Sunteți pe pagina 1din 18

Sistemul de operare Windows.

Resurse
1
1 Resursele hardware ale sistemului...............................................................................3
2 Interpreterul de comenzi..............................................................................................5
3 Comenzi relative la directoare i fiiere......................................................................7
3.1 Nume de fiiere.................................................................................................7
3.2 Comenzi pentru estiunea directoarelor.............................................................!
" Comenzi #$%&'$. (iiere de comenzi....................................................................1)
".1 Comenzi #$%&'$ ........................................................................................1)
".2 (iiere de comenzi...........................................................................................13
".3 *ansarea aplica+iilor din linia de comand,.........................................................15
5 Chestiuni de studiat...................................................................................................1-
- Intre.,ri de control....................................................................................................1!
2
1 Resursele hardware ale sistemului
Resursele hardware ale sistemului sunt/
memoria0
porturile Intrare1Ieire0
nivelele de intrerupere 2IR340
accesul direct la memorie 2&#54.
6entru a e7amina resursele hardware ale sistemului se va afia fereastra aplica+iei
Device Manager din (iura 1. 5ceasta se poate face 8n mai multe moduri.
In primul mod se procedeaz, astfel/
1. clic cu .utonul drept pe directorul #9 Computer0
2. 8n meniul conte7tual afiat clic pe op+iunea Manage care afiaz, directorul
Computer #anaement 8n fereastra st:n, din (iura 10
3. clic pe op+iunea Device Manager i se afiaz, resursele hardware ale
sistemului0 driverele i set,rile diverilor parametri pentru fiecare dispozitiv.
Figura 1. Fereastra aplicaiei Device Manager.
5l doilea mod de a afia directorul Device Manager este urm,torul/
1. clic pe .utonul $tart0 care afiaz, meniul Start,
2. clic pe op+iunile Settings Control Panel0 care afiaz, directorului Control
6anel0
3. 8n fereastra directorului Control Panel se selecteaz, pe r:nd directoarele
Performance and Maintenance dministrative !ools Computer
3
Management0 care afiaz, directorul Computer #anaement 8n fereastra
st:n, din (iura 10 ca mai 8nainte0
". clic pe op+iunea Device Manager i se afiaz, resursele hardware ale
sistemului0 driverele i set,rile diverilor parametri pentru fiecare dispozitiv.
In (iura 2 sunt prezentate resursele tastaturii0 iar 8n (iura 3 resursele mousului.
Figura ". Resursele tastaturii.
Figura #. Resursele mousului.
"
2 Interpreterul de comenzi
'rice sistem de operare are un proram ce interpreteaz; i e7ecut; comenzi numit
shell. <l este o interfa+, 8ntre sistemul de operare i utilizator. In cazul sistemului de
operare =indows aceste comenzi se e7ecut, 8ntr%o fereastr, &'$. 6entru a deschide o
fereastr, &'$ se e7ecut, un clic pe op+iunea Run a meniului $tart0 vezi (iura ".
Figura $. Desc%iderea unei ferestre D&S
In caseta de dialo care se deschide se tasteaz, op+iunea command0 ca 8n (iura 50
sau cmd0 ceea ce duce la lansarea interpreterului de comenzi.
Figura '. Caseta de dialog pentru desc%iderea unei ferestre D&S.
&eschiderea unei ferestre &'$ se poate face i pornind de la meniul Start. $e e7ecut,
succesiv clic pe op+iunile Programs ccessories Command Prompt. (ereastra
&'$ afiat, pe ecran este ar,tat, 8n (iura -.
5
Figura (. Fereastra D&S.
*a un clic cu .utonul drept pe .ara de titlu a ferestrei sau 8n .ara de activit,+i se
afiaz, meniul conte7tual din (iura 7 cu care se pot sta.ili propriet,+ile ferestrei0 se
pot copia comenzi 8n fereastr,0 etc.
Figura ). Meniul conte*tual al ferestrei D&S.
#en+ion,m c,0 interpreterul de comenzi nu face deose.ire 8ntre litere mari i mici.
Comenzile pot fi scrise cu litere mari sau mici.
-
3 Comenzi relative la directoare i fiiere
In sistemul de fiiere Windows i MS%DOS unit,+ile de disc fizice sunt asociate cu
unit,+i de disc loice. >nit,+ile loice sunt referite printr%o liter, urmate de caracterul
+. &e e7emplu0 unit,+ile loice asociate discului dur sunt referite ca c+0 d+0 unitatea de
citit 1 scris discuri compacte este referit, ca e+0 etc.
