Sunteți pe pagina 1din 13

ORDONAN�� nr.

43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilorORDONAN��


nr.43 din 28 august 1997
privind regimul juridic al drumurilor
Textul actului publicat �n M.Of. nr. 221/29 aug. 1997

�n temeiul art. 107 alin. (1) �i (3) din Constitu�ia Rom�niei �i al art. 1 lit.
h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonan�e,
Guvernul Rom�niei emite urm�toarea ordonan��:
CAPITOLUL I
DISPOZI�II GENERALE
Sec�iunea I
Domeniul drumurilor
Art. 1. - (1) Regimul juridic al drumurilor reglementeaz� �n mod unitar
administrarea drumurilor publice �i private. Administrarea drumurilor publice �i
private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea,
repararea, �ntre�inerea �i exploatarea drumurilor.
(2) Prevederile prezentei ordonan�e se aplic� tuturor drumurilor publice �i,
par�ial, celorlalte drumuri deschise circula�iei publice, definite la art.4.
Art. 2. - (1) Drumurile fac parte din sistemul na�ional de transport.
(2) Drumurile sunt c�i de comunica�ie terestr� special amenajate pentru
circula�ia vehiculelor �i pietonilor.
(3) Fac parte integrant� din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate,
tunelurile, construc�iile de ap�rare �i consolidare, trotuarele, pistele pentru
cicli�ti, locurile de parcare �i sta�ionare, planta�iile rutiere, indicatoarele
de semnalizare rutier� �i alte dot�ri pentru siguran�a circula�iei, precum �i
terenurile care fac parte din zona drumului, mai pu�in zonele de protec�ie.
(4) De asemenea, sunt asimilate fiind parte din drum, cl�dirile de serviciu �i
orice alte construc�ii, amenaj�ri sau instala�ii destinate ap�r�rii sau
exploat�rii drumurilor, inclusiv terenurile aferente.
Sec�iunea a II-a
Clasificarea �i �ncadrarea drumurilor
Art. 3. - Din punct de vedere al destina�iei drumurile se �mpart �n:
a) drumuri publice - obiective de utilitate public� destinate transportului
rutier �n scopul satisfacerii cerin�elor economiei na�ionale, ale popula�iei �i
de ap�rare a ��rii; acestea apar�in propriet�ii publice;
b) drumuri de utilitate privat� - servesc activit�ilor economice, forestiere,
petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale �i altora asemenea, de
acces �n incinte, ca �i cele din interiorul acestora, precum �i cele pentru
organiz�ri de �antier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice
care le au �n proprietate sau �n administrare.
Art. 4. - Din punct de vedere al circula�iei drumurile se �mpart �n:
a) drumuri deschise circula�iei publice, care cuprind toate drumurile publice �i
acele drumuri de utilitate privat� care servesc obiectivele turistice ori alte
obiective la care publicul are acces;
b) drumuri �nchise circula�iei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate
privat� care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces.
Art. 5. - Din punct de vedere func�ional �i administrativ-teritorial, �n ordinea
importan�ei, drumurile publice se �mpart �n urm�toarele categorii:
a) drumuri de interes na�ional;
b) drumuri de interes jude�ean;
c) drumuri de interes local.
Art. 6. - (1) Drumurile de interes na�ional apar�in propriet�ii publice a
statului �i cuprind drumurile na�ionale care asigur� leg�tura capitalei ��rii cu
ora�ele re�edin�e ale jude�elor, leg�turile �ntre acestea, precum �i cu ��rile
vecine, �i pot fi:
- autostr�zi;
- drumuri expres;
- drumuri na�ionale europene (E);
- drumuri na�ionale principale;
- drumuri na�ionale secundare.
(2) �ncadrarea �n aceste categorii se face de c�tre Ministerul Transporturilor,
cu excep�ia drumurilor na�ionale europene, a c�ror �ncadrare se stabile�te
potrivit acordurilor �i conven�iilor interna�ionale la care Rom�nia este parte.
(3) Propunerile de clasificare a drumurilor na�ionale �n categoria drumurilor
na�ionale europene (E) se face de c�tre Ministerul Transporturilor.
Art. 7. - Drumurile de interes jude�ean fac parte din proprietatea public� a
jude�ului �i cuprind drumurile jude�ene care asigur� leg�turile �ntre:
- municipiile re�edin�e de jude� �i re�edin�ele de comune, municipii, ora�e,
sta�iuni balneoclimaterice �i turistice, porturi, aeroporturi, obiective
importante legate de ap�rarea ��rii �i obiective istorice importante;
- ora�e �i municipii �ntre ele.
Art. 8. -Drumurile de interes local apar�in propriet�ii publice a unit�ii
administrative pe teritoriul c�reia se afl� �i cuprind:
a) drumurile comunale care asigur� leg�turile �ntre:
- re�edin�a de comun� �i satele componente;
- ora� �i satele care �i apar�in, precum �i alte sate;
b) drumurile vicinale sunt drumuri ce deservesc mai multe propriet�i, fiind
situate la limitele acestora;
c) str�zile sunt drumuri publice din interiorul localit�ilor, indiferent de
