Sunteți pe pagina 1din 14

METODOLOGIA ORGANIZRII I DESFURRII

EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR


Prezenta metodologie a fost elaborat n temeiul prevederilor urmtoarelor documente:
1. Legea educaiei naionale nr !"#$!!:
2. Legii nr #%%"#$$& privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i completrile ulterioare;
3. Ordinul nr '(&("#$!' privind aprobarea metodologieicadru de organizare i desf urare a e!amenelor
de licen "diplom i diserta ie;
#. )G nr &$&"#$$* privind organizarea i desfurarea studiilor universitare de masterat;
$. )G nr !%("#$!' privind organizarea i func%ionarea &inisterului 'duca%iei (a%ionale;
). OME+TS &,&("'! iulie #$!# privind domeniile i programele de studii universitare de masterat evaluate
de *+*,-., organizate n cadrul institu%iilor de nv%m/nt superior
0. METODOLOGIA de organizare a e!amenelor de finalizare a studiilor n nv%m/ntul superior 1
e!amene de absolvire, licen%, diplom, selec%ie, diserta%ie, n cadrul Uni-er.i/0ii 1O-idiu.2 din
+on./ana n anul universitar 22122213
I ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LI+EN3 " DISERTA3IE
1. Programele de studii pentru care se organizeaz e!amen de finalizare a studiilor sunt:
*rtele spectacolului 3*ctorie4 1 studii universitare de licen%;
*rtele spectacolului 3,oregrafie4 1 studii universitare de licen%;
-nterpretare muzical 1 canto 1 studii universitare de licen%;
Pedagogie muzical 1 studii universitare de licen%;
Pedagogia artelor plastice i decorative 1 studii universitare de licen%;
*rta spectacolului liric 1 studii universitare de masterat;
*rta educa%ie muzicale studii universitare de masterat;
*rta actorului de music5all studii universitare de masterat;
'duca%ia vizual prin studiul peisa6ului i figurii 1 studii universitare de masterat.
1 2. Probele " subprobele e!amenului de licen% sunt orale, practice i scrise, n func%ie de op%iunile
studen%ilor;
3. 7ucrarea de licen% " diserta%ie se elaboreaz conform *ne!ei prezentei metodologii;
$. 8nscrierile se fac la secretariatul facult%ii, candida%ii vor depune o cerere i 2 e!emplare ale lucrrii de
licen% " diserta%ie;
). 7ucrrile de licen% " diserta%ie trebuie s aib minimum $2 de pagini;
0. 8ndrumtorii vor preda referatele asupra lucrrilor ndrumate i notele acordate cu dou zile nainte de
nceperea probelor;
ROMANIA
MINISTERUL EDU+A3IEI NA3IONALE
UNI4ERSITATEA 5O4IDIUS5 DIN +ONSTAN3A
67dul Ma8aia !#&9 ,$$(#: +on./ana
Tel"Fa;< &$7#&!7 *$*&*:9 (!!(!#9 *!%':#9 $:#'!(!###
E78ail< rec/ora/#=uni-7o-idiu.ro
>e?@age< AAAuni-7o-idiu.ro
9. ,omisia de e!amen la specializarea -nterpretare muzical 1 ,anto i rezerv dreptul de a selecta din
lucrrile prezentate n recitalul de arii sau recitalul de liedoratoriu;
12. 7a specializrile -nterpretare muzical 1 ,anto i *rtele spectacolului, probele" subprobele practice se
nregistreaz pe suport video.
11. 7ucrrile de licen% pot avea doi coordonatori tiin%ifici.
12. 7a specializarea Pedagogia artelor plastice i decorative, e!pozi%ia aferent Probei a --a de e!amen se
organizeaz cu cel pu%in 3 zile naintea datei de desfurare a acesteia.
13. ,andida%ii vor da o declara%ie n care se va men%iona c nicio parte a lucrrii de licen% " diserta%ie nu
con%ine comentarii, aplica%ii sau studii publicate identic de al%i autori sau incluse n alte alte publica%ii fr citare i
trimitere la sursa folosit.
II +ON3INUTUL EXAMENULUI DE LI+EN3
II! Do8eniul< MUZI+
II!! Brogra8 ./udii de licen0< INTERBRETARE MUZI+AL 7 +ANTO
Bro?a !
1.*. 'valuarea colocvial a cunotin%elor fundamentale aferente rolului de oper sau recitalului de arii prezentate
n recital 3prezentarea lucrrii de licen 4 1 $ credite;
1.:. +ecital de lied"oratoriu 1 $ credite.
Bro?a #
.pectacol sau recital de arii de oper. 22 credite.
TEMATI+ @ro?a !6C
Proba const n sus%inerea unui recital alctuit din urmtorul repertoriu 3la alegere4:
;n ciclu integral sau o parte a unui ciclu 3minimum ) piese vocalcamerale: lieduri, melodii, c/ntece, etc.4, cu
posibilitatea completrii.
&inimum 3 lieduri i ma!imum ) din crea ia aceluia i compozitor 3c5iar dac nu fac parte din acela i ciclu4 sau
din crea iile a doi compozitori unite tematic, stilistic sau prin limba n care au fost compuse respectivele piese
i"sau o arie p/n la ma!imum trei arii de oratoriu. 7iedurile i ariile nsumate reprezint un minimum de ) piese.
*riile, iar acolo unde este posibil i alte pr i ale unei lucrri vocal simfonice 3duete, triouri, cvartete4<<"
&inimum # arii din repertoriul vocalsimfonic: oratorii, misse, motete, re=uieme, etc.
< +epertoriul se poate interpreta i cu partitur.
<<,u colaborarea altor absolven i.
TEMATI+ @ro?a #
Proba const n sus%inerea unui rol 3sau mai multe4 din lucrarea :al la .avo> de Paul *bra5am, sau n sus%inerea
unui recital de ) arii de oper i operet, interpretate din memorie 3minimum 32 minute4.
Pentru varianta a --a, ariile vor fi selectate din lucrri de gen apar in/nd diferitelor perioade muzicalstilistice
studiate pe parcursul celor patru ani ai programului de licen al specializrii -nterpretare muzical,anto 3conform
planului de nv m/nt4.
