Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT NR.

121/ 2014
Faza :
D.T.A.C.
MEMORIU TEHNIC
A. MEMORIU GENERAL
B. MEMORII PE SPECIALITATI:
a. Memoriu de arhitectura
b. Memoriu de rezite!ta
c. Memoriu de i!ta"atii
A. MEMORIU GENERAL
#. GENERALITATI
Prezenta documentatie tehnica a fost intocmita la solicitarea domnilor CONSTAN$A %ICTOR SI
TOMA CRISTINA pentru obtinerea in conformitate cu prevederile legii 50/1991,republicata cu completarile
si modificarile ulterioare ,a autorizatiei de construire in , judetul Ilfov, pe un teren din comuna Domnesti,
satul Domnesti, identificat prin P!" D# !$P!%!$#"& 'I D#I$I&!(# ! )*(P++I D#
P(*P(I#&!&#, in vederea e,ecutarii lucrarilor de construire - )*"%&(+I(# *)+I"&! P.$, +&II&!&I
%I I$P(#/$+I(# &#(#"01
&erenul pe care va fi e,ecutata constructia, este proprietate particulara 2i este situat in
intravilanul comunei Domnesti, conf1 )ertificat de +rbanism nr1 131 din 13/05/4015, eliberat de primaria
comunei Domnesti, avind o suprafata de 945100 mp curti constructii1
ucrarile propuse a se realiza se incadreaza in categoria de lucrari de construire, tipul de
constructie 6 construc7ii de locuit, e,ecutia fiind asigurata din fonduri proprii1
&.$ESCRIEREA OBIECTI%ULUI
&.#. AMPLASAMENT
8ecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele9
: la nord 6 *& 19
: la est 6 *& 1;
: la sud 6 I*" )*"%&!"&I" %I I*" I*"
: la vest 6 *& 15
&.&. CARACTERISTICI GENERALE ALE OBIECTI%ULUI
)aracteristicile terenului din amplasament sunt9
: zona seismica de calcul 9 ag<0130
: perioada de colt 9 &c<11;
zona climatica 9 II=
P1*1&1> 9 1115?>
)1+1&1 9 0140
B. MEMORII PE SPECIALITATI:
a. Memoriu de arhitectura
&.'. CARACTERISTICI SPECI(ICE ALE OBIECTI%ULUI
&.'.#. LOCUINTA P)M
&.'.#. a. AR*ITECTURA
: categoria de importanta 9 D=
: clasa de importanta 9 III @ alfa < 1,00 : cf1P100:1/4013A=
: grad de rezistenta la foc 9 I=
: numar de nivele 9 P.$
: aria construita 9 ?1100 mp
: aria construit:desfasurata 91;4100 mp
: aria utila 9145149 mp
: inaltimea la cornisa 9 51;3ml=
: inaltimea totala 9 B15B ml=
: destinatia spatiilor ce urmeaza a se construi 9 cf1 parte desenata=
aA structura de rezistenta 9 zidarie portanta=
C I"D(!%&(+)&+(!9
: fundatii 9funda7ie continua=
: elevatii 9soclu din beton armat=
: planseu cota . 0,00 9placa suport din beton slab armat=
C %+P(!%&(+)&+(!9
: pereti 9 zidarie din caramida=
: interiori si e,teriori 9 zidarie din caramida=
: planseu peste demisol 9 beton armat=
: planseu peste parter 9 beton armat=
: planseu peste mansarda 9 din lemn=
bA finisaje 9
C I"&#(I*!(#9
: pardoseli 9 parchet laminat si gresie=
