Sunteți pe pagina 1din 88

www www.alpinet.org .alpinet.

org
proiectul Alpinet, proiectul Alpinet,
revist` de drume]ie, munte, natur` revist` de drume]ie, munte, natur`
anul 11 / nr. 82, octombrie 2007 anul 11 / nr. 82, octombrie 2007
m m
m m
R
R
p
p
d v
d v
F
F
d
d
[
[
V` prezent`m - num`r de num`r -
enci cl opedi a geograf i c` a Romni ei .
Cu mul te i nf orma]i i \ n premi er`,
care coi nci d cu ceea ce g`si ]i pe teren.
Ave]i l a di spozi ]i e - num`r de num`r -
si ngura reprezentare f otograf i c`
expl i cat` a ]`ri i .
Dac` vede]i imaginile din revist` prea \ntunecate sau
prea deschise \nseamn` c` monitorul calculatorului
dumneavoastr` nu este reglat; situa]ia este u[or de
remediat (dac` ave]i instalat Adobe Photoshop)
cu Start/ Control Panel/ Adobe Gama.
redactorul revi stei (munti i carpati @rdsl i nk. ro; i i c. al pi net. org)
caut` pri ntre ci ti tori persoane dorni ce s` i a parte l a conti nuarea
unor ture de expl orare montan` [i / sau speol ogi c`
ghidurile nostre turistice sunt ample
(excep]ional ilustrate [i explicate),
cu date [i h`r]i la zi: Retezat, F`g`ra[ului,
Bucegi, M`cin, Latori]ei, }ible[, Maramure[ului,
Parng, Dobrogea
Re s pe c t ` na t ur a !
La s ` doa r ur me l e pa [ i l or .
I a numa i f ot ogr a f i i .
Uc i de doa r t i mp.
copiaz`
G GR RA AT TU UI I T T
toate numerele [i ghidurile
revistei Invita]ie n Carpa]i
de la ht t p: / / i i c. al pi net . org
nscrie-te (la www.alpinet.org)
pe lista alpinet2k.
Prime[ti zilnic, gratuit, noi [tiri de la munte,
de la cei care umbl` pe munte.
Editor:
ISSN 1841 - 7957
redactor, tehnoredactor: Ic Giurgiu (muntiicarpati@rdslink.ro,
iic@alpinet.org, 683.51.03)
bannere: Ionu] Nechita
Reproducerea oric`rui material din revist`, n scopuri
comerciale, nu este permis`. Materialele angajeaz` n general
doar responsabilitatea autorilor.
publicitate: i i c @ a l p i n e t . o r g
Ia cu t i ne l a drum revi st a Invi t a] i e
\ n Carpa] i . H`r] i l e, pozel e [i t ext ul
t e vor aj ut a s` t e bucuri de vacan] `.
Uit-te zilnic pe www. al pi net . org,
ghidul tu montan.
Zi l ni c g`se[t i
mul t e i nforma i i i i magi ni noi .
Sumarul revistei este deschis celor care transmit
informa]ii (tiri, fotografii, articole, monografii).
contact: iic@alpinet.org, telefon 683.51.03
Autorii accept` c` publicarea materialelor
nu aduce deocamdat` venituri materiale.
coperta 1 / first cover
Moldoveanu (2544 m, \n centru) [i Vi[tea Mare (2527
m, \n dreapta) (Mun]ii F`g`ra[ului/ vezi [i ghidul
masivului, \n numerele 59-61, 67 ale revistei), privite
dinspre Vf. Fundul Bndei (2454 m).
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
nr. 82, octombrie 2007
Mun]ii Rodnei
Vrful Rabla (1912 m) ............................. pag. 4-20
Pe[tera din Ca]nul Laptelui .................... pag. 21
Mun]ii Suhard
Vrfurile Suhard ..................................... pag. 22-26
Mun]ii Berzun]i
Creasta principal` ................................... pag. 27-38
Mun]ii M`cin
Vscul ..................................................... pag. 39-43
B`[ica porcului ....................................... pag. 44-46
Mun]ii F`g`ra[ului
Muchia T`r]a [i circuitul Podr`gel ....... pag. 47-62
Vrful Dara (2500 m) ............................. pag. 63-81
Pe[tera din Fereastra Mare a Smbetei ... pag. 82
Pe[tera din Muntele Dara ........................ pag. 83
recenzie ................................................... pag. 84
sumarul revistelor Invita]ie \n Carpa]i
........................... pag. 85-88
text [i imagini:
Petru Lucian GOJA
(Baia Mare)
Vineri 10 august 2007, la ora 15,30
plecam din Baia Mare (cu Willi Mersei -
86 ani, Auric` {tef`noiu, Dumitru I[t-
van, Tavi Ghine], Ioji Rist, Traian Min-
ghira[) spre zona sudic` a Mun]ilor Rod-
nei; prin Cavnic, Pasul Neteda, V. Cos`-
ului, Brsana (vezi harta 1, extras din Ro-
mania, tourist map, Ministerul Turis-
mului, 1989). Am intrat spre amontele
V`ii Iza.
Din S`cel am cotit dreapta, spre
Pasul {etref (harta 1). Prin pcle ap`ru-
r` Toroioaga (Mun]ii Maramure[ului),
Pietrosul Rodnei dar [i }ible[ul; n rest,
soare, c`ldur`. Pe la ora 19 coboram Va-
lea S`l`u]a, spre Fiad, Co[buc, Salva.
Eram ncnta]i de superbele stratific`ri
ale gresiilor din malul drept al capricioa-
sei [i distructivei S`l`u]a (predilect la
topirea z`pezilor [i dup` averse consis-
tente).
nc` cu iz de poezie este }ara N`-
s`udului, de la urbea trimi]nd nostalgic
[i cu fireasc` evlavie la George Co[buc
[i Liviu Rebreanu, la arhitectura pur-
tnd amprenta imperial` austro-ungar`,
cel pu]in n privin]a monumentalelor
biserici, cl`dirilor administrative [i a
vestitelor [coli edificate pe vremea cele-
brelor regimentele gr`nicere[ti care p`-
zeau fruntariile de est sud-est ale impe-
riului.
Ne fermecau m`gurile vulcanice,
imense cl`i cu ogoare nguste dispuse
pe terase, fna]e [i cu c`ciuli de molid
pe cre[tetele ]uguiate. Picturale sunt
gospod`riile muntene[ti izolate, de la
obr[iile de vlcele [i praie str`juite de
mici livezi de pruni sau de plcuri de
huci de alun.
Ne-am f`cut provizii de borviz
(ap` mineral`) la ie[irea din Anie[ (vezi
h`r]ile 1 [i 2), de la izvorul susurnd la
poalele muncelului pe care odinioar`
tronase cetatea medieval` din care,
zice-se, au mai r`mas doar nierbate ves-
4
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i
R ( m
Harta 1.
Printre gatere, \n Parcul Mun]ii Rodnei *
A fost explorat frigiderul natural al ciobanilor * Pe[tera din Ca]nul Laptelui
R ( m
5
tigii. n dreapta trona impresionanta
M`gura Mare.
Abia pe la ora 21 am ajuns la fru-
moasa caban` a brig`zii silvice, taman
dup` o avers` ce limpezise orizontul.
F`cusem 216 kilometri pn` la Podireiu
din {an], acolo urmnd s` fim g`zdui]i
prin amabilitatea deosebit` a conducerii
Parcului Natural Mun]ii Rodnei. Fru-
moas`, trainic`, bine compartimentat`
cl`direa cu etaj, dotat` cu instala]ie
electric`, buc`t`rie, baie, ap` curent`,
[ur`, fntn` cu roat` [i lan], planta]ie
de molid [i conifere ornamentale. Dou`
camere la parter, plus o sufragerie, dou`
camere la etaj. Bro[uri [i pliante ecosil-
vice la care se ad`ugau plan[e policrome
(format A1), excelent ilustrate, explica-
te n bulgar` sau srb`, con]innd specii
faunistice sau botanice specifice zone-
lor montane. Stelele pogorr` pe bolta
cerului. Releul GSM de lng` cabana
Valea Blaznei, de la poalele Cob`[elului,
[i clipocea ro[iile lumini]e.
A doua zi am pornit spre Gura
Anie[elor, acolo unde, n jur de ora 8,
trebuia s` ne ntlnim cu ghidul nostru,
modestul [i deosebit de agrebilul ranger
al Parcului Mun]ii Rodnei, Grigore Lo-
rin], 24 de ani, student la silvicultur`
(imaginea 4).
Am pornit n amontele Rului Ani-
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Harta 2.1. Actualizare f`cut` de Ic` Giurgiu (Bucure[ti) dup` planul realizat de Leontin {uteu (Oradea).
e[ (vezi h`r]ile 1 [i 2), oprind la cabana
din Valea Secii, amuzndu-ne la vederea
unui dolofan c`]el ciob`nesc carpatin,
de cel mult dou` luni; am privit apoi
cuiburile rndunelelor din care ap`reau
disp`reau c`p[oarele puilor gulera]i cu
alb, cu ciocurile h`mesit deschise n a[-
teptarea gzelor srguincios adunate de
p`rin]i.
De aici n sus urm` pentru noi [o-
cul civiliza]iei pietrei [i lemnului, de la
platforma de afluire [i prelucrare, conca-
sare a calcarului [i marmurei, la [irul ga-
terelor, unele strategic pitite n spatele
gardurilor nalte, altele precedate de
imense rampe de afluire a bu[tenilor,
preponderent de r`[inoase, cu stive
imense de rigle balotate pentru export
al`turi de altele cu scnduri; halde de ru-
megu[, adesea acesta z`cnd n gr`mezi
n lunca ngust`, uneori aplatizate cu
ifron-ul [i treptat invadate de b`l`rii,
alteori n curs de incinerare mpreun` cu
marginile nepretabile dect ca lemn de
foc. Frumoase panouri ne atr`geau aten-
]ia c` suntem n Parcul Natural Mun]ii
Rodnei! Sus, spre golul alpin, vedeam
parchete recent exploatate, versan]i
denuda]i dar [i mici zone cu doborturi
l`sate de izbeli[te. Pe alocuri, naturalele
regener`ri [i insignifiante plant`ri cr-
peau vasta plag`.
6
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Harta 2.2. Actualizare f`cut` de Ic` Giurgiu (Bucure[ti) dup` planul realizat de Leontin {uteu (Oradea).
De la ntre Anie[e (confluen]a Ani-
e[elor) [i frumosul indicator turistic am-
plasat de A.P.N.R. - cu marcaj cruce al-
bastr` suind spre {aua G`rg`l`u n
amontele Anie[ului Mare (dreapta), res-
pectiv cruce galben`, suind (stnga) n
amontele Anie[ului Mic spre Vf. Repe-
de - am luat-o la stnga. Drumul, intens
circulat forestier, deveni tot mai desfun-
dat [i mocirlos. O frumoas` caban` sil-
vic` - pentru colectat fructe de p`dure -
se ivi n stnga, mai apoi o punte din
dou` trunchiuri groase de molid ap`ru n
aceea[i direc]ie, imediat sub sosirea V`ii
Izvorul Cucului (V. Rabla) n flancul geo-
grafic drept al V`ii Anie[ul Mic.
Ne-am luat rucsacii, am traversat
prin vad Anie[ul Mic, mai apoi Valea Ra-
bla, ne-am deplasat o vreme pe un drum
de TAF, din ce n ce mai abrupt. Drumul
de TAF suia tot mai avntat, dep`[ind o
zon` n care albia fusese placat` cu cal-
care iar pu]in nspre amonte ap`rur`
succesive ruperi de pant` - frumos ame-
7
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
3. Aspect din localitatea {an].
4. Rangerul Grigore Lorin] [i ciob`nelul Bonifapt Rauca.
8
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
5. La stna Rabla se cite[te articolul care poveste[te despre via]a lor.
6. Aspect din stna Rabla.
najate dar acum ne\ntre]inute - aducnd
a cascade n perdele cristaline, nalte de
2-3 m. Albia v`ii era plin` de r`g`lii,
trunchiuri debitate [i abandonate, ra-
muri. n dreapta, peste Anie[ul Mic, din
p`durea tn`r` de foioase intercalat` cu
molid [i mai rar cu frumo[i brazi argintii,
ap`rur` spectaculo[i martori de eroziu-
ne, ]ancuri calcaroase. Mai apoi, n fa]`
se dezvelir` treptat versan]ii estici,
abrup]i, cu paji[te alpin` [i rari molizi ai
Vf. Rabla, frnt ntr-o accentuat` n[e-
uare. Pe dreapta r`mase o c`b`nu]` de
lemn, cu priciuri, pentru muncitorii fo-
restieri, bun refugiu pe vreme rea; al`-
turi de ea, un mic grajd pentru cai. Dru-
mul de TAF ajunse la firul ca un vijelios
torent al Izvorului Cucului (Rabla), pe
care am suit o vreme direct, mai apoi am
continuat pe drumul de TAF care f`cu
volte n dreapta, stnga, suind la dreap-
ta unui muncelu] stncos cu dezr`d`-
cin`ri de molidi[ matur, ie[ind n gol al-
pin la o fost` stn` abandonat`, cu paji[-
tea invadat` de urzici [i [tevie. V`zur`m
imediat resturile comarnicului [i colibei
9
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
7. Toni Minghira[ la intrarea \n
Frigiderul de sub Muntele Rabla.
8. Urc`m spre Vrful Rabla.
10
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007 M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i
9. Garofi]` pe Muntele
Rabla.
10. Clopo]ei pe
Muntele Rabla.
11
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007 M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i
11, 12. Afine pe Muntele Rabla: silvatice (sus), alpine (jos).
12
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007 M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i
13. Gentianella pe Muntele Rabla.
14. Din [aua dintre Vf. Rabla (1912
m) [i Vf. Laptelui (1931 m), spre nord
nord-est este Vf. Mih`iasa (1805 m,
vezi [i harta 2), cu un splendid perete
stncos orientat spre sud sud-est
(paradis al florilor de col]).
