Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA SOLCII

CLASA: a III-a

DATA: 25 ianuarie 2017

PROPUNĂTOR: prof. înv. primar Cimpoieş Marinela

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: De unde vine iarna?

SUBIECTUL: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-10000. Exerciţii şi probleme

TIPUL LECŢIEI: Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor

SCOPUL LECŢIEI:

Consolidarea deprinderii de a aplica operaţiile aritmetice învăţate în rezolvarea corectă a problemelor

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

DISCIPLINE INTEGRATE: Limba şi literatura română

COMPETENŢE SPECIFICE vizate:

Matematică
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0-10000, respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare carea au acelaşi numitor, mai mic sau
egal cu 10

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0-10000 sau cu fracţii care au acelaşi numitor

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0-10000 şi de împărţiri folosind tabla înmulţirii, respectiv tabla împărţirii

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente simple

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţii aritmetice studiate, în concentrul 0-10000

Limba şi literatura română

2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să efectueze operaţii de înmulţire în concentrul 0-10000 folosind tabla înmulţirii;

O2 – să utilizeze proprietăţile înmulţirii în exerciţiile date;

O3 – să efectueze exerciţiile date respectând ordinea efectuării operaţiilor;

O4 – să rezolve probleme care presupun operaţiile învăţate;

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee: exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, conversaţia, explicaţia, descoperirea, munca independentă

Resurse materiale: fişe de lucru, fişe de evaluare, caietul de lucru, planşă

Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală


Resurse temporale: 45 minute

Resurse umane: 14 elevi

Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a compotamentului elevilor, aprecieri verbale, autoevaluarea

BIBLIOGRAFIE:

 Şpac, M., (2006), Matematică. Metodica predării matematicii, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava
 Arghirescu A., Ancuţă F., Matematica clasa a III-a, Ed. Carminis, 2004, Piteşti
DEMERS DIDACTIC

NR. EVENIMENT CONŢINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


CRT. DIDACTIC Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare

1. Moment Pregătirea sălii de clasă şi a materialului Capacitatea de


organizatoric didactic necesar desfăşurării organizate a conversaţia frontal a se mobiliza
activităţii. pentru oră
1’

2. Verificarea Verific tema, atât calitativ cât şi cantitativ. În


temei şi timp ce verific tema, elevii vor lucra independent Caiet de Capacitatea de
reactualizarea la fişa de lucru primită (Anexa 1). Conversaţia teme Individual a rezolva corect
cunoştinţelor Reactualizez noţiunile şi expresiile specifice şi rapid
operaţiilor matematice – factori, produs, de ...ori frontal exerciţiile de
6’ mai mult, mărit de ... ori, dublu, triplu etc. Se vor Exerciţiul calcul oral şi
face exerciţii de calcul mintal. Fişa de lucru scris
La următorul exerciţiu le voi cere elevilor să
citească rezultatele operaţiilor efectuate şi explicaţia
propoziţia obţinută.
Pornind de la această propoziţie voi
introduce personajul surpriză – Zâna Iarna.
3. Captarea Voi face captarea atenţiei prin introducerea
atenţiei personajului surpriză care are o scrisoare pentru Conversaţia Scrisoarea de frontal Capacitatea de
copii (Anexa 2). Zâna le va cere ajutorul copiilor la Zâna Iarna concentrare a
3’ pentru a-şi găsi un prieten. Copiii vor avea de Expunerea atenţiei şi de
rezolvat exerciţii de pe fişa primită. Fiecare trezire a
răspuns corect ne va apropia mai mult de explicaţia interesului
prietenul zânei. pentru
activitate

4. Anunţrea temei Comunic tema şi obiectivele operaţionale Capacitatea de


şi a obiectivelor într-un limbaj accesibil. explicaţia frontal înţelegere a
operaţionale Scriu titlul lecţiei la tablă. Comunic elevilor obiectivelor
că în cadrul activităţii de astăzi vor rezolva operaţionale
1’ exerciţii de înmulţire şi totodată o vor ajuta pe
zână.

