Sunteți pe pagina 1din 22

Tip emitent necunoscut

Normativ
din 08/05/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 06/06/2007
privind documentatiile eote!nice pentru con"tructii

INDICATIV NP 074-2007
PARTEA I
Intocmirea si verificarea documentatiior !eote"nice
pentru constructii
CAPIT#$%$ &
'eneraitati
&(&( )cop si domeniu de apicare
&(&(&( Partea I a pre*entuui normativ sta+ieste modu de intocmire si verificare a documentatiior
!eote"nice pentru constructii(
&(&(2( Documentatiie !eote"nice a care se refera pre*entu normativ pot fi intocmite pentru constructii
civie, industriae, a!ro*oote"nice, ener!etice, miniere, de teecomunicatii, ediitare si de !ospodarie
comunaa- pentru drumuri, sisteme rutiere aeroportuare, poduri, tunee- pentru constructii de cai ferate-
pentru constructii de porturi, santiere navae si patforme marine- pentru constructii si amena.ari
"idrote"nice- pentru im+unatatiri funciare, precum si pentru orice ate cate!orii de constructii(
&(&(/( Documentatiie !eote"nice repre*inta o componenta distincta a proiectuui unei constructii(
Ea+orarea documentatiior !eote"nice tre+uie incredintata unor speciaisti, persoane .uridice sau fi*ice,
avand caificarea necesara si e0perienta in acest domeniu si dispunand de o dotare te"nica adecvata(
&(&(4( Documentatiie !eote"nice a care se refera pre*entu normativ pot fi intocmite atat pentru
constructii noi, cat si pentru constructii e0istente, in vederea o+tinerii autori*atiei de construire sau
autori*atiei de desfiintare, precum si pentru toate fa*ee de proiectare sta+iite prin e!isatia in vi!oare(
De asemenea, documentatiie !eote"nice se pot intocmi si pentru ea+orarea e0perti*eor .uridice, pentru
studii de impact si pentru o+tinerea avi*eor de mediu(
&(&(1( Natura si continutu documentatiior !eote"nice se diferentia*a in functie de fa*a de proiectare si de
cate!oria !eote"nica a ucrarii( In ane0a nr( I(& sunt date recomandari privind sta+iirea cate!oriei
!eote"nice in care se incadrea*a o ucrare(
&(&(2( In toate ca*urie in care, in concordanta cu prevederie pre*entuui normativ, se impune verificarea
unei documentatii !eote"nice, verificarea va tre+ui efectuata de un verificator de proiecte pentru domeniu
A3f4(
CAPIT#$%$ 2
Documentatiie !eote"nice pentru constructii
2(&( Avi*u !eote"nic preiminar
2(&(&( #+iectivu acestei documentatii i repre*inta ea+orarea unui avi* !eote"nic pentru fa*ee
preiminare de proiectare 3studiu de prefe*a+iitate si5sau studiu de fe*a+iitate4(
2(&(2( Avi*u !eote"nic preiminar nu se poate su+stitui studiuui !eote"nic necesar a proiectarea
ucrarior(
2(2( )tudiu !eote"nic
2(2(&( )tudiu !eote"nic repre*inta documentatia !eote"nica de +a*a necesara pentru proiectarea oricarei
constructii(
2(2(2( )tudiu !eote"nic face parte din proiectu te"nic si este pre*entat in ane0a a proiectu pentru
autori*area e0ecutarii ucrarior de construire 3PAC4(
2(2(/( In ane0a nr( I(2 se pre*inta sintetic conditiie de ea+orare si verificare a studiuui !eote"nic 3)'4(
2(/( )tudiu !eote"nic de detaiu
2(/(&( )tudiu !eote"nic de detaiu 3)'-D4 se ea+orea*a pentru fa*a de detaii de e0ecutie, in situatiie in
care pentru proiectarea detaiior de e0ecutie sunt necesare eemente supimentare fata de cee furni*ate de
studiu !eote"nic ea+orat pentru fa*a de proiect te"nic si care a facut parte si din PAC(
2(4( )tudiu !eote"nic pentru proiectu in fa*a unica
2(4(&( In ca*u in care proiectu se ea+orea*a in fa*a unica 3P6%4, in ocu fa*eor PT si DDE, prevederie
de a pct( 2(2 si 2(/ raman vaa+ie si pentru studiu !eote"nic pentru proiectu in fa*a unica 3)'%4(
2(1( Raportu de monitori*are !eote"nica a e0ecutiei
2(1(&( 7onitori*area !eote"nica a e0ecutiei ucrarior urmareste sa asi!ure ca ucrarie e!ate de teren sunt
reai*ate in conformitate cu proiectu, pentru a se putea dispune, daca se dovedeste necesar, adaptarea pe
masura avansarii ucrarior a detaiior de e0ecutie, in functie de conditiie !eote"nice intanite si de
comportarea ucrarior in fa*a de constructie(
2(1(2( 7onitori*area !eote"nica a e0ecutiei poate fi efectuata de ea+oratoru studiuui !eote"nic, de
unitati autori*ate sau de speciaisti atestati pentru domeniu A3f4 - Re*istenta si sta+iitatea terenuui de
fundare a constructiior si a masiveor de pamant(
2(1(/( Raportu de monitori*are !eote"nica a e0ecutiei cuprinde notee de sinte*a a monitori*arii
!eote"nice 3in primu rand, natura si caracteristicie terenurior intanite si compararea cu previ*iunie4,
precum si note privind comportarea ucrarii in curs de e0ecutie si a vecinatatior(
2(2( E0perti*a !eote"nica
2(2(&( #+iectivu documentatiei !eote"nice, denumita e0perti*a !eote"nica 3E'4, i repre*inta e0perti*area
unuia sau a mai mutor eemente !eote"nice ae unei ucrari noi, in fa*a de proiectare ori in fa*a de e0ecutie,
sau a unei ucrari e0istente(
2(2(2( In ca*u unei ucrari noi, e0perti*a !eote"nica poate e0perti*a studii !eote"nice reai*ate in
preaa+i, cu referire a ucrarea sau a partea din ucrare specificata prin tema(
2(2(/( In ca*u unei ucrari e0istente, e0perti*a !eote"nica se diferentia*a dupa cum ucrarea este fara
avarie sau cu avarie(
2(2(/(&( In ca*u unei ucrari fara avarie, o+iectivu e0perti*ei !eote"nice i repre*inta, de re!ua,
e0perti*area unui eement !eote"nic specific a ucrarii, cu uarea in considerare a studiior !eote"nice
reai*ate in diferitee fa*e ae proiectarii, precum si a o+servatiior facute pe parcursu e0ecutiei si
e0poatarii(
2(2(/(2( In ca*u unei ucrari cu avarie, o+iectivee principae ae e0perti*ei !eote"nice e constituie
investi!area cau*eor !eote"nice ae avariei constatate si evauarea remediior ce tre+uie avute in
considerare(
2(2(4( Reai*area e0perti*ei !eote"nice se efectuea*a de e0perti in domeniu A3f4(
2(7( Corearea intre documentatiie !eote"nice si etapee de reai*are a ucrarii
2(7(&( In fi!ura & se pre*inta sc"ema casificarii, succesiunii si corearii documentatiior !eote"nice pentru
constructii, in functie de etapee de reai*are a ucrarii si de o+iectu documentatiior(
+----------------------+ +--------------------------------------------------------------+
| Etapele de realizare | | DOCUMENTATIILE GEOTEHNICE |
| a lucrarii | +------------------------------+-------------------------------+
+----------------------+ +---------------------+--------------------+
V V
+----------------------+ +------------------+ +---------------------+
| Proiectare | | Autorizarea | | E!pertizare |
+----------------------+ | proiectarea "i | +---------------------+
| #aze preli$i%are& | | $o%itorizarea | +---------------------+
| - "tudiu de | | lucrarilor | | |
| pre'eza(ilitate | | | | |
| - "tudiu de | +------------------+ | |
| 'eza(ilitate | | A)iz *eote+%ic | | |
+----------------------+ |preli$i%ar ,AG-P- | | |
| Proiect pe%tru | | ,dupa caz- | | |
|autorizarea e!ecutarii| | | | |
| lucrarilor de | +------------------+ |E!pertiza *eote+%ica |
| co%"tructii | | | | ,dupa caz- |
| ,PAC- | |.tudiu *eote+%ic
/
-+--------------+ | |
+----------------------+ | ,.G- | .tudiu | | |
| Proiect te+%ic | | | *eote+%ic | | |
| ,PT- | +------------------+pe%tru proiect| | |
+----------------------+ | .tudiu *eote+%ic | i% 'aza | | |
| Detalii de e!ecutie | | de detaliu
/
- |u%ica
/
- ,.GU- | | |
| ,DE- | | ,.G-D- | | +---------------------+
+----------------------+ +------------------+--------------+
+----------------------+ +------------------+ +---------------------+
| E!ecutie | | 0aport de | |E!pertiza *eote+%ica |
+----------------------+ | $o%itorizare | | ,dupa caz- |
+----------------------+ | *eote+%ica a | +---------------------+
| Lucrare e!i"te%ta | | e!ecutiei ,0MG- | +---------------------+
+----------------------+ +------------------+ |E!pertiza *eote+%ica |
| ,dupa caz- |
+---------------------+

6i!ura &
)c"ema casificarii, succesiunii si corearii documentatiior
!eote"nice pentru constructii
$e!enda8
99999999999

&
4 Documentatie !eote"nica pentru care este o+i!atorie verificarea de catre un verificator de proiecte
atestat in domeniu A3f4(
ANE:A Nr( I(&
a normativ
A &( Cate!oriie !eote"nice
A &(&( In vederea sta+iirii e0i!enteor proiectarii !eote"nice se introduc / cate!orii !eote"nice8 &, 2 si /(
Incadrarea preiminara a unei ucrari in una dintre cate!oriie !eote"nice tre+uie sa se faca, in mod
norma, inainte de investi!area terenuui de fundare( Aceasta incadrare poate fi uterior sc"im+ata( Cate!oria
poate fi verificata si eventua sc"im+ata in fiecare fa*a a procesuui de proiectare si de e0ecutie(
Diferitee aspecte ae proiectarii unei ucrari pot impune a+ordari care sa corespunda diferiteor cate!orii
!eote"nice( Nu este necesar sa se trate*e intrea!a ucrare in concordanta cu e0i!entee cate!oriei ceei mai
ridicate(
7etodee unei cate!orii mai ridicate pot fi utii*ate pentru a .ustifica o proiectare mai economica sau
atunci cand proiectantu considera oportun acest ucru(
A &(2( Cate!oria !eote"nica este asociata cu riscu !eote"nic( Acesta este redus in cadru Cate!oriei
!eote"nice &, moderat in ca*u Cate!oriei !eote"nice 2 si mare in ca*u Cate!oriei !eote"nice /(
Incadrarea unei ucrari intr-o cate!orie de risc !eote"nic sporit impune necesitatea reai*arii in conditii de
e0i!enta corespun*atoare a investi!arii terenuui de fundare si a proiectarii infrastructurii, foosind modee si
metode de cacu perfectionate, spre a se atin!e un nive de si!uranta necesar pentru re*istenta, sta+iitatea si
conditiie normae de e0poatare a constructiei, in raport cu terenu de fundare(
Riscu !eote"nic depinde de doua cate!orii de factori8 pe de o parte, factorii e!ati de teren, dintre care cei
mai importanti sunt conditiie de teren si apa su+terana, iar pe de ata parte, factorii e!ati de structura si de
vecinatatie acesteia(
A &(2(&( Conditiie de teren
In vederea definirii cate!oriei !eote"nice, conditiie de teren se !rupea*a in urmatoaree cate!orii8
a( Terenuri +une, conform ta+euui A&
Ta+eu A&