denumire: strad�, bulevard, cale, chei, splai, �osea, alee, fund�tur�, uli��
etc.
Art. 9. - Str�zile din localit�ile urbane se clasific� �n raport cu
intensitatea traficului �i func�iile pe care le �ndeplinesc astfel:
a) str�zi de categoria I - magistrale, care asigur� preluarea fluxurilor majore
ale ora�ului pe direc�ia drumului na�ional ce traverseaz� ora�ul sau pe direc�ia
principal� de leg�tur� cu acest drum;
b) str�zi de categoria a II-a - de leg�tur�, care asigur� circula�ia major�
�ntre zonele func�ionale �i de locuit;
c) str�zi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din
zonele func�ionale �i le dirijeaz� spre str�zile de leg�tur� sau magistrale;
d) str�zi de categoria a IV-a - de folosin�� local�, care asigur� accesul la
locuin�e �i pentru servicii curente sau ocazionale, �n zonele cu trafic foarte
redus.
Art. 10. - Str�zile din localit�ile rurale se clasific� �n:
a) str�zi principale;
b) str�zi secundare.
Art. 11. - Drumurile na�ionale, jude�ene �i comunale �i p�streaz� categoria
func�ional� din care fac parte, fiind considerate f�r� �ntrerupere �n
traversarea localit�ilor, servind �i ca str�zi. Modificarea traseelor acestora
�n traversarea localit�ilor se poate face numai cu acordul administra�iei
drumului respectiv, �n concordan�� cu planul urbanistic aprobat.
Art. 12. - �ncadrarea �n categorii func�ionale a drumurilor na�ionale, jude�ene
�i comunale se face prin hot�r�re a Guvernului, iar a drumurilor vicinale �i a
str�zilor prin hot�r�re a consiliului jude�ean sau local, dup� caz.
Art. 13. - Propunerile de �ncadrare �n drumuri na�ionale �i jude�ene se fac de
c�tre administratorii acestor categorii de drumuri, iar pentru drumurile
comunale de c�tre consiliile locale interesate, prin consiliile jude�ene �i
Consiliul General al Municipiului Bucure�ti. Promovarea propunerilor se face cu
avizul Ministerului Transporturilor.
CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR
Sec�iunea I
Suprafe�ele de teren aferente drumurilor publice
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguran�� �i zonele
de protec�ie.
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafa�a de teren ocupat� de elementele
constructive ale drumului: parte carosabil�, trotuare, piste pentru cicli�ti,
acostamente, �an�uri, rigole, taluzuri, �an�uri de gard�, ziduri de sprijin �i
alte lucr�ri de art�.
Art. 16. - (1) Zonele de siguran�� sunt suprafe�e de teren situate de o parte �i
cealalt� a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutier�,
planta�ie rutier� sau pentru alte scopuri legate de �ntre�inerea �i exploatarea
drumului sau pentru siguran�a circula�iei. Din zonele de siguran�� fac parte �i
suprafe�ele de teren destinate asigur�rii vizibilit�ii �n curbe �i intersec�ii,
precum �i suprafe�ele ocupate de lucr�rile de consolid�ri ale terenului drumului
�i alte asemenea. �n afara localit�ilor, limitele minime ale zonelor de
siguran�� a drumurilor �n cale curent� �i aliniament sunt prev�zute �n anexa nr.
1 la prezenta ordonan��.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguran�� este
interzis�.
Art. 17. - (1) Zonele de protec�ie sunt suprafe�ele de teren situate de o parte
�i de alta a zonelor de siguran��, necesare protec�iei �i dezvolt�rii viitoare a
drumului. Limitele zonelor de protec�ie sunt prev�zute �n anexa nr. 1.
(2) Zonele de protec�ie r�m�n �n gospod�rirea persoanelor juridice sau fizice
care le au �n administrare sau �n proprietate, cu obliga�ia ca acestea, prin
activitatea lor, s� nu aduc� prejudicii drumului sau derul�rii �n siguran�� a
traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor �n mod corespunz�tor;
b) executarea de construc�ii, �mprejmuiri sau planta�ii care s� provoace
�nz�pezirea drumului sau s� �mpiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucr�ri care pericliteaz� stabilitatea drumului sau modific�
regimul apelor subterane sau de suprafa��.
Art. 18. - De�in�torii terenurilor din vecin�tatea drumurilor publice sunt
obliga�i s� permit� instalarea pe aceste terenuri a panourilor de ap�rare a
drumului contra �nz�pezirii, f�r� a percepe vreo chirie, cu condi�ia ca aceast�
opera�ie s� nu �mpiedice executarea lucr�rilor agricole �i s� nu produc�
degrad�ri culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona str�zilor include partea carosabil�, acostamentele,
�an�urile, rigolele, trotuarele, spa�iile verzi, pistele pentru cicli�ti,
suprafe�ele adiacente pentru parcaje, suprafe�ele de teren necesare amplas�rii
anexelor acestora. Pe sectoarele de str�zi f�r� canalizare scurgerea apelor
trebuie asigurat� prin �an�uri amenajate.
(2) Zonele de siguran�� �i de protec�ie �n intravilan se stabilesc prin studii
