Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Înv. RUSU DIANA MIHAELA


Data:10.06.2019
Clasa: a II-a A
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Aria curriculară:Matematica și Știinte ale naturii
Disciplina de învătământ: Matematica
Unitatea de învățare: Operații cu numere naturale de la 0 la 100
Subiectul lecției: Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale în concentrul
0- 100. Exerciţii şi probleme
Tipul lecției: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor,deprinderilor şi priceperilor
Scopul lecţiei: Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor matematice, de calcul oral și
scris,privind operaţiile de înmulțire și împărțire a numerelor naturale cuprinse între 0 și
100,utilizând terminologia specifică.
Competenţe specifice:
1.4. – sa efectueze operații de înmulțire si împărțire cu numere naturale mai mici decât
100;
2.6. – sa rezolve si să compună probleme;
3.1. – sa explice clar si concis semnificatia calculelor făcute in rezolvarea unei probleme;
4.3. – sa manifeste un comportament adecvat in relatiile cu colegii dintr-un grup de lucru
in cadrul activitatilor practice de rezolvare de probleme;

Obiective operaţionale:
O1-să utilizeze corect terminologia matematică specifică operaţiei de înmulţire/împărţire, în
rezolvarea exerciţiilor sau a problemelor;
O2-să aplice corect şi conştient algoritmii de calcul specifici;
O3-să rezolve corect şi rapid exerciţiile de calcul oral;
O4-să efectueze corect operaţii de înmulţire şi împărţire, utilizând numere naturale în
concentrul 0-100;
O5-să rezolve corect o problemă, parcurgând etapele de rezolvare.

Strategii didactice
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, rezolvarea de
probleme, problematizarea, algoritmizarea, calcul mintal, jocul didactic, explicarea, metoda
„Floarea matematică”, observaţia, lectura, întrebări-răspunsuri, asaltul de idei, feedback-ul,
învăţarea prin descoperire.
- Mijloace de învăţământ: tablă, cretă, fişă de lucru, flipchart;
- Forme de organizare: frontală, individuală.

Strategii de evaluare
- Metode de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale;
- Forme de evaluare: formativă;
- Instrumente de evaluare: proba orală, proba scrisă - fişa de lucru;

Resurse
- Umane: 34 de elevi;
- Temporale: 45 de minute;
- Spaţiale: sala de clasă;
- Informaţionale:
1. Bălan,Constanţa; Andrei, Corina, ş.a - Matematică şi exploarea mediului ,
manual pentru clasa a II a, Editura Didactică şi Pedagogică, 2018;
2. Artur Bălăucă - Matematică, culegere pentru clasa a II a, , Editura Taida, 2010;
3. Neagu, Mihaela & Mocanu, Mioara – „Metodica predării matematicii în
ciclul primar”, Ed. Polirom, Iași, 2007.

4. www.scrib.ro.
SCENARIU DIDACTIC
Ob Tim STRATEGIA DIDACTICĂ
Nr. ETAPELE op. p CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI DEMERSUL EVALUARE
crt. LECȚIEI DIDACTIC Metode și Resurse Forme de
procedee materiale organizare
1. Organizarea 4" Se asigură condiţiile optime pentru buna desfăşurare a
clasei
lecţiei. Se pregătesc materialele necesare pentru activitate.
- Ce lecţie avem?
- Ce învăţăm la matematică?
- Dar ştiţi ce este matematica?

-Vom lucra acum cu „Floarea matematică”, unde veţi conversația flipchart frontal observare
comunica despre ziua de azi: sistematică
observaţia
Markere
floarea
matematică

Completăm petalele florii cu:


