Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
CLASA: a III- a
PROPUNĂTOR: FILIPOV ELENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,Daniela Cuciuc” Piatra Neamț
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Știinţe
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Înmulțirea numerelor naturale
TEMA: Ordinea efectuării operaţiilor
TIPUL LECŢIEI: Consolidare /aprofundare/ sistematizare de cunoştinţe
RESURSE UMANE: 20 elevi
RESURSE TEMPORALE: 45 minute
RESURSE SPAŢIALE: sala de clasă

OBIECTIV GENERAL:Consolidarea deprinderilor de efectuare a operațiilor


aritmetice în exerciții cu operații de ordine diferite și cu paranteze,respectând
ordinea operațiilor

OBIECTIVE CADRU:
- Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
- Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de
probleme;
- Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul
matematic;
- Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea
matematicii în contexte variate.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
1.3. să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere mai mici decât 10 000:
fără trecere peste ordin/cu trecere peste ordin;
1.4. să efectueze operaţii de înmulţire cu numere naturale mai mici decât 100;
3.1. să exprime clar şi concis semnificaţia calculelor făcute în rezolvarea unei probleme;
4.1. să manifeste iniţiativă în a transpune diferite situaţii în context matematic, propunân
diverse de abordare a unei probleme.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să efectueze oral și în scris exerciţii cu mai multe operaţii, respectând
ordinea efectuării lor;
1
O2: să utilizeze terminologia specifică operaţiilor de adunare, scădere,
înmulţire;
O3: să aplice proprietăţile înmulţirii în rezolvarea exerciţiilor;
O4: să rezolve probleme cu una sau mai multe operaţii;
O5: să compună probleme după un exerciţiu dat;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee:conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, munca
independentă, jocul didactic,Știu/Vreau să știu/Am învățat
Mijloace de învățământ și material didactic: fişe de lucru, manualul, coli A1,
planșă cu copacul fără flori, flori cu exerciții;

FORME DE ORGANIZARE: frontal;


individual;
în perechi;
pe grupe mari;
EVALUARE: chestionare orală,fișe de lucru.

BIBLIOGRAFIE:
 M.E.C.T, C.N.F.- „ Programa școlară pentru clasa a III-a și a IV-a-
Matematica”, București, 2003;
 Filipov, Elena și Mircea, Niculina-,,Mate 3-Culegere de exerciții și
probleme pentru clasa a III-a”,Editura Nedion,București,2012;
 Neagu, Mihaela & Mocanu, Mioara – „Metodica predării matematicii în
ciclul primar”, Editura Polirom, Iași, 2007;
 wwwdidactic.ro

2
Momentele Ob. Conţinuturi Strategii didactice Evaluare
lecţiei Metode Mijloace Forme de
organizare
Moment Asigur un climat de ordine şi Conversaţia Manuale Frontal Observarea
organizatoric disciplină necesar desfăşurării în bune Caiete comportamen-
1min condiţii a lecţiei. tului elevilor
Verific existenţa materialelor la intrarea în
necesare desfăşurării orei de clasă şi în
Verificarea matematică. timpul
temei pregătirii
2min Verific cantitativ tema în timp ce Conversaţia Caiete Frontal pentru lecţia
elevii rezolvă exercițiul: Explicaţia de
52-(3x6+4x7)= matematică.
Verific calitativ tema și activitatea Aprecieri
Captarea independentă. verbale asupra
atenţiei temei.
3min Captarea atenţiei se realizează cu Conversaţia Planșă cu un Individual
ajutorul unei planșe pe care este copac fără flori Se corectează
desenat un copac fără flori. Copacul eventualele
este trist deoarece nu a înflorit greșeli.
încă.Copiii vor pune florile colorate în
copac, după ce vor efectua exercițiile
de pe spatele lor.Se obține un copac
înflorit
Anunţarea
temei şi Astăzi, la ora de matematică vom Conversaţia
enunţarea efectua exerciţii cu operațiile învățate, Explicaţia Caiete
obiectivelor respectând ordinea efectuării lor, ne