Mih`iasa
1805
13
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007 M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i
14.1. De pe Muntele Rabla privim c`tre nord nord-vest, spre versantul drept al Cormaiei (creasta sudic`
Paltinu - Pietrosu - }apu), care se termin` c`tre creasta principal` (dreapta) cu Vrfurile Repede (2074)
[i Cormaia (2033) (vezi harta 2.1). |n fundal, Pietrosu Rodnei (2303 m), cel mai \nalt din masiv.
15. T`ul din Ca]nul Laptelui.
14
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
16. Opai]ul Mun]ilor Rodnei
(Polischemonie nivalis).
17. Ghin]ur` galben` (Gentiana
lutea), la fructificare.
de la poalele rarilor molizi.
13 dul`i ciob`ne[ti carpatini ne di-
buir` [i asaltar` din toate p`r]ile, pe la
ora 12,20 (dup` 3 ore de la plecare [i o
diferen]` de nivel de circa 800 m) cnd
ajunseser`m n perimetrul stnei Rabla
(altitudine aproximativ` 1600 m). No-
roc cu ciobanii care se ivir` imediat. Am
intrat n incinta staulului ce proteja coli-
ba [i comarnicul. Mitic` I[tvan adusese
cteva exemplare din ziarul Graiul Ma-
ramure[ului, cu poze f`cute de Alec Por-
tase (reporterul care scrisese [i articolul
turistic) simpaticului ciob`nel Bonifapt
Rauca, de doar 13 ani (imaginile 4, 5, 6),
cel care le fusese ghid n urm` cu vreo
lun` pn` la Frigider. Un [traf tras de doi
murgi, venit dup` ca[ [i urd`, poposi n
curnd la stn`.
Am fost mbia]i cu lapte de oaie dar
[i cu ceva licoare bahic` galben`. Gazdele
r`sfoiau fascinate gazeta n care desco-
periser` lumea lor aparent uitat`. Apoi
am intrat n coliba n care n ceaun clo-
cotea apa pentru m`m`lig`; de grind`
atrnau jum`t`]i [i sferturi de oaie par]ial
afumate. Ne-am luat r`mas bun de la cio-
bani apoi, condu[i de sprintenul Boni-
fapt, care strunea fioro[ii cini, am tra-
versat un versant n[euat (spre nord-est),
suind la Frigider.
Eram ajun[i la gura unei forme spe-
ologice cu alur` de aven ngust [i n trep-
te, ciudat zigzagat pe diaclaza produs` n
calcare metamorfice (imaginea 7). Dac`
afar` erau 26 de grade Celsius, la gura
avenului, blocat cu cteva scnduri [i o
brn` de molid, termometrul lui Mitic`
indica doar 8 grade. Toni [i Ioji se echi-
par` [i preg`tir` de explorare, nl`turnd
lemn`ria de care ciobanii legau cu srm`
carnea de oaie sau alte provizii de-ale
gurii, l`sndu-le s` atrne n hruba par-
curs` de recele curent care astfel le con-
serva pentru o vreme.
Asigurat cu coard`, protejat de com-
binezon [i casca de protec]ie cu frontal`,
Toni se strecur` vreo 8 m n diaclaza
strmt`, disp`ru apoi, cotind circa 2 me-
tri, disloc` ni[te bolovani degajnd ave-
nul, avansnd prin ramonaj, n scurte [i
obositoare etape, al]i vreo 10 m. Pe m`-
sur` ce avenul fu degajat de bolovani, cu-
rentul rece se intensific`. A cobort dup`
aceea [i Ioji. De sus erau monitoriza]i de
Grigore Lorin] [i Auric` {tef`noiu.
Iat` ce ne transmite Traian Min-
ghira[. Dezvoltare cartat` 20 metri, de-
nivelare -12 metri. Direc]ia general` de
dezvoltare a pe[terii este nord nord-est
sud sud-vest, paralel` cu versantul. |n`l-
]imea galeriilor ajunge pn` la 10 metri,
l`]imea general` este de 0,5 metri.
Willi bacsi, Tavi Ghine], Mitic` I[t-
van [i cu mine am pornit n sus, de-a
coasta (sud sud-vest) Vf. Rabla (imagi-
nea 8), ajungnd la un plc de molizi,
deasupra lor ivindu-se un ponor afund,
colmatat, posibil n leg`tur` cu Frigide-
rul ce urma a fi cartat [i marcat speolo-
gic de c`tre colegii no[tri.
n paji[tea alpin` se ivir` garofi]e
diafane (imaginea 9), subtil nmiresma-
te, clopo]ei (imaginea 10), tufe de afine
cu fructe uria[e (imaginile 11, 12), parc`
altoite, vorba lui Mitic`, dar [i gen]iene
albastre-mov din specia Gentianella
(imaginea 13). Ajun[i n prima c`ldare
am purces la o traversare ascendent` spre
sud-est, ajungnd la un vlcel de sub Vf.
Rabla, cu izvor ivit din grohote, captat
15
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
18. Peretele unde se afl` intrarea Pe[terii din Ca]nul Laptelui (dreapta).
odinioar`, firul apei fiind dirijat spre 4-5
valau` cioplite-n lemn de molid [i pla-
sate ingenios n trepte, acum n distru-
gere [i dev`lm`[ie.
Trei murgi p`[teau n zon`. Noi ne-
am ref`cut proviziile de ap` la circa 100
m mai sus, pe vlcel, acolo unde o pote-
c` pastoral` disp`rea n afini[ul exube-
rant [i vegeta]ia ierboas` gras`. Se nnora
[i furtuna p`rea s` se apropie. La ora
15,40, dup` ce surmontasem o diferen]`
de nivel de mai bine de 1100 de metri,
eram ajun[i n [aua dintre Vf. Rabla
(1912 m) [i Vf. Laptelui (1931 m); spre
nord nord-est era Vf. Mih`iasa (1805 m,
vezi harta 2 [i imaginea 14), cu un splen-
did perete stncos orientat spre sud sud-
est (paradis al florilor de col]). La est
nord-est v`zur`m Vf. Corongi[ (1987 m)
[i n continuarea lui, dup` o n[euare
nord-vestic`, Vrfurile Omului, Cepi,
Cl`ii, G`rg`l`u. Vf. Laptelui Mare (2172
m), cel din creasta principal`, marcat` cu
band` ro[ie, ap`ru ca un mic triunghi
deasupra Mih`iesei n timp ce la stnga
lui deslu[ir`m piramida trapezoidal` a Vf.
Puzdre (2189 m).
La stnga [i undeva sub noi ne-a
atras aten]ia aproape neagra antracit
oglind` a splendidului t`u situat deasu-
16
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
19. Intrarea \n Pe[tera (din Ca]nul)
Laptelui.
foto: Ic` Giurgiu, Emil Solomon (Bucure[ti)
21. Schi]a zonei unde se afl` Pe[tera
(din Ca]nul) Laptelui.
Pe[tera
Laptelui
20.
Muntele
Rabla
culoare ro[ie, mai ales
\n partea din spate
culoare neagr`
albe la culoare
17
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
22. Pastel de august sub Vf. Rabla.
23. Violet` pe Muntele Rabla.
24. Brusturet cu plo[ni]`.
18
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
25. Lumn`rica p`mntului (Gentiana asclepiadea).
26. Ru[cu]` (Hyeracium cimaurantia).
19
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
27. Turta vacii (Carlina acaulis).
28. Condura[.
29. Salvia glutinosa.
pra C`]nului Laptelui (imaginea 15), n-
tr-o afund`tur` elipsoidal`, de fractur`
gravita]ional`, cu vegeta]ie lacustr` spe-
cific`. La sud sud-vest, dincolo de o
afund` vale (Cormaia) se ivir` gemenele
vrfuri ascu]ite ale Paltinului (o alt`
creast` sudic` secundar` desprins` din
Tarni]a la Cruce, trecnd prin Coasta
Neted`, Vf. }apului [i Vf. Pietros, termi-
nndu-se n localitatea Cormaia, creast`
parcurs` de mine \ncepnd din Bor[a,
peste Pietrosul Rodnei, ntr-o singur`
etap`, cu o trup` de amici [i Papa ca ghid,
n urm` cu vreo 7-8 ani/ imaginea 14.1).
Ne-am deplasat pe urm` spre nord
nord-vest, pentru a admira abruptul
stncos al apropiatului Vrf Laptele [i,
ntr-o n[euare ce-l precede, alte dou`
t`uri, unul mai mare, rectangular, situat
deasupra celui mai mic, circular. F`cu-
sem cu o trup` de amici, n urm` cu ceva
ani, cu cortul, traseul de creast` ce de-
buteaz` la cabana Farmecul P`durii, con-
tinund prin Nedeia Brladelor, Nedeia
}`ranului, Vf. Rabla, Vf. Laptelui, Vf.
Repede, T`ul la C`r]i, boscorodindu-l
copios pe Buia - autorul ghidului Mun]ii
Rodnei din colec]ia Mun]ii No[tri - pen-
tru inadverten]ele crase [i non[alant n-
[irate, cel pu]in cu privire la acest par-
curs.
Am dat peste o alt` fractur` gravita-
]ional` n calcare metamorfice [i n fun-
dul ei larg, cu aspect de uli]` de piatr`,
am ntlnit cteva frumoase exemplare de
garofi]e - opai]ul Mun]ilor Rodnei (ima-
ginea 16). Ne-am ndreptat imediat la
stnga C`]nului Laptelui, avnd la
dreapta stnc`ria cu un abrupt de circa
35-45 m, la stnga vlcelului abrupt [i n-
ierbat molidi[ul. Am cobort pe vlcel cir-
ca 25-35 m [i n dreapta ap`ru peretele
calcaros neted sur vn`t, sub el o limb` de
grohote. n dreapta, pe o brn` [i la poa-
lele unui molid pric`jit, am fotografiat o
Gentiana lutea - ghin]ura galben` (imagi-
nea 17), nalt` de 70 cm, nc`rcat` de re-
ceptacule pline de imature semin]e.
Ajungnd la baza peretelui [i pri-
vind pe direc]ia nord-est remarcar`m
diaclaza Pe[tera din C`]nul Laptelui,
spre care am suit lejer (imaginile 18-21).
O veche f`clie era la intrare. Am intrat n
diaclaza strmt`, treptat mai prietenoas`,
u[or ascendent`, apoi orizontal`. Nu am
g`sit acel montmilk, p`stoasa substan]`
calcaroas` cu magice veleit`]i curative,
de care vorbeau legendele pastorale [i pe
care spera s-o afle Tavi Ghine], cel care-
[i visa o cur` intern` pentru refacerea
echilibrului de calciu.
Cerul se ntunec`, ncepu s` bu-bu-
ie tunet dup` tunet dup` care c`zur` pri-
mii stropi mari [i calzi de ploaie. Willi
bacsi r`m`sese n golul alpin, sub impre-
sionanta piramid` ascu]it` a Rablei. Am
suit vlcelul admirnd ciulini galbeni-bej,
ciucuri, ie[ind la t`ul dispus ntr-un fald
consecutiv unei fracturi gravita]ionale,
cu oglinda ntunecat` superb ciupit` de
pleosc`indele pic`turi uria[e ale ploii
trecnde. Am prnzit n fug`. Ne-am re-
grupat [i - mncnd afine pe nes`turate,
att silvatice, rotunde, albastre negre, ct
[i alpine, mai poliedrice [i albastru bru-
mate argintii - am nceput returul spre V.
Anie[ului Mic. Ne impresionau ]ipetele
uliilor plutind deasupra molizilor r`ri]i cu
drujba.
De acum ncolo, mai ales pentru cei
nc`l]a]i cu cizme de cauciuc sau cu ghe-
te cu talp` aproape lis` [i f`r` be]e de
trekking, iarba udat` de ploi]` [i panta
mare puser` probleme la coborrea din
c`ldare n c`ldare, ba pe cte un picior de
munte, ba pe firul vreunui vlcel sec.
Bure]i bej, grupa]i cte trei, cu un
delicios parfum amintind de cel al bure-
]ilor prim`v`ratici de prun, se ivir` n pa-
ji[tea scund`, ras` de incisivii oilor. Stna
Rabla r`mase la stnga, dincolo de incipi-
entul curs al Izvorului Cucului, ascuns`
de molidi[, tr`dat` doar de h`m`iturile
cinilor ciob`ne[ti. Am evitat s-o lu`m
direct pe un mal sau altul al v`ii abrupte
[i colmatate cu r`g`lii [i arocament, abor-
dnd o poian` din dreapta, descinznd la
o fost` stn`, deconspirat` de urzicile [i
[teviile luxuriante de peste 1 m n`l]ime,
ici-colo splendid punctate de insule cu
flori portocalii de Telekia sp. (brusturet/
imaginea 24).
Am dat ntr-o alt` poian` descen-
dent` dup` care am prins cap`tul superi-
or al unui drum de TAF, recent [i frec-
vent circulat. L-am urmat pe un picior cu
doborturi, mai apoi pe serpentinele suc-
cesive ce ne conduser` n final la re-
fugiul forestier din brne [i micul grajd
barac` pentru cai, de aici continund pe
malul drept al Prului Rabla, dep`[ind
un depozit de [ist grafitos (c`rbune me-
tamorfozat), ajungnd la apa Anie[ul
Mic. Am traversat prin albie. La ora 20,
regrupa]i cu echipa speo, dup` 11 ore de
la plecare ne-am ntors pentru a nnopta
la cabana din {an] - Podireiu, nu nainte
de-a ne reface n Anie[ proviziile de bor-
viz. Afar`, lumini [i sunet de la fulgere [i
tunete nl`n]uite, iar aversa stra[nic` ]i-
nu pn` spre ora 23.
20
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
30. Cosa[ (l`cust`).
Pe[tera din
Ca]nul Laptelui
Ic` GIURGIU,
Emil SOLOMON
(Clubul de speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti)
V` prezent`m mai jos un extras din
articolul nostru Trei noi pe[teri \n Mun-
]ii Rodnei, publicat \n Buletinul Clu-bu-
lui de Speologie Cepromin Cluj-Na-po-
ca, num`rul 2, 1982.