+RITERII DE NOTARE A BRO6EI !
Bro?a !A
Prob oral evaluarea colocvial a cunotin%elor fundamentale av/nd ca tem rolul de oper sau recitalul
de arii.
*precierea se va face prin note de la 1 la 12 i va avea la baz urmtoarele criterii:
,antitatea i valoarea informa%iilor 3 p.
Puterea de sintez n e!punerea datelor i ideilor 3 p.
Puterea apreciativ 3valorizarea informa%iilor i a elementelor de cultur muzical4 2 p.
,alitatea e!punerii 1 p.
?in oficiu 1 p.
@A@*7 12 P;(,@'
Pondere n notarea probei 1 $2B
Bro?a !6
Prob practic, recital de liedoratoriu.
*precierea se va face prin note de la 1 la 12 i va avea la baz urmtoarele criterii:
(ivelul e!ecu%iei te5nice 3 p.
+ealizarea sonorit%ii de ansamblu 2 p.
(ivelul de n%elegere a repertoriului interpretat 2 p.
(ivelul creativit%ii i al personalit%ii artistice 2 p.
?in oficiu 1 p.
@A@*7 12 P;(,@'
Pondere in notarea probei 1 $2B
+RITERII DE NOTARE A BRO6EI #
*precierea se va face prin note de la 1 la 12 i va avea la baz urmtoarele criterii:
,alit%i vocale 3 p.
'!presivitatea dramatic 2 p.
+espectarea stilului i corectitudinea interpretrii partiturii 2 p.
?in oficiu 1 p.
@A@*7 12 P;(,@'
Pondere n notarea probei 122B.
II!# Brogra8 ./udii de licen0< BEDAGOGIE MUZI+AL
Bro?a !
1.*. la alegere din:
@eorie i solfegiu 3oral4, -storia muzicii 3scris4 i Corme muzicale 3scris4 1 D credite;
1.:. la alegere din:
.isteme de educa%ie 3scris4 i ?iri6at 3practic4 1 0 credite;
Bro?a #
Prezentarea i sus%inerea lucrrii de licen% 1 1$ credite.
TEMATI+ I 6I6LIOGRAFIE
! ISTORIA MUZI+II
@ematic:
Apera n secolul al EF--lea, Premise i rsp/ndire n -talia, Cran%a, *nglia i Germania;
Georg Criedric5 Haendel 1 de la oper la oratoriu;
,rea%ia lui I... :ac5 1 un monument al sintezelor i al desc5iderii spre viitor;
Cranz Iosepf Ha>dn i rolul su n cristalizarea simfoniei i al cvartetului de coarde;
,rea%ia lui J.*. &ozart de la stilul gallant 3KrococoL4 la desv/rirea g/ndirii muzicale clasice;
7. van :eet5oven 1 un nou monument al sintezelor i al desc5iderii spre viitor;
@endin%e estetice i stilistice n muzica secolului EE. (eoclasicismul; -mpresionismul; '!presionismul; Mcolile
na%ionale;
Personalit%i ale culturii muzicale rom/neti 1 G. 'nescu 1 crea%ia instrumental de camer; G. 'nescu 1 crea%ia
simfonic; G. 'nescu 1 opera Oedip; &. Iora; P. ,onstantinescu;
&uzica rom/neasc contemporan: tendin%e estetice i stilistice; personalit%i.
6i?liograDie<
:entoiu, P. 1 ,apodopere enesciene, 'd. &uzical, :ucureti, 19D#;
:erger, J. G. 1 &uzica simfonic, vol. --F, 'd. &uzical, :ucureti, 1902, 190#, 190), 1900;
:erger, J. G. 1 G5id pentru muzica instrumental de camer, 'd. &uzical, :ucureti, 19)$;
,5aille>, I. 1 #2222 ani de muzic, 'd. &uzical, :ucureti, 19)0;
,onstantinescu, G. 1 ,/ntecul lui Arfeu, 'd. 'minescu, :ucureti, 1909;
,osma, A.7. 1 Hronicul muzicii rom/neti, vol. F--, F----, 'd. &uzical, :ucureti, 19D), 19DD;
,osma, A.7. 1 Aedipul enescian, 'd. &uzical, :ucureti, 19)0;
,5ircoiaiu, +. 1 ,ultura muzical rom/neasc n sec. F---E-E, 'd. &uzical, :ucureti, 1992
GroveNs ?ictionar> of &usic and &usiciens;
-liu%, F. 1 ?e la Jagner la contemporani, vol. -, --, ---, -F, F, 'd. &uzical, :ucureti;
Popoviv, ?. 1 &uzica coral rom/neasc, 'd. &uzical, :ucureti, 19));
Mtefnescu, -oana, A istorie a muzicii universale, vol. -, --, ---, 'd. &uzical, :ucureti;
Farga, A. 1 Arfeul moldav i al%i ase mari ai secolului EE, 'd. &uzical, :ucureti, 19D1
# TEORIA MUZI+II E SOLFEGIU
Proba de Solfegiu la prima vedere const n intonarea corect i e!presiv a unei melodii e!trase din crea%ia
muzical rom/neasc sau universal sau a unei melodii create n scop didactic 1 solfegiu 1 care s cuprind at/t
probleme te5nice cu un nalt grad de dificultate ritmic i intona%ional, c/t i stilistice.
6i?liograDie<
,olec%ii, culegeri sau elaborri proprii de solfegii pentru uzul studen%ilor din centre universitare.
' FORME I ANALIZE MUZI+ALE
@ematic:
&orfologia formei muzicale: form, motiv, perioad, articula%ie;
Corme strofice;
Corme cu refren. +ondoul;
Corme varia%ionale. @ema cu varia%iuni;
Corme tematice dezvolttoare. Cuga. .onata.
