Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECIE

CLASA: a VII- a
UNITATEA COLAR: colala cu clasele I-VIII Avram Iancu Baia Mare
DISCIPLINA: CULTURA CIVIC
LECTIA: COMUNITATEA LOCAL I NAIONAL!
"RE#TURILE I $N"ATORIRILE CET%ENETI
TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECIE: dobndire/ nsuire de noi
!uno"in#e
DURATA: &' minu(e
PROPUNTOR: )ro*esor OCTA$IAN %UTU&A
O%IECTI$E OPERAIONALE 'CO(PETENE SPECI)ICE*
+, +, comuni(a(ea local, -i na.iunea
-, +, res)ec(e /re)(urile -i 0n/a(oririle ce(,.enilor
., +, i/en(i*ice -i s, e1)lice valori -i )rinci)ii cons(i(u.ionale /in
.ara noas(r, -i /in al(e .,ri
STRATEGIA DIDACTIC
2! RE+UR+E #ROCE"URALE
+I+TEM METO"OLO3IC4 conversa.ia euris(ic,5 e1)unerea5 mo/elarea5
e1)lica.ia5 )ro6lema(i7area5 *ee/-6ac8-ul5 al9ori(mi7area5 9enerali7area
:ORME "E OR3ANI;ARE4 *ron(al5 in/ivi/ual
<! RE+UR+E MATERIALE4 ca(alo95 (a6l,5 cre(, colora(,5 manual!
=! MO"ALITI "E EVALUARE4 o6serva.ia sis(emic,5 evaluare oral,
LOCUL "E "E+:URARE4 +ala /e clas,
%I%LIOGRA)IE:
2! Manual
<! C,r.i /e s)eciali(a(e
DES)URAREA LECIEI
(o/en"e0e
ins"ruirii '"i/1*
CS A!"i2i"3"e3 1ro4esoru0ui A!"i2i"3"e3 e0e2i0or
(e"ode i
1ro!edee
)or/e de
or53ni63re
Resurse
/3"eri30e
(od30i"7#i
de
e230u3re
Momen(
or9ani7a(oric
>< min?
- Veri*ic, )re7en.a elevilor -i /is)oni6ili(a(ea colec(ivului
clasei )en(ru 0nce)erea orei!
Elevii s)un a6sen.ii -i se
)re9,(esc /e lec.ie!
Conversa.ie :ron(al Ca(alo9 O6serva.ia
Ca)(area a(en.iei
>2 min?
-
#ro*esorul )re7in(, elevilor (ema lec.iei -i )reci7ea7,
o6iec(ivele urm,ri(e
Elevii no(ea7, 0n caie( (i(lul
lec.iei5 ascul(, -i /evin a(en.i
la com)e(en.ele s)eci*ice
urm,ri(e!
E1)unerea :ron(al Ta6l,5
cre(,
-
Reac(uali7area
cuno-(in.elor
asimila(e an(erior
>@ min?
#ro*esorul solici(, elevilor s, r,s)un/, la 0n(re6,ri lec.ia
an(erioar,!
Elevii r,s)un/ la 0n(re6,ri
e1)unAn/u--i )unc(ele /e
ve/ere
Conversa.ia
euris(ic,
:ron(al Manual
Evaluare
oral,
"iriBarea 0nv,.,rii!
O 2
O <
O =
No(ea7, (i(lul lec.iei )e (a6l,! E1)lic, elevilor ce
0nseamn, comuni(a(ea local,! "e*ine-(e a)oi comuni(a(ea
)oli(ic,5 na.iunea!
#re7in(, elevilor /re)(urile -i res)onsa6ili(,.ile
ce(,.eanului e1)licAn/ c, aces(ea sun( s(a6ili(e )rin
Cons(i(u.ie!
Elevii r,s)un/ cu aBu(orul
)ro*esorului5 /ac, va *i nece-
sar!
Elevii ras)un/ even(ualelor
0n(re6,ri! No(ea7,
Conversa.ia
E1)unerea
Mo/elarea
:ron(al Manual
Evaluare
oral,
O6.inerea
)er*orman.ei
A/resea7, elevilor 0n(re6,ri cu )rivire la lec.ia )re/a(, -i
*i1ea7, cuno-(in.ele! A)oi e1)lic, elevilor even(ualele
ne0n.ele9eri!
Elevii r,s)un/! #un 0n(re6,ri! E1erci.iul
:ee/-6ac8-
ul
In/ivi/ual Manual Evaluare
scris,
$ncCeierea lec.iei E1)lic, elevilor ce au /e )re9,(i( )en(ru ora urm,(oare! +un( a(en.i la cerin.e -
S!8i#3 "3b0ei
Co/uni"3"e3 0o!307 i n3#ion307, Dre1"uri0e i nd3"oriri0e !e"7#e3nu0ui
Comuni(a(ea local,4 - 0n ca/rul ei oamenii au e1)erien.e comune
- Oamenii ne sun( cunoscu.i
- Oamenii se in(ersec(ea7, in(re ei
- E14 car(ier5 sa(5 ora-!
Comuni(a(ea na.ional,4 - na.iunile sun( comuni(,.i 0n sens )oli(ic
- +e /eose6esc 0n(re ele )rin lim6,5 (ra/i.ii5 o6iceiuri!
- #re7in(, 9rani.e
Ce(,.enia re)re7in(, cali(a(ea recunoscu(, Buri/ic a unei )ersoane5 /e a *i mem6ru al unui s(a(!
Ce(,.eanul 6ene*icia7, /e (oa(e /re)(urile5 avan(aBele -i )ro(ec.ia o*eri(, /e s(a(ul res)ec(iv!
"re)(urile -i 0n/a(oririle ce(,.eanului sun( s(a6ili(e )rin Cons(i(u.ie5 ele /i*er, /e la o .ar, la
al(a -i (re6uie s, res)ec(e /re)(urile omului!