ca/.ridge
#niversitz -ress, +222.
+G
''
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
guvernare deoarece 5n condi,iile acestei cerin,e Kde unani/itateL regulile care vor fi
selectate vor fi cele /ai .une posi.il pentru indivizii care le<au agreat.
9n conferin,a ,inut1 cu ocazia acord1rii pre/iului No.el, Buc:anan K+2G(L a
ar1tat c1 no,iunea de eficien,1 Fconstitu,ional1H poate fi g1sit1 5n lucrarea lui Snut
NicRsell K+G28L 9 >e? %rinci$ie of @ust :axation. NicRsell, c1 i Buc:anan, ad/ite
c1 a construit no,iunea respectiv1 pentru cazul deciziilor .azate pe unani/itate sau
cvasiunani/itate i pentru si/ultaneitatea c:eltuielilor pu.lice i a veniturilor fiscale
5n stadiul 5nf1ptuirii politicii KdecizieiL.
Buc:anan, 5n sc:i/., argu/enteaz1 c1, dat fiind faptul c1 unani/itatea i
si/ultaneitatea nu sunt realiza.ile 5n practic1 5n acest stadiu Kal 5nf1ptuirii politiciiL,
este posi.il s1 se salveze intui,ia lui NicRsell c1 .un1starea social1 va fi /a4i/1
nu/ai dac1 to,i indivizii sunt ad/ii s1 participe la deciziile politice, adic1 dac1 se
transfer1 cerin,a unani/it1,ii sau cvasiunani/it1,ii de la stadiul 5nf1ptuirii politicii la
stadiul construirii Constitu,iei KdecizieiL sau a regulilor KlegilorL.
3L A patra no,iune a eficien,ei 5n do/eniul guvern1rii este nu/it1
eficien,1 FNicRsell<%inda:lH sau, si/plu, FTicRsellian1H. !a ,ine de leg1tura dintre
costurile i .eneficiile .unurilor i serviciilor oferite 5n /od pu.lic sau, altfel spus,
de leg1tura dintre pre,ul i/pozit1rii pl1tit de cet1,eni pentru .unurile i serviciile
furnizate de stat i evaluarea acestor .unuri i servicii de c1tre cet1,enii contri.ua.ili.
Dac1 statul furnizeaz1 .unuri i servicii 5n cantitatea i calitatea cerute de to,i
cet1,enii s1i, pentru un pre, dat al i/pozit1rii, atunci furnizarea .unurilor i
serviciilor este eficient1 paretian sau, cu alte cuvinte, pierderea de utilitate suferit1 de
cet1,eni este zero. Dac1 aceast1 condi,ie nu este 5ndeplinit1, atunci cet1,enii vor suferi
o pierdere de utilitate.
Snut NicRsell K+G28L a fost pri/ul care a sus,inut, ur/at de o serie de al,i
econo/iti: %inda:l K+2+2L, usgrave K+2'G, +272L, Mo:ansen K+287L, Buc:anan
K+28(L i Sol/ K+28GL, c1, dac1 deciziile colective privind c:eltuielile pu.lice i
veniturile fiscale sunt f1cute 5n /od si/ultan i 5n unani/itate, leg1tura dintre pre,ul
i/pozit1rii i evaluare va fi negli=at1, rezultatul deciziei colective va fi eficient paretian
i pierderea de utilitate va fi zero.
Ra,iunea acestei sus,ineri este si/pl1. Dac1 un proiect /arginal este apro.at de
c1tre to,i participan,ii, iar pre,ul i/pozit1rii va fi repartizat participan,ilor propor,ional
cu .eneficiul /arginal pe care ei 5l vor o.,ine de pe ur/a acestui proiect, nici o alt1
decizie nu poate fi /ai eficient1 dec?t aceasta.
B. :i$uri de te.nici de alocare eficient! a resurselor $ublice
'3
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
Cea /ai cunoscut1 te:nic1 de alocare ra,ional1 a resurselor pu.lice este
Fanaliza cost < .eneficiuH KACBL. Aceasta este o 5ncercare de a /1sura costurile i
c?tigurile care vor rezulta 5n ur/a 5ntreprinderii unei anu/ite ac,iuni.
l. 9nali-a cost beneficiu 4sau cost a)anta75
Aceasta analiz1
+2
const1 5ntr<un set de te:nici care sunt destinate s1 garanteze c1
resursele li/itate sunt alocate 5n /od eficient, 5n pri/ul r?nd, 5ntre utilizatorii din
sectorul privat i cel pu.lic i, apoi, 5ntre proiectele alternative din sectorul pu.lic.
Rezultatele 5n sectorul pu.lic nu sunt alocate prin inter/ediul pie,elor, ci ele sunt
furnizate prin inter/ediul .ugetului de stat. Ceea ce ACB 5ncearc1 s1 sta.ileasc1 este
un set de reguli ad/inistrative prag/atice, care vor /i/a func,iile pie,ei, astfel 5nc?t
rezultatele sectorului pu.lic s1 poat1 fi alocate eficient paretian.
-entru un anu/it nu/1r dat de proiecte, notate de la l la n, analiza cost <
.eneficiu structureaz1 alegerea dintre proiectele alternative 5n felul ur/1tor:

( ) ( )
( )
i
>
t
t
i i
i
(
r
t c t b
B
+

=;
+
unde: B
i
A .eneficiul net pri/it 5n ur/a unei anu/ite c:eltuieli pu.lice pentru
proiectul i>
.=KtL U .eneficiul .rut furnizat de proiectul i 5n anul t>
C=KtL U costul proiectului i 5n anul t>
l@Kl<f rL U factorul de actualizare la rata do.?nzii r>
"= U c:eltuielile de investi,ii ini,iale ale proiectului i.
-ro.le/ele care necesit1 a fi rezolvate 5n cadrul analizei cost < .eneficiu sunt:
K+L sta.ilirea costurilor i .eneficiilor care tre.uie avute 5n vedere> K*L cu/ tre.uie
evaluate acestea i K'L ce rata de actualizare tre.uie folosite.
9n ceea ce privete c:estiunea privitoare la care .eneficii i costuri tre.uie
incluse 5n analiz1, deoarece 5n cazul unor decizii din cadrul sectorului pu.lic
tre.uie s1 se ur/1reasc1 luarea 5n considerare a intereselor tuturor /e/.rilor
societ1,ii i ACB este legat1 de alocarea ra,ional1 a resurselor pu.lice, 5n
calcularea .eneficiilor i costurilor totale este necesar s1 se includ1 i costurile i
.eneficiile datorate e4ternalit1,ilor te:nologice Ke4ternalit1,ile pecuniare fiind
de=a incluseL.
9n afara criticii aduse te:nicii ACB cu privire la greutatea aplic1rii acesteia 5n
luarea deciziilor 5n leg1tur1 cu /ediul 5ncon=ur1tor Kdeoarece /ediul 5ncon=ur1tor
reprezint1 .aza e4isten,ei u/ane care nu poate i nu tre.uie s1 fie tratat1 5n
ter/eni /onetariL, o alta se refer1 la dificultatea evalu1rii .eneficiilor.
+2
". &1c1rel, 6:. Bistriceanu, 6a.riele Ang:elac:e, . Boduar, 0. Bercea, T. oteanu, 0. 6:eorg:escu, &inane
%ublice, !d. Didactica si !cono/ica, !di,ia a "& a, Bucureti, *;;'.
'7
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
-entru evaluarea .eneficiilor Kavanta=elorL e4ist1 dou1 /etode
+7
: K+L metoda de
$ia! indirect! 4indirect marBet met.od5, care 5ncearc1 s1 deduc1 pe .az1 de
o.serva,ie valoarea pe care oa/enii o acord1 .unurilor ce<i 5ncon=oar1 Kde
e4e/plu, o cas1 situat1 5ntr<o zon1 intens poluat1 va fi /ai pu,in valoroas1 dec?t o
cas1 si/ilar1 situat1 5ntr<o zon1 cu poluare redus1, diferen,a de pre, reflect?nd
costul econo/ic al polu1rii aeruluiL i K*L metoda inter$ret!rii directe 4direct
Cuestioning met.od5, care recurge la a<i 5ntre.a pe oa/eni c?t ar dori s1 pl1teasc1
pentru un anu/it .un.
-rivitor la /odul 5n care tre.uie f1cut1 evaluarea .eneficiilor i a costurilor
unor proiecte din sectorul pu.lic, datorit1 unor i/perfec,iuni i sl1.iciuni ale
pie,ei larg r1sp?ndite, pre,urile pie,ei, pe .aza c1rora se face 5ndeo.te evaluarea,
tre.uie a=ustate 5nainte c1 ele s1 fie utilizate 5n calculele ACB. $e vor.ete 5n acest
caz de Fpre,uri u/.r1H.
Atunci c?nd un proiect de investi,ii 5n sectorul pu.lic este at?t de /p re 5nc?t
altereaz1 pre,urile relative ale inputurilor i outputurilor, te:nica ACB este
necorespunz1toare.
*. %rogramme %lanning and Budgeting 02stems 4%%B05
O alt1 te:nic1 5n cadrul deciziilor de alocare a resurselor din sectorul pu.lic
este %rogramme %lanning and Budgeting 02stems K--B$L. Aceasta este, 5n esen,1,
un siste/ de conta.ilizare care 5ncearc1 s1 lege costurile inputurilor de outputuri
sau de activit1,i realizate 5n sectorul pu.lic. --B$ a fost conceput c1 un instru/ent la
5nde/?na deciden,ilor din sectorul pu.lic 5n vederea ra,ionaliz1rii op,iunilor .ugetare
i a realiz1rilor deciziilor 5ntr<un /od c?t /ai eficient.
9n /od tradi,ional, guvernele conta.ilizeaz1 c:eltuielile pu.lice 5n func,ie
de cine c:eltuiete Kcare /inistereL i ce c:eltuiesc acestea Ksalarii, ec:ipa/ente
etc.L. Aceasta se nu/ete .ugetarea inputului. 5n cadrul siste/ului progra/e,
planificare i .ugetare K--B$L, c:eltuielile pu.lice sunt clasificate prin progra/e.
Aceste progra/e sunt destul de str?ns identificate cu o.iectivele politicilor ur/1rite
de guvernan,i.
9n .ugetul progra/ K.uget .azat pe progra/L pot fi utilizate o serie de
infor/a,ii pentru 5ncercarea de a clarifica ur/1toarele pro.le/e:
aL definirea o.iectivelor progra/elor>
.L furnizarea de infor/a,ii despre cu/ sunt folosite 5n /od curent resursele
cL evaluarea eficacit1,ii progra/elor curente cu privire la o.iectivele sta.ilite >
aL aprecierea /i=loacelor alternative pentru o.,inerea o.iectivelor sta.ilite
Kutiliz?nd ACBL>
.L revizuirea periodic1 i siste/atic1 a planurilor i progra/elor 5n lu/ina noilor
situa,ii, noilor evalu1ri i noilor analize.
'. Bugetele de $rograme 4sau bugetele ba-ate $e $rograme5
'8
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
O versiune redus1 i par,ial1 a --B$ o reprezint1 generalizarea .ugetelor
.azate pe progra/e, care au avanta=ul c1 pun accentul pe o.iectivele de atins i pe
deter/inarea ansa/.lului de /i=loace coerente pentru atingerea lor.
Bugetul de progra/ K.azat pe progra/L este o /odalitate de preg1tire i de
prezentare a .ugetelor pornind de la o.iective ur/1rite i nu de la organizarea .irourilor
Kad/inistra,ieiL.
Bugetul de progra/ apare astfel c1 un instru/ent util i original pentru
progra/area .ugetar1 i legarea ei de un anu/it plan. Astfel, el per/ite c1: K+L fiecare
/inister s1<i sta.ileasc1 priorit1,ile relative i apoi, 5ntr<un cadru .ugetar dat, s1<i
propun1 ac,iunile prioritare i K*L s1 afecteze costurile i s1 le co/pare cu
rezultatele, ceea ce d1 posi.ilitatea unei discu,ii 5n condi,ii de o.iectivitate i
eficacitate. -e de alt1 parte, .ugetul .azat pe progra/ nu per/ite s1 se acopere
toate aspectele ac,iunii ad/inistrative, /ai ales cele care nu fac o.iectul unei
finan,1ri .ugetare. De ase/enea, el se arat1 c1 fiind pu,in util la nivel
inter/inisterial, unde instru/entul este incapa.il, prin 5nsu/are, s1 duc1 la o
viziune glo.al1 asupra .ugetului de stat.
Caracteristicile funda/entale ale .ugetarii pe .az1 de progra/ K5nt?lnite 5n
--B$, anage/ent .B O.=ectives < BO i Vero<Based<Budgeting < VBBL sunt:
a. "dentificarea i specificarea opera,ional1 a o.iectivelor care vor fi
realizate peter/en /ediu 4$lanning5.
.. $pecificarea rezultatelor serviciilor ce vor fi produse 5n anul .ugetar
pentru a realiza o.iectivele 4$rogramming5.
c. Calcularea costurilor de produc,ie ale serviciilor 5n anul .ugetar, ur/at1,
pe c?t posi.il, de o a=ustare a rezultatelor sau o.iectivelor pentru a satisface
deficitul i/pus sau constr?ngerile fiscale 4budgeting5.
Din e4perien,a rezultat1 5n ur/a aplic1rii .ugetelor .azate pe progra/e, se
dega=1 a/.iguitatea acestor instru/ente, a/.iguitate care este /ai cur?nd legat1
de ra,iuni te:nice dec?t de fond. -rintre caren,ele desprinse se afl1 i aceea c1 nu
este posi.il1 suple,ea 5n vederea respect1rii diferitelor scaden,e ale .ugetului de
progra/e 5n fiecare departa/ent /inisterial. Or, i/punerea 5n gra.1 a unei
proceduri unifor/e face s1 apar1 riscul unui eec, iar un siste/ generalizat de
.ugete .azate pe progra/e articulate risc1 s1 ia 5n considerare principiile
fle4i.ilit1,ii i selectivit1,ii
*;
. -e de alt1 parte, instru/entul este indispensa.il pentru a
iei din cercul vicios 5n care i/o.ilis/ul procedurilor =ustific1 stagnarea /etodelor
de progra/are.
Bugetul .azat pe progra/ per/ite reorientarea dialogului .ugetar 5n avanta=ul
do/eniilor 5n care posi.ilitatea realiz1rii opera,iunii este cel /ai .ine asigurat1.
Dup1 +2(G, 5n 0ran,a, toate /inisterele sunt o.ligate s1 prezinte un .uget de
progra/. 5n teorie, acesta tre.uie s1 constituie, at?t pentru ad/inistra,ii, c?t i
'(
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
pentru autorit1,ile pu.lice, un instru/ent de analiz1 i refle4ie asupra diferitelor
op,iuni posi.ile i asupra costului pe care<+ i/plic1, 5n practic1, se pare c1
ela.orarea unui .uget de progra/ nu are o utilitate verita.il1 5n toate /inisterele
Kspre e4e/plu, cel al culturiiL, 5ntr<adev1r, 5n /ulte do/enii este dificil, dac1 nu
i/posi.il, s1 se deter/ine indicatorii de eficacitate. Diferitele F.ugete de progra/eH
sunt co/unicate, 5n 0ran,a, -arla/entului Kc1 docu/ente de ane41L, dar ele nu fac
o.iectul nici unui vot.
3. Bugetarea cu ba-! -ero 48eroBasedBudgeting 8BB5
$iste/ul VBB sau .ugetul cu .az1 zero poate fi aplicat 5n fiecare an /ai /ultor
/inistere, astfel 5nc?t fiecare dintre ele s1 fie supus interpel1rii la o anu/it1
scaden,1 Kfi41L i o.ligat s1 e4a/ineze toate c:eltuielile pu.lice pe care le<a
ocazionat i s1 aduc1 la zi .anii irosi,i de<a lungul perioadei de ti/p analizate sau
c:eltuielile pu.lice ineficiente. !ste c1 i cu/ s<ar porni de la zero pentru toate
c:eltuielile pu.lice.
Bugetul cu .az1 zero KVBBL este un siste/ de preg1tire a .ugetului const?nd din
punerea cu regularitate 5n discu,ie a tuturor c:eltuielilor .ugetare, fie c1 este vor.a
de /1suri vec:i sau recente, de servicii votate sau de noi autoriza,ii etoda VBB
cuprinde dou1 faze:
< identificarea unit1,ilor decizionale i a /odulelor decizionale >
< clarificarea, 5n func,ie de priorit1,i, a /odulelor decizionale
.
Dnit!ile deci-ionale sunt unit1,ile .ugetare ale c1ror decizii pot fi izolate i analizate.
-entru fiecare unitate identificat1, analiza este prezentat1 5ntr<un modul de deci-ie, un
ansa/.lu de infor/a,ii care per/it decidentului s1 5ntreprind1 diferite ac,iuni pentru a
atinge acelai o.iectiv sau s1 aleag1 5ntre diferite niveluri de anga=a/ente .ugetare
Ksu/e de .aniL pentru a realiza o anu/it1 ac,iune.
>i)elul -ero corespunde anul1rii resurselor .ugetare pentru o ac,iune considerat1 a
nu fi prioritar1. >i)elul redus 5nsea/n1 continuarea ac,iunii cu resurse inferioare>
ni)elul normal indic1 faptul c1 activitatea este continuat1 la acelai nivel cu cel
apro.at, iar ni)elul crescut per/ite intensificarea ac,iunilor prioritare.
Clasificarea 5n func,ie de prioritate a ac,iunilor ce tre.uie finan,ate de la .ugetul
de stat ridic1 dou1 pro.le/e: K+L cine face clasa/entulO i K*L cu/ este realizat acest
clasa/ent la nivelul unit1,ilor ad/inistrative unde sunt preg1tite /odulele de decizie O
Responsa.ilul la nivelul unit1,ii ad/inistrative KdecizionaleL efectueaz1 o
pri/1 evaluare incluz?nd anu/ite ac,iuni, e4cluz?nd altele, i deter/in1 nivelul
anga=a/entului .ugetar pentru fiecare ac,iune.
Dup1 aceea, /odulele de decizie preg1tite 5ntr<o unitate decizional1 sunt trans/ise
unui responsa.il de gestionarea /ai /ultor unit1,i decizionale Kpe cale ierar:ic1L.
Acesta, dup1 pri/irea /odulelor provenind de la unit1,i aflate su. autoritatea s1, le
'G
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
claseaz1 5n func,ie de prioritate i le agreg1 5n vederea trans/iterii lor la un
decident aflat la un nivel /ai 5nalt.
-rin inter/ediul acestui proces, /etoda VBB asigur1 participarea tuturor nivelurilor
de organizare la preg1tirea .ugetului.
Totalitatea /odulelor de decizie re,inute la finele acestui proces for/eaz1
.ugetul previzional al organiza,iei. odulele de decizie fiind clasate 5n ordinea
priorit1,ii i fiecare av?nd un anu/it nivel al anga=a/entului .ugetar Ko anu/it1 su/1
a c:eltuielilor .ugetareL, li/ita resurselor .ugetare va deter/ina nu/1rul /odulelor
sau progra/elor care vor fi .ugetare Kvor fi prinse 5n .ugetL.
Din punct de vedere econo/ic, se poate o.serva c1 .ugetarea pe .az1 de
progra/ /erge cu un pas /ai departe dec?t .ugetarea .azat1 pe realiz1ri
Kperfor/an,1L. Bugetarea .azat1 pe progra/ se concentreaz1 asupra gener1rii
infor/a,iei 5n leg1tur1 cu eficacitatea serviciilor cu privire la o.iectivele for/ale
care vor fi realizate.'2
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
CAPITOLUL =
PROCESUL U!ETAR PRI>IND U!ETUL DE STAT
-rocesul .ugetar este definit ca fiind activitatea co/ple4a a organelor de
stat, regle/entata de lege, care cuprinde ela.orarea, e4a/inarea, dez.aterea,
apro.area, e4ecutarea i 5nc:eierea .ugetului de stat, a .ugetelor locale i a
.ugetelor asigur1rilor sociale de stat. -rocesul .ugetar cuprinde 5ntoc/irea i
apro.area contului general anual de e4ecu,ie a .ugetului de stat, a contului
.ugetelor locale i a contului de e4ecu,ie a .ugetului asigur1rilor sociale de stat,
precu/ i a controlului siste/atic al 5ncas1rii veniturilor i cu deose.ire al
e4ecut1rii c:eltuielilor .ugetare.
=#1# PRE!3TIREA5 ELAORAREA "I A>I<AREA
PROIECTULUI DE U!ET
-rocesul .ugetar consta 5n repartizarea lu1rii deciziei .ugetare pe nivelurile
sau p1r,ile i/plicate 5n ela.orarea .ugetului, sta.ilindu<i fiec1rui actor institu,ional
co/peten,ele i ter/enele pentru a asigura 5ntoc/irea .ugetului 5n ter/en legal.
9n unele lucr1ri
*;
, procesul .ugetar este definit ca fiind W un ansa/.lu de
opera,iuni care se succed1 anual i privesc ela.orarea i apro.area proiectului legii
.ugetare anuale, e4ecu,ia curent1 a .ugetului, 5nc:eierea i apro.area contului de
e4ecu,ie .ugetar1, precu/ i controlul .ugetarX.
-rincipalele caracteristici ale procesului .ugetar sunt:
< concurarea actorilor /ultipli, cu o.iective diferite, la dese/narea procesului
.ugetar>
< vulnera.ilitatea procesului 5n /ediul 5ncon=ur1tor,
< separarea pl1titorului de i/pozite de decidentul .ugetar, procesul .ugetar
deter/in1 at?t nivelul de e4plicitate pentru contri.ua.ili a docu/entului
.uget, c?t i /ecanis/ele de asigurare a acestei e4plicit1ri>
< constr?ngeri legate 5n special de nivelul deficitului .ugetar, procesul .ugetar
sta.ilind li/ite ale c:eltuielilor pu.lice i veniturilor fiscale la 5nceputul
procesului .ugetar, astfel 5nc?t luarea deciziei s1 ai.1 loc 5n condi,iile unor
astfel de constr?ngeri.
*;
"on Talpo, &inanele +om,niei, &ol. +, !d. $edona, T/ioara, +228, p. ++2
3;
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
+L %rima caracteristic! a $rocesului bugetar este )arietatea actorilor
im$licai En elaborarea bugetului i ei sunt adesea 5n conflict 5n privin,a
/otiva,iilor i scopurilor. Acetia sunt:
Ordonatorii de credite Kter,iari, secundari i principaliL se
consider1 c1 5ncearc1 s1 5i e4tind1 activit1,ile entit1,ilor pe care le reprezint1, c1
cererile lor sunt aproape neli/itate i c1 al,i actori .ugetari tre.uie s1<i li/iteze
cererile. otivele pentru dorin,a acestora de e4pansiune includ prestigiul, /ai
/ul,i su.ordona,i, /ai /ult spa,iu, /ai /ulte secretare i salarii /ai /ari.
inisterul finan,elor ela.oreaz1 pentru 6uvern proiectul
.ugetului de stat pe .aza proiectelor locale. !l are sarcina de a co/unica
ordonatorilor principali de credite li/itele de c:eltuieli sta.ilite pa .aza politicii
financiare a 6uvernului, 5n vederea definitiv1rii proiectelor de .uget.
6uvernul, dup1 ce 5i 5nsuete proiectul .ugetului de stat ela.orat
de inisterul 0inan,elor, 5l supune spre apro.are -arla/entului.
-arla/entul apro.a .ugetul de stat pe ansa/.lu, pa capitole pe
articole i pe ordonatorii principali de credite. %egislatorul 5ncearc1 de /ulte ori s1
creasc1 c:eltuielile pu.lice.
6rupurile de interes sunt preocupate i ele de creterea .ugetului de
stat. !le caut1 s1 o.,in1 /ai /ulte avanta=e pentru /e/.rii lor i s1 fie spri=inite
fie prin creterea c:eltuielilor pu.lice 5n favoarea lor, fie prin reducerea
i/pozitelor pe care le pl1tesc.
Cet1,enii, dei nu au un rol direct 5n procesul .ugetar, au adesea un
rol indirect. !i pot s1 voteze prin referendu/ li/itarea veniturilor fiscale, s1
resping1 anu/ite for/e de fiscalitate sau s1 ceara ec:ili.ru .ugetar. !i pot s1<i
e4pri/e opiniile cu ocazia alegerilor sau cer?nd aleilor lor s1 tina cont de opiniile
prezentate de ei.
Co/.inarea diferitelor preferin,e i a nivelurilor diferite de putere tre.uie s1
fie orc:estrata prin procesul .ugetar, astfel 5nc?t s1 se o.,in1 acordul tuturor
actorilor care tre.uie s1 respecte regulile =ocului.
*L F alta caracteristica a bugetului este se$ararea $l!titorului de deciden, i
ea arat1 ca deciziile 5n leg1tura cu c?,i .ani i cu/ sunt c:eltui,i acetia prin
inter/ediul .ugetului nu se iau de cei care furnizeaz1 .anii, ci de reprezentan,ii lor.
-l1titorii nu sunt 5ntre.a,i sau nu au prioritatea op,iunii 5n leg1tura cu dorin,a lor
de a pl1tii sau cu cat doresc s1 pl1teasc1, ei au doar posi.ilitatea s1 protesteze i s1
aleag1 noi parla/entari care s1 ii reprezinte.
Din cauza c1 diferi,ii actori .ugetari au o.iective diferite, ar fi dificil s1 se
a=ung1 la un consens 5n leg1tura cu o.iectivele care tre.uie accentuate. #nii actori
pot pune accentul pe econo/ie i eficienta, 5n ti/p ce al,ii, pe reducerea
c:eltuielilor pu.lice, li/itarea serviciilor sferei pu.lice, etc.
