Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT

DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „I. Gervescu” Săvinești


Data: 14. 10. 2020
Clasa: a II-a / Institutor: Pintilescu Petruța-Daniela
Propunător: înv. Puiu Maria-Magdalena (studenta Căpățînă Maria-Magdalena)
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100
Subiectul: „Ne pregătim pentru test!” - exerciţii şi probleme cu numere naturale de la 0 la 100
Tipul lecţiei: consolidare
Scopul lecţiei: Formarea deprinderilor de calcul oral şi scris, dezvoltarea gândirii logice, stimularea interesului pentru matematică
Competențe specifice:
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit,
împărţitor, , =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
Obiective operaţionale: Pe parcursul și până la finalul lecției, elevii vor fi capabili:
O1: să folosească corect terminologia specifică matematicii: „termeni”, „sumă”(total), „descăzut”, „scăzător”, „diferenţă”;
*obiectivul se consideră realizat dacă elevii utilizează corect terminologia matematică enumerată anterior;
O2: să rezolve corect şi rapid exerciţii cu cele două operaţii matematice învăţate;
*obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev rezolvă corect exercițiile cu cele două operații matematice învățate;
O3: să afle numărul necunoscut dintr-un exerciţiu dat;
*obiectivul se consideră realizat dacă elevii află numărul necunoscut în proporție de 75%;
O4: să verifice rezultatele unor exerciţii efectuând proba acestora;
*obiectivul se consideră realizat dacă elevii verifică rezultatele exercițiilor în proporție de 75%, efectuând proba acestora;
O5: să rezolve o problemă cu două operaţii;
*obiectivul se consideră realizat dacă elevii rezolvă problema corect în proporție de 75%;

Strategia didactică:
Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, problematizarea, algoritmizarea, cubul, munca independentă;
Mijloace didactice: manual, fişe de muncă independentă, planşă cu rebus matematic, culegere de exerciţii şi probleme, planşe cu probleme ilustrate;
Forme de organizare: frontal, individual, în echipă;
Durata: 50 minute
Bibliografie:
* Arghirescu, Aurelia; Ancuţă Florica, Culegere de matematică – clasa a II-a, Editura Carminis, 2008;
* Badea, Constanţa; Daniela, Berechet; Florian, Berechet; Maria, Gardin; Florin, Gardin, Mate 2000+8/9–Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa a II-a,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2008.
* Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1988
* Simionică, Elena; Caraiman, Florica, Matematica … prin joc, Ed. Polirom, Iaşi, 1998
Etapele Ob. Strategia didactică
lecţiei Op. Conţinutul instructiv - educativ Metode şi Material Forme de Evaluare
procedee didactic organizare

Moment - *Aerisirea sălii de clasă; conversaţia - frontal observare


organizatoric *Pregătirea materialelor necesare activităţii; sistematică
1' *Distribuirea fişelor necesare elevilor;
*Realizarea climatului optim pentru buna desfăşurare a
activităţii.
Reactualizarea - * Se spune copiilor o povestioară: conversaţia fişă de muncă frontal aprecieri
cunoștințelor și Într-o zi, din Lumea Copiilor au fost furate nişte date exerciţiul independentă individual verbale
verificarea foarte importante. Cel care a furat datele le-a ascuns cu
temei mare dibăcie. Descifrând calculele de pe fișă veți afla
5' rezultatele furate.( Anexa 1)
* Se dă elevilor ca muncă independentă să descopere
mesajul.
* Se verifică cantitativ tema de acasă.
* Se verifică calitativ tema de acasă.
* Se fac aprecieri asupra realizării temei.

