Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data :
Clasa :
Propunător :
Unitatea de învățământ :
Aria curriculară: Matematică și Științele Naturii
Disciplina :Matematică și Explorarea Mediului
Unitatea de învățare : Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000.
Plante și animale
Subiectul lecției: Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000, cu trecere
peste ordin. Caracteristici comune ale viețuitoarelor (creștere și înmulțire)
Tipul lecției : Consolidare
Forma de organizare: Activitate integrată

Competențe generale:
1.Utilizarea numerelor în calcule elementare
4.Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
Discipline integrate: MEM, CLR
Competențe specifice:
MEM
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la
numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume,
diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <,
>, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese
simple
5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut
CLR:
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute

Obiective operaționale : Pe parcursul și la sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili :

O1: să efectueze adunări și scăderi cu trecere peste ordin, atât mintal cât și în scris. Obiectivul
se consideră realizat dacă toți elevii vor fi capabili să efectueze cel puțin 10 operații pe baza
experienței anterioare.
O2: să calculeze și să facă proba. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii vor fi
capabili să facă cel puțin două din 4 probe pe baza explicațiilor primite și a experienței
anterioare
O3: să rezolve probleme utilizând terminologia matematică. Obiectivul se consideră realizat
dacă toți elevii rezolvă cel puțin 4 din cele 7 probleme pe baza experienței anterioare și a
explicațiilor primite.
O4: să sorteze jetoanele respectând criteriile date. Obiectivul se consideră realizat dacă toți
elevii sortează cel puțin 4 din 6 jetoane pe baza criteriilor date.
Strategia didactică:
1) Metode si procedee : explicaţia, demonstraţia, conversaţia, exerciţiul, ciorchinele

2) Forma de organizare : frontal, individual;


3) Materiale didactice : aplicația Wordwall, manual, caiet, imagini, Jamboar/Paint

Resurse temporale: 45 minute


Resurse umane: 33 de elevi.

Bibliografie:
Rosu Mihail, Metodica predarii matematicii, editura Credis, Bucuresti 2004

Programa scolara pentru disciplina Matematica si explorarea mediului, aprobata prin ordin de
ministru, Nr.3418/19.03.2013
Forma de
Strategia didactică
Momentele evaluare
Ob. Conținut instructiv-educativ
lecției Metode și Forma de Material
procedee organizare didactic
Se asigură un climat de ordine şi disciplină
necesar desfăşurării în bune condiţii a
1.Moment
lecţiei. Conversația Frontal
organizatoric
Se pregătește materialul didactic necesar.

Folosind metoda ,,Ciorchinele”, elevii vor


enunța toate cuvintele care le trec prin Conversația
2.Captarea
gând când se gândesc la Matematică. Metoda Frontal Fișa Ciorchinele
atenției
Ex.: numere, descăzut, sumă, diferență etc. ciorchinelui

3.Anunțarea Se vor enunța pe înțelesul elevilor tema


temei și a lecției și obiectivele. Conversația Frontal
obiectivelor
Elevii vor rezolva mintal câteva exerciții
propuse printr-un joc Wordwall, precum:
O1  Găsiţi suma numerelor 300 şi 200.
 Măriţi numărul 320 cu 8.
4.Reactualizare  Aflaţi diferenţa numerelor 450 şi Exercițiul Frontal
Joc Wordwall
a cunoștințelor 20. Individual
 Micşoraţi numărul 360 cu 5.
 Află suma dintre 30, 50, 20.
Micşoreaz-o cu 10 apoi adauga 5.
Cât aţi obţinut? etc
5.Dirijarea O1  Se vor rezolva diverse sarcini de Conversația Frontal Caiete, Observarea
învățării O2 lucru pe caietul mic de matematică, Explicația individual Jamboard/Paint, sistematică
O3 (Anexa 1) , precum: Exercițiul Joc wordwall Evaluarea
04  Calculează. formativă
 Efectuează și fă proba prin
operație inversă.

 Cu cât este mai mare


predecesorul numărului x
decât succesorul numărului
y? etc.

 Pentru consolidarea cunoștințelor


elevii vor calcula și vor sorta
jetoane cu animale (wordwall) în
funcție de modul de înmulțire.
(Anexa 2) Aceștia v trebui să
observe că împărțirea respectă și
criteriul par/impar.

Ex. 880-456=?
(Rezultatul este par, iar înmulțirea
se face prin ouă)
Conversația
Elevii vor rezolva o fișă de muncă
6.Obținerea O1 Explicația Jamboard/Paint Evaluarea
independentă (Anexa 3) care va fi Frontal
performanței O3 Exercițiul Caiete formativă
verificată frontal. individual
La finalul lecției se vor face aprecieri
verbale, evaluându-se modul de lucru și
7.Evaluarea și
implicarea elevilor pe parcursul lecției. Conversația Frontal
încheierea Caietul auxiliar
Elevii vor primi temă exercițiile rămase Explicația individual
lecției
din anexa 1 (dacă va fi cazul) și câteva
exerciții din manual/caietul auxiliar.
Demersul lecției
Anexa 1

Fișă de lucru

1. Calculează:

2. Efectuează și fă proba prin operație inversă:


742 – 525 = 475 + 477 =
__________________ ___________________
528 + 266 = 307 – 219 =
__________________ ___________________

3. Cu cât este mai mare predecesorul numărului 703 decât succesorul lui
285?

4. La numărul cu 218 mai mic decât 670, adaugă cel mai mic număr de
trei cifre identice.

5. Află scăzătorul, știind că descăzutul este 457, iar diferența este 325.

6. Diferența a două numere este 144, iar scăzătorul este 378. Află
descăzutul.

7. Ce număr trebuie adăugat lui 348 pentru a obține răsturnatul acestuia?


Anexa 2
Grupează animalele după modul de înmulțire. Ce observi?

Înmulțire prin ouă Nasc pui vii

188+376= 543+268=

805-677= 932-655=

335+487= 772-483=
Anexa 3

Fișă de muncă independentă

1. Calculează:
137+655= 581-256=
381+589= 238-142=

2. Află suma dintre cel mai mic număr de trei cifre și diferența numerelor
618 și 399.

3. Află diferența dintre cel mai mare număr par și numărul 989.

S-ar putea să vă placă și