6i?liograDie<
:ug5ici, ?. 1 Cormele muzicale; 7ied, +ondo, Faria%iuni, Cug, 'd. &uz., :ucureti, 19)9
:ug5ici, ?. 1 .uita i sonata, 'd. &uzical, :ucureti, 19)$
,iortea, @. 1 ,vartetele de :eet5oven, 'd. &uzical, :ucureti, 19)D
<<< 1 ?ic%ionar de termeni muzicali, 'd. Mtiin%ific i enciclopedic, :ucureti, 19D#
Herman, F. 1 Ariginile i dezvoltarea formelor muzicale, 'd. &uzical, :ucureti, 19D2
Herman, F. 1 Cormele muzicale ale classicilor vienezi, ,onservatorul KG. ?imaL, ,lu6, 1903
@imaru, F. 1 Principiul stroficit%ii, *cademia de muzic KG. ?imaL ,lu6(apoca, 199#
@odu%, .. 1 Cormele muzicale ale :arocului n operele lui I. .. :ac5, 'd. &uzical, :ucureti,
vol, -, --, ---, 19)9, 1903, 190D
Foiculescu, ?. 1 Polifonia :arocului n lucrrile lui I. .. :ac5, Cuga, ,onservatorul KG. ?imaL,
,lu6, 19D)
Foiculescu, ?. 1 Cuga n crea%ia lui I. .. :ac5, 'd. &uzical, :ucureti, 2222
& SISTEME DE EDU+A3IE
@ematic:
,rea%ii universale contemporane n domeniul metodologiei educa%iei muzicale.
'ducarea sim%ului estetic prin metode, procedee i te5nici de dezvoltare a creativit%ii.
?imensiunea cultural a profesorului de educa%ie muzical ntrirea i dezvoltarea corela%iei dintre disciplina
educa%ie muzical i alte discipline din sfera disciplinelor umaniste.
-mportan%a 6ocului didactic n sistemele actuale de educa%ie muzical.
-mportan%a sistemelor de educa%ie muzical n cultivarea creativit%ii i dezvoltarea personalit%ii elevului n raport
cu valorile culturale na%ionale.
6i?liograDie<
,sire, -osif 1 'duca%ia muzical din perspectiva creativit%ii, 'd. ;(&:, :ucureti, 199D.
(edermaier, *strid 1 'duca%ie muzical modern, 'd. Hora, .ibiu, 1999.
Fasile, Fasile 1 &etodica educa%iei muzicale, 'd. ;(&:, :ucureti, 2222.
:rbuceanu, Fasile 1 ?ic%ionar de instrumente muzicale, 'd. @eora, :ucureti, 222#.
( DIRIFAT +OR
Proba de Dirijat cor const n diri6area a dou piese, una cu partitur cealalt din memorie, analiza
lucrrilor prezentate din punct de vedere diri6oral i e!punerea oral de date referitoare la compozitori i ncadrarea
lucrrilor n perioadele de crea%ie corespunztoare.
@ematic:
G.P. da Palestrina *lma redemptoris mater
,laudio &onteverdi 7asciate mi morire din memorie
Passereau -l est bel et bon
J.*. &ozart :enedictus 3missa n ?o4
*. :rucOner Graduale 1 7ocus iste din memorie
Cr. Poulenc @enebrae factae sunt
G5. ?ima Piua ninge din memorie
Gavriil &usicescu ,oncertul nr. 1 1 P -
.abin ?rgoi :n%eana
(. ;rsu 7ino 7eano i ?e doi din memorie
@. Iarda & luai, luai din memorie
:oris ,obasnian Ioc ?obrogean
6i?liograDie<
:ena, *ugustin ,urs practic de diri6at coral, 'd. &uzical, :ucureti, 19$D
Husson, +aoul Focea c/ntat, 'd &uzical, :ucureti, 19)D
:otez, ?..?. 1 tratat de c/nt i diri6at coral, vol. - i --, 'd. -,'?, :ucureti, 19D2 i 19D$.
Popescu &ariana, ,urs de diri6at: .tudiul vocal
Popescu &ariana, ,urs de diri6at: @e5nica diri6oral
Popescu &ariana, .inteze privind arta i te5nica diri6oral coral, 'd. 'uropolis, ,onstan%a, 222D
LU+RAREA DE LI+EN3
.ubiect la alegere din urmtoarele discipline: -storia muzicii, Colclor, 'stetic.
+RITERII DE NOTARE A BRO6EI I
1. -.@A+-* &;P-,--
'!amenul se va desfura pe baz de bilete con%in/nd subiecte din tematica anun%at.
*precierea se va face prin note de la 1 la 12 i va avea la baz urmtoarele criterii:
,antitatea i valoarea informa%iilor adunate pe baza parcurgerii bibliografiei 3 p.
Puterea de sintez n e!punerea datelor i ideilor 3 p.
Puterea apreciativ 3valorizarea informa%iilor i a elementelor de cultur muz.4 2 p.
,alitatea e!punerii 1 p.
?in oficiu 1 p.
@A@*7 12 P;(,@'
2. .A7C'G-; 7* P+-&* F'?'+'
'!amenul se va desfura pe baz de bilete e!trase de candida%i, iar rspunsul este obligatoriu, solfegiul
neput/nd fi sc5imbat.
8n cazul n care candidatul refuz s rspund, primete din oficiu nota 1 3unu4.
,andida%ii, programa%i la rspuns c/te # pe or, au timp s priveasc solfegiul, dar nu au voie sl intoneze
n prealabil.
*precierea se va face prin note de la 1 la 12 i va avea la baz urmtoarele criterii:
,orectitudinea intona%iei # p.
,orectitudinea e!ecu%iei ritmice i a tactrii msurii # p.
'!presivitatea e!ecu%iei 1 p.
?in oficiu 1 p.
@A@*7 12 P;(,@'
3. CA+&' M- *(*7-P' &;P-,*7'
'!amenul va fi scris i va consta ntro analiz pe baz de audi%ie muzical i partitur:
a4 audi%ia se va repeta de 3 ori;
b4 timp de lucru 3 ore;
*precierea se va face prin note de la 1 la 12 i va avea la baz urmtoarele criterii:
+ecunoaterea corect a formei 3 p.
,apacitatea de detaliere morfologic i structural 3 p.
,apacitatea de interpretare stilistic 3 p.
?in oficiu 1 p.
@A@*7 12 P;(,@'
#. .-.@'&' ?' '?;,*Q-'
*precierea se va face prin note de la 1 la 12 i va avea la baz urmtoarele criterii:
,antitatea i valoarea informa%iilor adunate pe baza parcurgerii bibliografiei 3 p.