de circula�ie �i prin documenta�iile de urbanism �i amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacit�ii de circula�ie a drumurilor publice �n
traversarea localit�ilor rurale, distan�a �ntre gardurile sau construc�iile
situate de o parte �i de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru
drumurile na�ionale, de minimum 24 m pentru drumurile jude�ene �i de minimum 20
m pentru drumurile comunale.
Sec�iunea a II-a
Administrarea drumurilor
Art. 20. - Ministerul Transporturilor este organul administra�iei publice
centrale care exercit� prerogativele dreptului de proprietate public� a statului
�n domeniul drumurilor na�ionale.
Art. 21. - Administrarea drumurilor na�ionale se realizeaz� de Administra�ia
Na�ional� a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Organizarea �i func�ionarea Administra�iei Na�ionale a Drumurilor se va aproba
prin hot�r�re de Guvern.
Art. 22. - Administrarea drumurilor jude�ene, drumurilor comunale, drumurilor
vicinale �i str�zilor se asigur� de c�tre consiliile jude�ene sau locale, dup�
caz.
Art. 23. - Administrarea drumurilor de utilitate privat� se face de c�tre
de�in�torii acestora.
Art. 24. - Sectoarele de drumuri na�ionale, jude�ene �i comunale, incluz�nd
lucr�rile de art�, amenaj�rile �i accesoriile aferente, situate �n intravilanul
re�edin�elor de jude�e �i municipiilor sunt �n administrarea consiliilor locale
respective.
Sec�iunea a III-a
Proiectarea �i execu�ia lucr�rilor de drumuri
Art. 25. - La proiectarea, execu�ia �i interven�iile asupra drumurilor se va
�ine seama de categoriile func�ionale ale acestora, de traficul rutier, de
siguran�a circula�iei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali �i de
ap�rare, de utilizarea ra�ional� a terenurilor, conservarea �i protec�ia
mediului �nconjur�tor �i de planurile de urbanism �i de amenajarea teritoriului
aprobate potrivit legii, precum �i de normele tehnice �n vigoare pentru
adaptarea acestora la cerin�ele persoanelor handicapate �i de v�rsta a treia.
Art. 26. - Documenta�iile privind proiectarea construc�iei �i moderniz�rii
drumurilor se �ntocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului �i
de urbanism, cu avizele prev�zute �n Normele metodologice.
Art. 27. - Amplasarea unor obiective economice sau de alt� natur� care implic�
modific�ri ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de
rezisten�� a unui drum public se face cu acordul administratorului drumului
respectiv, cheltuielile aferente fiind �n sarcina celui care a solicitat
modific�rile, cu respectarea legisla�iei �n vigoare privind autorizarea
execut�rii construc�iilor.
Art. 28. - (1) Intersec�iile �ntre drumuri se realizeaz� denivelat sau la
acela�i nivel, �n func�ie de categoriile drumurilor �i de traficul rutier, cu
respectarea legisla�iei �n vigoare. Cheltuielile privind aceste lucr�ri sunt �n
sarcina celor care au �n administrare sau �n proprietate drumul pe care se
desf�oar� traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersec�iei.
(2) �ntre�inerea bretelelor de la intersec�iile denivelate ale drumurilor
publice este �n sarcina administra�iei drumului de categorie superioar�. Dac�
unul din drumuri este de utilitate privat�, cheltuielile de �ntre�inere sunt �n
sarcina administratorului acestuia.
Art. 29. - Amenajarea intersec�iilor la acela�i nivel �ntre dou� sau mai multe
drumuri se face cu asigurarea priorit�ii pentru circula�ia care se desf�oar�
pe drumul de categorie superioar�.
Art. 30. - Realizarea unei noi intersec�ii la acela�i nivel cu calea ferat� sau
modificarea unei asemenea intersec�ii cu calea ferat� este �n sarcina
solicitantului lucr�rii.
Art. 31. - La amenajarea intersec�iilor �ntre drumurile publice �i dintre
acestea cu c�ile ferate se va ob�ine �i acordul Ministerului de Interne, prin
direc�iile sale de specialitate.
Art. 32. - Instala�iile de semnalizare �i presemnalizare a trecerii la acela�i
nivel �ntre drum �i calea ferat� se realizeaz� �n func�ie de categoria drumului,
traficul rutier, frecven�a �i viteza de circula�ie a trenurilor.
Art. 33. - (1) �ntre�inerea pasajelor denivelate este �n sarcina
administratorului c�ii de comunica�ie situate pe pasaj.
(2) �ntre�inerea trecerilor la acela�i nivel, paza �i securitatea �n limitele
zonei de siguran�� a c�ii ferate revin de�in�torului acestei c�i.
(3) Modificarea cotelor �i declivit�ilor pe oricare dintre c�ile de comunica�ie
care se intersecteaz� atrage dup� sine obliga�ia de�in�torului de a suporta
costul lucr�rilor necesare �i pe cealalt� cale de comunica�ie.
(4) Pentru poduri, baraje, diguri �i altele asemenea, care cuprind p�r�i ale mai