C`utnd s` valorific`m extrem de
sumarele informa]ii bibliografice referi-
toare la pe[terile din Mun]ii Rodnei, da-
te culese de Ic` Giurgiu din diverse pu-
blica]ii, am explorat [i cartat \n august
1980 dou` cavit`]i. Una dintre ele este
Pe[tera din C`]nul Laptelui.
|n lucrarea lui Ion Srcu - Mun]ii
Rodnei, studiu morfogeografic - Editura
Academiei, Bucure[ti, 1978, la pagina 95
este semnalat`, dup` o men]iune din alt`
lucrare, o pe[ter` \n perimetrul Mun]ilor
Laptele [i Rabla, mun]i din versantul
stng al V`ii Cormaia.
Pentru a urca la altitutinea acestor
piscuri, dinspre Valea Cormaia, ne-am in-
teresat la ciobanii [i forestierii din zon`
de poteca (foarte bine conturat`) care
suie de la apa Cormaiei spre stna din
Muntele Laptele.
O dat` ie[i]i la golul alpin priveli[-
tea care ni se ofer` este senza]ional`: Vf.
Rabla (1912 m), din locul \n care ne
afl`m, pare deosebit de \nalt. Forma sa
conic` este de asemenea deosebit` \n
peisaj. |n stnga Vf. Rabla (vezi imagi-
nea 21) apare o succesiune de stnci de
calcar ce sprijin` c`tre vest [aua care fa-
ce leg`tur` cu Vf. Laptele (1931 m). |n-
tr-una din aceaste stnci - a c`ror form`,
culoare [i amplasament le-am indicat \n
imaginea 21 - se afl` Pe[tera din Ca]nul
Laptelui. Pozi]ia ei aproximativ` precum
[i numele ne-au fost indicate de baciul
Ion Buga din localitatea Sngeorz B`i, ca-
re prepara laptele oilor p`scute pe fe]ele
\nierbate ale Mun]ilor Laptele [i Rabla.
Privind frontal spre \ngr`m`direa de
stnci de calcar, observ`m \n cea masiv`
din centru, de culoare ro[ie (culoare [i
mai intens` pe spatele ei), o mare des-
chidere; ajun[i acolo g`sim un abri de 3
metri lungime.
Pe[tera din Ca]nul Laptelui (apro-
ximativ 1700 metri altitudine) are o ga-
lerie unic` (vezi imaginea 20), \ngust`,
cu nivele de eroziune, s`pat` ini]ial sub
presiune. Este u[or ascendent`. Cavita-
tea are 15 metri lungime [i +3,5 metri
denivelare. Am topografiat-o la 27 august
1980. |n apropierea intr`rii era un culcu[
de animal.
M Mu un n] ] i i i i R Ro od dn ne ei i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Alte materiale din revista Invita]ie \n Carpa]i, serie nou`, despre Mun]ii Rodnei:
Cheile Bistricioarei, nr. 74, paginile 32-39;
Nu be]i din Cascada Cailor, nr. 81, paginile 55-64;
Pre Valea Negoiescu, spre creast`, nr. 81, paginile 65-75;
Pe[terile de la Streji, nr. 81, paginile 76-77;
Pe[teri la Izvorul Albastru al Izei, nr. 81, paginile 78-79.
21
31. Cnd apar ghebele de brad se zice c` a venit toamna.
22
text [i imagini:
Petru Lucian GOJA
(Baia Mare)
12 august 2007, cu Wili Mersei
bacsi, Dumitru I[tvan, Auric` {tef`no-
iu, Toni Minghira[, Tavi Ghine], Ioji
Rist. Diminea]` ploioas`. Trezire \n at-
mosfera pl`cut` a cabanei A.P.N.M.
Rodnei din Podireiu, comuna {an] (vezi
[i \nceputul articolului anterior; vezi
h`r]ile 1 [i 2 din articolul anterior).
Ne urnim. O lu`m n sus pe [osea-
ua betonat`, spre localitatea Valea Mare
(vezi harta 2), l`snd imediat n stnga
splendida biseric` din {an]. Ne sur-
prind [trafurile trase de cai care suie la
p`dure n zi de duminic`. Vom ntlni
frecvent altele, suind pe Valea M`ria
c`tre Poiana Znelor [i Suhard. Some[ul
Mare e mic, din cauza secetei prelun-
gite, iar aversa nocturn` l-a boit n lutos
cafeniu. n localitatea Valea Mare apar
gatere, mult mai pu]ine dect n Anie[,
dar barosane. Sus la stnga r`mn con-
struc]iile exploat`rii miniere [i ale Flo-
ta]iei F`get. Dup` 9 km, pe la cap`tul
[oselei betonate, cotim dreapta, trecem
un pod de beton, continu`m 7 km pn`
n Poiana Znelor, mergnd n amontele
V`ii M`ria.
Dup` circa 4 km suntem la conflu-
en]a M`rii Mici (dreapta, cu drum fo-
restier de 7,5 km) cu M`ria Mare (stn-
ga) pe care continu`m vreo 3 km. Ad-
mir`m n lunca ngust` din stnga, ntr-
un specific peisaj cu fna]e, poieni, mo-
lidi[, case de vacan]` solitare, mai apoi
n[irate, gemene arhitectural, etajate [i
din brne din lemn. Drumul e desfun-
dat de camioanele ce car` bu[teni de
molid [i brad. Traseul are aspectul unui
defileu frumos, pe alocuri strmtat pn`
la a p`rea ni[te scurte chei str`juite de
stnc`rii gresoase drapate cu licheni,
mu[chi, ferigu]e [i scoru[i s`lbatici.
Linia electric` de medie tensiune
preveste[te prospera baz` turistic`, dez-
voltat` de cel mult trei ani n Poiana Z-
nelor. Undeva n fundal apare chelia
paji[tii alpine a Vf. Suhard, ]inta noastr`
de azi.
Pornim n amontele M`rii Mari,
urm`rind marcajul turistic cruce albas-
tr`, realizat pe pl`ci de tabl` vopsit`,
b`tute-n cuie pe molizi, precum acum
40 de ani. Drumul forestier e excelent,
M Mu un n] ] i i i i S Su uh ha ar r d d
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
S
ma r c a j t ur i s t i c no u
S
3. Campanula persicifloria.
23
M Mu un n] ] i i i i S Su uh ha ar r d d
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
4. Pasul Suhard.
5. Muntele Bindireasa.
24
M Mu un n] ] i i i i S Su uh ha ar r d d Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
6. Stna Suhard. |n nori, Vrfurile Ineu, Ineu],
Ro[u, Cob`[el (vezi harta 2.1, pagina 6).
7. Pe Vrful Suhard.
8. Stnc`riile de pe Vrful Suhard.
circulabil cu orice autoturism aproxima-
tiv 3 kilometri, pn` ntr-o poian` decu-
pat` cu drujba-n molidi[ul monumental,
facil identificabil` dup` rampa de nc`r-
care a bu[tenilor r`mas` martor. Dup`
ramp` urmeaz` o zon` mocirloas` lung`
de c]iva metri, apoi drumul forestier
pietruit continu` spre Pasul Suhard
(1258 m), acompaniind marcajul turis-
tic cruce albastr`.
L`s`m la stnga un ciurg`u cu ap`
excelent`, admir`m valea pe alocuri
afund t`iat` n marne [i calcare, adu-
cnd a debut de chei; n urm` r`mn do-
u` indicatoare, Zinu I [i dup` vreo 1,5-2
km Zinu II (n dreptul unei v`i s`pat`-n
calcare metamorfice cu aspect de mici
chei). Drumul, ajuns ntr-o volt` de 90
grade, continu` mpreun` cu marcajul
turistic spre Pasul Suhard dar [i spre
nainte, pe V. M`ria Mare, pn` spre
poalele Vrfurilor Suhard [i Omu (vezi
harta 1). n aceast` curb` debuteaz` o
scurt`tur`, dur` pentru urcare, pe care o
vom folosi la ntoarcere, inspira]i fiind
de un grup de brg`uani ntor[i cu desa-
gii nc`rca]i de ca[ [i urd` de la apropia-
ta stn`.
Continu`m pe drum, facem volta
stnga ie[ind n gol alpin, la prima stn`
din Pasul Suhard (imaginea 4), marcat
de o cas` veche de lemn, l`sat` n para-
gin`. Pe aici se face trecerea din }ara
N`s`udului spre }ara Brgaielor. n pas,
la nici 400 m de prima, se afl` alte dou`
stne, una preponderent de capre, dar
pe acestea le vom vedea abia la cobor-
re. Agresa]i de fioro[i cini, degrab`
tempera]i de ciobanii afla]i la comarnic,
suim direct prin paji[tea alpin` b`rbieri-
t` de turme.
Mai sus, sub Vf. Suhard, pasc vite
b`l]ate alb-ro[u sau cu negru, meti[i de
B`l]at` Romneasc`, Pinzgau, Vaca de
Dorna. Pe versantul de vest sud-vest al
Vf. Suhard, la obr[ia a dou` vlcele verzi
crud, oberv`m dou` izvoare dirijate spre
valau` din beton, amplasate-n cascad`.
Peste V. M`ria Mare, r`mas` la stnga, pe
Muntele Bindireasa, o culme secundar`
desprins` din Vf. Omu, e o alt` stn` de
oi [i un vrf rotunjit, marcat cu o baliz`
topo (imaginea 5). Aici, spre deosebire
de Maramure[, activit`]ile pastorale par
a continua precum n urm` cu cteva de-
cenii, demonstrnd conservatorismul
tradi]ional impus de crunta s`r`cie.
Mii de p`r`lu]e delicate (Bellis pe-
renis) puncteaz` n alb-roz paji[tea prin
care suim pentru a prinde drumul pas-
toral amenajat de fostul I.E.L.I.F. (de-
functa \ntreprindere de mbun`t`]ire a
paji[tilor) pn` pe Vf. Omu. {teviile s-
au uscat pe picioare, de secet`. Privind
n urm`, spre Valea Mare [i {an] (imagi-
nea 6), sub o uria[` calot` de nori alb-
suri, apar, dispar Vrfurile Cob`[el (1835
m), Ro[u (2113 m), Ineu] (2222 m),
Ineu (2279 m) (vezi harta 2). Se vede
25
M Mu un n] ] i i i i S Su uh ha ar r d d
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Harta 9.
26
lunga coam` cu paji[te alpin` a Gajei [i
Nichi]a[ului, cobornd nspre Pasul Ro-
tunda. Mult spre stnga vedem M`gura
Mare [i n dep`rtare Vf. Heniu, cu radi-
oreleu, un fel de far terestru al }`rii Br-
gaielor.
Deocamdat`, Vf. Omu (1932 m) e
ascuns, spre nord, n nori. La ora 12 sun-
tem ajun[i pe Vf. Suhard (1415 m), cu
un vrf pu]in mai mare (1470 m) situat
la nord, pe culmea de leg`tur` cu Vf.
Omu (1932 m) (vezi harta 9, extras cu
actualiz`ri din lucrarea lui I. Popescu
Arge[el - Suhard - colec]ia Mun]ii No[-
tri, Editura Sport-Turism, Bucure[ti,
1983).
n dreapta acestuia, pe creasta
principal`, necat n jnepeni[ [i molidi[
dens, e Vf. Pietrele Ro[ii (1773 m). Ciu-
dat e c` Mun]ii Suhard nu [i-au luat nu-
mele de la cele trei vrfuri importante
(Omu, F`r`oane, Ou[oru) ci de la mo-
destele Vrfuri Suhard, n[irate (cu 1470
m, 1415 m, Suhardu Mare 1326 m [i din
nou Suhard, 1297 m) pe un sinuos alini-
ament nord-sud.
Culmea coco[at` a Vf. Suhard, din-
tre Vf. Omu [i Pasul Suhard, prezint` un
abrupt estic marcat de cteva stnc`rii
calcaroase fotogenice, nalte de 7-8 me-
tri [i prelungi limbi nierbate cobornd
spre est (imaginile 7 [i 8). Pe Vf. Suhard
(1415 m) sunt pu]ine vestigii genistice
r`mase din cele dou` r`zboaie mondiale,
spre deosebire de cele frecvente pe
creasta principal` a Suhardului.
ncepu s` picure, n timp ce de la
Vf. In`u pn` la cabana Valea Blaznei to-
tul era ntunecat de norii negri de ploa-
ie. Am cobort pe un picior ducnd n
Pasul Suhard. Am sc`pat n cele din ur-
m` de cinii de la stnele de acolo f`r`
ca Mitic` [i Toni s` apeleze la petardele
preg`tite. Reajun[i la crucea albastr` am
cobort pe drumul forestier, scurtcircu-
itnd pe un picior abrupt, ajungnd la
intersec]ia cu drumul forestier ce vine
n avalul V. M`ria Mare; am renun]at la
alte scurt`turi, descuraja]i de panta ma-
re [i r`g`liile doborturilor de vnt. Am
admirat mici depozite metamorfice de
c`rbune intercalat cu marne, ceva mai
jos martorii calcaro[i de eroziune afla]i
pe un afluent dreapta al M`rii Mari.
Ne-am apropiat treptat de Poiana
Znelor. Este acolo [i prtie de schi, cu
teleschi, din nefericire expus` sud-vest,
nu mai lung` de 300 m. Aversa [i furtu-
na ne-au prins, n sfr[it, dar au disp`rut
n nici 10 minute. Se f`cuse ora 15, cir-
cuitul lundu-ne 6 ore.
Am pornit imediat c`tre Baia Mare,
via Rodna, l`snd n urm` vestigiile im-
presionante ale m`n`stirii benedictine
Sngeorz B`i, pitorescul Maieru, apoi
N`s`udul, lund-o n susul Rului S`l`-
u]a, continund spre Valea Izei, invada-
t` de autoturi[ti, nu doar n prejma m`-
n`stirii Brsana. De aici am deviat spre
V`leni - V. Cos`ului, suind din Bude[ti
spre Pasul Neteda, cobornd spre exmi-
nierescul Cavnic, brusc sp`lat de o aver-
s`. La ora 20 intram n Baia Mare.