Puterea de sintez n e!punerea datelor i ideilor 3 p.
Puterea apreciativ 3valorizarea informa%iilor i a elementelor de cultur muz.4 2 p.
,alitatea e!punerii 1 p.
?in oficiu 1 p.
@A@*7 12 P;(,@'
$. ?-+-I*@ ,A+
*precierea se va face prin note de la 1 la 12 i va avea la baz urmtoarele criterii:
Gradul de asimilare al te5nicilor de conducere a corului n func%ie de stil, epoc, autor, caracterul partiturii i tipul
forma%iei 3 p.
*naliza partiturii corale din punct de vedere diri6oral 3 p.
'!presivitatea e!ecu%iei 2 p.
'!punerea de date referitoare la compozitori i perioade de crea%ie 1 p.
?in oficiu 1 p.
@A@*7 12 P;(,@'
+RITERII DE ABRE+IERE BENTRU SUS3INEREA LU+RRII DE LI+EN3
7a aprecierea lucrrii de licen% vor fi luate n considerare urmtoarele criterii:
,antitatea i valoarea informa%iilor prezentate i cuprinse n lucrare
sau date suplimentare prezentate 3 p.
,apacitatea de sintez i logica e!punerii 3 p.
,alitatea sus%inerii: precizia terminologiei i valoarea tiin%ific a
acesteia, cursivitatea e!punerii, coeren%a nln%uirii ideilor 3 p.
?in oficiu 1 p.
@A@*7 12 P;(,@'
II# Do8eniul< TEATRU
II#! Brogra8e ./udii de licen0<ARTELE SBE+TA+OLULUI GA+TORIEH
ARTELE SBE+TA+OLULUI G+OREGRAFIEH
Bro?a !< E-aluarea cunoI/inelor Dunda8en/ale Ii de .@eciali/a/e
A 'valuare, prin e;a8en oral, a cunotin%elor fundamentale 1 -storia teatrului
6 'valuare, prin e;a8en @rac/ic9 a disciplinelor de specialitate +epertoriu
Bro?a #< BreJen/area Ii .u.inerea lucr0rii de licen0
+ Prezentarea spectacolului
D .us%inerea lucrrii de licen% 7 se elaboreaz pe baza rolului realizat "crea%iei coregrafice, ntr
un spectacol public prezentat la proba #+.
TEMATI+ LI+EN3
I./oria /ea/rului universal 3*.*, *.,4
1. Poetica lui *ristotel ilustrat n tragedia greac: E.cKil 1 Arestia
3*gamemnon, ,5oeforele, 'umenidele4, SoDocle 1 Aedip rege, *ntigona, Euri@ide 1 &edeea.
2. @eatrul n +enaterea italian: N MacKia-elli, +o88edia dell2ar/e 3surse de inspira%ie, scenarii,
persona6e generice, teoretizri4.
3. +enaterea spaniol: +alderon de la 6arca 1 Fia%a e vis, Lo@e de 4gea 1 ,/inele grdinarului
#. ?rama s5aOespearian: Ro8eo Ii Fulie/a9 )a8le/9 Regele Lear
$. ,lasicismul francez: teoretizri, reprezentan%i, capodopere 3+orneille9 Racine9 Moliere, 6oileau4.
). .ecolul luminilor: teoretizri 3G E Le..ing9 D Didero/4, reprezentan%i, capodopere: F ScKiller 1 -ntrig
i iubire"Ho%ii, F > Goe/KeCaust, + Goldoni 1 .lug la doi stp/ni, B A + de 6eau8arcKai. 1
(unta lui Cigaro.
0. @eatrul realist rus n a doua 6umtate a sec E-E: N 4 Gogol9 A N O./ro-.Li9 L N Tol./oi9 AB +eKo-
D. ?iversificarea curentelor literare n a doua 6umtate a sec E-E: naturalism, simbolism i realism 3) I?.en9
G6 SKaA9 A S/rind?erg4.
9. ?ramaturgia ntre tradi%ie i inova%ie n prima 6umtate a sec. EE: L Birandello9 F G Lorca9 Tenne..ee
>illia8.9 6 6recK/
12. @eatrul revolu%ionar rus: Ma;i8 GorLi9 MaiaLo-.Li
I./oria /ea/rului ro8Mne.c GASAH
1. ,ontribu%ia lui 4 Alec.andri la dezvoltarea teatrului rom/nesc: ,iclul ,5iri%elor, dramele istorice.
2. ?ramaturgia lui I L +aragiale ntre comic i tragic: A scrisoare pierdut, A noapte furtunoas, ?ale
carnavalului, (pasta.
3. ?ramaturgia istoric rom/neasc: 6B )a.deu +zvan i Fidra, Al Da-ila Flaicu Fod, 6 /
Dela-rancea 1 *pus de soare.
#. ?ramaturgia n perioada interbelic: A Nirie.cu Gai%ele, T MuIa/e.cu 1 @itanicvals, GM
Za8Dire.cu 1 ?omnioara (astasia, L 6laga 1 &eterul &anole.
$. @eatrul rom/nesc postbelic: E Ione.co 1 ,/ntrea%a c5eal, +inocerii, ) Lo-ine.cu 1 &oartea unui artist,
Marin Sore.cu 1 -ona, +ceala, * treia %eap.