------------------------------------------------------------------------------------------------
----
Nr1 Tipul de tere%
crt1
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
/1 2locuri (olo)a%i"uri "i pietri"uri co%ti%a%d $ai puti% de 345 %i"ip "i $ai puti% de 645
ar*ila i% co%ditiile u%ei "trati'icatii practic u%i'or$e "i orizo%tale ,a)a%d i%cli%area
$ai
$ica de /45-
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
71 Pa$a%turi %i"ipoa"e i%clu"i) %i"ipuri pra'oa"e i%de"ate i% co%ditiile u%ei
"trati'icatii
practic u%i'or$e "i orizo%tale
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
61 Pa$a%turi 'i%e cu pla"ticitate redu"a 8I,P- 9 /45:& %i"ipuri ar*iloa"e pra'uri %i"ipoa"e
"i
pra'uri a)a%d e 9 41; "i I,C- <= 41;> i% co%ditiile u%ei "trati'icatii practic u%i'or$e
"i
orizo%tale
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
31 Pa$a%turi 'i%e cu pla"ticitate $edie ,/45 9 I,P- 9 745-& %i"ipuri ar*iloa"e pra'uri
%i"ipoa"e-ar*iloa"e a)a%d e 9 /14 "i I,C- <= 41;> i% co%ditiile u%ei "trati'icatii
practic
u%i'or$e "i orizo%tale
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
>1 Pa$a%turi 'i%e cu pla"ticitate $are 8I,P- < 745:& ar*ile %i"ipoa"e ar*ile pra'oa"e "i
ar*ile
a)a%d e 9 /1/ "i I,C- <= 41;> i% co%ditiile u%ei "trati'icatii practic u%i'or$e "i
orizo%tale
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
?1 0oci "ta%coa"e "i "e$i"ta%coa"e i% co%ditiile u%ei "trati'icatii practic u%i'or$e "i
orizo%tale
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
;1 U$pluturi co$pactate realizate co%'or$ u%or docu$e%tatii de e!ecutie ,caiete de "arci%i-
co%trolate calitati) de u%itati autorizate
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
@1 Orice co$(i%atie i%tre "trati'icatiile precizate la %r1 crt1 /-?
------------------------------------------------------------------------------------------------
----

N#TA8
)e e0ceptea*a de a incadrarea a pct( 4 si 1 pamanturie sensi+ie a ume*ire, identificate conform
normativuui P7-2000, iar a pct( 1, pamanturie ar!ioase cu umfari si contractii mari(
+( Terenuri medii, conform ta+euui A2
Ta+eu A2

------------------------------------------------------------------------------------------------
----
Nr1 Tipul de tere%
crt1
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
/1 Pa$a%turi %i"ipoa"e i%clu"i) %i"ipuri pra'oa"e de i%de"are $edie i% co%ditiile u%ei
"trati'icatii practic u%i'or$e "i orizo%tale ,a)a%d i%cli%area $ai $ica de /45-
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
71 Pa$a%turi 'i%e cu pla"ticitate redu"a& %i"ipuri ar*iloa"e pra'uri %i"ipoa"e "i pra'uri
a)a%d
e 9 41; "i 41> 9 I,C- 9 41;> i% co%ditiile u%ei "trati'icatii practic u%i'or$e "i
orizo%tale
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
61 Pa$a%turi 'i%e cu pla"ticitate $edie& %i"ipuri ar*iloa"e pra'uri %i"ipoa"e-ar*iloa"e
a)a%d
e 9 /14 "i 41> 9 I,C- <= 41;> i% co%ditiile u%ei "trati'icatii practic u%i'or$e "i
orizo%tale
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
31 Pa$a%turi 'i%e cu pla"ticitate $are 8I,P- < 745:& ar*ile %i"ipoa"e ar*ile pra'oa"e "i
ar*ile
a)a%d e 9 /1/ "i 41> 9 I,C- 9 41;> i% co%ditiile u%ei "trati'icatii practic u%i'or$e "i
orizo%tale
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
>1 Pa$a%turi loe""oide aparti%a%d *rupei A de pa$a%turi "e%"i(ile la u$ezire de'i%ite
co%'or$
%or$ati)ului P;-A7
------------------------------------------------------------------------------------------------
----
?1 U$pluturi de pro)e%ie%ta cu%o"cuta co%ti%a%d $aterii or*a%ice "u( ?5 realizate
or*a%izat
"au a)a%d o )ec+i$e $ai $are de /4-/7 a%i "i %eco$pactate i%itial
------------------------------------------------------------------------------------------------
----

c( Terenuri dificie
In aceasta cate!orie intra nisipurie afanate, nisipurie saturate suscepti+ie de ic"efiere su+ actiuni
seismice, pamanturie fine cu consistenta redusa ;I3C4 < 0(1=, pamanturie oessoide apartinand !rupei > de
pamanturi sensi+ie a ume*ire, definite conform normativuui P7-2000, pamanturie ar!ioase cu umfari si
contractii mari, pamanturie cu continut ridicat de materii or!anice 3peste 2?4, terenurie in panta cu
potentia de aunecare(
A(& (2(2( Apa su+terana
Din punctu de vedere a pre*entei apei su+terane pe ampasament, in coreare cu soutia de fundare, se
distin! / situatii care tre+uie avute in vedere a definirea cate!oriei !eote"nice8
a4 e0cavatia nu co+oara su+ niveu apei su+terane, nu sunt necesare epuismente-
+4 e0cavatia co+oara su+ niveu apei su+terane, se prevad ucrari normae de epuismente directe sau
drenare, fara riscuri de de!radare a unor structuri aaturate-
c4 e0cavatia co+oara su+ niveu apei su+terane, in conditii "idro!eoo!ice e0ceptionae, impunand ucrari
de epuismente cu caracter e0ceptiona(
A(& (2(/( Casificarea constructiior dupa importanta
In vederea definirii cate!oriei !eote"nice se utii*ea*a casificarea constructiior in conformitate cu
@otararea 'uvernuui nr( 7225&AA7, ane0a nr( 2, in 4 cate!orii de importanta8
- e0ceptionaa-
- deose+ita-
- normaa-
- redusa(
A(& (2(4( Vecinatatie
Cate!oria !eote"nica depinde si de modu in care reai*area e0cavatiior, a epuismenteor si a ucrarior de
infrastructura aferente constructiei care se proiectea*a poate afecta constructiie si reteee su+terane afate
in vecinatate( )e pot distin!e, din acest punct de vedere, / situatii8
a4 risc ine0istent sau ne!i.a+i a unor de!radari ae constructiior sau reteeor invecinate-
+4 risc moderat a unor de!radari ae constructiior sau reteeor invecinate-
c4 risc ma.or de de!radari ae constructiior sau reteeor invecinate(
A(& (/( )ta+iirea cate!oriei !eote"nice
In ta+eu A/ se pre*inta / coreari intre cei 4 factori detaiati a pct( 2(&, 2(2, 2(/ si 2(4 in vederea definirii
riscuui !eote"nic(
Diferitii factori se pot com+ina si in ate moduri, in afara situatiior iustrate in ta+e( De re!ua factoru
ce mai nefavora+i dintre cei enumerati determina niveu riscuui !eote"nic si, in mod corespun*ator,
incadrarea in cate!oria !eote"nica cea mai mare(
Ta+eu A/

------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
#actorii de a)ut i% E!e$ple de corelare
)edere
-----------------------------------------------------------------------------
E!e$plu / Pu%ctaB E!e$plu 7 Pu%ctaB E!e$plu 6
Pu%ctaB
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
Co%ditii de tere% Tere%uri (u%e 7 Tere%uri $edii 6 Tere%uri di'icile
?
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
Apa "u(tera%a #ara epui"$e%te / Cu epui"$e%te 7 Cu epui"$e%te
3
%or$ale e!ceptio%ale
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
Cla"i'icarea co%"tructiei 0edu"a 7 Nor$ala 6 Deo"e(it de
>
dupa cate*oria de e!ceptio%ala
i$porta%ta
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
Veci%atati #ara ri"curi / 0i"c $oderat 6 0i"c $aBor
3
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
0i"cul *eote+%ic 0edu" ? Moderat // Mare
/A
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

Pentru a faciita incadrarea ucrarii intr-o cate!orie !eote"nica se recomanda foosirea urmatoarei
metodoo!ii8
B se atri+uie fiecaruia dintre ca*urie aferente ceor 4 factori preva*uti in ta+eu A/ un numar de puncte,
specificat in dreptu ca*uui respectiv-
B se insumea*a punctee corespun*atoare ceor 4 factori-
B a puncta.u sta+iit pe +a*a ceor 4 factori se adau!a puncte corespun*atoare *onei seismice, avand
vaoarea acceeratiei terenuui pentru proiectare a3!4 definita in codu P&00-&52002, astfe8
- doua puncte pentru *onee cu a3!4 CD 0,24 !-
- un punct pentru *onee cu a3!4 D 30(&2 ((( 0(204!-
B incadrarea in cate!orii !eote"nice se va face in functie de puncta.u tota, in concordanta cu ta+eu A4(
Ta+eu A4

--------------------------------------------------------------------------------
Nr1 0i"cul *eote+%ic Cate*oria
crt1 -------------------------------------------- *eote+%ica
Tip Li$ite pu%ctaB
--------------------------------------------------------------------------------
/1 0edu" ? 111 A /
--------------------------------------------------------------------------------
71 Moderat /4 111 /3 7
--------------------------------------------------------------------------------
61 MaBor /> 111 7/ 6
--------------------------------------------------------------------------------