M Mu un n] ] i i i i S Su uh ha ar r d d
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
10. |n fundal, Vrful Omu (1932 m).
Marelena [i Radu PU{CARCIUC
(One[ti)
Localizare
Mun]ii Berzun]i sunt situa]i la ex-
tremitatea estic` a p`r]ii centrale a Car-
pa]ilor Orientali, fiind cuprin[i ntre
Mun]ii Tarc`u - la nord (de care sunt le-
ga]i prin Pasul Moine[ti), Depresiunea
D`rm`ne[ti - la est, Subcarpa]ii Tazl`u-
lui - la vest [i sud (vezi h`r]ile 1 [i 2;
harta 1, extras din Romania, tourist
map, Ministerul Turismului, 1989).
Geologie
Din punct de vedere geostructural,
Mun]ii Berzun]i fac parte din fruntea
pnzei de Tarc`u ce a [ariat peste pnza
cutelor marginale, aflat` la rndul ei, aici
cel pu]in, la contactul cu pnza subcar-
patic`. Deform`rile importante n care
au fost implicate primele dou` pnze
sunt contemporane n privin]a tectoge-
nezei; ele au f`cut mai apoi corp comun
cu pnza subcarpatic` n urma sub[aria-
jului acesteia. Pentru a n]elege mai bi-
ne specificul Mun]ilor Berzun]i n area-
lul local, semnal`m prezen]a molasei ce-
i nconjoar` (excep]ie f`cnd latura nor-
dic`) care a suferit procese morfogeneti-
ce diferite la vest, respectiv, est [i sud de
Mun]ii Berzun]i, n urma c`rora s-au for-
mat Depresiunea D`rm`nesti, fereastra
Oituz - Tg. Ocna [i, respectiv, Subcar-
pa]ii Tazl`ului. Ct prive[te litogeneza,
preciz`m prezen]a, aici predominant`, a
stratelor masive de gresie de Kliwa, apoi
a celor de gresie de Tarc`u [i de Luc`-
ce[ti n cadrul fli[ului propriu pnzelor
ce au generat Mun]ii Berzun]i. ntr-o
m`sur` mai redus` sunt prezente marne
[i argile, dar [i conglomerate, sare gem`,
gipsuri, nisipuri, de diferite vrste.
Geografie
Sub aspect morfometric, Mun]ii
Berzun]i se desf`[oar` ntre cotele alti-
tudinale de 362 m altitudine (Prul Vl-
cele, la v`rsarea n Trotu[; vezi harta 2.2,
la nord de localitatea Trgu Ocna) [i de
984 m (Vrful M`gura, vezi harta 2).
Culmea principal` prezint` o altitudine
medie de 800 m [i are o lungime de
aproximativ 20 km [i o l`]ime cuprins`
ntre 5 [i 8 km (lund n calcul [i picioa-
rele laterale).
Morfografic vorbind, Mun]ii Ber-
zun]i se prezint` sub forma unei creste
principale orientat` nord nord-vest sud
sud-est, din care se desprind culmi se-
cundare perpendiculare pe ea, local nu-
mite plaiuri. Creasta principal` este ma-
siv`, format` din roci dure (gresii de Kli-
wa [i de Tarc`u), cu ruperi de pant`
semnificative. Ea reprezint` totodat` li-
mita vestic` a Mun]ilor Berzun]i, domi-
nnd Depresiunea Tazl`ului printr-un
puternic abrupt care, doar n cteva sec-
toare, este estompat prin fragmente de
glacis acumulativ (nspre localit`]ile
Berzun]i [i Valea {o[ii; harta 2.1). Bine
mp`durit`, ea reprezint` cump`n` de
ape ntre bazinul Trotu[ului (cu 9 aflu-
en]i importan]i n zon`) [i cel al Tazl`-
ului (10 afluen]i importan]i).
Creasta principal` se individuali-
zeaz` pe aliniamentul urm`toarelor vr-
furi: Runcu (767 m), Tarni]a (892 m),
Bulimandru (978 m), M`gura (984 m)
27
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
B -
p
B -
p
3 Mun]ii Berzun]i, de la nord spre sud, v`zu]i de pe Mun]ii Tarc`ului.
foto: Radu Pu[carciuc
(vezi harta 2.1). Din Vrful M`gura se
produce o "pr`bu[ire" altitudinal` dras-
tic` a culmii principale, astfel nct ex-
tremitatea sudic` a acesteia se eviden-
]iaz` prin Vrful Chiciria (502 m; harta
2.2). Datorit` reliefului jos din partea
lor de sud, limita morfologic` ce-i des-
parte de dealurile Subcarpa]ilor Tazl`-
ului este mai pu]in clar`. Zona montan`
periferic` crestei principale prezint`
c]iva umeri masivi [i mai multe picioa-
re alungite, exclusiv spre Valea Trotu-
[ului, care constituie limita vestic` a
Mun]ilor Berzun]i.
Turism
Din punct de vedere al interesului
turistic Mun]ii Berzun]i sunt de aseme-
nea periferici; cu excep]ia unui tu-
rism local [i acesta slab conturat, con[-
tientizat sau organizat, n nici un fel ins-
titu]ionalizat (chiar dac` localit`]i apro-
piate s-au declarat "sta]iuni turistice").
Cu toate acestea, existen]a n sine a
Mun]ilor Berzun]i, caracteristicile lor
geomorfologice, pot face ca ei s` repre-
zinte o provocare pentru montaniarzi.
Ace[tia vor constata - cu surpriz` - posi-
bilitatea parcurgerii unui traseu clasic
de culme muntoas` asem`n`tor, de pil-
d`, celor din Mun]ii Brg`ului, cu "in-
grediente" de felul: plaiuri acoperite cu
fne]e, cu largi deschideri peisagistice,
28
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Harta 1.
29
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Harta 2.1.
30
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Harta 2.2.
lacuri pitore[ti, pe[teri "nghesuite",
mn`stiri etc.
Vom prezenta acum unul dintre
multele trasee de drume]ie ce exist` n
Mun]ii Berzun]i, [i anume pe cel care
parcurge creasta principal`, de la nord la
sud.
Moine[ti - Dl. M`gura
Moine[tilor - Dl. Runcu -
Lacul Tarni]a - M. Tarni]a
- M. Bulimandru - schitul
Sf. Ilie - Vf. M`gura - Dl.
Ou[orul - Dl. Dr`coaia -
halta Cire[oaia (10 ore)
Punctul de intrare n traseu este
fosta gar` Moine[ti (harta 2.1, care nu
mai deserve[te dect trenuri de marf`).
Aici se ajunge de pe arterele principale
ale V`ii Trotu[ului (DN 12A [i linia fe-
rat` 5001) plecnd de exemplu din Co-
m`ne[ti cu un microbuz pentru c`l`tori,
din sta]ia aflat` n spatele g`rii. Drumul
dureaz` doar 20 de minute.
Din gara Moine[ti se traverseaz`
liniile ferate, apoi [oseaua de centur` a
ora[ului [i se ajunge la baza Dealului
M`gura, de unde ne preia un drum pe-
trolier, nti uli]` a micului cartier de
sub deal. Curnd drumul [i poart`,
printre fne]e, serpentinele largi pe ca-
re le putem t`ia, urcnd pe o potec` [i
avnd ca reper o nalt` cruce metalic`.
Din dreptul ei drumul nainteaz` printr-
o p`dure rar`, cale de 2 km, pn` pe cul-
mea poienit` a Dealului M`gura.
Drumul petrolier se estompeaz`,
traseul urmnd un drum de c`ru]e. Tra-
vers`m poiana pe direc]ia est, ]inndu-
ne de marginea p`durii din stnga ei.
Ie[im imediat ntr-o vast` zon` acoperi-
t` spre nord de p`[uni [i fne]e, ceea ce
ne ofer` o larg` perspectiv` asupra De-
presiunii Tazl`ului S`rat. n spate, din-
colo de [aua joas` a Moine[tiului, se
nal]` Mun]ii Tarc`u (vezi harta 1). Ur-
c`m domol, avnd acum marginea p`-
durii n dreapta, pn` ajungem pe cul-
mea Dealului Runcu, marcat de borna
silvic` VIII 14. Ocolim spre dreapta o
obr[ie, continund urcu[ul pe lng` p`-
dure pn` pe un vrf ple[uvit de t`ieri
recente. De pe el coborm ntr-o [a, ob-
servnd [i urmnd totodat` H-urile ro[ii
ale hotarului dintre dou` ocoale silvice.
Dar din [a p`r`sim marcajul silvic ce se
]ine de culmea principal`, pentru a vi-
zita Lacul Tarni]a (vezi harta 2.1; ima-
ginile 5 [i 7).
Un drum de c`ru]e pleac` spre
dreapta, [i intr` n p`dure. Ne ]inem de
el, mergnd mai mult de-a coasta, dar cu
tendin]a clar` de a cobor u[or. Trecem
pe lng` un mic lac colmatat, cucerit de
vegeta]ie, ajungnd, dup` circa 10 mi-
nute de la p`rasirea culmii principale, n
dreptul unui torent sec, puternic rave-
nat, ce vine din stnga noastr`, de pe
pantele abrupte ale Muntelui Tarni]a.
Din acest punct drumul de c`ru]e face
un cot de 90 de grade spre dreapta du-
cndu-ne n nici 5 minute pn` la margi-
nea Lacului Tarni]a.
Lacul s-a format pe o treapt` inter-
mediar` a unei mari alunec`ri produse
pe versantul vestic al Muntelui Tarni]a.
31
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
5 Lacul Tarni]a.
foto: Marelena Pu[carciuc
32
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
7 Lacul Tarni]a.
foto: Dominic Csudor
8 Culmea Berzun]i ntre Moine[ti [i Vf. Bulimandru
(vedere de la est de Vf. Bulimandru, de pe Plaiul Fagului
- piciorul ce pleac` spre sud din dreptul schitului Sf. Ilie).
foto: Radu Pu[carciuc
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i
33
Are form` relativ circular`, cu diametrul
de circa 20 de metri, este alimentat per-
manent de cteva izvoare de pant` [i are
un emisar care n perioadele cu regim
pluviometric ridicat mai formeaz` cte-
va mici l`cule]e, a[a c` apa lacului este
tot timpul limpede.
Ne rentoarcem de la lac pe acela[i
drum pn` la cotul de 90 de grade f`cut
spre dreapta, la coborre. Acum ne n-
drept`m spre dreapta, tot pe urmele
unui drum de c`ru]e, avnd ca reper su-
plimentar un marcaj silvic ce delimitea-
z` dou` subparcele, realizat cu benzi ro-
[ii orizontale. n 5 minute, avansnd
mai mult de-a coasta, urc`m pe creasta
unui picior ntins dinspre Vrful Tarni]a
spre vest. Aici ntlnim un drum de c`-
ru]e bine conturat ce ]ine muchia pi-
ciorului, nso]it [i de marcajul silvic
reali-zat din benzi ro[ii verticale. l vom
urm`ri n urcu[ spre Vrful Tarni]a. Dru-
mul bun de c`ru]e pleac` spre dreapta,
dar din el continu` un bra] mai pu]in
clar, direct spre vrf. Mergem pe acesta
din urm`. n 10 minute ie[im pe o cul-
me secundar` a Muntelui Tarni]a, c`ci
drumul pe care urc`m deviaz` pu]in
spre dreapta pentru a mai ndulci din
pant`. Avans`m cteva zeci de metri
spre Vrful Tarni]a pe muchia culmii pe
care am ajuns, numit` Plaiul Ciobanu-
lui, pn` la culmea principal` a Berzun-
]ilor pe care o recunoa[tem dup` dru-
mul bun de c`ru]e aflat pe ea [i, mai
ales, datorit` H-urilor silvice. Spre stn-
ga se ajunge la Vrful Tarni]a, eviden]iat
doar prin abruptul de pe versantul s`u
nordic la care nu avem motive s` ]intim.
O dat` afla]i pe culme, vom coti
spre dreapta. Acolo unde am ajuns, cul-
mea prezint` un mic platou orizontal,
linia ei de maxim` altitudine virnd spre
stnga o dat` cu hotarul silvic. Drumul
nostru, format de turme de oi, coboar`
sub culme, pe versantul din dreapta, n
direc]ia de mers, rentlnind curnd
marcajul ceva mai jos, ntr-o zon` fr`-
mntat` de movile [i gropi. Vom fi
aten]i s` nu pierdem marcajul silvic; da-
c` ne ]inem de el, ntlnim borna silvic`
VIII 94, dincolo de care vom traversa un
[an] de pr`bu[ire, prinznd imediat li-
nia unei culmi secundare ce se formeaz`
spre dreapta. Noi mergem spre stnga,
pe drumul bun de c`ru]e peste care
d`m, urm`rind H-urile hotarului silvic.
Urm`m strict linia culmii mp`durite [i
mult mai abrupte, spre stnga. Ni se
deschide totu[i o fereastr` prin vegeta-
]ie c`tre unul dintre satele de pe Valea
Tazl`ului S`rat. Dup` circa o or` de
mers pe culme [i dup` ce travers`m o
mic` poieni]` format` n urma unor t`-
ieri mai vechi [i invadat` de tufe de soc
ajungem pe Muntele Bulimandru (harta
2.1).
Culmea se ngusteaz` un timp,
lund aspectul unei creste. Ne vom ]ine
de marcajul silvic (H) urcnd astfel lejer
pe Vrful Bulimandru (978 m; imaginile
8, 9), de unde vom cobor panta mai n-
clinat` de pe versantul s`u estic. De pe
Vrful Bulimandru avem posibilitatea s`
admir`m toat` culmea Berzun]ilor pn`
la cel mai nalt vrf al s`u, precum [i
unele dintre picioarele sale laterale. Z`-
rim n [aua n care vom descinde schitul
Sf. Ilie.
Schitul este metoc al Mn`stirii Sf.