6i?liograDia
*ristotel, Poetica, :ucureti, -+-, 199D
:ergson, Henri, Teoria rsului, -ai, -nstitutul european, 199D
:erlogea, -leana, Istoria teatrului universal, -, *ntic5itatea, 'vul mediu, :ucureti: '?P, 19D1
,linescu, G. Scriitori strini, :ucureti:'7;, 19)0
,omarnescu, Petru, Scrieri despre teatru, -ai, Iunimea, 1900
?odds, '.+., Grecii i iraionalul, -ai: Polirom, 199D
?rmba, Avidiu, Istoria teatrului universal, :ucureti: .*',;7;7 -. A., 2222
Hegel, G.J. C., Despre art i poeie, I,II, :ucureti, &inerva, 1909
&orar, Fasile, !stetica" Interpretri i te#te, :ucureti, 'ditura ;niversit%ii :ucureti, 2223
Pandolfi, Fitto, Istoria teatrului universal, :ucureti: &eridiane, 1901
Popa, Fictor -on, Scrieri despre teatru, :ucureti, &inerva, 19)9
.adoveanu, -on &arin, Drama i teatrul religios n evul mediu, :ucureti: 'd. 'nciclopedic rom/n, 1902
;bersfeld, *nne, Termenii c$eie ai analiei teatrului, -ai, -nstitutul 'uropean, 1999
Fianu, @udor, !stetica, :ucureti, Arizonturi, f. a. Rdup edi%ia a ---a, 19#$S
Pamfirescu, -on, Panorama dramaturgiei universale, :ucureti: &eridiane, 1903
Pamfirescu, -on, Istoria universal a teatrului, :ucureti: '.P7*, 19)D
NOTAREA
'!amenele se nc5eie cu note de la 1 la 12, nota minim de promovare fiind $,22.
&edia e!amenului de licen% se calculeaz n felul urmtor:
Bro?a !
A E;a8en oral la di.ci@linele Dunda8en/ale.
I./oria /ea/rului uni-er.al Ii ro8Mne.c 7 pentru programul de licen% *rtele spectacolului 3actorie4
I./oria /ea/rului uni-er.al % pentru programul de licen% *rtele spectacolului 3coregrafie4
(otarea se face de ctre comisia de e!aminare. .e va face media notelor acordate, cu rotun6ire n limita a 2,$2
puncte.
6 E;a8en @rac/ic de .@eciali/a/e
Ele8en/e de Ar/a ac/orului 1 pentru programul de licen% *rtele spectacolului 3actorie4
Ele8en/e de Ar/0 coregraDic0 % pentru programul de licen% *rtele spectacolului 3coregrafie4
(otarea se face de ctre comisia de e!aminare. .e va face media notelor acordate, cu rotun6ire n limita a 2,$2
puncte.
No/a la @ro?a ! con./i/ue 8edia ari/8e/ic0 a no/elor o?inu/e de candida/ la A9 e;a8en oral Ii 69 e;a8en
@rac/ic
Bro?a #
+ Prezentarea spectacolului
D .us%inerea lucrrii de licen% 7 se elaboreaz pe baza rolului"coregrafiei realizat ntrun spectacol public
prezentat la proba #+. 3.us%inerea concep%iei asupra rolului"coregrafiei4.
(otarea se face de ctre comisia de e!aminare. .e va face media notelor acordate, cu rotun6ire n limita a 2,$2
puncte.
Ciecare membru al comisiei acord o not de la 1 la 12.
&ota final este media aritmetic a notelor o'inute de ctre candidat la Pro'a ( i Pro'a )"
Media 8ini80 de @ro8o-are a e;a8enului de licen0 e./e *9$$
*ltgoritmul de calcul este urmtorul:
Bro?a !< 3aTb4"2, din care:
aU3a1Ta2Ta3TVV.a!4"!, din care ! este W3
bU3b1Tb2Tb3TVV.b!4" !, din care ! este W3
Bro?a #< 3cTd4"2, din care:
cU 3c1Tc2Tc3TVVVV.c!4"!, din care ! este W3
dU 3d1Td2Td3TVV.d!4" !, din care ! este W3
No/a Dinal0 U 3nota Proba 1 T nota Proba 24"2
O?.
< *omisia de licen este format din minimum trei cadre didactice. Ciecare cadru didactic din comisia de licen% are
drept de notare. (otele se dau separat, pe un borderou de evaluare, care va nso%i lucrarea i ?F?ul la predarea
documentelor ctre secretariat.
+ezultatele e!amenelor, sus%inerea lucrrii ca i media e!amenului de licen% se aduc la cunotin%a candida%ilor prin
afiare la finele fiecrei probe.
II' Do8eniul< ARTE 4IZUALE
II'! Brogra8 ./udii de licen0< BEDAGOGIA ARTELOR BLASTI+E I DE+ORATI4E
Bro?a !
1.*. 'duca%ia estetic prin artele vizuale 3scris4 D credite
1.:. ?idactica activit%ilor vizualplastice 3scris4 0 credite
Bro?a #
Prezentarea i sus%inerea lucrrii de licen% 1 1$ credite
7ucrarea scris se elaboreaz pe baza unei lucrri practice n cadrul e!pozi%iei publice de licen% 3minim ) lucrri de
2,0 m"1m4.
7ucrarea scris trebuie s con%in fotografii cu toate lucrrile practice pe baza crora a fost elaborat lucrarea.
;na din cele ) lucrri rm/ne n proprietatea facult%ii.
TEMATI+ I 6I6LIOGRAFIE
1. '.@'@-,X
@ematic:
1. Abiectul esteticii 1 interpretri i defini ii. &etodologia esteticii.
2. .tructuri estetice. 'steticul naturii, al mediului, al muncii, al credin elor umane, al rela iilor interumane.
3. Faloarea estetic. *titudinea estetic. Gustul i idealul estetic.
#. ,ategoriile estetice 3frumosul, sublimul, tragicul, comicul; categorii estetice secundare: pateticul, gra iosul,
grotescul, agreabilul.4
$. *rta 1 definire, specific i func ii. ,lasificarea artelor. *rtele vizuale. Pictura i straturile ei.
). Apera de art: imaginea artistic; con inut i form in art; limba6ul artistic; stil i curent n art; universal
i na ional in art; crea ia i personalitatea artistic: aptitudinetalentgeniu; senzorialafectivra ional;
tradi ieinova iee!periment; libertatea artistic; viziunea artistic.
0. 'stetica receptrii. ,omunicare artistic. Faloare i accesibilitate n procesul receptrii.
D. ,ultura i educa ia estetic. 'duca ia estetic prin artele vizuale. ,ultura postmodern: abordri, teorii,
caracteristici. Problema Oitsc5uli i strategia educa iei culturale.
6i?liograDie<
1. <<< !stetic, 'd. *cademiei, :ucure ti, 19D3, partea a Fa, Apera de art, pp. 192230; ,rea ia artistic,
pp. 13D1)0.