A(& (4( E0i!ente in coreare cu cate!oriie !eote"nice
E0i!entee privind investi!atiie !eote"nice care tre+uie reai*ate si metodee de proiectare utii*ate sunt
pre*entate in ta+eu A1, corespun*ator cate!oriior !eote"nice(
Ta+eu A1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Cate*oriile *eote+%ice
----------------------------------------------------------------------------------------------
---
Cate*oria *eote+%ica / Cate*oria *eote+%ica 7 Cate*oria *eote+%ica 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
.a%turi pe%etrari "i 'oraBe I%)e"ti*atii de ruti%a I%)e"ti*atiile $e%tio%ate
la
I%)e"ti*atii de recu%oa"tere a tere%ului cupri%za%d "a%turi pe%etrari Cate*oria *eote+%ica 7
"i
*eote+%ice 'oraBe i%cercari i% la(orator i% plu" i%cercari cu
"i e)e%tual pe tere% caracter "pecial i%
la(orator "i pe tere%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Metode de proiectare (azate pe Calcule de ruti%a pe%tru Calcule $ai co$ple!e
care
$a"uri pre"cripti)e "i proceduri "ta(ilitateCcapacitate pot "a %u 'aca parte di%
Metode de "i$pli'icate de e!e$plu porta%ta "i de'or$atii 'olo"i%d %or$ele i% )i*oare
proiectare utilizarea ta(elelor cu pre"iu%i $etode uzuale reco$a%date i%
co%)e%tio%ale la 'u%darea directa1 %or$ele i% )i*oare
Calculele de "ta(ilitate "i de
de'or$atii pot "a %u 'ie %ece"are
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

A(& (1( Corearea intre tipurie de ucrari si cate!oriie !eote"nice
Cate!oria !eote"nica & incude doar ucrarie mici si reativ simpe8
- pentru care este posi+i sa se admita ca e0i!entee fundamentae vor fi satisfacute foosindu-se e0perienta
do+andita si investi!atiie !eote"nice caitative-
- pentru care riscurie pentru +unuri si persoane sunt ne!i.a+ie(
7etodee Cate!oriei !eote"nice & sunt suficiente doar in conditii de teren care, pe +a*a e0perientei
compara+ie, sunt recunoscute ca fiind suficient de favora+ie, astfe incat sa se poata utii*a metode de
rutina in proiectarea si e0ecutia ucrarior(
7etodee Cate!oriei !eote"nice & pot fi suficiente doar daca nu sunt e0cavatii su+ niveu apei su+terane(
Cate!oria !eote"nica 2 incude tipuri conventionae de ucrari si fundatii, fara riscuri ma.ore sau conditii
de teren si de soicitare neo+isnuite ori e0ceptiona de dificie(
$ucrarie din Cate!oria !eote"nica 2 impun o+tinerea de date cantitative si efectuarea de cacue
!eote"nice pentru a asi!ura satisfacerea cerinteor fundamentae( In sc"im+, pot fi utii*ate metode de rutina
pentru incercarie de a+orator si de teren si pentru proiectarea si e0ecutia ucrarior(
Cate!oria !eote"nica / cuprinde o+iecte care nu se incadrea*a in cate!oriie !eote"nice & si 2,
repre*entate prin ucrari foarte mari sau iesite din comun si prin structuri impicand riscuri ma.ore sau
incarcari e0ceptiona de severe, ampasate in conditii de teren dificie(
Proiectarea ucrarior din Cate!oria !eote"nica / se +a*ea*a pe date !eote"nice o+tinute prin incercari de
a+orator si de teren reai*ate prin metodoo!ii de rutina si speciae si pe metode perfectionate de cacu
!eote"nic(
Incadrarea in una dintre cee / cate!orii !eote"nice se face, de comun acord, de catre proiectantu
structurii si speciaistu !eote"nician(
ANE:A Nr( I(2
a normativ
Documentatia !eote"nica )'8 )tudiu !eote"nic

