Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE”, ALBA IULIA

Proiect didactic
Fractii – clasa a IV-a

Student: RUSU VIORICA

2019
AUTOR: Prof. înv. primar RUSU VIORICA
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia
TITLUL MATERIALULUI: Proiect didactic
- Fracţii ordinare – exerciţii şi probleme recapitulative
Nivelul de învățământ: învățământ primar
Clasa a IV-a A
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

DISCIPLINA: MATEMATICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Fracţii


SUBIECTUL LECŢIEI: Fracţii ordinare – exerciţii şi probleme recapitulative
TIPUL LECŢIEI: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
SCOPUL: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite în capitolul Fracţii
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
OBIECTIVE COGNITIVE
 Să definească noţiunea de fracţie ca ansamblul format din numitor, numărător şi linie de fracţie –
numitorul diferit de 0;
 Să compare mărimile fracţionare care au acelaşi numitor / numărător şi în raport cu unitatea –
întregul, în exemple date;
 Să ordoneze crescător şi descrescător fracţiile cu acelaşi numitor sau numărător;
 Să respecte ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu numere raţionale;
 Să afle un număr necunoscut, folosind metoda mersului invers;
 Să afle o fracţie dintr-un număr;
 Să rezolve probleme, folosind reguli de calcul învăţate.
OBIECTIVE MOTRICE
 Să scrie corect şi estetic pe caiete sau pe fişe, în ritm rapid;
 Să-şi reprime tendinţa de a practica exerciţii inutile în timpul lecţiei.
OBIECTIVE AFECTIVE
 Să manifeste interes pentru rezolvarea de exerciţii şi probleme.
 Să partice activ la desfăşurarea lecţiei.
 Să colaboreze cu colegii în cadrul grupelor de lucru.
 Să colaboreze cu învăţătorul pentru realizarea obiectivelor propuse.

STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: exerciţiul, conversaţia, problematizarea, algoritmizarea,
metoda Cadranelor, jocul didactic, metoda Ciorchinele
FORME DE ACTIVITATE: frontală, independentă, pe grupe, diferenţiată, transdisdiplinaritatea
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de activitate independentă, panouri expunere produse finite,
jetoane colorate, cretă colorată, flip-chart, tabla interactiva, tablete/telefoane, soft educational
BIBLIOGRAFIE:
1. *** - Curriculum Naţional.Programe şcolare pentru învăţământul primar
2. Maior, Aurel - Matematica – manual pentru clasa a IV-a – Editura Aramis, 2006
Călugăriţă, Angelica
Maior, Elena
3. Gardin, Maria - Culegere de exerciţii şi probleme - clasa a IV-a – Editura Paralela 45
Gardin, Florin
Berechet, Daniela
Berechet, Florian
4. Flueraș, Vasile – Teoria și practica învățării prin cooperare –
Colecția Științele Educației, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005
5. Mihăescu, Mirela - Metode activ-participative aplicate în învățământul primar
Măncescu, Mioara Editura Didactica Publishing House, București, 2010
Robu, Maria
6. I. Neacşu şi colaboratorii - „Metodica predării matematicii la clasele I-IV” - E.D.P.
7. www.didactic.ro, www.edu.ro; www.vicky.ro; www.kahoot.com;
8. https://play.kahoot.it/#/k/71b04b7b-9f1f-40a7-bf36-6bcb8d68f0fe
9. http://www.matematicainteractiva.ro/math/demo/reprezentarea-numerelor-zecimale-pe-axa-
numerelor/modul4/
10. https://classroom.google.com/u/0/c/NTkxOTUyNjMwOFpa -teme si teste
RESURSE: TEMPORALE: 50 de minute UMANE: 31 elevi
MOMENTELE OB ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR STRATEGII DIDACTICE MODALI-
LECŢIEI Metode și Material Forme de TĂŢI DE
DURATA procedee didactic organizare EVALUARE
1.MOMENT Voi solicita elevilor să pregătească Elevii îşi vor pregăti manualele, Conversa Jetoane Frontal
ORGANIZATORIC rechizitele mecesare orei de matematică. culegerea, caietele, fişele de lucru şi ţia colorate dirijată
Se formează grupele de lucru: fiecare telefoanele. Explicaţia Fişe de Pe grupe
CAPTAREA elev va extrage câte un jeton pe care este Echipele de lucru se vor constitui pe Jocul lucru (în
ATENŢIEI scrisă o fracţie şi va face parte din grupe baza cunoştinţelor referitoare la didactic format
purtând denumiri referitoare la fracţii. electronic
activitatea ce se va desfăşura în ora pe
respectivă. GoogleCla
ssroom)
Marker
caiete
2.ANUNŢAREA După modul în care au fost constituite Elevii vor urmări sarcinile pe care le Conversa- Frontal Chestionare
TEMEI ŞI A grupele de lucru, elevii vor preciza titlul au de realizat ţia dirijată orală
OBIECTIVELOR EI lecţiei, iar eu voi preciza tema Explicaţia
1 minut obiectivele urmărite şi modul în care vor Problema-
fi realizate pe întreg parcursul orei. tizarea
Voi proiecta titlul lecţiei pe tablă.
3.DIRIJAREA
ACTIVITĂŢII DE
REPETARE ŞI
SISTEMATIZARE
a.Verificarea Voi anunța punctajele obținute de fiecare Elevii vor citi selectiv rezultatele Caiete Colectivă Chestionare
frontală a temelor de din elevi la tema din obţinute. orală
acasă GoogleClassroom. Vom discuta
2 minute exercițiile unde s-au ivit soluții multiple,
diferite. Elevii vor preciza rezultatele Exerciţiul Frontal Observare
b.Exerciţii de calcul Calculaţi: obţinute Conversa- dirijată sistematică
mintal şi de atenţie -o cincime din numerele: 50, 550; ţia
3 minute -un sfert din numerele: 24, 400; Exercițiile vor fi afișate pe tabla
-a şasea parte din numerele: 66, 600. interactivă, (scrise cu tableta grafică)
Formaţi fracţii subunitare, apoi,
supraunitare, folosind numerele: 8, 11;
27, 5; 13, 16. Problema- Tabla Frontal Chestionare
Verificarea Elevii își reamintesc noţiunile tizarea interactivă dirijată orală
noţiunilor teoretice Prezentare ppt – noțiuni teoretice - teoretice referitoare la fracţii. Ciorchine- ppt
fracții le
Elevii vor scrie fracţiile la tablă şi pe
ACTIVITATE FRONTALĂ
c.Exerciţii de fişele de lucru. (exercițiile vor fi Exerciţiul Fişe de Chestionare
Vom lucra exerciţiile 1. 2 şi 3 din Fişa
scriere, comparare rezolvate fie online, fie pe caiete, în lucru orală
1 – de activitate frontală.
şi ordonare 1. Scrieţi fracţiile care au: funcție de dorința elevului) Cretă
2 minute -numărătorul 4 şi numitorul 8; colorată
- numitorul 6 şi numărătorul 1; Vor ieşi, pe rând, trei elevi care vor
- numărătorul 10 şi numitorul 9; reprezenta grafic fracţiile.
- numitorul 6 şi numărătorul 6.

2. Desenaţi un segment de dreaptă şi Identifică unităţile fracţionare şi


2 minute explică provenienţa lor raportată la
reprezentaţi fracţiile următoare: ; ; .
întreg. Chestionare
orală
2 minute 3. Scrieţi, după dictare, următoarele Individuală Apreciere
fracţii: verbală
; ; .
Precizaţi, pentru fiecare fracţie, în câte
părţi de mărimi egale a fost împărţit
întregul şi numiţi unităţile fracţionare.