2. *dorno, @5eodor, Teoria estetic, 'ditura Paralela #$, Piteti, 222$.
3. *le!andru ?ima, G+ndirea rom+neasc n estetic, ,lu6, 'ditura ?acia, 2223;
#. *ristotel, Poetica, :ucure ti, 'ditura -+-, 199D
$. *ssunto, +.: Peisajul i estetica , vol ---, 'd. &eridiane, 19D).
). *vermaite, +.: Despre gust i culoare , 'd. &eridiane, 1901.
0. :erger, +.: ,uta ia semnelor , 'd. &eridiane, 190D.
D. ,roce, :.: -reviar de estetic" !stetica n &uce, 'd. tiintifica, 1901.
9. ,roce, :enedetto, !stetica privit ca tiin i lingvistic general , :ucure ti, 'ditura ;nivers, 1901
12. ?abne> @oYnsend, Introducere n estetic, :ucure ti, 'ditura *77, 2222;
11. ?ufrenne &iOel, .enomenologia e#perienei estetice, 2 vol., 'ditura &eridiane,190).
12. ?ufrenne, &iOel, .enomenologia e#perienei estetice, :ucure ti, 'ditura &eridiane,190)
13. 'gon .endler, Icoana, imaginea nevzutului. Ele8en/e de /eologie9 e./e/ic09 /eKnic0, :ucure ti,
'ditura .ofia, 222$
14. 'ric Protter, Pictori despre pictur, te!te alese i adnotate de 'ric Protter i intregite cu te!te ale unor
arti ti rom/ni de tefan .toenescu, :ucure ti, 'ditura &eridiane, 1902
1$. C.J.I. .c5elling, .ilosofia artei, :ucure ti, 'ditura &eridiane, 1992
1). Cr. '. .c5leiermac5er, /ermeneutica, 'ditura Polirom, -a i, 2222
10. Criedric5 (ierzsc5e, &a terea tragediei in vol. De la 0polo la .aust :ucure ti, 'ditura &eridiane,
190D
1D. Criedric5 (ierzsc5e, 1oin a de putere , Aradea, 'ditura *ion, 1999
19. Georg .immel, *ontri'uii la estetic, Despre personaliti artistice, in vol. *ultura filosofic,
:ucure ti, 'ditura Humanitas, 2223
20. Gilbert ?urand, Ar/e i arKe/i@uri Religia ar/ei , :ucure ti, 'ditura &eridiane, 2223
21. Guido &orpurgo@agliabue, !stetica contemporan, Fol. 1T2, 'ditura &eridiane, 190)
22. Hegel, Georg Jil5elm Criedric5, Prelegeri de estetic, vol. -, --, 'd. *cademiei, :ucureti, 19)), 1902
23. Hippol>te @aine, .ilosofia artei, :ucure ti, 'ditura &eridiane, 1991
2#. -mmanuel Zant, *ritica .acultaii de 2udecare, 'ditura .tiin%ific i 'nciclopedic, 19D1
2$. -ngarden +oman, Studii de estetic, 'ditura ;nivers, :ucureti, 190D.
2). Ian :ialostocOi, O istorie a teoriilor despre art, :ucure ti, 'ditura &eridiane, 1900;
20. Iose Artega > Gasset, ?ezumanizarea artei i alte eseuri de estetic, 'ditura Humanitas, 2222
2D. Iose Artega > Gasset, .tudi despre iubire, 'ditura Humanitas, 222D
29. Zat5arine 'verett Gilbert, Helmut Zu5n, Istoria esteticii, :ucure ti, 'ditura &eridiane, 1902;
32. 7iiceanu, Gabriel, Om i sim'ol" Interpretri ale sim'olului n teoria artei i filoofia culturii , 'd.
Humanitas, 222$
31. 7iiceanu, Gabriel, Tragicul" O fenomenologie a limitei i depirii, :ucureti, 'd. ;nivers 190$, 'd.
Humanitas, 1993
32. 7uc Cerr>, /omo aest$eticus3 inventarea gustului n epoca democratic, :ucure ti, 'ditura &eridiane,
1990
33. &orar, F.: !stetic 4 Interpretari i te#te , 'd. ;niversit ii din :ucure ti, 2223; cap. --: *titudinea i
valoarea estetic, cap. ---: ,ategorii estetice, cp. F---: ,onceptul de form estetic, cap. -E: Apera de art
i momentele ei constituitive.
3#. &orar, F.: !stetica si filoofia 4 curs universitar, :ucure ti, 1992.
3$. &outsopoulos 'vang5elos, *ategoriile estetice, 'ditura ;nivers, :ucureti,190).
3). (icolai Hartman, !stetic, :ucure ti, 'ditura ;nivers, 190#
30. Patapievici, Horia+oman, Discernm+ntul modernirii, 'ditura Humanitas, 222#
3D. Platon, -anc$etul, n Opere complete, vol --, :ucuresti, 'ditura Humanitas, 2222
39. Platon, P$aidros, n Opere complete, vol --, :ucure ti, 'ditura Humanitas, 2222
40. Plesu, *ndrei, *ltorie n lumea formelor, &eridiane, 1974
41. Plesu, *ndrei, Oc$iul i lucrurile, &eridiane, 1986
42. Plesu, *ndrei, Pitoresc i melancolie, ;nivers, 1980
43. Plesu, *ndrei, Sensuri metafiice ale crucii 3colab.4, 'ditura Humanitas, 2007
##. Plotin, Despre .rumos, n Opere, vol. -, :ucure ti, 'ditura Humanitas, 2223
#$. .c5open5auer, *rt5ur, !stetica, 5umea ca voin i repreentare, 'ditura tiintifica, 190#
#). .c5open5auer, *rt5ur, Studii de estetic, 'ditura tiin ifica, 190#
#0. @5eodor 7ipps, !stetic % psi$ologia frumosului i a artei, 'ditura &eridiane, 19D0
#D. @5ierr> ?e ?uve, Kant dupa Duchamp, ,lu6(apoca, -dea ?esign [ Print, 2223
#9. @oYnsend, ?abne>: Introducere n estetic, 'd. *ll 'ducational, 2222
$2. @udor Fianu, !stetic, :ucure ti, 'ditura pentru 7iteratura, 19)D;
$1. ;mberto 'co 3coordonator4, Istoria frumuseii, :ucure ti, 'ditura +*A, 222)
$2. ;mberto 'co 3coordonator4, Istoria ur+tului, :ucure ti, 'ditura +*A, 2220
$3. ;mberto 'co, 0rta i frumosul n estetica medieval , :ucure ti, 1999
54. Vianu, Tudor , Studii de filosofie i estetica0 Dualismul artei, :ucure ti, 'ditura Gramar, 2221
55. Jassil> ZandinsO>, Spiritualul in art, :ucure ti, 'ditura &eridiane, 199#
$). Pa5aria ?.(: !stetica postmodern 3-4, 'd. ?osoftei, -a i, 2222; cap. -: ,lasificri conceptuale 3pp. 91$4,
cap. --: 'stetica artei contemporane 3pp.1))14, cap. -F: *vatariile criteriilor estetice
$0. Pa5aria, ?.(: 0ntinomicul n arta contemporan, 'd. ?osoftei, -a i, 1999; cap. ---: (oile realisme 3pp. )$
1$$4, cap. F-: *rta corporal 3pp. 23123)4, cap. F--: *nticompozi ia 3pp. 2302#34, cap. F---: *rta anti
avangardist 3pp. 2##2$)4.