* data de azi;
* ziua săptămînii ;
* luna anului;
* anul în care suntem;
* numărul de elevi prezenţi la lecţie
2. Reactualizarea O1 6" Adresez elevilor întrebări pentru a verifica cunoştintele Conversația caietele frontal Capacitatea
cunoștințelor. O3 anterioare elevilor de a răspunde
O4 cerințelor
O5  Mă gândesc la un număr, care îl înmulţesc cu 6 şi date
obțin 24. La ce număr m-am gândit?
 Mă gândesc la un număr, care îl împart la 6 şi obțin
3. La ce număr m-am gândit? Exercițiul
 Care este numărul de 5 mai mare decât 6 ?
 Care este numărul de 3 mai mic decât 21?
Exerciții de calcul mintal: se dau cîteva exemple de
operaţii de înmulţire şi împărţire. problematizare
12: 3= 10 x 10= a
6 x 3= 35 : 5=
64: 8= 9x7=
5 x 7= 5x5=
Exerciții de calcul oral: calcul mintal
 Care este dublul lui 2, 5,9?
 Care este jumătatea lui 10,14?
 Care este triplul lui 3,9?
 Care este sfertul lui 20?
 Care este produsul numerelor 6 şi 7?
 Care este câtul numerelor 35 şi 7?

3. Captarea Ajunşi în lumea matematicii vom face un exerciţiu de conversația ghicitoare- frontal Capacitatea
atenției O1 problema de a înțelege
calcul mintal pentru a-şi antrena mintea. Se va solicita
O2 2" explicaţia mesajul
atenţie în audierea versurilor, deoarece este o ,,ghicitoare- textului şi de
a da
problema’’: lectura răspunsul
corect
calcul mintal
Mama m-a trimis la piaţă
Să iau trei pîini şi dulceaţă.
Dulceaţa costă opt lei,
O pîine, un sfert din ei.
Sora mea m-a întrebat:
-Pîinile, cât au costat?
Mă ajutaţi să vedem cât au costat cele 3 pâini? (Anexa 1)
(Răspuns : 6 lei)

4. Anunțarea O1 2" Anunţarea obiectivelor urmărite: conversația tabla frontal observare


temei O2 caiete sistematică
,,Astăzi la ora de matematica, vom recapitula cunoştinţele
O3
O4 legate de înmulţire şi împărţire, şi vom rezolva, prin observaţia
O5
intermediul jocului şi a altor metode interactive,
O6
exerciţii şi probleme cu aceste operaţii.”
Se scrie titlul la tablă : ,,Înmulţirea şi împărţirea numerelor
natural de la 0 la 100 – Exerciţii şi probleme”.

5. Dirijarea Se formează grupe de câte 4,5 elevi . Fiecare elev va conversația Fișe de lucru frontal Capacitatea
învățării O1 20" Stilouri pe grupe de a rezolva
primi câte o fișă de lucru, care va conține următoarele
O2 explicația Creioane exercițiile
exerciții : (Anexa 2) colorate date
Markere
1. Calculează, respectând ordinea operaţiilor:
exercițiul
30+ 30:6 = 9x6 -9=
5+5x5= 5 X 8 :4= şotronul Flipchart Pe grupe Capacitatea
matematic de a rezolva
42 : 6x5 = 16:4+7 x 7=
exercițiile
( 5 x10 + 7 x 2) : 8 = 6 x (5 x 3 – 42 : 7) = date

2. Rezolvă exerciţiile în ordinea indicată de săgeţi din


Labirintul Flipchart
labirint. : (Anexa 2)
matematic
O3 Se vor efectua operaţiile date urmând paşii indicaţi în
labirint.

Fiecare elev va lucra individual.


individual Observarea
3. Află termenul necunoscut: conversația modului de
Tabla lucru a
a x 9 = 54 c:5=7 explicația magnetică elevilor
a= c=
frontal
a= c= exercițiul Fişa de lucru

63: b=9 4 x d=32


b= d=
b= d=
10 x e = 50 f:2=5 27: g = 3
e= f= g=
e= f= g= 24:h e= f= g= h=
Capacitatea
Elevii vor primi o fişă de lucru cu rezolvare de conversaţia Tabla individual de a rezolva
magnetică problemele
probleme. Elevii vor lucre pe grupe. ( Anexa 4) date
explicația

1. Maria şi Andrei au cules din livadă 3 lădiţe cu vişine a Fişa de lucru frontal
câte 8 kg fiecare. Câte kilograme de vişine au cules în
problematizare
total? Rezolvă folosind şi adunarea repetată. a

2. Anastasia are de citi o carte de 40 de pagini. Ea a citit algoritmizarea


câte 8 pagini în fiecare zi. În câte zile a citit Anastasia
Observarea
cartea? Rezolvă folosind şi adunarea repetată. modului de
rezolvare de lucru a
3 . Compuneți o problemă după următorul exercițiu: probleme elevilor
12 + 12 : 3 =

4. Vlad a pescuit 10 peştişori, iar Tudor de 3 ori mai mulţi. Ei


împart peştişorii la 5 pisici.
Câţi peştişori primeşte fiecare pisică?