Sava, aflat` la jum`tate de or` distan]`
de acesta dac` se coboar` de pe culmea
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
9 Vf. Bulimandru (vedere dinspre est de Vf. Bulimandru,
de pe un vrfule] dintre Bulimandru [i schitul Sf. Ilie).
foto: Radu Pu[carciuc
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i
34
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
10 Vf. M`gura (vedere dinspre nord de Vf. M`gura,
la ie[irea din satul Berzun]i).
foto: Radu Pu[carciuc
11 Culmea Berzun]i, ntre Vf. M`gura [i Dl. Dr`coaia; n stnga, Dl. Ursoaia
(vedere de pe Dl. Cire[oaia - nu apare pe hart`; \mpreun` cu Dl. Dr`coaia
formeaz` Defileul Trotu[ului de la Cire[oaia - numit a[a de geografi).
foto: Radu Pu[carciuc
M`gura
984
Ursoaia
866
Dr`coaia
669
Osoiu
781
Berzun]ilor spre stnga. Men]ion`m c`
la schit exist` condi]ii de cazare. De la
Moine[ti pn` aici ne-au trebuit circa 4
ore, f`r` popasuri.
De la schit plec`m spre est, urm`-
rind acela[i marcaj silvic al hotarului
dintre ocoale. Imediat ce p`r`sim poia-
na n care se afl` schitul ie[im pe o cul-
me ple[uvit` de t`ieri mai vechi, dar pe
care au mai r`mas c]iva fagi b`trni. De
pe ea pleac` spre sud, pe culmea Plaiu-
lui Fagului, un hotar silvic dintre dou`
ocoale, iar spre est, pe culmea princi-
pal`, un alt hotar silvic dintre alte dou`
ocoale. Ne vom ]ine de acesta din urm`,
n coborre lent` pe un drum lat de trac-
tor. Timp de o or` drumul se desf`[oar`
prin p`dure, urmnd strict linia de ma-
xim` altitudine a culmii [i H-urile hota-
rului silvic. Ajungem astfel ntr-o poian`
n care ntlnim un drum forestier care
traverseaz` culmea de pe un versant pe
cel`lalt, legnd localit`]ile Larga [i Ber-
zun]i. Drumul de plai este, n continu-
are, pe o por]iune, un bun drum de c`-
ru]e, u[or deci de urm`rit, orientndu-
ne mereu [i dup` marcajul hotarului sil-
vic. Dep`[im o culme mp`durit`, dru-
mul de c`ru]e c`znd pu]in pe versantul
sudic al culmii [i uitnd circa 10 minute
de marcajul silvic, pn` ntr-o [a, la mar-
ginea unei vechi t`ieturi. Pn` ce aici
planta]ia se va face p`dure, vor mai st`-
pni locul, nc` mult timp, spre deliciul
drume]ilor, tufele de fragi [i rugii de
zmeur`! Drumul de c`ru]e nu mai ur-
meaz` de aici hotarul silvic, noi ns` da,
pe o potec` ce se a[terne cu fidelitate
pe linia culmii. Urc`m un prim vrf, de
la 750 m la 850 m, destul de abrupt, pe
care l [i coborm, pentru a ncepe apoi
lungul [i obositorul urcu[ (n compara-
]ie cu restul drumului) al celui mai nalt
vrf, M`gura Berzun]ilor, de 984 m
(imaginile 10, 11). Din poiana traversa-
t` de drumul forestier Larga - Berzun]i,
pn` n [aua de dinaintea urcu[ului spre
M`gura Berzun]ilor au trecut trei sfer-
turi de or`. Ne va mai trebui o jum`tate
de or` pentru a atinge altitudinea maxi-
m` a traseului, punct marcat de un po-
pic de ciment [i aflat n cap`tul sudic al
crestei, cvasiorizontal` pe ultimele 10
minute parcurse.
Din acest punct coborm pe pote-
ca din stnga, nso]ind H-urile hotarului
silvic. Dup` 10-15 minute de cobor[
abrupt prindem un drum de c`ru]e care,
pe o pant` mai blnd`, ne va scoate cu-
rnd din p`dure; nainte de a o p`r`si
observ`m borna silvic` I 103 [i ultimele
H-uri. Drumul are o ascensiune u[oar`
spre un vrf acoperit de fnea]`. |ns`, l
ocole[te, ndreptndu-se c`tre sud-est.
Noi vom urca pe vrf, urm`rind strict di-
rec]ia sud. Coborm u[or, ocolind o
obr[ie oarb` a Vlcelelor, aflat` pe stn-
ga noastr`. Cump`na de ape dintre Vl-
cele (n stnga) [i Prului lui Nicoli]`
(spre dreapta), e bine individualizat` [i
ne va conduce pn` la marginea p`durii.
Un drum de c`ru]e coboar` spre
stnga, c`tre Valea Vlcele; noi alegem s`
r`mnem pe culme [i intr`m n p`dure.
O p`r`sim repede, ie[ind ntr-o t`ietur`,
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i
35
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
12 Dl. Ou[oru (vedere de pe Dl. Osoiu, dinspre nord-est).
foto: Marelena Pu[carciuc
36
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
12.1 Dl. Ou[oru; mai n spate, Dl. Dr`coaia
(vedere de pe Dl. Osoiu, dinspre nord-est).
foto: Radu Pu[carciuc
13 Dl. Dr`coaia (vedere de pe Dl. Cire[oaia, dinspre sud).
foto: Radu Pu[carciuc
37
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
14 Dl. Dr`coaia (vedere de pe Dl. Bogata - picior desprins
din Dl. Cire[oaia, dinspre sud de Dr`coaia).
foto: Marelena Pu[carciuc
15 Dl. Dr`coaia (vedere de pe Dl. Vlcele - dintre
Dr`coaia [i Tg. Ocna, dinspre est deci).
foto: Radu Pu[carciuc
de unde va trebui s` dep`[im un prim
vrf. O putem face fie direct, men]inn-
du-ne pe linia de maxim` altitudine, fie
ocolindu-l pe o potec` ce coboar` spre
dreapta pe un um`r de deal, pn` la un
drum de oi, ce vine tot din dreapta. Noi
mergem pe el spre stnga, travers`m o
dat` cu t`ietura o obr[ie [i ajungem din
nou pe linia crestei. Ocolirea vrfului
dureaz` 15 minute. n continuare, dru-
mul coboar` lin prin p`dure, nconjoar`
pe dreapta un nou vrf, [i apoi nc` unul,
pe stnga, pe poteci de oi. Panta mare [i
solul instabil fac destul de dificil` tra-
versarea ultimului vrf, pentru care ne
trebuie doar un sfert de or`.
Urmeaz` dep`[irea Ou[orului (695
m; imaginile 12, 12.1). Din [aua n care
am ajuns, coboar` spre stnga [i spre
dreapta poteci late de oi c`tre Valea Vl-
cele [i c`tre Prul lui Nicoli]`. Noi ur-
c`m pu]in pn` la marginea p`durii, oco-
lim pe dreapta o ngr`m`dire de stnci
de gresie [i ie[im deasupra lor, pe o cul-
me poienit`. Poteca de travers a Ou[oru-
lui intr` n p`dure pe versantul stng al
dealului. Va fi iar`[i o zon` abrupt` [i cu
sol instabil. Dup` 15 minute suntem
dincolo de vrf, ntr-o nou` [a.
Urc`m o pant` domoal`, pre] de 10
minute, pn` pe un vrf de unde se des-
chide o larg` priveli[te, n toate direc]i-
ile. Domin`, de dincolo de Prul lui Ni-
coli]`, Dealul Ursoaia (866 m; imaginea
16), n corpul c`ruia sunt s`pate (natu-
ral) cteva pe[teri. Cea mai mare, Beciul
din Ursoaia, are vreo 50 de metri dezvol-
tare. Coborm substan]ial ca diferen]`
de nivel, dar u[or, la nceput printre
arini pitici, apoi pe lng` loturi agricole,
pn` ntr-o [a larg`, traversat` de un
drum de c`ru]e ce leag` satul Cucuie]i
de satul Vlcele. (La numai 150 de me-
tri, spre dreapta, pe drum spre Cucuie]i,
vom putea g`si un izvor prins ntr-un
bud`i.) naintnd, printre cteva vii n-
gr`dite, urc`m sus]inut pn` la margi-
nea p`durii ce acoper` dealul numit
Momia. Drumul merge prin p`dure, pe
o pant` accentuat`, l`snd n stnga cul-
mea Momiei, pentru a sui, timp de 20
de minute, pe cre[tetul Dealului Co-
drului. Ne afl`m pe un platou larg, aco-
perit de fne]e. Un drum duce spre
Dealul Dr`coaia, a c`rei spinare ca de
mistre] (hogback, numit` de geografi)
se ridic` spre sud; un alt drum se des-
prinde spre est.
De pe platoul Dealului Codrului
ne ndrept`m direct c`tre Dl. Dr`coaia.
Chiar nainte de a ncepe s`-l urc`m,
travers`m un fost drum petrolier care
vine din dreapta, de la Cucuie]i, [i co-
boar` spre stnga la o sond` dezafectat`.
Noi suim pe Dr`coaia, pe o pant` care
ne impune un efort moderat. C`rarea se
]ine strict de creasta ngust`, cnd c`-
]`rndu-ne pe stncile de gresie ie[ite
n cale, cnd ocolindu-le. Din vrf co-
borrea e chiar abrupt`, dar f`r` proble-
me, stncile printre care ne strecur`m
echilibrndu-ne pa[ii. Spre finalul pan-
tei, cnd deja aceasta pare prea abrupt`
pentru a mai putea continua, potecu]a
de pe ea [i schimb` brusc direc]ia spre
stnga, p`r`sind-o pentru a se strecura
prin p`duricea de pin, pn` la cele cte-
va case ale c`tunului P`curi (mai vechi,
satul P`curi]a), pendinte de satul Poieni
(fost Mosoare), considerat azi cartier al
ora[ului Tg. Ocna. C`tre dreapta z`rim
podul peste Trotu[, pe cel`lalt mal
aflndu-se calea ferat` cu halta Cire[oa-
ia (mai nou, doar punct de oprire) [i [o-
seaua Tg. Ocna - Com`ne[ti.
Bibliografie
1. Brndu[ C. - Subcarpa]ii Taz-
l`ului. Studiu geomorfologic - Editura
Academiei, Bucure[ti, 1981
2. Pu[carciuc Marelena, Pu[carciuc
Radu - 101 drume]ii n bazinul median
al V`ii Trotu[ului - Editura Renaissance,
Bucure[ti, 2005
3. Pu[carciuc Radu - Pseudocarst n
bazinul mijlociu al V`ii Trotu[ului - Ex-
plor`ri 1/1986, Buletin informativ al
C.S. Montana One[ti
4. S`ndulescu, Mircea - Geotecto-
nica Romniei - Editura Tehnic`, Bucu-
re[ti, 1984
5. {orgot Virgil - Studiu geografic al
Culmii Berzun] - nepublicat
6. V`c`ra[u Iulia - Valea Trotu[ului
- Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1980
38
M Mu un n] ] i i i i B Be er r z zu un n] ] i i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
16 Vedere de pe Dl. Dr`coaia.
foto: Radu Pu[carciuc
Ursoaia
866
M`gura
984
Ou[oru
695
text:
Andrei RAFTOPOL
(Br`ila)
Alte denumiri populare: stoletnic,
vsc de p`r. Este o plant` semiparazit`.
Tr`ie[te ag`]at, fixat de crengile diver-
selor specii de arbori - foioase, din care
\[i extrage hrana prin intermediul unor
r`d`cini sug`toare. |n rest are clorofil` [i
face fotosintez` proprie. R`mne verde
[i \n perioada noiembrie - aprilie, cnd
arborii gazd` sunt desfrunzi]i. Atunci se
poate observa vscul cel mai bine: mici
tufe cu aspect globular/ sferic, care dau
via]` coronamentelor golite.
Unii arbori sunt att de invada]i/
parazita]i de vsc \nct par verzi \n
toiul iernii. Vscul este r`spndit \n
toat` ]ara, putnd fi v`zut pe plop, sal-
cie, carpen, mesteac`n, anin, fag, stejar,
gorun, grni]`, ulm, m`r, m`r p`dure],
prun, ar]ar, cire[, vi[in, salcm, castan,
castan porcesc, tei, p`r, frasin. Frunzele
[i ramurile tinere sunt utile \n trata-
mentul unor boli.