Captarea O1 Captarea atenției se va realiza printr-un rebus și prin conversaţia rebus frontal aprecieri
atenției adresarea de întrebări. exerciţiul verbale
4' *Se adresează elevilor o serie de întrebări precum:
-Ce operaţie ne indică expresia „cu ...... mai puţin”?
-Ce operaţie ne indică expresia „cu ...... mai mult”?
- Cum se numeşte primul număr la scădere?
- Dar al doilea număr?
- Cum se numesc numerele care se adună?
- Cum se numeşte rezultatul la adunare?
- Cum se numeşte rezultatul scăderii?
* Elevii răspund la întrebări în timp ce învăţătoarea
completează la tablă rebusul matematic.
A
S C Ă D E R E
A D U N A R E
D E S C Ă Z U T
S C Ă Z Ă T O R
T E R M E N I
S U M Ă
B
* Se descoperă cuvântul cheie al rebusului matematic.
Anunţarea - * Se anunţă elevii că în această oră vor efectua operaţii de conversaţia - frontal observare
temei şi adunare şi scădere cu numere naturale în concentrul 0 – sistematică
enunțarea 100, vor rezolva probleme și se vor clarifica eventualele
obiectivelor neclarități.
2'
Dirijarea O2 * Se propun elevilor câteva exerciţii de calcul oral. * Se conversaţia ghicitori frontal aprecieri
învățării – începe cu exerciţii uşoare, schimbându-se progresiv explicaţia matematice în echipă verbale
consolidarea O3 gradul de dificultate. exerciţiul planşă cu individual observarea
cunoștințelor O4 - Număraţi din 2 în 2, de la 10 la 20. problematizarea exerciţii sistematică
25' O5 - Număraţi din 5 in 5, de la 30 la 55. algoritmizarea fişă de lucru
* Se spun copiilor câteva ghicitori matematice:
*„Colo-n vale jos pe lac
Opt răţuşte baie fac
Două pleacă supărate
Câte au rămas să-noate?”
* „În grădiniţa cu flori
Au înflorit douăzeci de bujori .
Mai stau gata-mbobocite
Cinci lalele rumenite...
Câte flori eu voi avea
În buchet când ţi-l voi da?”
*„În grădină-i veselie,
Se mărit-o iasomie.
Florile perechi tot vin
Să se distreze din plin .
Douăzeci sunt viorele,
Patruzeci sunt albăstrele.
Se gândeşte o albină:
-Câte flori sunt în grădină?”

* Metoda cubului:
- Pe catedră este aşezat un cub din carton. Pe feţele
cubului sunt scrise cifrele de la 1 la 6 corespunzătoare
fiecărei cerinţe de pe fişa matematică primită. Copiii
împărţiţi în 3 echipe vor alege un reprezentant care să dea
cu zarul pe catedră. Cifra de pe zar va corespunde cu
numărul cerinţei din fişă.
1. Efectuaţi:
15 + 8 = 12 + 9 = 27 + 16 =
16 – 6= 80 – 40= 50 – 30=

2. Calculaţi şi verificaţi prin operaţia inversă:


53 + 25 = 67 – 23 =

3. Rezolvaţi cu atenţie următoarele exerciţii:


42 + 22 – 6 =

53 – 19 + 28 =
4. Aflaţi numărul necunoscut!
34 + a = 57 x – 42 = 17
a= x=
a= x=

5. Eugen are 28 de cuburi, iar Florin cu 5 mai multe.


Câte cuburi are Florin? Câte cuburi au în total?

6. Compune exerciţii de adunare folosind numerele


din triunghi:

15 4
12

* Elevii din fiecare echipă rezolvă cât mai repede şi cât


mai bine sarcinile date.
* Sunt numiţi primii elevi de la fiecare grupă care au
rezolvat corect exerciţiile să scrie rezolvările la tablă.
* Se rezolvă apoi sub formă de concurs şi celelalte sarcini
din fişa de lucru.
Asigurarea O5 * Se prezintă elevilor două probleme ilustrate: una pentru exerciţiul fişă de lucru individual obserbare
retenţiei şi fete, iar cealaltă pentru băieţi. Sub formă de concurs se problematizarea frontal sistematică
transferului vor rezolva cele două probleme, urmând a fi desemnată algoritmizarea aprecieri
10' echipa câştigătoare. munca verbale
FETE: Andreea a cumpărat 52 de timbre. Cristina a independentă
cumpărat 77 de timbre. De câte mai are nevoie pentru a
egala numărul de timbre al Cristinei?
BĂIEȚI: Cosmin are 52 de bomboane. Alex are cu 15
bomboane mai multe. Câte bomboane are Alex?
* Elevii reprezentanţi ai celor două grupe vor trebui să
răspundă în faţa clasei la următoarele întrebări:
- Ce cunoaştem în problemă?
- Ce nu cunoaştem?
- Cum putem afla?
* Se vor acorda puncte echipei câştigătoare şi se vor
rezolva problemele la tablă, iar elevii în caiete.
Încheierea - * Se fac aprecieri verbale asupra participării elevilor la conversaţia frontal aprecieri
activităţii lecţie şi se evidenţiază elevii care au răspuns mai mult pe verbale
3' parcursul orei, urmând a fi recompensaţi cu calificative.
* Elevii notează tema pentru acasă: pag. 48 / ex. 1 şi 2. Se
explică modul de rezolvare.

Anexa 1

S-ar putea să vă placă și