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr1 Etapele ela(orarii docu$e%tatiei Pre"tatiile de e'ectuat "i docu$e%tele de 'ur%izat de catre Modalitatea de
crt1 ela(orator )eri'icare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/1 A%alizarea cererii clie%tului A%alizarea docu$e%telor 'ur%izate de clie%t -
E'ectuarea u%ei a%c+ete a"upra )eci%atatilor
E'ectuarea u%ei a%c+ete docu$e%tare a"upra cadrului
*eote+%ic
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 Propu%erea u%ui pro*ra$ de De'i%irea )olu$ului i%)e"ti*arii tere%ului de 'u%dare
i%)e"ti*are a tere%ului de 'u%dare %ece"ara pe%tru "tudiul *eote+%ic pe%tru 'aza de proiect
te+%ic care )a cupri%de dupa caz& -
D u%ul "au $ai $ulte "a%turi de dez)elire a 'u%datiilor
cladirilor i%)eci%ateE
D u% "a%t *eote+%ic i% a$pla"a$e%t "au u% 'oraB
e!ecutat cu 'oreza $a%uala cu dia$etrul $ic
i% )ederea recu%oa"terii "trati'icatieiE
D u% "o%daB de pe%etrare di%a$ica cu pe%etro$etrul
di%a$ic u"orE
D 'oraBe cu prele)are de pro(e care "e )or pro*ra$a
"i e!ecuta co%'or$ pre)ederilor NP 4;3C744? cu pri)ire
la ada%ci$ea zo%ei de pro"pectat "i re"pecti) %u$arul
"i di"pu%erea i% pla% a 'oraBelorE
D "o%daBe de pe%etrare cu co% pe%etrare di%a$ica
"au pe%etrare di%a$ica "ta%dard1
I% pro*ra$ul i%)e"ti*arii tere%ului de 'u%dare pe%tru .G
"e )or i%clude i% $od o(li*atoriu&
D i%cercari de la(orator pe%tru deter$i%area )alorilor
para$etrilor *eote+%ici %ece"are i% calculele *eote+%ice&
*reutatea )olu$ica u$iditatea coeziu%ea "i u%*+iul de
'recare i%ter%a $odulul edo$etric M "i $odulul de
de'or$atie li%iara E etc1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 Ela(orarea "tudiului *eote+%ic .tudiul *eote+%ic pe%tru 'aza de proiect te+%ic E"te
pe%tru 'aza de proiect te+%ic )a cupri%de& o(li*atorie
D date *e%erale& )eri'icarea
- de%u$irea o(iecti)ului adre"a a$pla"a$e%tului docu$e%tatiei
clie%tul date de te$a li"ta docu$e%telor 'ur%izate *eote+%ice de
de clie%tE catre u%
- date pri)i%d $or'olo*ia "i topo*ra'ia tere%uluiE )eri'icator de
- date pri)i%d *eolo*ia zo%eiE proiecte
D "i%teza i%'or$atiilor o(ti%ute di% i%)e"ti*area ate"tat i%
tere%ului& do$e%iul A,'-1
- )olu$ul de lucrari e'ectuateE
- $etode "i utilaBe 'olo"iteE
- "trati'icatia pu"a i% e)ide%taE
- %i)elul apei "u(tera%e "i caracterul ace"teia
,%i)el li(er "au "u(pre"iu%e-E
- caracteri"tici de a*re"i)itate a apei "u(tera%eE
- rezultatele i%cercarilor i% la(orator "i pe tere%E
- )alorile para$etrilor *eote+%ici pe%tru proiectareE
- caracteri"tici de per$ea(ilitateE
- date "ei"$ice ,i%cadrarea i% pre)ederile codului
P/44 - /C744?- "i i% .TA. /4///E
D i%cadrarea di'eritelor lucrari i% cate*oriile
*eote+%ice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 Ela(orarea "tudiului *eote+%ic de Ele$e%tele "peci'icate la p1 6 "i i% plu"& E"te
detaliu "au a "tudiului *eote+%ic D reco$a%dari pri)itoare la& o(li*atorie
pe%tru proiect i% 'aza u%ica - "olutii de 'u%dareE )eri'icarea
- ada%ci$ea de 'u%dareE docu$e%tatiei
- pre"iu%ea co%)e%tio%ala de (aza i% cazul *eote+%ice de
'u%darii directe "i capacitatea porta%ta e"ti$ata catre u%
a pilotilor i% cazul 'u%darii pe pilotiE )eri'icator de
- $a"uri pe%tru a"i*urarea "ta(ilitatii tere%ului proiecte
,daca e"te cazul-E ate"tat i%
- "olutii pri)i%d i$(u%atatirea tere%ului do$e%iul A,'-1
,daca e"te cazul-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTEA a II-a
Principiie, e0i!entee si metodee investi!arii terenuui de fundare
CAPIT#$%$ &
'eneraitati
&(&( #+iect si domeniu de apicare
&(&(&( Partea a II-a a pre*entuui normativ sta+ieste principiie investi!arii terenuui de fundare, e0i!entee
si metodee u*uae pentru o+tinerea dateor specifice necesare proiectarii si e0ecutarii fundatiior
constructiior, precum si a structurior care conucrea*a direct cu terenu de fundare, constituit din pamanturi
sau din roci stancoase(
Prevederie acestei parti servesc a efectuarea investi!arii terenuui de fundare pentru cate!oriie de
constructii specificate a art( &(&(2 din partea I(
Prevederie pre*entuui normativ se utii*ea*a si in ca*u proiectarii ucrarior de consoidare si de
rea+iitare a constructiior e0istente, a intocmirii proiecteor de sta+ii*are a versantior potentia insta+ii,
precum si a ea+orarii panurior de ur+anism si de sistemati*are a teritoriuui(
&(&(2( In ca*u constructiior si amena.arior cu caracter deose+it8 constructii socia-cuturae si
administrative monumentae, constructii "idrote"nice importante, centrae nucearoeectrice, patforme de
fora. marin, poduri mari, autostra*i, amena.ari "idroameiorative compe0e de mare intindere, restaurari de
monumente istorice si de ar"itectura, investi!area terenuui de fundare se va face avandu-se in vedere si
prevederie unor re!ementari te"nice specifice(
&(&(/( Investi!area terenuui de fundare in cadru ucrarior de e0perti*are si de urmarire a comportarii
constructiior se poate reai*a pe +a*a unor metode speciae, +a*ate pe principiie din pre*entu normativ(
&(2( )copu investi!arii terenuui de fundare
Investi!area terenuui de fundare are drept scop o+tinerea dateor !eote"nice, a eementeor !eoo!ice,
"idro!eoo!ice, seismice si referitoare a antecedentee ampasamentuui pentru o descriere adecvata a
proprietatior esentiae ae terenuui si pentru o estimare in domeniu de si!uranta a vaorior parametrior
care vor fi utii*ati in proiectarea !eote"nica si in e0ecutia constructiei(
Pe +a*a acestor date se definitivea*a conditiie de fundare si de e0ecutie ae constructiei, in coreare cu
terenu de fundare(
&(/( Documente normative cone0e
&(/(&( Re!ementari te"nice8
- P7-20008 Normativ privind fundarea constructiior pe pamanturi sensi+ie a ume*ire 3proiectare,
e0ecutie, e0poatare4-
- NP 041-20008 Normativ pentru incercarea in teren a piotior de pro+a si a piotior din fundatii-
- P&00-&520028 Cod de proiectare seismica( Partea &8 Prevederi de proiectare pentru cadiri-
- NE 000&-A28 Cod de proiectare si e0ecutie pentru constructii fundate pe pamanturi cu umfari si
contractii mari-
- C24A-A28 7etodoo!ie de determinare a caracteristicior dinamice ae terenuui de fundare a soicitari
seismice(
CAPIT#$%$ 2
Principii de investi!are a terenuui de fundare
2(&( Cerinte !enerae
2(&(&( Investi!area terenuui de fundare se reai*ea*a prin unitati de profi, dotate corespun*ator din punct
de vedere te"nic, su+ conducerea unor speciaisti cu pre!atire te"nica adecvata(
2(&(2( 7etodee de investi!are si de incercare pe teren si in a+orator vor fi, de re!ua, in concordanta cu
re!ementarie te"nice recunoscute pe pan nationa si5sau internationa( A+aterie de a re!ementarie
nationae, precum si e0i!entee supimentare referitoare a aceste metode vor fi preci*ate in documentatia
intocmita pentru investi!area !eote"nica respectiva(
2(&(/( Investi!area terenuui de fundare tre+uie sa ia in considerare e0i!entee de e0ecutie si de comportare
a constructiei( Continutu acesteia poate fi revi*uit in fa*a de ea+orare, pe masura ce se o+tin noi informatii
pe parcursu cercetarii(
2(&(4( Investi!area terenuui de fundare tre+uie sa asi!ure cunoasterea proprietatior esentiae ae terenuui
de fundare ce putin in imita *onei de infuenta a constructiei(
Eona de infuenta a constructiei este voumu din teren in care se resimte infuenta constructiei respective
sau in care pot avea oc fenomene care sa infuente*e acea constructie(
E0tinderea in pan si in adancime a *onei de infuenta depinde de tipu si de dimensiunie constructiei, de
incarcarie transmise si de caracteristicie terenuui de fundare(
In ca*u ampasamenteor situate in re!iuni afectate de fenomene de insta+iitate 3aunecari de teren,
sufo*ie, carst etc(4, *ona cercetata se va e0tinde in mod corespun*ator, pentru ocai*area, preci*area
cau*eor si a moduui de manifestare a acestor procese(
In ane0a nr( II(& se dau indicatii pentru sta+iirea *onei investi!ate in terenu de fundare pentru constructii
de tip curent(
2(2( 6a*ee de reai*are a investi!arii terenuui de fundare
2(2(&( Investi!area terenuui de fundare se reai*ea*a, de re!ua, in urmatoaree fa*e8
- investi!area preiminara-
- investi!area pentru proiectare-
- investi!area de contro 3de monitori*are !eote"nica a e0ecutiei4(
Investi!area pentru proiectare, finai*ata cu un studiu !eote"nic, este o+i!atorie pentru orice constructie
care se e0ecuta in +a*a unui proiect(
Investi!area pentru proiectare poate fi competata, in fa*a de ea+orare a detaiior de e0ecutie, cu o
investi!are corespun*atoare unui studiu !eote"nic de detaiu(
2(2(2( Investi!area preiminara 3finai*ata, de re!ua, printr-un avi* !eote"nic preiminar4 are drept scop sa
a.ute +eneficiaru a evauarea posi+iitatii adaptarii a ampasament a proiectuui constructiei si tre+uie
intreprinsa8
- pentru a aprecia daca ampasamentu este in !enera favora+i-
- pentru a compara cu ate ampasamente, daca este ca*u-
- pentru a estima modificarie care pot fi provocate pe ampasament de ucrarie propuse-
- pentru a pro!rama investi!area de proiectare si de contro si a determina e0tinderea *oneor de teren care
pot avea o infuenta semnificativa asupra comportarii constructiei preconi*ate sau pot fi infuentate de
aceasta-
- pentru a identifica posi+ie !ropi de imprumut, daca este ca*u(
Investi!area preiminara se reai*ea*a preponderent pe +a*a ucrarior de documentare si de recunoastere
a ampasamentuui si a unui voum restrans de ucrari de prospectare si de incercari, care sa permita
caracteri*area caitativa a conditiior !eote"nice in *ona de infuenta a constructiei preconi*ate(
2(2(/( Investi!area de proiectare se finai*ea*a cu un studiu !eote"nic, repre*entand documentatia
!eote"nica de +a*a pentru proiectee de constructii, si tre+uie intreprinsa8
- pentru a furni*a informatiie necesare unei proiectari corespun*atoare si economice a ucrarior de
constructii permanente si temporare-
- pentru a furni*a informatiie necesare in vederea sta+iirii metodei de e0ecutie-
- pentru a identifica orice dificutati care ar putea aparea pe parcursu e0ecutiei ucrarior(
%rmatoaree eemente tre+uie preci*ate prin investi!area de proiectare a terenuui de fundare8
a4 succesiunea straturior !eoo!ice care acatuiesc terenu de fundare-
+4 parametrii fi*ici 3pentru identificare si caracteri*are4 si mecanici 3de re*istenta si de deforma+iitate4 ai
straturior-
c4 distri+utia presiunii in pori in cuprinsu profiuui terenuui 3daca este ca*u4-
d4 conditiie "idro!eoo!ice si permea+iitatea straturior-
e4 sta+iitatea !eneraa si ocaa a terenuui-
f4 pre*enta pamanturior sensi+ie a ume*ire, cu umfari si contractii mari, sau ic"efia+ie-
!4 pre*enta, in apropierea suprafetei terenuui, a faiior, !ourior carstice sau antropice ori a ator
discontinuitati-
"4 incadrarea ampasamentuui din punct de vedere a seismicitatii-
i4 sensi+iitatea a in!"et si adancimea ma0ima de in!"et-
.4 posi+ia a!resivitate c"imica a terenuui si a apei su+terane-
F4 posi+iitatie de im+unatatire a terenuui-
4 incadrarea terenurior in cate!oriie preva*ute in re!ementarie te"nice privind ucrarie de terasamente-
m4 identificarea posi+ieor !ropi de imprumut, daca este ca*u-
n4 pre*enta deseurior si a ator materiae produse de om(
$ucrarie pe +a*a carora se preci*ea*a aceste eemente sunt indicate a pct( 2(/, iar metodee si e0i!entee
de reai*are a acestor ucrari sunt detaiate in cap( / si 4(
2(2(4( Investi!area de contro se finai*ea*a printr-un raport de monitori*are !eote"nica a e0ecutiei, in
scopu asi!urarii ca ucrarie de constructie e!ate de terenu de fundare sunt reai*ate in conformitate cu
proiectu, pentru a se putea dispune, daca este necesar, adaptarea detaiior de e0ecutie pe masura avansarii
ucrarior, in functie de conditiie !eote"nice intanite si de comportarea constructiei in fa*a de e0ecutie(
Investi!area de contro tre+uie efectuata, in mod norma, de ea+oratoru studiuui !eote"nic, a comanda
+eneficiaruui si a proiectantuui ucrarii(
2(/( Componentee investi!arii terenuui de fundare
2(/(&( Investi!area terenuui de fundare se efectuea*a pe +a*a unei teme intocmite de proiectantu
constructiei, care tre+uie sa cuprinda8
- preci*area *onei pentru care se reai*ea*a investi!area-
- panu de ansam+u si sectiuni ae constructiior proiectate, cu indicarea principaeor eemente
structurae, a constructiior invecinate, a conducteor si a instaatiior proiectate si a ceor situate in *ona
invecinata-
- date !enerae asupra constructiior proiectate8 cate!orii de importanta, case de importanta, caracteristici
constructive, dimensiuni, incarcari transmise terenuui sau a cota *ero, tasari si deformatii admisi+ie din
punct de vedere te"noo!ic si a structurii de re*istenta, diferite variante de constructie si monta. te"noo!ic,
date despre procesee te"noo!ice care ar putea infuenta terenu de fundare 3actiuni dinamice, surse termice,
de ume*ire, de a!resivitate c"imica etc(4(
Pe +a*a temei, e0ecutantu investi!arii terenuui de fundare ea+orea*a pro!ramu de investi!are(
2(/(2( Investi!area terenuui va cuprinde in mod o+i!atoriu urmatoaree cate!orii de ucrari8
- documentare si recunoasterea ampasamentuui-
- prospectarea terenuui de fundare-
- incercari in a+oratoru !eote"nic, pe pro+e preevate in cadru ucrarior de prospectare-
- preucrarea si pre*entarea re*utateor o+servatiior si a incercarior, precum si concu*iie, in cadru
studiuui !eote"nic(
In functie de particuaritatie terenuui de fundare si de tipu structurii, se pot incude si ate cate!orii de
ucrari8
- incercari pe teren 3in situ4-
- incercari de a+orator pe roci stancoase-
- determinari c"imice-
- cercetari "idro!eoo!ice-
- de*veiri si reevee a fundatiie constructiior aaturate(
Voumu ucrarior din cate!oriie indicate mai sus si compe0itatea metodeor utii*ate depind de fa*a de
reai*are a investi!arii 3preiminara, pentru proiectare sau de contro4 si de cate!oria !eote"nica a ucrarii,
sta+iita in conformitate cu prevederie partii I a pre*entuui normativ(
CAPIT#$%$ /
7etode si e0i!ente in reai*area investi!arii
terenuui de fundare
/(&( Documentare si recunoasterea ampasamentuui
/(&(&( Prin consutarea documentatiior specifice se studia*a si se seectea*a informatiie o+tinute anterior
din ar"ive, +anci de date si pu+icatii, de e0empu8
- rapoarte !eoo!ice, studii !eoo!ico-te"nice si !eote"nice, rapoarte de e0perti*a, ucrari de speciaitate si
ate documentatii-
- "arti topo!rafice, !eoo!ice, !eoo!ico-te"nice 3incusiv raionari !eote"nice4, aerofoto!rame-
- date re!ionae sau ocae cu privire a seismicitate si adancimea de in!"et(
/(&(2( Prin recunoasterea preaa+ia a ampasamentuui se cue! informatii !enerae asupra terenuui din
*ona respectiva, incusiv asupra caior de acces si posi+iitatior de ampasare a ucrarior de prospectare(
Recunoasterea preaa+ia va fi competata, dupa ca*, de o cartare !eoo!ico-te"nica a ampasamentuui,
prin care se o+tin date referitoare a eementee si fenomenee !eoo!ice care pot infuenta constructia
studiata, asa cum se recomanda in ane0a nr( II(2(
Recunoasterea ampasamentuui va cuprinde o cercetare a antecedenteor terenuui si a comportarii
constructiior e0istente in *ona, dupa cum urmea*a8
- e0istenta unor *one cu umputuri, "ru+e, fundatii si constructii de*afectate, e0poatari miniere, cariere
etc(-
- e0istenta unor de!radari 3fisuri, tasari4 ae constructiior din *ona si eventuaa or coreare cu evenimente
naturae sau antropice 3seisme, inundatii, ucrari de constructii, avarii etc(4-
- variatii importante ae niveuui apei su+terane sau ate surse de infitratii-
- aparitia unor fenomene ocae de insta+iitate a terenuui(
/(&(/( Pe +a*a informatiior o+tinute prin documentare si prin recunoasterea ampasamentuui se
ea+orea*a pro!ramu ucrarior de investi!are pe teren si in a+orator(
/(2( Prospectarea terenuui
/(2(&( Prin prospectarea terenuui de fundare se o+tin date privind stratificatia terenuui si deimitarea
diverseor straturi interceptate, natura si starea fi*ica a pamanturior si a rocior stancoase in starea or
naturaa, se recotea*a pro+e pentru incercarie in a+orator si se pot determina direct sau indirect 3pe +a*a
de coreatii4 vaorie unor parametri !eote"nici(
/(2(2( $ucrarie de prospectare se e0tind in pan si in adancime, astfe incat sa se o+tina datee aratate a
pct( /(2(& in intrea!a *ona de infuenta a constructiei( In acest sens se va tine seama de prevederie pct( 2(&(4
si de recomandarie din ane0a nr( II(&(
/(2(/( $ucrarie de prospectare a terenuui vor cuprinde minimum un fora. !eote"nic sau un sonda. desc"is
3sant, put4 din care se recotea*a pro+e tu+urate si netu+urate de pamant ori de roca stancoasa pe intrea!a
adancime a *onei de infuenta a constructiei(
#+servatii8
&( In pamanturie nisipoase, din cau*a imposi+iitatii practice de preevare a pro+eor netu+urate, se vor
efectua penetrari pentru determinarea starii de indesare(
2( In pamanturie sensi+ie a ume*ire 3P)%4, pro+ee netu+urate se vor preeva din fora.e cu dispo*itive
speciae, care sa asi!ure nederan.area structurii, sau prin decupare manuaa, in sonda.e desc"ise(
/( In pamanturie fine si in specia in cee cu consistenta sca*uta, pro+ee netu+urate se vor recota in
stuturi cu pereti su+tiri, fiind recomandata utii*area dispo*itiveor de preevare cu piston(
/(2(4( In functie de tipu de pamant sau de roca cercetat si de cate!oria !eote"nica a ucrarii, fora.ee sau
sonda.ee desc"ise se pot competa cu ucrari de prospectare reai*ate prin8
a4 sonda.e de penetrare8
- penetrare standard 3)tandard Penetration Test - )PT4G4-
- penetrare cu con 3Cone Penetration Test - CPT4 si penetrare cu con cu masurarea presiunii in pori
3Pie*ocone Test - CPT%4-
- penetrarea dinamica 3Dinamic Pro+in! - DP4-
