Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Data:
Clasa: a-III-a
Prof. înv. primar:
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: U3
Subiectul: Înmulțirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră
Tipul lecţiei: predare-învățare

Competenţe specifice
Matematică:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii;
5.1.Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente
simple

Obiective operaţionale:
Pe parcursul activităţii elevii vor fi capabili:
o1: să efectueze operații de înmulțire în concentrul 0-100;
o2: să utilizeze corect terminologia specifică operaţiei de înmulțire:factori, produs, de atâtea ori mai mare, de atâtea ori mai mult,
dublul, triplul;
o3: să respecte ordinea operaţiilor în rezolvarea exerciţiilor;
o4: să rezolve înmulţiri când un factor este un număr de două cifre şi altul de o cifră prin procedeul preferat;
o5: să rezolve probleme pe baza analizei logice a acestora (judecata problemei);
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul , problematizarea, munca independent .
Mijloace de învăţământ: manual, caietele elevilor , flipchart, fișe de lucru.
Forme de organizare: frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE:

1. Neacșu, I., Dascălu, G., Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Manual pentru liceele pedagogice, Editura Sigma,
București, 2003;
2. Ana, D., Ana M., Logel, D., Stroescu- Logel, E., Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Carminis, Pitești;
3. Gabriela Bărbulescu, Manual de matematică,clasa a III-a, editura Litera, 2014
DEMERS DIDACTIC
Momentele Conținut instructiv - educativ STRATEGII DIDACTICE Evaluare
lecției
Metode si Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1.Moment Pregătirea materialelor necesare pentru buna Conversația Frontal Capacitatea de
organizatoric desfășurare a lecției. organizare a
1min. elevilor
2.Verificarea Se verifică modul în care a fost efectuată tema Explicația Caietul de Frontal Capacitatea de
temei si a pentru acasă. Solicit elevilor să citească rezultatele teme Individual a rezolva tema
cunoștințelor obținute – verificarea calitativă şi cantitativă. corect
anterioare Verific noţiunile legate de terminologia specifică Conversaţia Capacitatea de
4 min. matematicii: reda
-Cum se numesc numerele care se înmulțesc?(factori). terminologia
-Cum se numește numărul care se împarte ? specifica
(deîmpărțit). matematicii
-Dar numărul la care se împarte?(împărțitor).
-Cum se numește rezultatul înmulțirii ? (produs)
-Dar rezultatul împărțirii?(cât).
-Ce operație ne indică expresiile,, cu atât mai
mare’’sau ,, cu atât mai mult’’ ?(operația de adunare).
-Ce operație folosim atunci când spunem ,,de n ori mai
mare?”(înmulțire).
-Ce operație ne indică expresiile,, cu atât mai mic’’sau
,, cu atât mai puţin’ ? (operația de scădere).
- Ce operație folosim atunci când spunem ,,de n ori mai
mic?”(împărțire).

3.Captarea Captarea atenţiei elevilor o voi realiza printr-o Conversaţia Poezie- Frontal Capacitatea de
atenției poezie-problemă( anexa 1): problemă a rezolva
1 min. „În grădina mea cu flori problema
Au înflorit cinci bujori.
Mai stau gata-mbobocite
De 10 ori mai multe
Lalele rumenite .
Câte flori eu voi avea
În buchet când ţi-l voi da ?”
-Se discută despre numerele din poezie și de operația
pe care o folosim în rezolvarea problemei astfel încât
ajungem la tema lecției .
4.Anunțarea Se anunță tema activității si obiectivele urmărite Explicația Tabla Frontal Capacitatea de
temei si a într-o manieră accesibilă elevilor. receptare a
obiectivelor Astăzi, la matematică, vom rezolva exerciții și unui mesaj oral
1 min. probleme de înmulţire a numerelor în concentrul 0 –
10.000. Veți rezolva exerciții și probleme, oral și în
scris, pe fișe, la tablă, veți lucra individual, în echipă.
Scrie data și titlul lecției pe tablă.
5.Dirijarea Se fac exerciţii de calcul oral : Exercițiul Individual Capacitatea de
învățării - Calculaţi: a rezolva
30 min. 10 x 5; 4 x 9;7 x 7; 3 x 7; 6 x 4; 3 x 7; 8 x 6; 2 x 7; exerciții de
5 x 9; calcul oral
-Măriţi cu 9 numărul 3.
-Măriţi de 7 ori numărul 5.
-Dublaţi nr. 3. ;.
-Jumătatea nr. 2
-Sferul nr. 24.
Cer elevilor să-și amintească procedeele de calcul
legate de înmulțirea unui număr de două cifre cu un Explicația Planșă cu Individual Capacitatea de
număr de o cifră. procedeele de identifica
a). Scrierea unui factor ca o sumă de zeci și unități; calcul procedeele de
b). Descompunerea unui factor în zeci și unități; calcul
c). Calcul în scris.