&irectoarele sunt memorate la fel ca i fiierele. <ticheta unui fiier sau director are
urm;toarea form;/
Nume
fiier <7tensie 5tri.ute ?imp &ata
Num,rul
primului .loc
din fiier
&imensiune
3.1 Nume de fiiere
In sistemul de operare MS%DOS numele unui fiier are forma nume.e*tensie. Numele
const, din cel mult ! caractere iar e7tensia din ma7im 3 caractere. Numele de fiiere
MS%DOS nu pot con+ine caracterele @ 1 / A B C D E F. In sistemul de operare Windows se
pot utiliza nume de fiiere luni de p:n, la 255 caractere. 6entru aceasta0 orice fiier
sau director are dou, nume/ unul de !G3 caractere pentru compati.ilitate MS%DOS i
unul lun. &ac; numele fiierului este lun0 Windows creaz; un nume tip MS%DOS
format din primele - caractere urmat de H10 H20 etc0 iar e7tensia se trunchiaz, la 3
caractere. In cazul 8n care numele fiierului con+ine spa+ii0 acestea se elimin, i se
re+in primele - caractere urmate de H10 etc. &e e7emplu0 numele de director 5ll >sers0
ce con+ine un spa+iu0 este transformat 8n 5ll>seH1. Numele de fiiere du.le care
rezult, din transformarea numelor luni 8n cele MS-DOS sunt urmate de H20 H30 etc.
&e e7emplu0 numele de director &ocuments se transform, 8n &ocumeH10 numele de
director &ocuments1 se transform, 8n &ocumeH20 etc.
#en+ion,m c, fiierele ce con+in prorame e7ecuta.ile au e7tensia e7e.
$istemul de fiiere al sistemului de operare =indows este oranizat su. forma unui
ar.ore de directoare. (iecare director poate con+ine alte directoare i fiiere. &iscul
dur al calculatorului este divizat 8n discuri loice ce au denumirile c +0 d +0 etc. 6e
fiecare disc loic e7ist, un sistem de fiiere oranizat su. forma unui ar.ore. 6rimul
nivel al structurii ar.orescente este reprezentat de directorul r,d,cin, 2Root40 care este
creat de sistemul de operare. <l con+ine toate celelalte directoare i fiiere. (iecare
director con+ine la r:ndul lui alte directoare i fiiere. &irectorul r,d,cin, este
reprezentat prin ,. >n fiier sau un director 8n ierarhie este specificat prin calea
a.solut; de la directorul r;d;cin;. <a const; din lista directoarelor traversate de la
directorul r;d;cin; la directorul ce con+ine fiierul0 cu componentele separate de @.
Calea a-solut. /ncepe cu ,. In orice moment orice proces are un director curent de
lucru. Calea de la directorul curent la un su.director se numete cale relativ;. Calea
relativ0 nu /ncepe cu ,.
7
(ie de e7emplu urm,toarea structur, de directoare
&r7
%%%% dira
%%%% dir.
%%%% dirc
%%%% dird
Calea
@&r7@dir.
este o cale a.solut; c,tre directorul dir. pentru c; 8ncepe cu @ 2adic; 8ncepe cu
directorul r;d;cin;4.
&irectorul dirc poate fi specificat prin
Calea a.solut;0 care este @&r7@dir.@dirc
Calea relativ; la directorul p,rinte dir.0 care este dirc 2far; @4
3.2 Comenzi pentru gestiunea directoarelor
$istemul de operare are func+ii pentru lucrul cu directoare. Comenzile pentru lucrul cu
directoare sunt cele din ?a.elul 1.
Comanda (orma eneral;
Crearea unui director
nume md
nume mkdir
$tererea unui director
nume rd
nume rmdir
#odificarea directorului curent
nume cd
nume chdir
Copierea unui fiier
sursa dest copy
Redenumirea unui fiier
nume ren
nume rename
$tererea unui fiier
nume del
Compararea a dou; fiiere
2 1 nume nume fc
#utarea unui fiier
dest sursa move
*istarea unui fiier
name type
!a-elul 1. Comen1i pentru lucrul cu directoare
In ta.elul de mai sus numele unui fiier sau director poate con+ine calea relativ, sau
cea a.solut,.