: zugraveli 9 lavabile=
: timplarie 9 din lemn =
C #E&#(I*!(#9
: pereti 9 zugrFveli lavabile
: timplarie 9 din P8)=
: geam 9 termopan
: trotuar 9 din beton simplu de jur imprejurul constructiei=
&.'.& IMPRE+MUIRE
: categoria de importanta 9 D=
: clasa de importanta 9 I8 @alfa < 0,?0 : cf1 P1100:1 / 4013A=
413141 a1 : I$P(#/$+I(#
: aria construita : 9 45195 mp =
: inaltimea 9 4100 ml=
: lungime totala 9 1491B; ml=
IN(RASTRUCTURA
Dundatia gardului nou construit, este alcatuita din blocuri de fundatie izolate, e,ecutate din beton
simplu )?/10 @Gc10A, : cu dimensiunile 30,30,;0 cm1
SUPRASTRUCTURA
A"i!iame!t trada"
Din fundatii izolate pornesc stalpii de sustinere ai gardului cu H<4100 m1 %talpii sunt alcatuiti din
teava patrata ;0,;0,115 mm1 Intre acesti stalpi sunt prinse panouri de gard din teava patrata 40,40,115
mm1
Latera"e i ,ate
Din fundatii izolate pornesc stalpii de sustinere ai gardului cu H<4100 m cu o bordura din beton
armat )14/15 cu dimensiunile de 40,40 cm1 %talpii sunt alcatuiti din teava patrata 50,50,115 mm1 Intre
acesti stalpi sunt prinse panouri de gard din panouri bordurate1
Porti
%e vor e,ecuta o porta mare pentru a deservi accesului auto pozitionate la aliniamentul stradal si o
poarta mica pentru deservirea aceesului pietonal1
Portile sunt alcatuite teava patrata 40,40,1151
!cestea vor fi incadrate de stalpi metalici din teava patrata ;0,;0,115 mm fiind prinsi de acestea cu
balamale1
$eta"ii"e co!crete e -or da "a urm.toare"e /aze de ,roiectare.
)alculul elementelor structurale s:a facut in principal,conform prevederilor %&!%:urilor si
normativelor in vigoare la data intocmirii proiectului1
a cererea beneficiarului ,la faza P1&h1 se va pune la dispozitia acestuia documentatia tehnica de
e,ecutie ce va cuprinde si detaliile necesare1
Categoria de importanta conf. HGR 766/97 este D.
Mauri de ,rotectie1 a e,ecutie si In e,ploatare constructorul si beneficiarul vor lua masuri de
protectie a muncii @cf1 Le0ii 123#114, si a altor normative In vigoareA si de paza Impotriva incendiilor,
prevazute de legislatia In vigoare, specifice categoriilor de lucrari cuprinse In documentatie1
'.SURSE $E POLUANTI SI PROTECTIA (ACTORILOR $E ME$IU
'.#.Protectia ca"itatii a,e"or
Prin natura sa, obiectivul nu se constituie intr:o sursa poluanta pentru ape.
'.&. Protectia aeru"ui
*biectivul nu se constituie intr:o sursa poluanta pentru aer1
'.'. Protectia im,otri-a z0omotu"ui i -ibratii"or.
)onstruc7ia propusF nu produce zgomote si vibratii, care sa depaseasca nivelul admisibil stabilit
prin norme @%&!% ;1;1/1:?9A1
'.5. Protectia im,otri-a radiatii"or.