5. Dirijarea Elevii vor primi fişa cu exerciţii şi probleme.


învăţării (Anexa 3) Conversaţia Fişe de lucru Capacitatea de
Elevii lucrează exerciţiile propuse atât la frontal a rezolva corect
25’ tablă cât şi pe caiete. Se vor rezolva exerciţii de Explicaţia exerciţiile şi
înmulţire în concentrul 0-10000, exerciţii pentru Caietele problemele de
rezolvarea cărora vor utiliza proprietăţile elevilor pe fişa de lucru
înmulţirii, exerciţii în care vor respecta ordinea Exerciţiul
efectuării operaţiilor şi probleme care se rezolvă
cu ajutorul operaţiilor învăţate.

Se va compune o problemă după o imagine


şi un exerciţiu dat. problematizarea
Se va pune accent pe rapiditatea în gândire,
pe verbalizare şi pe utilizarea terminologiei
matematice.

Drept răsplată ei vor primi jetoane cu Jetoane


cuvinte care îi vor ajuta să descopere cine este descoperirea cuvinte
prietenul zânei.
6. Obţinerea Elevii vor primi o fişă de lucru pe care o vor
performanţei rezolva în mod individual. (Muncă independentă) exerciţiul Fişă de individual Capacitatea de
(Anexa 4) evaluare a rezolva
4’ formativă exerciţii

7. Asigurarea Se va corecta fişa de evaluare formativă în


retenţiei şi a perechi (cu colegul de bancă) Exerciţiul În perechi Capacitatea de
transferului conversaţia a se autoevalua
frontal
4’
8. Încheierea Se fac aprecieri individuale şi colective cu
activităţii privire la activitatea elevilor. explicaţia stimulente frontal Aprecieri
Se dă tema pentru acasă şi îndrumările verbale
1’ necesare rezolvării acesteia.
ANEXA 1

FIŞĂ DE LUCRU

a) Efectuează operaţiile următoare:

B 6 X 9= 12 X10= M

Z 9 X10= 15 X 3= Ă

U 8 X 9= 252 X 2= A

D 7 X 7= 27 X12= I

P 4 x 3=

b) Scrie literele corespunzătoare rezultatelor de mai jos pentru a obţine o propoziţie.

324 72 63 324 120 90 45 12 504 49 504


ANEXA 2

Dragi elevi,

Eu, Zâna Iarna, am venit la voi cu o rugăminte. Ştiind că sunteţi copii isteţi, am convingerea că mă veţi ajuta într-o
problemă.

Ştiţi că eu sunt de gheaţă şi din această cauză nu prea am prieteni. Singurul care mă mai vizitează este Moş Vifor. Dar
şi el nu stă prea mult timp cu mine. Suflă doar din când în când şi atunci toţi copiii se ascund la căldură în casele lor. De
aceea vă rog să mă ajutaţi să îmi găsesc un prieten care să stea cu mine toată ziua. Pentru aceasta trebuie să rezolvaţi corect
exerciţiile de astăzi de la lecţia de matematică. Fiecare exerciţiu rezolvat corect mă va apropia de prietenul meu. Sper că mă
veţi ajuta!

Zâna Iarna
ANEXA 3

FIŞĂ CU EXERCIŢII ŞI PROBLEME

1. Calculează şi compară produsele folosind <, > sau =

24X 2 □ 35X 4 160X 5□ 80X 10 103X 6 □ 303X 12

2. Calculează în două moduri:

( 2+ 7)X 9=

14X( 10- 3)=

3. Foloseşte proprietăţile înmulţirii pentru a calcula rapid:

2X 24X 50=

25X247X 4=

4.Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor:

6X 12+230- 5X 25=

3+ 15X( 27+175)=

5. Din produsul numerelor 84 şi 10 scade triplul numărului 508.

6. La Carnavalul Zăpezii au fost 25 de copii costumaţi în fulgi de nea, un număr dublu de copii costumaţi în oameni de zăpadă şi 2 grupe a câte
18 copii costumaţi în spiriduşi.

Câţi copii au participat la carnaval?


ANEXA 4

FIŞĂ DE LUCRU

1. Efectuează:

13X 245X 36X


7 2 72

2. Calculează:

24X(58-29)+16=

3. Compune o problemă care să se rezolve prin exerciţiul:

(35X2)+(15X3)=