*a crearea unui director sunt create automat dou, elemente cu numele . 2punct4 i ..
2dou, puncte4. 5cestea sunt /
directorul curent este desemnat prin . 2punct40
directorul p,rinte al directorului curent este desemnat prin .. 2dou, puncte4.
<7emple. Comanda
cd..
face ca directorul p,rinte s, devin, directorul curent. Comanda
cd ,
face ca directorul r,d,cin, s, devin, directorul curent.
Comanda
mIdir test
creaz, 8n directorul curent un su.director cu numele test.
!
?recerea de la un disc loic la altul se face specific:nd numele acestuia. &e e7emplu0
comanda
d+
face ca directorul r,d,cin, al discului d/ s, devin, noul director curent
Definirea unui disc logic
<ste posi.il s, definim discuri loice. 'rice liter,0 ce nu este utilizat, pentru un disc
fizic sau loic0 poate fi utilizat, pentru a defini un nou disc loic. 'rice director sau
disc fizic poate fi definit ca un disc loic.
&efinirea de discuri loice este util,
pentru a prescurta scrierea unei c,i c,tre un fiier sau director0
pentru a redefini o cale c,tre un director sau fiier0 8n anumite aplica+ii0 copiate
de pe alte calculatoare0 ce au c,i predefinite c,tre directoare sau fiiere0 ce nu
corespund cu cele de pe calculatorul curent0
pentru a defini o cale ce va fi schim.at, ulterior.
Comanda pentru a defini un disc loic care s, corespund, unui director sau disc fizic
este su.st sau su.stitute.
(ie directorul c/@files@docs pe care vrem s,%l referim ca w/. Jom scrie urm,toarea
comand,
su.st w/ c/@files@docs
&up, aceast, comand,0 fiierul
c/@files@docs@fis.doc
poate fi 8nlocuit cu
w/@fis.doc
&ac, directorul c/@files@docs a fost mutat la o nou, loca+ie0 de e7emplu0
d/@newlocfiles@docs0 vom scrie urm,toarea comand,
su.st w/ d/@newlocfiles@docs
&efini+ia unui disc loic este vala.il, p:n, la tererea ei0 cu comanda
su.st w/ 1&
6entru a vedea discurile virtuale definite0 utiliz,m comanda
su.st
#en+ion,m c,0 dac, terem un fiier utiliz:nd un disc loic definit cu comanda
su.st0 fiierul este ters fizic0 f,r, a fi mutat 8n directorul Rec9cle..in
<7emplu. (ie un director * pe discul c/
c/
%%%% *
Jrem ca directorul * s, fie definit ca discul loic */. 6entru aceasta utiliz,m comanda
su.st */ c/@*
Comanda su.st0 f,r, arumente0 afiaz, defini+ia introdus,.
K
4 Comenzi MS-!S" #iiere de comenzi
4.1 Comenzi MS-DOS
Comenzile #$%&'$ 8ncep totdeauna pe o linie nou; i sunt urmate de caracterul
2nter. (ormatul unei comenzi este/
mnemonic parametri
Jom prezenta 8n continuare comenzile cele mai utilizate ale sistemului de operare
#$%&'$.
Comen1ile Date 3i !ime
5ceste comenzi afiaz, data curent, su. forma luna1zi1an i timpul curent su. forma
hh /mm /ss. <le permit de asemenea modificarea datei curente i a timpului curent. >n
e7emplu de asemenea comenzi este ar,tat 8n (iura !
Figura 4. Comen1ile Date 3i !ime
Comen1ile dir 3i tree
5ceste comenzi listeaz, con+inutul unui director0 fiiere i su.directoare0 su. forma
unei liste i respectiv su. forma unui ar.ore. <7emple de utilizare a acestor comenzi
sunt prezentate 8n (iura K i 8n (iura 1).
Figura 5. r-orele unui director afi3at cu comanda tree
1)
Figura 16. Coninutul directorului r0d0cin0 al discului c +
In cazul fiierelor0 comanda dir afiaz, numele fiierului0 dimensiunea 8n octe+i i
timpul i data ultimei modific,ri. Numele directoarelor sunt precedate de eticheta
D&IRE.
