Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

DATA: 09.12.2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”, Craiova
CLASA: a III-a D
PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar Băcioiu Gina-Raluca
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA TEMATICĂ: Împărțirea numerelor naturale
SUBIECTUL LECŢIEI: Ordinea efecturării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare de cunoștințe
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
COMPETENŢE SPECIFICE:
Matematică
2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracții cu același numitor;
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0 – 10 000 și de împărțiri, folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente simple;
5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0 – 10 000.

COMPETENȚE INTEGRATE:
Educaţie civică
1.3 Explorarea grupurilor mici şi a regulilor grupului;
3.1. Relaţionarea pozitivă, ȋn grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru.
Muzică şi mişcare
3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale;
Arte vizuale și abilități practice
2.5. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive
O1 – să efectueze exerciții de calcul mintal, utilizând terminologia specifică înmulțirii și împărțirii;
O2 – să aplice corect regulile de calcul a operațiilor ce conțin ordine diferite, cu sau fără paranteze rotunde;
O3 – să completeze ciorchinele;
O4 – să afle numărul necunoscut dintr-o operație dată;
O5 – să compare rezultatele obținute cu rezultatele date utilizând semnele =, <, > sau A (adevărat) și F (fals);
O6 – să sintetizeze o problemă dată, într-un singur exercițiu;
O7 – să utilizeze corect, într-un exercițiu, parantezele rotunde;
O8 – să compună o problemă după un exercițiu dat;
O9 – să calculeze corect exerciții cu mai multe operații;

Psiho-motrice:
OM1- să respecte poziţia corectă în bancă, poziţia corpului la scris;
OM2- să menţină ordinea şi curăţenia la locul de lucru;

Afective:
OA1- vor participa cu plăcere şi interes la lecţie;
OA2- vor exprima păreri faţă de lucrările colegilor.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, observaţia, exerciţiul, problematizarea, explicaţia, expunerea, jocul didactic, metoda ciorchinelui,
metoda RAI, metoda cubului, metoda cadranelor;
b. RESURSE MATERIALE: plicuri cu sarcini, fișe de lucru, instrumente de scris şi de colorat, laptop, videoproiector, cub cu fețe colorate,
flipchart, markere, coli A3, fulgi de zăpadă, manual;
c. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe, în perechi.
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, stimulente, calificative.
RESURSE:
a. UMANE: 33 elevi
b. TEMPORALE: 45 minute
c. SPAȚIALE: sala de clasă
BIBLIOGRAFIE:
 Berechet, D., Berechet, F., Costache, L., Matematică. Modalități de lucru diferențiate, Clasa a III-a, Editura Paralela 45, 2018;
 Dulamă, E., Metodologii didactice activizante – teorie şi practică, Ed. Clusium, Cluj- Napoca, 2008;
 Ionescu, M., Lecţia între proiect şi realizare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998;
 M.E.N.- Programa şcolară – clasele a III-a şi a IV-a, Bucureşti, 2014;
 Neacşu, I., Didactica matematicii în ciclul primar, Editura Aius, Craiova, 2010;
 Radu, M., Chiran, R., Matematică – manual pentru clasa a III-a, Editura Aramis, 2016;
 www. didactic.ro.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Evenimentul OB. Mijloace Forme de


