Sunteți pe pagina 1din 7

Data: 9 aprilie 2009

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe


Disciplina: Matematică
Curriculum aprofundat
Subiectul lecţiei Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin;
Tipul lecţiei de recapitulare şi sistematizare a cunostintelor
Scopul lecţiei ¤ ordonarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind rezolvarea adunărilor şi scăderilor în concentrul 0 – 100;
¤ operarea cu terminologia matematică specifică;
¤ dezvoltarea rapidităţii de calcul, a gândirii matematice şi a creativităţii;
¤ aplicarea informaţiilor dobândite în situaţii concrete de viaţă.

Obiective cadru/Obiective de referinţă 1.2, 2.6 , 2.7, 3.1, 4.1, 4.2 ;


Obiective operaţionale:
Pe parcursul activităţii, elevii vor fi capabili:

A.COGNITIVE
OC1 – să rezolve corect adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin;
OC2 – să calculeze mintal şiruri de operaţii de adunări şi scăderi;
OC3 – să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, diferenţă;
OC4 – să afle valoarea termenului necunoscut în exerciţii date;
OC5– să rezolve probleme cu o singură operaţie;
OC6 – să compună probleme după exerciţii date;
OC7 – să rezolve individual exerciţii şi probleme asemănătoare celor lucrate frontal;
OC8– să scrie corect cifrele şi exerciţiile, respectând poziţia corectă a corpului în timpul scrierii;

B.PSIHO-MOTORII
OM1 -să păstreze poziţia corectă, atât a corpului cât şi a caietului, în bancă pe tot parcursul lecţei;
OM2 – să -şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţătoare ;
C.AFECTIV-ATITUDINALE
OA1-să manifeste interes pentru lecţie, răspunzând prompt şi corect la solicitări ;
OA2-să rezolve corect sarcinile de lucru , îmbunătăţindu-şi performanţa .

Resurse:

A. Metodologice
B. a.strategia didactică :inductivă, semialgoritmică;
b.metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, demonstraţia, problematizarea, munca independentă, jocul didactic, metoda
cadranelor;
c.mijloace de învăţământ: fişe de lucru, planşa cu povestea –joc, jetoane cu imagini, fişă de muncă independentă, recompense, fişa – poster,
CD-player;

B.Temporale: 45’ -50’


C.Umane : 17 elevi
D. Spaţiale : sala de clasă

E.Bibliografice:

1.ştiinţifice ▪ Aron Ioan , Herescu I. Gheorghe – Aritmetica pentru învăţători, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.
2.oficiale ▪Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programa Şcolară – clasele I şi a II-a, Editura „Didactica Press”, Bucureşti,
2004;
3.metodico – didactice ▪ Pădureanu, Victoria; Piţilă, Tudora; Mihăilescu, Cleopatra, Matematică – clasa I, Manual pentru clasa I, Ed.
Aramis, Bucureşti, 2004.
▪ M. Neagu, C. Petrovici , Aritmetică – clasa I – exerciţii, jocuri şi probleme – Ed. Polirom, 1997
▪ I. Neacşu şi colaboratorii, Metodica predării matematicii la clasele I– E.D.P.

F.Forme de organizare: frontală, individuală, grupe ( 4x 4), perechi;


G.Forme de evaluare: evaluare orală, scrisă, munca independentă, observare sistematică;
SECVENŢELE OB . CONŢINUT STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
LECŢIEI OP. INSTRUCTIV- EDUCATIV Forme de Metode şi Materiale şi
organizare procedee mijloace
didactice
1.Moment * Asigur condiţiile necesare desfăşurării în bune
organizatoric condiţii a lecţiei cerând elevilor să pregătească
materialele necesare, să-şi corecteze poziţia în bancă şi Frontal
să păstreze ordinea şi disciplina. Împart colectivul în
patru grupe a câte 4 elevi.
-capacitatea de a
2.Reactualizarea OC1 * Verific tema calitativ şi cantitativ, timp în care elevii Frontal Jocul Fişa de lucru efectua adunări şi
cunoştinţelor OM1 vor avea de efectuat o sarcină de lucru sub formă de joc- Individual didactic (anexa 1); scăderi în scris;
OA1 Fişa călătoare. Fiecare grupă va primi câte o fişă Activitate pe Explicaţia
cuprinzând operaţii de adunare şi scădere. Concursul se grupe Exerciţiul
desfăşoară sub formă de ştafetă. Câştigă echipa care Munca
termină prima. Se va verifica corectitudinea exerciţiilor. independentă
( anexa 1).