2. ?-?*,@-,* *,@-F-@XQ-7A+ F-P;*7P7*.@-,'
@ematic:
1. -mportan a e!plorrii, e!ersrii i asimilarii opera iilor visualplastice n cadrul educa iei plastice
,onceptul de opera ii vizualplastice
,larificarea opera iilor vizualplastice
&odalit i de e!plorare, e!ersare, nv are a diferitelor opera ii vizual plastice
'!emplificri practice
2. -mportan a studierii, ntelegerii i aplicrii diferitelor paradigme vizualplastice n care sunt structurate
forma i spa iul n cadrul educa iei plastice
,onceptul de paradigme vizualplastice
Paradigme vizualplastice privind spa iul
&odalit i de e!plorare, ntelegere, e!ersare a diferitelor paradigme privind forma i spa iul n
domeniul artelor vizualplastice
'!emplificri practice
3. 'tapele proiectii didactice n cadrul activit ilor vizualplastice 3educa ia plastic4
-mportan a proiectrii didactice
Abiectivul educa ional 3obiectivul cadru, obiectivul de referin i opera ionalizarea obiectivului
de referin 4 n centrul proiectrii didactice
Proiectarea unei activit i de educa ie plastic 3se va da un obiectiv de referin 4 i unit ile de
nv are din Programa colar de educa ie plastic pentru clasele FF---. Pornind de la
informa iile date se vor parcurge urmatoarele etape ale proiectrii didactice
i. Precizarea clar a obiectivelor educa ionale ale unit ii de nv are
ii. .tabilirea resurselor educa ionale:
1. .tabilirea con inutului nv rii;
2. stabilirea resurselor psi5ologice;
3. .tabilirea resurselor materiale;
#. .tabilirea resurselor procedurale.
,onturarea strategiilor didactice optime
o &etode, materiale, mi6loace;
o .tabilirea scenariului didactic 3secven ele activit ii4;
o .tabilirea te5nicilor de evaluare;
#. '!plorarea, descoperirea, e!ersarea i asimilarea opera iilor visualplastice asupra formei i culorii de
ctre elevi
,onceptele de form i culoare
,onceptul de Kopera ii plasticeL
,larificarea i descrierea opera iilor vizualplastice aplicate formei i culorii
&odalit i de e!plorare, descoperire i e!ersare a diferitelor opera ii plastice3sc5i area unor
strategii posibile4
'!emplificarea practic a 1222 opera ii plastice aplicate formelor i culorilor 31$ pentru form i
$ pentru culoare4
$. ,um ini iem elevii n analiza imaginii plastice
-mportan a dezvoltrii capacit ii de receptarea mesa6ului vizualplastic
&odalit i, sc5eme de analiz a imaginii plastice
*plica ii practice, analiza morfologic"analiza sintactic
+ealizarea unei imagini plastice figurative sau nonfigurative, ntrun cadru la alegere folosind
diferite elemente i mi6loace plastice care s e!prime o stare. *nalizarea apoi a acestei imaginii
plastice.
O?.er-a ieO
@emele au n componen i e!emplificri practice, pe care le ve i e!ecuta cu: creioane, creioane colorate,
crbune presat, tu uri, cret colorat, pastel.
(u utiliza i culori de apa\
?esenele pot fi incluse n te!t, n mici casete, i pe parcurs ce face i analiza sintactic"morfologic, c/nd
vorbi i despre un anume element al limba6ului plastic sau o paradigm vizualplastic.
@otul se e!ecut pe foile de e!amen, cu col negru, pe care le ve i primi n ziua e!amenului.
7a e!amen te!tul se scrie cu pi! sau stilou cu cerneal albastr.
@ot ce se scrie sau deseneaz pe alte foi de 5artie"pe ciorne sunt anulate.
@impul de lucru este de 3 ore, de la ora anun rii subiectului.
6i?liograDie<
<<< 0l'um ,etodic, -nspectoratul .colar :ucure ti, 19D2
<<< Dicionar de art" .orme, te$nici, stiluri artistice. 'ditura &eridiane. :ucureti, 199$
<<< ,anualele alternative de educa ie plastic aprobate de &inisterul 'duca iei i ,ercetarii pentru clasele FF---
<<< Proiectarea curriculumului de baz. ]0l'um metodologicL., 199).