5. Andrei are în camera sa de lucru 8 caiete, cărţi de cinci


ori mai multe, iar creioane un sfert din numărul de cărţi.
Câte rechizite are Andrei în camera sa lucru?
6. Obținerea Copacul matematic – floricelele vesele! conversația Fișă de flipt- frontal Capacitatea
performanței 10" chart de a rezolva
Propun elevilor să completăm ramurile copacului sarcinile date.
explicația markere
matematic cu frunze şi flori,pe care se vor afla diferite
exerciţii şi probleme,care vor trebui rezolvate şi pus
copacul
raspunsul corect. ( Anexa 5) matematic

9. Încheierea O1 1" Se fac aprecieri verbale individuale şi colective cu Conversatia frontal aprecieri
activității O2 verbale
privire la activitatea elevilor. Explicația
O3
Se dă tema pentru acasă, Problema 5,anexa 4
Floarea matematică

Completăm petalele florii cu:


* data de azi;
* ziua săptămînii ;
* luna anului;
* anul în care suntem;
* numărul de elevi prezenţi la lecţie
ANEXA 1
GHICITOARE

Mama m-a trimis la piaţă

Să iau trei pîini şi o dulceaţă.

Dulceaţa costă opt lei,

O pîine, un sfert din ei.

Sora mea m-a întrebat:

-Pîinile, cât au costat?

Mă ajutaţi să vedem cât au costat cele 3 pâini?

Răspuns :
Anexa 2 FIȘĂ DE LUCRU

ŞOTRON MATEMATIC
1.Rezolvă exercițiile din șotron :

6 x (5 x 3 – 42 : 7) = ( 5 x10 + 7 x 2) : 8 =

16:4+7 x 7=

42 : 6x5 = 5 X 8 :4=

5+5x5=

9x6 -9=

30+ 30:6 =

START

LABIRINT
2.Rezolvă exerciţiile în ordinea indicată de săgeţi din labirint:

3 x7 +9 :10 x9 -2

:5

28+ 9x 6: 8+ 8x
FIȘĂ DE LUCRU

3. Află termenul necunoscut:


a x 9 = 54 c:5=7 63: b=9

a= c= b=

a= c= b=

4 x d=32 10 x e = 50 f:2=5
d= e= f=
d= e= f=

27: g = 3 24:h = 4
g= h=
g= h=
Anexa 4 FIȘĂ DE LUCRU
PROBLEME

1. Maria şi Andrei au cules din livadă 3 lădiţe cu vişine a câte 8 kg fiecare. Câte kilograme de vişine au cules în
total? Rezolvă folosind şi adunarea repetată.
_________________________________________________________ _______________________________

_________________________________________________________ _______________________________

R: ___________________________

2. Anastasia are de citi o carte de 40 de pagini. Ea a citit câte 8 pagini în fiecare zi. În câte zile a citit Anastasia
cartea? Rezolvă folosind şi adunarea repetată.
_________________________________________________________ _______________________________

_________________________________________________________ _______________________________

R: ___________________________

3 . Compuneți o problemă după următorul exercițiu:


12 + 12 : 3 =
_________________________________________________________ _______________________________

_________________________________________________________ ____________________________

4. Vlad a pescuit 10 peştişori, iar Tudor de 3 ori mai mulţi. Ei împart peştişorii la 5 pisici.
Câţi peştişori primeşte fiecare pisică?

_________________________________________________________ _______________________________

_______________________________________________________ _______________________________

_________________________________________________________ _______________________________

R: ___________________________

5. Andrei are în camera sa de lucru 8 caiete, cărţi de cinci ori mai multe, iar creioane un sfert din numărul de
cărţi.Câte rechizite are Andrei în camera sa lucru?