Bibliografie
Gh. Mohan - Atlasul plantelor me-
dicinale din Romnia - Editura Corint,
2002
L. Popovici, C. Moruzi, I. Toma -
Atlas botanic - Editura Didactic` [i Pe-
dagogic`, 1974, 1985
Plante parazite nu se g`sesc nu-
mai jos, pe p`mnt, sugnd seva altora
de la r`d`cini. Cunoscut de toat` lu-
mea este vscul (Viscum album), chiar
de acei care n-au prea stat mai nde-
lung prin p`dure... n margine de p`-
dure mai ades, n arborii din vii, pe s`l-
cii, plopi, dar mai ales pe meri nainte
de a nfrunzi, se vede lesne o tuf` ver-
zuie ce pare aninat` de creanga copacu-
lui. Sunt tufe de vsc, care tr`iesc pe
seama gazdei; nfige pn` n inima lem-
39
M Mu un n] ] i i i i M M` `c ci i n n Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
( a ( a
1 Tei secular cu vsc, \n luna noiembrie;
Depresiunea Luncavi]a, zona Mun]ilor M`cin.
foto: Andrei Raftopol
40
M Mu un n] ] i i i i M M` `c ci i n n Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
2 P`dure de tei [i carpen, cu vsc, iarna
(Mun]ii M`cin, Valea Seaca).
foto: Andrei Raftopol
3 Tufe de vsc, cu aspect globular (Mun]ii
M`cin, Valea cu Aluni).
foto: Andrei Raftopol, Lucian Ochi[or (Br`ila)
41
M Mu un n] ] i i i i M M` `c ci i n n
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
4, 5 Tufe de vsc, cu aspect globular (Mun]ii M`cin, Valea cu Aluni).
foto: Andrei Raftopol, Lucian Ochi[or (Br`ila)
42
M Mu un n] ] i i i i M M` `c ci i n n Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
7, 8 Vsc, detalii cu frunze [i fructe.
foto: Andrei Raftopol, Lucian Ochi[or (Br`ila)
nului, de-i suge seva, un soi de r`d`cini
ce se vr` adnc. Planta ns`[i are ra-
murile verzui, cu frunze ca de piele, tot
dou` cte dou` fa]` n fa]`, [i ele verzi,
dar mai sp`l`cite. Oricum, culoarea lor
arat` c` planta nu tr`ie[te chiar cu
totul pe seama arborelui de care e ani-
nat`, ci este activ` [i ea, absorbind prin
frunze bioxidul de carbon din aer. Este
deci o plant` semiparazit`. Din flori-
cele m`runte a[ezate cte trei n despi-
c`tura ramurilor, ies fructele, boabe
vscoase, n adev`r ca ni[te m`rg`ri-
tare. Se coc tocmai n iarn`, iar mpr`[-
tierea lor se face prin ajutorul p`s`rilor,
mierlele n primul rnd. Ciupind fruc-
tele, acestea se ncleie de cioc. Pas`rea
[i-l cur`]` de crengi, de care r`mn
prinse semin]ele. Acolo ncol]esc. De
aceea tufele de vsc nu sunt pe copaci
r`zle]i, dep`rta]i unii de al]ii, ci obi[-
nuit pe plcuri de arbori n regiunile de
unde s-au mpr`[tiat semin]ele de la
unul mai vechi. (Ion Simionescu, Flora
Romniei, edi]ia a IV-a)
43
M Mu un n] ] i i i i M M` `c ci i n n Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
9 Vsc pe m`r, la Vi[ti[oara, \n nordul Mun]ilor F`g`ra[ului.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
Alte materiale din revista Invita]ie \n Carpa]i, serie nou`, despre Mun]ii M`cin:
Mun]ii M`cin - ghid turistic, nr. 52, paginile 4-49;
C`]`rare \n Mun]ii M`cin, nr. 52, paginile 50-56;
Cheile Chediu, nr. 68, paginile 3-20;
Marile cascade, nr. 68, paginile 21-25;
P`ducelul, nr. 69, paginile 36-38;
Stejarul pufos, nr. 74, paginile 64-65.
text [i imagini:
Andrei RAFTOPOL
(Br`ila)
Cea mai mare ciuperc` de la noi
(Langermannia gigantea), o curiozitate
destul de rar \ntlnit`. Prin iulie - sep-
tembrie, \n poieni sau p`duri nu prea
umede de foioase, chiar prin gr`dini
p`r`site de la ]ar`, putem vedea ici-
colo ni[te "mingi de fotbal" albe. Au
fost g`site [i exemplare gigantice, de
80 centimetri diametru, avnd 20 de
kilograme.
Ceea ce vedem noi este aparatul
fructifer, alb, neted la pip`it, fixat de
sol printr-un mic peduncul, continuat
de cordoane miceliare rizoide. Se dez-
volt` brusc, \ntr-o singur` noapte. La
scurt timp (cteva zile) "mingea" se ru-
pe neregulat, c`p`tnd aspectul unui
burete maroniu, uscat, din care se r`s-
pnde[te un praf fin, de spori. Specie
considerat` comestibil`, dar numai
cnd este fraged` [i alb`. Carnea com-
pact` poate fi consumat` crud` (sala-
te), la gr`tar ori pr`jit` \n unt.
Bibliografie
Ciuperci, ghid complet - Editura All,
1999
44
M Mu un n] ] i i i i M M` `c ci i n n Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
p
cea mai mare ciuperc` din Romnia
p
1 B`[ica porcului (Mun]ii M`cin,
p`durile din zona Vf. Teica).
foto: Andrei Raftopol (Br`ila)
45
M Mu un n] ] i i i i M M` `c ci i n n Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
2-4 B`[ica porcului (Mun]ii M`cin,
p`durile din zona Vf. Teica).
foto: Andrei Raftopol (Br`ila)
46
v ve eg ge et t a a] ] i i e e Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Alte materiale sau imagini din revista Invita]ie \n Carpa]i, serie nou`,
despre vegeta]ia din Romnia:
C`rpini]`, nr. 52, pagina 46; Mur, nr. 54, paginile 14-15;
Ghebe, nr. 54, pagina 16;
Fag, nr. 56, pagina 18/ nr. 74, pagina 44;
Liliac s`lbatic, nr. 56, pagina 25; Colilie, nr. 56, pagina 41;
Rostogol, nr. 57, pagina 7;
Jneap`n, nr. 57, pagina 49/ nr. 81, pagina 25;
Tis`, nr. 62, pagina 43; Leurd`, nr. 62, pagina 45;
{tevie, nr. 62, pagina 45; Tatarc`, nr. 62, pagina 46;
Zrn`, nr. 62, pagina 46; Vnj, nr. 62, pagina 47;
Spnz, nr. 62, pagina 69;
Scoru[ de munte, nr. 65, pagina 52;
Zad`, nr. 66, pagina 31;
P`l`ria [arpelui, nr. 66, pagina 31/ nr. 76, pagina 43;
Meri[or, nr. 69, pagina 15;
P`ducel, nr. 69, pagina 36/ nr. 79, pagina 40;
Steregoaie, nr. 72, pagina 30;
Stejar pufos, nr. 74, pagina 65;
Fragii, nr. 75, paginile 67-68;
Hrib de pin, nr. 76, pagina 55; Pin ro[u, nr. 79, pagina 55;
Dobru, nr. 79, paginile 56-57; Afin, nr. 81, pagina 75.
5 B`[ica porcului (Dobrogea de sud, lng` un lan de graminee).
foto: Ic` Giurgiu, Cristina Laz`r (Bucure[ti)
text: Dinu BOGHEZ
(Rmnicu Vlcea)
fotografii: Floriana BOGHEZ
(Bucure[ti)
|nceput de iulie 2007. Pn` la U-
cea, \n nordul masivului, n [oseaua prin-
cipal`, am ajuns cu transportul auto. C`-
tre ora[ul Victoria, spre sud (vezi harta,
pus` la zi de Ic` Giurgiu - Bucure[ti, pe
o structur` creat` de Leontin {uteu -
Oradea), cale de 9 km, mijloacele auto
publice lipseau [i doar hazardul a f`cut
s` ajungem repede pn` n fa]a combi-
natului. Acolo unde ncepea periplul
nostru.
Am luat-o pe drumul c`tre fosta
caban` Fata P`durii/ Arpa[. Prin soarele
arz`tor, cu perspectiva crestelor nalte
n fa]`, urm`m drumul arid cale de vreo
3 km. Cnd p`r`sim acest drum era cam
ora 10 diminea]a (imaginea 3). ntlnim
ramifica]ia drumului forestier marcat cu
band` albastr`, care avea s` ne conduc`
c`tre cabana Podragu, dar nu pe la caba-
na Turnuri ci pe Muchia T`r]a. La \n-
ceputul acestui drum forestier, nu n
pu]ine locuri, se ridicau sau chiar erau
terminate case de vacan]` [i chiar o pen-
siune. Dureaz` pu]in valea oarecum ur-
banizat` [i curnd doar p`durea ne n-
conjoar`.
Drumul forestier, bine conturat, cu
marcajul band` albastr` mai rar acum,
nu ne d` emo]ii. Drumul devine nu du-
p` mult` vreme nierbat, semn c` p`du-
rea, dup` t`ierile mai vechi, \ncepe s`-[i
reintre n drepturi. Pe dreapta drumului
ne re]ine aten]ia crucea a[ezat` aici n
semn de aducere aminte pentru tehni-
cianul silvic sfr[it n aceste locuri. Mai
departe intr`m pe poteca larg`, croit`
generos prin p`dure.
Cerul a nceput s` se nnoureze,
vntul s` bat` puternic prin coroanele
copacilor, soarele s`-[i fac` apari]ia doar
arareori [i trecerea brusc` de la c`ldura
torid` din [esul Victoriei s` lase loc unei
r`cori deocamdat` pl`cut`. n spatele
47
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
T [
P
T [
P
3 Muchia T`r]a, \n stnga; Muchia Podragu, \n dreapta.
explica]ii foto: Dinu Boghez [i Ic` Giurgiu
nostru, scr]itul insistent al fagilor ne
face s` intuim vntul puternic pe care-l
vom avea de nfruntat pe creasta T`-
r]ei.
Urc`m zdrav`n prin p`durea care
pe nesim]ite las` loc bradului. Doar La
{ipot ne oprim pentru rezerva de ap`.
Pn` aici, de cnd plecasem din fa]a
combinatului, f`cusem 3 ore. Cam
mult mi spune Floriana, fiica mea; dar
pn` la urm` ritmul de mers, diferit, al
genera]iilor, trebuie n]eles. Pornim din
nou, urc`m voinice[te oarecari serpenti-
ne [i curnd atingem creasta. nc` pu]in
[i dep`[im o poian` n`p`dit` de buru-
ieni. ~sta o fi fost locul vechii cabane
T`r]a, men]ionat de Ilie Fratu.
Apoi str`batem o alt` poian` [i
atingem creasta o dat` cu vntul care [i
el ne atinge foarte viguros. Plaiul, de un
verde neverosimil pe versantul vestic,
48
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Harta zonei, pus` la zi de Ic` Giurgiu - Bucure[ti, pe o structur` creat` de Leontin {uteu - Oradea.
are pe el bine conturat` poteca de cobo-
rre spre cabana Turnuri, pe care de alt-
fel n curnd aveam s` o vedem. Doar
semnalizarea ei nu se z`re[te. Ne retra-
gem pe coasta estic`, ne ad`postim de
vntul din ce n ce mai aspru [i privim
ndelung Muchia Grdomanului [i a-
dncul V`ii Ucea (spre est); pe vale, un
drum forestier [i desigur t`ierile de p`-
dure [i-au f`cut loc [i pe aici.
ncep florile prin iarba verde a cres-
tei (imaginea 4) [i priveli[tile spre cres-
tele nalte. Cele mai mari, dinspre locu-
rile nalte spre care ne ndrept`m, ncep
s` fie acoperite de ce]uri. Ploaia nu cred
c` ne va ntmpina, c` doar frigul a pus
st`pnire pe munte. Vntul bate puter-
nic [i sper`m s` alunge norii uneori cam
ntuneca]i. Ne arunc`m privirile c`tre
Valea Podragului, pe versantul c`reia z`-
rim poteca ce urc` spre caban`. Muchia
Podragului se z`re[te atta ct iese de
sub ce]urile crestelor nalte [i peste ea
49
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
4 Ru[uli]` (Hieracium aurantiacum).
cea a Albotei [i undeva, la nceputurile
ei, z`rim Furca Albotei, sub care, cu
mul]i ani n urm`, ntinsesem cortul.
Pornim mai departe, pe poteca bi-
ne conturat`, cu marcaje att de dese
nct [i pe vreme de cea]` tot ne-am fi
descurcat. Suntem pe fa]a vestic` a mu-
chiei [i mergem cu oarecare aten]ie dea-
supra versantului nierbat, dar abrupt.
Parcurgem mai mult o brn` continu` [i
vntul ncepe s` bat` n rafale puterni-
ce; nu o dat` suntem nevoi]i s` ne
oprim din drum [i... s` ne ancor`m zdra-
v`n din cauza lui. Iar vntul nu va conte-
ni pn` n C`ldarea Podragului. Suntem
pe aici pentru prima oar`. Sim]im totu[i
c` ne afl`m n preajma a 2000 metri alti-
tudine; poteca se plimb` pe versantul
vestic al muntelui.
Uneori aproape c` nu urc`m, alte
ori coborm printre stnci, ba chiar tre-
cem printr-o strung` pietroas`. ntr-un
loc ne ad`postim sub un perete stncos
[i imediat dup` el urc`m pe fa]a mun-
telui, prin grohoti[, printr-un horn larg,
pe zig-zag-ul potecii. Trecem prin
strungi, ne strecur`m printre jnepeni.
Z`rim pentru prima oar` Lacul Podra-
gul. Sub noi auzim tal`ngile unei turme
de oi [i l`tratul cinilor.
Creasta muntelui ncepe s` creasc`
[i ]ancurile par din ce n ce mai ascu]ite.
Asta pn` cnd ce]urile, la nceput doar
fuioare de fum, apoi chiar consistente,
acoper` muntele. ntr-un loc mai larg
z`rim un bordei de piatr`. Apoi ncepe
coborrea. Dep`[isem Curm`tura La
Calea Carelor. Apar primii stropi de
ploaie, timizi. Peste munte se l`sase fri-
50
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
5 C`ldarea Podragului v`zut` din {aua dintre Lacuri; Curm`tura Iezerului (2250 m),
ie[irea din Valea Ucea \n Muchia T`r]a.
Curm`tura
Iezerului
2250 m
Muchia T`r]a
gul deci [anse s` avem o furtun` cu des-
c`rc`ri electrice nu prea erau. Prin v`lu-
rile de cea]` printre care coboram mai
z`ream uneori lacul [i cabana Podragu.
Cnd tocmai atinsesem cel mai de jos
loc al traseului, o pal` puternic` de vnt
ne nconjur` cu un stol de fluturi albi,
bobi]e de m`z`riche. Cnd am intrat n
caban` (imaginea 19) trecuser` 9 ore de
cnd plecasem din fa]a combinatului
din Victoria.