*biectivul nu se constituie intr:o sursa de radiatii sau substante radioactive1
'.6. Protectia o"u"ui i ubo"u"ui1
)onstructia propusa nu este o sursa pentru nici o categorie de substante poluante pentru sol sau
subsol1
'.4.Protectia ecoiteme"or teretre au ac-atice1
"u se afecteaza ecosistemele terestre sau acvatice1
'.7.Protectia aezari"or uma!e i a a"tor obiecti-e de i!tere ,ub"ic1
)onstructia nu afecteaza asezarile umane sau obiective de interes public respectind destinatia
constructiilor propuse prin planurile urbanistice aprobate ale zonei1
'.8.Go,odarirea deeuri"or1
Deseurile menajere,se vor colecta provizoriu, in pubele special destinate acestui scop,dupa care
vor fi transportate in locuri amenajate prin grija primariei 1
'.1.Go,odarirea ubta!te"or to9ice i ,ericu"oae1
: "u este cazul1
5.ESTIMAREA COSTURILOR
)ostul lucrarilor este conform cu valorile din devizul general estimativ ane,at1
6.IN ATENTIA BENE(ICIARULUI ::
Prezenta documentatie NU tine loc de autorizatie de construire1
ucrarile propuse se vor e,ecuta numai in baza unei documenta7ii tehnice, intocmitF de catre un
proiectant de specialitate autorizat,iar lucrarile de e,ecutie se vor face numai cu personal calificat si cu
e,perienta in domeniu1
Prin grija constructorului tot personalul lucrator din santier,va fi instruit in sensul cunoasterii si
respectarii normelor de protectie a muncii,de paza si stingerea incendiilor,ca si cele de protectie a mediului1
Inceperea lucrarilor inaintea obtinerii autorizatiei de construire atrage dupa sine sanctiunile
prevazute de lege1
Inaintea inceperii lucrarilor de e,ecutie propriu:zise este obligatorie instiintarea in scris a Primariei
ocale, si a Inspectiei in )onstructii a judetului Ilfov1
INTOCMIT;
!rh1 %ocu Ion
b. Memoriu de rei!te"ta
# . < RE=ISTENTA
%istemul constructiv adoptat prin prezentul proiect, dezvoltat pe parter si mansarda, este structura
din zidarie portanta1
#.#. Situatie ,ro,ua
#.#.a. I!/ratructura este alcatuita din fundatii de tip0continui0 sub zidurile e,terioare1
Dundarea se va face la cota :11;0 m, cota J0100 aflandu:se la :0150 m deasupra cotei amenajate a
terenului1
! fost luata in calcul o presiune conventionala de pconv<1?0 KPa conform studiu geotehnic1
%tructura se incadreaza din punct de vedere al normativului de seism in vigoare P100/1:4013 in
zona cu coeficientul ag<0130 pentru I$(<100 ani si perioada de colt &c<11; s1
#.#.b. Su,ratructura este prevazuta a se realiza din stLlpi, grinzi 2i plan2ee din G1!1 turnat
monolit1
Pentru realizarea stalpisorilor de la nivelul parterului si mansardei se va lasa din elevatie pentru
stalpisori de la parter si din stalpisori de la pater pentru cei de la mansarda, mustati pentru asigurarea
lungimii de suprapunere de circa ;0 de diametre1 !rmatura stalpisorilor de la parter si mansarda este din
otel P)54 5 M 14 cu etrieri din M? dispusi astfel9
;0 cm la partea de jos si sus @sub centuraA, etrierii se dispun la o distanta de 10 cm, iar intermediar
etrierii se dispun la 40 cm1
Planseul peste parter se va e,ecuta impreuna cu scara de acces din beton armat Gc15 @)14/15A cu
otel P)54 pentru armatura de rezistenta si otel *G3B pentru armatura de repartitie1
(ezemarea pe contur a planseului se face prin intermediul unor centuri de beton armat Gc15
@)14/15A, cu otel P)54 5 M 14 cu etrieri din M? dispusi la 15 cm distanta1
Nidaria se va confina cu stalpisori din beton armat prin intermediul unor bare de ancoraj din *G3B
M? dispuse la circa 50cm1
Planseul peste mansarda se va realiza din grinzi din lemn1
!cesul in pod se va face printr:un chepeng de vizitare1
!coperisul este de tip Osarpanta0, prevazut a se realiza din lemn ecarisat si este compus din 9 popi,
pane, cosoroabe, capriori, contrafise, talpi si clesti, dimensionata sa preia incarcarile aduse de invelitoarea
din tigla1
emnul pus in opera va avea o umiditate de 1?>1
Podul se va izola cu saltea din vata minerala1
)alculul elementelor structurale s:a facut in principal,conform prevederilor %&!%:urilor si
normativelor in vigoare la data intocmirii proiectului1
a cererea beneficiarului ,la faza P1&h1 se va pune la dispozitia acestuia documentatia tehnica de
e,ecutie ce va cuprinde si detaliile necesare1
Categoria de importanta conf. HGR 766/97 este D.
