Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suhurlui


DATA : 04.05.2018
PROF. ÎNV. PRIMAR: Hristache Andreea Ionela
CLASA: a II – a
OBIECTUL: Matematică şi explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: Ne antrenăm pentru o viaţă sănătoasă
SUBIECTUL: Adunarea şi scăderea
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor

COMPETENŢE SPECIFICE:
MATEMATICĂ ŞI EXPLOREA MEDIULUI:
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este
necesar
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs,
factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte,
imagini sau reprezentări schematice

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ:


2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
MEM:
O1– să denumească şi să folosească operaţia potrivită pentru a rezolva ghicitoarea matematică;
O2 – să rezolve corect operaţii de adunare şi scădere cu numerele naturale din concentrul 0-1000, cu şi fără trecere peste ordin;
O3 – să descompună numere în sute, zeci şi unităţi;
O4 – să identifice rezultatul corect al adunărilor şi scăderilor date;
O5 – să afle termenul necunoscut dintr-o operaţie de adunare/ scădere;
O6– să rezolve probleme cu o singură operaţie/ cu două operaţii;
O7 – să compună o problemă cu un început dat;

CLR:
O1– formularea unor propoziţii pentru a compune o problemă;

Strategia didactică :
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă;
Resurse materiale: caiet, ghicitoare matematică, fişe de lucru, markere, flipchart, fişă de evaluare;
Forme de organizare: individual, frontal, pe grupe;
Forme şi strategii de evaluare: evaluare scrisă, observare sistematică, aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE:
M.E.C. – „Programa şcolară pentru clasa a II-a – Matematică şi explorarea mediului ”
Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Alina Carmen Birta- Matematică şi explorarea mediului – manual pentru clasa a II-a, partea
întâi, Editura CD Press
Neacşu, I., Găleteanu, M., Predoi, P.,Dumitrescu, V. (2006) - ,,Didactica matematicii în învăţământul primar – ghid practic, Editura
Aius PrintEd, Craiova
SCENARIUL DIDACTIC

Secvenţele Ob. Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
lecţiei op. procedee organizare
Moment Asigur conditiile necesare Se pregătesc pentru începerea conversatia frontal observare
organizatoric desfăsurării în bune conditii a orei. sistematică
2’ lectiei.
Verific tema.

Captarea Le citesc elevilor următoarea Elevii ascultă ghicitoarea. conversatia ghicitoare frontal observare
atentiei ghicitoare matematică: matematică sistematică
5’
„În gradină – i veselie ,
Se marită-o iasomie ,
O1 Florile perechi tot vin , problemati-
Să se distreze din plin: zarea
Douăzeci sunt viorele ,
Patruzeci sunt albăstrele ,
Douăzeci şi unu-s bujorei
Şi şase sunt ghiocei ,
Cinci sunt flori de gălbenele
Şi-ncă nouă sunt lalele .
Se gândeşte o albină :
“Câte flori joacă-n grădină ? “

-Ce operaţie vom face pentru a Elevii răspund la întrebări.


afla câte flori joacă-n grădină?
1+20+40+21+6+5+9=102 flori

-Ce operaţii am mai învăţat noi?

Anuntarea Se anunţă titlul lecţiei şi Ascultă cum urmează să se conversatia caiete frontal observare
temei si a obiectivele urmărite. sistematica
obiectivelor „Astăzi, la ora de matematică desfăşoare lecţia.
2’ titlul nostru va fi „Adunarea şi Notează titlul în caieţele.
scăderea” şi vom face exerciţii şi
probleme cu aceste operaţii.
Notez titlul pe tablă.
Reactuali- Voi face o reactualizare a Notează exerciţiile în caiet şi le conversatia observare
zarea algoritmului de calcul, aşezarea rezolvă. sistematica
cunostintelor numerelor la calculul scris,
7’ operarea cu terminologia
specifică, aflarea termenului
necunoscut) Aceştia vor ieşi pe rând la tablă şi
O2 1.Calculaţi: vor rezolva exerciţiile. exerciţiul caiete individual
167- 89= 167- 89= 78
346+156= 346+156= 502
606-175= 606-175= 431
2.Din suma numerelor 345 şi 18
scădeţi vecinul mai mare al (345+18)- 146= 363-145= 218
numărului 145.
3.Mă gândesc la un număr, îi
adaug cel mai mic număr de trei a+111= 600
cifre identice şi obţin 600. La ce a= 600-111
număr m-am gândit? a= 489
Dirijarea O2 Împart elevii pe grupe şi distribui Rezolvă sarcinile de lucru. conversatia fişe de pe grupe observare
consolidării fişele de lucru. Aceştia vor avea lucru sistematica
cunoştinţelor O3 ca sarcini de lucru: descompune- explicaţia
12’ rea numerelor în sute, zeci şi
O4 unităţi, identificarea rezultatelor exerciţiul
corecte, efectuarea corectă a
O5 adunărilor şi scăderilor şi aflarea
termenului necunoscut.
(Anexa 1)
Obtinerea O6 Voi afişa pe flipchart diferite Elevii citesc datele şi rezolvă exercitiul Flipchart frontal observare
performanţei O7 probleme. problemele. markere sistematică
şi asigurarea Elevii trebuie să rezolve aprecieri
conexiunii O1 problemele cu ajutorul operaţiilor verbale
inverse. CLR învăţate. (ANEXA 2)
10’ La final, elevii trebuie să Aceştia compun o problemă cu
compună o problemă, folosindu- ajutorul datelor prezentate.
se de datele prezentate. (Anexa 3)
Asigurarea O2 Ofer elevilor câte o fişă de Elevii rezolvă sarcinile de lucru. munca fişă de individual observare
retentiei si a evaluare şi explic modul de independent evaluare sistematică
transferului O6 rezolvare a sarcinilor (Anexa 4). a evaluare
10’ scrisă
Evaluare Voi face o apreciere generală a Elevii notează tema pentru acasă. caiete frontal aprecieri
2’ modului de lucru. verbale
Elevii vor primi tema pentru
acasă.

S-ar putea să vă placă și