3+
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
ediul 5n care se desf1oar1 procesul .ugetar poate duce la for/area de
coali,ii, dac1 apar /ai /ulte pro.le/e care for,eaz1 /ai /ul,i actori s1 lase la o
parte diferen,ele care<i separ1 i s1 g1seasc1 o solu,ie accepta.il1.
-rocesul .ugetar privind .ugetul de stat reprezint1 succesiunea unor
opera,iuni, legi, decizii i ac,iuni prin care se proiecteaz1, adopt1, e4ecut1, 5nc:eie
i apro.1 .ugetul de stat al unui e4erci,iu financiar. Acest proces co/ple4 i cu
se/nifica,ie politica, econo/ic1, =uridic1 i financiar1 se desf1oar1 pe o durata
intre *3 *G de luni calendaristice, cuprinz?nd G luni din anul anterior e4erci,iului,
pentru 5nc:eiere, control final i apro.area anului .ugetar. !tape de parcurs sunt 5n
nu/1r de ase, co/une oric1rui proces .ugetar anual la care particip1 toate
institu,iile pu.lice definite de legea finan,elor, toate autorit1,ile pu.lice e4ecutive
precu/ i cele trei puteri de stat: legislativ1, e4ecutiv1 i =udec1toreasc1.
"ni,iativa 5n do/eniul .ugetului de stat apar,ine 6uvernului, care 5l
preg1tete, ela.oreaz1, avizeaz1 i 5l prezint1 apoi spre apro.are -arla/entului
Ro/?niei su. for/a Fproiectului de .ugetE anual.
-roiectul .ugetului de stat i opera,iunile de configurare a acestuia se
desf1oar1 su. coordonarea inisterului 0inan,elor -u.lice prin FDirec,ia 6enerala
a BugetuluiE, organ te:nic specializat. !l are la .aza propunerile ordonatorilor
principali de credite ai acestui .uget, precu/ i ale proiectelor ce privesc .ugetele
asigur1rilor sociale de stat i .ugetele locale i =ude,ene.
Aceasta etapa se desf1oar1 pe ac,iuni, ale c1ror ter/ene sunt sta.ilite de
%egea finan,elor pu.lice
*+
, constituind un calendar o.ligatoriu.
Con,inutul legilor .ugetare anuale
%egile .ugetare cuprind:
a, la venituri, esti/1rile anului .ugetar>
b, la c:eltuieli, creditele .ugetare deter/inate de autoriz1rile con,inute 5n legi
specifice, 5n structura func,ional1 i econo/ic1 a acestora>
c, deficitul sau e4cedentul .ugetar, dup1 caz>
d, regle/entari specifice e4erci,iului .ugetar.
-roiectele legilor .ugetare anuale i ale .ugetelor se ela.oreaz1 de c1tre
6uvern, prin inisterul 0inan,elor -u.lice, pe .aza:
a, prognozelor indicatorilor /acroecono/ici i sociali pentru anul .ugetar
pentru care se ela.oreaz1 proiectul de .uget, precu/ i pentru ur/1torii ' ani>
b, politicilor fiscale i .ugetare>
c, prevederilor /e/orandu/urilor de finan,are, ale /e/orandu/urilor de
5n,elegere sau ale altor acorduri interna,ionale cu organis/e i institu,ii financiare
interna,ionale, se/nate i@sau ratificate>
*+
Legea finantelor $ublice nr. 72 G 12.07.199/, $ublicat! En 6onitorul Fficial nr. 152 17.07.199/
3*
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
d, politicilor i strategiilor sectoriale, a priorit1,ilor sta.ilite 5n for/ularea
propunerilor de .uget, prezentate de ordonatorii principali de credite>
e, propunerilor de c:eltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite>
*, progra/elor 5ntoc/ite de c1tre ordonatorii principali de credite 5n scopul
finan,1rii unor ac,iuni sau ansa/.lu de ac,iuni, c1rora le sunt asociate o.iective
precise i indicatori de rezultate i de eficienta> progra/ele sunt 5nso,ite de
esti/area anuala a perfor/an,elor fiec1rui progra/, care tre.uie s1 precizeze:
ac,iunile, costurile asociate, o.iectivele ur/1rite, rezultatele o.,inute i esti/ate
pentru anii ur/1tori, /1surate prin indicatori precii, a c1ror alegere este
=ustificata>
$, propunerilor de su/e defalcate din unele venituri ale .ugetului de stat,
precu/ i de transferuri consolida.ile pentru autorit1,ile ad/inistra,iei pu.lice
locale>
-, posi.ilit1,ilor de finan,are a deficitului .ugetar.
!%ABORAR!A B#6!T#%#" D! $TAT este pri/ul stadiu al planific1rii .ugetare,
care cuprinde activitatea co/ple4a i /ultilaterala de deter/inare pe an i pe
tri/estre, pe .aze tiin,ifice, cu respectarea tuturor principiilor planific1rii
.ugetare, a veniturilor i a c:eltuielilor .ugetului de stat 5n ansa/.lu i ale fiec1rei
verigi din siste/ul nostru .ugetar. Constituind unul dintre stadiile cele /ai
i/portante ale planific1rii .ugetare, ela.orarea .ugetului de stat se efectueaz1 cu
cunoaterea i luarea 5n considerare a cerin,elor legii valorii, pe .aza indicatorilor
progra/ului econo/ic i social i 5n concordanta cu o.iectivele politicii
econo/ico<sociale i financiare a statului nostru. 9n procesul ela.or1ri .ugetului de
stat se realizeaz1 funda/entarea, coordonarea /ultilaterala i influenta reciproca a
indicatorilor cuprini 5n .uget i indicatorii econo/ici i sociali. 9n acest scop,
.ugetul statului se ela.oreaz1 nu nu/ai cu sta.ilirea ec:ili.rului dintre venituri i
c:eltuieli, ci i cu prevederea anu/itor rezerve strict necesare i specifice. De
ela.orarea =udicioasa, funda/entata pe .aze tiin,ifice a .ugetului de stat depinde
5n /are /1sura 5nf1ptuirea o.iectivelor econo/ice, social<culturale, etc. sta.ilite
prin progra/ul de dezvoltare econo/ico<sociala.
9n vederea ela.or1rii la ti/p a .ugetului de stat, 6uvernul sta.ilete ter/ene
precise i /odul de 5ntoc/ire a lucr1rilor necesare ela.or1rii acestor planuri, pe
care le trans/ite inisterul 0inan,elor
**
. %a r?ndul s1u, inisterul 0inan,elor
sta.ilete ter/ene i nor/e /etodologice pentru ela.orarea .ugetelor de c1tre
/inistere, celelalte organe centrale, consilii locale, 5ntreprinderi i institu,ii i la o
serie de /1suri organizatorice referitoare la analiza lipsurilor constante 5n practica
.ugetara, /1surile pentru lic:idarea i pre5nt?/pinarea acestor lipsuri, /asuri
**
Nicolae D. -opescu, &inane %ublice, !d. !cono/ic1, Bucureti, *;;*, p. +++
3'
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
privind /odul de evaluare a veniturilor 5n concordanta cu indicatorii econo/ici i
sociali, /odific1rile aduse clasifica,iei .ugetare, /odul de ela.orare a planurilor
financiare. !la.orarea .ugetului de stat necesita respectarea stricta a legisla,iei
financiare 5n vigoare, a indicatorilor cantitativi i calitativi, a statelor de salarii, a
pre,urilor i tarifelor sta.ilite de stat, a su.diviziunilor clasifica,iei .ugetare, a
veniturilor i c:eltuielilor .ugetare.
inisterul 0inan,elor ela.oreaz1 .ugetul de stat dup1 efectuarea verific1rilor
de rigoare i dup1 introducerea unor eventuale a/enda/ente. inisterul 0inan,elor
5ntoc/ete lucrurile preg1titoare pentru ela.orarea .ugetului de stat.
=#2# PRE<ENTAREA5 E?A2INAREA "I APROAREA @N PARLA2ENT
A PROIECTULUI U!ETULUI DE STAT "I A LE!II U!ETARE
ANUALE
Pre/e%'area proiectelor legii .ugetelor i .ugetului de stat anual, a situa,iei
econo/ico<financiare i a proiec,iei acesteia 5n viitor se face de c1tre reprezentantul
6uvernului c1tre Biroul -er/anent al fiec1reia dintre cele doua Ca/ere ale
-arla/entului Ca/era Deputa,ilor i $enatului.
Ordonatorii principali de credite
*'
au o.liga,ia ca p?n1 la data de +7 iulie a
fiec1rui an s1 depun1 la inisterul 0inan,elor -u.lice propunerile pentru proiectul
de .uget i ane4ele la acesta, pentru anul .ugetar ur/1tor, cu 5ncadrarea 5n li/itele
de c:eltuieli, i esti/1rile pentru ur/1torii ' ani, co/unicate potrivit art. '',
5nso,ite de docu/enta,ii i funda/ent1ri detaliate.
Ca/era Deputa,ilor i $enatul, cu consultarea 6uvernului, 5i apro.a
.ugetele proprii i le 5nainteaz1 6uvernului 5n vederea includerii lor 5n proiectul
.ugetului de stat.
Autorit1,ile ad/inistra,iei pu.lice locale au aceeai o.liga,ie pentru
propunerile de transferuri consolidate i de su/e defalcate din unele venituri ale
.ugetului de stat.
inisterul 0inan,elor -u.lice e4a/ineaz1 proiectele de .uget i poart1
discu,ii cu ordonatorii principali de credite asupra acestora. 9n caz de divergenta
:ot1r1te 6uvernul.
-roiectele de .uget i ane4ele la acesta, definitivate se depun la inisterul
0inan,elor -u.lice p?n1 la data de + august a fiec1rui an.
E6ami%area docu/entelor prezentate de c1tre 6uvern se face separat 5n
cadrul fiec1rei Ca/ere de c1tre FCo/isia per/anenta de .uget i finan,eE i@sau de
*'
6:eorg:e D. Bistriceanu, Lexicon de finaneb!nciasigurari, !d. !cono/ic1, Bucuresti, *;;+, p. 7;G
33
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
alte co/isii interesate dup1 ce s<au pri/it a/enda/entele i propunerile te:nico<
legislative ale fiec1rei Ca/ere.
Co/isia de .uget i finan,e a fiec1rei Ca/ere dez.ate proiectele ca i
propunerile i a/enda/entele rezultate, discu,iile la care participa ca invita,i
/inistrul finan,elor pu.lice, persoane cu responsa.ilit1,i 5n alte /inistere interesate
precu/ i deputa,i din alte co/isii per/anente avizatoare. -e .aza acestora Ca/era
respectiva adopta un proiect de lege.
Co/isiile per/anente de .uget i finan,e ale celor doua Ca/ere se unesc i
redacteaz1 5/preuna un FRaport Co/unE care include toate propunerile de
a/enda/ente 5n /otivarea ad/iterii sau respingerii lor.
-lenul -arla/entului 5n Qedin,a Co/una, dez.ate proiectul de lege a
.ugetului anului FnE, ,in?nd sea/a de Raportul Co/un al co/isiilor per/anente i
5n prezenta pri/ului /inistru sau /inistrului 0inan,elor -u.lice. #nul dintre
acetia prezint1 /otiva,iile care au condus la con,inutul proiectelor .ugetului de
stat i al legii acestuia, iar raportorul, din partea celor doua co/isii per/anente,
e4pune raportul lor co/un, sau de /ediere, dup1 caz, care va sta la .aza
dez.aterilor pe articole i a vot1rii propriu<zise.
Aprobarea transfor/1rii proiectelor legislative 5n F%egea .ugetului de stat
pa anul nE se face 5n finalul dez.aterilor prin votul pu.lic, desc:is sau secret, al
/a=orit1,ii /e/.rilor prezen,i din fiecare Ca/era.
Bugetul de stat, .ugetul asigur1rilor sociale de stat, .ugetele fondurilor
speciale, .ugetele institu,iilor pu.lice autono/e, .ugetele creditelor e4terne
contractate sau garantate de stat, .ugetele fondurilor e4terne nera/.ursa.ile,
.ugetul trezoreriei statului i .ugetele institu,iilor pu.lice se apro.a astfel:
a, .ugetul de stat, .ugetul asigur1rilor sociale de stat, .ugetele fondurilor
speciale, .ugetele creditelor e4terne contractate sau garantate de stat i .ugetele
fondurilor e4terne nera/.ursa.ile, prin lege>
b, .ugetele institu,iilor pu.lice autono/e, de c1tre organele a.ilitate 5n acest
scop prin legi speciale>
c, .ugetele institu,iilor pu.lice finan,ate par,ial din .ugetele prev1zute la lit.
aL, prin lege, ca ane4e la .ugetele ordonatorilor principali de credite>
d, .ugetele institu,iilor pu.lice finan,ate integral din .ugetele prev1zute la lit.
aL, de c1tre ordonatorul de credite ierar:ic superior al acestora>
e, .ugetele institu,iilor pu.lice care se finan,eaz1 integral din venituri proprii,
de c1tre organul de conducere al institu,iei pu.lice i cu acordul ordonatorului de
credite ierar:ic superior>
*, .ugetul trezoreriei statului, prin :ot1r?re a 6uvernului.
Apro.area .ugetului de c1tre -arla/ent
37
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
Bugetele se apro.a de -arla/ent pe ansa/.lu, pe p1r,i, capitole, su.capitole,
titluri, articole, precu/ i alineate, dup1 caz, i pe ordonatorii principali de credite,
pentru anul .ugetar, precu/ i creditele de anga=a/ent pentru ac,iuni /ultianuale.
!sti/1rile pentru ur/1torii ' ani reprezint1 infor/a,ii privind necesarul de
finan,are pe ter/en /ediu i nu vor face o.iectul autoriz1rii pentru anii .ugetari
respectivi.
Dup1 adoptarea legii de c1tre -arla/ent, aceasta se tri/ite spre pro/ulgare
-reedintelui Ro/?niei, pro/ulgare pe care o e4ecuta intr<un ter/en de cel /ult ';
de zile de la pri/ire. %egea pro/ulgata se pu.lica 5n onitorul Oficial i intra 5n
vigoare la data prev1zuta 5n te4tul ei.
=#.# E?ECU4IA U!ETULUI DE STAT
!4ecu,ia .ugetului
*3
, care 5n concretitudinea s1 reprezint1 5ncasarea integrala
a i/pozitelor, ta4elor i altor venituri pu.lice cuvenite statului i efectuarea pla,ilor
pentru c:eltuielile cu destina,iile prev1zute 5n .uget, se deruleaz1 pe durata unui an
calendaristic ce corespunde, 5n ,ara noastr1, i anului .ugetar. Adic1 de la +
ianuarie la '+ dece/.rie. C:iar dac1 .ugetul nu a fost 5nc1 apro.at, cu cel pu,in trei
zile 5nainte de 5nceperea e4erci,iului .ugetar, 6uvernul i organis/ele sale
5ndeplinesc o.liga,iile .ugetare ce le revin aplic?nd 5n continuare prevederile
anului precedent p?n1 la adoptarea noului .uget.
Pri%cipii ale 7%c-eierii e6ecu0iei bu$e'are
!4ecu,ia .ugetara
*7
se 5nc:eie la data de '+ dece/.rie a fiec1rui an.
Orice venit ne5ncasat i orice c:eltuiala anga=ata, lic:idata i ordonata, 5n
cadrul prevederilor .ugetare, i nepl1tita p?n1 la data de '+ dece/.rie se vor incasa
sau se vor pl1,i, dup1 caz, 5n contul .ugetului pe anul ur/1tor.
Creditele .ugetare neutilizate p?n1 la 5nc:iderea anului sunt anulate de drept.
Disponi.ilit1,ile din fondurile e4terne nera/.ursa.ile i cele din fondurile
pu.lice destinate cofinan,1rii contri.u,iei financiare a Co/unit1,ii !uropene,
ra/ase la finele e4erci,iului .ugetar 5n conturile structurilor de i/ple/entare, se
reporteaz1 5n anul ur/1tor.
9n cazul .ugetului asigur1rilor sociale de stat i .ugetelor fondurilor speciale
ec:ili.rate prin su.ven,ii de la .ugetul de stat, su. for/a transferurilor
*3
Nicolae D. -opescu, &inane %ublice, !d. !cono/ic1, Bucureti, *;;*, p. ++'<++7.
*7
T. oteanu, Bugetul " tre-oreria $ublic!, !d. Didactic1 i -edagogic1, Bucuresti, +22(, p. 37<G*.
38
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
consolida.ile, e4cedentele rezultate din e4ecu,ia acestora se regularizeaz1 la
sf?ritul e4erci,iului .ugetar cu .ugetul de stat, 5n li/ita su.ven,iilor pri/ite.
-revederile legilor .ugetare anuale i ale celor de rectificare ac,ioneaz1
nu/ai pentru anul .ugetar respectiv.
Odat1 apro.at i pu.licat Bugetul, institu,iile statului care au co/petente
atri.uite 5n do/eniul e4ecu,iei .ugetare, fie prin %egea finan,elor pu.lice, fie prin
legea .ugetului de stat pe anul respectiv, ac,ioneaz1 confor/ acestora.
!4ecu,ia .ugetului de stat cuprinde totalitatea opera,iunilor care constau 5n
punerea 5n aplicare a dispozi,iilor %egii .ugetului de stat votate de -arla/ent i
pro/ulgate de preedintele ,1rii. Cu alte cuvinte, ea 5nsea/n1 luarea /asurilor
necesare 5n vederea 5ncas1rii tuturor i/pozitelor i altor venituri .ugetare prev1zute
5n cuprinsul legii, 5n cuantu/ul 5nscris 5n .ugetul de stat i efectuarea c:eltuielilor
pu.lice prev1zute 5n .uget care reprezint1 li/ite /a4i/e ce nu pot fi dep1ite.
Dei e4ecu,ia opera,iunilor de 5ncasare a veniturilor i de efectuare a pla,ilor
este supusa principiului autoriz1rii preala.ile, nu 5nsea/n1 ca prevederile legii
.ugetare tre.uie 5n,elese ca o o.liga,ie i ca o confor/are a.soluta 5n ceea ce
privete e4ecu,ia. 9ntinderea constr?ngerilor privitoare la punerea 5n aplicare a
prevederilor legii .ugetare sau c:eltuielilor .ugetare.
9n ceea ce privete veniturile fiscale, e4ista o o.liga,ie de e4ecu,ie /ai
constr?ng1toare, /ai stricta, deoarece decurge din principiul consi/,1/?ntului
anual la i/pozit prin inter/ediul -arla/entului i din cel al legalit1,ii fiscale.
Astfel, perceperea oric1rui venit fiscal nu poate interveni dac1 el nu a fost 5n
preala.il autorizat. 9n %egea 0inan,elor -u.lice se spune ca i/pozitele, ta4ele i
orice alte venituri se 5nscriu 5n .ugetul de stat nu/ai dac1 au fost sta.ilite prin lege,
iar perceperea, su. orice titlu i su. orice denu/ire, de contri.u,ii directe sau
indirecte, 5n afara celor sta.ilite prin lege, este interzisa. Cu alte cuvinte, orice
venit .ugetar autorizat tre.uie s1 fie perceput 5n confor/itate cu dispozi,iile legale
5n vigoare.
Autorit1,ile guverna/entale sau ad/inistrative, cu ocazia e4ecu,iei, nu pot
nici /odifica legea .ugetara, nici s1 aprecieze oportunitatea perceperii veniturilor
fiscale sau /1car s1 aleag1 c1ile i /i=loacele de aezare necesare
*8
.
9n privin,a su/ei acestor venituri .ugetare, pentru care legea .ugetara nu da
dec?t o evaluare, autorizarea .ugetara are din acesta punct de vedere valoarea
autoriz1rii neli/itate, adic1 ea acoper1 at?t e4cedentele, c?t i deficitele de venituri
.ugetare 5ncasate 5n raport cu evaluarea ini,ial1.
9n sc:i/., pentru c:eltuielile .ugetare, legea .ugetara nu da autorit1,ilor
guverna/entale i ad/inistrative dec?t o si/pla autorizare de c:eltuieli i, 5n
consecin,1, o si/pla posi.ilitate de utilizare a creditelor .ugetare. otivul consta 5n
*8
Legea finantelor $ublice nr. 72 G 12.07.199/, $ublicat! En 6onitorul Fficial nr. 152 17.07.199/
3(
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
aceea ca legea .ugetara anual1 nu creeaz1 ea 5nsui o o.liga,ie de c:eltuieli. !a nu
face dec?t s1 autorizeze c:eltuiala. !a nu face dec?t s1 autorizeze c:eltuiala.
9nscrierea creditelor 5n legea .ugetara este nu/ai o condi,ie preala.ila necesara
pentru ca o c:eltuiala s1 poat1 fi cu regularitate e4ecutata. Dar aceasta 5nscriere de
credite nu antreneaz1 5n /od necesar o o.liga,ie de a realiza.
9n privin,a punerii 5n aplicare a creditelor, legile .ugetare nu sunt dec?t un
cadru, un plan financiare care las1 autorit1,ile 5ns1rcinate cu e4ecu,ia o punere
5ntins1 de apreciere a oportunit1,ilor unei anu/ite c:eltuieli. Totui, av?nd 5n
vedere faptul ca c:eltuielile .ugetare se refera, 5n /a=oritatea lor, la sarcini pu.lice
votate, rezulta ca prin ele 5nsele constituie o o.liga,ie
=#.#1# Compe'e%0ele ce pri)e&c e6ecu0ia bu$e'ului de &'a'
Bugetul de stat odat1 apro.at, pro/ulgat i pu.licat 5n onitorul Oficial,
institu,iile i organis/ele statului i co/petente i responsa.ilit1,i 5n e4ecu,ia
.ugetara, fie prin %egea finan,elor -u.lice, fie prin %egea Bugetului de stat anuala,
intervin, func,ioneaz1 i ac,ioneaz1 confor/ cu prevederile acestor legi.
-rincipalii intervenien,i sunt 6uvernul, inisterul 0inan,elor -u.lice,
ordonatorii de credite .ugetare i co/parti/entele de conta.ilitate ale institu,iilor
pu.lice.
=#.#2# Compe'e%'ele !u)er%ului
6uvernul, ca reprezentant general al puterii e4ecutive, e4ercit1 supraveg:erea
generala a e4ecu,iei .ugetului de stat, dar i a 5ntregului siste/ al .ugetului pu.lic
na,ional. 9n ti/pul e4ecu,iei .ugetare anuale e4a/ineaz1 dina/ica st1rii financiare
a ,1rii i /odul de e4ecutare a .ugetului de stat, sta.ilind /asurile necesare pentru
/en,inerea ec:ili.relor financiare i .ugetare.
Dat fiind c1 6uvernul este e4ecutantul legilor apro.ate de -arla/entul
Ro/?niei, principalele co/petente acordate 6uvernului 5n e4ecutarea .ugetului de
stat anual prin legisla,ia e/isa p?n1 la data actual1 sunt ur/1toarele :
aL apro.1 ac,iunile i categoriile de c:eltuieli pentru care se vor efectua pl1,i 5n
avans din fonduri pu.lice ale noului an .ugetar, 5n vederea acceler1rii
procesului investi,ional, 5/.un1t1,irii infrastructurii 5n transporturi, precu/
i pentru ac:izi,ii de .unuri, realiz1ri de lucr1ri sau prest1ri de servicii i
e4ecutarea contractelor de cercetare>
.L contracteaz1 5/pru/uturi pe ter/en scurt, f1r1 do.?nda, de la Banca
Na,ional1 a Ro/?niei, ra/.urs?ndu<le 5n /a4i/u/ ase luni, pe sea/a
veniturilor .ugetare curente>
3G
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
cL contracteaz1 5/pru/uturi pentru finan,area deficitului .ugetar de stat anual,
precu/ i pentru re<finan,area datoriei pu.lice interne, ale c1rei date sunt
scaden,e 5n anul .ugetar de referin,1>
dL apro.a inisterul 0inan,elor -u.lice e/iterea de .onuri de tezaur K ca titluri
de credit pe ter/en scurt purt1toare de do.?nd1 i ra/.ursa.ile p?n1 la
sf?ritul anuluiL, pentru a face fa,1 c:eltuielilor statului p?n1 la 5ncasarea
veniturilor acoperitoare>
eL anga=eaz1 5/pru/uturi de stat interne pentru acoperirea necesit1,ilor
deter/inate de: deficitul .ugetar prev1zut 5n legea anuala de apro.are a
.ugetului de stat, re<finan,area datoriei pu.lice interne, alte necesit1,i,
apro.ate prin legi speciale>
fL anga=eaz1 5/pru/uturi e4terne pe ter/en /ediu sau lung, regiile autono/e
i autorit1,ile pu.lice cu garan,ia statului, pentru realizarea progra/elor de
dezvoltare , restructurare econo/ica, realizarea altor o.iective sau ac,iuni de
interes pu.lic, crearea i /en,inerea rezervei valutare a statului, asigurarea
resurselor necesare 5nl1tur1rii efectelor deter/inate de cala/it1,i naturale
sau 5n alte cazuri de for,a /a=or1>
gL apro.a e/isiuni de titluri de valoare lansate pe pie,ele financiare e4terne, la
propunerea inisterului 0inan,elor -u.lice i cu avizul consultativ al B1ncii
Na,ionale a Ro/?niei>
:L constituie 5ntr<o pozi,ie distincta Ffondul pentru redresare financiaraE, 5n
li/ita su/ei convenite cu 0", pe care 5l include 5n .ugetul de stat, 5n scopul
aplic1rii de /asuri de accelerare a procesului de restructurare i de refor/a a
sectorului econo/ic, de 5nt1rire a disciplinei financiare i de 5/.un1t1,ire a
deconturilor 5n econo/ie>
iL dispune de utilizarea 0ondului de rezerva .ugetara constituit anual prin
.ugetul de stat apro.at de -arla/ent>
=L 5ndeplinete sarcinile ce<i revin i aplica 5n continuare prevederile .ugetului
de stat al anului precedent p?n1 la adoptarea noului .uget, 5n cazul c?nd
legea .ugetului anului viitor nu a fost adoptata cu cel pu,in trei zile 5nainte de
e4pirarea e4erci,iului anterior>
RL poate rectifica legea .ugetara anuala prin ordonan,e de urgente
guverna/entala e/ise 5n cursul e4erci,iului .ugetar, cu condi,ia de a le
prezenta -arla/entului p?n1 la data de '; noie/.rie.