_________________________________________________________ _______________________________

_________________________________________________________ _______________________________

_________________________________________________________ _______________________________

R: ___________________________
Anexa 5 COPACUL MATEMATIC - FLORICELELE VESELE

1. Care este produsul numerelor 5 și 5?


2. Aflați numărul de 4 ori mai mare decat 5.
3. Care este numărul de 6 ori mai mare decat 7?
4. Înmulțiți pe 4 cu 5, adunați 10 la rezultat, împărțiți apoi la 3.
5. Dublați pe 8 ,apoi împărțiți rezultatul la 4.
6. Aflaţi sfertul lui 9.
7. Produsul a două numere este 24. Care pot fi factorii?
8. Mă gândesc la un număr, îl înmulțesc cu 8 și obțin produsul 64.La ce număr m-am gândit?
9. Ce număr înmulţit cu 10 dă 60?
10. De câte ori se poate lua 3 din 9?
11. Aflaţi triplul numarului 8 .
12. Află numărul de 9 ori mai mare decât 5.
13. Din produsul numerelor 2 si 7 scădeţi produsul numerelor 3 şi 5.
14. Câtul numerelor 49 şi 7.
15. Deîmpărţitul este 18,iar împărţitorul este 9. Cât este câtul?
16. Deîmpărţitul este 27,iar câtul este 9. Cât este împărţitorul?
17. Împărţitorul este 6 şi cîtul este 6. Cât este deîmpărţitul?
18. Un factor este 5 şi altul este 9. Care este produsul?
19. Un factor este 3 şi produsul 18 . Care este celălalt factor?
20. Un factor este 5 şi altul este 9. Care este produsul?
21. Află numărul de 2 ori mai mic decât 20.
22. Află numărul de 3 ori mai mic decât 24.
23. Un factor al înmulţirii este 3,celălalt este de 3 ori mai mare. Care este produsul lor?
24. Un factor al înmulţirii este 4,celălalt este de 2 ori mai mare. Care este al doilea factor?
25. Produsul a două numere este 12. Care pot fi numerele?
26. La produsul numerelor 9 şi 7 adaugă suma lor.
27. La produsul numerelor 6 şi 5 adaugă produsul lor.
28. La produsul numerelor 9 şi 3 adaugă diferenţa lor.
29. De câte ori este mai mare 24 faţă de 8?
30. De câte ori este mai mare 36 faţă de 4?
31. De câte ori este mai mic 3 faţă de 18?
32. De câte ori este mai mic 4 faţă de 24?
33. Câtul este 9 iar împărţitorul este 6. Care este deîmpărţitul?
34. Deîmpărţitul este 18 iar împărţitorul este de 2 ori mai mic.
 Mă gândesc la un număr, care îl înmulţesc cu 6 şi

obțin 24. La ce număr m-am gândit?

 Mă gândesc la un număr, care îl împart la 6 şi obțin

3. La ce număr m-am gândit?

 Care este numărul de 5 mai mare decât 6 ?


 Care este numărul de 3 mai mic decât 21?

Exerciții de calcul mintal: se dau cîteva exemple de operaţii de înmulţire şi împărţire.


12: 3= 10 x 10=
6 x 3= 35 : 5=
64: 8= 9x7=
5 x 7= 5x5=
Exerciții de calcul oral:
 Care este dublul lui 2, 5,9?
 Care este jumătatea lui 10,14?
 Care este triplul lui 3,5?
 Care este sfertul lui 20?
 Care este produsul numerelor 6 şi 7?
 Care este câtul numerelor 35 şi 7?

1. Cristina cumpără 14 margarete pe care le distribuie în mod egal în 3 vaze. Cîte margarete
se află în fiecare vază?

2. Într‐un magazin se află 2 cutii de acadele. În fiecare cutie sunt 5 acadele. O acadea costă
8 lei. Câţi lei s‐au încasat după ce s‐au vândut cele 2 cutii de acadele?

S-ar putea să vă placă și