99999999999
G4 In parante*a se indica denumirea si acronimu utii*ate in re!ementarie te"nice internationae(
+4 sonda.e cu determinari presiometrice 3Pressuremeter Test - P7T4-
c4 sonda.e cu diatometru pat 36at Diatometer Test - D7T4-
d4 sonda.e cu aparatu de forfecare cu paete 36ied Vane Test - 6VT4-
e4 incercari cu paca 3Pate $oadin! Test - P$T4-
f4 sonda.e cu incercari diatometrice in roci 3RocF Diatometer Test - RDT4-
!4 sonda.e seismice 3procedeee Cross-"oe, DoHn-"oe, %p-"oe4 pentru determinarea vite*ei de
propa!are a undeor de forfecare v3s4-
"4 ate cate!orii de metode !eofi*ice 3eectrometrice, radiometrice, !ravimetrice etc(4(
In ane0a nr( II(/ se indica metodee de prospectare recomandate, in functie de tipu de teren care apare in
cuprinsu *onei de infuenta a constructiei si de cate!oria !eote"nica(
/(2(1( Numaru, tipu si dispunerea in pan a ucrarior de prospectare se sta+iesc de e0ecutantu
investi!arii !eote"nice, in functie de confi!uratia ampasamentuui, formatiunea morfoo!ica, !radu de
cunoastere a *onei 3din cercetarie anterioare4, caracteristicie si ampasarea constructiior in *ona
investi!ata si de cate!oria !eote"nica(
Numaru minim a sonda.eor pe un ampasament investi!at va fi8
- pentru cate!oria !eote"nica & (((((((((((((((( un sonda.-
- pentru cate!oria !eote"nica 2 (((((((((((((((( doua sonda.e-
- pentru cate!oria !eote"nica / (((((((((((((((( trei sonda.e, tinandu-se seama si de cerinta de a pct( /(2(/ de a
se e0ecuta ce putin un fora. sau un sonda. desc"is din care se recotea*a pro+e tu+urate si netu+urate pe
intrea!a adancime a *onei de infuenta a constructiei(
)onda.ee se ampasea*a, de preferinta, in puncte si pe a0e caracteristice, numaru initia sta+iit putand fi
redus sau sporit in functie de re*utatee o+tinute in cursu cercetarior(
In ca*u investi!arii unei *one in care ampasamentu constructiei se ae!e pe +a*a ceor mai favora+ie
conditii de fundare, sonda.ee se dispun, in functie de natura si uniformitatea stratificatiei, de importanta si
de particuaritatie constructiei si de fa*a de proiectare, in nodurie unei retee orto!onae cu atura oc"iurior
cuprinsa intre 20 si /00 m(
/(/( Incercari in a+oratoru !eote"nic
/(/(&( Pro+ee tu+urate si netu+urate de pamant se anai*ea*a in a+oratoru !eote"nic pentru
determinarea parametrior fi*ici 3necesari identificarii, caracteri*arii !enerae si casificarii pamantuui4 si a
parametrior mecanici 3necesari cacueor de deformatii, re*istenta si sta+iitate4( In situatii speciae se pot
efectua si anai*e minerao!ice ae pamanturior(
Parametrii mecanici ai pamanturior tre+uie determinati corespun*ator cu tipu de soicitare indusa in
teren de catre constructie(
/(/(2( In ane0a nr( II(4 se dau indicatii privind minimu de incercari in a+oratoru !eote"nic, pentru
principaee cate!orii de pamanturi(
/(4( Incercari pe teren
/(4(&( Incercarie pe teren se e0ecuta, de re!ua, pe ampasamentu constructiei proiectate pentru
determinarea in conditii naturae si5sau a scara mare a unor parametri mecanici ai diferiteor straturi ori
pentru preci*area moduui de conucrare intre teren si eemente din sistemu de fundare(
In cadru ucrarior de investi!are a terenuui de fundare se pot reai*a, in functie de caracteristicie
ucrarii, si incercari pe teren, de e0empu8
- incarcari pe pioti si pe +arete de pro+a-
- incercari pe fundatii de pro+a si in incinte e0perimentae de inundare, in ca*u pamanturior sensi+ie a
ume*ire 3P)%4-
- incercari de forfecare si de compresi+iitate a scara mare pe pamanturi !rosiere si foarte !rosiere si pe
roci stancoase-
- piste de compactare e0perimentaa-
- poi!oane de impermea+ii*ari si de consoidari prin in.ectie sau prin tratamente speciae-
- poi!oane de incercare pe terenuri im+unatatite prin diferite procedee(
/(4(2( Definitivarea pro!rameor si efectuarea incercarior pe teren se reai*ea*a numai dupa determinarea
principaeor caracteristici ae terenuui pe +a*a ucrarior de prospectare si a incercarior de a+orator(
/(1( Incercari in a+orator pe roci stancoase
/(1(&( Cand pre*enta rocior stancoase in cuprinsu *onei de infuenta a constructiei are un ro semnificativ
in comportarea acesteia, sunt necesare preci*area naturii petro!rafice, minerao!ice si c"imice a rocior si
reai*area unor incercari pentru determinarea parametrior fi*ico-mecanici(
/(1(2( In ipsa unor re!ementari nationae pentru incercarea rocior stancoase ca eemente ae terenuui de
fundare, se pot utii*a prescriptii nationae pentru incercarea materiaeor de constructie si recomandari cu
caracter internationa pentru determinarea in a+orator a urmatorior parametri8
- umiditatea-
- densitatea si poro*itatea-
- re*istenta si deforma+iitatea a compresiune monoa0iaa-
- re*istenta a forfecare directa-
- parametrii de re*istenta si deforma+iitatea a compresiune tria0iaa-
- parametrii dinamici8 vite*a de propa!are a undeor de forfecare, moduu de deformatie transversaa si
fractiunea din amorti*area critica-
- re*istenta a in!"et-de*!"et(
/(2( Determinari c"imice
/(2(&( Determinarie c"imice se efectuea*a pentru caracteri*area si casificarea unor cate!orii de pamanturi
si pentru determinarea efectuui c"imismuui pamantuui si a apei su+terane asupra +etonuui, metaeor,
precum si asupra pamantuui propriu-*is(
/(2(2( Pentru identificarea si casificarea pamanturior marnoase se fac determinari ae continutuui de
car+onat de caciu, iar pentru pamanturie cu continut de materii or!anice se determina acest continut(
/(2(/( Pentru preci*area efectuui c"imismuui pamantuui 3pe pro+e de e0tract apos4 si a apei su+terane
asupra materiaeor de constructie, precum si asupra pamantuui propriu-*is se efectuea*a, de re!ua,
determinari referitoare a8
- concentratia in ioni de "idro!en 3p@4-
- continut in C#
2
i+er-
- continut in saruri de amoniu 3N@
4
4-
- continut in sufati 3)#
4
4-
- continut in ma!ne*iu-
- continut in car+onati 3@C#
/
4-
- duritate temporara-
- continut in o0i*i acaini 3#@4-
- continut tota de saruri(
/(7( Cercetari "idro!eoo!ice
Cercetarie e!ate de pre*enta apei su+terane se de*vota in cadru investi!arior !eote"nice in masura in
care apa su+terana infuentea*a constructia proiectata sau terenu din *ona de infuenta a constructiei(
In functie de situatia concreta, se pot intreprinde urmatoaree ucrari8
- cartari "idro!eoo!ice in *ona adiacenta ampasamentuui-
- masuratori privind niveu apei su+terane, directia de cur!ere si caracteru stratuui acvifer 3cu nive i+er
sau su+ presiune4-
- testari 3pompari si turnari4 e0ecutate in fora.e, pentru determinarea coeficientuui de permea+iitate-
- masuratori in pie*ometre ae presiunii apei din porii pamantuui(
CAPIT#$%$ 4
Pre*entarea re*utateor investi!arii terenuui de fundare
4(&( Eemente !enerae
4(&(&( Investi!area preiminara a terenuui de fundare se finai*ea*a, de re!ua, cu un avi* !eote"nic
preiminar care va cuprinde, in masura in care s-au putut o+tine in aceasta fa*a de investi!are, eemente din
cee aratate a pct( 4(2(
Avi*u !eote"nic preiminar nu se poate su+stitui studiuui !eote"nic ea+orat in cadru cercetarii
!eote"nice pentru proiectare(
4(&(2( Investi!area de proiectare a terenuui de fundare se finai*ea*a printr-un studiu !eote"nic care, in
mod norma, este constituit din doua parti8
- pre*entarea informatiior !eote"nice disponi+ie, incu*and caracteristicie !eoo!ice, "idro!eoo!ice si
seismice ae ampasamentuui, precum si date reevante privind constructia-
- evauarea !eote"nica a acestor informatii, incu*and concu*ii si recomandari(
Componentee ceor doua parti ae studiuui !eote"nic sunt detaiate a pct( 4(2(
4(&(/( Investi!area de contro se efectuea*a in fa*a de e0ecutie a ucrarii si se finai*ea*a printr-un proces-
ver+a de receptie a terenuui de fundare sau printr-un raport de monitori*are !eote"nica a e0ecutiei(
Raportu de monitori*are !eote"nica a e0ecutiei cuprinde, de re!ua8
- note privind natura si caracteristicie terenurior intanite in timpu e0ecutiei si compararea or cu
previ*iunie din studiu !eote"nic-
- dispo*itii de santier privind modificarea unor soutii !eote"nice, rapoarte de neconformitate a unor
ucrari !eote"nice e0ecutate, dispo*itii de sistare si de reuare, dupa remediere, a unor ucrari !eote"nice-
- note privind comportarea ucrarii in curs de e0ecutie si a vecinatatior, in raport cu terenu de fundare(
4(2( Componentee studiuui !eote"nic
4(2(&( Partea din studiu !eote"nic care se refera a pre*entarea informatiior va cuprinde8
a4 date !enerae8
- denumirea o+iectivuui, adresa ampasamentuui 3po*itionarea pe panu de situatie4, cientu, fa*a si
scopu cercetarii, date de tema, ista documenteor te"nice furni*ate de cient 3sau proiectant4-
- numee, adresa si caitatea tuturor unitatior care au participat a efectuarea cercetarii terenuui de
fundare-
- caracteristicie topo!rafice, !eomorfoo!ice, "idroo!ice si seismice ae ampasamentuui-
+4 incadrarea preaa+ia a ucrarii intr-o anumita cate!orie !eote"nica-
c4 sinte*a informatiior o+tinute din investi!area terenuui de fundare8
- voumu de ucrari reai*ate-
- metodee, utia.ee si aparatura foosite-
- datee caendaristice intre care s-au efectuat ucrarie de teren si de a+orator-
- metodee foosite pentru recotarea, transportu si depo*itarea pro+eor-
- informatiie o+tinute in fa*a de documentare si de recunoastere a ampasamentuui, cantitatea si caitatea
dateor pree0istente privind parametrii !eote"nici ai straturior ce acatuiesc terenu de fundare-
- stratificatia pusa in evidenta-
- niveu apei su+terane si caracteru stratuui acvifer 3cu nive i+er sau su+ presiune4-
- caracteristicie de a!resivitate ae apei su+terane si, eventua, ae unor straturi de pamant-
- eventuaa e0istenta a unor presiuni e0cedentare ae apei in porii pamantuui 3fata de presiunea
"idrostatica4-
- re*utatee incercarior in a+orator si pe teren-
- fise sintetice pentru fiecare fora. sau sonda. desc"is, cuprin*and8 descrierea straturior identificate,
re*utatee sintetice ae incercarior de a+orator !eote"nic, re*utatee penetrarior standard - )PT 3daca este
ca*u4, niveurie de aparitie si de sta+ii*are ae apei su+terane 3a se vedea modeu din ane0a nr( II(14-
- reeveee sonda.eor desc"ise si eventuae reevee ae fundatiior constructiior invecinate-
- dia!rame, !rafice si ta+ee cuprin*and re*utatee ucrarior e0perimentae-
- +uetine sau centrai*atoare pentru anai*ee c"imice-
- panuri de situatie cu ampasarea ucrarior de investi!are, "arti cu particuaritatie !eoo!ico-te"nice,
!eote"nice, !eofi*ice si "idro!eoo!ice ae ampasamentuui sau a unei *one mai e0tinse 3daca este ca*u4-
- sectiuni !eoo!ice, !eote"nice, !eofi*ice, "idro!eoo!ice, +oc-dia!rame-
- ate date re*utate din ucrarie intreprinse(
#+servatii8
>uetinee de incercare care cuprind inre!istrarea tuturor dateor o+tinute in timpu incercarior si toate
eementee necesare verificarii cacueor care au condus a re*utatee incercarior respective se pastrea*a,
de re!ua, a unitatea ea+oratoare( Copii ae acestor +uetine vor fi inaintate +eneficiaruui, a cererea
acestuia(
4(2(2( Partea din studiu !eote"nic care se refera a evauarea informatiei !eote"nice va cuprinde8
a4 incadrarea definitiva a ucrarii intr-o anumita cate!orie !eote"nica sau a partior din ucrare in diferite
cate!orii !eote"nice-
+4 anai*a si interpretarea dateor ucrarior de teren si de a+orator si a re*utateor incercarior, avand in
vedere metodee de preevare, transport si depo*itare a pro+eor, precum si caracteristicie aparaturii si ae
metodeor de incercare(
Daca unee re*utate sunt eronate, nereevante, insuficiente sau imprecise, acest ucru tre+uie mentionat si
comentat in concordanta- daca este ca*u, se vor face propuneri pentru efectuarea unor ucrari supimentare-
c4 sectiuni 3profie4 caracteristice ae terenuui, cu deimitarea diferiteor formatiuni 3straturi4 pentru care
se sta+iesc vaorie caracteristice si vaorie de cacu ae principaior parametri !eote"nici(
)e va preci*a modu de determinare a vaorior caracteristice si de cacu ae vaorior, ponderie acordate
diferiteor !rupuri de vaori 3determinate prin incercari in a+orator sau in situ, preuate din +anci de date
etc(4 si dispersia acestor vaori-
d4 evauarea sta+iitatii !enerae si ocae a terenuui pe ampasament-
e4 ampasamentu constructiei si sistemee constructive recomanda+ie, determinate de conditiie
!eote"nice, "idro!eoo!ice si seismice-
f4 adancimea si sistemu de fundare recomanda+ie-
!4 evauarea presiunii conventionae de +a*a si a capacitatii portante 3in ca*u fundarii directe4, precum si
a capacitatii portante estimate a piotior sau a +areteor 3in ca*u fundarii indirecte4-
"4 cacue de tasari pro+a+ie, presiuni critice, verificari ae sta+iitatii tau*urior e0cavatiior etc(-
i4 soutii de im+unatatire a terenuui 3daca este ca*u4-
.4 masuri in ca*u fundarii pe pamanturi cu caracteristici speciae8 sensi+ie a ume*ire, cu umfari si
contractii mari, ic"efia+ie, foarte compresi+ie, sensi+ie a in!"et, a!resive fata de constructii 3daca este
ca*u4-
F4 masuri speciae pentru prevenirea producerii de!radarior in constructiie e0istente, invecinate ceei
proiectate 3daca este ca*u4-
4 incadrarea terenurior in cate!oriie preva*ute de re!ementarie referitoare a ucrarie de terasamente-
m4 po*itia !ropior de imprumut si voumee disponi+ie 3daca este ca*u4-
n4 recomandari privind te"noo!iie de e0ecutie a ucrarior de fundare-
o4 masuri privind prote.area constructiei impotriva infitratiior apei su+terane si a ascensiunii capiare,
precum si pentru prevenirea antrenarii "idrodinamice din teren-
p4 masuri pentru protectia primara a +etonuui din fundatii(
CAPIT#$%$ 1
Investi!area terenuui de fundare pentru proiectarea ucrarior
de consoidare sau de rea+iitare a constructiior e0istente
1(&( Investi!area terenuui de fundare pentru proiectee de consoidare a constructiior e0istente si de
rea+iitare a constructiior, cu modificari structurae sau de incarcare, va contine in mod o+i!atoriu ucrari
de documentare si recunoastere, precum si, in functie de necesitati, ucrari de prospectare si de incercari din
cate!oriie aratate a pct( 2(/(2(
1(2( $ucrarie de documentare si de recunoastere vor urmari, in afara cue!erii informatiior !enerae
privind conditiie !eomorfoo!ice, !eote"nice si "idro!eoo!ice ae ampasamentuui, o+tinerea de date cu
privire a8
- proiectu constructiei initiae si detaierea sistemuui de fundare, precum si datee investi!arii initiae a
terenuui de fundare 3daca sunt disponi+ie4-
- documente intocmite in fa*a de e0ecutie a ucrarior de fundare, referitoare a8 receptia sapaturior de
fundare, ucrari ascunse, ucrari de im+unatatire a terenuui etc(-
- comportarea constructiei in timp si in specia evoutia tasarior-
- modificari structurae, e0cavatii in apropierea constructiei, e0istenta unor supraincarcari ocae-
- efectu seismeor ma.ore asupra constructiei si a terenuui adiacent-
- producerea unor fenomene care au afectat terenu de fundare sau structura constructiei 3inundari, incendii
etc(4(
1(/( $ucrarie de prospectare si de incercari vor cuprinde, dupa ca*8
- ce putin un sonda. desc"is sau un fora. cu recotare de pro+e de pamant pana a imita *onei de infuenta
a constructiei, in ca*u in care terenu de fundare nu este cunoscut-
- de*veiri a fundatiie constructiei cercetate, precum si ae fundatiior structurior invecinate 3daca
acestea vor fi infuentate de ucrarie de consoidare4-
- sonda.e desc"ise, fora.e sau ate ucrari de prospectare in *onee in care e0ista posi+iitatea ca terenu de
fundare sa fi provocat de!radari ae constructiei actuae(
In ca*u terenurior de fundare constituite din pamanturi sensi+ie a ume*ire 3P)%4, foarte compresi+ie,
antrena+ie 3sufo*iona+ie4 etc(, se vor efectua noi ucrari de prospectare si de determinare a proprietatior
pamanturior 3corespun*atoare starii acestora in perioada efectuarii cercetarii4 pana a imita *onei de
infuenta a constructiei in forma modificata 3consoidata sau e0tinsa4(
ANE:A Nr( II(&
a normativ
INDICATII
pentru determinarea *onei investi!ate in terenu de fundare,
pentru constructii de tip curent
A&( Pentru constructii care transmit terenuui incarcari predominant verticae, reai*ate in e0cavatii cu
adancime D <D 1 m8
a4 e0tinderea minima in pan va fi cea deimitata de conturu e0terior a constructiei-
+4 adancimea minima a *onei investi!ate se poate sta+ii a niveu a care se indepinesc simutan
urmatoaree conditii8
- efortu unitar vertica datorat constructiei devine mai mic decat &0? din vaoarea efortuui efectiv datorat
!reutatii proprii a straturior 3presiunea !eoo!ica4-
- contri+utia tasarii straturior situate su+ acest nive va fi mai mica decat &0? din tasarea cacuata pentru
straturie situate deasupra(
In ta+eu nr( II(&(& se fac recomandari privind adancimea minima a *onei investi!ate, pentru diferite
tipuri de fundatii, tinandu-se seama de dimensiunie pre*umate ae acestora(
A2( In ca*u unor ampasamente situate pe terenuri in panta avand diferenta de nive intre partea
superioara si +a*a e!aa cu D si in ca*u unor e0cavatii cu adancimea D C 1 m8
a4 e0tinderea minima in pan a *onei investi!ate in afara ampasamentuui va fi e!aa cu &,1D - de a imita
niveuui superior si e!aa cu D - de a +a*a-
+4 adancimea minima a *onei investi!ate va fi e!aa cu 2D - masurata de a niveu superior a terenuui,
dar nu mai mica de 1 m su+ cota minima a suprafetei potentiae de aunecare(
A/( In ca*u unor e0cavatii su+ niveu apei su+terane sau cand sunt preva*ute ucrari de epuismente,
adancimea *onei investi!ate se sta+ieste in functie de conditiie "idro!eoo!ice ocae, pentru a determina
po*itia si presiunea straturior acvifere care conditionea*a aceste ucrari(
Ta+eu nr( II(&(&