Comanda dir poate avea forma eneral,
dir 7disc +8 7cale8 7nume8 7opiuni8
unde disc / este numele discului loic0 c /0 d /0 etc.0 cale este calea relativ, sau
a.solut,0 nume este numele directorului sau fiierului. Numele poate con+ine
caracterele A i B. Caracterul B specific, un caracter admisi.il 8n acel loc0 caracterul A
specific, oric:te caractere admisi.ile 8n acel loc.
Comanda t9pe
Comanda t9pe listeaz, un fiier pe ecran. (orma comenzii este
t9pe nume
unde nume este numele fiierului ce va fi listat.
Comanda ec%o
afiseaz; un te7t pe ecran. (orma comenzii este/
ec%o te*t
Comanda echo poate fi utilizat; pentru a comanda afiarea sau suprimarea afi;rii
comenzilor pe ecran.
Comanda
ec%o off
suprim; afiarea comenzilor urm;toare pe ecran.
Comanda
ec%o on
reia afiarea comenzilor urm;toare pe ecran.
Comanda
:ec%o off
suprim; at:t afiarea comenzilor urm;toare pe ecran c:t i a comenzii 8ns;i.
11
Comanda for
6ermite e7ecu+ia repetat; a unei comenzi. (orma comenzii 8ntr%o linie de comand;
este
for ;var in <mulime de valori= do comand.
iar 8ntr%un fiier de comenzi
for ;;var in <mulime de valori= do comand.
#ul+imea de valori con+ine valori separate de spa+ii sau virule. Comanda se e7ecut;
cu varia.ila var lu:nd pe r:nd toate valorile mul+imii.
<7emplu. $; list;m directoarele r;d;cin; de pe unit,+ile de disc a/ i c/
for L7 in 2a/0 c/4 do dir L7
In e7emplul de mai sus varia.ila 7 ia valorile a/ i c /.
<7emplu. (ie trei fiiere file1.t7t0 file2.t7t0 file3.t7t 8n directorul curent. 6entru a lista
aceste trei fiiere utiliz,m comanda
for La in 2file1.t7t0 file2.t7t0 file3.t7t4 do t9pe La
In e7emplul de mai sus varia.ila a ia valorile/ file1.t7t0 file2.t7t0 file3.t7t
2tic%ete
6entru a transfera controlul e7ecu+iei unui fiier de comenzi 8n diverse puncte utiliz;m
etichete. ' etichet; are unu la opt caractere0 litere sau cifre0 primul character fiind o
liter;. ' etichet; este scris; sinur; pe o linie dup; caracterul/
<7emplu.
/la.el7
este comanda ce declar; eticheta la.el7.
Comanda goto
are forma/
goto etic%eta
Interpretorul de comenzi trece la e7ecu+ia comenzii din linia ce urmeaz; dup;
eticheta.
Comanda if
6ermite e7ecu+ia unei comenzi dac; o anumit; condi+ie este adev;rat;. (orma
comenzii este/
if 7not8 condiie comanda
if 7not8 condiie <comanda= else <comanda=
In forma a doua a instruc+iunii arumentele comanda se scriu o.liatoriu 8n paranteze.
Condi+iile ce se pot testa sunt/
<7isten+a unui fiier. In acest caz comanda if are forma/
if 7not8 e*ist filename comanda
if 7not8 e*it filename <comanda= else <comanda=
In forma a doua a instruc+iunii arumentele comanda se scriu o.liatoriu 8n paranteze.
<7emplu. $; test;m dac; 8n directorul curent e7ist; fiierul file.t7t 6entru a afia un
mesaM putem utiliza una din cele dou; forme ale comenzii/
if e7ist file.t7t 2echo file.t7t e7ists4 else 2echo file.t7t missin4
if not e7ist file.t7t 2echo file.t7t missin4 else 2echo file.t7t e7ists4
12
<alitatea a dou; iruri. ?estarea ealit;+ii a dou; iruri se face cu urm;torii
operatori/
2 1 sir
GEQ
GT
!EQ
!SS
"EQ
EQ#
sir

==
(orma comenzii if este 8n acest caz/
if 7not8 3ir1 operator 3ir" comanda
if 7not8 3ir1 operator 3ir" <comanda= else <comanda=
In forma a doua a instruc+iunii arumentele comanda se scriu o.liatoriu 8n paranteze.
<7emplu. &ac; un ir dintr%o mul+ime de iruri are o anumit; valoare0 vom afia
aceast; valoare/
for L. in 2a0 .0 c4 do if NL.O P P NaO echo L.
