Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Data:5.01.2011
Clasa a II-a
Propunator:Nicolae Munteanu
Scoala:Grup scolar agricol Topolog-Scoala Cerbu
Obiectul: Matematica
Subiectul lecţiei:Adunarea şi scǎderea numerelor naturale în concentrul 0 -1000
Tipul lectiei: de consolidare
Pozitia lectiei in modul:Unitatea de invatare:Numere naturale de la 0 la 1000
Obiective de referinţǎ:
 Sǎ efectueze operaţii de adunare în concentrul 0-1000, cu trecere peste ordin;
 Sǎ efectueze operaţii de scǎdere în concentrul 0-1000, cu împrumut;
 Sǎ rezolve probleme care presupun cel puţin douǎ operaţii de adunare sau
scǎdere
Obiective operaţionale: a) cognitive:
 sǎ foloseascǎ operatia adecvatǎ pentru aflarea sumei şi
diferentei;
 sǎ rezolve corect exerciţii cu mai multe operatii;
 sǎ aplice algoritmul corespunzǎtor pentru aflarea unui
termen al sumei sau al diferenţei;
 sǎ scrie sub forma unui exerciţiu cu mai multe operaţii
soluţia problemei;
 sǎ compunǎ probleme dupǎ formule numerice date

b)afective:
 sǎ manifeste interes pentru rezolvarea şi compunerea de
exerciţii şi probleme;
 sǎ reacţioneze pozitiv la solicitǎrile învǎţǎtorului

Forme de organizare
a) a continuturilor:modulara,integratoare
b) a activitatii:frontala,individuala.in grupuri mici
Tipuri de interactiuni:profesor- elev,elev- profesor,elev-elev
Tipuri,forme,strategii si instrumente de evaluare:formativa,sumativa,orala
si scrisa,autoevaluarea
Resurse:
a) pedagogice(metode si procedee):conversatia,exercitiul,algoritmi-
zarea,cubul,explicatia,jocul didactic
b) materiale:fise de lucru individuale si pe grupe.

c)bibliografice: specifice disciplinei:manual de matematica,clasa alla


editura Euristica,autori:Viorica Paraiala,Dumitru Paraiala

Module de formare din cadrul proiectului.Dezvoltarea profe-


sionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat.
Predarea-invatarea interactiva centrata pe elev;
Evaluarea continua la clasa;
Cunoasterea elevului;
Folosirea TIC in procesul de predare-invatare
Valori comportamentale si reducerea violentei in scoala;
Managementul institutional de proiect.

d)temporale: 45 minute
Momentele Activitatea învǎţǎtorului Activitatea elevilor Strategia didacticǎ Modalitǎţi de
lecţiei evaluare
Moment Cer elevilor sǎ-şi pregǎteascǎ manualele, culegerile şi Se pregǎtesc . Conversaţia Observarea
organizatoric cele necesare bunei desfǎşurǎri a lectiei. Distribui fişele introductivǎ
de lucru.
Captarea atentiei Completǎm rebusul:
1.Rezultatul adunǎrii se numeşte………….. 1…..sumǎ.
2. Sumǎ sau …………………. 2. …total.
3. Numerele care se adunǎ se numesc……… 3. …..termeni.
4. Zece unitǎti formeazǎ …………….. 4. ….o zece.
5. Semnul care aratǎ operaţia de scǎdere este ………. 5. …..minus. Conversaţia Aprecierea
6. Suma este rezultatul operaţiei de ………………… 6. …….adunare. verbalǎ
7. Numǎrul 387 are 3 sute, 8 zeci şi 7……………….. 7. …..unitǎţi.
8. Rezultatul şcǎderii se numeşte …………………….. 8. ……..diferenţǎ.
9. Numerele de douǎ cifre sunt formate din unitǎţi şi … 9. ……..zeci.
10. 10 zeci formeazǎ o…………… 10. ……..sutǎ
Descoperǎ cuvântul cheie
,,Matematicǎ” pe
verticalǎ.
Se verificǎ tema de acasǎ. Citesc tema.
Enunţarea Vom continua sǎ rezolvǎm exerciţii şi probleme pentru Ascultǎ cu atenţie. Conversaţia
obiectivelor ca fiecare dintre voi sǎ efectueze adunǎri şi scǎderi cu
trecere peste ordin şi sǎ rezolve corect probleme.
Reactualizarea Prezint elevilor un cub pe ale cărui feţe sunt scrise
cunoştintelor sarcinile de mai jos (I-VI). Anunţ regula ,,jocului”.
însuşite anterior Împart clasa în 6 grupe omogene, fiecare dintre ele Ascultǎ cu atenţie. Exerciţii orale
examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una
din fetele cubului. După ce ajung la un consens,
reprezentantul grupului impărtăşeşte părerea şi
celorlalte grupe. Afişez forma finală pe tablă.
Activitate pe grupe Chestionarea
I.Exerciţii de calcul oral: CUBUL oralǎ
-exercitii de adunare şi scǎdere cu trecere peste ordin
-exerciţii în lanţ -jocul didactic
-aflaţi suma numerelor….. Ascultǎ cu atenţie şi -activitate frontalǎ
-aflaţi diferenţa numerelor…………. rǎspund corect.
-mǎriţi numǎrul 7 cu………..
-micşoraţi numǎrul 12 cu …………….
II. Elevii, împǎrţiţi în patru grupe, vor rezolva la tablǎ Fiecare elev din grupǎ -exerciţiul
jocul ,,Cine urcǎ mai repede şi corect muntele?” vine la tablǎ şi rezolvǎ un -conversaţia Fişe de lucru
exerciţiu. Ceilalţi rezolvǎ -activitate frontalǎ
pe fişe.
III. Jocul ,,Iepuraşii trebuie hrǎniţi” Elevii rezolvǎ operaţia de
scǎdere sau adunare
scrisǎ pe morcov, apoi
,,hrǎneşte” iepuraşul cu
numǎrul corespunzǎtor.
IV.Rezolvǎ pe colimari de hârtie exerciţiile: a-275=378 Aflǎ necunoscuta. Aprecierea
b+218=432 verbalǎ
974-s =257
V. Problemǎ: Într-o livadǎ s-au plantat 327 meri, cu Rezolvǎ problema.
145 mai puţini nuci şi 285 gutui. Câţi pomi sunt în
livadǎ? -problematizarea Chestionarea
VI. Alcǎtuiţi probleme dupǎ exerciţiul dat: Compun probleme -activitate frontalǎ oralǎ
 345+152=
Evaluare Clasa este împǎrţitǎ în trei grupe. Fiecare grupǎ
primeşte o fişǎ cu mai multe exerciţii. În echipǎ elevii
trebuie sǎ rezolve exerciţiile şi sǎ descopere cuvântul
cu care va completa un enunţ. Elevii rezolvǎ în echipǎ
Grupa numǎrul 1: A lucra împreunǎ este o PLĂCERE . exerciţiile şi descoperǎ Activitate pe grupe
Grupa numǎrul 2:A rǎmâne împreunǎ este un CÂŞTIG. cuvântul. Completeazǎ
Grupa numǎrul 3: Împreunǎ formǎm o ECHIPĂ. enunţul şi afişeaza planşa
Pe fişǎ sunt scrise urmǎtoarele exerciţii: la tablǎ.
757-283= 792-364=
938-520= 875-236=
145+287= 328+176=
Desemnǎm impreuna echipa câştigǎtoare şi fac
aprecieri asupra desfǎşurǎrii lecţiei.

S-ar putea să vă placă și