-----------------------------------------------------------------------------------------------
#elul 'u%datiei Ada%ci$ea $i%i$a a zo%ei i%)e"ti*ate "u( talpa 'u%datiei
-----------------------------------------------------------------------------------------------
#u%datii izolate "au talpi co%ti%ue De 6 ori lati$ea talpii dar %u $ai puti% de ? $
-----------------------------------------------------------------------------------------------
#u%datii ale caror e'ecte "e Lati$ea totala a *rupului de 'u%datii care "e i%'lue%teaza
i%'lue%teaza reciproc i% ada%ci$e
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0adiere Lati$ea radierului
-----------------------------------------------------------------------------------------------
#u%datii pe piloti "au (arete Lati$ea dreptu%*+iului i% care "e i%"crie *rupul de piloti
la %i)elul (azei ace"tora dar %u $ai $ica decat de > ori
dia$etrul ,"au lati$ea- (azei pilotului "au a (aretei
-----------------------------------------------------------------------------------------------

#+servatii8
&( In ca*u aparitiei in cuprinsu adancimii mentionate in ta+e a unor straturi acatuite din roci stancoase,
investi!area poate fi oprita a niveu imitei superioare a acestora, daca e0ista certitudinea continuitatii
acestor straturi in adancime(
2( In ca*u pamanturior macroporice sensi+ie a ume*ire, investi!area !eote"nica se de*ota pe intrea!a
!rosime a acestor straturi, daca nu se dispune de cercetari anterioare recente, efectuate in apropierea
ampasamentuui(
/( In ca*u fundatiior pe pioti sau pe +arete, adancimea *onei investi!ate se masoara de a niveu mediu
a +a*ei piotior sau a +areteor(
ANE:A Nr( II(2
a normativ
C#NTIN%T%$ #RIENTATIV
a cartarii !eoo!ico-te"nice in cadru studiuui !eote"nic pe
ampasamentu unor ucrari de constructii
>&( Prin cartarea !eoo!ico-te"nica a *onei ampasamentuui, pe panurie e0istente se transpun date
referitoare a8
- strati!rafie si tectonica-
- fenomene fi*ico-!eoo!ice-
- morfometrie si !eomorfoo!ie-
- !ropi de imprumut pentru ucrarie de terasamente(
>2( Datee strati!rafice si tectonice se o+tin prin8
- identificarea puncteor de aforiment-
- cercetarea diferiteor formatiuni, ori*onturi si niveuri itostrati!rafice, precum si sta+iirea directiei si
incinarii straturior, a accidenteor tectonice, a fisurior si a !raduui de aterare-
- corearea o+servatiior efectuate-
- coectarea pro+eor pentru anai*e de a+orator(
In ca*u ampasamenteor in care fundamentu !eoo!ic este situat a adancimi mai mari decat *ona de
infuenta a constructiei proiectate, se aprecia*a, de a ca* a ca*, oportunitatea cercetarior referitoare a
itostrati!rafie, tectonica si atee simiare(
>/( 6enomenee fi*ico-!eoo!ice se identifica prin o+servatii si cu a.utoru panuui de situatie,
deimitandu-se8
- *onee de aunecari 3casificate dupa ori!ine si activitate4-
- ero*iunie de adancime si de suprafata-
- crovurie, doinee etc(
>4( Eementee morfometrice 3pante, deniveari4 si !eomorfoo!ice 3camp, terase, versanti, unci, conuri
de de.ectie etc(4 se determina si se deimitea*a pe panuri de situatie, in coreare cu situatia !eoo!ica
o+servata in desc"ideri(
ANE:A Nr( II(/
a normativ
7ET#DE REC#7ANDATE
pentru prospectarea terenuui de fundare
C&( In afara ucrarior de fora.e sau de sonda.e desc"ise, cu preevare de pro+e, care sunt o+i!atorii
pentru orice investi!are a terenuui de fundare, se recomanda utii*area uneia sau a mai mutor metode de
prospectare indicate in ta+eu nr( II(/(&( 7etodee recomandate pentru cate!oria !eote"nica / se utii*ea*a,
in ca*u cercetarior pentru aceasta cate!orie, impreuna cu metodee indicate pentru cate!oria !eote"nica 2(
C2( Pe ampasamentee situate in *onee seismice avand vaoarea de varf a acceeratiei pentru proiectare
a3!4 CD 0,&2 !, conform Coduui P&00-&52002, se recomanda, pentru cate!oria !eote"nica 2 si mai aes
pentru cate!oria !eote"nica /, determinarea vite*ei de propa!are a undeor seismice de forfecare v3s4 prin
sonda.e seismice 3doHn-"oe, up-"oe sau cross-"oe4 pana a adancimi corespun*atoare imitei *onei de
infuenta a constructiei, dar nu mai mici de /0 m(
Ta+eu nr( II(/(&