Comanda e*it
Comanda e7it duce la p,r,sirea interpreterului de comenzi. (orma comenzii este
e*it
4.2 iiere de comenzi
Interpretorul de comenzi are tastatura i monitorul ca fiiere de intrare i ieire
standard0 dar este posi.il, i e7ecu+ia unor comenzi citite dintr%un fiier de comenzi.
(iierele cu comenzi au e7tensia .at.
pelarea unui fi3ier de comen1i cu parametri
>n fiier de comenzi poate fi apelat cu unu p:n; la nou, parametri0 specifica+i dup,
numele s,u. 6arametrii sunt iruri de caractere. <i pot fi referi+i 8n instruc+iuni ca L10
L20 Q0 LK. 6entru a putea utiliza simplu aceti parametri e7ist; comanda
s%ift
care deplaseaz; valorile parametrilor. 5stfel dup; o comand; shift avem/
L1 primete valoarea L2
%%%%%
L! primete valoarea LK
6entru a apela un fiier de comenzi cu parametri0 linia de comand; are forma/
nume..at parametru1 parametru2 Q
<7emplu. $, afi,m valorile tuturor parametrilor cu care apel,m un fiier de comenzi.
6entru aceasta vom afia repetat parametrul L1 i vom deplasa parametrii cu
comanda shift.
13
/loop
if NL1O P P NO oto stop
echo L1
shift
oto loop
/stop
echo stop
Comanda rem
(orma comenzii este/
rem 3ir de caractere
Comanda rem con+ine comentarii.
Comanda call
Comanda call apeleaz; un fiier de comenzi. (orma ei este/
call nume fi3ier
<7emplu. 6resupunem c, avem dou; fiiere de comenzi aaa..at i .....at 8n acelai
director i vrem s; apel;m fiierul aaa..at 8n interiorul fiierului .....at. (iierul
.....at va fi urm;torul/
echo apeleaza aaa..at
call aaa..at
echo s%a e7ecutat aaa..at
>aria-ile sistem
$istemul de operare are nite varia.ile predefinite numite varia.ile sistem0 utilizate 8n
scopuri speciale. ?a.elul urm;tor con+ine c:teva dintre aceste varia.ile i semnifica+ia
lor.
Jaria.ila $emnifica+ie
65?R Indic; sistemului de operare unde s; caute proramele pe care s; le
e7ecute0 dac, ele nu se afl; 8n directorul curent
'$ Con+ine numele sistemului de operare
homepath Con+ine calea directorului curent
username Con+ine numele calculatorului
s9stemdrive Con+ine unitatea de disc pe care se afl; sistemul de operare
s9stemroot Con+ine directorul 8n care se afl; sistemul de operare
!a-elul ". >aria-ile sistem
In varia.ila $%T& putem specifica mai multe directoare separate de caracterul S.
Jaria.ila $%T& este important;0 astfel 8nc:t e7ist; instruc+iunea $%T& pentru a da
valori acestei varia.ile. &e e7emplu0 comanda
P!?@
tree valoarea varia.ilei 65?R0 iar comanda
P!?Avaloare
atri.uie valoare varia.ilei 65?R.
Comanda set
1"
In fiierele de comenzi putem defini noi varia.ile i putem atri.ui valori acestora c:t
i varia.ilelor sistem cu comanda set. (orma acestei comenzi este/
set numeAvaloare
Pentru a utili1a valoarea unei varia-ile numevar vom scrie ;numevar;.
<7emplu. $; presupunem urm;toarea structur; de directoare
C/
%%%%% &ocuments and $ettins
%%%%% 5dministrator
%%%%% >sers
6resupunem c, 8n directorul %dministrator avem fiierul de comenzi aaa..at0 iar 8n
directorul #sers avem fiierul de comenzi .....at. In fiierul de comenzi .....at
avem comanda
call aaa..at
care apeleaz, fiierul aaa..at.
6entru e7ecu+ia acestei comenzi este nevoie ca varia.ila $%T& s; con+in; calea
C/@&ocumeH1@5dministrator
6entru aceasta 8n fiierul de comenzi .....at vom ad;ua la varia.ila $%T& aceast;
cale. (iierul de comenzi .....at va fi urm;torul/
rem salvam valoarea varia.ilei 65?R
set 65?R1PL65?RL
echo L65?R1L
rem adauam calea c/@ &ocumeH1@5dministrator la varia.ila 65?R
set 65?RPL65?RLSc/@ &ocumeH1@5dministrator
echo L65?RL
call aaa..at
rem refacem vechea valoare a varia.ilei 65?R
set 65?RPL65?R1L
echo L65?RL
&e remarcat 8n acest fiier faptul c;0 pentru a utiliza valoarea unei varia.ile numevar0
am scris LnumevarL. &ac; de e7emplu am scrie 8n fiierul de mai sus
echo 65?R
s%ar afia irul 65?R i nu valoarea varia.ilei 65?R.