=#.#.# Compe'e%'ele 2i%i&'erului ;i%a%0elor Publice
32
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
inisterul 0inan,elor -u.lice este actorul principal, dar i regizorul secund al
/etodologiei desf1ur1rii e4ecu,iei .ugetului de stat i coordon1rii .ugetului cu
celelalte verigi .ugetare.
9n cursul e4ecu,iei acest /inister r1/?ne 5n rela,ii directe cu to,i ordonatorii
principali ai .ugetului de stat, infor/?nd per/anent 6uvernul despre /ersul
e4ecu,iei .ugetare, pe total dar i pe fiecare ordonator principal.
a. Apro.a repartizarea pe tri/estre a veniturilor i c:eltuielilor prev1zute 5n
.ugete pe capitole, la propunerea ordonatorilor principali de credite func,ie de
ter/enele de 5ncasare a veniturilor i perioada 5n care este necesara efectuarea
c:eltuielilor>
.. Apro.a cotele sau su/ele defalcate din unele venituri ale .ugetului de stat
i pentru transferurile din .ugetul de stat 5n structura apro.ata pentru .ugetele
locale la propunerea organelor teritoriale ale inisterului 0inan,elor>
c. Desc:ide credite i ali/enteaz1 cu fonduri conturile desc:ise la Trezoreria
statului pentru ordonatorii principali de credite. Acordarea fondurilor de la .ugetul
de stat se face 5n li/ita creditelor .ugetare pe destina,iile apro.ate, 5n raport cu
gradul de folosire a resurselor puse la dispozi,ie anterior i cu respectarea
dispozi,iilor legale care regle/enteaz1 efectuarea c:eltuielilor respective>
d. !fectuarea transferurilor c1tre unit1,ile ad/inistrativ teritoriale, 5n
cadrul li/itelor prev1zute 5n .ugetul de stat i 5n func,ie de necesit1,ile e4ecu,iei
.ugetare>
e. Apro.a vir1rile de credite .ugetare de la un capitol la altul, cu e4cep,ia
celor care privesc c:eltuielile de personal, 5n co/petenta ordonatorilor principali de
credite ai .ugetului de stat, dac1 se fac 5nainte de anga=area c:eltuielilor i nu/ai
dup1 data de + iulie>
f. -oate .loca sau reduce utilizarea creditelor ca f1r1 te/ei legal sau f1r1
=ustificare 5n .ugetele ordonatorilor principali de credite ai .ugetului de stat,
/a=or?ndu<se 0ondul de rezerva .ugetara la dispozi,ia 6uvernului.
g. Ad/inistreaz1 .ugetul de venituri i c:eltuieli al Trezoreriei statului
i contul general al Trezoreriei desc:is la Banca Na,ional1 a Ro/?niei>
:. Apro.a 5nlesniri, restituiri, co/pens1ri i a/?n1ri la plata prelev1rilor
o.ligatorii c1tre .ugetul de stat i ia /asuri asiguratorii sau de e4ecutare silita a
crean,elor c1tre acest .uget>
i. Analizeaz1 periodic /odul de realizare a .ugetului 5n corelare cu
indicatorii /acroecono/ici i prezint1 6uvernului propuneri de 5/.un1t1,ire.
Conturile anuale de e4ecu,ie a .ugetului de stat, .ugetului asigur1rilor
sociale de stat, .ugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv
ane4ele acestora, vor cuprinde:
7;
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
a, la venituri: prevederi .ugetare ini,iale: prevederi .ugetare definitive>
5ncas1ri realizate>
b, la c:eltuieli: credite .ugetare ini,iale> credite .ugetare definitive> pl1,i
efectuate.

=#.#=# Compe'e%'ele ordo%a'orilor pri%cipali de credi'e de la bu$e'ul de &'a'
Ca'e$orii de ordo%a'ori de credi'e
Ordonatorii principali de credite sunt /initrii, conduc1torii celorlalte organe
de specialitate ale ad/inistra,iei pu.lice centrale, conduc1torii altor autorit1,i
pu.lice i conduc1torii institu,iilor pu.lice autono/e. Ordonatorii principali de
credite pot delega aceasta calitate 5nlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau
altor persoane 5/puternicite 5n acest scop. -rin actul de delegare ordonatorii
principali de credite vor preciza li/itele i condi,iile deleg1rii.
9n cazurile prev1zute de legi speciale ordonatorii principali de credite sunt
secretarii generali sau persoanele dese/nate prin aceste legi. Conduc1torii
institu,iilor pu.lice cu personalitate =uridica din su.ordinea ordonatorilor principali
de credite sunt ordonatori secundari sau ter,iari de credite, dup1 caz.
Rolul ordo%a'orilor de credi'e
Ordonatorii principali de credite repartizeaz1 creditele .ugetare apro.ate,
pentru .ugetul propriu i pentru .ugetele institu,iilor pu.lice ierar:ic inferioare, ai
c1ror conduc1tori sunt ordonatori secundari sau ter,iari de credite, dup1 caz, 5n
raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.
Ordonatorii secundari de credite repartizeaz1 creditele .ugetare apro.ate,
pentru .ugetul propriu i pentru .ugetele institu,iilor pu.lice su.ordonate, ai c1ror
conduc1tori sunt ordonatori ter,iari de credite, 5n raport cu sarcinile acestora,
potrivit legii.
Ordonatorii ter,iari de credite utilizeaz1 creditele .ugetare ce le<au fost
repartizate nu/ai pentru realizarea sarcinilor institu,iilor pe care le conduc, potrivit
prevederilor din .ugetele apro.ate i 5n condi,iile sta.ilite prin dispozi,iile legale.
Ordonatorii principali de credite vor repartiza, creditele .ugetare, dup1
re,inerea a +;Y din prevederile apro.ate acestora, pentru asigurarea unei e4ecu,ii
.ugetare prudente, cu e4cep,ia c:eltuielilor de personal i a celor care decurg din
o.liga,ii interna,ionale, care vor fi repartizate integral. Repartizarea su/elor
re,inute 5n propor,ie de +;Y se face 5n se/estrul al doilea, dup1 e4a/inarea de
c1tre 6uvern a e4ecu,iei .ugetare pe pri/ul se/estru.
Dup1 desc:iderea de credite .ugetare e4ecutata de inisterul 0inan,elor
-u.lice, ordonatorilor le revine o /ul,i/e de sarcini, de<a lungul e4ecu,iei
7+
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
.ugetare. Aceste sarcini deriva din co/petentele acestei categorii de ordonatori, 5n
principal fiind ur/1toarele
*(
:
a. !/it cereri c1tre inisterul 0inan,elor -u.lice pentru desc:iderea de
credite sau ali/entarea cu fonduri a conturilor desc:ise la trezoreria
statului pe nu/ele acestor coordonatori>
.. Repartizeaz1 pe tri/estre veniturile i c:eltuielile prev1zute 5n .ugetul de
stat pentru:
Bugetele proprii
Bugetele unit1,ilor su.ordonate
Celelalte su.diviziuni ale clasifica,iei .ugetare
c. !fectueaz1 vir1ri de credite .ugetare intre su.diviziunile clasifica,iei
.ugetare 5n co/petenta acestora pentru .ugetul propriu i pentru .ugetele
unit1,ilor su.ordonate dac1:
C:eltuielile nu s<au anga=at
9ncep?nd cu + iulie a anului financiar<.ugetar cu e4cep,ia:
aloca,iilor pentru c:eltuielile de personal i de capital> vir1rile de la
un capital la alt capital i vir1rile cu provenien,a unor credite
.ugetare venite din fondul de rezerva sau 0ondul de interven,ie la
dispozi,ia 6uvernului.
d. -ot delega dreptul de folosire i repartizare a creditelor .ugetare nu/ai
5nlocuitorilor lor de drept>
e. Anga=eaz1 i efectueaz1 c:eltuieli din su/ele apro.ate din .ugetul de stat
nu/ai cu )i-a $realabila de control financiar $re)enti), dup1 cu/ prev1d
legile, a:
< Controlul financiar preventiv intern
< inisterul 0inan,elor pu.lice
< Cur,ii de Conturi a Ro/?niei.
f. Analizeaz1 tri/estrial necesitatea /en,ion1rii unor credite .ugetare
pentru care, 5n .aza unor dispozi,ii legale sau a altor cauze, sarcinile au
fost desfiin,ate sau a/?nate, propun?nd inisterului 0inan,elor -u.lice
anularea acestora>
g. Co/petentele i responsa.ilit1,ile co/une tuturor ordonatorilor de
credite.
=#.#A# Compe'e%'ele compar'ime%'elor de co%'abili'a'e ale ordo%a'orilor de
credi'e bu$e'are
*(
". &1c1rel, &inane %ublice, !d. Didactic1 i -edagogic1, Bucuresti, *;;;, p. *;8<'(3.
7*
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
9n cadrul oric1rei institu,ii .ugetare func,ioneaz1 co/parti/ente de
conta.ilitate su.ordonate conduc1torului institu,iei respective, cunoscut 5n lu/ea
finan,elor pu.lice i su. denu/irea de ordonator de credite .ugetare.
-rincipiul separ1rii ordonatorilor de credite de la .ugetele pu.lice de
conta.ilii pu.lici decurge din /ai /ulte ra,iuni:
Hi)i-area sarcinilor < opera,iunile privind veniturile i c:eltuielile co/porta doua
serii de docu/ente. #nele sunt foarte diverse i stau la originea crean,elor c1tre
ad/inistra,ia pu.lica su. for/e de acte =uridice, ad/inistrative, te:nice, etc. i
altele sunt /ai o/ogene, i/plic?nd /icarea /ateriala i .1neasc1 de fonduri
pu.lice, d?nd natere actelor conta.ile de natura =ustificativa privind e4istenta,
/icarea i p1strarea patri/oniului pu.lic.
Dnitatea de casa a fondurilor $ublice G cu/ toate fondurile pu.lice sunt
FdepozitateE intr<o casa unica, Trezoreria statului su.ordonata 6uvernului prin
inisterul 0inan,elor -u.lice, este firesc a fi legalizat ca to,i conta.ilii pu.lici s1
fie no/inaliza,i, verifica,i i avansa,i de un organis/ unic. De aici i calitatea lor
de e4per,i conta.ili i conta.ili autoriza,i.
&acilitarea controlului controlul gestionarii fondurilor pu.lice devine /ai
si/plu, /ai uor, f1r1 a co/plica activitatea de verificare, analiza i e4pertizare a
responsa.ilit1,ilor at?t ti/p cat ordonatorii de credite decid i 5ntoc/esc docu/ente
de anga=ate i ordonare a fondurilor, iar conta.ilii pu.lici se ocupa de gestionarea,
intrarea i ieirea fondurilor pu.lice.
Lu$ta Em$otri)a fraudelor interzic?ndu<se aceleiai persoana s1 poat1 anga=a o
c:eltuiala i s1 o i pl1teasc1 sau s1 decid1 o 5ncasare i s1 o i 5ncaseze, prin
respectarea principiului separ1rii atri.u,iunilor se 5nl1tura unele c1i 5n deturnarea
fondurilor pu.lice.

=#.#6# A'ribu0iile compar'ime%'elor de co%'abili'a'e
Co/petentele co/parti/entelor de conta.ilitate
*G
din institu,iile pu.lice
intra 5n func,iune o data cu 5nceperea e4ecu,iei .ugetare la 5nceputul anului .ugetar
i se 5nc:eie o dat1 cu 5ntoc/irea i apro.area Bilan,ului conta.il, a contului de
e4ecu,ie .ugetara, a ane4elor i raportului de gestiune anual i care se p1streaz1 7;
de ani. Cu alte cuvinte, co/petentele au la .aza gestiunea anuala a veniturilor i
c:eltuielilor .ugetare i a e4istentei i /ic1rii patri/oniului pu.lic al institu,iei
respective. -rincipalele co/petente care atrag i responsa.ilit1,ile acestor
co/parti/ente sunt ur/1toarele:
*G
Nicolae D. -opescu, &inane %ublice, !d. !cono/ic1, Bucureti, *;;*, p. ++2<+**
7'
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
a. Organizeaz1 i ,in la zi conta.ilitatea institu,iei pu.lice i p1streaz1
docu/entele conta.ile din cursul e4erci,iului financiar al anului respectiv.
.. Acorda viza de control preventiv pentru anga=area i efectuarea de
c:eltuieli prev1zute 5n .ugetul institu,iei 5nainte de a fi apro.ate de
ordonatorul de credite>
c. 9ntoc/esc i prezint1 la ter/enele prev1zute de dispozi,ii legale d1rile de
sea/a conta.ile asupra e4ecu,iei .ugetare>
d. !fectuarea c:eltuielilor i 5nregistrarea 5n conta.ilitatea institu,iilor se va
face nu/ai pe .aza de acte =ustificative: se/nate de c1tre cei care au
efectuat opera,iunile la locul i data producerii opera,iunii conse/nate,
apro.ate de conduc1torul institu,iei i vizate de controlul financiar
preventiv pentru opera,iunile supuse acestui control.
e. Conturile anuale de e4ecu,ie ale ordonatorilor de credite 5ntoc/ite de
co/parti/ente conta.ile vor cuprinde:
%a venituri: prevederi .ugetare apro.ate ini,ial> prevederi .ugetare
definitive i 5ncas1ri realizate>
%a c:eltuieli: credite apro.ate ini,ial> credite definitive i pl1ti
efectuate.
f. Co/parti/entele de conta.ilitate 5i desf1oar1 activitatea specifica 5n
confor/itate cu nor/ele /etodologice e/ise de inisterul 0inan,elor -u.lice sau
de c1tre 6uvern, confor/ co/petentelor legale ale acestora cu privire la e4ecutarea
.ugetului i conta.ilitatea opera,iunilor ce privesc veniturile, c:eltuielile i
patri/oniul institu,iei pu.lice unde func,ioneaz1 aceste co/parti/ente.
=#.#B# 2odali'0i de e6ecu0ie admi%i&'ra'i) +i co%'abil
-unerea 5n aplicare a deciziilor .ugetare, adic1 realizarea efectiv1 a
opera,iunilor de 5ncasare a veniturilor i de efectuare a c:eltuielilor, se face de c1tre
actorii prev1zu,i de lege 5n confor/itate cu proceduri presta.ilite.
Deter/inarea actorilor responsa.ili de e4ecu,ia veniturilor i c:eltuielilor se .azeaz1
pe principiul funda/ental al separ1rii 5ntre ordonatori i conta.ili. Acesta din ur/1
are la .az1 o.iectivul asigur1rii controlului confor/it1,ii cu legea a gestiunii
financiare.
!4ecu,ia oric1rei opera,iuni financiare pu.lice cere, 5n general, interven,ia
succesiv1 a dou1 categorii de actori: ordonatorii i conta.ilii pu.lici, ale c1ror
func,ii sunt strict deli/itate.
Frdonatorul este un agent de autoritate, ad/inistrator ales sau numit, care,
$lasat m fruntea unui /inister, unei colectivit1,i, unei institu,ii, unui serviciu, este
5ns1rcinat s1 e4ercite, pe l?ng1 func,iile sale ad/inistrative principale, atri.u,ii
73
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
financiare 5n leg1tur1 cu veniturile i c:eltuielile pu.lice. Cu alte cuvinte, func,ia de
ordonator nu este dec?t una accesorie unei /isiuni de ad/inistrator e4ercitate cu titlu
principal.
Calitatea de ordonator nu corespunde 5n /od siste/atic celei de ad/inistrator
sau de func,ionar. Dac1 ordonatorul este 5ntotdeauna un ad/inistrator i uneori un
func,ionar, el este 5nainte de toate un agent de autoritate. Totui, nu to,i ordonatorii de
credite de,in aceeai posi.ilitate 5n ierar:ia serviciilor. Astfel, legisla,ia ro/?neasc1
distinge trei categorii de ordonatori: ordonatori principali, ordonatori secundari i
ordonatori ter,iari.
Frdonatorii $rinci$ali de credite ai .ugetului de stat sunt conduc1torii
autorit1,ilor pu.lice, /initrii i conduc1torii celorlalte organe de specialitate ale
ad/inistra,iei pu.lice centrale.
Frdonatorii secundari i cei teriari sunt, dup1 caz, conduc1torii institu,iilor
pu.lice cu personalitate =uridic1 din su.ordinea ordonatorilor principali de credite,
finan,ate de la .ugetul de stat. Deose.irea dintre aceste dou1 categorii de ordonatori
este c1, 5n ti/p ce ordonatorii secundari de credite apro.1 efectuarea c:eltuielilor din
.ugetele proprii i a celor din .ugetele fondurilor speciale i repartizeaz1 creditele
.ugetare apro.ate pe unit1,ile ierar:ic inferioare, ai c1ror conduc1tori sunt ordonatori
ter,iari de credite, acetia din ur/1 utilizeaz1 creditele .ugetare ce le<au fost
repartizate de ordonatorii secundari.
Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a apro.a folosirea
i repartizarea creditelor .ugetare 5nlocuitorilor lor de drept.
Ordonatorii de credite r1spund de: K+L utilizarea creditelor .ugetare, K*L
realizarea veniturilor, K'L folosirea cu eficien,1 a su/elor pri/ite de la .ugetul de stat,
K3L integritatea .unurilor 5ncredin,ate unit1,ii pe care o conduc i K7L organizarea i
,inerea la zi a conta.ilit1,ii i prezentarea 5n ter/en a d1rilor de sea/1 conta.ile
asupra e4ecu,iei .ugetare.
'ontabilul $ublic se diferen,iaz1 de ordonatori prin aceea c1 el este
5ns1rcinat 5n calitate de agent pu.lic cu eviden,a conta.il1 5n cadrul procesului de
e4ecu,ie i c1 el are e4clusivitate 5n /anipularea fondurilor pu.lice, ceea ce
antreneaz1 o responsa.ilitate pecuniar1 personal1.
-rocedurile de e4ecu,ie a veniturilor i c:eltuielilor pu.lice se .azeaz1 pe
separarea 5ntre ordonatori i conta.ili.
#xecuia )eniturilor bugetare se face 5n cadrul a dou1 faze : o faz1
ad/inistrativ1 i o faz1 de e4ecu,ie conta.il1.
&a-a execuiei administrati)e a veniturilor este cea 5n cursul c1reia sunt
efectuate opera,iunile indispensa.ile 5ncas1rii ulterioare, 5n principiu, faza
ad/inistrativ1 este atri.uit1 ordonatorilor. Totui, nu/ai e/iterea titlului de
percepere este 5n co/peten,a e4clusiv1 a acestora. Opera,iunile de constatare i de
77
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
lic:idare pot fi f1cute 5n realitate de func,ionari sau de agen,i pu.lici care nu au
calitatea de ordonatori.
aL 0tabilirea 4a"e-area5 )eniturilor const1 5n dou1 opera,iuni. -ri/a este
constatarea,opera,iunea preala.il1 i funda/ental1 prin care crean,a este fi4at1>
aceast1 opera,iune are /enirea constat1rii sau Faez1riiH i/pozitului, care
const1 5n deter/inarea din punct de vedere /aterial i =uridic a .azei i/poza.ile.
A doua opera,iune este lic:idarea, care este ur/area logic1 a opera,iunii de
constatare> ea const1 5n deter/inarea crean,ei ca su/1, adic1 ea presupune
calcularea i/pozitului datorat.
.L #miterea titlului de $erce$ere ce cade 5n co/peten,a e4clusiv1 a
ordonatorilor ur/eaz1 5n /od firesc dup1 constatarea i lic:idarea crean,ei.
Titlurile de percepere a veniturilor sunt de for/e variate: rol, pentru i/pozite
directe Krolurile sunt titluri colective cuprinz?nd lista contri.ua.ililor 5n care se
/en,ioneaz1 pentru fiecare contri.ua.il datoria fiscal1L, avizul de ur/1rire Kper<
cepereL 5n cazul i/pozitelor indirecte etc. De ase/enea, aceste titluri sunt prin ele
5nsele e4ecutorii Kpentru crean,ele fiscaleL sau pot fi pronun,ate ca e4ecutorii
Kpentru crean,ele nefiscaleL.
cL &a-a execuiei contabile K5ncasareaL cade 5n sarcina contri.ua.ilului
care tre.uie s1<i pun1 se/n1tura pe titlul de percepere care 5i este trans/is de
ordonator, 5n preala.il, opera,iunea de 5ncasare este supus1 unor controale K5n
/are /1sur1 for/aleL din partea conta.ilului. Din /o/ent ce opera,iunile de
control au fost f1cute, conta.ilul tre.uie s1 depun1 toate diligentele necesare
pentru ca aceste crean,e s1 nu intre 5n prescrip,ie.
dL #xecuia c.eltuielilor bugetare este alc1tuit1, de ase/enea, din dou1
faze: faza ad/inistrativ1 i faza e4ecu,iei conta.ile.
0aza ad/inistrativ1 cuprinde trei categorii de opera,iuni: anga=area, lic:idarea i
ordonan,area, care sunt tot at?tea etape ale procesului de decizie 5n e4ecu,ia
c:eltuielilor .ugetare.
+. 9nga7area este actul prin care un organis/ pu.lic creeaz1 sau constat1 o
o.liga,ie ce<i revine, din care rezult1 o c:eltuial1. $e pot distinge dou1
aspecte ale anga=1rii: < pe de o parte, anga=area =uridic1, care este actul sau
faptele din care decurg datorii i care poate rezulta de la alte persoane dec?t
ordonatorul> pe de alt1 parte, anga=area conta.il1 care const1 5n rezervarea 5n
conta.ilitate a creditelor necesare i asigurarea astfel a indisponi.iliz1rii
lor. Aceast1 ulti/1 anga=are este nu/ai de co/peten,a ordonatorului.
*. Lic.idarea este un proces care 5nglo.eaz1 dou1 aspecte : 5n pri/ul r?nd, cel
al constat1rii sau verific1rii datoriei i, 5n al doilea r?nd, al calcului
propriu<zis al acesteia. O.liga,ia constat1rii realit1,ii datoriei se .azeaz1
pe regula tradi,ional1 a serviciului realizat, ter/en de la care plata datoriilor
78
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
organis/elor pu.lice depinde de e4ecu,ia /aterial1 integral1 a presta,iilor de
c1tre creditor i de e4ecu,ia lor 5n confor/itate cu prevederile ini,iale.
'. Frdonanarea este actul ad/inistrativ prin care se d1 ordin de a pl1ti datoria de
c1tre organis/ul pu.lic ca o confir/are a rezultatelor lic:id1rii. Acest ordin
de a pl1ti este de co/peten,a e4clusiv1 a ordonatorului. Ordonan,area este o
faz1 capital1 5n e4ecu,ia c:eltuielilor .ugetare, creditorii neput?nd fi pl1ti,i
f1r1 interven,ia acestui act. 5n general, ordonatorii nu sunt supui nici unui
ter/en i/perativ de e4ecu,ie, ei dispun?nd de putere discre,ionar1 5n /aterie.
&a-a execuiei contabile* plata intervine de la trans/iterea ordinului de plat1 la
conta.il de c1tre ordonator.
Aceast1 faz1 nu este nu/ai faza pl1,ii de fonduri, 5nainte de a face pl1,i,
conta.ilul tre.uie s1 controleze confor/itatea cu prevederile legale a ordinului de
plat1 i a docu/entelor =ustificative cerute de lege, ce<+ 5nso,esc Kse/n1tura i
nu/ele ordonatorului co/petent, disponi.ilitatea creditelor etc.L.
Controlul pe care<+ e4ercit1 conta.ilul este unul for/al, i nu de fond, i este
li/itat fa,1 de ordonator care, 5n anu/ite cazuri, poate s1<i asu/e responsa.ilitatea
de a cere efectuarea pl1,ii c:iar dac1 are opozi,ie din partea conta.ilului.
=#=# INCCEIEREA E?ECUTIEI U!ETULUI DE STAT
9nc:eierea e4ecu,iei .ugetului de stat anual 5ncepe dup1 e4pirarea
e4erci,iului financiar, dup1 l ianuarie a anului ur/1tor, i se face su. 5ndru/area
f1cut1 de c1tre 6uvernul Ro/?niei, prin inisterul 0inan,elor -u.lice care are
/isiunea de a ela.ora Hcontul general anual de e4ecu,ie a .ugetului de statHZ
c1ruia i se ane4eaz1 conturile anuale de e4ecu,ie a .ugetelor ordonatorilor
principali de credite inclusiv ane4ele acestora. -rocedurile sunt ur/1toarele
*2
:
aL Ordonatorii principali de credite de la .ugetul de stat 5ntoc/esc d1ri
de sea/1 conta.ile i conturile de e4ecu,ie a .ugetelor acestora pe care
le depun inisterului 0inan,elor -u.lice la ter/enele co/unicate de
acesta>
.L inisterul 0inan,elor -u.lice verific1 i analizeaz1 aceste docu/ente
financiar<conta.ile i ane4ele lor i solicit1, dac1 este cazul, corectarea
erorilor acestora>
cL Acelai /inister apoi le centralizeaz1 pe 5ntreaga ad/inistra,ie
pu.lic1 central1 i pe fiecare ordonator de credite de la .ugetul de stat,
confor/ cu structura .ugetelor apro.ate de -arla/ent, i le
*2
Nicolae D. -opescu, &inane %ublice, !d. !cono/ic1, Bucureti, *;;*, p. +*+
7(
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
prezint1 6uvernului>
dL 6uvernul Ro/?niei analizeaz1 lucr1rile centralizate i prezint1 spre
apro.are -arla/entului, p?n1 la data de l iulie a anului ur/1tor celui de
e4ecu,ie, ur/1toarele:
o Contul general anual de e4ecu,ie a .ugetului de stat
o Contul anual de e4ecu,ie a .ugetului asigur1rilor sociale de stat
o Contul anual de e4ecu,ie a fondurilor speciale
o Contul anual de e4ecu,ie a datoriei pu.lice a statului
o $itua,ia garan,iei guverna/entale pentru credite interne i e4terne,
contractate
o -ropuneri de acoperire a deficitului .ugetar i /1surile ce
tre.uie luate pentru a se evita 5n e4erci,iul financiar viitor, sau
5n cazul e4cedentului .ugetar, /odul de utilizare a acestuia
o -roiectul legii de apro.are a 5nc:eierii e4ecu,iei .ugetare care va fi
supus dez.aterii parla/entare o dat1 cu contul de e4ecu,ie a
.ugetului de stat pentru anul e4pirat.