+ 22 - 11 + 31
14

-4 +10 - 12

+40 - 20

3.Anunţarea OA1
temei şi a *Se aminteşte povestea învăţată la ora de Limba şi Conversaţia
obiectivelor literatura română – Fata babei si fata moşneagului de Explicaţia
Ion Creangă. Problemati-
-Ce credeţi că trebuia să facă fata babei ca să fie răsplăti- zarea
tă?

-Ne vom întoarce în lumea poveştii şi vom face o Planşa cu


călătorie alături de fata babei pentru a-i da şansa să-şi povestea şi
răscumpere greşelile. Astfel o vom ajuta să treacă peste sarcinile de
obstacolele din drumul ei: căţeluşa, pomul, fântâna, lucru
cuptorul şi Sfanta Duminică o vor pune la încercare să
rezolve exerciţii de adunare şi scădere până la 100. Dacă
va reuşi veţi fi cu totii răsplătiţi. După faptă şi răsplată!
Vreţi să o ajutaţi ?

4.Dirijarea -Pentru acest joc e nevoie de o “încălzire” a minţii; -capacitatea de a


învăţării Exerciţiul efectua mintal
a)calculul OC2 *Calcul mintal operaţii de
mintal a) 3+6= ; 30+60= ; Frontal Explicaţia adunare şi
8-5= ; 80-50= ; 16+3-9=; 90-60+20=; Individual scădere;
38-8= ;25-3= ;95-2=.
b) ? +? =80 ; ? - ? =20 ;
? +20=27 ; ? - 8=60.
c) 83=?z ?u; 28=?z ?u
16=?z ?u.
d) Aflaţi suma numerelor: 40 şi 6; e) Aflaţi diferenţa
numerelor: 18 şi 8;
f) Găsiţi numărul cu 5 mai mic decât 75.
-capacitatea de a
g) Găsiţi numărul cu 3 mai mare decât 15.
utiliza limbajul
j) Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 25 şi obţin 28.
Conversaţia matematic;
La ce număr m-am gândit?
k) Are Gică 23 de mere / Şi mănâncă 3 din ele. / Îi dă
Exerciţiul
tata un măr mare. / Câte mere Gică are?
l) 15 vrăbii stau pe-o cracă / Şi se ceartă şi se-
mpacă. / Dacă 4 au zburat, / Câte sunt la numărat?
m) Vă mai amintiţi voi, oare,
Ce făcea la şezătoare
Fata moşului cea frumoasă
Şi fata babei cea ţâfnoasă?
Harnicuţa torcea fus după fus,
Astfel că optsprezece –n ciur a pus.
Leneşa un fus abia torcea,
Lângă celelalte-l punea.
Cinci din ele negre erau.
Câte albe în ciur s- aflau?
Planşa cu
* Se prezintă o planşă cu personajele din poveste povestea şi
reprezentate prin imagini şi numere , precum şi drumul Observaţia sarcinile de
OM1 fetei babei. Fiecare grupă va avea de rezolvat exerciţii Demonstraţia lucru
de adunare şi scădere pentru depăşirea obstacolului ( 1- Explicaţia
4) şi pentru rezultatul corect vor primi “răsplata”: bănuţi,
pere, sticluţe cu apă şi colăcei. Exerciţiile vor fi
rezolvate şi la tablă.(anexa 2); Jetoane cu
imagini
Recompense:
Obstacolul nr.1: Căteluşa bănuţi, pere,
b) calculul scris OC3 Ajută-mă să calculez corect! Învaţă-mă să mă verific! sticluţe cu apă şi -capacitatea de a
OC8 (proba prin operaţia inversă). Individual Jocul colăcei. efectua adunări şi
OM2 Activitate pe didactic scăderi în scris;
24 + 53 = 16+ 45- grupe Exerciţiul Tabla
Explicaţia Caietul de
72 1
matematică -capacitatea de a
38 - 10= efectua corect
exerciţiile
Obstacolul nr.2: Pomul individuale;
OC3 La suma numerelor 12 şi 24 adaugă diferenţa
OM2 numerelor 48 şi 36. Ce număr ai obţinut? Scrie apoi
exerciţiul folosind paranteza rotundă.

