Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

A. DATE GENERALE

Student practicant: COSTACHE Vlad-Ioan


Locul de desfăşurare: Liceul Gh. Airinei
Disciplina: Matematică
Titlul lecției: Inducția matematică
Tipul lecției: Lecție de formare de priceperi şi deprinderi
Locul de desfășurare: Sala de clasă
Timp: 50 de minute

1. Competențe specifice

Cod Conținutul competenței specific


CS1 Definirea paşilor algoritmului inducţiei matematice.
CS2 Deducerea unor rezultate şi verificarea acestora utilizând inducţia matematică
sau alte raţionamente logice.
CS3 Utilizarea inducţiei matematice în diferite situaţii.

2. Obiective pedagogice operaționale

Cod Conținutul obiectivului Condiții de probare Criteriul de reușita


O1 Să definească paşii algoritmului Au la dispoziție Răspuns corect ½
de rezolvare al inducţiei manualul
matematice.
O2 Să deduca unele rezultate şi să Au la dispoziție o Răspuns corect ½
le verifice utilizând inducţia fișă de lucru şi
matematică sau alte notiţele
raţionamente logice.
O3 Să aplice paşii inducţiei Au la dispoziție o Răspuns corect
matematice. fișă de lucru şi 12/22
notiţele

3. Organigrama conținutului de instruire

Arii de conținut Subarii de conținut Codul Obiectivului


1. Operaţii cu numere 1.1 Adunarea, Scaderea, O2, O3
reale Înmulţirea, Împărţirea
1.2 Formule de calcul
prescurtat
2. Tipuri de raţionamente 2.1 Metoda inducţiei O1, O2, O3
logice matematice
2.2 Paşii algoritmului
inducţiei matematice
4. Diagrama obiective-conținut

Cod Succesiunea de parcurgere a conținutului de instruire (coduri)


O1 2->(2.1->2.2)
O2 2->(2.1->2.2)->1.1->1.2
O3 2->(2.1->2.2)->1.1->1.2

5. Setul de probleme, exerciții, aplicații (situații de învățare)

Cod Conținutul problemei


P1 Care sunt paşii algoritmului inducţiei matematice?
P2 Demonstraţi prin inducţie matematică următoarea egalitate:
n
n(n+1)(2 n+1)
∑ k2 = 6
pentru orice n ∈ N ¿.
k =1
P3 Demonstraţi prin inducţie matematică următoarea egalitate:
n

∑ 2 k=2n+ 1−2 pentru orice n ∈ N ¿, scriind paşii metodei.


k =1
P4 Demonstraţi prin inducţie matematică următoarea egalitate:
n

∑ 5 k= 5n +1−5 pentru orice n ∈ N ¿, scriind paşii metodei.


k =1
P5 Demonstraţi prin inducţie matematică următoarea egalitate:
n

∑ 3 k= 3n +1−3 pentru orice n ∈ N ¿, scriind paşii metodei.


k =1
P6 Demonstraţi prin inducţie matematică următoarea egalitate:
n

∑ (2 k−1)=n2 pentru orice n ∈ N ¿, scriind paşii metodei.


k =1

6. Mijloace de învăţământ

Nr. Crt. Denumire Cod Conținut


1. Manual M Mircea Ganga
“Matematică –
Manual pentru clasa
a IX-a”
P1-P6
2. Material didactic: FF, FP P2-P6
Fişă de formule
Fișă cu probleme

7. Bibliografie
 Programa școlară în vigoare pentru Matematică, clasa a IX-a.
 Mircea Ganga, “Matematică pentru clasa a IX-a Trunchi Comun + Curriculum
diferenţiat”, Editura MATHPRESS, anul 2008
B. DESFAȘURAREA LECȚIEI