ACTIVITATE INDEPENDENTĂ
Culegere
DIFERENŢIATĂ
Deschideţi culegerile la p. ...... şi Elevii lucrează individual exerciţiul Conversa- de Frontal Probă scrisă

efectuaţi ex. 2 – compararea fracţiilor. din culegerea de exerciţii şi ţia exerciţii şi dirijată
3 minute probleme. Explicaţia probleme
Activita-

Verificarea activităţii independente Elevii vor citi rezolvările. tea

-Ce reguli aţi aplicat în compararea Ei vor preciza regulile de comparare independ. Chestionare
3 minute fracţiilor? a fracţiilor cu acelaşi numitor sau cu orală
acelaşi numărător.

ACTIVITATE FRONTALĂ Conversa- Pe grupe

-Pentru a consolida aceste reguli de Se lucrează la tablă şi pe fişele de ţia Fişe de Observare
3 minute comparare a fracţiilor, să lucrăm la tablă lucru frontal. explicaţia lucru curentă

e. 4 de pe tablă şi din Fişa 1 de lucru. Tabla


Cretă
1. Ordonaţi următoarele şiruri de fracţii: Elevii vor nota pe tabla interactivă, exerciţiul
respectiv pe fișe rezultatele.

; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

ACTIVITATE ÎN ECHIPĂ – PE Jocul Frontal Autoevalua-


3 minute GRUPE didactic Jetoane dirijată rea
-Să ne jucăm cu jetoanele extrase în În funcţie de grupa din care fac Problema- Fişe de Observare
constituirea echipelor de lucru. În parte, elevii vor rezolva tizarea lucru sistematică
funcţie de grupa din care faceţi parte, ACTIVITATEA I de la
veţi rezolva sarcina de lucru ACTIVITATE PE GRUPE – în
ACTIVITATEA I de la ACTIVITATE echipă.
PE GRUPE – în echipă. Elevii lucrează în echipă.
postere Chestionare
Evaluarea activităţii în echipă orală
-Să verificăm dacă aţi lucrat corect. Să Se descoperă posterul. Dacă au
descoperim posterul corespunzător lucrat corect, vor primi un chip
fiecărei echipe de lucru. zâmbitor.

ACTIVITATE FRONTALĂ Individuală Apreciere


Să aplicăm cunoştinţele referitoare la verbală
operaţiile cu fracţii, rezolvând exerciţiul
5 din Fişa 1 - de activitate frontală. Conversa- Fişe de
ţia lucru,
1. Calculaţi, respectând ordinea Elevii vor lucra exerciţiile, Explicaţia tabla
d.Exerciţii de calcul operaţiilor: respectând ordinea operaţiilor. interactivă
Colectivă
- - + = - + + =
Exerciţiul

e.Exerciţii de aflare
- + =
a unui număr
necunoscut
- + - =
Individuală Probă scrisă
f.Activitate
independentă
3 minute ACTIVITATE INDEPENDENTĂ Elevii lucrează independent. Fişe de
DIFERENŢIATĂ lucru/onli
Veţi lucra exerciţiul 2 din Fişa 2, ne în
respectând regulile de efectuare a Google
operaţiilor matematice învăţate. Câte un elev de la fiecare grupă de Classroom Observare
2 minute lucru diferenţiat precizează curentă
Se verifică selectiv rezultatele obţinute. rezultatele obţinute.
Elevii solicitaţi vor lucra la tablă Problema- Colectivă
ACTIVITATE FRONTALĂ sarcinile propuse. tizarea
Să lucrăm împreună, la tablă, exerciţiul Elevii vor utiliza limbajul
6 din Fişa 1 - de activitate frontală. matematic.
3 minute Cum aflăm o fracţie dintr-un întreg? Tabla Probă scrisă
Exerciţiul interactivă
ACTIVITATE INDEPENDENTĂ Elevii vor lucra sarcinile indicate.
DIFERENŢIATĂ Elevii vor citi rezultatele obţinute. Individuală
Elevii vor lucra exerciţiul 3 din Fişa 2
de lucru. Se verifică frontal rezultatele
obţinute. Modul în care au lucrat, va Fişe de
Voi face evaluarea selectivă a activităţii fi evaluat în urma corectării fişelor lucru Observare
g.Rezolvarea independente diferenţiate. de lucru. sistematică
problemelor Exerciţiul
5 minute ACTIVITATE FRONTALĂ – Se va repeta conţinutul problemei de Metoda
REZOLVARE DE PROBLEME către cel puţin doi elevi. analitico- Apreciere
Voi citi elevilor problema ale cărei date sintetică verbală
sunt scrise pe tablă. Elevii vor analiza conţinutul Colectivă
problemei pe baza întrebărilor.