*ilincai ,ornel, 19D2, Introducere n gramatica lim'ajului viual, 'd. ?acia
*lain :outot, 199), Inventarea formelor, 'd. (emira
*llport G.J., Structura i devoltarea personalitii, :ucureti, 'd. ?idactic i Pedagogic,1991
:azin Germain, -storia avangardei n pictur, 'd. &eridiane, :ucure ti, 1903
:erger,+ , Descoperirea picturii,vol.-, --, ---, 'd.&eridiane,19)0
:erger,+, ,uta ia semnelor, 'd.&eridiane,190D
:ergin,*.', Psi$ologia procesului educa onal, '?P,190D
:ernard, 'dina,(678%(698" 0rta ,odern, 'dina :ernard; @raducere de 7ivia .z^sz, :ucureti, 'ditura &eridiane,
2222
:otez,rainic, *driana, Istoria 0rtelor Plastice. Fol. 1 si 2, :ucureti, 'ditura ?idactic si +.*., 199#
:rion &arcel, *rta abstract, 'd. &eridiane, :ucure ti, 1902
,ennino ,ennini, Tratatul de pictur, 'd. &eridiane, :ucureti, 1900
,erg5it,-., ,etode de inv m+nt, edi ia a --a, '?P,19D2
,ioca Fasile, Despre situa iile viual%plastice, 'd. ?acia, 2223
,ioca Fasile, !duca ie viual%plastic" *aiet de lucrari , 'd. 'urodidact, 222$
,onstantin ,ucos, G$id metodologic pt" aplicarea programelor colare din aria curricular arte pt. cl. -aE--a,
,(,
,onstantin ,uco , Pedagogie, Polirom, pag. 31132$, 30D39D, 2222
,onstantin ,uco , Programa colar de educa ie plastic pt. cl. FF---
,onstantin,P., *uloare, art, am'ient, 'd.&eridiane,1909
,osmovici, *., Psi$ologie general, -ai, 'd. Polirom, 199)
?ionisie din Curna, *arte de pictur, 'd. &eridiane, :ucureti,19D2
?ragu, *., ,ristea ..,Psi$ologie i pedagogie colar,,onstan%a, 'ditura Avidius ;niversit> Press, 2222
?ragu, *., Structura personalitii profesorului , :ucureti, 'd. ?idactic i Pedagogic,199)
Clorea Fasile, *rta romaneasca moderna si contemporana, 'd. &eridiane, :ucuresti 19D2
Gagne &.,+.,Principii de design ale instruirii, '?P, 1900 :ucure ti
Hasan _vonne, Paul :le i pictura modern , 'd. &eridiane, 1999
Henri Cocillon, Fia a formelor i elogiul m/inii, 'd. &eridiane, pag. ))9, 199$
7uO^cs, Georg, !stetic,@raducere ?e ?ieter Paul Cu5rmann, :ucureti, 'ditura &eridiane, 190#
&arc Havel, Te$nica ta'loului, 'd. &eridiane, pag. 33D39), 19D2
&ircea &iclea, Psi$ologie cognitiv, 'd. ?acia 3pag. )11#$, pag. 2222)#4, 199#
Aprescu, G., ,anual De Istoria 0rtei, Fol. 1. 'vul &ediu, +enaterea. Fol. --. :arocul i .ecolul al EF---7ea.
Fol. ---. .ecolul al E-Elea 3,lasicismul Mi +omantismul4. Fol. -F. .ecolul al E-Elea. +ealismul, -mpresionismul
Mi Post-mpresionismul, Fol. -F. Post-mpresionismul. Partea a --a.'di%ia a -Fa, :ucureti, 'ditura ;niversul,
19#)
Piaget, I., Dimensiuni interdisciplinare ale psi$ologiei, :ucureti, 'd. ?idactic i Pedagogic, 1902
Piaget, I., ;nelepciunea i iluiile psi$ologiei, :ucureti,'d. Mtiin%ific, 1902
+adu, -., Psi$ologie colar :ucuresti, 'd. Mtiin%ific, 190#
+udolf *rn5eim, 0rta i perceptia viuala, 'd. &eridiane, 1909
+udolf *rn5eim, .or a centrului viual, 'd. &eridiane, 199$
Mual -on, *uloarea cea de toate ilele" ,5iinu, `7umina`, 1993
.usal -on, Dictionar de 0rt" Termeni de atelier. 'd. .igma, 1993
Fenturi, 7ionel, ,um s ntelegem pictura, 'd. &eridiane, :ucure ti, 19DD
Pa5aria, ?.(., -storia artei contemporane, 'd. *rtes, - si, 222D
Plate, &., .undamentele psi$ologiei, :ucureti, 'd.;niversitar, 222)
www.artcyclopedia.com
III NOTAREA
'!amenele se nc5eie cu note de la 1 la 12, nota minim de promovare fiind $,22.
(ota la lucrarea de licen% se acord de comisie, pe baza sus%inerii acesteia n plen. Ciecare membru al
comisiei acord o not de la 1 la 12, nota final la lucrare fiind media aritmetic a acestor note, media minim fiind
$,22.
&edia e!amenului de licen% este media aritmetic a mediei notelor ob%inute la cele dou probe.
&edia minim de promovare a e!amenului de licen% este ),22.
+ezultatele evalurii subprobelor i ale sus%inerii lucrrii ca i media e!amenului de licen% se aduc la
cunotin%a candida%ilor prin afiare la sediul specializrii " secretariat, la finele fiecrei probe.
BROGRAME DE STUDII UNI4ERSITARE DE MASTERAT
'!amenul de diserta%ie const n:
o lucrare scris 3cu un nr. de $2 1 122 pag.4 conceput i redactat pe o tem aleas de candidat
n colaborare cu profesorul ndrumtor ;
demonstrarea cunoaterii tiin%ifice avansate a temei abordate, con%inut cu elemente de
originalitate n dezvoltarea i solu%ionarea temei, precum i modalit%i de validare tiin%ific ale acestora ;
capacitatea candidatului de a face cone!iuni ntre disciplinele studiate pe parcursul celor #
semestre, at/t sub aspect teoretic c/t i practic, inclusiv demonstrarea disponibilit%ilor analitice, sintetice,
precum i stadiul asimilrii te5nicilor de documentare universitar 1 academice.
*precierea se va face prin note de la 1 la 12 i va avea la baz urmtoarele criterii:
,antitatea i valoarea informa%iilor 3 p.
Puterea de sintez n e!punerea datelor i ideilor 3 p.
Puterea apreciativ 2 p.
,alitatea e!punerii 1 p.
?in oficiu 1 p.
@A@*7 12 P;(,@'
?ecan,
,onf. univ. dr. ?aniela Han%iu