Obiectiv Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea Strategia didactica Evalua Timp
operațional și elevilor re
evenimentele Metode Mijloace Forme de
instruirii /procedee de organizare
de învățământ a activității
învățământ elevilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Moment organizatoric 5
Organizarea Face prezenta,notează Ascultă cele Conversație Frontală
clasei pentru absențele. spuse de
desfășurarea profesor, răspund
activității la întrebări.
didactice.
2. Pregătirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii independente 10
Captarea Încearcă să trezească Ascultă și Expunere Frontală,
atenţiei curiozitatea elevilor cu urmăresc cu Dirijată
privire la modul de interes cele spuse
rezolvare al unor de professor.
probleme.
Comunicarea Enunță tema lecției și le Notează titlul Expunere Frontală
titlului activitățiicomunică elevilor lecției în caiete.
și a obiectivele lecției O1-O3.
obiectivelor
operaționale
Reactualizarea Solicită elevilor definirea Sunt atenţi la Conversaţie Frontală
cunoştinţelor paşilor de rezolvare a răspunsurile
teoretice unei probleme cu ajutorul colegilor sau
necesare inducției matematice şi răspund şi îşi
formării oferă definiţia din notează în caiete
deprinderilor manual, dacă nu au fost definiţiile propuse.
CS1 date răspunsuri corecte.
3. Demonstrarea de către profesor a modului în care vor proceda elevii în desfăşurarea activităţii independente 10
Scrie un exerciţiu la tablă Sunt atenţi la Expunere, Frontală /
pe care îl va rezolva explicaţiile Conversație Dirijată
împreună cu elevii. profesorului, îşi
notează în caiete
exerciţiul şi
rezolvarea lui şi
răspund la
întrebările
profesorului.
4. Activitatea independentă a elevilor 15
O1. Să CS3 Solicită elevilor să scrie Răspund cerinţei Exerciţiul M Diferenţiată Scrisă
definească structura algoritmului profesorului. Pun
paşii inducţiei matematice. întrebări dacă li
algoritmului se pare ceva
de rezolvare al neclar, utilizând
inducţiei notiţele şi
matematice. eventual
manualul.
O2. Să deduca CS3 Solicită elevilor să Răspund cerinţei Exerciţiul FP Diferenţiată Scrisă
unele rezultate verifice egalitatile din fisa profesorului
şi să le verifice cu probleme. lucrând individual,
utilizând se folosesc de
inducţia fișa cu probleme.
matematică Pun întrebări
sau alte dacă nu înţeleg
raţionamente pe deplin modul
logice. de rezolvare.
O3. Să aplice CS1, CS2, Solicită elevilor să aplice Raspund cerinţei Exerciţiul FF, FP Diferenţiată Scrisă
pasii inductiei CS3 etapele inducţiei profesorului
matematice. matematice și să termine lucrând
de rezolvat problemele individual,se
din fișă. folosesc de fişa
cu formulele de
calcul primită si
de fisa cu
probleme.
5. Analizarea rezultatelor activităţii si elaborarea concluziilor 10
Verifică rezultatele Rețin sau notează Conversație Frontală Orală
obţinute, aduce explicaţii explicaţiile şi
suplimentare, răspunde profesorului, pun scrisă
la întrebările elevilor şi întrebări si
oferă concluziile lecţiei. formulează
concluzii.
FIȘĂ DE FORMULE DE CALCUL

1. Formule de calcul prescurtat

 (a+ b)2=a2 +2 ab+ b2


 (a−b)2=a2−2 ab+b 2
 ( a+ b ) ( a−b )=a 2−b2
 (a+ b+c )2=a2 +b 2+ c 2+2 ab+ 2ac +2 bc
 (a+ b)3=a3 +3 a 2 b+ 3 a b2 +b3
 ( a−b )3 =a3−3 a2 b+ 3 a b2−b 3

2. Formule de calcul cu puteri

 a k∗a=a k+1
 a k +(a−1)a k= a k+1
 ( √ a) =a
2

−k 1
 a = k
a
 √ a=a1 /k
k
FIȘĂ CU PROBLEME

P1 Care sunt paşii algoritmului inducţiei matematice?

P2 Demonstrati prin inductie matematica urmatoarea egalitate:


n
n(n+1)(2 n+1)
∑ k2 = 6
pentru orice n ∈ N ¿.
k =1

P3 Demonstrati prin inductie matematica urmatoarea egalitate:

∑ 2 k=2n+ 1−2 pentru orice n ∈ N ¿, scriind paşii metodei.


k =1

P4 Demonstrati prin inductie matematica urmatoarea egalitate:

∑ 5 k= 5n +1−5 pentru orice n ∈ N ¿, scriind paşii metodei.


k =1

P5 Demonstrati prin inductie matematica urmatoarea egalitate:

∑ 3 k= 3n +1−3 pentru orice n ∈ N ¿, scriind paşii metodei.


k =1

P6 Demonstrati prin inductie matematica urmatoarea egalitate:


n

∑ (2 k−1)=n2 pentru orice n ∈ N ¿, scriind paşii metodei.


k =1

S-ar putea să vă placă și