Într-un parc s-au plantat 3230 de flori. Tabla


interactivă
din flori erau lalele, erau garoafe, iar Exerciţiul Fişe de
Problema va fi rezolvată la tabla lucru
restul trandafiri.
interactivă și în caiete, respectiv
Câţi trandafiri erau?
h.Activitate online în Google Classroom Probă scrisă
independentă
Se analizează problema împreună cu
5 minute
elevii.
ACTIVITATE INDEPENDENTĂ Elevii vor rezolva problema de pe
DIFERENŢIATĂ fişa de lucru. Conversa-
-Veţi lucra problema 4 din Fişa 2. ţia
Problema- Fişe de Observare
Verificarea rezultatelor obţinute se va tizarea lucru curentă
face selectiv. Vor întoarce cartoanele colorate şi învăţarea Pe grupe
vor afla domeniile în care omul prin
ACTIVITATE FRONTALĂ folosesşte fracţiile. descoperi-
Voi provoca elevii într-o discuţie re
referitoare la utilitatea fracţiilor în viaţa
oamenilor.
-Panoul intitulat FRACŢII. UTILITATE
PRACTICĂ vă ajută să aflaţi în ce Vor preciza disciplinele: geografie, Panou Observare
domenii de activitate oamenii utilizează ştiinţele naturii, educaţie muzicală, Jetoane Pe grupe sistematică
fracţiile. Să descoperim împreună ce se educaţie plastic, matematică. colorate Colectivă
ascunde sub fiecare carton. Elevii vor preciza: la cumpărături,
prepararea produselor din diferite
-Care sunt disciplinele şcolare unde am domenii (farmacie, alimentaţie, Colectivă Apreciere
aplicat noţiuni legate de fracţii? materiale de construcţii), Cartoane verbală
organizarea timpului de lucru, a colorate
ACTIVITATE ÎN -Dar în viaţa de zi cu zi? timpului liber, activităţi sportive etc.
ECHIPĂ – Panou
ACTIVITATE Elevii vor rezolva în echipă sarcina Conversa- expunere Observare
PRACTICĂ, propusă. ţia materiale Pe grupe curentă
ONLINE Joc Kahoot - quizz finite Frontal
3 minute dirijată
Telefon
2 minute ACTIVITATE ÎN ECHIPĂ – Explicaţia Tabletă Frontal Apreciere
ACTIVITATE PRACTICĂ, Fiecare elev se va conecta cu Tabla dirijată verbală
telefonul în aplicația KAHOOT.IT, interactivă
RETENŢIA ŞI după ce pe tabla interactivă va fi Problema-
TRANSFERUL Fiecare echipă va participa la concurs. afișat codul de securitate. După ce tizarea
1 minut Într-o unitate de timp limitată vor avea toata lumea s-a conectat, vor
de răspuns la 8 întrebări din fracții, parcurge pe rând toate întrebările,
alegând mereu varianta corectă. După urmărind să răspundă cât mai repede
fiecare întrebare, pe tabla interactivă vor și corect la toate întrebările.
ÎNCHEIEREA vedea echipa/elevul cel mai rapid. În
ACTIVITĂŢII final, echipa care a raspuns cel mai
Aprecieri şi repede și corect la toate întrebările va fi Conversa- Fişe de
recomandări declarată câștigătoare. ţia lucru
2 minute
Tema pentru acasă
Tema va fi diferenţiată. Observare
Din manual – p. 88 – e. 1, 2, pr. 7 – sistematică
grupa a III-a
p. 88, 89, 90 – e. 8, 8, 4

- Folosind jetoanele extrase, creaţi


întregul pentru fiecare grupă. Este
dovada că, lucrând în echipă, realizaţi
produse de o valoare mai mare şi mai
rapid şi aţi lucrat ca un TOT, ca un
ÎNTREG, chiar dacă fiecare este diferit,
fiecare jeton este colorat diferit, iar voi Elevii vor spune un cuvânt care să Problema- colectivă Apreciere
formaţi colectivul, ÎNTREGUL clasei a cuprindă întreaga activitate din ora tizarea verbală
IV-a A. de matematică.
Voi face aprecieri şi recomandări asupra
activităţii elevilor.