=#A# APROAREA @NCCEIERII E?ECU4IEI U!ETARE
Docu/entele pri/ite din partea 6uvernului cu privire la 5nc:eierea e4ecu,iei
.ugetare sunt supuse dez.aterii 5n Co/isiile Ca/erei Deputa,ilor i $enatului
dup1 ce au fost verificate de Curtea de Conturi
';
care 5ntoc/ete un raport 5n
acest scop.
Confor/ cu principiul si/etriei, prezentarea docu/entelor de 5nc:eiere a
e4ecu,iei .ugetare i a proiectului legii de apro.are a e4ecu,iei o fac aceiai
de/nitari care au participat ini,ial la apro.area proiectului .ugetului, respectiv
-ri/ul inistru sau /inistrul 0inan,elor -u.lice.
-e .aza analizei i dez.aterilor din Co/isiile per/anente de finan,e, .uget i
.1nci i altor co/isii participante, se fac propuneri corespunz1toare plenului
-arla/entului, iar acesta, 5n edin,1 co/un1, le poate apro.a sau nu prin votul
/a=orit1,ii /e/.rilor, prezen,i 5n fiecare Ca/er1.
Apoi ur/eaz1 pro/ulgarea de c1tre -reedintele Ro/?niei i pu.licarea 5n
onitorul Oficial a FContului general de e4ecu,ie anual1 a .ugetului de stat
>
i a
legii de apro.are a acestuia. Cu aceast1 ocazie se presupune efectuat1
desc1rcarea de gestiunea anual1 a 6uvernului cu privire la e4ecu,ia .ugetar1.
=#6# CONTROLUL E?ECU4IEI U!ETULUI DE STAT
';
Legea finanelor $ublice nr. 72/199/, art. 3*@3
7G
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
Controlul e4ecu,iei .ugetului de stat are /isiunea per/anent1 de
a verifica, analiza i constata dac1 veniturile .ugetare s<au 5ncasat 5n ter/ene
i 5n confor/itate cu legile e/ise 5n acest sens, iar c:eltuielile, desc:iderile de
credite i pl1,ii[ .ugetare s<au f1cut pentru destina,iile, activit1,ile i
ac,iunile 5nscrise 5n clasifica,ia .ugetar1 apro.at1 de -arla/ent prin %egea
anual1 a .ugetului de stat.
!ste de 5n,eles c1 un control .ugetar se centreaz1 i pe o .un1. eficient1
i oportun1 gestionare a fondurilor pu.lice, pe rezultate perfor/ante, pe
docu/ente legal 5ntoc/ite de participan,ii ia ac,iuni i apro.ate de ordonatorii
de credite.
Controlul se e4ecut1 pe toat1 durata e4ecu,iei .ugetare, dar i dup1
aceea, p?n1 5n /o/entul apro.1rii ele c1tre -arla/ent, printr<o lege a
HContului general anual de e4ecu,ie a .ugetului de statH.
Dup1 felul controlului i organis/ele care au atri.u,iuni de a e4ercita
controlul e4ecu,iei .ugetului de stat. e4ist1 un control politic apar,in?nd
Cur,ii de Conturi i un control ad/inistrativ < financiar specializat. Acesta din
ur/1 apar,ine Ad/inistra,iei pu.lice centrale, respectiv 6uvernului.
inisterului 0inan,elor -u.lice i ordonatorilor de credite de la .ugetul de stat.
=#6#1# Co%'rolul poli'ic &au le$i&la'i) e*ec'ua' de c're
Parlame%'ul Rom8%iei
Controlul parla/entar este for/a cea /ai 5nalt1 de control .ugetar i
rezult1 din Constitu,ia Ro/?niei. %a acest control particip1 Co/isiile
parla/entare, Ca/era Deputa,ilor, $enatul i -arla/entul
'+
.
aL 'omisiile $ermanente ale 'amerei He$ut!iilor i
$enatului, 5n special HCo/isiile de .uget, finan,e i .1nciH, precu/ i alte co/isii
per/anente ale c1ror atri.u,iuni afecteaz1 i controleaz1 e4ecu,ia aloca,iilor
.ugetare din do/eniul lor de responsa.ilitate>
.L 'omisiile de anc.et!, 5nfiin,ate la cererea oric1reia dintre cele dou1
Ca/ere ale -arla/entului, controleaz1 anu/ite do/enii sau ac,iuni ce au
i/plicat fondurile pu.lice 5n perioada unei e4ecu,iei .ugetare>
cL 'amera He$utailor sau 0enatul controleaz1 prin dez.aterea
Constat1rilor ce privesc e4ecu,ia .ugetar1 f1cute prin Rapoartele Co/isiilor
per/anente sau de anc:et1>
dL %arlamentul 5n plenul s1u 5i e4ercit1 controlul general, atri.uit de
'+
". Condor, Hre$t fiscal "i financiar, !d. Tri.una !cono/ic1, Bucuresti, +228, p. +;;<+''.
72
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
Constitu,ie i regula/entele parla/entare, prin dez.ateri i apro.1ri ele legi. 5n
ti/pul e4ecu,iei .ugetare sau dup1 5nc:iderea e4ecu,iei .ugetare, pe .aza:
"nfor/1rilor f1cute de 6uvern asupra H/ersuluiE e4ecu,iei .ugetare, t1c?nd
i propuneri de rectific1ri .ugetare>
dez.aterii ..Contului general anual de e4ecu,ie .ugetar1H 5ntoc/it
dup1 5nc:eierea e4erci,iului financiar<.ugetar. Aici controlul se
e4ecut1 prin dez.ateri parla/entare /ai 5nt?i 5n cadrul Co/isiilor i
Ca/erelor parla/entare i apoi al -arla/entului 5n plen. -rin votul dat,
autoritatea e4ecutiv1 este desc1rcat1 de gestiunea .ugetar1 deoarece
-arla/entul, 5n calitate de reprezentant al poporului, este singura autoritate
pu.lic1 ce e4ercit1 dreptul de supraveg:ere privind /odul / care au
fost percepute veniturile pu.lice i efectuate c:eltuielile apro.ate prin
.ugetul ad/inistra,iei centrale de stat.
=#6#2# Co%'rolul Duri&dic0io%al e*ec'ua' de Cur'ea de Co%'uri
Curtea de Conturi este organul de specialitate i de control financiar pe l?ng1
-arla/ent ai c1rui /e/.ri sunt nu/i,i de -arla/ent, au independen,1 i
ina/ovi.ilitate, .a are ur/1toarele atri.u,iuni constitu,ionale:
..Controleaz1 /odul de for/are, de ad/inistrare i de 5ntre.uin,are
a resurselor financiare ale statului i sectorului pu.lic
'*
H>
Fprezint1 anual -arla/entului Raportul asupra Conturilor de gestiune
ale Bugetului pu.lic na,ional din e4erci,iul .ugetar e4pirat care
cuprinde i neregulile constatate
''
H>
Fla cererea Ca/erei Deputa,ilor sau $enatului controleaz1 /odul
de gestionare a resurselor pu.lice i raporteaz1 cele constatate
'3
H
Rapoartele Cur,ii sunt e4a/inate 5n Qedin,ele Co/une
!fectuarea controlului 5n sarcina Cur,ii de Conturi .
desf1oar1 pe trei sec,iuni, controlul preventiv ulterior i cel =urisdic,ional.
Controlul preventiv al Cur,ii de Conturi este un control care i/plic1
verificarea i analiza legalit1,ii anga=a/entelor i a efectu1rii unor pl1,i,
precu/ i utilizarea creditelor .ugetare 5n li/ita i confor/ destina,iei
sta.ilite prin legea .ugetar1 anual1.
-rin e4ercitarea acestei for/e de control sunt oprite, 5nainte
'*
'onstituia +om,nia, art. +'2@+
''
'onstituia +om,nia, art. +'2@*
'3
'onstituia +om,nia, art. +'2@'
8;
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
de efectuare, opera,iunile financiare nelegale. Controlul se e4ercit1 as upra
docu/entelor ordonatorilor principali de credite ai Bugetului ad/inistra,iei
centrale de stat .ugetului asigur1rilor sociale de stat i ai fondurilor speciale cu
privire la:
< legalitatea actelor 5n func,ie de prevederile legii anuale de
apro.are a proiectului .ugetului pu.lic na,ional se refer1 la /odul de
utilizare a aloca,iilor .ugetare, 5n li/itele valorice i confor/ destina,iei
lor din aceast1 lege:
< legalitatea anga=a/entelor luate i a efectu1rii pla,ilor 5n
confor/itate cu principiul specialit1,ii persoanei =uridice i al atri.u,iilor
ad/inistratorilor ce gestioneaz1 fondurile pu.lice respective. Controlul
ulterior al Cur,ii de Conturi asigur1 verificarea conturilor de e4ecu,ie
.ugetar1 5n pri/ul r?nd ale ordonatorilor principali de credite, dar i ale
celorlal,i.
Dac1 5n cadrul controlului preventiv Curtea a ur/1rit legalitatea
declan1rii unei viitoare gestiuni financiare, prin controlul ulterior se
ur/1rete legalitatea, oportunitatea i eficienta efectu1rii opera,iunilor de=a
produse i e4ecutate. Acest control are ca scop i refacerea patri/oniului
pu.lic lezat prin opera,iunile financiare efectuate fraudulos sau negli=ent,
sanc,ionarea persoanelor vinovate i prevenirea 5n viitor.
O.iectivele acestui control, periodic i total, sunt /ultiple, dar esen,iale
sunt ur/1toarele:
verificarea e4actit1,ii i realit1,ii .ilan,urilor conta.ile, conturilor de
rezultate i a conturilor de e4ecu,ie .ugetar1:
verificarea 5ndeplinirii o.liga,iilor financiare c1tre .ugetul pu.lic
na,ional sau c1tre alte fonduri sta.ilite de lege>
verificarea utiliz1rii aloca,iilor .ugetare sau fondurilor
speciale confor/ destina,iei sta.ilite prin lege>
verificarea calit1,ii gestiunii econo/ico<financiare dac1 prin aceasta
se afecteaz1 drepturile statului, unit1,ilor ad/inistrativ<teritoriale
sau institu,iilor pu.lice ori se creeaz1 o.liga,ii 5n sarcina acestora>
verificarea opera,iunilor indicate prin :ot1r?ri fie ale
Ca/erei Deputa,ilor, fie ale $enatului Ro/?niei.
$pre deose.ire de oricare organis/ de control. Curtea de Conturi are 5n
co/ponent1 o $ec,ie i un Colegiu =urisdic,ionale financiare, cu =udec1tori i
procurori financiari ina/ovi.ili, care cerceteaz1, anc:eteaz1 i =udec1
ad/inistratorii, conta.ilii i gestionarii statului.
Acestea func,ioneaz1 5n dou1 trepte astfel:
8+
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
pri/a treapt1, ca instan,1 de fond =udec1 5nt?/pin1rile introduse
5/potriva deciziilor e/ise de preedin,ii $ec,iilor de Control ale
Cur,ii>
a doua treapt1, ca instan,1 de recurs =udec1 toate recursurile
5ndreptate 5/potriva :ot1r?rilor =udecate pe fond dac1 acestea sunt
suscepti.ile de a fi recuperate.
9n cazurile 5n care sunt introduse cereri de ree4a/inare a solu,iilor date
de -rocurorul general financiar al Cur,ii care vizeaz1 clasarea unor dosare,
acestea sunt e4a/inate de Curtea de Conturi care =oac1 rolul de organ
=urisdic,ional supre/.
9n concluzie, controlul Cur,ii de Conturi a Ro/?niei se e4ercit1 asupra
constituirii, gestion1rii, repartiz1rii i utiliz1rii resurselor financiare pu.lice.
Curtea prezint1 anual -arla/entului, un Raport asupra Conturilor de gestiune
ale Bugetului pu.lic na,ional cuprinz?nd i neregulile constatate cu
propuneri de corec,ie viitoare.
=#6#.# Co%'rolul admi%i&'ra'i)1*i%a%ciar e*ec'ua' de
or$a%i&mele admi%i&'ra0iei publice
Acest control este organizat 5n cadrul organis/elor ce apar,in de
autorit1,ile ad/inistra,iei pu.lice, 5n /od e4plicit al autorit1,ilor e4ecutive,
constituind tipul controlului specializat 5n do/eniul financiar<conta.il specific
activit1,ilor ce privesc /1ri/ea veniturilor .ugetare i destina,ia c:eltuielilor
tuturor institu,iilor pu.lice i patri/oniului acestora.
Corpul de Control al unor astfel de co/parti/ente este for/at din
inspectori, controlori, revizori, e4per,i, auditori i consilieri de specialitate
organiza,i la nivel central sau 5n servicii descentralizate 5n teritoriu.
Controlul ad/inistrativ<financiar asupra ad/inistr1rii, gestion1rii i
utiliz1rii fondurilor de la .ugetul de stat func,ioneaz1 per/anent, este organizat i
se realizeaz1 prin Corpul de Control al -ri/ului inistru, inisterul 0inan,elor
-u.lice i Ordonatorii creditelor de la .ugetul de stat.
\ 'ontrolul 'or$ului de 'ontrol al %rimului 6inistru al 6uvernului
Ro/?niei are printre alte atri.u,iuni i desf1urarea unor ac,iuni de control
specializat nu/ai 5n do/eniul e4ecu,iei .ugetare i nu/ai la ordinul -ri/ului
inistru. 6uvernul He4ercit1 conducerea general1 a activit1,ii e4ecutive 5n
do/eniul finan,elor pu.lice
'7
, 5n care scop:
aL !4a/ineaz1 periodic:
< $itua,ia financiar1 pe econo/ie>
'7
Legea nr. 12/199/ $ri)ind finanele $ublice, art. '@+.
8*
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
!4ecu,ia .ugetului pu.lic na,ional>
!4ecu,ia .ugetelor fondurilor speciale>
.L $ta.ilete /1suri pentru /en,inerea sau 5/.un1t1,irea ec:ili.rului
financiar.
\ 'ontrolul 6inisterului &inanelor %ublice .
$e realizeaz1 prin inter/ediul a dou1 categorii de organe specializate:
aL Direc,iile generale i Direc,iile de control financiar specializate care
func,ioneaz1 5n structura organizatoric1 a inisterului 0inalelor -u.lice
apro.at1 prin :ot1r?re guverna/ental1>
.L Direc,iile generale =ude,ene ale finan,elor pu.lice func,ion?nd ca $ervicii
na,ionale descentralizate 5n coordonarea prefec,ilor i su.ordinea inistrului
0inan,elor -u.lice.
Controlul .ugetar efectuat de structurile inisterului 0inan,elor -u.lice,
centrale i ad/inistrativ teritoriale vizeaz1 controlul i ur/are
'8
acestuia /1suri
necesare asupra:
< Ad/inistr1rii i utiliz1rii fondurilor de la .ugetul de stat:
< Realiz1rii veniturilor .ugetare:
< C:eltuirii cu eficien,1 a resurselor financiare:
< Asigur1rii ec:ili.rului .ugetar:
< Aplic1rii politicii .ugetare a statului.
9n acest cadru, cu prile=ul controlului, organele de inspec,ie tre.uie s1 ,in1
sea/1, cu prioritate, de o serie de o.iective specifice:
aL 5ncadrarea c:eltuielilor efectuate de c1tre institu,iile pu.lice 5n li/ita
su/elor .ugetare sau a fondurilor repartizate i respectarea destina,iei sta.ilite pe
su.diviziunile clasifica,iei 5n .ugetele de venituri i c:eltuieli>
.L Repartizarea de c1tre ordonatorii principali i secundari a aloca,iilor
.ugetare la ter/enele i cuantu/ul prev1zute de nor/ele legale>
cL !fectuarea c:eltuielilor cu respectarea nor/elor i a dispozi,iilor legale
prin care s<au apro.at c:eltuielile respective>
dL odul 5n care se ac,ioneaz1 pentru restr?ngerea c:eltuielilor la necesarul
real, eli/inarea c:eltuielilor neecono/ice i inoportune i a tendin,ei de a utiliza 5n
5ntregi/e su/ele .ugetare ale fondurilor alocate.
Controlul ordonatorilor de credite .ugetare. Controlul ordonatorilor
ele credite este organizat i func,ioneaz1 ir. su.ordinea /inisterelor, a
organelor centrale ale ad/inistra,iei pu.lice ca i a fiec1rei institu,ii
pu.lice autono/e. Controlul financiar se e4ecut1 de c1tre specialitii
din co/parti/ente ca: direc,ii, oficii. $ervicii ad/inistra,ie.
'8
Legea nr. 12/199/ $ri)ind finanele $ublice, art. '@*.
8'
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
Controlul vizeaz1 activit1,ile i ac,iunile de care r1spund ordonatorii de credite
'(
:
aL #tilizarea creditelor .ugetare confor/ destina,iilor sta.ilite prin .uget>
.L Realizarea veniturilor proiectate i apro.ate prin .uget:
cL 0olosirea cu eficien,1 i eficacitate a su/elor pri/ite ele la .ugete>
dL "ntegritatea .unurilor pu.lice i private 5ncredin,ate institu,iei>
eL Organizarea i tinerea la zi a conta.ilit1,ii i prezentarea la ter/en a d1rilor de
sea/1 conta.ile asupra e4ecu,iei .ugetare,
Aceast1 for/1 de control ad/inistrativ<financiar specializat pe ra/uri,
do/enii sau structuri ale econo/iei na,ionale, .ugetare din siste/ul .ugetului
pu.lic na,ional, are ca prioritate ur/1rirea e4ecu,iei .ugetare i a 5nc:eierii
e4erci,iilor financiar<.ugetare li/itele /ini/e ale veniturilor cuvenite i la li/itele
/a4i/e ale c:eltuielilor pe destina,iile sta.ilite prin .ugete.
etodele, te:nicile i procedurile de control folosite se/nific1 i eli/in1
orice fel de anga=are .1neasc1, c:eltuial1 sau plata .ugetar1 inoportun1,
neecono/ic1, neeficienta i cu at?t /ai /ult nelegal1 din punct de vedere .ugetar.

CAPITOLUL A
CONSIDERA4II !ENERALE PRI>IND
E?CEDENTULEDE;ICITUL U!ETAR
'(
Legea nr. 72/199/ $ri)ind finanele $ublice, art. '8
83
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
!4cedentul@deficitul .ugetar
!4cedentul sau deficitul .ugetului
'G
de stat, al .ugetului asigur1rilor sociale
de stat i al .ugetelor fondurilor speciale se sta.ilete ca diferen,1 5ntre veniturile
5ncasate i pl1,ile efectuate p?n1 la 5nc:eierea e4erci,iului .ugetar.
Cu e4cedentele definitive rezultate dup1 5nc:eierea e4erci,iului .ugetar i cu
alte surse prev1zute de lege se di/inueaz1 deficitele din anii preceden,i, respectiv
i datoria pu.lica 5n situa,ia .ugetului de stat.

!4ecu,ia de casa .ugetara
!4ecu,ia de casa a .ugetelor ce co/pune siste/ul .ugetar se realizeaz1 prin
trezoreria statului pe .aza nor/elor /etodologice e/ise de inisterul 0inan,elor
-u.lice, care asigura:
a, 5ncasarea veniturilor .ugetare>
b, efectuarea pla,ilor dispuse de persoanele autorizate ale institu,iilor pu.lice,
5n li/ita creditelor .ugetare i destina,iilor apro.ate potrivit dispozi,iilor legale>
c, efectuarea opera,iunilor de 5ncas1ri i pl1,i privind datoria pu.lica interna i
e4terna rezultata din 5/pru/uturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a
celor privind ra/.ursarea ratelor la scadenta i plata do.?nzilor, co/isioanelor,
spezelor i altor costuri aferente>
d, efectuarea altor opera,iuni financiare 5n contul autorit1,ilor ad/inistra,iei
pu.lice centrale i locale.
-rin trezoreria statului se pot efectua i ur/1toarele opera,iuni:
a, p1strarea disponi.ilit1,ilor reprezent?nd fonduri e4terne nera/.ursa.ile sau
contravaloarea 5n lei a acestora, pri/ite pe .aza de acorduri i 5n,elegeri
guverna/entale i de la organis/e interna,ionale, i utilizarea acestora potrivit
.ugetelor apro.ate sau folosirea acestora pe .aza de :ot1r?ri ale 6uvernului,
potrivit destina,iilor sta.ilite de donatori sau pentru c:eltuieli de capital 5n
sectoarele pu.lice i econo/ice, dup1 caz>
b, efectuarea de plasa/ente financiare din disponi.ilit1,ile aflate 5n contul
general al trezoreriei statului prin Banca Na,ionala a Ro/?niei>
c, alte opera,iuni financiare prev1zute de lege.
De*ici'ul bu$e'ar
9. Hefiniii
Dei unul din principiile de .az1 ale ela.or1rii .ugetului de stat Kca de altfel a
oric1rui tip de .ugetL este ec:ili.rul .ugetar, acesta din ur/1 nu se realizeaz1, de cele
'G
+e)ista :ribuna economic!, nr. '3<'8, +22G.
87
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
/ai /ulte ori, 5n /od auto/at, prin acoperirea c:eltuielilor .ugetare cu veniturile
.ugetare, 5n astfel de situa,ii spune/ c1 .ugetul se ela.oreaz1 cu deficit
'2
de
finan,are, care poart1 nu/ele de deficit de bugetare. Aceasta 5nsea/n1 c1 c:eltuielile
pu.lice sunt /ai /ari 5n anul respectiv dec?t 5ncas1rile fiscale Kdin i/pozite i ta4eL
din acel an.
Deficitul .ugetar este opusul sur$lusului bugetar care are loc atunci c?nd
veniturile fiscale dep1esc c:eltuielile pu.lice.
Deficitul care se .azeaz1 pe diferen,a dintre su/a c:eltuielilor pu.lice
ocazionate cu pl1,ile prin transferuri i cele pentru cu/p1rare de .unuri i servicii
pu.lice i su/a veniturilor fiscale este considerat deficit $rimar. Dac1 la deficitul
pri/ar se adaug1 pl1,ile de do.?nzi aferente 5/pru/utului de stat, 5nscrise 5n .uget su.
for/1 de c:eltuial1 pu.lic1, se o.,ine deficitul total.
Atunci c?nd .ugetul de stat este raportat la o econo/ie care asigur1 folosirea
deplin1 a for,ei de /unc1, se poate vor.i de buget a7ustat in mod ciclic, care este
definit ca surplusul sau deficitul .ugetar care va e4ista dac1 econo/ia asigur1
folosirea deplin1 a for,ei de /unc1, adic1 dac1 venitul na,ional o.,inut este egal cu
venitul na,ional poten,ial.
Deficitul total 5nregistrat 5ntr<un an poate fi divizat 5n dou1 co/ponente :
+. deficitul structural, care are loc atunci c?nd .ugetul a=ustat 5n /od ciclic este
5n deficit i
*. deficitul ciclic, care este definit ca deficitul .ugetar total /inus deficitul structural.
Dac1 puterea pu.lic1 nu g1sete potrivit1 sau posi.il1 a=ustarea c:eltuielilor
pu.lice la nivelul veniturilor fiscale, atunci se pune pro.le/a finan,1rii deficitului
.ugetar apro.at. Aceast1 pro.le/1 are dou1 /oduri de rezolvare: prin e/isiune
/onetar1 i prin 5/pru/ut de stat.
B. 6oneti-area deficitului bugetar
-rocesul e/isiunii /onetare, adic1 v?nzarea de active lic:ide .1ncilor co/erciale, este
nu/it /onetizarea deficitului i are un pronun,at caracter infla,ionist, 5n /od practic,
feno/enul se produce astfel: inisterul 0inan,elor poate vinde titluri de stat K.onuri de
tezaur sau alte instru/ente specificeL B1ncii Na,ionale, care 5n acest /od Facord1
5/pru/utH inisterului 0inan,elor KstatuluiL, deter/in?nd astfel sc1derea volu/ului
valoric al titlurilor de stat o.,inute de pu.lic.
-e /1sur1 ce Banca Na,ional1 cu/p1r1 titluri de stat, ea ofer1 .1ncilor
co/erciale rezerve supli/entare de active lic:ide i astfel crete cantitatea de .ani din
econo/ie. Banca Na,ional1 poate cu/p1ra titluri de stat de pe pia,a secundar1 pentru
deter/inarea v?nz1rilor de astfel de titluri, ceea ce constituie un ec:ivalent /odern al
e/isiunii /onetare.