+-------------------------------------------------------+----------------------------+
| | Lucrari reco$a%date |
| Tipul de tere% +------------+---------------+
| | Cate*oria | Cate*oria |
| |*eote+%ica 7| *eote+%ica 6 |
+-------------------------------------------------------+------------+---------------+
|Ni"ipuri "i %i"ipuri cu pietri" | .PT | CPT |
| | DP | PMT |
| | DMT | PLT |
+-------------------------------------------------------+------------+---------------+
|Pa$a%turi 'i%e de co%"i"te%ta ridicata ,I,c- | .PT | CPT |
|< 4>- | DP | CPTU |
| | DMT | PMT |
| | | PLT |
+-------------------------------------------------------+------------+---------------+
|Pa$a%turi 'i%e de co%"i"te%ta "cazuta ,I,c- | .PT | CPTU |
|9 4>- "i cu co%ti%ut de $aterii or*a%ice | CPT | PMT |
|$ai $are de ?5 | DMT | PLT |
| | #VT | |
+-------------------------------------------------------+------------+---------------+
|Pa$a%turi "e%"i(ile la u$ezire ,P.U- | |PLT - i% "o%daB|
| | | de"c+i" cu |
| | | i%u%dare |
+-------------------------------------------------------+------------+---------------+
|0oci "ta%coa"e | | 0DT |
+-------------------------------------------------------+------------+---------------+
|Le*e%da& | |
|.PT - pe%etrare "ta%dard | |
|DP - pe%etrare di%a$ica | |
|CPT - pe%etrare cu co% | |
|CPTU - pe%etrare cu co% cu $a"urarea pre"iu%ii i% pori| |
|PMT - deter$i%ari pre"io$etrice ,Me%ard "i altele- | |
|DMT - "o%daBe cu dilato$etrul plat ,Marc+etti- | |
|#VT - "o%daBe cu aparatul de 'or'ecare cu palete | |
|PLT - i%cercari cu placa | |
|0DT - i%cercari dilato$etrice i% roci "ta%coa"e | |
+-------------------------------------------------------+----------------------------+

ANE:A Nr( II(4
a normativ
INDICATII
privind minimu de incercari in a+oratoru !eote"nic