Conţinutul ştiinţific Evaluare
didactic OP. şi metode organizare

Moment OM1 Asigurarea unui climat educaţional favorabil. Se pregătesc Conversaţia Frontală Observarea
organizatoric materialele necesare desfăşurării lecţiei. sistematică
Actualizarea Se verifică tema pentru acasă din punct de vedere cantitativ şi
cunoștințelor calitativ prin citirea orală de către elevi. Se corecteazǎ eventualele
anterioare O1 greşeli. Conversația
Se repetă cunoştintele legate de toate cele patru operaţii
matematice învăţate prin completarea unui ciorchine. (Anexa 1)
O2 Se consolidează limbajul matematic: Frontal Aprecieri
 Cum se numesc numerele care se înmulţesc? Ciorchinele verbale
O3  Dar rezultatul înmulţirii?
 Cum se numeşte numărul pe care îl împărţim? Munca
 Dar numărul la care împărţim? independentă Individual
 Dar rezultatul împărțirii?
 Ştim ca înmulţirea si împărţirea sunt operaţii de ordinul…
 Adunarea şi scăderea sunt operaţii de ordinul...
Pentru fiecare răspuns corect primesc câte un fulg de nea
pentru Crăiasa Zăpezii.
Captarea Le prezint elevilor materialele didactice expuse pe catedră:
atenţiei OM1 plicuri cu imagini simbol: Crăiasa Zăpezii, brăduţ, globulețe, om Expunerea
de zăpadă. Observația
Se vor face predicţii despre cum se va desfăşura ora de Frontală
matematică. Explicația Observarea
Pentru captarea atenției se deschide primul plic și se dă citire Conversația sistematică
OA1 scrisorii primită de la Crăiasa Zăpezii la prima ora de limba și
literatura română, atunci când și-a făcut apariția. (Anexa 2)
Anunţarea Le explic elevilor că astăzi vom aplica în exerciţii şi probleme
temei și a cunoştinţele dobândite la ora de matematică, îmbinând înmulţirea Explicaţia
obiectivelor și împărțirea cu adunarea şi scăderea. Frontal
Prezint titlul lecţiei, îl scriu la tablă şi elevii în caiete. Conversația Observarea
Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde sistematică
Se anunţă obiectivele pe înţelesul elevilor. Atrag atenţia asupra
participării active şi cu interes la lecţie.
Consolidarea și Se deschide cel de-al doilea plic. (Anexa 3)
sistematizarea a) Exerciţii de creaţie şi formare de priceperi şi deprinderi de Observarea
cunoștințelor calcul matematic si consolidare a terminologiei matematice: Frontal sistematică
O1 Se vor efectua exercitii de calcul oral utilizând metoda RAI.
1. 12 + 4 - 8; 9 x 2 + 5 x 4; 9 x 3+10; 9 x 8 -2 Exercițiul
2. Găseşte numărul: Individual
- cu 7 mai mare decât 5x2; Metoda RAI Aprecieri verbale
- de 9 ori mai mare decât 8+2;
- cu 4 mai mic decât 6. Explicația Frontal
O2 3. Află - câtul numerelor 630 şi 7? Calificative
- care este triplul lui 40? Conversația
- dar treimea lui 12?
- dublul lui 25? Problematizarea Individual
- jumatatea lui 80?
- ȋmpătritul lui 50?
O3 - pătrimea lui 20
- suma nr. 90 şi 30;
- diferenţa numerelor 360 şi 80. În perech
4. Compune oral o problemă alegând una din operaţiile
primului exerciţiu.
Se deschide cel de-al treilea plic. (Anexa 4)
b) Activitate independentă în perechi
Propun ca activitate în perechi o fişă de lucru în formă de
globuleț.
 Încercuiţi rezultatul corect:
O4 783 + 24 x 72 - 1400 = 111, 1111, 2222
7 + 8 + ( 23 x 3 – 45 ) – 6 = 33, 43, 103
5 x ( 24 x 2 – 40 + 10 ) + 2000 = 2900, 209, 2090

 Aflaţi numărul necunoscut:


193 x 3 - a = 79 Metoda cubului Frontal
După rezolvarea fișei, elevii colorează globulețele în culorile
O5 preferate.
Se deschide cel de-al patrulea plic. (Anexa 5) Exercitiul
c) Activitate pe grupe Observarea
Metoda cubului sistematică
Se ȋmparte clasa în 6 grupe. Reprezentantul fiecărei grupe Algoritmizarea
rostogoleşte cubul şi alege fişa de lucru (de pe catedra) care
corespunde feţei de deasupra cubului. Aprecieri verbale
Problematizarea

O6 Descrie

1 Demonstratia

1.DESCRIE noţiunile matematice referitoare la:

a) Adunare: Pe grupe
* Numerele care se adună se numesc ....... adunării;
* Rezultatul adunării se numeşte......... sau. ............;
* Un termen al adunării îl aflăm prin operaţia de .............;

