Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECȚIE

Data : 27 XII 2014


Clasa: a-II-a

Obiectul: Matematică
Subiectul: Exerciții și probleme de înmulțire cu 4 .
Tipul lecţiei: Consolidare de priceperi şi deprinderi.
Subcompetențe:
►Consolidarea cunoştinţelor despre operaţia de înmulţire.
►Consolidarea cunoştinţelor referitoare la înmulţire când un factor este 4.
►Formarea deprinderilor de calcul oral şi scris.
►Dezvoltarea limbajului matematic.

Obiective operaţionale:
O1- să efectueze operaţii de înmulţire când un factor este 2,3,4.
O2 - să rezolve corect exerciţiile şi problemele propuse;
O3- să opereze cu termeni specifici matematici: factor, produs;
O4- să găsească factorul necunoscut dintr-o operaţie;

Strategia didactică:
a))Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiu, explicaţia, problematizarea, observaţia, munca independentă
b)Material didactic: culegeri de exerciţii şi probleme, planşe, coșuleț, fişe
c)Forma de organizare: frontal şi individual
d)Evaluare: formativ-continuă
Bibliografie: Neacşu I. ,,Metodica predării matematicii” ( cl. I – IV ), Chişinău, 1994,320p.
Curriculum şcolar, clasele I – IV, Chişinău, 2003.175p.
Manual de matematică” ( clasa II), Chişinău, 1999
Cimpoieș V. Caiet de teste clasaII.
Ob. ELEMENTE ESENȚIALE DE CONȚINUT STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Op.
LECȚIEI ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC ACTIVITATEA ELEVILOR METODE ȘI MATERIALE FORME DE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANI-
ZARE
1. Se stabileşte un climat de ordine și Elevii pregătesc materialele explicatia caiete frontal
EVOCARE disciplină optim pentru buna desfăşurare a necesare țn timpul lecției și se
lecţiei. conformează regulilor de
disciplină.
Pregătirea materialelor de lucru;se descrie
comportamentul pe care trebuie să-l
dovedească în timpul lecției.

Verific calitativ tema prin citirea orală de Elevii urmăresc tema individual,
către elevi. corectându-se acolo unde este conversaţia fişe
Voi recita o strofă din poezia ”Uite, vine cazul. frontal
Moș Craciun! de Otilia Cazimir (Anexa 8) planşa
Ce sărbătoare se apropie? Ce pregătim noi
pentru această sărbătoare? ( serbare)
Pentru ca serbarea să fie mai frumoasă
trebuie să pregătim decoruri. Pentru astăzi
m-am gândit ca la ora de matematică să
începem să realizăm un afiș.
2.REALIZA a). Reactualizarea cunostintelor teoretice: frontal
REA conversația
SENSULUI Adresez elevilor întrebări pentru verificarea
O1 noţiunilor teoretice referitoare la operaţia de
înmulţire: Elevii sunt atenți și răspund.
-„Cum se numesc numerele care se
O3 înmulţesc?”
-„Cum se numeşte rezultatul înmulţirii?”

b.) Calcule mintale


conversația frontal
Propun spre rezolvare câteva exerciţii
orale: (calcul mintal)

a) Aflaţi produsul numerelor 2 şi 3; 2X3=6


O3 b)Aflaţi numerele de 3 ori mai mari decât 3X5=15 ; 3x6=18; 3x7=21
5,6,7; frontal
exercițiul
O1 c) Calculaţi: 2x8= 16 2x1=2
2x8= 2x1= 3x7= 21 2x9=18
3x7= 2x9= 2x5= 10 3x8=24
2x5= 3x8=

O2 f) Numărul de 7 ori mai mare decât 8 este 7x8= 56


_____.
6 x 4 = 24 și 8 x 3 = 24
g.) Dați exemplu de două numere care au
produsul egal cu 24.

Copii, astăzi, la matematică, vom rezolva frontal


Ascultă profesoara. conversația
„Exerciţii şi probleme de înmulțire ”pentru
aprofundarea cunostințelor ce le-ați
Scriu data și titlul de la tablă.
acumulat până acum.
Scriu la tablă data si titlul: Exerciții și
probleme.
Cadru de sprijin îi ajută pe elevii cu CES
Voi afișa pe tabla magnetică planșa cu Planșă cu
bradul.(Anexa 1) bradul frontal
Voi explica cum vom împodobi brăduțul de Elevii numiti vor rezolva
pe planșă. exercițiile la tablă, iar cei din exercițiul coșulețul
Joc didactic: ” Coșulețul fermecat” bancă vor transcrie și ei pe caiete. ”Globulețe”
Voi avea pregătite exercițiile scrise pe conversația din hârtie individual
”globuri” și ”cadouri” de hârtie.(Anexa 2 și Elevul numit vine, extrage un colorată
Anexa 4) ”globuleț” sau un cadou și
rezolvă pe tablă exercițiul, iar cei tabla
Profesorul itinerant îi ajută pe elevii cu CES. din bancă scriu în caiete. Apoi se explicația
Exemple de exerciții: lipește globulețul pe planșă.
O1 Se vor rezolva următoarele exerciții
șiprobleme: demonstrația stele din
3x4= hârtie.
O2
8x4=
4x4=
individual
___x 7= 21 problematiza-
rea
__ x 4= 36 frontal
____x 4=40
O3
84 - 9 x 4=

8x4 + 9x 4=
O4
7x4 - 9x 3=

Produsul nr 6 și 4 este _____

Din cel mai mare număr de două cifre pare


scade produsul numerelor 8 și 4.