+---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+
| | Para$etri *eote+%ici de deter$i%at |
| Cate*oria de pa$a%t +---------------------------+---------------------------+------------------------------+
| ,.0 EN I.O /3?@@-7&744?- | Cate*oria *eote+%ica | Cate*oria *eote+%ica | Cate*oria *eote+%ica |
| | / | 7 | 6 |
+---------------------------------+---------------------------+---------------------------+------------------------------+
|Pa$a%turi 'oarte *ro"iere |- *ra%ulozitate |- *ra%ulozitate |- *ra%ulozitate |
|"i *ro"iere e!cepta%d | |- u$iditate |- u$iditate |
|%i"ipurile | | |- *reutate "peci'ica |
| | | |- co$pozitie $i%eralo*ica |
| | | | "i *rad de alterare
/
- |
| | | |- para$etrii rezi"te%tei la |
| | | | 'or'ecare
/
- |
+---------------------------------+---------------------------+---------------------------+------------------------------+
|Ni"ipuri |- *ra%ulozitate |- *ra%ulozitate |- *ra%ulozitate |
| | |- u$iditate |- u$iditate |
| | |- caracteri"tici de |- caracteri"ticile de |
| | | co$pactare ,Proctor-
/
- | co$pactare ,Proctor-
/
- |
| | |- coe'icie%tul de |- *reutate "peci'ica |
| | | per$ea(ilitate
/
- |- coe'icie%tul de |
| | | | per$ea(ilitate |
| | | |- *reutatea )olu$ica |
| | | |- *rad de i%de"are |
| | | |- para$etrii rezi"te%tei la |
| | | | 'or'ecare pe pro(e |
| | | | adu"e la porozitatea |
| | | | %aturala
/
- |
| | | |- rezi"te%ta la lic+e'iere
7
- |
| | | |- $odulul di%a$ic de |
| | | | de'or$atie tra%")er"ala |
| | | | G "i 'ractiu%ea di% |
| | | | a$ortizarea critica D
3
- |
+---------------------------------+---------------------------+---------------------------+------------------------------+
|Pa$a%turi 'i%e |- *ra%ulozitate |Acelea"i ca la cate*oria |Acelea"i ca la cate*oria |
| |- *reutate )olu$ica |*eote+%ica / "i i% $od |*eote+%ica 7 "i i% $od |
| |- u$iditate |"upli$e%tar& |"upli$e%tar& |
| |- li$ite de pla"ticitate |- $odulul de de'or$atie |- *reutate "peci'ica |
| | | edo$etric |- pre"iu%ea de |
| | |- para$etrii rezi"te%tei | preco%"olidare |
| | | la 'or'ecare |- coe'icie%tul de |
| | |- caracteri"ticile de | co%"olidare pri$ara |
| | | co$pactare ,Proctor-
/
- |- para$etrii rezi"te%tei |
| | |- coe'icie%tul de | la 'or'ecare e!pri$ati |
| | | per$ea(ilitate
/
- | i% 'u%ctie de e'orturile |
| | | | e'ecti)e "i de e'orturile |
| | | | totale |
| | | |- coe'icie%tul pre"iu%ii |
| | | | i% "tare de repau"
6
- |
| | | |- $odulul di%a$ic de |
| | | | de'or$atie tra%")er"ala |
| | | | G "i 'ractiu%ea di% |
| | | | a$ortizarea critica D
3
- |
+---------------------------------+---------------------------+---------------------------+------------------------------+
|Pa$a%turi cu co%ti%ut |Acelea"i ca la pa$a%turile |Acelea"i ca la pa$a%turile |Acelea"i ca la pa$a%turile |
|i% car(o%at ,$ar%oa"e- |'i%e |'i%e "i i% $od "upli$e%tar&|coezi)e "i i% $od "upli$e%tar&|
| | |- co%ti%ut i% CaCO6 |- co%ti%utul i% CaCO6 |
| | | |- u$'lare li(era
>
- |
| | | |- pre"iu%e de u$'lare
>
- |
+---------------------------------+---------------------------+---------------------------+------------------------------+
|Pa$a%turi "e%"i(ile |Acelea"i ca la pa$a%turile |Acelea"i ca la pa$a%turile |Acelea"i ca la pa$a%turile |
|la u$ezire ,P.U- |'i%e "i i% $od "upli$e%tar&|'i%e "i i% $od "upli$e%tar&|'i%e "i i% $od "upli$e%tar& |
| |- i%cercari i% edo$etru pe |- i%cercari i% edo$etru |- i%cercari i% edo$etru |
| | pro(e la u$iditatea | pe pro(e la u$iditatea | pe pro(e la u$iditatea |
| | %aturala "i i%u%date | %aturala "i i%u%date | %aturala "i i%u%date |
| | |- para$etrii rezi"te%tei |- para$etrii rezi"te%tei |
| | | la 'or'ecare pe pro(e | la 'or'ecare pe pro(e |
| | | i%u%date | i%u%date |
| | | |- i%cercari i% tria!ial |
| | | | cu u$ezire "i dru$ de |
| | | | e'ort i$pu"
/
- |
+---------------------------------+---------------------------+---------------------------+------------------------------+
|Pa$a%turi cu u$'lari |Acelea"i ca la pa$a%turile |Acelea"i ca la pa$a%turile |Acelea"i ca la pa$a%turile |
|"i co%tractii $ari ,PUCM- |'i%e |'i%e "i i% $od "upli$e%tar&|'i%e "i i% $od "upli$e%tar& |
| | |- u$'lare li(era |- u$'larea li(era |
| | |- li$ita de co%tractie |- li$ita de co%tractie |
| | |- pre"iu%ea de u$'lare |- pre"iu%ea de u$'lare |
| | | |- caldura $a!i$a de |
| | | | u$ezire |
| | | |- cur(a de co%tractie |
+---------------------------------+---------------------------+---------------------------+------------------------------+
|Pa$a%turi cu co%ti%ut | |Acelea"i ca la pa$a%turile |Acelea"i ca la pa$a%turile |
|ridicat de $aterii or*a%ice | |'i%e "i i% $od "upli$e%tar&|'i%e "i i% $od "upli$e%tar& |
|,pe"te ?5- "i co%"i"te%ta | |- co%ti%ut i% $aterii |- co%ti%ut i% $aterii |
|"cazuta ,I,c- 9 4>- | | or*a%ice | or*a%ice |
| | |- coe'icie%tul de |- i%dicele de co$pre"iu%e |
| | | co%"olidare pri$ara | coe'icie%tul de |
| | | | co%"olidare "ecu%dara |
+---------------------------------+---------------------------+---------------------------+------------------------------+


&
4 Incercari care se e0ecuta in anumite situatii, cerute de specificu constructiei(

2
4 Numai pentru nisipuri fine si nisipuri prafoase saturate, situate in suprafata terenuui, pe ampasamente
cuprinse in *onee seismice avand a3!4 CD 0,&2 ! 3conform Coduui P&00-&820024(

/
4 In ca*u ucrarior de sustinere a sapaturior cu adancimea D C 1 m(

4
4 Numai pe ampasamente situate in *onee seismice avand a3!4 CD 0,&2 ! 3conform Coduui
P&00-&820024(

1
4 Cand apare posi+ia decopertarea straturior cu continut in car+onat 3marnoase4(
ANE:I >I>$I#'RA6ICA
Documente normative de referinta8
)TA) &2425/-J78 Teren de fundare( Cercetarea prin sonda.e desc"ise e0ecutate in pamanturi
)TA) &24254-J18 Teren de fundare( Cercetari !eote"nice prin fora.e e0ecutate in pamanturi
)TA) /A10-J&8 'eote"nica( Terminoo!ie( )im+ouri si unitati de masura
)TA) 2014-778 Teren de fundare( Adancimi ma0ime de in!"et( Eonarea teritoriuui Romaniei
)R EN I)# &42JJ-&82004( Cercetari si incercari !eote"nice( Identificarea si casificarea pamanturior(
Partea &8 Identificare si descriere
)R EN I)# &42JJ-282001( Cercetari si incercari !eote"nice( Identificarea si casificarea pamanturior(
Partea 28 Principii pentru o casificare
)R EN I)# 22472-282002( Cercetari si incercari !eote"nice( Incercari pe teren( Partea 28 Incercare de
penetrare dinamica
)R EN I)# 22472-/82002( Cercetari si incercari !eote"nice( Incercari pe teren( Partea /8 Incercare de
penetrare standard
ANE:A Nr( II(1

U%itatea e!ecuta%ta 11111111111111111111111111111 Data i%ceperii "o%daBului 11111111111111111111111
A$pla"a$e%t 1111111111111111111111111111111111111 Data ter$i%arii "o%daBului 111111111111111111111111111
Co%tract %r1 1111111111111111111111111111111111111

6I)A )INTETICA A )#NDAK%$%I 'E#TE@NIC Nr( (((((((((((((

+---------+---------+--------+---------+----------+----------+---------------------
+-------------------------------------------+
| | | | | | | P0O2A | G0ANULOFITATE
|
| | | | | | | |
|
| COTA |ADANCIMEA|G0O.IMEA|P0O#ILUL |N1H1 - Apa|DE.C0IE0EA+------------+--------+-----------------------------------
+-------|
|A2.OLUTAC| | |LITOLOGIC|"u(tera%a |.T0ATULUI |NUMA0 P0O2A | | DI.T0I2UTIE |C,u-
= |
|0ELATIVA | | | | | |,TUL2U0ATAC |ADANCIME| P0OCENTUALA |
d?4Cd/4|
| | | | | | |NETUL2U0ATA-| | |
|
+---------+---------+--------+---------+----------+----------+------------+--------+------+----+-----+-------+---------
+-------|
| $ | $ | $ | - | $ | | - | $ |Ar*ila|Pra'|Ni"ip|Pietri"|2olo)a%i"| -
|
+---------+---------+--------+---------+----------+----------+------------+--------+------+----+-----+-------+---------
+-------|
| / | 7 | 6 | 3 | > | ? | ; | @ | A | /4 | // | /7 | /6 | /3
|
+---------+---------+--------+---------+----------+----------+------------+--------+------+----+-----+-------+---------
+-------|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
+---------+---------+--------+---------+----------+----------+------------+--------+------+----+-----+-------+---------
+--------
+--+----+----+----+----+-----+--+--+----+----+--+--+----------------------+---------------+----+----------+
| | | | | | | | | | | | | COMP0E.I2ILITATE | 0EFI.TENTA |.PT | |
| | | | | | | | | | | | | IN EDOMET0U | LA #O0#ECA0E | | |
| | | | | | | | | | | | +-----+----+-----+--+--+--+---+--+--+--+----+O2.E0VATII|
|G |G,L-|G,P-|I,P-|I,C-| H |% |e |.,r-| I | | |M744-|E744|i,$6-| | |J | c | | | | N | |
| | | | | | | | | | | | | 644 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+----+----+----+----+-----+--+--+----+----+--+--+-----+----+-----+--+--+--+---+--+--+--+----+----------+
|5 | 5 | 5 | 5 | - |INC$
6
|5 |- | - |c$C"| | | IPa | 5 | 5 | | |K |IPa| | | |lo)1| - |
|--+----+----+----+----+-----+--+--+----+----+--+--+-----+----+-----+--+--+--+---+--+--+--+----+----------+
|/>| /? | /; | /@ | /A | 74 |7/|77| 76 | 73 |7>|7?| 7; | 7@ | 7A |64|6/|67|66 |63|6>|6?| 6; | 6@ |
|--+----+----+----+----+-----+--+--+----+----+--+--+-----+----+-----+--+--+--+---+--+--+--+----+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+----+----+----+----+-----+--+--+----+----+--+--+-----+----+-----+--+--+--+---+--+--+--+----+----------+

N#TA8
In functie de necesitatea studiuui !eote"nic, se competea*a cooanee corespun*atoare ator tipuri de
determinari si se fac p reci*ari in cooana L#+servatiiL(
In cooana 7 se recomanda utii*area unor semne conventionae pentru tipu pro+eor preevate 3aceste
semne tre+uie e0picitate4(

I%toc$it Veri'icat