A doua zi ce]urile st`pneau cres-
tele. Pn` c`tre ora 8 nimic nu p`rea s`
ne ncurajeze. Pornim totu[i. Urc`m n
{aua dintre Lacuri (imaginea 5), cu in-
ten]ia de a cobor pn` n C`ldarea Po-
dr`gel. St`m pe gnduri; e frig tare [i ba-
te vntul puternic. ntre timp cerul pare
a se lumina ct de ct [i noi ncepem co-
borrea c`tre Lacul Podr`gel (imaginea
6). Nu e grozav de comod` poteca, dar
minun`]ia [tiut` a lacului ne face s` co-
borm repede. Cte un ]ip`t de marmo-
t` ne mai opre[te din cnd n cnd. Ne
abatem spre Lacul Podr`gel [i coborm
la el pe lng` stnc`riile pe care se arun-
c` nspumat emisarul acestuia.
l nconjur`m, l privim cu nesa],
ne abatem pn` spre marginea c`ld`rii
glaciare, acolo unde se afl` stlpul de
marcaj ruginit, a[ezat ntr-o rn`. Aproa-
pe cu tremur n glas i povestesc fiicei
51
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
6 Iezerul Podr`gel, v`zut \n coborre din {aua dintre Lacuri. Traseul turistic
trece prin stnga lacului [i urc` pe muchia din fundalul imaginii.
52
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
7 Iezerul Podr`gel, v`zut de pe traseul care vine de la Fereastra Zmeilor.
Marcajul trece pe la dreapta lacului [i urc` \n {aua dintre Lacuri.
53
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
8 C`ld`ru[` (Aquilegia vulgaris).
54
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
9 C`ld`ru[` (Aquilegia vulgaris).
55
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
10 Ghin]ur` p`tat`.
56
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
11 Aspect din Muchia Albotei, v`zut din {aua dintre Lacuri.
12 Fereastrea Zmeilor, privire c`tre est, de-a lungul crestei principale.
Podragu
2462
mele c` pe aici fusesem prima oar` n
urm` cu 50 de ani, ntov`r`[it de un pri-
eten care nu mai este.
Hot`rm s` plec`m mai departe,
ncercnd s` scurt`m drumul c`tre
strunga din Muchia Podr`gelului. Mai
nti pe moren`, pe grohoti[ [i n sfr[it,
imprudent, pe versantul nierbat, aproa-
pe vertical. Ajungem greu la poteca mar-
cat`, e drept c` aproape de creast`, dar
avem [i mare noroc s` privim pe nde-
lete colonia de c`ld`ru[e din aceste lo-
curi (imaginile 8, 9). Pe aici s-au prip`[it
[i cteva fire de ghin]ur` p`tat`, att de
rar ntlnit` (imaginea 10). Ct ne-a mai
57
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
13 Lacul Buda, v`zut de pe creasta principal` a F`g`ra[ului, din apropierea monumentului Nerlinger.
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
58
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Riosu I
2397
14 Din zona Vf. Parul de Fier vedem, imediat la stnga imaginii 15, valea carstic` de la nord de Vf. Riosu.
15 Traseul turistic de creast` al F`g`ra[ului coboar` de pe Vf. Mircii (2470 m), aflat \n primul plan al
imaginii, trece peste Vf. Parul de Fier, merge pe la monumentul Nerlinger [i ocole[te apoi prin dreapta
cum privim Arpa[ul Mic, ca s` ajung` - dup` La Trei Pa[i de Moarte - la Fereastra Zmeilor.
Buda
2431
Arpa[u Mic
2460
Vf. Parul
de Fier
Lacul
Buda
polie pe calcare
r`mas din poteca priporoas` de altfel, o
parcurgem repede.
Sus ns`, minun`]iile crestelor nes-
fr[ite ne opresc ct`va vreme. Albota
mai ales, parcurs` alt`dat` pas cu pas,
mi strne[te amintiri; de la Furca Albo-
tei sub care ntinsesem cortul ntr-o sea-
r` lini[tit` [i ne trezisem a doua zi cu z`-
pad` de jur mprejur, la [aua n care ie[i-
sem din Valea Arp`[elului [i cte [i mai
cte. Peste creste, ct se vede din fuioa-
rele de cea]` ce par a se risipi, ][ne[te
Vf. Vn`toarea lui Buteanu.
Pe noi ne a[teapt` acum marea C`l-
dare a Arpa[ului. Coborm lent, aproape
ocolind c`ldarea. Creasta F`g`ra[ului
(poteca turistic`) este att de aproape
(\n stnga) [i pantele par att de accesi-
bile nct n]elegem de ce ciobanii ntl-
ni]i ne spuseser` c` de aici putem scurta
drumul, urcnd direct n culme. Noi ns`
aveam s` str`batem n ntregime poteca
turistic`. Sub noi (dreapta), C`ldarea
Vrtopului ne dezv`luie printre altele o
mare ntindere de iarb` verde, att de
neted`, nct ne nchipuim c` aici, cnd-
va, fusese un mare lac. Mai ales bordurile
care nconjoar` marea pat` verde, ntre
clon]anii stnco[i, ne ndrept`]esc s`
credem a[a ceva.
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
59
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
16 Iezerul Podul Giurgiului., v`zut la coborrea de pe Vf. Mircii (2470 m). Poteca de creast` merge
apoi - ocolind Vf. Podragu (2462 m) - spre [aua de unde se paote cobor\ la cabana Podragu.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007 M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
60
17 Iezerul Podul Giurgiului, v`zut de pe poteca ce duce \n {aua Podragu.
Mircea
2470
Arpa[u
Mare
2468
Podragu
2462
18 Vedere de pe Vf. Arpa[u Mare (2468 m).
foto: Trestian G`v`nescu (Rmnicu Vlcea)
Spre adncurile V`ii Arpa[ului, de
abia vizibil, acoperi[ul stnei din Arpa[;
ne aducem aminte c` ciobanii turmei
ntlnite \n {aua dintre Lacuri ne spuse-
ser` c` muntele dinspre Podr`gel nu era
al lor, dar l p`[unau spernd c` n Arpa[
s` nu fi venit anul acesta vreo turm`.
R`zboiul p`[unatului [i nc`lcarea teri-
toriilor era [i aici la el acas`.
Ocolind c`ldarea, ncepem - abia
perceptibil - s` urc`m. Undeva departe,
z`rim un stlp metalic, profilat pe albu-
riul crestei. Acolo trebuie s` ajungem [i
pn` la el, pe poteca strecurat` printre
stnc`rii, nici nu facem mult. Cnd
ajungem sus, ce]urile s-au risipit bini[or,
iar cerul a nceput s`-[i spulbere norii [i
petice senine apar din ce n ce mai mul-
te. Doar vntul este din ce n ce mai pu-
ternic. Ocolim C`ldarea Pietroas` (vezi
harta), la finalul ei str`batem cu aten]ie
un troian de z`pad` ncremenit aici n
pofida verii sosit` de mult [i la cap`tul
travers`rii suntem la sp`rtura Ferestrei
Zmeilor (imaginea 12). Prin ea z`rim o
s`geat` indicatoare [i o mn` care ne fa-
ce semne de bun venit.
Ajungem sus [i ntlnim o pereche
original`. So] [i so]ie. Ea moldoveanc` de
pe meleagurile Ia[ului, el englez, stabilit
la noi. Era plin de umor englezul [i
vorb`re] nevoie mare; ct`va vreme ne-
au fost tovar`[i de drum. Pu]in am stat
n Fereastra Zmeilor, la odihn` [i vorb`,
apoi ne-am avntat n sus, pe cabluri, c`-
tre est. Din urm` ne-a ajuns unul dintre
ciobanii ntlni]i diminea]` n {aua din-
tre Lacuri. Fusese, n joac`, pn` n C`l-
darea Blei [i acum se ntorcea. I-am ce-
dat trecerea [i am v`zut c` avea dup` el
doi cini, dintre care unul mare, l`]os, un
ciob`nesc autentic. Se sfiau s` co-boare
[i scoteau un schel`l`it de abia percepti-
bil. Unul a cobort prin valea dinspre
refugiul de sub creast` [i l-a ajuns repede
pe cioban. Cel`lalt pregeta [i se tot
ntorcea, speriat de stnca abrupt`. Apoi
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
61
19 C`ldarea Podragului [i cabana Podragu.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
Muchia T`r]a,
cu marcaj turistic
ne-am trezit cu el pe ur-ma noastr`.
Acolo unde noi eram ag`]a]i cu minile
de cablu [i sprijinindu-ne pi-cioarele pe
unde puteam, cinele [i lua-se inima n
din]i [i se avntase pe ur-mele ciobanu-
lui.
Eram pe creast` [i sim]eam din plin
puterea vntului. Toat` ziua pn` atunci
nu fusese prea cald, dar acum cnd eram
att de sus, b`taia vntului aproape tur-
bat ne f`cea s` sim]im din plin r`ceala
muntelui. Ba mai mult, n locurile n care
poteca str`b`tea locuri expuse, pruden]a
trebuia s` ne-o racor-d`m la puterea vn-
tului, altfel riscam s` fim arunca]i pe ver-
san]ii muntelui, ne-primitori. A[a am
dep`[it zona cablurilor celor Trei pa[i de
moarte, a[a am dep`-[it brna de pe coas-
ta Arpa[ului Mic.
Cnd am dep`[it monumentul
Nerlinger, cteva clipe ne-am oprit, ad`-
posti]i sub creast`, privind cu nesa] pei-
sajul oferit de Lacul [i Vf. Buda (imagi-
nile 13, 15) [i aspectul mereu nou al
Mu[eteicii. Spintec`tura Budei m-a fas-
cinat mereu, poate pentru c` rupea
muntele att de brutal. Apoi am nceput
urcu[ul c`tre Arpa[ul Mare. Cnd di-
rec]ia potecii aducea t`ria vntului n
spatele nostru urcam de parc` am fi avut
o pnz` de corabie n spate. Dar cnd
b`taia lui ne prindea lateral, sim]eam c`
ne doboar` [i nu aveam altceva de f`cut
dect s` naint`m de-a bu[ilea. Noroc c`
por]iunile att de expuse nu erau prea
lungi [i mai aveam r`gaz de odihn` ntre
dou` rafale, sau prilejuri s` ne ad`postim
sub stncile ntlnite n cale.
A venit urcu[ul Vrfului Mircea,
acolo unde vntul ne presa de peretele
muntelui. Iar cnd am cobort, vntul a
nceput s`-[i mai potoleasc` furia. A[a c`
pe malul Lacului Podul Giurgiului (ima-
ginile 16, 17), ne-am bucurat de razele
soarelui [i de frumuse]ea iezerului aco-
perit par]ial de z`pad`. Totul mbia la un
popas lung, cum de altfel perechea ntl-
nit` n Fereastra Zmeilor avea s` [i-l
petreac`, ntinzndu-[i cortul aici.
Pn` n {aua Podragului mai aveam
pu]in de mers [i o dat` ajun[i acolo am
nceput cobor[ul, n fa]` cu panorama
lacurilor din C`ldarea Podragului (ima-
ginile 19, 20) (pentru detalii asupra la-
curilor vezi volumul 59 al revistei Invi-
ta]ie \n Carpa]i, primul dintre cele 4 de-
dicate masivului: 59-61, 67). Cobornd,
vedeam Muchia T`r]ei (imaginile 19,
20) pe care venisem aproape pe cea]` [i
ploaie, acum str`lucind n culorile mol-
come ale soarelui. Am ajuns la caban`,
ne-am luat r`mas bun, am pus n spate
rucsacii [i am cobort la cabana Turnuri.
Am nnoptat acolo [i n urm`toarea noas-
tr` zi de pe aceste meleaguri fermecate
am cobort spre cas`.
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
62
20 C`ldarea Podragului, Lacul de sus (vezi imaginea anterioar` dar [i descrierea am`nun]it` a lacurilor din masiv,
\nso]it` de h`r]ile lor, din volumele ghid al masivului, numerele 59-61 [i 67 ale revistei Invita]ie \n Carpa]i.).
text:
Dinu BOGHEZ
(Rmnicu Vlcea)
Diminea]a plecasem din Rmnicu
Vlcea. Pe m`sur` ce ne apropiam de
mun]i, cerul devenea din ce n ce mai
ntunecat [i cnd ne-am ab`tut din E64
(Sibiu - Bra[ov) pe drumul spre localita-
tea Smb`ta de Jos au nceput s` alune-
ce din cer limbi de foc, unele r`[chirate
de cuprindeau orizontul; ploaia n`valni-
c`, nso]it` de rafale de vnt n`praznic
au nceput s` zgl]ie autobuzul. Mai
ncet, ocolind cr`ci rupte din copaci,
prin ntunericul care se l`sase, pn` la
urm` am ajuns la Smb`ta de Jos, o dat`
cu ultimii stropi de ploaie.
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
63
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
D ( m D ( m
3 Din avion, panoram` asupra crestei de vest a F`g`ra[ului.
foto: Radu Roman (www.alpinet.org)
Urlea
2473
Iezer
2429
Fundu
Bndei
2454
Mogo[
2398
Cheia
Bndei
2381
Col]ul
B`l`ceni
2286
Sl`nina
2268
Dara
2500
G`l`-
[e[cu
Mic
2398
Valea Pojorta
Valea Brezcioara
explica]ii foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti) [i Dinu Boghez (Rmnicu Vlcea)
G`l`-
[e[cu
Mare
2470
Galbe-
nele
2436
Moldoveanu
2544
Mu[eteica
2442
Valea
Buda
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
64
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Harta zonei,
pus` la zi de Ic`
Giurgiu -
Bucure[ti, pe o
structur` creat`
de Leontin
{uteu - Oradea.
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
65
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
4 Fereastra Mare a Smbetei, vedere imediat
din amonte de cabana Valea Smbetei.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
5 Fereastra Mare (2188 m) a Smbetei.
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
Sl`nina
2268
Sl`nina
2268
Col]ul B`l`ceni
2286
Col]ul B`l`ceni
2286
Vreo 6-7 km am apucat s` facem pe
drumul c`tre munte, cu o ma[in`, apoi
pe jos, printre pic`turile mari ale altei
rafale de ploaie. Noroc c` iar ne-a luat o
ma[in` [i ne-a dus pn` la mn`stirea
Smb`ta (vezi harta). Nu ncepusem bi-
ne excursia [i ne gndeam c` s-ar putea
s` o abandon`m.