multor de�in�tori, sarcinile ce revin fiec�ruia dintre ace�tia se stabilesc de
comun acord prin protocol.
Art. 34. - Autorit�ile administra�iei publice locale �mpreun� cu Poli�ia
rutier� au obliga�ia de a reglementa parcarea �i sta�ionarea pe str�zi a
vehiculelor. Parcarea se admite, de regul�, �n locuri special amenajate �n afara
benzilor de circula�ie �i trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poli�ia
rutier�. Nu se admite parcarea pe benzile de circula�ie ale drumurilor na�ionale
�i jude�ene.
Art. 35. - �n zonele protejate ale localit�ilor se va urm�ri descurajarea sau
interzicerea circula�iei de tranzit, �n condi�iile legii, prin asigurarea unor
trasee de deviere corespunz�toare, cu acordul administratorului drumului �i
Poli�iei rutiere.
Art. 36. - �n func�ie de intensitatea traficului, drumurile publice vor fi
prev�zute cu sta�ii amenajate �n afara fluxului circula�iei, pentru oprirea
mijloacelor de transport �n comun. Amplasarea sta�iilor pentru aceste mijloace
se stabile�te de administratorul drumului �mpreun� cu Poli�ia rutier� �i
de�in�torii vehiculelor de transport �n comun. Locurile de parcare �i refugiile
de pe autostr�zi vor fi dotate cu utilit�i, telefonie pentru apel de urgen�� �i
grupuri sanitare.
Art. 37. - Pe drumurile publice se vor aplica m�suri de protec�ie a mediului pe
baza studiilor de impact asupra mediului �nconjur�tor.
Art. 38. - Pentru descongestionarea traficului �n localit�i, protec�ia mediului
�nconjur�tor �i sporirea siguran�ei circula�iei pe re�eaua de drumuri na�ionale
�i jude�ene, se va urm�ri, pe baza studiilor de trafic, realizarea unor drumuri
de tranzit ocolitoare situate �n afara intravilanului localit�ilor. Accesul
spre aceste drumuri se realizeaz� numai prin intermediul unor artere magistrale
care debu�eaz� �n intersec�ii amenajate corespunz�tor volumelor de trafic.
Art. 39. - Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaz� localit�i rurale,
locuitorii sunt obliga�i s� �ntre�in� �an�urile, rigolele, pode�ele de la
intr�rile �n cur�i, planta�iile �i trotuarele din dreptul locuin�elor �i a
terenurilor pe care le de�in. Supravegherea �ndeplinirii acestor obliga�ii
revine autorit�ilor administra�iei publice locale.
Art. 40. - �n vederea asigur�rii materialelor necesare construirii,
moderniz�rii, repar�rii �i �ntre�inerii drumurilor publice administratorii pot
deschide �i exploata cariere, balastiere �i alte asemenea, �n condi�iile legii.
Sec�iunea a IV-a
Condi�ii de exploatare a drumurilor
Art. 41. - (1) Drumurile trebuie s� fie men�inute �n stare tehnic�
corespunz�toare desf�ur�rii traficului �n condi�ii de siguran��.
(2) Limitele maxime ale tonajelor pe osie �i gabaritelor, presiunile specifice
pe �mbr�c�mintea drumului, precum �i condi�iile impuse vehiculelor admise �n
circula�ie pe drumurile publice sunt cele prev�zute �n anexa nr. 2 la prezenta
ordonan��.
(3) Lista drumurilor publice cu limitele de tonaj admise pentru vehiculele de
transport marf� va fi editat� anual de Ministerul Transporturilor.
(4) Limitele prev�zute de anexa nr. 2 pot fi majorate de Ministerul
Transporturilor pe m�sura execut�rii unor lucr�ri de sporire a capacit�ii
portante pe anumite sectoare de drum.
(5) Transportatorilor str�ini �i rom�ni li se aplic� tarife de utilizare a
drumurilor, �n conformitate cu prevederile din acordurile bilaterale �i
respectiv reglement�rile interne �n vigoare, care se constituie �n surse de
finan�are a lucr�rilor de administrare, exploatare, �ntre�inere, repara�ii �i
modernizare a drumurilor publice.
Art. 42. - (1) Transporturile ale c�ror tonaje pe osie �i/sau gabarite dep�esc
limitele prev�zute �n anexa nr. 2 se efectueaz� pe baza autoriza�iei speciale de
transport emise de administratorul drumului.
(2) �n cazul �n care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare
lucr�ri de amenajare sau consolidare a drumurilor �i a lucr�rilor de art�,
precum �i modificarea instala�iilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea
se suport� de beneficiarul transporturilor.
(3) Pentru asemenea transporturi se aplic� tarife �n func�ie de tonajele pe osie
�i totale, de dimensiunile autovehiculelor �i distan�a parcurs�, din care se
constituie surse financiare pentru administrarea drumurilor.
Art. 43. - Proiectarea, execu�ia sau contractarea �n �ar� sau importul de
vehicule, utilaje, agregate ori instala�ii cu mase �i/sau gabarite ce dep�esc
limitele prev�zute �n anexa nr. 2, se realizeaz� cu avizul prealabil al
Ministerului Transporturilor, �n ceea ce prive�te posibilitatea de circula�ie �i
de transport rutier.
Art. 44. - Pe drumurile publice sunt interzise competi�iile sportive f�r� avizul