'2
6:eorg:e D. Bistriceanu, Lexicon de finaneb!nciasigurari,Iol. ((, !d. !cono/ic1, Bucuresti, *;;+, p. '+.
88
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
onetizarea deficitului afecteaz1 econo/ia cresc?nd c:eltuielile totale datorit1
creterii c:eltuielilor pu.lice i a celor private, ca ur/are a creterii ofertei /onetare.
-e de alt1 parte, un nivel ridicat al venitului na,ional va conduce la creterea nevoii de
.ani pentru tranzac,ii i 5n scopuri de precau,ie. Dei se poate prognoza cu
certitudine c1 venitul na,ional va crete, efectul /onetiz1rii deficitului asupra ratei
do.?nzii este incert, deoarece are loc o cretere at?t a ofertei, c?t i a cererii de
/oned1.
onetizarea deficitului .ugetar este 5n /od clar infla,ionist1 p?n1 5n /o/entul
5n care econo/ia se 5ndreapt1 spre un nou ec:ili.ru pe ter/en lung, cu un nivel ridicat
al pre,urilor. ai /ult, dac1 guvernul decide s1 ur/eze aceast1 politic1 an de an, va
rezulta o cretere corespunz1toare a ofertei /onetare, adic1 o continuare a infla,iei.
#n e4e/plu de /onetizare a deficitului 5l reprezint1 e4icul anilor JG;, c?nd
.aza /onetar1 a crescut cu G;<2;Y pe an, deter/in?nd o cretere a ratei infla,iei cu +;;<
+';Y pe an 5n acea perioad1. !4e/plul e4icului tre.uie s1 constituie un avertis/ent
pentru orice tenta,ie 5n utilizarea crea,iei /onetare pentru finan,area deficitului.
"n ,ara noastr1, legiuitorul
3;
interzice acoperirea c:eltuielilor .ugetului de stat
prin recurgerea la e/isiunea /onetar1 sau prin finan,are direct1 de c1tre .1nci, 5n acest
/od, Ro/?nia se 5nscrie 5n procesul /oderniz1rii financiare, ea apropiindu<se de
Fecono/ia pie,elor financiareH caracteristic1 ,1rilor anglo<sa4one.
0inan,area inisterului 0inan,elor pe pia,a financiar1 per/ite deci li/itarea
recurgerii la crea,ie /onetar1.
%egea prevede totui posi.ilitatea ca BNR s1 poat1 acorda 5/pru/ut f1r1
do.?nd1, pentru acoperirea decala=ului te/porar dintre veniturile i c:eltuielile
.ugetului de stat, pe sea/a resurselor de creditare ale acesteia, 5/pru/ut ce nu poate
dep1i 5ntr<un an financiar +;Y din totalul c:eltuielilor .ugetului apro.at, precu/ i
du.lul capitalului BNR i al fondului de rezerv1 constituit. Aceast1 prevedere per/ite
deci crea,ia li/itat1 de /oned1 pentru finan,area decala=ului te/porar dintre veniturile
i c:eltuielile .ugetare din cursul anului fiscal.
-rin aceeai lege se ad/ite refinan,area datoriei pu.lice interne i finan,area
deficitului .ugetului de stat prin 5/pru/uturi de stat, 5n condi,iile legii.
'. &inanarea deficitului bugetar $rin Em$rumuturi de stat
9n zilele noastre, 5/pru/utul este o stare a e4isten,ei u/ane, un FtrucH
Kinstru/entL care ne a=ut1 s1 trece/ /ai uor i /ai repede peste prezent cu oc:ii
spre viitor.
9/pru/utul este cel care creeaz1 starea de ec:ili.ru 5ntre nevoi i resurse:
5ntre nevoile crescute de resurse i resursele li/itate ale celui care se 5/pru/ut1
Kde.itorulL i nevoile de fructificare a resurselor e4cedentare ale creditorului.
3;
Legea nr. 72/199/ $ri)ind finanele $ublice, art. +(.
8(
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
-ro.le/a recurgerii la 5/pru/ut de c1tre stat pentru finan,area deficitului
.ugetului s1u tre.uie s1 fie la fel ca 5n cazul recurgerii agen,ilor econo/ici la
5/pru/ut. Dac1 statul se 5/pru/ut1 pe pia,a financiar1 pentru acoperirea deficitului,
tre.uie ca FprofitulH pe ter/en /ediu i lung realizat din finan,area c:eltuielilor
pu.lice s1 fie suficient de /are pentru a acoperi serviciul datoriei Kdo.?nda la
5/pru/utL, s1 acopere pierderea de utilitate pe care o suport1 pia,a prin privarea
acesteia de resursele folosite pentru acoperirea deficitului i nu pentru finan,area
.unurilor oferite de ea, iar factorii de decizie pu.lic1 s1<i /en,in1 credi.ilitatea 5n
ur/a recurgerii la 5/pru/utul de stat. Cu alte cuvinte, statul tre.uie s1 finan,eze
.unuri pu.lice cerute de pia,1 5n ansa/.lul ei, astfel 5nc?t ni/eni, pe c?t posi.il, s1 nu
ai.1 de suferit o pierdere de utilitate din cauza aloc1rii resurselor prin inter/ediul
deficitului .ugetar.
9n /od nor/al, pentru finan,area deficitului .ugetar, inisterul 0inan,elor va
vinde titluri de stat c1tre pu.lic, reduc?nd rezervele i oferta de /oned1 din econo/ie.
O dat1 ce titlurile de stat au fost v?ndute, guvernul este o.ligat s1 pl1teasc1
de,in1torului acestor titluri KcreditorilorL 5n fiecare an o anu/it1 su/1 reprezent?nd
do.?nda i apoi s1 ra/.urseze creditul sau principalul la scaden,1. Aceasta 5nsea/n1
c1 e4ist1 un cost pl1tit pu.licului pentru finan,area deficitului.
-rin 5/pru/utul de stat anga=at, guvernul 5i acoper1 deficitul pe ter/en scurt
f1r1 s1 ai.1 loc o cretere a fiscalit1,ii, dar, pentru c1 tre.uie pl1tit1 do.?nda la
datorii, aceasta 5nsea/n1 c1 o /are parte din veniturile fiscale viitoare tre.uie s1 fie
dedicate serviciului i nu finan,1rii .unurilor i serviciilor pu.lice viitoare.
9n leg1tur1 cu deficitul .ugetar, c?t de Fd1un1torH este acesta i dac1 tre.uie
li/itat1 utilizarea politicii .ugetare la creterea venitului na,ional 5n perioadele de
recesiune a econo/iei, e4ist1 controverse.
$urplusurile i deficitele .ugetare sunt for/e ale econo/isirii, respectiv
dezecono/isirii Kreducerii ratei de econo/isireL pu.lice Kguverna/entaleL. Deciziile
guverna/entale de a econo/isi sau a dezecono/isi afecteaz1 econo/isirea na,ional1
Kecono/isirea privat1 i cea pu.lic1L din econo/ie.
#n deficit .ugetar este ec:ivalent cu sc1derea econo/isirii Kecono/isirea
na,ional1 este /ai /ic1 dec?t cea privat1L i efectele acesteia pot fi pozitive sau
negative, 5ntr<o lucrare recent1, Mo:n Sennet: 6al.rait:, dup1 ce afir/1 c1 F!4ist1 trei
/ari categorii de c:eltuieli pu.lice : cele care nu servesc nici un scop vizi.il, prezent
sau viitor, cele care sus,in sau dezvolt1 condi,iile econo/ice i sociale curente i cele
care 5i aduc contri.u,ia sau per/it o cretere 5n viitor a veniturilor, a produc,iei i a
.un1st1rii generaleH, nu se sfiete s1 sus,in1 c1, 5n anu/ite cazuri /otivate, este
accepta.il s1 se recurg1 la 5/pru/utul de stat pentru finan,area unor c:eltuieli
pu.lice.
8G
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
9n continuare, prezent1/ o situa,ie cu ponderea deficitului .ugetar 5n -"B 5n
Ro/?nia i alte c?teva ,1ri occidentale dezvoltate, din care rezult1 c1 toate aceste ,1ri
apeleaz1 la deficit .ugetar 5n /od constant pentru finan,area c:eltuielilor pu.lice.
H. #fectele $er)erse ale $oliticii bugetare 4deficitului bugetar5
5n general, deficitele .ugetare /ari nu sunt de dorit din cauz1 c1 ele conduc la
feno/enul cunoscut 5n literatura de specialitate su. denu/irea de croTding out sau
Fefect de evic,iuneH. Acest ter/en dese/neaz1 procesul care are loc c?nd o cretere a
finan,1rii c:eltuielilor pu.lice prin 5/pru/uturi de stat deter/in1 o cretere a ratelor
do.?nzii i reducerea investi,iilor i consu/ului.
Dac1 creterea 5ndator1rii statului are un efect /are asupra ratelor do.?nzii,
c:eltuielile private vor sc1dea ca ur/are a reducerii planurilor investitorilor priva,i
de a investi, 5n aceast1 situa,ie, pe totalul econo/iei, c:eltuielile nu vor crete
se/nificativ.
Dac1 5ndatorarea statului nu are efect asupra ratelor do.?nzii, atunci nu va avea
loc o reducere a c:eltuielilor private, iar cererea agregat1 va crete prin creterea
c:eltuielilor pu.lice, 5n acest caz, dei c:eltuielile pu.lice pot s1 nu per/it1 creterea
investi,iilor private, investi,iile totale pot totui s1 creasc1. Acest proces al
investi,iilor pu.lice are loc atunci c?nd guvernul c:eltuiete .anii pentru investi,ii
productive Kautostr1zi, osele, construc,ii, investi,ii 5n capital u/anL, 5n acest caz,
politica .ugetar1 e4pansionist1 Kprin inter/ediul unui deficit .ugetar ridicatL va
te/pera investi,iile private, dar investi,iile totale pot s1 nu fie afectate, deoarece
investi,iile pu.lice Ki 5ndeose.i cele productiveL cresc. At?t ti/p c?t investi,iile
pu.lice sunt la fel de productive ca i cele private, acestea nu vor reduce stocul viitor de
capital i nici venitul na,ional viitor. Aadar, este i/portant ca aceste c:eltuieli pu.lice
s1 fie ocazionate 5n leg1tur1 cu .unuri de capital productive.
-1rerile principalelor coli econo/ice 5n privin,a consecin,elor deficitelor
.ugetare /ari sunt diferite. Astfel, potrivit lui ilton 0ried/an, eful Qcolii
/onetariste, dac1 politica .ugetar1 a putut p1rea uneori eficace, aceasta s<a datorat
faptului c1 ea era finan,at1 prin crearea de /oned1. Analiza are loc 5n felul ur/1tor:
atunci c?nd rata do.?nzii variaz1, oferta de /oned1 este practic nesc:i/.at1, deoarece
econo/isirea < contrar afir/a,iilor lui SeBnes < nu va fi influen,at1 din /otive de
specula,ie, ci pur i si/plu din /otive de precau,ie, acestea din ur/1 fiind
independente de rata do.?nzii, 5n consecin,1, atunci c?nd un deficit pu.lic este finan,at
prin 5/pru/ut, creterea provocat1 de ratele do.?nzii nu va putea spori oferta de
/oned1. -olitica .ugetar1 va retrage deci, f1r1 contrapartid1, lic:idit1,ile de pe pia,a
financiar1, ceea ce va deter/ina fir/ele s1<i reduc1 investi,iile, adic1 ele vor fi
F5nl1turateH KcroTding outL.
82
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
-ost<ReBnesianitii ad/it e4isten,a unui Fefect de evic,iuneH. 5n sc:i/., ei refuz1
s1 considere c1 acesta este total, c1 rata do.?nzii nu are nici o influen,1 asupra
econo/isirii. Astfel, potrivit unui e4ponent al acestui curent de g?ndire, Ma/es To.in,
Fo politic1 .ugetar1 este eficace 5n situa,ia de neutilizare deplin1 a for,ei de /unc1,
deoarece deficien,ele a.sor. econo/iile care, 5n a.sen,a unei cereri de investi,ii private
suficiente, se vor disipa din cauza reducerii venituluiH
Dac1 ne referi/ la studiile econo/etrice 5ntreprinse 5n do/eniul de care ne
ocup1/, ele nu per/it s1 se rezolve 5n /od net pro.le/a. Rezultatele /odelelor
folosite confir/1 sau infir/1 teza Fefectului de evic,iuneH, dup1 cu/ autorii acestor
/odele sunt sau nu sunt partizanii acestui efect.
9n realitate, ceea ce tre.uie su.liniat este c1 intensitatea Fefectului de
evic,iuneH depinde de rata de econo/isire. Dac1 aceasta este ridicat1, deficitul
.ugetar are toate ansele s1 fie neutru. Dac1 ea este redus1, pot ap1rea dou1
situa,ii: K+L fie statul 5i /en,ine efortul investi,ional i nevoia de finan,are care
rezult1 este acoperit1 prin inter/ediul unei creteri a ratei do.?nzii, prin capitaluri
din afara ,1rii care, printr<o eventual1 apreciere a cursului valutar, risc1 s1
pre=udicieze co/petitivitatea fir/elor, K*L fie statul conciliaz1 deficitul i
ec:ili.rul de pl1,i e4terne, astfel 5nc?t econo/ia, lipsit1 de capitaluri suficiente, nu
/ai poate s1 finan,eze toate investi,iile necesare asigur1rii relans1rii econo/iei.
9n concluzie, eficacitatea politicii .ugetare tre.uie s1 fie apreciat1 ,in?nd
cont de nivelul de econo/isire i de locul sectorului pu.lic 5n accesul la credit i
econo/isire. $au, aa cu/ su.linia Mean Rivoire, Ftoat1 pro.le/a este de a ti cu/
reac,ioneaz1 econo/ia na,ional1 la deficitul finan,elor pu.lice.
9n /1sura 5n care ea reac,ioneaz1 prin creterea i/porturilor, ,ara se
5ndatoreaz1 efectiv. 6enera,iile viitoare vor tre.ui s1 pl1teasc1 nota.
9n /1sura 5n care ea reac,ioneaz1 printr<o relansare a produc,iei sau printr<o
cretere a pre,urilor, se poate considera c1 genera,ia prezent1 co/penseaz1 e4cesul
c:eltuielilor pu.lice /uncind /ai /ult sau reduc?nd nivelul de via,1.
9n /1sura 5n care deficitul .ugetar este co/pensat printr<o rigoare /onetar1
crescut1, se poate considera c1 c:eltuielile private i 5n /od deose.it investi,iile
productive sunt sacrificate de c1tre c:eltuielile pu.lice. Creterea econo/ic1 se va
g1si cu adev1rat relansat1, ceea ce va constitui o lips1 de c?tig pentru genera,iile
viitoare.
Astfel, deficitul nu este, la drept vor.ind, un su.stitut al i/pozitului. Acesta
nu /ai este un i/pozit a/?nat. ! pur i si/plu un i/pozit difuz
3+
.
#. #c.i)alena ricardian! "i deficitul bugetar
3+
Mean Rivoire, Les enigmes economiCues, -#0, -aris, +22*, pp. +;+<+;*.
(;
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
%a controversele n1scute 5n leg1tur1 cu Fefectul de evic,iuneH generat de
deficitul .ugetar, se adaug1 cele privitoare la consecin,ele negative su.liniate de
teoria Fanticipa,iilor ra,ionaleH. Aceast1 teorie, e/is1 ini,ial de ut: 5n +28+ i
apoi de R. %ucas 5n +2(*, presupune c1 agen,ii cunosc /odul de func,ionare a
econo/iei i efectele politicilor econo/ice, 5n aceste condi,ii, dac1 politica
.ugetar1 este activ1, adic1 dac1 deficitul .ugetar este /are, sectorul privat i, 5n
general, contri.ua.ilii consider1 c1 c:eltuielile pu.lice supli/entare vor fi
co/pensate 5n viitor prin creterea prelev1rilor fiscale. Ca ur/are, ei vor s1
econo/iseasc1 o parte din venitul lor pentru a face fa,1 acestor sarcini fiscale
viitoare.
"/plica,iile teoriei Fanticipa,iilor ra,ionaleH asupra politicii .ugetare au fost
dezvoltate 5n special de R.M. Barro, 5n +2(3. Acesta a reluat teoria ec:ivalen,ei
atri.uit1 lui D. Ricardo i a for/ulat principiul indiferen,ei /odului de finan,are a
deficitelor pu.lice, din /o/ent ce 5/pru/utul de stat 5nsea/n1, pur i si/plu, o
a/?nare 5n ti/p a sarcinii fiscale suportate de contri.ua.ili, care anticipeaz1 5n
/od perfect acest raport. Teoria lansat1 de Barro este cunoscut1 ca Fteoria
ec:ivalen,ei ricardieneH.
Teoria ricardian1 a politicii .ugetare argu/enteaz1 c1 alegerea 5ntre
finan,area prin i/pozite i finan,area prin 5/pru/ut a c:eltuielilor pu.lice are
efecte ec:ivalente Kse o.serv1 aici si/ilitudinea cu pri/a teore/1 a lui odigliani
< iller aplica.il1 la nivelul agentului econo/ic : valoarea de pia,1 a unei fir/e
este independent1 de /odul de finan,are a investi,iilor acesteiaL.
-otrivit teoriei ec:ivalen,ei ricardiene, oricare ar fi /odul de finan,are a
c:eltuielilor pu.lice, acestea vor avea aceeai valoare prezent1 i deci contri.ua.ilii
vor pl1ti aceeai valoare prezent1 a i/pozitelor, fie c1 are loc o cretere a
i/pozitelor ast1zi, fie c1 acestea sunt a/?nate 5n viitor prin inter/ediul
5/pru/utului de stat.
%a .aza acestei teorii stau trei ipoteze:
+. pie,ele sunt ec:ivalente Ke4ist1 o utilizare deplin1 a for,ei de /unc1L>
*. anticipa,iile sunt ra,ionale >
'. agen,ii econo/ici au un orizont de planificare infinit.
#lti/a ipotez1 se/nific1 faptul c1 genera,iile prezente sunt preocupate de
.un1starea genera,iilor viitoare i c1 /otiva,ia esen,ial1 a econo/isirii este de a
l1sa o /otenire acestora din ur/1. Rezult1 c1 o reducere a i/pozitelor nu va avea
efecte nici asupra consu/ului prezent al fa/iliilor, nici asupra ratei do.?nzii reale.
!/isiunii de titluri pu.lice necesare finan,1rii deficitului .ugetar 5i va corespunde o
econo/isire privat1 supli/entar1 riguros ec:ivalent1. Aceast1 Flege a lui $aB a
deficitului pu.licH, cu/ o nu/ete $tiglitz, decurge din aceea c1 agen,ii econo/ici
econo/isesc ceea ce ei tre.uie 5n viitor s1 consacre particip1rii prin i/pozite la
(+
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
serviciul datoriei pu.lice Kcapital i do.?nziL. Avu,ia lor net1 nu este deci afectat1
prin plata unor i/pozite /ai /ici 5n prezent.
-entru ca teoria ec:ivalen,ei ricardiene s1 fie plauzi.il1, tre.uie 5ndeplinite
dou1 condi,ii, 5n pri/ul r?nd, statul i contri.ua.ilii tre.uie s1 ai.1 de pl1tit aceeai
rat1 a do.?nzii la 5/pru/uturile contractate de ei. Dac1 guvernul KstatulL o.,ine
5/pru/utul la o rat1 /ai sc1zut1, pro.a.il din cauz1 c1 el prezint1 un risc /ai /ic
de neplat1 dec?t un contri.ua.il individual, contri.ua.ilii vor prefera finan,area prin
5/pru/ut al statului a c:eltuielilor pu.lice Kcu toate c1 s<ar putea ca acest avanta= al
costului /ai /ic al 5/pru/utului s1 fie ani:ilat de eficien,a /ai /ic1, 5n general, 5n
sectorul pu.lic dec?t 5n cel privatL. A doua condi,ie este c1 indivizii tre.uie s1 fie
preocupa,i de soarta genera,iei viitoare.
%a aceste condi,ii se /ai adaug1 cele privitoare la: unicitatea ec:ili.rului,
a.sen,a constr?ngerii privind lic:iditatea KTo.inL, e4isten,a unui siste/ neutru de
i/pozite, transferuri i su.ven,ii etc. At?t ti/p c?t aceste condi,ii nu sunt reunite i
5n practic1 < acest lucru nu se 5nt?/pl1 niciodat1 <, politica .ugetar1 va avea, 5n
general, efecte de redistri.uire intergenera,ii, la care agen,ii econo/ici, c:iar perfect
ra,ionali, nu pot s1 se opun1. Acest fapt 5l face pe $tiglitz s1 sus,in1 c1 una din
/otiva,iile i unul din rezultatele esen,iale ale politicii .ugetare vor fi per/iterea
5/p1r,irii riscului 5ntre genera,ii, ceea ce pia,a privat1 nu poate s1 fac1. -e de alt1
parte, odigliani consider1 c1, dac1 co/porta/entul de econo/isire al fa/iliilor este
/ai .ine apro4i/at prin teoria ciclului vie,ii < ceea ce /otiveaz1 acu/ularea averii
este /ai ales consu/ul 5n perioada de retragere din via,a activ1 KpensieL <, politica
.ugetar1 va avea atunci, 5n general, efecte reale.
CAPITOLUL 6
SINTE<A E>OLU4IEI U!ETARE @N RO2FNIA
Trecerea Ro/?niei de la econo/ia socialist1 la econo/ia de pia,1 a
necesitat profunde /uta,ii i 5n siste/ul financiar, deoarece noile cerin,e i condi,ii
(*
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
ale siste/ului econo/iei de pia,1 presupunea adaptarea /ecanis/ului financiar i
i/plicit refor/e 5n do/eniul finan,elor pu.lice.
9ncep?nd cu anul +22;, s<a i/pus func,ionarea corespunz1toare a p?rg:iilor
econo/ice i financiare, 5n sensul ac,ionarii acestora pentru creterea i dezvoltarea
econo/ic1, pentru stoparea factorilor pertur.atori ai centralis/ului e4cesiv
3*
.
-ri/a prioritate 5n do/eniul politicii financiare, dup1 trecerea Ro/?niei la
econo/ia de pia,1, a fost aceea de diri=are a resurselor financiare pu.lice spre
satisfacerea nevoilor sociale, utiliz?nd nu /etode ad/inistrative de conducere, ci
/etode econo/ice.
$copul politicilor .ugetare este acela de ar/onizare a sta.ilit1,ii
/acroecono/ice cu creterea dura.il1 i sti/ularea econo/isirii i a investi,iilor.
9n acest sens, politica deficitului .ugetar, politica fiscal1 i politica c:eltuielilor
.ugetare au 5n vedere
3'
:
finan,area neinfla,ionist1 a sectorului pu.lic i utilizarea veniturilor pu.lice
5n scopul dezvolt1rii econo/ice>
refor/a siste/ului fiscal, prin pro/ovarea unor /etode, te:nici i principii
capa.ile s1 sti/uleze /unca, econo/isirea, investi,iile i ec:itarea>
ra,ionalizarea c:eltuielilor .ugetare 5n func,ie de priorit1,i.
Dup1 anul +2G2, siste/ul fiscal ro/?nesc a suferit i/portante transfor/1ri
care i<au pus a/prenta asupra veniturilor .ugetare i i/plicit asupra /odului cu/
au fost utilizate resursele financiare pu.lice.
9n perioada +22; *;;7, produsul intern .rut, veniturile .ugetare i
c:eltuielile .ugetare au cunoscut un trend cresc1tor, ceea ce denota preocuparea
pentru creterea i dezvoltarea econo/ic1, pentru crearea 5n plus valoare. 9n toat1
aceast1 perioad1 e4erci,iile s<au 5nc:eiat totui cu deficit .ugetar.
E)olu0ia produ&ului i%'er% bru'5 a )e%i'urilor +i c-el'uielilor bu$e'are5
7% Rom8%ia5 7% perioada 1990 G 2000#
1 /iliarde lei <
Anii -rodusul intern &enituri C:eltuieli
3*
Car/en Co/aniciu, &iscalitate* Ialene multidimensional, !d. #niversit1,ii F%ucian BlagaE, $i.iu, *;;7, p. 3'.
3'
oteanu T. Kcoord.L, %olitici fiscale "i bugetare $entru reformarea economiei "i relansarea cre"terii economice3,
!d. !cono/ic1, Bucureti, *;;', pp. *8<*(.
('
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
.rut .ugetare .ugetare
+22; G7(,2 *+*,( *+;,*
+22+ **;',2 328,G 7'(,2
+22* 8;*2,* +'8',2 +8*(,;
+22' *;;'7,( '(2*,3 3'+',8
+223 32((',' GG8;,* +;2';,3
+227 (*+'7,7 +*GGG,' +7G7G,;
+228 +;G2+2,8 +G'(*,G *'('*,;
+22( *7*2*7,( 3'G'3,7 7*G28,8
+22G '('(2G,* 8(*+7,7 ((8+8,8
+222 737(';,; 2'*'2,G +;8GG8,(
*;;; G;;';G,+ +*;'3*,* +32+8(,G
"ndicatorii din ta.elul de /ai sus, indic1 o cretere se/nificativ1 a -"B 5n
perioada +22; *;;;, situ?ndu<se cu valori cuprinse 5ntre +37Y i ''*Y. Cea /ai
/are cretere a -"B s<a 5nregistrat 5n anul +22' co/parativ cu anul +22*, de
+3;;8,7 /ld. %ei, iar cea /ai /ic1 s<a 5nregistrat 5n anul +227 co/parativ cu anul
+223, de **'8*,' /ld. %ei.