3
1min vom reaminti terminologia specifică
operaţiilor de adunare, scădere,
înmulţire, vom aplica proprietăţile
înmulţirii, vom rezolva şi vom
compune probleme, dar vom desfăşura
şi câteva jocuri, atât individual cât şi pe
grupe.
O1 Se scrie data şi titlul la tablă, Frontal
iar elevii vor scrie în caiete.
Aprecierea
Conversaţia verbală a
Consolidarea O2 Elevii vor calcula oral exerciţiile: Exerciţiul răspunsurilor
şi 8x2= 7x8= 10 x 7 =
sistematizarea 6x6= 9x9= 4 x5 =
cunoştinţelor Cum se numesc numerele care se
25 min înmulţesc?
Cum se numeşte rezultatul înmulţirii?
Cum se numesc numerele care se
adună?
Cum se numeşte primul număr la Explicaţia Frontal
O3 scădere? Conversaţia Aprecieri
Află produsul numerelor 6și 8. Exerciţiul Caiete individuale
Produsul a două numere este24. Care
sunt numerele?
Care este dublul lui 9? Dar triplul lui 5?

O3 Se rezolvă la tablă exercițiile:


a)8x3+7x5= ;6x9-3x9= ;7x5+7x5= Individual Autoevaluare
b)64+(1x4x8)= ; 99-(3x2x9)=

4
c)Adevărat sau fals:
3x2x3+7x4=46
O3 6x5+7x7-9=60

Jocul didactic „Ghicește rezultatul!” Jocul Fişe de lucru


(8x2+2x3+6x4-5x1)x0= didactic Activitate în
2x1x5x6x1x0x9= perechi
97x9+17-32)x0=7x7x0

Activitate în perechi: Corectarea


Dacă efectuați corect şi aşezați eventualelor
rezultatele în ordine crescătoare, iar Explicaţia greșeli
dedesubt puneți literele Conversaţia
corespunzătoare înseamnă că sunteți.. Exerciţiul
O4 7x5+3x4= A
90 – 6 x 6 – 15 = C Evaluare orală
7 x 8– 2 x 3 + 4 x 4 = P
34 + 4 x 0 + 16 = M
O5 9 x 9 – 11 + 5 x 5 = N
4 x 10 – 7 x 3 + 62 = O
9x1+6x3+6x8= I Problemati- Tabla Frontal
Se rezolvă la tablă următoarea zarea Caiete
Obţinerea problemă: Știu/Vreau
performanţei Din cele 80 kg de căpşuni pe care să știu/Am
5 min le-a cules din grădina sa, bunicul a dus învățat
la piaţă 6 lădiţe a câte 5 kg fiecare şi 7
lădiţe a câte 6 kg fiecare. Pune Activitate
întrebarea şi rezolvă. pe grupe
Scrie rezolvarea sub formă de mari

5
exerciţiu.
Evaluarea
Asigurarea Activitate pe grupe mari: Fişe de lucru grupelor
conexiunii Compuneți o problemă după următorul Explicaţia
inverse exerciţiu: Conversaţia
5 min G1: 99- (4 x 8 + 5 x 6) =
G2: 52 – ( 3 x 6 + 4 x 7 ) =
G3: 100- (3 x 6 +7 x 5) = Manual/Culege
re Aprecieri
Aprecieri Menţionez tema pentru acasă. individuale şi
finale și tema Voi face aprecieri individuale si globale
pentru acasă generale asupra lecțieiși voi nota elevii
3 min cei mai activi.
6. Obţinerea O5 Activitate independentă:
performaţei 1.Găsește cifra ascunsă! explicaţia
13 min 2*37+ 9**9- *27*+ Test
*1** *12* *532 exerciţiul
- capacitatea
2. Într-o pepinieră sunt 6 375 puieţi. Fișă de lucru individual
1 250 sunt puieţi de brad, cu 1 750 mai de
mulţi sunt puieţi de pin, iar restul sunt autoevaluare
puieţi de molid.
Formulează întrebarea, rezolvă și Problemati-
pune rezolvarea într-un exercițiu. zarea
Voi da elevilor tema pentru acasă.
7. Încheierea Voi face aprecieri asupra modului în
activităţii care s-a desfăşurat activitatea și îi
2 min anunț pe elevi că vor fi notați după ce
voi corecta activitatea independentă.

6
7

S-ar putea să vă placă și