Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALA BALACEANU

CLASA: a III-a

DATA: 21 martie 2019

PROPUNĂTOR: institutor Ilie Stefan

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică

SUBIECTUL: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-10000. Exerciţii şi probleme

TIPUL LECŢIEI: Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor

SCOPUL LECŢIEI:

Consolidarea deprinderii de a aplica operaţiile aritmetice învăţate în rezolvarea corectă a problemelor de inmultire

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

DISCIPLINE INTEGRATE: Limba şi literatura română

COMPETENŢE SPECIFICE vizate:

Matematică

2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0-10000, respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare carea au acelaşi numitor, mai mic sau
egal cu 10

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0-10000 sau cu fracţii care au acelaşi numitor

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0-10000 şi de împărţiri folosind tabla înmulţirii, respectiv tabla împărţirii
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente simple

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţii aritmetice studiate, în concentrul 0-10000

Limba şi literatura română

2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să efectueze operaţii de înmulţire în concentrul 0-10000 folosind tabla înmulţirii;

O2 – să utilizeze proprietăţile înmulţirii în exerciţiile date;

O3–să efectueze exerciţiile date respectând ordinea efectuării operaţiilor;

O4 – să rezolve probleme care presupun operaţiile învăţate;

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee: exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, conversaţia, explicaţia, descoperirea, munca independentă

Resurse materiale: fişe de lucru, fişe de evaluare, caietul de lucru, planşă

Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală

Resurse temporale: 45 minute

Resurse umane: 16 elevi

Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a compotamentului elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare

BIBLIOGRAFIE:

 Şpac, M., (2006), Matematică. Metodica predării matematicii, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava
 Arghirescu A., Ancuţă F., Matematica clasa a III-a, Ed. Carminis, 2004, Piteşti
DEMERS DIDACTIC
CONŢINUT
NR. EVENIMENT INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
CRT. DIDACTIC Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare

1. Moment Pregătirea sălii de clasă şi a Capacitatea de


organizatoric materialului didactic necesar conversaţia frontal a se mobiliza
desfăşurării organizate a activităţii. pentru oră

2. Verificarea temei şi Verific tema, atât calitativ cât


reactualizarea şi cantitativ,frontal. Caiet de teme Capacitatea de
cunoştinţelor Reactualizez noţiunile şi Conversaţia Individual a rezolva
expresiile specifice operaţiilor corect şi rapid
matematice – factori, produs, de frontal exerciţiile de
...ori mai mult, mărit de ... ori, Exerciţiul Fişa de lucru calcul oral şi
dublu, triplu etc. Se vor face scris
exerciţii de calcul mintal.
explicaţia

3. Captarea atenţiei Ghicitori matematice in Conversaţia CD frontal Capacitatea de


prezentare PPT, prin care se Explicatia Prezentare PPT concentrare a
exerseaza operatii cu inmultiri. Videoproiector atenţiei şi de
Problematizarea trezire a
interesului
pentru
activitate
4. Anunţrea temei şi a Comunic tema şi obiectivele Capacitatea
obiectivelor operaţionale într-un limbaj Explicaţia frontal de înţelegere a
operaţionale accesibil. obiectivelor
Scriu titlul lecţiei la tablă. operaţionale
Comunic elevilor că în cadrul
activităţii de astăzi vor rezolva
exerciţii si probleme de înmulţire

5. Dirijarea învăţării Elevii vor primi fişa cu exerciţii şi


probleme. (Anexa 1) Conversaţia Fişe de lucru Capacitatea de
Elevii lucrează exerciţiile Frontal a rezolva
propuse atât la tablă cât şi pe caiete. Explicaţia corect
Se vor rezolva exerciţii de înmulţire exerciţiile şi
în concentrul 0-10000, exerciţii problemele de
pentru rezolvarea cărora vor utiliza Exerciţiul pe fişa de
proprietăţile înmulţirii, exerciţii în lucru
care vor respecta ordinea
efectuării operaţiilor şi probleme
care se rezolvă cu ajutorul
operaţiilor învăţate. Problematizarea

CD
Videoproiector Frontal
Se prezinta la videproiector si se Problematizarea Probleme animate
rezolva doua probleme animate.

6. Obţinerea performanţei Elevii vor primi o fişă de lucru


pe care o vor rezolva în mod exerciţiul Fişă de evaluare individual Capacitatea de
individual. (Muncă independentă) formativă a rezolva
(Anexa 2) exerciţii

7. Asigurarea retenţiei şi a Se va rezolva interactiv la


transferului videoproiector JOCUL Exerciţiul În perechi Capacitatea de
INMULTIRILOR (fiecare elev va Conversaţia VIDEOPROIECTOR a se
rezolva cate un exerctiu) PROBLEMATIZAREA CD frontal autoevalua
JOCUL
INMULTIRILOR
8. Încheierea activităţii Se fac aprecieri individuale şi
colective cu privire la activitatea explicaţia stimulente frontal Aprecieri
elevilor. verbale
Se dă tema pentru acasă şi
îndrumările necesare rezolvării
acesteia.
ANEXA 1

FIŞĂ CU EXERCIŢII ŞI PROBLEME

1. Calculează şi compară produsele folosind <, > sau =

24X 2 □ 35X 4 160X 5□ 80X 10 103X 6 □ 303X 12

2. Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor:

6X 12+230- 5X 25=

3+ 15X( 27+175)=

3 La Carnavalul Zăpezii au fost 25 de copii costumaţi în fulgi de nea, un număr dublu de copii costumaţi în oameni de
zăpadă şi 2 grupe a câte 18 copii costumaţi în spiriduşi.

Câţi copii au participat la carnaval?


ANEXA 2

FIŞĂ DE LUCRU

1. Compune o problemă care să se rezolve prin exerciţiul:

(35X2)+(15X3)=