Aceeai evolu,ie cresc1toare au cunoscut<o veniturile .ugetare, valorile de
cretere situ?ndu<se 5ntre +3'Y K5n anul +228 co/parativ cu anul +227L i *(GY
K 5n anul +22' co/parativ cu anul +22*L. $e re/arc1 faptul c1 rit/ul de cretere al
veniturilor .ugetare este inferior rit/ului de cretere al -"B 5n /a=oritatea anilor, cu
e4cep,ie fiind 5n anul +22( co/parativ cu anul +228, i 5n anul +22G fa,1 de anul
+22(.
!volu,ia c:eltuielilor .ugetare 5n perioada +22; *;;; se/nific1 un rit/ de
cretere cu valori cuprinse 5ntre +'GY K5n anul +222 co/parativ cu anul +22GL i
';*Y K5n anul +22* co/parativ cu anul +22+L. Coeficientul de devansare -"B fa,1
de c:eltuielile pu.lice a 5nregistrat valori su.unitare 5n anul +22* fa,1 de anul
+22+ i 5n anul +223 fa,1 de anul +22', 5n restul perioadei valorile fiind
supraunitare, ceea ce reprezint1 un factor sti/ulativ.
(3
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
Produsul
intern brut
Venituri
bugetare
Cheltuieli
bugetare
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000
Nivelul c:eltuielilor pu.lice totale i al diferitelor categorii de c:eltuieli se
apreciaz1 at?t static c?t i dina/ic, pe .aza ur/1torilor indicatori:
+. &olu/ul c:eltuielilor pu.lice, 5n e4presie no/inal1 i real1
*. -onderea c:eltuielilor pu.lice 5n -"B
'. &olu/ul c:eltuielilor pu.lice ce revine 5n /edie pe locuitor
1" Iolumul c.eltuielilor $ublice, En ex$resie nominal! "i real!.
Acest indicator e4pri/1 volu/ul c:eltuielilor pu.lice 5n e4presie no/inal1
K5n pre,urile curente ale anului considerat, 5n /oneda na,ional1L i 5l not1/ C
n
p
.
Deoarece pre,urile sunt influen,ate de infla,ie, c:eltuielile pu.lice se recalculeaz1 5n
pre,uri constante, care e4pri/1 volu/ul c:eltuielilor pu.lice 5n e4presie real1, pe
care 5l not1/ cu C
r
p
==
.
Aceast1 transfor/are se face cu a=utorul indicelui -"B deflator, calculat
confor/ rela,iei:
"p
;@cst
U -"B
;
@ -"B
cst
4 +;;
"p
+@cst
U -"B
+
@ -"B
cst
4 +;;
unde,
"p
;@cst
indicele pre,urilor anului ; fa,1 de anul considerat
"p
+@cst
indicele pre,urilor anului + fa,1 de anul considerat
33
i:aela Aerciu, ". oldovan, &inante %ublice, suport /agnetic.
(7
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
Rela,iile de calcul ale c:eltuielilor reale sunt:
C
r
p ;
U C
n
p ;
@ "
p;@cst
C
r
p +
U C
n
p +
@ "
p+@cst
2# "ndicatorul care poate e4pri/a o caracterizare a nivelului c:eltuielilor pu.lice
este po%derea c-el'uielilor publice 7% PI#
C
p@-"B
U C
n
p
@ -"B
n
4 +;;
unde,
C
p@-"B
ponderea c:eltuielilor pu.lice 5n -"B
C
n
p
c:eltuieli pu.lice 5n e4presie no/inal1 K5n pre,uri curenteL
-"B
n
-"B 5n e4presie no/inal1 K5n pre,uri curenteL
S'ruc'ura c-el'uielilor publice
Analiza c:eltuielilor pu.lice ale unei ,1ri poate fi efectuat1 i din punctul de
vedere al structurii lor pe diferite categorii potrivit unui anu/it criteriu de
clasificare. Cele /ai i/portante grup1ri sunt: clasifica,ia econo/ic1 i cea
func,ional1. 9n acest scop, este necesar1 sta.ilirea ponderii Kgreut1,ii specifice gsL
a fiec1rei categorii de c:eltuieli pu.lice 5n totalul acestora, pe .aza rela,iei:
gs
C
pi
U C
pi
@ C
pt
4 +;; 5n care,
gs
C
pi
c:eltuieli pu.lice ale grup1rii i
C
pi
c:eltuieli pu.lice ale grup1rii i
C
pt
c:eltuieli pu.lice totale
i +)n grup1ri de c:eltuieli
Di%amica c-el'uielilor publice
Dina/ica c:eltuielilor pu.lice e4pri/1 /odific1rile care intervin 5n
cuantu/ul i structura acestora 5n decursul unui interval de ti/p.
-entru o perioad1 considerat1, indicatorii dina/icii c:eltuielilor pu.lice sunt:
A. Creterea no/inal1 i
B. Creterea real1 a c:eltuielilor pu.lice
-entru aprecierea corect1 a evolu,iei c:eltuielilor, este necesar s1 se fac1
distinc,ie 5ntre creterea no/inal1 i creterea real1 a acestora.
(8
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
Creterea no/inal1 rezult1 din co/para,ia c:eltuielilor pu.lice e4pri/ate 5n
pre,uri curente, iar creterea real1 rezult1 din co/para,ia c:eltuielilor e4pri/ate 5n
pre,uri constante.
A/.ele /odalit1,i de calcul e4pri/1 creterea /1ri/ii a.solute, confor/
rela,iilor:
C
n
p +@;
U C
n
p +
< C
n
p ;
C
r
p +@;
U C
r
p +
< C
r
p ;
5n care:
C
n
p +@;
creterea no/inal1 a.solut1 a c:eltuielilor pu.lice, 5n perioada + fa,1 de
perioada ;
C
n
p +
, C
n
p ;
c:eltuieli pu.lice ale perioadei curente K+L i perioadei de .az1 K;L
e4pri/ate 5n pre,uri curente
C
r
p +@;
creterea real1 a.solut1 a c:eltuielilor pu.lice, 5n perioada + fa,1 de
perioada ;
C
r
p +
, C
r
p ;
< c:eltuieli pu.lice ale perioadei curente K+L i perioadei de .az1 K;L
e4pri/ate 5n pre,uri constante
Co/para,ia c:eltuielilor e4pri/ate 5n pre,uri curente Kcreterea no/inal1L
poate da o i/agine defor/at1, dac1 5n perioada analizat1 a avut loc o depreciere
/onetar1, care a dus la creterea no/inal1 a c:eltuielilor, sau o criz1 econo/ic1, o
criz1 /onetar1 care s1 deter/ine sc1derea pre,urilor i, respectiv, reducerea
no/inal1 a c:eltuielilor. -entru corectarea influen,elor deter/inate de /odificarea
pre,urilor, este necesar1 e4pri/area creterii c:eltuielilor 5n pre,uri constante. Dac1
5n perioada aleas1 pentru analiz1, c:eltuielile sunt e4pri/ate 5n pre,uri constante, se
poate proceda la transfor/area acestora din pre,uri curente 5n pre,urile perioadei de
.az1, cu a=utorul indicelui de cretere a pre,urilor Kindicele deflatorL, prin rela,ia:
C
r
p +
U C
n
p +
@ "
p+@;
, consider?nd c1 C
n
p ;
U C
r
p ;
i
"
p+@;
indicele de /odificare a pre,urilor 5n perioada curent1 fa,1 de perioada de
.az1
De ase/enea, analiza creterii a.solute a c:eltuielilor pu.lice tre.uie
co/pletat1 cu analiza creterii relative a acestora, folosindu<se indicele creterii
c:eltuielilor pu.lice, calculat astfel:
pentru c:eltuieli no/inale:
"C
n
p +@;
U C
n
p+
@ C
n
p;
4 +;;, 5n care
"C
n
p +@;
indicele creterii no/inale a c:eltuielilor pu.lice
pentru c:eltuieli reale:
"C
r
p +@;
U C
r
p+
@ C
r
p;
4 +;;, 5n care
((
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
"C
r
p +@;
indicele creterii reale a c:eltuielilor pu.lice
C#$%&$#$' ()*+(',- #$,'&+.- se calculeaz1 astfel:
Y Cr
n
cp
U "c
n
p+@;
+;; sau YCr
n
cp
U C
n
p+@;
@ C
n
p;
4 +;;
C#$%&$#$' #$',- #$,'&+.- se calculeaz1 astfel:
Y Cr
r
cp
U "c
r
p+@;
+;; sau YCr
r
cp
U C
r
p+@;
@ C
r
p;
4 +;;
5n care,
Y Cr
n
cp
creterea no/inal1 5n /1ri/i relative
Y Cr
r
cp
creterea real1 5n /1ri/i relative
Transfor/area indicatorilor supui analizei 5n /1ri/i deflatoare, cu a=utorul
indicelui creterii pre,urilor, este necesar1 pentru deter/inarea evolu,iei
c:eltuielilor pu.lice 5n e4presie real1 i identificarea factorilor care au influen,at un
anu/it sens al acesteia.
6odificarea $onderii c.eltuielilor $ublice En %(B
Calculul se efectueaz1 astfel:
C
p@-"B
U C
p+
@ -"B 4 +;; C
p;
@ -"B 4 -"B
5n care:
C
p@-"B
U /odificarea ponderii c:eltuielilor pu.lice 5n -"B
6odificarea ni)elului mediu al c.eltuielilor $ublice $e locuitor
C
p@loc
U C
p@loc+
C
p@loc;

4" M)/+0+1'#$' 2&#31&3#++ 14$,&3+$,+,)# 536,+1$
gsC
pi
U gsC
pi +
gsC
pi ;
gsC
pi
/odificarea ponderii c:eltuielilor pu.lice ale grup1rii i 5n totalul
c:eltuielilor pu.lice
9n perioada considerat1, ponderea unor grup1ri de c:eltuieli 5n totalul
acestora a crescut, 5n ti/p ce ponderea altora a sc1zut, 5n func,ie de o.iectivele
ur/1rite.
5" I(/+1'&)#3, 5#+.+(/ 1)#$25)(/$(7' /+(&#$ 1#$%&$#$' 14$,&3+$,+,)# 536,+1$ %+
1#$%&$#$' PIB
R U "c
p+@;
"
-"B +@;
5n care,
R coeficientul de coresponden,1 dintre creterea c:eltuielilor pu.lice i creterea
-"B
"c
p+@;
indicele creterii c:eltuielilor pu.lice
(G
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
"
-"B +@;
indicele creterii -"B
8. E,'2&+1+&'&$' 14$,&3+$,+,)# 536,+1$ 0'7- /$ PIB8 Acest indicator /1soar1
a/ploarea reac,iei c:eltuielilor pu.lice la /odificarea -"B.
e
cp
U KC
p+@;
@ C
p;
L @ K-"B
+@;
@ -"B
;
L
C
p;
i C
p
c:eltuieli pu.lice i /odificarea acestora 5n perioada de referin,1
-"B i -"B produsul intern .rut i /odificarea acestuia 5n perioada de referin,1
e
cp
elasticitatea c:eltuielilor pu.lice
C?nd e
cp
] +, acesta va e4pri/1 tendin,a de utilizare 5ntr<o /ai /are /1sur1
a -"B, pentru finan,area c:eltuielilor pu.lice. C:eltuielile pu.lice sunt elastice la
creterea -"B> c?nd e
cp
^ +, aceasta e4pri/1 tendin,a de restr?ngere a propor,iei
c:eltuielilor pu.lice 5n -"B. C:eltuielile pu.lice sunt inelastice fa,1 de creterea
-"B.
E)olu0ia c-el'uielilor e*ec'ua'e de la bu$e'ul &'a'ului 7% a%ii
19901200A
Anul 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Cheltuieli
totale 310.8 537.8 1628.9 4128.7 10830.3 15859.1 23731.9 52896.5
Anul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
45
Cheltuieli
totale 77616.5 106886.7 149167.8 194398.2 237832.1 290225.2 351320.6 387955.3
C:eltuielile .ugetare
38
sunt rela,ii de natur1 econo/ic1 care apar 5ntre
stat si diferi,i .eneficiari ai resurselor financiare, 5n procesul repartiz1rii si
utiliz1rii acestora, 5n scopul e4ercit1rii de c1tre stat a func,iilor sale.
C:eltuielile .ugetare 5n /a=oritatea cazurilor e4pri/1 un consu/
definitiv. 9n pu,ine cazuri ele se concretizeaz1 5n finan,1ri de investi,ii de
capital sau produc1toare de venituri care s1 duc1 la recuperare a su/elor
investite. De regul1 ele acoper1 nevoi curente sau de tipul celor al c1ror efecte se
pot co/ensura nu/ai pe ter/en lung.
37
Legea nr. 379 din 15.12.2005 bugetului de stat.
38
9nuarul statistic al +om,niei, +22(. Co/isia Na,ional1 pentru $tatistic1, Bucureti, +22(, p. (*2> +222, p. 8';.
(2
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
E)olu0ia )e%i'urilor 7%ca&a'e la bu$e'ul &'a'ului 7% a%ii 1990
=B
1200A
Anul 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Venituri
totale 307.06 496.7 1363.8 3792.3 8860.1 12888.2 18372.8 43834.5
Anul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Venituri
totale 67215.5 86884.4 120342.3 153092.4 178422.0 241268.5 288308.6 357366.6
Tendin,a general1 este de cretere si a c:eltuielilor .ugetare dar si a
veniturilor .ugetare, ceea ce deter/ina o i/portan,a deose.ita a cunoaterii
factorilor care influen,eaz1 creterea c:eltuielilor . O cretere deose.it de
/are o 5nt?lni/ 5ncep?nd cu anul +222. 6uvernul a adoptat o viziune
prag/atic1, desc:is1 spre econo/ia real1. Relansarea creterii econo/ice a devenit
3(
9nuarul statistic al +om,niei, +22(. Co/isia Na,ional1 pentru $tatistic1, Bucureti, +22(, p. (*2> +222, p. 8';.
G;
Evolutia heltuielilor e!etuate de la bugetul de stat" #n $o%ania" #n
&erioada 1990 ' 2005
0
100000
200000
300000
400000
500000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
V
a
l
o
a
r
e
a

h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r
Anul Cheltuieli totale
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
o prioritate a politicii /acroecono/ice. Rezultatele deose.ite 5nregistrate 5n
anul *;;+ i 5n pri/ul se/estru din anul *;;* confir/1 =uste,ea acestei orient1ri,
dar i consisten,a, realis/ul i eficien,a /1surilor de politic1 i/ple/entate.
Creterea econo/ic1 de 7,'Y 5n anul *;;+ i 3,3Y 5n se/estrul "
*;;* situeaz1 Ro/?nia pe unul din pri/ele locuri 5ntre ,1rile candidate.
Evolutia veniturilor si heltuielilor bugetare din
1990 &ana in 2005
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
venituri
cheltuieli
E.),37++ %+ 5$#25$1&+.$ *'1#)$1)()*+1$9 *)($&'#$9 0+21', 8 63:$&'#$ %+ '
/'&)#+$+ 536,+1$ ;( 5$#+)'/' 2<<5 = 2<<>
-roiectul de .uget configurat pe priorit1,i sectoriale, integrat 5ntr<un orizont
de ti/p /ultianual reprezint1 un instru/ent i/portant pentru ela.orarea politicii
econo/ice, su.ordonat celor dou1 /ari o.iective, respectiv
< consolidarea procesului de dezinfla,ie
< /en,inerea deficitului de cont curent la un nivel sustena.il, pentru
consolidarea sta.iliz1rii /acroecono/ice i pentru ca aderarea Ro/?niei la
#niunea !uropean1 5n anul *;;( s1 fie o ,int1 ireversi.il1 i 5ndeplinit1 cu succes.
Ro/?nia continu1 s1 5nregistreze rit/uri ridicate de cretere econo/ic1,
c:iar 5n condi,iile 5n care 5n pri/a parte a anului *;;7 ac,iunea factorilor restrictivi
s<a intensificat. De ase/enea, este de su.liniat faptul c1 dezec:ili.rele interne i
e4terne se /en,in: principalul factor de cretere econo/ic1 r1/?ne consu/ul
gospod1riilor, iar /a=orarea i/porturilor, ca surs1 a acoperirii cererii, s<a accentuat,
G+
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
cu efecte 5n ad?ncirea deficitului co/ercial i, i/plicit, 5n /en,inerea la un nivel
ridicat a deficitului de cont curent.
9n concordan,1 cu trendurile se/nalate 5n pri/a parte a anului i lu?nd
5nconsiderare reducerea, 5n perioada ur/1toare, a a/plitudinii ac,iunii
defavorizante a factorilor de influen,1, tendin,1 de=a /anifestat1, se esti/eaz1 c1
nivelul creterii econo/ice pe 5ntregul an se /en,ine la un nivel ridicat, produsul
intern .rut, 5n ter/eni reali, ur/?nd s1 creasc1 cu circa 7,(Y.
-e linia cererii5 ur/are a ulti/elor evolu,ii din econo/ie, o /ai /are
parte din cererea pentru investi,ii i c:iar din consu/ se apreciaz1 c1 va fi
acoperit1 din i/port.
$e preli/in1 c1 pe 5ntregul an *ormarea bru' de capi'al *i6 va fi 5n
ter/eni reali cu 2,GY /ai /are fa,1 de anul *;;3, at?t datorit1 efortului
investi,ional al sectorului privat caz 5n care se continu1 trendul /anifestat 5n anul
anterior c?t, /ai ales, a /odific1rii sensi.ile a contri.u,iei investi,iilor .ugetare.
9n acest /o/ent, urgentarea lucr1rilor de refacere a infrastructurii i reconstruc,ie a
locuin,elor afectate de cala/it1,i, care vor avea efect de antrenare i a altor
sectoare, reprezint1 o /1sur1 decisiv1 pentru atingerea unei creteri econo/ice
ridicate.
Co%&umul i%di)idual e*ec'i) al gospod1riilor se preconizeaz1 s1
5nregistreze o evolu,ie superioar1 produsului intern .rut, respectiv de +;,*Y.
Corelat cu creterea salariului real, de +*,'Y, i cu dina/ica for/1rii .rute a
capitalului fi4 rezult1 o 5/.un1t1,ire a 5nclina,iei spre econo/isire i investi,ii,
tr1s1tur1 care va asigura suportul acceler1rii creterii econo/ice 5n anul *;;7.
Corespunz1tor evolu,iilor din pri/a parte a acestui anului, se anticipeaz1 c1
5n anul *;;8 co%&umul colec'i) e*ec'i) al admi%i&'ra0iei publice va avea o
cretere de ',7Y.
9n consecin,1, cererea intern1 va 5nregistra o cretere cu 2,8Y.
E6por'ul %e' va avea o influen,1 negativ1 asupra creterii reale a produsului intern
.rut K<3,G procenteL. Aceast1 evolu,ie este deter/inat1 de creterea preli/inat1 a
i/porturilor de .unuri i servicii superioar1 celei a e4porturilor de .unuri i
servicii.
E6por'urile de bu%uri au fost preli/inate ca av?nd o cretere de +7,(Y,
,in?ndu<se cont, 5n principal, de relansarea creterii econo/ice i, astfel, de
creterea cererii e4terne, 5n special 5n spa,iul #niunii !uropene 5n partea a doua a
anului.
Impor'urile de bu%uri au fost preli/inate 5n anul *;;7 cu o cretere de
**,'Y, ,in?nd cont, 5n principal, de dependen,a dezvolt1rii ,1rii de creterea
resurselor energetice i de /aterii pri/e din i/port, precu/ i, de necesitatea
relans1rii procesului investi,ional, sus,inut de transferul de te:nologie din e4terior.
G*
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
De*ici'ul de co%' curent se preli/in1 la nivelul de 8,' /iliarde euro
KG,+Y din produsul intern .rutL, sus,inut de /en,inerea contri.u,iei e4cedentului
transferurilor curente. $e esti/eaz1 o finan,are 5n propor,ie de circa G;Y a
deficitului de cont curent prin investi,ii str1ine, transferuri de capital i investi,ii de
portofoliu.
Cre+'erea )alorii adu$a'e .rute din econo/ie va fi 5n principal rezultatul
/a=or1rii volu/ului de activitate din construc,ii i servicii. Tre.uie re/arcat1
continuarea tendin,ei de revigorare a serviciilor, care vor 5nregistra o cretere de
(,7Y.
@% i%du&'rie a avut loc o cretere a produc,iei de ',+Y fa,1 de anul *;;3, 5n
care industria prelucr1toare a 5nregistrat o /a=orare cu 3,+Y. Totui, produc,ia
industrial1 a /a=orit1,ii sectoarelor se va situa 5n continuare su. nivelul anului
+2G2, nu/ai la /aini i aparate electrice, /i=loace de transport rutier i la
/o.ilier, se va dep1i nivelul din +2G2.
A$ricul'ura va 5nregistra o sc1dere a produc,iei co/parativ cu anul +227
K<*,*Y, din care <3,8Y pentru produc,ia agricol1 vegetal1 i _','Y pentru
produc,ia agricol1 ani/al1L, ca ur/are a evolu,iilor cli/aterice nefavora.ile ce au
influen,at nivelul produc,iilor realizate p?n1 5n prezent.
9n activitatea de construc,ii se esti/eaz1 c1 5n anul *;;8 se va 5nregistra
o cretere de G,7Y fa,1 de anul *;;7. &aloarea ad1ugat1 .rut1 din acest sector va
spori 5n ter/eni reali cu 2,;Y.
Creterea econo/ic1 .azat1 pe relansarea procesului investi,ional constituie
o pre/is1 i/portant1 pentru reducerea gradual1 a ratei infla,iei.
!volu,ia pre,urilor de consu/ reflect1 consolidarea procesului de dezinfla,ie,
rit/ul /ediu de cretere al pre,urilor 5n anul *;;7 atept?ndu<se a fi inferior cu ;,+
puncte procentuale dec?t cel 5nregistrat 5n anul *;;3 K;,(YL.
De*la'orul produ&ului i%'er% bru' este esti/at la ++,7Y, ca ur/are a
evolu,iei superioare a pre,urilor din construc,ii i unele servicii.
$e esti/eaz1 c1 produsul intern .rut no/inal va a=unge la *G+,* /iliarde lei.
9n do/eniul re&ur&elor uma%e, creterea econo/ic1 sus,inut1 va fi
5nso,it1 de o /a=orare a nu/1rului de salaria,i cu circa +'; /ii de persoane, iar rata
o/a=ului 5nregistrat se esti/eaz1 c1 va a=unge la sf?ritul anului la 8,;Y.
9n pri/ele apte luni ale anului *;;7 produc,ia industrial1 a crescut cu
+,'Y co/parativ cu perioada si/ilar1 a anului anterior. Creterea a fost sus,inut1
de industria prelucr1toare K_*,* YL, 5n ti/p ce, sectorul energetic i
industria e4tractiv1 au 5nregistrat o di/inuare a produc,iei cu ',+Y, respectiv cu
',GY. -roductivitatea /uncii 5n industrie 5n aceast1 perioad1 a crescut cu ','Y
K3,+Y 5n industria prelucr1toareL, iar volu/ul e4portului de produse industriale s<a
/a=orat cu +7,*Y K+7,;Y 5n industria prelucr1toareL.
G'
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
Construc,iile au avut 5n pri/ele ( luni *;;7 o evolu,ie ascendent1.
Creterea cu 3,+Y fa,1 de perioada si/ilar1 a anului *;;3, a lucr1rilor de
construc,ii a fost sus,inut1 cu circa +* puncte procentuale de seg/entul construc,ii
inginereti.
9n agricultur1, sectorul vegetal a fost afectat de evolu,iile cli/aterice
capricioase care au 5nt?rziat perioada opti/1 de e4ecutare a lucr1rilor agricole de
pri/1var1 i var1 i au cala/itat, 5n aproape toate regiunile agricole ale ,1rii,
anu/ite suprafe,e cultivate. -roduc,ia de cereale de var1 a anului *;;7 reprezint1
2GY din realiz1rile anului *;;3 K+;+,2Y la gr?u i secar1 i (2,2Y la orz i
orzoaic1L. 9n sectorul ani/al, co/par?nd realiz1rile de la sf?ritul se/estrului "
*;;7 cu cele de la sf?ritul se/estrului " *;;3, se o.serv1 c1 s<au sacrificat /ai
pu,ine .ovine K<;,'YL i porcine K<2,8YL dar /ai /ulte ovine K_*,(YL i p1s1ri
K_*,(YL.
9n pri/ele G luni, pre,urile de consu/ s<au /a=orat cu 7,*Y fa,1 de
dece/.rie *;;3, situ?ndu<se cu ;,3 puncte procentuale su. nivelul 5nregistrat 5n
perioada si/ilar1 a anului *;;3.
9n pri/ele ( luni ale anului *;;7, e4porturile de .unuri au crescut cu +.83G
/ilioane euro, respectiv cu +7,*Y fa,1 de aceeai perioad1 a anului *;;3.
"/porturile de .unuri au 5nregistrat o cretere de *+,GY K_'77,2 /ilioane euroL
co/parativ cu aceeai perioad1 a anului *;;3 .
9n definirea liniilor directoare ale poli'icii mo%e'are 5n anul *;;7 s<au
luat 5n considerare dou1 ac,iuni i/portante:
< trecerea, 5ncep?nd cu a doua =u/1tate a anului, la strategia de ,intire
direct1 a infla,iei>
< i/ple/entarea, 5ncep?nd cu + iulie, a deno/in1rii /onedei na,ionale.
Decizia deno/in1rii adoptat1 prin %egea nr.'3G@*;;3, a fost i/pus1 de
e4isten,a unei structuri su.opti/ale a cupiurilor. Ac,iunea de deno/inare
/arc:eaz1 5nc:eierea unei perioade cu infla,ie 5nalt1 i insta.il1 i contri.uie la
consolidarea dezinfla,iei, valorile no/inale /ai sc1zute i sta.ilitatea structurii
e/isiunii sporind 5ncrederea pu.licului 5n /oneda na,ional1. #n al /otiv const1 5n
revenirea pre,urilor la niveluri no/inale uzuale 5n !uropa i readucerea
indicatorilor valorici la niveluri /ai uor de utilizat.