Pentru steluța din vârf trebuie rezolvată


următoarea problemă: 7x 4= 28 (stele galbene)
Într-o cutie s-au așezat 7 steluțe roșii, iar 28 + 7=35 (stele total)
stele galbene de 4 ori mai multe. R: 35 stele
Câte steluțe galbene erau?
Câte steluțe erau în total? (Anexa 3)
Elevii rezolvă fișa
3.REFLEC După aceste exerciții, fiecare elev va primi o Dacă au nelămuriri întreabă conversația fișe de lucru Individual
ȚIA fișă de lucru. (Anexa 5) profesoara sau cadrul de sprijin. explicația
exercițiul

Voi aprecia pe cei care au fost activi

cu calificative fișa de
4.EXTEN conversația evaluare frontal
SIA Tema de casă fișa (Anexa 6)
Anexa 5
Fisă de lucru Fișă de lucru
1.Efectuează: 1.Efectuează:
7x3= 6x 4= 4x 9= 4 x 5= 7x3= 6x 4= 4x 9= 4 x 5=
2. Află : 2. Află :
Produsul numerelor 9 și 3 ____________ Produsul numerelor 9 și 3 ____________
Suma numerelor 9 și 3 _____________ Suma numerelor 9 și 3 _____________
Diferența numerelor 9 și 3 ______________ Diferența numerelor 9 și 3 ______________
3.Calculează apoi colorează respectând următorul cod : 3.Calculează apoi colorează respectând următorul cod :
32 cu roșu 32 cu roșu
36 cu albastru 36 cu albastru
21 cu galben 21 cu galben
15 cu portocaliu 15 cu portocaliu
18 cu ce culoare vrei 18 cu ce culoare vrei

3x 6= 3x 6=

8x4= 8x4=

5x3 = 9x4= 5x3 =


9x4=

7x3 = 7x3 =

4. La produsul numerelor 9 și 4 adaugă triplul numărului 4. La produsul numerelor 9 și 4 adaugă triplul numărului 8.
8.
Anexa 1
Brăduțul se mărește pe o
planșă A0.

24

48

68

3 10

12
32 16
Anexa 2

Produsul nr 6
și 4 este

___x 7= 21 __ x 4= 36
____x 4=40

4x4=
3x4= 8x4=

84 - 9 x 4= 8x4-+9x
7x4 9x3=
4=
Anexa 3

Într-o cutie s-au


așezat 7 stele roșii, iar
stele galbene de 4 ori mai
multe.
Câte stele galbene
erau?

Câte steluțe erau în


total?
Anexa 4

Cu cât este mai mare produsul Din cel mai mare număr de Din suma numerelor 23 și 47
numerelor 9 și 4 decât suma două cifre pare scade scade produsul numerelor 9 și
lor? produsul numerelor 8 și 4. 4.

7 x 4= 7 x 3= 7 x 2=

5 x 4= 4 x 4= 8 x 4=

5 x 4+ 6 x3= 9 x 4- 7 x3= 8 x 4- 5 x3=


Anexa 6
Tema
1. Realizează corespondenţa între înmulţire şi produs:
3 X7 24
4X 6 36
2X 8 21
4X9 16
4X7 27
9X3 28

2. Completează spaţiile lacunare:

Numărul de 4 ori mai mare decât 8 este.........


Numerele care se înmulţesc se numesc............
Rezultatul operaţiei de înmulţire se numeşte.................
Numărul de 3 ori mai mare decât 6 este...........
Rezultatul operaţiei 10 X 4 este .................

3. Adevărat sau fals:

5X4 = 20 4X 4 = 32
4X 7 = 28 4X 8 = 32
3X 9= 45 1X4=1
6X 4= 24 10 X 0 = 0
5 X 3 = 25 3 X 8 = 56

4.Încercuiţi răspunsul corect

3 X 7 + 4 X 9 = 55 57 65

4 X 10 + 3X 9 - 2X 9 = 47 49 59

4X 7 + 4 X 8 - 6 X 3 = 57 48 42

5.Din produsul numerelor 8 şi 7 ,scade triplul numărului 6.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6.În livadă sunt 4 rânduri cu câte 7 meri și 3 rânduri cu câte 8 peri. Câți pomi sunt în livadă?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Anexa 8

Otilia Cazimir

Uite, vine moș Crăciun.

Prin nămeți, în fapt de seara, 


A plecat catre oraș
Moș Crăciun c-un iepuraș
Înhamat la sănioară.

Drumurile-s troienite, 
Noaptea vine, gerul crește...
Cu urechile ciulite
Iepurașul se grăbește.

Uite-o casă colo-n vale, 


Cu ferestre luminate.
Moșul s-a oprit din cale, 
Cu toiâgu-n poartă bate:

- Bună seara, bună seara!


Iaca, vin cu sănioara
Și cu daruri proaspete.
Bucuroși de oaspete?

- Bucuroși, bucuroși, 
Strigă glasuri de copii.
Moșule, de unde vii?
- Iaca, vin din moși-strămoși, 
Încarcat cu jucării!

... Noapte rece și albastră.


Ies copiii la fereastră, 
Să se uite cum coboară, 
Prin troianul uriaș, 
Moș Crăciun c-un iepuraș
Înhămat la sănioară...

S-ar putea să vă placă și