prealabil al administratorului drumului �i al Poli�iei rutiere. Organizatorii
poart� r�spunderea �i iau toate m�surile pentru siguran�a traficului rutier �i
redarea ulterioar� a drumului pentru circula�ia public�, �n condi�iile existente
anterior organiz�rii competi�iei.
Art. 45. - (1) Drumurile deschise circula�iei publice pot fi �nchise sau se pot
institui restric�ii de circula�ie �n vederea execut�rii unor lucr�ri, conform
normelor stabilite de Ministerul Transporturilor �mpreun� cu Ministerul de
Interne.
(2) Pentru protec�ia unor sectoare de drumuri, administratorii acestora pot
introduce restric�ii cu caracter temporar privind sarcinile pe osii ale
vehiculelor admise s� circule pe sectorul respectiv.
Art. 46. - (1) �n cazul �n care drumurile publice sunt afectate de calamit�i
naturale sau �n alte cazuri de for�� major�, administratorii acestora vor lua de
urgen�� m�suri pentru restabilirea operativ� a circula�iei prin executarea de
variante ocolitoare sau alte amenaj�ri cu caracter provizoriu, dup� caz.
(2) Atunci c�nd aplicarea m�surilor prev�zute la alin. (1) necesit� ocuparea
temporar� a unor terenuri situate �n zona drumului sau �n afara acesteia,
administratorul va �ncheia procese-verbale cu autorit�ile publice locale,
urm�nd ca eventualele desp�gubiri cuvenite celor afecta�i s� se stabileasc�
conform dispozi�iilor legale.
Sec�iunea a V-a
Aprobarea amplas�rii de construc�ii �i instala�ii
�n zona drumului public
Art. 47. - Realizarea �n zona drumului public a oric�rei construc�ii sau
instala�ii, �n orice scop, se face cu respectarea legisla�iei �n vigoare privind
amplasarea �i autorizarea execut�rii construc�iilor �i numai cu acordul
prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) �n zona drumului public este interzis� amplasarea de construc�ii,
panouri publicitare sau instala�ii care nu apar�in drumului �i care pericliteaz�
siguran�a circula�iei.
(2) �n zona median� a autostr�zilor se pot amplasa numai instala�ii destinate
�ntre�inerii drumurilor �i siguran�ei circula�iei.
(3) Construc�iile sau instala�iile temporare ale Ministerului Ap�r�rii
Na�ionale, care au caracter de urgen��, se pot executa f�r� acceptul
administratorului drumului, urm�nd ca acest accept s� se ob�in� ulterior, �n
cazul �n care construc�iile sau instala�iile nu se demonteaz� �ntr-un termen
stabilit de comun acord cu administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor,
tunelurilor prin amplasarea suprateran� sau subteran� a unor construc�ii,
instala�ii sau panouri publicitare acceptate de administra�ia drumurilor, se
aplic� tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru
administrarea, exploatarea, �ntre�inerea, repararea �i modernizarea drumurilor
publice.
(5) De�in�torii construc�iilor sau instala�iilor acceptate sunt obliga�i s�
execute pe cheltuiala lor demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dac�
aceste opera�ii sunt impuse de modernizarea, modificarea, �ntre�inerea sau
exploatarea drumului public.
(6) Administratorul drumului este obligat s�-i �n�tiin�eze pe de�in�tori asupra
lucr�rilor prev�zute, dup� cum urmeaz�:
- cu cel pu�in 12 luni �nainte de �nceperea lucr�rilor a c�ror execu�ie impune
mutarea ori modificarea, pentru construc�ii autorizate cu caracter definitiv;
- cu cel pu�in 3 luni �nainte de �nceperea lucr�rilor la drum, �n cazul
construc�iilor acceptate cu caracter provizoriu.
Art. 49. - Lucr�rile edilitare subterane se amplaseaz� de regul� �n afara p�r�ii
carosabile a drumului public sau �n galerii vizitabile. Construc�ia, repararea
�i �ntre�inerea acestor lucr�ri se fac cu aprobarea administratorului drumului
�i cu respectarea legisla�iei �n vigoare.
Art. 50. - (1) Beneficiarul construc�iilor, instala�iilor sau altor asemenea
realizate �n zona drumului f�r� respectarea condi�iilor din prezenta sec�iune
sau cu nerespectarea condi�iilor din actul de acceptare este obligat a le
desfiin�a sau a le muta, pe cheltuiala sa, �n termenul stabilit de
administrator.
(2) �n cazul nerespect�rii termenului fixat, administratorul drumului poate
proceda la desfiin�area sau mutarea lucr�rilor pe cheltuiala beneficiarului.
Art. 51. - De�in�torii de construc�ii sau instala�ii amplasate �n zona drumului
public sunt obliga�i s� execute revizia periodic� �i repararea acestora spre a
asigura estetica, protejarea drumului �i siguran�a circula�iei.
Art. 52. - (1) Traseele noi de drumuri publice se stabilesc pe baza
documenta�iilor de urbanism �i amenajarea teritoriului aprobate �n condi�iile
legii.
(2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau
orice alte interven�ii asupra drumului public se fac cu acordul
administratorului drumului public.
Sec�iunea a VI-a