Rezultatele obţinute în urma corectării


fişelor de lucru se vor constitui în
calificative în catalog.
Printr-un singur cuvânt, denumiţi
activitatea din ora de matematică!
FIŞA 1 FRACŢII
EXERCIŢII ŞI PROBLEME RECAPITULATIVE
ACTIVITATE FRONTALĂ

FRACŢII

DEFINIŢIE OPERAŢII CU FRACŢII


TIPURI DE FRACŢII
TERMINOLOGIE prin comparaţie cu întregul
SPECIFICĂ

1. Scrieţi fracţiile care au:


 numărătorul 4 şi numitorul 8;
 numitorul 6 şi numărătorul 1;
 numărătorul 10 şi numitorul 9;
 numitorul 6 şi numărătorul 6.

2. Scrieţi, după dictare, următoarele fracţii. Precizaţi în câte părţi de mărimi egale a fost împărţit întregul şi
numiţi unităţile fracţionare:
-------------------------
-------------------------
------------------------
3. Desenaţi un segment de dreaptă şi reprezentaţi fracţiile:
; ; .

4. Ordonaţi următoarele şiruri de fracţii:


; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

5. Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:


- - + = - + + =

- + = - + - =

6. Calculaţi din 450 şi din 320. Însumaţi rezultatele.

7. Într-un parc s-au plantat 3230 de flori. Reprezentare grafică


din flori erau lalele, erau garoafe,

iar restul trandafiri.

Câţi trandafiri erau?

Rezolvare Răspuns

ACTIVITATE PE GRUPE
ACTIVITATEA I – ACTIVITATE PRACTIC- APLICATIVĂ
1. Fracţii cu acelaşi numitor – Ordonaţi crescător şi descrescător fracţiile scrise pe jetoanele extrase.
2. Fracţii cu acelaşi numărător - Ordonaţi crescător şi descrescător fracţiile scrise pe jetoanele extrase.
3. Fracţii echiunitare - Ordonaţi crescător şi descrescător fracţiile scrise pe jetoanele extrase.
4. Fracţii supraunitare – Scoateţi întregii din fracţiile extrase.
5. Fracţii subunitare – Precizaţi unităţile fracţionare raportate la întreg.

ACTIVITATEA II – ACTIVITATE PRACTIC – APLICATIVĂ


1. Fracţii cu acelaşi numitor – Alcătuiţi un scurt text cu titlul Chipul României.
2. Fracţii cu acelaşi numărător – Creaţi un exerciţiu ritmic folosind duratele muzicale:
Nota întreagă sau doimea sau pătrimea sau optimea sau

3. Fracţii echiunitare- Propuneţi o reţetă pentru o salată de fructe.


4. Fracţii supraunitare – Propuneţi o reţetă pentru o salată de legume.
5. Fracţii subunitare – Alcătuiţi un scurt text cu titlul La cumpărături.
FIŞA 2
GRUPA I
1. Calculaţi:

- + - + =

- -x =

2. Află suma a + b + c, ştiind că: a = 648, b = din a, c = din b.

3. Bunicul a avut la vânzare în piaţă 150 puieţi de pomi Reprezentare grafică


fructiferi.

Dimineaţa a vândut din total, iar după-amiaza

din numărul lor.


Câţi pomi a vândut bunicul?

Rezolvare Răspuns

Bunicul are 96 de ani, fiul său din vârsta acestuia, Reprezentare grafică
iar nepotul din vârsta bunicului.