O7 b) Scădere:
* Numărul din care scădem se numeşte..................;
* Numărul pe care îl scădem se numeşte................:
* Rezultatul scăderii se numeşte..........sau..............;

c) Înmulţire:
* Numerele care se înmulţesc se numesc…............;
O8 * Rezultatul înmulţrii se numeşte……..............;
*Un factor se află prin operaţia de ...................;

d) Împărţire:
* Numărul pe care îl împărţim se numeşte…..........; Exercitiul Observarea
* Numărul la care împărţim se numeşte……..........; sistematică
* Rezultatul împărţirii se numeşte…...............;
Algoritmizarea
Dacă un exerciţiu conţine adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri, Aprecieri verbale
vom rezolva, mai întâi ............, apoi...............în ordinea în care
O9 sunt scrise. Problematizarea Pe grupe
e) Adunarea şi scăderea sunt operaţii de ordinul...............;
f) Înmulţirea şi împărţirea sunt operaţii de ordinul..............
Demonstratia

Compară

2.COMPARĂ rezultatele:
a) 1054 + 304 – (14: 7 x 3 + 10 x 27)..... (198 – 64) x 3 + 33 : 3=

b) 108 x 9 – 35 : 5 ............. 17 x 18 -36


Analizează

3.ANALIZEAZĂ şi încercuieşte răspunsurile corecte:


a) (202 + 1022 + 220) – 116 x 3 = 1096, 1000, 996
b) 2080 – 56 : (80 – 73) x (7 + 4 – 8) = 2056, 2000, 56
c) (23 x 23 – 99 : 9 ) + (13 x 4 – 12 x x 4) =523, 522, 601 Exercitiul

Asociază
Algoritmizarea Observarea
4 sistematică

Problematizarea Pe grupe
4.ASOCIAZĂ exerciţiul cu rezultatul corespunzător: Aprecieri verbale
9x9+9:9+9 12
45 : 9 + 105 x 5 + 45 575 Demonstratia
(63:7+ 48 : 6 + 13) : 6 + 8x7: 8 91

Aplică

5.APLICA cunoştinţele matematice şi rezolvă:


Află diferența dintre răsturnatul numărului 418 și triplul
numărului 9 mărit cu predecesorul numărului 594.
Argumen-
tează

6.ARGUMENTEAZĂ
Cum ai aflat 3 x a + 5 x b - 12:c, ştiind că: Explicatia Frontal
a = (3 : 3 + 9 – 4) : 3
b = 10 – 3 : (600 : 200 – 800 : 400) Demonstratia
c = 25 x 1 : 5 – 2 x (21 : 7 -1) Pe grupe
Jocul didactic
Elevii vor rezolva cerinţele ȋn grup, apoi reprezentantul fiecărei
grupe va citi rezolvarea.
Dacă mai permite timpul vom desfăşura Jocul “X şi O”.
(Anexa 6)
Etapele jocului :
 Anunţarea titlului jocului;
 Prezentarea materialului necesar;
 Explicarea regulilor jocului ;
 Executarea jocului de către elevi;
 Încheierea jocului (stabilirea echipei câştigătoare).
Obținerea Activitate independentă Observarea
performanței O7 Propun ca activitate independentă rezolvarea unei fişe folosind Exercițiul Individual sistematică
O8 metoda cadranelor. (Anexa 7) Explicaţia
OA2 La final, corectarea se va face oral. Elevii se vor corecta cu Problematizarea Frontal Aprecieri verbale
pixul roșu, daca va fi cazul.
Încheierea Elevii ȋşi notează tema pentru acasă din culegere.
lecției și OM2 Se fac aprecieri generale şi individuale pentru ȋncurajarea
anunțarea viitoare a elevilor la lecţii. Conversația Frontal Aprecieri verbale
temei pentru OA1 Se propune elevilor un cântec învățat la ora de „Muzică și și individuale
acasă mișcare” – Iarna a sosit în zori.
ANEXA 1

scăzător
termeni
sumă
descăzut
diferenţă

adunarea
scăderea

OPERAŢII

MATEMATI

înmulţirea

împărţirea

produs
rest
deîmpărţit factori

împărţitor cât
Anexa 1

OPERAŢII

S-ar putea să vă placă și