C�i de acces la drumurile publice
Art. 53. - (1) Proiectarea, construc�ia sau amenajarea c�ilor de acces la
drumurile publice se face potrivit legisla�iei �n vigoare, de c�tre cei
interesa�i, cu acordul prealabil al administratorului drumului public �i al
Poli�iei rutiere.
(2) Repararea, �ntre�inerea �i exploatarea c�ilor de acces la drumurile publice
sunt �n sarcina celor care le de�in.
Art. 54. - C�ile de acces realizate f�r� acordul administratorului drumului
public �i al Poli�iei rutiere, precum �i c�ile de acces neutilizate vor fi
desfiin�ate de cei care le de�in, restabilindu-se continuitatea elementelor
geometrice �n zona drumului public.
CAPITOLUL III
DOB�NDIREA SAU FOLOSIREA UNOR TERENURI
Art. 55. - Dob�ndirea terenului necesar pentru executarea unor lucr�ri noi,
moderniz�ri, corec�ii de trasee, reabilit�ri, l�rgiri de drumuri publice se face
prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauz� de
utilitate public�.
Art. 56. - (1) Pentru rectific�ri de traseu, de comun acord cu proprietarul
terenului, se poate transmite prin schimb dreptul de proprietate asupra
terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi r�m�ne �n circula�ie
p�n� la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul
drumului fiind obligat s� achite noului proprietar chiria terenului ocupat.
(2) �n situa�ia �n care proprietarul terenului primit �n schimb dore�te redarea
acestuia �n circuitul agricol, amenaj�rile aferente sunt �n sarcina
administratorului drumului.
(3) Dac� terenul necesar rectific�rii traseului se dob�nde�te prin cump�rare sau
expropriere pentru cauz� de utilitate public�, terenul ocupat de drumul vechi,
r�mas liber �n urma d�rii �n folosin�� a noului traseu, devine proprietatea
public� a statului sau a administra�iei publice locale, dup� caz.
Art. 57. - (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a m�sur�torilor �i
studiilor necesare lucr�rilor privind drumul public au acces pe terenuri,
indiferent de proprietar. Excep�ie fac terenurile apar�in�nd obiectivelor
Ministerului Ap�r�rii Na�ionale �i zonelor de siguran�� ale acestora, pentru
care se solicit�, �n prealabil, acordul acestuia. �n�tiin�area asupra �nceperii
acestor activit�i se face prin afi�are la sediul consiliului local cu cel pu�in
7 (�apte) zile �nainte. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea
m�sur�torilor sau studiilor ca prin activitatea lor s� cauzeze vreun prejudiciu
terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea.
(2) Dac� pentru efectuarea m�sur�torilor sau studiilor sunt necesare modific�ri
asupra terenului, administratorul drumului va conveni, �n prealabil, cu
proprietarul terenului asupra acestor modific�ri �i, dup� caz, asupra
modalit�ilor �i cuantumului desp�gubirilor.
CAPITOLUL IV
CONDUCEREA, COORDONAREA �I CONTROLUL
ACTIVIT��II DE DRUMURI
Art. 58. - Ministerul Transporturilor coordoneaz� din punct de vedere tehnic �i
metodologic �ntreaga re�ea de drumuri. �n aceast� calitate are urm�toarele
atribu�ii:
a) asigur� administrarea drumurilor publice de interes na�ional;
b) elaboreaz� �i urm�re�te aplicarea �i actualizarea planului director la nivel
na�ional privind dezvoltarea re�elei rutiere, ca parte integrant� a schemei
re�elei na�ionale de transport, cu respectarea prevederilor programului de
amenajare a teritoriului;
c) stabile�te strategia privind dezvoltarea unitar� �i echilibrat� a �ntregii
re�ele de drumuri publice �i utilizarea fondurilor bugetare �i extrabugetare
destinate pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea,
�ntre�inerea, exploatarea �i administrarea acestora, �n scopul satisfacerii
nevoilor economice, sociale �i de ap�rare;
d) elaboreaz� studii de sistematizare, prognoze �i proiecte de program pentru
dezvoltarea �i optimizarea re�elei de drumuri publice;
e) elaboreaz�, �n condi�iile legii, programe anuale �i de perspectiv� privind
construc�ia, modernizarea, repararea, �ntre�inerea, exploatarea �i administrarea
drumurilor de interes na�ional �i, �mpreun� cu consiliile jude�ene �i
municipale, programele finan�ate din Fondul special al drumurilor pentru
drumurile jude�ene �i comunale;
f) elaboreaz� norme privind proiectarea, construc�ia, modernizarea, repararea,
�ntre�inerea, administrarea �i exploatarea drumurilor �i, �mpreun� cu Ministerul
de Interne, norme privind siguran�a traficului pe drumurile deschise circula�iei
publice �i le supune aprob�rii potrivit prevederilor legale;
g) elaboreaz� studii �i programe privind lucr�rile destinate �mbun�t�irii
siguran�ei circula�iei pe drumurile publice;
h) elaboreaz� studii �i programe privind determinarea indicatorilor de stare
tehnic� a drumurilor, de evolu�ie a traficului �i de stabilire a ordinii de