Cu câţi ani este mai tânăr nepotul decât tatăl său?


Scrieţi rezolvarea printr-un exerciţiu cu mai multe operaţii.

Rezolvare Răspuns

FIŞA 2
GRUPA 2

1. Scăzătorul este , iar restul este . Aflaţi descăzutul.

2. Află din suma numerelor 420 şi 260.

3. Bunicul a avut la vânzare în piaţă 225 kg de fructe. Reprezentare grafică

Dimineaţa a vândut din cantitate, iar după-amiaza

din cantitate.
Câte kilograme de fructe a vândut bunicul?

Rezolvare Răspuns
FIŞA 2
GRUPA 3

1. Completează cu numărul necunoscut:

- + + = + - + =

2. Calculaţi:

din 804 = din 505 =

3. Ana rezolvă dimineaţa din numărul problemelor Reprezentare grafică

date ca temă, iar seara cu mai puţine.

Ce parte din numărul problemelor îi mai rămâne


de rezolvat în ziua următoare?
Rezolvare Răspuns
FIŞA DE EVALUARE
OBIECTIVE:
- să rezolve exerciţii de adunare şi scădere a fracţiilor, aplicând regulile învăţate;
- să afle numărul necunoscut dintr-un exrciţiu dat;
- să calculeze o fracţie dintr-un întreg, utilizând algoritmul învăţat;
- să rezolve o problemă cu trei operaţii, realizând şi reprezentarea grafică.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT
1. Grupa I – Află valoarea lui x din Grupa I – Află valoarea lui x Grupa I – Află valoarea lui x
cele două exerciţii propuse dintr-un singur exerciţiu din din cele două exerciţii
Grupa II – Află valoarea cele două exerciţii propuse propuse
descăzutului Grupa II – Află valoarea Grupa II – Află valoarea
Grupa III – Completează descăzutului descăzutului
exerciţiile cu numerele Grupa III – Completează Grupa III – Completează un
necunoscute exerciţiul cu numărul exerciţiu cu numărul
necunoscut necunoscut
2. Grupa I – Calculează suma Grupa I – Calculează valoarea Grupa I – Calculează valoarea
numerelor date, aplicând regulile numerelor, fără a afla suma lor unui singur număr
de aflare a unei fracţii dintr-un Grupa II – Află valoarea Grupa II – Calculează doar
întreg fracţiei din suma numerelor suma numerelor
Grupa II – Află valoarea fracţiei date, având greşeli de calcul Grupa III – Află o fracţie
din suma numerelor date Grupa III – Află o fracţie dintr- dintr-un întreg
Grupa III – Rezolvă cele două un întreg
exerciţii de aflare a unei fracţii
dintr-un întreg
3. Grupa I – Rezolvă problema Grupa I – Rezolvă problema Grupa I – Rezolvă problema
propusă, respectând etapele de propusă, respectând etapele de propusă fără reprezentare
lucru: reprezentare grafică, lucru, fără reprezentare grafică grafică
operaţii şi explicaţii adecvate sau reprezentare grafică Grupa II – Rezolvă problema
Grupa II - Rezolvă problema incorectă, cu operaţii şi propusă, respectând etapele
propusă, respectând etapele de explicaţii adecvate de lucru, fără reprezentare
lucru: reprezentare grafică, Grupa II – Rezolvă problema grafică sau reprezentare
operaţii şi excplicaţii adecvate propusă, respectând etapele de grafică incorectă, cu operaţii
Grupa III - Rezolvă problema lucru, fără reprezentare grafică şi explicaţii adecvate
propusă, respectând etapele de sau reprezentare grafică Grupa III - Rezolvă problema
lucru: reprezentare grafică, incorectă, cu operaţii şi propusă, fără reprezentare
operaţii şi explicaţii adecvate explicaţii adecvate grafică dar cu operaţii şi
Grupa III - Rezolvă problema explicaţii adecvate
propusă, fără reprezentare
grafică dar cu operaţii şi
explicaţii adecvate

S-ar putea să vă placă și