Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data: 19.11. 2019

Profesor învăţământ primar: Leu Adriana

Propunătoare: Nacu (Erbaru) Alina Elena

Unitatea de învăţământ : Şcoala cu clasele I-VIII, Nicolae Iorga, Focşani

Clasa: a –IV-a A

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

Disciplina: Matematică

Unitatea tematică : Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000

Subiectul lecţiei : Înmulţirea când factorii au cel mult trei cifre

Tipul lecţiei : Fixare şi consolidare

Competenţe specifice :

2.5 Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0-1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre

5.3 Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate


Obiective operaţionale :

O1: să efectueze înmulţiri în concentrul 0 -1 000 000

O2: să utilizeze terminologia specifică în rezolvarea de exerciţii şi probleme

O3: să rezolve probleme prin cel puţin două operaţii

O4 : să rezolve exerciţii de calcul respectând ordinea efectuării operaţiilor

Strategia didactică

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca independentă, expunerea.

Mijloace de învăţământ: calculator, videoproiector, fişe de lucru

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Durata lecţiei : 40 minute

Bibliografie

1. http://programe.ise.ro/ - Programa şcolară pentru clasa a IV-a la Matematică


2. Mogoş , Mariana. Manual matematică pentru clasa a IV-a, Editura Art: București, 2016
SCENARIUL DIDACTIC
Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică
Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire
1. Momentul Se asigură climatul psihosocial Elevii se pregătesc pentru ora
organizatoric necesar lecției. de matematică. Frontal
(1minut) Se pregătesc materialele necesare
desfăşurării lecţiei .
Se verifică tema cantitativ.

2. Captarea atenţiei Voi propune elevilor să afle


numerele de 1o0 de ori mai Conversația Bileţele
(10 minute) mari decât : 321, 945, 702, 208, 489, Exerciţiul
542,670, 891, 672, 169. Munca
Ordonând individuală Frontal
crescător produseleobținute
conform cheii literelor, elevii vor
obține numele unei operații O1
matematice. ANEXA 1.

3. Reactualizarea
cunoştinţelor .
Voi propune câteva exerciţii orale de O1 Elevii răspund oral Frontal
( 2 minute) antrenament matematic: exerciţiilor propuse. Conversația Individual
- Care este produsul numerelor Elevii rezolvă mintal exerciții Exercițiul
8 şi 9? de adunare, scădere, înmulțire.
- Care este produsul numerelor
20 şi 5?
- Care este produsul numerelor
130 şi 3 ?
Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică
Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire
- Care este dublul numărului
500?
- Care este triplul numărului
250?

4.Anunțarea temei și a Le voi spune elevilor : Frontal


obiectivelor Astăzi, la ora de matematică, ne vom Expunerea
(2 minute) consolida cunoștințele despre
înmulțirea numerelor naturale atunci Elevii sunt atenți și ascultă
când UNUL DIN FACTORI ESTE ceea ce le spune
COMPUS DIN UNA,DOUA SAU propunătoarea.
TREI cifre.
Scriu pe tablă data şi titlul lecţiei .
Vom lucra exerciţii şi probleme, astfel
încât la sfârşitul lecţiei să-mi
demonstraţi că ştiţi sa aplicaţi această
operaţie în situaţii diverse.

5.Dirijarea consolidării VOI proiecta pe tablă ,cu ajutorul Videoproiector


(15 minute) videoproiectorului, o fișă de lucru cu Exercițiul Fișă de lucru Frontal
diferite exerciții cu operația de Elevii sunt atenți la tablă și Conversația Laptop
înmulțire ( exerciții în care să O1 completează fișa . Explicația Marker
folosească proprietățile înmulțirii,
exerciții de înmulțire folosind O2
terminologia, exerciţii în care să
predomine ordinea efectuării O4
operaţiilor, exerciţii de comparare a
Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică
Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire
unor produse) Anexa 2.
Elevii vor primi fișa, pe care o vor
rezolva. EU VOI numi câte un elev
pentru a ieși la tablă să rezolve
exercițiile.

6.Fixarea cunoștințelor Pentru a- și fixa cunoștințele, Jocul


(8 minute) elevii vor fi aşezaţi în 3 grupe. Fiecare O1 Elevii rezolvă problemele . Individual
grupă va primi o problemă de rezolvat, Exercițiul Fișă de lucru Frontal
într-un timp dat. Echipa cea mai rapidă
va fi recompensată. O3 Problematizarea
Anexa 3.

7. Încheierea lecției Se vor face aprecieri generale şi Elevii ascultă în liniște. Conversația Frontal
(2 minute) individuale asupra modului în care Individual
elevii au participat la desfăşurarea
lecţiei.
Se notează tema pentru acasă.
ANEXA 1

Joc matematic
Află numerele de 1oo de ori mai mari decât : 321, 945, 702, 208, 489, 542,670, 891, 672, 169.
Ordonează crescător produsele obținute, folosește cheia literelor și vei obține numele unei operații
matematice.

32100 M
94500 A
70200 R
20800 N
48900 U
54200 L
67000 Ț
89100 E
67200 I
16900 Î

Ai obținut cuvântul :
__________________________________
ANEXA 2

1. Calculaţi :
123 x 12= 1000 x 25=

105 x 10= 2005 x 15=

135 x 45= 1235 x 75=

2. Efectuaţi, respectând ordinea operaţiilor:

675 + 196 x 5 – 899 =

(250 x 63) + ( 6555- 2569) =

777 x 22 -555 x 11 =

( 10000- 6234 ) +( 2019 x 201) =

3. Completează cu “ <” , “ = ” , “ > ” .

126 x 75 ..... 325 x 23


157 x 12 .... 111 x 26
406 x 34 ..... 304 x 46
768 x 13 ..... 867 x 14
ANEXA 3

1. Pentru împădurirea unui loc s-au plantat 475 de stejari, de 15 ori mai mulţi tei, iar salcâmi cât dublul numărului de
stejari. Câţi arbori s-au plantat ?
2. Pentru biblioteca unei școli s-au cumpărat 12 pachete a câte 255 de cărți de literatură și 14 pachete a câte 356
de dicționare. Câte cărți noi au fost achiziționate pentru bibliotecă?

3. Maria a mers la piaţă. A cumpărat 15 kg de ghebe la preţul de 25 lei per kg, 25 kg de gogoşari la preţul de 17 lei per
kg şi 3 kg de ceapă la preţul de 3 lei per kg. Câţi lei a cheltuit Maria la piaţă?