4.3 !ansarea aplica"iilor din linia de comand#
6roramele pot fi lansate din linia de comand, cu forma
numeaplica+ie parametri
Implicit0 sistemul de operare caut, proramele 8n directorul c/@=IN&'=$@$9stem32.
6entru a lansa aplica+ii memorate 8n alte directoare0 tre.uie scris, calea a.solut, spre
directorul 8n care este memorat, aplica+ia. &e e7emplu0 pentru a lansa aplica+ia
Notepad vom scrie
Notepad
6entru a lansa aplica+ia Notepad care s, deschid, un fiier e7istent vom scrie
Notepad numefiier
unde numefiier va include i calea spre directorul fiierului
15
$ Chestiuni de studiat
In directorul #9 &ocuments se va crea un director nou cu numele e7emple. In timpul
lucr,rii vor fi afiate simultan pe ecran fereastra &'$ i fereastra directorului e7emple
afiat, 8n =indows <7plorer0 ca 8n (iura 11.
Figura 11. Fereastrele Windows 3i D&S afi3ate pe ecran.
a4 se va crea 8n fereastra &'$ urm,toarea structur, de directoare/
e7emple
%%%%% dira
%%%%% dir.
%%%%%% dir7
%%%%%% dir9
$e vor identifica directoarele create 8n fereastra &'$ i 8n fereastra directorului
e7emple afiat, 8n =indows <7plorer. $e va lista con+inutul directorului e7emple cu
comenzile dir i tree.
.4 se vor crea trei fiiere cu editorul Notepad 8n directorul dir7. $e vor lista aceste
trei fiiere cu instruc+iunea for 8n fereastra &'$.

Figura 1". Bistarea a trei fi3iere
c4 se va crea un fiier de comenzi pentru a rezolva pro.lema de la punctul ..
(iierul va con+ine /
o instruc+iune rem ce va specifica func+ia fiierului0
o instruc+iune echo ce va afia func+ia fiierului pe ecran0
1-
o instruc+iune for ce va lista fiierele.
Figura 1#. Fi3ier de comen1i pentru listarea a trei fi3iere
d4 se va crea un fiier de comenzi pentru a rezolva pro.lema de la punctul . ce va
apela fiierul de comenzi de la punctul c.
Figura 1$. Fi3ier de comen1i ce apelea10 un alt fi3ier de comen1i
(iierul va con+ine /
o instruc+iune rem ce va specifica func+ia fiierului0
o instruc+iune echo ce va afia func+ia fiierului pe ecran0
o instruc+iune call ce va apela fiierul de comenzi creat la punctul c.
e4 8n directorul dir9 se vor crea " fiiere cu numele alfa.t7t0 alf.t7t0 al..t7t i
.eta.t7t cu editorul Notepad.
se va afia con+inutul directorului dir9 cu comanda dir0
se vor afia fiierele ce 8ncep cu a cu comanda dir0
se vor afia fiierele ce 8ncep cu . cu comanda dir0
se vor afia fiierele alf.t7t i al..t7t cu comanda dir0
se vor lista fiierele ce 8ncep cu alf cu comanda t9pe.
6entru a afia doar fiierele cerute vezi o lucrare anterioar,.
f4 se va lansa aplica+ia Notepad de la linia de comand, i se va crea un fiier 8n
directorul dir7. $e vor e7amina atri.utele fiierului e7e al aplica+iei Notepad.
17
% Intre&'ri de control
1. Cum se descriu numele fiierelor i directoarelor la c,utarea fiierelor i
directoarelor pe disc B
2. Care este diferen+a 8ntre calea relativ, i cea a.solut, la specificarea unui
fiierB
3. Care este comanda de afiare a con+inutului unui directorB
". Care sunt comenzile &'$ pentru lucrul cu directoare B
5. Care este forma comenzii for B
-. Care este rolul fiierelor de comenzi B
1!