$asuri de protectie1 a e,ecutie si In e,ploatare constructorul si beneficiarul vor lua masuri de
protectie a muncii @cf1 Le0ii 123#114, si a altor normative In vigoareA si de paza Impotriva incendiilor,
prevazute de legislatia In vigoare, specifice categoriilor de lucrari cuprinse In documentatie1
INTOCMIT;
ing1 Norlescu !drian
c. Memoriu de i"!ta#atii
# .#. INSTALATII ELECTRICE
!limentarea cu energie electrica a consumatorilor,se va face prin alimentarea de la reteaua de
energie electrica intr:un tablou electric general 1
)ircuitele de lumina vor avea sectiunea conductorului de 1,5 mmp iar cele de prize de 4,5
mmp1)onductorii vor fi de tip DP protejate in tuburi din P181)1 de tip IPP cu diametre cuprinse intre 14 mm si
45 mmp1
)ircuitele electrice de iluminat si prize vor fi montate ingropat sub tencuiala1
Puterea totala instalata este de 5 K Q1
egaturile conductorilor electrici se vor realiza in doze de derivatie prevazute cu capace1
$asurarea consumului de energie electrica se va face prin intermediul unui contor electric montat
intr : un loc usor accesibil,inaintea tabloului electric1 )ontorul electric este i de tip monofazat de tip
GP$34%& si se este montat la intrare pe peretele e,terior1
!limentarea tabloului electric se va realiza printr : un cablu electric de )PP avind trei conductori de
cupru cu sectiunea de ; mmp1
In nisa generala e,terioara se vor monta 4 seturi de sigurante, unul pentru iesire si altul pentru
plecare,care sunt prevazute cu 4 disjunctoare diferentiale electromagnetice si termice de 45 !mp1 pentru
protectia circuitelor de priza si de iluminat1
Gransamentul electric al cladirii se este realizat aerian sau ingropat la nisa e,terioara in cablu1
#.&. INSTALATII SANITARE SI TERMICE
Pentru func7ionarea corespunzFtoare a obiectivului este necesar sF se asigure sursele de alimentare
cu apF potabilF pentru consumatorii instala7i In obiectivul men7ionat1
(acordul la retea este asigurat printr:o conductF din P#ID/P8):+ pozatF In pFmLnt la adLncime
situatF Intre 1140 m 2i 01?0 m1
Instala7iile sanitare interioare cuprind lucrFrile de alimentare cu apF rece, apF caldF 2i canalizare a
utilajelor montate In bucFtFrie1
Instala7iile interioare de alimentare cu apF rece 2i apF caldF se vor e,ecuta din 7eavF de cupru pentru
instala7ii1 )onductele de distribu7ie se monteazF In canale special amenajate1 )oloanele de scurgere, cLt 2i
legFturile obiectelor sanitare la acestea se vor realiza din tuburi P8):+1
&ermoficarea 2i apa caldF menajerF, necesare bunei func7ionFri a obiectivului, sunt produse In
centrala proprie1
#vacuarea apelor uzate menajere se va face prin canalizarea e,terioarF a obiectivului 2i se va realiza
din tuburi P8):+ D" 1101 %:a 7inut cont de dispozi7iile HR nr11??/4004, completate de HR
nr1354/1110514005 2i *(D nr1 35;/0B1031199B al $inisterului %FnFtF7ii1
Pentru prevenirea accidentelor In timpul sFpFturilor se vor monta parape7i 2i podele metalice1
$Fsuri de protec7ia mediului1 %e considerF cF tipul de instala7ie ales 2i combustibilul utilizat nu
constituie un factor de poluare peste limitele admise de legisla7ia In vigoare1
La execuie se vor respecta normele de protecia muncii i normele de prevenire i stingere a
incendiilor n vigoare.
Detaliile concrete se vor da la urmtoarele faze de proiectare.
INTOCMIT;
ing. Gherghe Petre