Obstacolul nr.3: Fântâna


Află termenul necunoscut. Nu uita să te verifici!
Individual -capacitatea de a
a + 10 = 58 b - 25 = 31 Activitate in utiliza limbajul
OC4 perechi matematic;
OM2 Obstacolul nr.4: Cuptorul
Jocul -capacitatea de a
Rezolvă problema repede şi bine! didactic rezolva
c)rezolvarea de La intoarcere, cuptorul i-a pregatit fetei Exerciţiul probleme;
probleme mosneagului Individual Explicaţia
15 plăcinte calde şi gustoase. Pe drum fata a mâncat 5, Activitate pe
grupe
restul au rămas pentru moş. -capacitatea de a
Câte plăcinte a mâncat moşul?
5.Asigurarea OC5 compune
feed-back-ului OM2 *Se stabileşte algoritmul de lucru pentru activitatea în probleme;
grup! Metoda
Grupa 1. Citiţi expresiv problema. Încercuiţi cuvinte - Frontal cadranelor
le -cheie. Activitate pe
Grupa 2. Subliniaţi cu verde, întrebarea ei. grupe
Grupa 3. Determinaţi paşii de rezolvare, scriindu-i pe
fişa- poster (planul logic);
Grupa 4. Rezolvaţi problema! (grupa desemnată să
depăşească obstacolul.)

*Fiecare elev din grupa desemnată pentru rezolvarea Fişa -poster


problemei va ieşi la tablă şi va completa unul din Activitate pe (anexa 3)
cadranele de pe fişa- poster ( anexa 3); grupe Problemati-
zarea Ladă cu dulciuri
Obstacolul nr.5: Sfânta Duminică (pentru toate Individual
grupele);
Alcătuieşte pentru copiii mei cea mai frumoasă
problemă, după exerciţiul: 34 + 20 = Frontal
CD-player
*Grupa care a creat problema corect şi expresiv va fi
OC6 răsplătită cu o ladă în care vor găsi dulciuri.
*Moment de relaxare -activitate transcurriculară: cântec
şi dans –“ Orăşelul leneş “-<< Bing-Bang>>;

6. Obţinerea Individual Exerciţiul - capacitatea de a


performanţei OC7 Fisă de muncă independentă diferenţiată (anexa 4) Munca Fişa de muncă efectua corect
OC8 independentă independentă exerciţiile
OC1 Se citesc itemii, se aduc explicaţii şi se rezolvă diferenţi- (anexa 4) individuale;
OA2 at şi independent fişa de lucru.

7. Asigurarea
retenţiei şi * Se verifică corectitudinea rezultatelor. Frontal Conversaţia
transferului *Se dă tema pentru acasă – de alcătuit probleme după
exerciţiile: 32 + 11 =
75 - 20 = -Aprecieri
verbale şi prin
calificative;

8. Încheierea
lectiei *Se fac aprecieri verbale asupra felului în care s-a
desfăşurat lecţia. Elevii primesc calificative.

S-ar putea să vă placă și