Coordonatele politicii .ugetare 5n anul *;;7 au fost /arcate de sc:i/.1rile
intervenite prin introducerea /1surilor de rela4are fiscal1, pe fondul restric,iilor
generate de /en,inerea politicii de /acrosta.ilizare i asigur1rii fondurilor
necesare pentru 5nl1turarea efectelor inunda,iilor care au afectat cea /ai /are parte
din teritoriul ,1rii.
9n acest conte4t, indicatorii .ugetari au fost revizui,i 5n dou1 etape,
G3
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
respectiv prin Ordonan,a de urgen,1 a 6uvernului nr.88@*;;7 cu privire la
rectificarea .ugetului de stat pe anul *;;7 i Ordonan,a 6uvernului nr.''@*;;7
privind regle/entarea unor /1suri financiare 5n do/eniul .ugetar, concretiz?ndu<
se 5n ur/1toarele:
< reconsiderarea veniturilor .ugetare ca ur/are a i/ple/ent1rii /1surilor fiscale
adoptate, precu/ i reevalu1rii principalilor indicatori /acroecono/ici, esti/?ndu<
se o cretere a acestora cu '.;7*,G /ilioane lei>
< /a=orarea c:eltuielilor .ugetare cu +.2'8,7 /ilioane lei, fiind asigurate,
5n principal, fonduri supli/entare pentru finan,area activit1,ilor i structurilor din
do/eniile pentru care se poate activa clauza de salvgardare, precu/ i pentru
5nl1turarea efectelor inunda,iilor care au afectat un nu/1r i/portant de =ude,e>
< revizuirea ,intei deficitului .ugetar de la +,7 Y din produsul intern .rut,
c?t a fost sta.ilit1 prin legea ini,ial1, la +,;Y din produsul intern .rut.
!volu,iile econo/ice favora.ile, precu/ i 5/.un1t1,irea gradului de
colectare au favorizat e4ecu,ia .ugetar1, 5ndeose.i pe partea de venituri, unde s<a
5nregistrat o /a=orare a acestora cu +G,'Y 5n ter/eni no/inali, co/parativ cu
perioada si/ilara a anului *;;3.
DATORIA PULIC3
6radul de 5ndatorare pu.lic1 a Ro/?niei 5nregistrat 5n ulti/ii ani se situeaz1
pe un trend descendent, pe fondul creterii econo/ice sus,inute, astfel c1 la
sf?ritul anului *;;3 i al se/estrului " *;;7 gradul de 5ndatorare pu.lic1 se
situeaz1 su. *7Y din produsul intern .rut, net inferior plafonului de 8;Y sta.ilit
prin Tratatul de la aastric:t.
Odat1 cu intrarea 5n vigoare a noii %egi a datoriei pu.lice nr.'+'@*;;3,
5ncep?nd cu anul *;;7, 5n indicatorul datorie pu.lic1 se includ 5/pru/uturile
contractate direct i@sau garantate de autorit1,ile pu.lice locale.
Astfel la '; iunie *;;7 datoria pu.lic1 reprezenta *;,7Y din produsul intern
.rut co/parativ cu *',*Y la sf?ritul anului *;;3. Dei ponderea datoriei locale 5n
total datorie pu.lic1 este nese/nificativ1, odat1 cu lansarea de c1tre pri/1ria
/unicipiului Bucureti a e/isiunii de !uroo.liga,iuni 5n valoare de 7;; /ilioane
euro 5n luna iunie *;;7 ponderea acestui indicator a crescut la ;,(Y din produsul
intern .rut. Co/parativ cu anul *;;; gradul de 5ndatorare este /ai /ic cu ++,;
puncte procentuale.
G7
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
E)olu0ia po%derii da'oriei publice $u)er%ame%'ale 7% produ&ul i%'er% bru' 7%
perioada 20001200A
*;;; *;;+ *;;* *;;' *;;3 *;;7
To'al da'orie
public
$u)er%ame%'ala .15= 2H5B 2H5H 265H 2.51 205=
Datorie pu.lic1
interna 2,' (,2 (,( 8 8,+ 7
Datorie pu.lic1
e4terna **,+ *;,G *+,+ *;,G +( +7,3
31,4
28,7 28,8
26,8
23,1
20,4
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total datorie public
!uverna"entala
Evolu(ia &onderii datoriei &ublie in P)*
G8
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
DE;ICITUL U!ETAR
Deficitul .ugetar s<a situat 5n perioada +22+ *;;; la un nivel destul de
ridicat, 5nregistr?ndu<se creteri se/nificative.
< /iliarde lei <
1 /iliarde lei <
G(
Anii -rodusul intern
.rut
Deficit
.ugetar
-ondere deficit
Bugetar 5n -"B
+22+ **;',2 3+,+ +,G8
+22* 8;*2,* *8',+ 3,'8
+22' *;;'7,( 7+*,* *,78
+223 32((',' *;(;,* 3,+8
+227 (*+'7,7 *282,( 3,+*
+228 +;G2+2,8 7'72,* 3,2*
+22( *7*2*7,( 2;8*,+ ',7G
+22G '('(2G,* +;3;+,; *,(G
+222 737(';,; +'838,2 *,7;
*;;; G;;';G,+ *GG*7,8 ',8;
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
1
2
3
4 5
6
7
8 9
10
1,86
4,36
2,56
4,16
4,12
4,92
3,58
2,78
3,6
2,5
0
1
2
3
4
5
Anii 1991 ' 2000
#ondere de$icit bu!etar in #%&
#ondere de$icit bu!etar in #%&
ESTI2AREA E>OLU4IEI ECONO2IEI RO2FNE"TI @N
ANUL 2006
Produ&ul i%'er% bru' se esti/eaz1 c1 va crete 5n anul *;;8 cu 8,;Y, pe
sea/a /1ririi volu/ului de activitate, cu deose.ire 5n construc,ii i servicii.
$cenariul de dezvoltare preconizeaz1 o /odificare a structurii de utilizare a
produsului intern .rut 5n favoarea acu/ul1rii.
;ormarea bru' de capi'al *i6 va crete 5n anul *;;8 cu +*,;Y, 5n
condi,iile 5n care cererea intern1, 5n ansa/.lul s1u, va crete cu (,*Y.
Co%&umul i%di)idual e*ec'i) al $o&podriilor va crete cu o rat1 /ai
/ic1 dec?t 5n anul *;;7 K8,'YL, av?nd, 5n sc:i/., o dina/ic1 /ai /are dec?t
consu/ul colectiv efectiv al ad/inistra,iei pu.lice, ulti/ul fiind restr?ns 5n
principal datorit1 /1surilor luate 5n scopul consolid1rii fiscale.
E6por'ul %e' va avea o contri.u,ie negativ1 la creterea real1 a produsului
intern .rut. "/portul de .unuri i servicii se apreciaz1 c1 va avea o dina/ic1
superioar1 e4portului de .unuri i servicii, respectiv +*,;Y fa,1 de 2,8Y.
E6por'urile de bu%uri au fost esti/ate ca av?nd o cretere de +3,8Y, pe
principalele grupe de produse esti/?ndu<se ur/1toarele evolu,ii:
\ creterea cu *8,*Y a e4portului de produse /inerale, 5n special produse
petroliere>
\ creterea cu *7,(Y a e4portului de produse ale industriei construc,iilor de
/aini, ceea ce reprezint1 un plus de +.37; /ilioane euro>
GG
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
\ creterea e4portului de produse /etalurgice +3,GY.
Impor'urile de bu%uri se esti/eaz1 c1 vor crete cu +7,GY, ,in?nd cont principal de
dependen,a dezvolt1rii ,1rii noastre de creterea resurselor energetice din i/port,
precu/ i de necesitatea sus,inerii procesului investi,ional, prin transferul de
te:nologie din e4terior. Ca ur/are, structura i/porturilor prezint1 ur/1toarele
caracteristici:
\ creterea ponderii i/portului de produse ale industriei construc,iilor de
/aini p?n1 la 'GY, i/porturi care includ .unurile de capital>
\ produsele /inerale vor continua s1 de,in1 o pondere de circa +G,+Y 5n
totalul i/porturilor>
\ i/portul de produse c:i/ice 5i /en,in ponderea de,inut1 5n totalul
i/porturilor la circa +*Y>
\ produsele /etalurgice continu1 s1 de,in1 o pondere de cca. GY din total
i/porturi>
\ produsele agroali/entare, cu o pondere 5n totalul i/porturilor de 3,(Y 5n
anul *;;8 co/parativ cu 7,*Y 5n anul *;;7.
De*ici'ul co%'ului cure%' al .alan,ei de pl1,i e4terne se ateapt1 s1 fie de 8,'
/iliarde euro, 5n special ca ur/are a /a=or1rii deficitului co/ercial, situ?ndu<se la
8,2Y din -"B, 5n descretere fa,1 de anul *;;7.
!volu,iile /en,ionate conduc la ur/1toarea structur1 a utiliz1rii
Produc0ia i%du&'rial va crete cu 3,3Y datorit1 /a=or1rii, cu deose.ire, a
produc,iei ra/urilor industriei prelucr1toare cu cerere la e4port, .azat1 5n principal
pe creterea se/nificativ1 a productivit1,ii /uncii.
I%du&'ria prelucr'oare va avea rolul principal 5n dezvoltarea industrial1 a
,1rii cu o cretere de 7,'Y. 9n condi,iile unei produc,ii agricole sc1zute 5n anul
*;;7, prognoza evolu,iei agriculturii pentru anul *;;8 presupune o cretere a
produc,iei agricole cu *,8Y.
9n do/eniul i%*la0iei se preconizeaz1 o reducere gradual1. 9n ceea ce privete
rit/ul dezinfla,iei 5n anul *;;8, rata infla,iei se va reduce fa,1 de sf?ritul anului
*;;7 la 7,7Y, 5n ti/p ce /edia anual1 se va situa la 8,'Y..
Produ&ul i%'er% bru' %omi%al va 5nregistra o cretere /ai /oderat1 datorit1
di/inu1rii infla,iei 5n anul *;;8, ur/?nd s1 a=ung1 la '**,7 /ld. lei
9n do/eniul re&ur&elor uma%e, creterea econo/ic1 va fi 5nso,it1 de
creterea nu/1rului de salaria,i i a celorlalte categorii profesionale, 5n condi,iile
sporirii productivit1,ii /uncii.
-opula,ia activ1 civil1 se esti/eaz1 c1 se va /en,ine constant1, iar popula,ia
ocupat1 civil1 se avea o cretere de ;,+Y fa,1 de anul *;;7.
G2
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
9n *;;8, productivitatea social1 a /uncii va crete cu 7,GY, nu/1rul /ediu
de salaria,i cu *,+Y, iar rata o/a=ului 5nregistrat se esti/eaz1 ca va a=unge la
7,2Y.
E>OLU4II 2ONETARE "I >ALUTARE @N ANUL 2006
9n definirea liniilor directoare ale politicii /onetare 5n anul *;;8, se vor avea 5n
vedere dou1 ac,iuni i/portante:
< continuarea procesului de li.eralizare a contului de capital.
< intrarea 5n func,iune, etapizat, a celor trei su.siste/e ale $iste/ului
!lectronic de -l1,i. odernizarea siste/ului electronic de pl1,i va per/ite
interconectarea cu siste/ul european TAR6!T , va conduce la di/inuarea ti/pilor
de decontare, va crete siguran,a siste/ului, reduc?nd totodat1 costurile de operare.
At?t 5n anul *;;8, c?t i 5n perioada ur/1toare, o.iectivul funda/ental 5l
constituie asigurarea i /en,inerea sta.ilit1,ii pre,urilor, condi,ie a.solut necesar1
cre1rii cadrului /acroecono/ic propice unei creteri econo/ice sustena.ile i
spri=inirii eforturilor de integrare european1 a Ro/?niei.
Construc,ia .ugetar1 a anului *;;8 este proiectat1 5n str?ns1 rela,ie cu
pac:etul politicilor /acroecono/ice prognozate pentru acest an,
respectiv politica /onetar1, de curs, a veniturilor, pentru:
< prote=area i /en,inerea ec:ili.relor /acroecono/ice>
< /en,inerea deficitului de cont curent 5n li/ite sustena.ile>
< consolidarea veniturilor .ugetare pentru a face fa,1 anga=a/entelor de c:eltuieli
cu care Ro/?nia se va confrunta 5n ur/1torii ani>
< preg1tirea asigur1rii condi,iilor necesare capacit1,ii de a.sor.,ie a instru/entelor
structurale Kfonduri structurale i de coeziuneL 5ncep?nd cu anul *;;(.
-rincipalele coordonate ale politicii fiscal<.ugetare care au fost avute 5n
vedere la for/ularea proiectului de .uget pe anul *;;8 pot sintetizate astfel:
` $ta.ilirea deficitului .ugetului general consolidat la un nivel corelat cu
o.iectivele /acroecono/ice, 5n vederea sus,inerii eforturilor de reducere a infla,iei
5n acord cu criteriile no/inale de convergen,1>
` $us,inerea procesului de convergen,1 a econo/iei ro/?neti cu econo/iile
europene>
` Consolidarea ad/inistra,iei fiscale 5n vederea 5/.un1t1,irii colect1rii o.liga,iilor
.ugetare>
` $c1derea ratelor de contri.u,ii la asigur1rile sociale 5n scopul eli/in1rii
dezavanta=ului de co/petitivitate fiscal1, al reducerii econo/iei su.terane>
` Creterea transparen,ei i eficien,ei utiliz1rii fondurilor pu.lice, precu/ i a
prioritiz1rii politicilor pu.lice for/ulate de ordonatorii principali de credite.
2;
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
OIECTI>ELE POLITICII ;ISCALE
-olitica fiscal1 este una din co/ponentele /i4<ului de politici
/acroecono/ice care va spri=ini procesul dezinfla,ionist i care, al1turi de celelalte
politici /onetare, de curs, a veniturilor, va crea gradul de predicti.ilitate necesar
atingerii unor indicatori /acrofinanciari.
-olitica fiscal1, co/ponent1 de .az1 a progra/ului guverna/ental pe anul
*;;8, reprezint1 un instru/ent i/portant 5n dezvoltarea econo/ic1 5n tranzi,ie,
av?nd rolul de a 5ncura=a ra/urile perfor/ante ale econo/iei, de a sti/ula
econo/isirea, co/porta/entul pentru /unc1 i spiritul antreprenorial.
Cele /ai i/portante /1suri fiscale preconizate pentru anul *;;8 sunt:
9n do/eniul i/pozitului pe profit se vor avea 5n vedere:
< !4tinderea nu/1rului de contri.ua.ili>
< !4tinderea .azei i/poza.ile prin:
\ restr?ngerea categoriilor de rezerve deducti.ile la calculul profitului
i/poza.il pentru societ1,ile .ancare i de asigurare, precu/ i din
sectorul energetic, petrolier, prin eli/inarea celor specifice fa,1 de
celelalte categorii de contri.ua.ili>
\ eli/inarea unor facilit1,i fiscale cuprinse 5n acte nor/ative considerate
nonconfor/e cu principiile #niunii !uropene.
9n do/eniul i/pozitului pe venit sunt vizate ur/1toarele aspecte:
\ aplicarea cotei unice de +8 Y asupra c?tigurilor din transferul titlurilor
de valoare 5n ti/pul anului, cu posi.ilitatea op,ional1 de definitivare, la
sf?ritul anului a i/pozitului aplic?nd cota de +8Y asupra c?tigului net>
\ renun,area la facilitatea de nei/pozitare a catigurilor din transferul
propriet1,ilor i/o.iliare do.?ndite prin /otenire i sc:i/..
9n do/eniul ta4ei pe valoarea ad1ugat1, 5ncep?nd cu data de + ianuarie *;;8,
vor fi vizate ur/1toarele /1suri:
\ transpunerea 5n legisla,ia na,ional1 a Directivei *;;'@2*@C! referitoare la
locul livr1rii de gaz i electricitate>
\ /1suri pentru co/.aterea evaziunii fiscale: introducerea r1spunderii 5n
individual i 5n solidar pentru plata ta4ei, e4tinderea aplic1rii /1surilor de
si/plificare i pentru deeurile te4tile, de :?rtie i plastic>
\ prevederi specifice cre1rii unei .aze de infor/a,ii necesare pentru calculul
resursei proprii de T.&.A. pentru contri.u,ia pe care Ro/?nia tre.uie s1 o pl1teasc1
la #niunea !uropean1 dup1 data ader1rii>
\ prevederi specifice pentru a asigura trecerea de la plafonul actual de scutire
de *;;.;;; lei la plafonul de scutire de '7.;;; euro negociat cu #niunea !uropean1
de la data ader1rii.
9n do/eniul accizelor se are 5n vedere:
2+
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
\ continuarea procesului de ar/onizare a legisla,iei cu directivele europene>
\ /1suri co/ple/entare i/pozit1rii propriu<zise prin accize>
9n do/eniul ta4elor va/ale, o.iectivele vizate pentru anul *;;8 au
5n vedere cerin,ele i/puse de procesul de aderare la #!, const?nd 5n:
\ a.rogarea facilit1,ilor legate de scutirea de la plata ta4elor va/ale pentru
i/portul de ec:ipa/ent sportiv i /ateriale sportive, instala,ii i aparatur1
specific1, necesare activit1,ii de preg1tire, reprezentare i participare a sportivilor la
diverse co/peti,ii sportive, instituite prin art.(8 din %egea educa,iei fizice i
sportului, nr.82@*;;;, cu /odific1rile i co/plet1rile ulterioare>
\ a.rogarea facilit1,ilor legate de scutirea de la plata ta4elor va/ale pentru
utila=ele i ec:ipa/entele i/portate, ca rezultat al unor investi,ii directe cu i/pact
se/nificativ 5n econo/ie cu o valoare care dep1ete ec:ivalentul a + /ilion dolari
$.#.A., instituite prin art.+*, lit. aL din %egea nr.''*@*;;+ privind pro/ovarea
investi,iilor directe cu i/pact se/nificativ 5n econo/ie.
STRUCTURA >ENITURILOR U!ETARE
!volu,ia i structura principalelor venituri ale .ugetului general
consolidat sunt prezentate 5n ta.elul de /ai =os. !sti/area veniturilor .ugetului
general consolidat s<a realizat pe .aza indicatorilor /acroecono/ici proiecta,i
pentru anul *;;8 i a regle/ent1rilor e4istente 5n do/eniul fiscal.
2*
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
2'
/ilioane lei Ydin -.".B.<
-rogra/ *;;7
-ropuneri
*;;8
-rogra/
*;;7
-ropuneri
*;;8
To'al )e%i'uri G(.;22,8; +;;.G'( '+ '+,'
>e%i'uri cure%'e G*.;8+,*; 27.(G3,(; *2,* *2,(
>e%i'uri *i&cale 32.(3G,3; 72.8*G,2; +(,( +G,7
Impo/i' pe )e%i'5pro*i' +i
c8+'i$uri de capi'al de la
per&oa%e Duridice di% care: G8GG,;+ GG22,2 ',+ *,G
< i/pozit pe profit (.';;,*; (.32*,'; *,8 *,'
< alte i/pozite pe profit,
venit si c?tiguri de capital de la
persoane =uridice +.'G(,2; +.3;(,8; ;,7 ;,3
Impo/i' pe )e%i'5pro*i' +i
c8+'i$uri de capi'al de la
per&oa%e *i/ice di% care: 7.228,7; G.7+*,3; *,+ *,8
i/pozit pe venit i salarii 7.2'*,'; G.333,*; *,+ *,8;
Alte i/pozite pe profit, venit i
c?tiguri din capital 83,* 8G,* ; ;
Impo/i'e +i 'a6e pe
proprie'a'e +.23(,3; *.(8+,3; ;,( ;,2
Impo/i'e +i 'a6e pe bu%uri +i
&er)icii di% care: '+.+;+,'; '(.73G,*; ++,+ ++,8
T.&.A. *;.73*,(; *7.(G;,;; (,' G
Accize 2.3'7,3; +;.(;*,3; ',3 ','
Ta4e de utilizarea .unurilor,
autoriz1rii .unurilor sau pe
desf1urarea activit1,ii 78+,7 8G8,' ;,* ;,*
Impo/i' pe comer0ul e6'erior
+i 'ra%/ac0iile i%'er%a0io%ale *.;;',;; +.G((,;; ;,( ;,8
Al'e impo/i'e +i 'a6e *i&cale +*,+ '; ; ;
Co%'ribu0ii a&i$urri &ociale *8.8'3,*; *2.G8;,2; 2,7 2,'
>e%i'uri %e*i&cale 7.8(G,8; 8.*23,2; * *
>e%i'uri de capi'al 338,* 8;;,' ;,* ;,*
Do%a0ii 372*,* 337+,2 +,8 +,3
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
S'ruc'ura
)e%i'urilor 'o'ale pre)a/u'e
pe%'ru a%ul 2006
82061,2
49748,4
8688,01
5932,3
64,2
1947,4
20542,7
9435,4
561,5
2003
12,1
26634,2
5678,6
446,2
4592,2
&enituri curente
&enituri fiscale
"/pozit pe venit,profit i c?tiguri de capital de la persoane =uridice din care:
i/pozit pe venit i salarii
Alte i/pozite pe profit, venit i c?tiguri din capital
"/pozite i ta4e pe proprietate
T.&.A.
Accize
Ta4e de utilizarea .unurilor, autorizarii .unurilor sau pe desfasurarea activitatii
"/pozit pe co/er,ul e4terior i tranzac,iile interna,ionale
Alte i/pozite i ta4e fiscale
Contri.u,ii asigur1ri sociale
&enituri nefiscale
&enituri de capital
Dona,ii
>e%i'urile bu$e'ului $e%eral co%&olida' pentru anul *;;8 sunt esti/ate
la +;;.G'8,2 /ilioane lei K'+,' Y din produsul intern .rutL, 5n cretere cu ;,'
puncte procentuale fa,1 de anul *;;7.
-e categorii, ponderea 5n produsul intern .rut a principalelor impo/i'e va
evolua astfel:
23
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
< impo/i'ul pe )e%i' +i &alarii va crete cu ;,7 puncte procentuale,
deter/inat de creterea c?tigului salarial /ediu .rut cu +*,7Y 5n anul *;;8 fa,1 de
anul *;;7 i a nu/1rului /ediu de salaria,i cu *,+Y>
< co%'ribu0iile de a&i$urri sociale continu1 s1 de,in1 ponderea cea /ai
/are 5n produsul intern .rut, 5nregistr?nd o sc1dere uoar1 Kde la 2,7Y 5n anul
*;;7, la 2,'Y 5n anul *;;8L av?nd 5n vedere c1 acestea se propun a fi di/inuate cu
dou1 puncte procentuale pentru anga=ator>
< Creterea cu ;,( puncte procentuale a 'a6ei pe )aloarea adu$a' Kde
la (,'Y 5n anul *;;7 la G,;Y 5n anul *;;8L, ca urmare a cre+'erii ac'i)i'0ii
eco%omice +i a $radului de colec'areI
< O uoar1 sc1dere a ponderii acci/elor 5n produsul intern .rut Kde la ',3Y
5n anul *;;7, la ','Y 5n anul *;;8L i a impo/i'ului pe comer0ul e6'erior +i
'ra%/ac0iile i%'er%a0io%ale Kde la ;,(Y 5n anul *;;7 la ;,8Y 5n anul *;;8L,
deter/inat1, 5n principal, de aprecierea /onedei na,ionale i de o esti/are /ai
/ic1 a creterii i/porturilor co/parativ cu anul *;;7.
< impo/i'ul pe pro*i' va scade cu ;,' puncte procentuale ca rezultat al
/1surilor de rela4are fiscal1>
STRUCTURA CCELTUIELILOR U!ETARE
9n confor/itate cu o.iectivul privind proiec0ia de*ici'ului bu$e'ar la 05A
Jdi% produ&ul i%'er% bru' i av?nd 5n vedere coordonatele politicilor sectoriale i
veniturile posi.il de realizat pentru anul *;;8, c:eltuielile .ugetului general
consolidat au fost proiectate la +;*.33G,2 /ilioane lei K'+,GY din produsul intern
.rutL.
!volu,ia i principalele caracteristici structurale ale c:eltuielilor .ugetului
general consolidat sunt prezentate 5n ta.elul de /ai =os.
27
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
E)olu0ia +i pri%cipalele carac'eri&'ici &'ruc'urale ale c-el'uielilor bu$e'ului
$e%eral co%&olida' 7% perioada 200A12006
/ilioane lei Ydin -.".B.<

-rogra/
*;;7
-ropuneri
*;;8
-rogra/
*;;7
-ropuneri
*;;8
CCELTUIELI
TOTALE di%
care:
G2.2;',2
;
+;*.33G,2
; '* '+,G
C:eltuieli de
personal
+7.8;+,'
; +(.87;,;; 7,7 7,7
Bunuri i servicii
+G.G23,3
; *;.333,7; 8,( 8,'
Do.?nzi '.83+,G; '.3GG,G; +,' +,+
$u.ven,ii 7.8;3,3; 7.(3G,G; * +,G
Transferuri 5ntre
unit1,i ale
ad/inistra,iei
pu.lice +.8';,(; *.G(+,'; ;,8 ;,2
Alte transferuri 2.7'2,7; +*.*;7,3; ',3 ',G
Asistenta social1
*7.;*(,3
; *G.*88,3; G,2 G,G
Alte c:eltuieli +.;'3,;; G22,8 ;,3 ;.'