prioritate pentru lucr�rile de drumuri;
i) elaboreaz� norme privind organizarea controlului propriu de calitate �n
domeniul drumurilor;
j) asigur� o concep�ie unitar� privind asimilarea de utilaje �i echipamente
specifice, aplicarea de tehnologii noi �i eficiente, agrementate conform legii,
�n proiectarea �i execu�ia lucr�rilor de drumuri.
Art. 59. - �n exercitarea atribu�iilor prev�zute la art. 58, Ministerul
Transporturilor elaboreaz� reglement�ri obligatorii pentru toate persoanele
juridice sau fizice care de�in drumuri �n administrare sau �n proprietate, cu
respectarea reglement�rilor �n vigoare privind autonomia administra�iei publice
locale �i dreptul de proprietate.
Art. 60. - (1) Conducerea activit�ii de proiectare, execu�ie, modernizare,
reparare, �ntre�inere, exploatare �i administrare a drumurilor jude�ene,
comunale, vicinale �i str�zilor revine autorit�ilor administra�iei publice
locale, cu respectarea prevederilor art. 25.
(2) Pentru proiectarea �i modernizarea str�zilor care constituie p�r�i
componente ale drumurilor na�ionale este necesar avizul prealabil al
Ministerului Transporturilor.
CAPITOLUL V
SANC�IUNI
Art. 61. - (1) Constituie contraven�ii �i se sanc�ioneaz� cu amend� urm�toarele
fapte, dac� nu au fost s�v�r�ite �n astfel de condi�ii care, potrivit legii
penale, constituie infrac�iuni:
a) �nc�lcarea prevederilor art. 17 (2), �i 52 (2) se sanc�ioneaz� cu amend� de
la 500.000 lei la 3.000.000 lei;
b) �nc�lcarea prevederilor art. 16 (2), 27, 33 (2), 41 (2), 42 (1), 43, 44, 47,
48 (2) �i (5), 49, 51, 53 (1) �i (2) �i ale art. 54 se sanc�ioneaz� cu amend� de
la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Dac� contravenientul este persoan� juridic�, cuantumul amenzii prev�zut la
alin. (1) se tripleaz�.
Art. 62. - (1) Constatarea contraven�iilor �i aplicarea sanc�iunilor prev�zute
la art. 61 alin. (1) �i (2) se face de c�tre:
a) personalul din Ministerul Transporturilor �i din unit�ile subordonate
acestuia, �mputernicit �n acest scop;
b) personalul �mputernicit din aparatul propriu al consiliilor jude�ene,
consiliilor locale �i unit�ilor de specialitate subordonate acestora;
c) ofi�erii �i subofi�erii de politie.
Art. 63. - (1) Prevederile art. 61 se completeaz� cu dispozi�iile Legii nr.
32/1968 privind stabilirea �i sanc�ionarea contraven�iilor.
(2) Prevederile art. 25 alin. (1) �i ale art. 26 din Legea nr. 32/1968 privind
stabilirea �i sanc�ionarea contraven�iilor nu se aplic� �n cazul proiect�rii,
construirii �i moderniz�rii drumurilor, precum �i amplas�rii unor construc�ii �n
zona drumurilor.
Art. 64. - Sanc�iunile prev�zute prin Hot�r�rea Guvernului nr.36/1996 privind
stabilirea �i sanc�ionarea contraven�iilor la normele privind exploatarea �i
men�inerea �n bun� stare a drumurilor publice se aplic� �i persoanelor juridice,
caz �n care cuantumul amenzii se dubleaz�.
Art. 65. - Cuantumurile amenzilor prev�zute la art. 61 pot fi modificate prin
hot�r�re a Guvernului.
CAPITOLUL VI
DISPOZI�II TRANZITORII �I FINALE
Art. 66. - Dispozi�iile prev�zute la art. 2-4, 23, 25, 29, 33, 34, 41, 44, 45,
47, 50, 51, 53, 54, 55 �i la art. 61 se aplic� �i drumurilor de utilitate
privat� deschise circula�iei publice.
Art. 67. - �n termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonan�e �n
Monitorul Oficial al Rom�niei, Ministerul Transporturilor va elabora normele
privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, �ntre�inerea,
repararea, administrarea �i exploatarea drumurilor publice, care vor fi
actualizate �i puse de acord cu prevederile legisla�iei �n domeniu din ��rile
Uniunii Europene, prin reglement�ri la nivel de standarde �i norme tehnice
elaborate.
Art. 68. - Anexele nr. 1 �i 2 fac parte integrant� din prezenta ordonan��.
Art. 69. - Prevederile prezentei ordonan�e intr� �n vigoare la data de 1
ianuarie 1998. Pe aceea�i dat� se abrog� Legea drumurilor nr. 13/1974, publicat�
�n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea nr. 37/1975
privind sistematizarea, proiectarea �i realizarea arterelor de circula�ie �n
localit�ile urbane �i rurale, republicat� �n Buletinul Oficial, Partea I, nr.
82 din 6 septembrie 1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind
proiectarea, construirea �i modernizarea drumurilor, publicat� �n Buletinul
Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975, cu modific�rile ulterioare �i
prevederile referitoare la drumuri din Hot�r�rea Consiliului de Mini�tri
nr.257/1959 privind ra�ionalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul
c�ilor ferate �i drumurilor, precum �i orice prevederi contrare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaz�:

Ministrul transporturilor,
Traian B�sescu

p. Ministrul de interne,
Teodor Zaharia,
secretar de stat

Ministru delegat pe l�ng� primul-ministru


pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
�i a Departamentului Administra�iei Publice Locale,
Remus Opri�
Bucure�ti, 28 august 1997.
Nr. 43.

ANEXA Nr.1.
LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR
a) Zonele de siguran�� ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioar� a
amprizei drumului p�n� la:
* 1,50 m de la marginea exterioar� a �an�urilor, pentru drumurile situate la
nivelul terenului;
* 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile �n rambleu;
* 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile �n debleu cu
�n�l�imea p�n� la 5,00 m inclusiv;
* 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile �n debleu cu
�n�l�imea mai mare de 5,00 m.
b) Zonele de protec�ie sunt cuprinse �ntre marginile exterioare ale zonelor de
siguran�� �i marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului urm�tor:
__________________________________________________________________________________
____________________________
Categoria Autostr�zi Drumuri Drumuri Drumuri
drumului na�ionale jude�ene comunale
__________________________________________________________________________________
____________________________
Distan�a de
la axul drumului
p�n� la marginea 50 22 20 18
exterioar� a
zonei drumului (m)
__________________________________________________________________________________
____________________________

ANEXA Nr. 2
TONAJE, GABARITE �I PRESIUNI
A) Limitele maxime ale tonajelor pe osii:
__________________________________________________________________________________
____________________________
Categorii de
drumuri din punct Tipul de Distan�e �ntre axele
al�turate (m)
de vedere al osie
______________________________________________________
sistemului rutier < 1,40 <= 2,00 > 2,00
__________________________________________________________________________________
____________________________
Drumuri modernizate, simpl�: 10,0
europene (E) �i alte
drumuri deschise dubl� (tandem): 16,0
traficului greu
conform listei tripl� (tridem): 22,0
aprobate de Ministerul
Transporturilor
__________________________________________________________________________________
____________________________
Alte drumuri simpl�: 8,0
modernizate dubl� (tandem): 14,5
tripl� (tridem): 20,0
__________________________________________________________________________________
____________________________
Drumuri simpl�: 7,5
pietruite dubl� (tandem): 12,0
tripl� (tridem): 16,5
__________________________________________________________________________________
____________________________

Se consider� osie dubl� (tandem) combina�ia de dou� axe av�nd distan�a �ntre ele
de cel mult 2,0 m. La greut�i inegale pe axe, tonajul pe axa cea mai �nc�rcat�
ce face parte din tandem nu trebuie s� dep�easc� tonajul maxim admis pe osia
simpl� pentru categoria de drum respectiv� (10,0 t; 8,0 t; respectiv 7,5 t).
Se consider� osie tripl� (tridem) combina�ia de trei axe av�nd distan�a �ntre
ele de cel mult 1,40 m, iar masa pe dou� axe al�turate f�c�nd parte din tridem
nu trebuie s� dep�easc� tonajul maxim admis pe osia dubl� (cu aceea�i distan��
�ntre axe) pentru categoria de drum respectiv�. Pentru osii multiple constituite
din mai mult de trei axe al�turate, masa pe orice grup de axe al�turate nu
trebuie s� dep�easc� tonajul maxim admis pe osia astfel constituit� (�n func�ie
de distan�a �ntre axe) pentru categoria de drum respectiv�. Presiunea specific�
pe �mbr�c�mintea drumului nu trebuie s� dep�easc� 6,0 daN/cm2 pentru osia
nemotoare �i 7,0 daN/cm2 pentru osia motoare.
B) Tonajele totale maxime admise pentru vehicule sunt urm�toarele:
Autovehicule:
- cu dou� axe, av�nd distan�a �ntre axe:
* mai mic� de 4,0
m.................................................................................
...16,0
t
* egal� sau mai mare de 4,0
m.....................................................................17,0 t
- cu trei
axe...............................................................................
......................22,0
t
- cu patru
axe...............................................................................
....................24,0
t
- autobuz articulat cu trei
axe............................................................................26,
0
t
Remorci:
- cu dou� axe, av�nd distan�a �ntre axe:
* mai mic� de 4,0
m.................................................................................
........
16,0 t
* egal� sau mai mare de 4,0
m........................................................................ 17,0 t

- cu trei
axe...............................................................................
.......................
22,0 t
Combina�ii de vehicule:
- autotractor cu �a �i semiremorc�:
* cu trei
axe...............................................................................
............................
30,0 t
* cu patru axe, av�nd distan�a �ntre axe:
- sub 2,0
m.................................................................................
...................
34,0 t
- egal� sau mai mare de 2,0
m...................................................................... 36,0 t
* cu cinci �i �ase axe (indiferent de distan�ele �ntre
axe)....................................... 40,0 t
- autotren (autovehicul + remorc� = total patru
axe)............................................... 34,0 t
* combina�ie av�nd cinci sau mai multe
axe.......................................................... 40,0 t
C) Dimensiunile maxime de gabarit (inclusiv �nc�rc�tura) sunt urm�toarele:

l�ime.............................................................................
................................2,50
m
NOT�:
Prin excep�ie, pentru vehicule frigorifice av�nd caroseria izoterm� cu pere�i
gro�i se admit l�imi de max. 2,6 m.

�n�l�ime..........................................................................
................................4,00
m
lungimi:
- vehicul f�r�
remorc�...........................................................................
.........12,00
m
-
remorc�...........................................................................
..........................12,00
m
- vehicul
articulat.........................................................................
..................16,50
m
- autobuz sau troleibuz
articulat......................................................................18,
00
m
- autovehicul cu remorc�
(autotren).................................................................18,35
m
-
tramvai...........................................................................
............................30,00
m
NOT�:
Fiecare vehicul sau combina�ie de vehicule �n mi�care trebuie s� se poat�
�nscrie pe o suprafa�� inelar� cu o raz� exterioar� de 12,50 m �i o raz�
interioar� de 5,30 m.
Distan�a �ntre axa articula�iei �i limita posterioar� a unui vehicul articulat
nu trebuie s� dep�easc� 12,00 m.

Joi, 06 septembrie 2007, 17:11