Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DUHOVNICUL” COMUNA BĂNEȘTI


Data : 12.III.2021
Clasa: a III-a
Profesor de învăţământ primar : GRECU RUXANDRA ȘTEFANIA
Obiectul: Matematică
Unitatea de învăţare: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 - 10000
Subiectul lecției: Înmulțirea unui număr de două cifre cu un număr de două cifre
Tipul lecţiei : consolidare
Durata: 40 de minute

Competenţe specifice:
 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
 5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente
simple
 5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000
Obiective operaţionale:
Până la sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili:
O1 - să efectueze operaţii de înmulţire de tipul zu x zu;
O2 - să utilizeze corect terminologia specifică – factor, produs, suma, diferența etc;
O3 - să identifice operaţiile corespunzătoare relaţiilor „de n ori mai mare” şi „cu n mai mare”;
O4 - să rezolve probleme cu două operaţii, respectând paşii de rezolvare a acestora;
Strategia didactică:
1. Resurse procedurale: conversația, observarea sistematică, explicația, exercițiul, munca individuală, problematizarea.
2. Resurse materiale: planșa copac, flori cu exerciții pentru copăcel, fişe de lucru, caiete;
3. Forme de organizare: frontal, individual.

4. Forme si tehnici de evaluare: Observare sistematică a comportamentului elevilor, evaluare orală, aprecieri verbale, autocorectare

Bibliografie:
 Mirela Mihaescu, Stefan Pacearca, Anita Dulman, Crenguta Alexe, Otilia Brebenel, Matematică -manual pentru clasa a III-a , partea a
II-a, Editura INTUITEXT, București, 2016
 Programa școlară pentru disciplina Matematică aprobată prin Ordinul MEN nr. 5003/ 02. 12. 2014;
Secvențele Ob. Organizarea conținuturilor Metode și Mijloace Forme de Evaluare
lecției op. procedee didactice organizare
1. Moment Pregătirea materialelor necesare și asigurarea Conversația Frontal Observarea
organizatoric climatului necesar începerii orei. sistematică
1’
2. Verificarea Se verifică tema calitativ și cantitativ. Se clarifică Conversația Caiete de Frontal Aprecieri
temei eventualele neclarități. Explicația teme verbale
3’ Autocorectare
3. Captarea O1 Captarea atenției se realizează cu ajutorul a trei Conversația Frontal Aprecieri
atenției O3 ghicitori matematice (Anexa 1) Problematizarea verbale
3’
4.Reactualizarea O2 Se vor adresa elevilor câteva întrebări referitoare la Conversația Frontal Aprecieri
cunoștințelor terminologia specifică operației de înmulțire: cum se Exercițiul verbale
2’ numesc numerele care se înmulțesc, dar rezultatul acestei Evaluare
operații, ce înseamnă dublul sau triplul unui număr. orală
5. Anunțarea Elevii sunt anunțati că vor aprofunda noțiunile Conversația Caiete de Frontal Obsevarea
temei. învățate ora trecută, rezolvând exerciții și probleme Explicația clasă sistematică
1’ de înmulțire de tipul zu x zu.
Se enumeră câteva dintre obiective urmărite pe
parcursul orei: să calculeze oral repede şi corect, să
afle produsul unor numere, să opereze cu
terminologia matematică, să rezolve probleme.
Se scriu data şi titlul la tablă, iar elevii le notează în
caiete.
6. Dirijarea O1 Se prezintă elevilor o planşă pe care este desenat Conversația Fișe de lucru Frontal Observarea
învățării O2 un copac. Elevii vor avea sarcina de a îmbrăca cu Explicația caiete de Individual sistematică
25’ O3 flori copacul. Pe fiecare floare vor găsi câte un Execițiul clasă Evaluare
O4 exerciţiu pe care îl vor rezolva la tablă folosind Munca Planșa cu orală
metodele învățate, apoi vor agăţa flori în copac. individuală copac
Elevii vor primi câte o fișă de lucru pe care sunt Flori cu
scrise exercițiile de pe flori. exerciții
(Anexa 2)
Exercițiile se rezolvă frontal, la tablă și în caiete.

7. Obținerea O4 Elevii rezolvă următoarea problemă: Conversația Caiete Frontal Aprecieri


performanței și La o florărie s-au adus 25 de trandafiri și de 12 ori Exercițiu verbale
asigurarea mai multe lalele. Câte flori s-au adus la florărie?
feed-backului
3’
8.Incheierea Se prezintă tema pentru acasă și se discută pe baza Conversația Frontal Aprecieri
activității ei pentru ca toți elevii să știe ce au de făcut. verbale
2’ Se fac aprecieri generale asupra activității.
Anexa 1

Ghicitori matematice

1. Zece gâște-s pe cărare


Câte aripi sunt sub soare?
Dar picioare?

2. Are Nelu o sută bile


De trei ori mai multe Sile
Câte bile ai tu, Sile?

3. Am mâncat 9 bomboane
De trei ori mai mult, banane
Acum mă gândesc umflat
Câte banane am mâncat?
Fișa de lucru

1. Calculează:
15x 23x 51x 37x 46x 19 x 28x 61x
21 24 26 18 16 53 35 32

2. Efectuează operațiile corespunzătoare:


a) Numărul de 25 de ori mai mare decât 38.
b) Produsul dintre 43 și cel mai mare număr de două cifre.
c) Numărul cu 16 mai mare de 98.

3. Din produsul numerelor 67 și 15 scade dublul numărului 46.

4.Adună produsul numerelor 34 și 46 cu triplul numărului 10.

5. La o gradiniță s-au adus 14 cutii a câte 45 piese de construcție mari și 12 cutii a câte 55 de piese de construcție mici.
Câte piese de construcție s-au adus la grădiniță?

S-ar putea să vă placă și