0onduri de rezerve *28,* 3'(,G ;,+ ;,+
C:eltuieli de capital G.78;,'; +;.'8+,(; ' ',*
9/pru/uturi (',2 (3,8 ; ;
-rincipalele /odific1ri structurale ale c:eltuielilor .ugetului general
consolidat esti/ate pentru anul *;;8 sunt ur/1toarele :
< $u.ven,iile, transferurile, inclusiv asisten,a social1 continu1 s1 de,in1
ponderea cea /ai /are 5n produsul intern .rut K+3,(Y din -.".BL, re/arc?ndu<se
tendin,a uor descresc1toare a c:eltuielilor cu su.ven,iile de la .uget, ceea ce
relev1 retragerea treptat1 a statului din econo/ie.
< en,inerea ponderii c:eltuielilor de personal 5n produsul intern .rut la
7,7Y din -.".B, 5n condi,iile includerii i c:eltuielilor salariale 5n natur1 Knor/e de
:ran1, unifor/e i ec:ipa/ent o.ligatoriu, locuin,e de serviciu .a.L reclasificate de
la c:eltuieli /ateriale>
< Reducerea ca pondere 5n produsul intern .rut, co/parativ cu anul *;;7, a
.unurilor i serviciilor K8,' Y fa,1 de 8,(Y L i do.?nzilor K+,+Y fa,1 de +,'YL,
tendin,1 ce per/ite consolidarea li/itelor de /anevr1 5n cadrul politicii .ugetare
pentru finalizarea priorit1,ilor de c:eltuieli aferente anului *;;8>
28
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
< Creterea c:eltuielilor de capital de la ',;Y din -.".B. la ',*Y din -.".B,
ceea ce reflect1 o 5/.un1t1,ire considera.il1 a politicii de c:eltuieli prin
direc,ionarea fondurilor pu.lice pentru sus,inerea creterii econo/ice.
S'ruc'ura c-el'uielilor bu$e'ului $e%eral co%&olida' i%
a%ul 200A
1 proce%' i% 'o'al c-el'uieli1
17,35
21,02
4,05
6,23
1,81
10,61
27,84
1,15
0,33
9,52
0,08
C:eltuieli de personal
Bunuri i servicii
Do.?nzi
$u.ven,ii
Transferuri 5ntre unit1,i ale ad/inistratiei pu.lice
Alte transferuri
Asistenta social1
Alte c:eltuieli
0onduri de rezerve
C:eltuieli de capital
9/pru/uturi
2(
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
PERSPECTIVE MACROECONOMICE9 MONETARE9 FISCALE I
BUGETARE N PERIOADA 2<<?82<<>
Poli'ica bu$e'ar
-rincipalele coordonate ale politicilor .ugetare sectoriale for/ulate pentru
perioada *;;8<*;;2 sunt su.ordonate:
\ Creterii econo/ice i sus,inerii dezinfla,iei>
\ $us,inerii procesului de convergen,1 a econo/iei ro/?neti cu
econo/iile europene>
\ Creterii transparen,ei c:eltuielilor pu.lice>
\ Creterii capacit1,ii de a.sor.,ie a fondurilor co/unitare.
-olitica .ugetar1 5n perioada *;;(<*;;2 are 5n vedere faptul c1 5n procesul de
negociere a ader1rii, Ro/?nia i<a asu/at o serie de o.iective, 5ndeose.i legate de:
9ndeplinirea, cu stricte,e, a anga=a/entelor asu/ate 5n cadrul negocierilor
legate de do/eniile concuren,1 i =usti,ie i afaceri interne>
"/ple/entarea anga=a/entelor asu/ate pentru capitolul ** F-rotec,ia
/ediului 5ncon=ur1torE i asigurarea resurselor financiare necesare pentru
transpunerea directivelor i regle/ent1rilor din acest do/eniu>
!li/inarea restric,iilor r1/ase 5n calea celor 3 li.ert1,i: li.era circula,ie
a/1rfurilor, persoanelor, serviciilor i capitalurilor>
Consolidarea capacit1,ii ad/inistrative a institu,iilor pentru i/ple/entarea
regle/ent1rilor co/unitare i pentru /anage/entul viitoarelor fonduri
structurale i de coeziune.
Per&pec'i)ele macroeco%omice +i mo%e'are
9n sintez1, 0i%'ele 7% pri)i%0a cre+'erii eco%omice5 pe%'ru perioada 200B1
20095 &u%':
\ produsul intern .rut va crete 5n /edie cu 8,'Y, ceea ce va deter/ina
reducerea treptat1 a decala=elor privind standardul de via,1 fa,1 de cel din #!>
\ for/area .rut1 de capital fi4 se va /a=ora cu peste 3*Y fa,1 de *;;8 K5n
/edie cu +*,3Y anualL>
\ indicatorii de perfor/an,1 ai econo/iei na,ionale se vor 5/.un1t1,i Krata de
investi,ie va a=unge la peste *(Y 5n anul *;;2 de la *',8Y 5n anul *;;8, 5n
2G
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
condi,iile 5n care rata de econo/isire intern1 va crete la aproape +2Y de la
+3,'Y 5n anul *;;8L>
\ rata infla,iei se va reduce treptat, a=ung?nd la 'Y 5n *;;2, nivel co/para.il
cu cel al statelor /e/.re ale #niunii !uropene>
\ creterea econo/ic1 se va realiza 5n condi,iile unei 5/.un1t1,iri a
co/petitivit1,ii interne i e4terne a econo/iei, ceea ce va deter/ina:
< /en,inerea unor rit/uri ridicate ale e4porturilor de .unuri i servicii>
< o /ai .un1 adaptare a produc,iei la cerere, concretizat1 5n /en,inerea
relativ1 a stocurilor aproape de li/ita necesarului>
< reducerea ponderii deficitului de cont curent 5n produsul intern .rut
Kp?n1 la circa 3,8YL>
\ serviciile vor 5nregistra rit/uri superioare rit/ului de cretere al produsului
intern .rut>
\ produc,ia industrial1 va crete cu un rit/ /ediu anual de 7Y datorit1
/a=or1rii, cu deose.ire, a produc,iei ra/urilor industriei prelucr1toare>
\ produc,ia agricol1 se esti/eaz1 c1 va crete, 5n /edie, cu ',;Y, nu nu/ai
datorit1 poten,ialului productiv al terenului agricol, c?t /ai ales ca ur/are a
/odific1rii politicii agricole, politic1 ce pune un accent deose.it pe dezvoltarea
unei agriculturi /oderne i co/petitive.
Produ&ul i%'er% bru' se esti/eaz1 c1 va avea un rit/ de cretere de peste
8Y 5n fiecare an din aceast1 perioad1, 5n principal, pe .aza /a=or1rii contri.u,iei
cererii interne i, 5n cadrul acesteia, a for/1rii .rute de capital fi4.
!volu,ia principalilor indicatori /acroecono/ici , *;;( < *;;2
modificare $rocentual! fa! de anul anterior
200B 200H 2009
Produ&ul i%'er%
bru'
8,' 8,7 8
Produc0ia
i%du&'rial
7,7 7,7 7,'
Produc0ia
a$ricol
*,2 ',+ ',*
E6por' de bu%uri +3,' +',8 +*,8
Impor' de bu%uri +',7 +*,8 ++,*
Ra'a i%*la0iei 3 ' '
Ra'a +omaDului
7%re$i&'ra'
7,G 7,8 7,7
22
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
6
"
3
6
"
5
6
5
"
5
5
"
5
5
"
3
2
"
9
3
"
1
3
"
2
1
4
"
3
1
3
"
6
1
2
"
6
1
3
"
5
1
2
"
6
1
1
"
2
4
3
3
5
"
8
5
"
6
5
"
5
0 10 20 30 40 50 60
2
0
0
72
0
0
82
0
0
9
#rodu'ul intern brut #roductia indu'triala #roductia a!ricola
()port de bunuri %"port de bunuri *ata in$latiei
*ata 'o"a+ului ,nre!i'trat
< Y din -"B <
200A
Pro$ram
2006
Propu%eri
200B
E&'imri
200H
E&'imri
2009
E&'imri
&!N"T#R" '+ '+,' ';,' ';,* *2,3
CA!%T#"!%" '* '+,G '+,' '+,( ';,2
D!0"C"T < + < ;,7 <+ <+,7 <+,7
I2PLICA4II U!ETARE ALE PROCESULUI DE ADERARE
F)(/3#+,$ 1)*3(+&'#$ ;( 5$#+)'/' /$ 5#$'/$#'#$
Ro/?nia tre.uie s1 ating1 standardele acceptate 5n #.!. 5ntr<o serie de
do/enii, cu/ ar fi: protec,ia /ediului, infrastructura de transport, coeziunea
econo/ic1 i social1 sau dezvoltarea rural1.
9n acest scop, #niunea !uropean1 pune la dispozi,ia ,1rii noastre fondurile
necesare pentru refor/ele structurale necesare. $u/ele acordate de #niunea
+;;
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
!uropean1 sunt privite ca venind 5n co/pletarea fondurilor na,ionale i sunt
transferate ,1rii noastre prin inter/ediul a trei instru/ente financiare: progra/ele
-AAR!, "$-A i $A-ARD, efortul .ugetar na,ional concretiz?ndu<se 5n asigurarea
cofinan,1rii fondurilor pri/ite 5n cadrul acestor progra/e.
9ncep?nd cu anul *;;(, flu4urile financiare sta.ilite la nivel .ugetar, 5ntre
Ro/?nia i #niunea !uropean1, vor cunoate o a/pl1 intensificare, at?t din punct
de vedere al diversific1rii acestora c?t i din punctul de vedere al volu/ului de
fonduri transferate. Din perspectiva de stat /e/.ru, Ro/?nia va pri/i, 5nc1 din
pri/ul an al ader1rii, i/portante resurse financiare de la .ugetul #niunii !uropene
prin inter/ediul 0ondurilor $tructurale, 0ondului de Coeziune, fondurilor alocate
5n cadrul -oliticii Agricole Co/une i 5n cadrul -oliticilor "nterne. 9n acelai ti/p
5ns1, .ugetul na,ional va tre.ui s1 fac1 fa,1 unor presiuni supli/entare, datorit1
necesit1,ii de a asigura cofinan,area fondurilor co/unitare, dar i prin pris/a
o.ligativit1,ii de a contri.ui la finan,area .ugetului #niunii.
Datorit1 regulilor financiare aplica.ile .ugetului co/unitar, confor/ c1rora
fondurile alocate 5ntr<un an 5n cadrul unui instru/ent financiar de preaderare pot fi
anga=ate i efectiv pl1tite 5n anii ur/1tori Kter/enul li/it1 p?n1 la care se pot
efectua pl1,i este al doilea an dup1 anul anga=1rii su/ei respectiveL, Ro/?nia va
continua s1 pri/easc1 i, i/plicit s1 cofinan,eze, fonduri de preaderare i dup1 anul
*;;8.
9n perioada *;;(<*;;2, Ro/?nia va pri/i Ki va asigura cofinan,areaL
fonduri co/unitare prin inter/ediul celor trei instru/ente financiare de preaderare.
De ase/enea, 5n ur/a 5n,elegerilor dintre cele dou1 p1r,i, Ro/?nia va constitui i
fonduri de rezerv1, care s1 poat1 fi utilizate 5n cazul indisponi.ilit1,ii te/porare a
finan,1rii de la #niunea !uropean1, astfel 5nc?t s1 nu fie 5nt?rziat1 i/ple/entarea
proiectelor cu finan,are co/unitar1.
-rincipalele do/enii de ac,iune ale $rogramului %J9+# sunt:
\ spri=inirea dezvolt1rii institu,ionale prin proiecte de tTinning, asisten,1
te:nic1 i proiectele de investi,ii aferente acestora>
\ investi,ii 5n scopul 5ndeplinirii cerin,elor de aderare la #niunea !uropean1 <
participare la progra/ele co/unitare Kprogra/ul<cadru de cercetare i
dezvoltare, la progra/ele din do/eniul 5nv1,1/?ntuluiL.
0iecare /inister ce deruleaz1 astfel de progra/e, 5n calitatea sa de ordonator
principal de credite, tre.uie s1 asigure cu prioritate fondurile necesare cofinan,1rii
i s1 le utilizeze 5n confor/itate cu o.iectivele progra/ului>
\ investi,ii pentru coeziunea econo/ic1 i social1 Kproiecte de investi,ii care
duc la reducerea disparit1,ilor@decala=elor dintre regiuniL i investi,ii 5n cadrul
progra/elor de cooperare transfrontalier1.
+;+
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
-entru acest progra/, o.liga,ia de cofinan,are sta.ilit1 prin
e/orandu/urile de finan,are i 0iele de proiect va fi asigurat1 astfel:
< de la .ugetul de stat, inclus1 5n .ugetul inisterului 0inan,elor -u.lice Ac,iuni
generale, la titlul PTransferuri aferente 0ondului Na,ional de -readerareE>
< din .ugetele /inisterelor@agen,iilor .eneficiare de proiecte>
< din .ugetele consiliilor locale care .eneficiaz1 de proiecte -AAR!>
< sau din contri.u,ia de la .ugetul de stat pentru tic:etul de participare a Ro/?niei
la progra/ele co/unitare, inclus1 5n .ugetele /inisterelor care sunt .eneficiare ale
acestui tip de progra/e@proiecte.
9sistena acordat! $rin $rogramul (0%9 ac,ioneaz1 5n dou1 do/enii principale:
\ /ediu Kspri=inirea investi,iilor pentru 5ndeplinirea cerin,elor legisla,iei
co/unitare de /ediuL>
\ transport Ke4tinderea re,elelor trans<europene spre estL.
e/orandu/urile de finan,are prev1d ur/1toarele /oduri de asigurare a
cofinan,1rii pentru proiectele "$-A:
< de la .ugetul de stat, prin titlul FTransferuri aferente 0ondului Na,ional de
-readerareE, reprezent?nd cofinan,area de *7Y din c:eltuielile eligi.ile confor/
planului de finan,are a proiectului, precu/ i su/ele aferente continu1rii finan,1rii
proiectelor 5n cazul indisponi.ilit1,ii te/porare a fondurilor co/unitare Kinclusiv 5n
situa,ia ne5ndeplinirii de c1tre .eneficiarii
proiectelor a condi,iilor prev1zute 5n e/orandu/urile de finan,areL, precu/ i a
celor de la Banca !uropean1 de "nvesti,ii>
< de la .ugetul consiliilor locale care .eneficiaz1 de proiecte "$-A>
< din 5/pru/uturi de la institu,iile financiare interna,ionale KB!", B!RDL>
< de la .ugetul de stat prin .ugetul inisterului Transporturilor, Construc,iilor i
Turis/ului pentru acoperirea c:eltuielilor neeligi.ile aferente proiectelor din
do/eniul transporturilor>
< din .ugetele .eneficiarilor Kconsilii locale @ regii autono/eL pentru acoperirea
c:eltuielilor neeligi.ile.
%rogramul 09%9+H este 5ndreptat c1tre spri=inirea eforturilor f1cute de ,1rile
candidate din Centrul i !stul !uropei 5n vederea preg1tirii particip1rii lor la
-olitica Agricol1 Co/un1 i la -ia,a #nic1. -rogra/ul are dou1 o.iective
principale: i/ple/entarea acbuis<ului 5n do/eniu i rezolvarea pro.le/elor
prioritare ale agriculturii i dezvolt1rii rurale.
9n Ro/?nia, principalele direc,ii 5n care ac,ioneaz1 fondurile din progra/ul
$A-ARD sunt:
+;*
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
\ 5/.un1t1,irea proces1rii i /arRetingului produselor agrare i din do/eniul
pescuitului>
\ 5/.un1t1,irea structurilor institu,ionale pentru controlul calit1,ii i s1n1t1,ii
produselor ani/ale i vegetale, a ali/entelor i protec,ia consu/atorului>
\ dezvoltarea i 5/.un1t1,irea infrastructurii rurale>
\ dezvoltarea econo/iei rurale>
\ ad/inistrarea p1durilor i spri=inirea operatorilor din do/eniul producerii i
co/ercializ1rii produselor forestiere.
$u/ele pentru cofinan,area na,ional1 a proiectelor cuprinse 5n progra/ul
$A-ARD vor fi asigurate dup1 cu/ ur/eaz1:
< de la .ugetul de stat, titlul PTransferuri aferente 0ondului Na,ional de
-readerareE, pentru cofinan,area de *7Y din c:eltuielile eligi.ile confor/ planului
de finan,are al proiectului, su/ele aferente continu1rii finan,1rii /1surilor 5n cazul
indisponi.ilit1,ii te/porare a fondurilor co/unitare, precu/ i su/ele destinate
finan,1rii costurilor neeligi.ile pentru acoperirea diferen,elor nefavora.ile de curs
valutar i a costurilor .ancare, precu/ i pentru ac:itarea la ter/en a de.itelor
c1tre #.!. ca ur/are a unor eventuale
nereguli>
< contri.u,ia de la .ugetul de stat inclus1 5n .ugetul inisterului Agriculturii,
-1durilor i Dezvolt1rii Rurale pentru cofinan,area proiectelor de asisten,1 te:nic1
de care .eneficiaz1.
+;'
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
CONSIDERA4II ;INALE
Dup1 anul +2G2, siste/ul fiscal ro/?nesc a suferit i/portante transfor/1ri
care i<au pus a/prenta asupra veniturilor .ugetare i i/plicit asupra /odului cu/
au fost utilizate resursele financiare pu.lice.
9n perioada +22; *;;7, produsul intern .rut, veniturile .ugetare i
c:eltuielile .ugetare au cunoscut un trend cresc1tor, ceea ce denota preocuparea
pentru creterea i dezvoltarea econo/ic1, pentru crearea 5n plus valoare. 9n toat1
aceast1 perioad1 e4erci,iile s<au 5nc:eiat totui cu deficit .ugetar.
Bugetul de stat reprezint1 cel /ai i/portant i co/ple4 .uget at?t 5n cadrul
.ugetului pu.lic na,ional, cat i 5n 5ntregul siste/ .ugetar. Acest .uget, prin
di/ensiunea, co/ple4itatea i i/pactul sau asupra econo/iei pu.lice i private, ar
tre.ui s1 asigure, dac1 nu anual atunci pe perioade dura.ile, un ec:ili.ru 5ntre
nevoile centralizate ale statului i /i=loacele care le<ar putea acoperi 5ntr<un singur
an .ugetar.
9n func,ie de ele/entele pe care pune accentual 5n cursa ela.or1rii .ugetului
de stat, se poate vor.i de /icro.ugetare sau /acro.ugetare. icro.ugetarea pune
accentual pe actorii .ugetari i pe strategiile acestora. 9n sc:i/. /acro.ugetarea
pune accentual nu nu/ai pe actorii .ugetari, ci i pe procesul .ugetar i pe /ediul
econo/ic, social i politic 5n care acesta se desf1oar1.
Bugetul de stat se confor/eaz1 unor reguli te:nice devenite tradi,ionale.
Aceste reguli au at?t o se/nifica,ie te:nica, cat i una politica. Respectarea stricta a
unor principii a devenit totui dificila 5n perioada zilelor noastre. Natura
c:eltuielilor pu.lice a evoluat 5n /od considera.il, finan,ele pu.lice s<au
diversificat, iar necesit1,ile de a ac,iona pe ter/en lung nu /ai pot respecta
e4istenta unui orizont de ti/p prea 5ngust KanualitateaL. Deoarece aceste reguli sunt
5n parte ast1zi neadaptate e4igentelor conte/porane, ele i<au pierdut par,ial sensul
i utilitatea.
9n cazurile 5n care se fac propuneri de ela.orare a unor proiecte de acte
nor/ative a c1ror aplicare atrage /icorarea veniturilor sau /a=orarea c:eltuielilor
apro.ate prin .uget, ini,iatorii au o.liga,ia s1 prevad1 i /i=loacele necesare pentru
acoperirea /inusului de venituri sau creterea c:eltuielilor. 9n acest scop ini,iatorii
tre.uie s1 ela.oreze, cu spri=inul inisterului 0inan,elor -u.lice sau al altor
institu,ii i/plicate, fia financiara care 5nso,ete e4punerea de /otive sau nota de
funda/entare, dup1 caz, i care va fi actualizata 5n concordanta cu eventualele
+;3
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
/odific1ri intervenite 5n proiectul de act nor/ativ. 9n aceasta fisa se 5nscriu efectele
financiare asupra .ugetului general consolidat, care tre.uie s1 ai.1 5n vedere:
a, sc:i/.1rile anticipate 5n veniturile i c:eltuielile .ugetare pentru ur/1torii
7 ani>
b, ealonarea anuala a creditelor .ugetare, 5n cazul ac,iunilor /ultianuale>
c, propuneri realiste 5n vederea acoperirii /a=or1rii c:eltuielilor>
d, propuneri realiste 5n vederea acoperirii /inusului de venituri.
Tendin,a general1 este de cretere si a c:eltuielilor .ugetare dar si a veniturilor
.ugetare, ceea ce deter/ina o i/portan,a deose.ita a cunoaterii
factorilor care influen,eaz1 creterea c:eltuielilor . O cretere deose.it de
/are o 5nt?lni/ 5ncep?nd cu anul +222. 6uvernul a adoptat o viziune
prag/atic1, desc:is1 spre econo/ia real1. Relansarea creterii econo/ice a devenit
o prioritate a politicii /acroecono/ice. Rezultatele deose.ite 5nregistrate 5n
anul *;;+ i 5n pri/ul se/estru din anul *;;* confir/1 =uste,ea acestei orient1ri,
dar i consisten,a, realis/ul i eficien,a /1surilor de politic1 i/ple/entate.
Ro/?nia continu1 s1 5nregistreze rit/uri ridicate de cretere econo/ic1,
c:iar 5n condi,iile 5n care 5n pri/a parte a anului *;;7 ac,iunea factorilor restrictivi
s<a intensificat. De ase/enea, este de su.liniat faptul c1 dezec:ili.rele interne i
e4terne se /en,in: principalul factor de cretere econo/ic1 r1/?ne consu/ul
gospod1riilor, iar /a=orarea i/porturilor, ca surs1 a acoperirii cererii, s<a accentuat,
cu efecte 5n ad?ncirea deficitului co/ercial i, i/plicit, 5n /en,inerea la un nivel
ridicat a deficitului de cont curent.
At?t 5n anul *;;8, c?t i 5n perioada ur/1toare, o.iectivul funda/ental 5l
constituie asigurarea i /en,inerea sta.ilit1,ii pre,urilor, condi,ie a.solut necesar1
cre1rii cadrului /acroecono/ic propice unei creteri econo/ice sustena.ile i
spri=inirii eforturilor de integrare european1 a Ro/?niei.
-olitica fiscal1 este una din co/ponentele /i4<ului de politici
/acroecono/ice care va spri=ini procesul dezinfla,ionist i care, al1turi de celelalte
politici /onetare, de curs, a veniturilor, va crea gradul de predicti.ilitate necesar
atingerii unor indicatori /acrofinanciari.
+;7
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
ILIO!RA;IE
Bistriceanu 6:. D., Lexicon de finaneb!nciasigurari,Iol. ((, !d. !cono/ic1,
Bucuresti, *;;+.
Bistriceanu 6:.D., Lexicon de finaneb!nciasigurari,Iol. (, !d. !cono/ic1,
Bucuresti, *;;+.
Breton A., 'om$etiti)e =o)ernments, 9n #conomic :.eor- of %olitics and %ublic
&inance, Ca/.ridge #niversitz -ress, +222.
Co/aniciu C., &iscalitate* Ialene multidimensional, !d. #niversit1,ii F%ucian
BlagaE, $i.iu, *;;7.
Condor "., Hre$t fiscal "i financiar, !d. Tri.una !cono/ic1, Bucureti, +228.
Aerciu ., oldovan "., &inane %ublice, suport de curs.
Aoan,1 N., #conomie "i finane $ublice, !d. -oliro/, "ai, *;;;.
oldovan "., &inante %ublice, !d. Al/a ater, $i.iu, *;;'.
oteanu T. Kcoord.L, %olitici fiscale "i bugetare $entru reformarea economiei "i
relansarea cre"terii economice3, !d. !cono/ic1, Bucureti,
*;;'.
oteanu T., Bugetul " tre-oreria $ublic!, !d. Didactic1 i -edagogic1, Bucureti,
+22(.
-opescu D N., &inane %ublice, !d. !cono/ic1, Bucureti, *;;*.
Rivoire M., Les enigmes economiCues, -#0, -aris, +22*.
$e/pre A., Budget et tresor, !d. Cu=as, -aris, +2('.
Talpo "., &inantele +om,niei, &ol. +, !d. $edona, Ti/ioara, +228.
Talpo "., &inanele +om,niei, &ol. +, !d. $edona, T/ioara, +228.
&1c1rel "., &inane %ublice, !d. Didactic1 i -edagogic1, Bucuresti, *;;;.
&1c1rel, 6:. Bistriceanu, 6a.riele Ang:elac:e, . Boduar, 0. Bercea, T.
oteanu, 0. 6:eorg:escu, &inane %ublice, !d. Didactica si !cono/ica, !di,ia a
"& a, Bucureti, *;;'.
+;8
Bugetul de stat trecut, prezent i perspective
%egea nr. (* @+*.;(.+228 privind finan,ele pu.lice, pu.licat1 5n onitorul Oficial
al Ro/?niei nr. +7*< +(.;(.+228
%egea nr. '(2 @+7.+*.*;;7 privind .ugetului de stat pentru anul *;;8, pu.licat in
onitorul Oficial al Ro/?niei nr. +++7@+2.+*. *;;7.
Revista Tri.una econo/ic1, nr. '3<'8, +22G.
F$itua,ia /acroecono/ic1 pentru anul *;;8 i proiec,ia acesteia pe anii *;;(<
*;;2E, Raport ela.orat de inisterul 0inan,elor -u.lice
+;(