- Se vor rezolva exercițiile de pe fișa de lucru(anexa 2) Conversatia Fișa de lucru Individual Capacitatea de
1.Efectuează , folosind calculul în scris: a rezolva
14x 23x 60x 26x 42x 38x Problemati- exercițiile
2 3 5 4 9 4 zarea
2.Calculează folosind procedeul preferat: Exercițiul
26 x 6 =
5 x 34 =
45 x 9 =
3.Calculează, grupând convenabil factorii, astfel încât
să efectuezi mai ușor înmulțirile:
Ex: 5 x 47 x20 = ( 5 x 20 ) x 47 = 100 x 47 = 470
a). 5 x 99 x 2=
b). 4 x 78 x25=
c). 50 x 71 x 2 =
4.Calculează :
a). 3 x 34 + 19 =
b). 38 +3 x (89 – 34)=
c). (2 x 56 +36) – ( 48 : 8) =
5.Află produsul dintre cel mai mare număr de două Capacitatea de
cifre și cel mai mare număr impar scris cu o cifră. a rezolva
6.Pentru un proiect , elevii au colecționat 25 de corpuri problema
din metal, de două ori mai multe corpuri din hârtie și de
3 ori mai multe corpuri din sticlă decât cele din metal.
Câte corpuri au colecționat pentru proiect?
6.Fixarea -Se rezolvă fişa cu exerciţii ( anexa 3) Explicația Fişă Individual Capacitatea de
cunoştinţelor Munca rezolva
10 min. independentă individual
inmulțirile date
7. Încheierea - Tema pentru acasă: din carte Explicația Fișă de lucru frontal Capacitatea de
activității - Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au înțelegere a
2 min. participat la desfășurarea lecției si asupra unui mesaj oral
. comportamentului pe toată perioada acesteia. Se
încurajeaza elevii mai puțin activi pentru obținerea
unor rezultate mai bune.
ANEXA 1

Fișă de lucru
1. Efectuează , folosind calculul în scris:

14x 23x 60x 26x 42x 38x


2 3 5 4 9 4

2. Calculează, grupând convenabil factorii, astfel încât să efectuezi mai ușor înmulțirile:

Ex: 5 x 47 x20 = ( 5 x 20 ) x 47 = 100 x 47 = 470

a). 5 x 99 x 2 =______________________________________________________________

b). 4 x 78 x25 =_____________________________________________________________

c). 50 x 71 x 2 =_____________________________________________________________

3. Calculează :

a). 3 x 34 + 19 =____________________________

=___________________________

=___________________________

b). 38 +3 x (89 – 34) = _______________________

=________________________

=________________________

4.Află produsul dintre cel mai mare număr de două cifre și cel mai mare număr impar scris cu o cifră.

___________________________________________________________________________
ANEXA 2

Fișa de lucru

1. Calculează:

17x 13x 26x 35 x 57x 42x


5 8 4 7 6 9

2. La o florărie s-au adus 25 de buchete a câte 7 lalele și 16 buchete a câte 9 garoafe.


Câte flori s-au adus în total?
Rezolvă problema sub forma unui exercițiu.

S-ar putea să vă placă și