C`tre ora prnzului, norii s-au spart
[i un petic de cer senin ne-a dat curaj s`
pornim c`tre cabana Valea Smbetei
(poteca turistic` pn` la caban` poate fi
modificat` de viiturile puternice; pode-
]ele peste ap` pot fi [i ele luate la debi-
te mari). Am ajuns acolo repede, pe vre-
me cam ntunecat`, dar ploaia nu ne-a
mai deranjat. Mai c`tre sear`, ne uitam
la ce]urile umbl`toare din Fereastra Ma-
re. Uneori, Col]ul B`l`cenilor se mai
limpezea [i cu n`dejdea c` a doua zi
vom avea parte de vreme bun`, ne-am
retras n caban`. Diminea]a nu s-a ar`tat
darnic` cu noi [i ce]urile mai-mai s`
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
66
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
G`l`[e[cu
Mic
2398
G`l`[e[cu
Mare
2470
Curm`tura
R`corele
2298
Fereastra
R`corele
2297
Moldoveanu
2544
Fereastra
Mic` a
Smbetei
2196
6 Vedere din Fereastra Mare a
Smbetei c`tre vestul crestei
principale [i versantul ei nordic.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
ajung` pn` la caban`. Asta doar pn`
c`tre ora 9, cnd iar`[i un petec de cer
senin, ne-a scos la drum.
Am nceput tem`tori drumul spre
creast` dar timpul avea s` se schimbe
spre bine. Din drumul spre Fereastr`
(imaginile 4-7, 9, 10), cum am ajuns n
c`ldare, am luat-o la stnga. Vroiam s`
urc`m pe punct ro[u (imaginea 34), c`-
tre Cheia Bndei. Am l`sat pe stnga
marcajul triunghiului albastru (c`tre
Piatra Caprei) [i am continuat urcu[ul
zdrav`n pe plaiul ce p`rea aproape nes-
fr[it. Negurile se risipeau v`znd cu
ochii [i splendoarea abrupturilor Cheii
Bndei (imaginea 12) [i Col]ului B`l`-
ceni (vezi harta) ne ncntau ochii. Jos,
n c`ldare, dul`ii unei turme de mioare
d`deau semne c` ne-au v`zut. Noi am
continuat drumul spre creast`, unde am
ajuns dup` aproape 3 ore de mers.
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
67
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Fereastra
Mare a
Smbetei
2188
Sl`nina
2268
7 Dinspre est (din dreptul Pe[terii
din Fereastra Mare a Smbetei),
privim c`tre vestul crestei
principale a masivului.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
n creast` ne a[tepta cerul senin,
cu vizibilitate ct cuprindeau ochii: vr-
furile dep`rtate ale Negoiului [i C`l]u-
nului (imaginile 15, 22), Vn`toarei lui
Buteanu, Arpa[ul Mare, mai apropiatul
Moldoveanu (imaginile 9, 14, 22), vr-
furile Hrtopul Ursului, G`lbinele, G`-
l`[escu Mare [i Mic (imaginile 14, 23).
Spre nord, muchiile zdren]uite ale Z`-
noagei [i Dr`gu[ului, att ct se puteau
vedea de aici, de unde ajunsesem.
N-am cobort n poteca de creast`
principal` ci am luat-o oblic c`tre ea,
scutind astfel un prim urcu[. Trecem pe
lng` Vrful lui Mogo[ - 2398 m, apoi
l`s`m pe stnga poteca spre cabana Ur-
lea (care trece peste vrful cu acela[i
nume - 2473 m). De aici ncolo drumul
crestei principale are din ce n ce mai
multe stnc`rii. Pe creast`, o s`geat` ne
arat` drumul de 20 de minute c`tre La-
cul Urlea (imaginea 20). Ct`va vreme
de acum ncolo, ori de cte ori dorim s`-
i vedem oglinda ad`postit` n c`u[ul v`ii
nu avem dect s` urc`m pu]in spre stn-
ga [i s` ne bucur`m de darurile F`g`ra-
[ului, risipite prin imensa c`ldare, aflat`
cu vreo 200 m altitudine mai jos.
Trecem pe lng` ascu]i[ul Iezeru-
lui - 2429 m (imaginile 17, 18). Apoi po-
teca are o por]iune de brn` stncoas` [i
coboar` pe alta, aflat` pe versantul nor-
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
68
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
G`l`[e[cu
Mic
2398
Fereastra
Mic` a
Smbetei
2196
8 De pe Muntele Sl`nina privim
tot spre vestul crestei principale:
G`l`[e[cu Mic [i c`ldarea lui
nordic`.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
dic al Vf. Fundul Bndei - 2454 m. De
aici ncolo, poteca de creast` coboar` pe
un plai lung, ndreptndu-se c`tre Cur-
m`tura Zrnei (imaginile 27, 26).
Este aici un loc de inflexiune al tra-
seului nostru, pentru c`, f`r` s` mai
avem potec` marcat`, ne ndrept`m c`-
tre Vf. Dara (2500 m/ imaginile 18, 19).
Dar aici avem [i priveli[ti cu totul noi
fa]` de cele cu care ne-am obi[nuit pn`
adineauri. Spre est, apropiat` parc`,
priveli[tea argintie a Pietrei Craiului ne
re]ine n primul rnd aten]ia. Peste ea,
silueta oarecum masiv` a Bucegilor [i
ceva mai la dreapta de Piatra Craiului
vrfurile principale ale Mun]ilor Iezer.
La picioarele nostre, tot spre est, sunt
oglinzile lacurilor din C`ldarea Hrtoa-
pele Leaotei.
}inta excursiei noastre este acum
foarte aproape. F`r` potec` clar`, pe
plai, am luat-o la dreapta, ocolind Vf.
Fundul Bndei. Urmeaz` un cobor[
u[or, apoi urcu[ul pe grohoti[ c`tre Vf.
Dara. Am ajuns din nou la 2500 m. (Pri-
ma oar` ajunsesem aici cu so]ia, acum
eram cu fiica mea.) Privesc cu nesa] lo-
curile. C`tre sud-vest, la nceput se des-
f`[oar` Muchia Darei, trecnd printr-o
[a adnc` [i, mai departe, pe o creast`
nalt` [i apoi, prin Brul Darei, c`tre Va-
lea Rea. Valea Dara (vezi harta) desparte
muchia amintit` de cea a Hrtopului -
2506 m, cel`lalt colos al locurilor. Mai
spre sud, Vf. Mu[etescu - 2495 m - n-
chide seria ultimelor vrfuri nalte ale
F`g`ra[ilor. Mai departe de Mu[etescu
urmeaz` Muchia Boure]ului [i cea a
Mu[etescului. Prima sfr[e[te la furci-
tura Zrnei cu cea a V`ii Rele. Pe Dara [i
pe Hrtopu, balize de piatr` (momi,
oameni de piatr`) fac vrfurile mai u[or
de identificat.
De pe masivul vrf al Darei cobo-
rm nu prea mult, trecem peste o coam`
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
69
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
9 Dinspre Vf. Urlea avem priveli[te ampl` pn` la Moldoveanu.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
G`l`[e[cu
Mic
2398
G`l`[e[cu
Mare
2470
Curm`tura
R`corele
2298
Moldoveanu
2544
Vi[tea
Mare
2527
muchie
nordic` din
Sl`nina
2268
Mogo[
2398
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
70
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
10 Fereastra Mare a Smbetei [i intrarea \n Pe[tera din Fereastra Mare.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
Urlea
2473
Pe[tera din
Fereastra
Mare a
Smbetei
Fereastra
Mare a
Smbetei
2188
Iezer
2429
71
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
12 Abruptul
nordic al Cheii
Bndei (2381 m).
foto: Floriana Boghez
(Bucure[ti)
13 C`ldarea nordic` Urlea: ampl` [i cu peisaj divers.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
Urlea
2473
Iezer
2429
Culmea
Mo[u - Mo[ulea]a
Somnului
2385
72
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
15 Valea Bndea, v`zut` de lng` Vf. Urlea.
foto: Alex Borcea (www.alpinet.org)
Moldoveanu
2544
Vi[tea
Mare
2527
Lespezi
2517
Negoiu
2535
Sl`nina
2268
Fereastra
Mare a
Smbetei
2188
G`l`[e[cu
Mic
2398
G`l`[e[cu
Mare
2470
Galbenele
2436
Muchia Dr`gu[ului
17 Vedere de pe Muntele Galbena (2412 m) - de la sud
de Vf. Moldoveanu - c`tre estul crestei f`g`r`[ene.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
Urlea
2473
Iezer
2429
Fundul
Bndei
2454
Fereastra
Mare a
Smbetei
2188
Mogo[
2398
Cheia
Bndei
2381
Dara
2500
Hrtopu
2506
Mu[etescu
2495
Hrtopu
Ursului
2454
73
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
18 C`ldarea Fundul Bndei.
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
Iezer
2429
Fundul
Bndei
2454
Dara
2500
20 Lacul Urlea (2192 m),
v`zut de pe creasta principal` a
F`g`ra[ului.
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
74
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
21 Lacul din partea superioar`
a V`ii Bndea (2080 m).
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
22 Vedere de pe Vf. Dara (2500 m) spre vestul crestei principale a F`g`ra[ului.
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
Moldoveanu
2544
Vi[tea
Mare
2527
Galbenele
2436
Mu[etescu
2495
Hrtopu
2506
Lespezi
2517
Negoiu
2535
Hrtopu
Ursului
2454
75
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
23 Din Vf. Dara, detaliu din creasta F`g`ra[ului.
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
Vi[tea
Mare
2527
Galbenele
2436
G`l`[e[cu
Mare
2470
Hrtopu
Ursului
2454
G`l`[e[cu
Mic
2398
Sl`nina
2268
Fereastra
Mare a
Smbetei
2188
Muchia
Dr`gu[ului
24 C`ldarea Hrtoapele Leaotei, v`zut` de pe Vf. Dara (2500 m).
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
Piatra Craiului
Lacul
Mioarelor
culmea care pleac` spre sud din Vf. Leaota - Zrna (2312 m, traseu 12)
Geam`nu
de Sus
Geam`nu
de Jos
Lacul
Mu[etescu
Lacul
Taberei
lacurile de la cea
mai mare altitudine
din Romnia
76
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
25 C`ldarea Hrtoapele
Leaotei, imediat la dreapta
fa]` de imaginea anterioar`. O
prezentare de am`nunt, \nso]it`
de h`r]i ale lacurilor, g`si]i \n
numerele 59-61 [i 67 ale revistei
Invita]ie \n Carpa]i.
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
Lacul
Ro[u
26 De pe Muntele Leaota,
de pe traseul de crest`
principal` a masivului,
vedere spre refugiul Zrna.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
refugiul
Zrna
Zrna
2223
77
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
27 C`ldarea Lacului Zrna, v`zut` din traseul
de creast` refugiul Zrna - Muntele Leaota.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
31 Flori de nu-m`-uita (Myosotis alpestra).
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
78
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
32 Clopo]ei de stnc`
(Campanula alpina).
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
33 G`lbinea (Doronicum carpaticum).
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
79
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
34 Din C`ldarea Smbetei se
ramific` [i traseu turistic spre
Cheia Bndei.
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
35 Cascada Prului Fier`str`ul
coboar` din Muchia Dr`gu[ului.
foto: Floriana Boghez (Bucure[ti)
Col]ul B`l`ceni
2286
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
80
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
36 De pe Culmea Leaota,
privim spre C`ldarea Mioarelor
(vezi [i imaginea 24).
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
Hrtopu
2506
Dara
2500
Mu[etescu
2495
Geam`nu
de Jos
stnc`raia unde se
afl` Pe[tera din Dara
(vezi [i imaginea 37)
37 Pe[tera din Dara (vezi [i
imaginea 36); intrarea se afl` \n
dreptul petei portocalii,
Mircea Vl`dulescu.
foto: Ic` Giurgiu
(Clubul de Speologie
Emil Racovi]` Bucure[ti)
prelung`, pres`rat` cu cteva mo]o]oaie
[i n fa]` mai avem doar ultima pant`,
cea c`tre Vf. Hrtopu, la 2506 m. De
cnd p`r`sisem cabana din Valea
Smbetei trecuser` 5 ore.
Drumul la ntoarcere pare mai u[or
[i pe nesim]ite am ajuns n Fereastra
Mare. A urmat coborrea iute prin C`l-
darea Smbetei. Soarele trecuse c`tre
asfin]it, culmile c`p`taser` culori mai
blajine. Pn` a nu ajunge la caban`, doar
imaginea Prului Fer`str`ul (imaginea
35), cobort pe o imens` cascad` tocmai
din Muchia Dr`gu[ului, ne-a mai re]i-
nut aten]ia. Obosi]i, dup` aproape 11
ore de mers, aproape de ora 20, am ajuns
la cap`tul drumului. Cu imaginea proas-
p`t` a locurilor str`b`tute, de abia am
putut adormi.
Aveam n minte prima ascensiune
pe Vrful Dara. Atunci, de mult, eram
obsedat de enigmaticul Bru al Darei.
Urcasem din Valea Rea, de la Balta Po-
jarna (vezi harta; balta este acum colma-
tat`). Trecusem apa pe o punte ngust`
[i intrasem pe poteca cu brazi ce scli-
peau nroura]i n lumina dimine]ii de
toamn` trzie. {i ast`zi pe aici apa se
trece tot pe punte, mai trainic`, dar bra-
zii au c`zut sub fer`str`ul drujbei [i lo-
curile par triste. Pe atunci poteca urca
zdrav`n, pn` \ntr-o rm`tur`, unde se
pierdea. Apoi, nvingnd ruptura ajun-
geai aproape de stna din Dara. Urma
drum prin p`durea de jneap`n, apoi pe
marginea versantului, pe Brul Darei, pe
creasta din ce n ce mai nalt`. Am v`zut
mai apoi lacurile din C`ldarea Hrtoa-
pele Leaotei [i am cobort pe valea
adnc` a Bndei (vezi harta), pn` la
ma[ina care ne a[tepta n Valea Rea.
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
81
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
38 Pe[tera din Dara (vezi [i
imaginile 36 [i 37); intrarea se
afl` \n dreptul petei porto-
calii, Mircea Vl`dulescu.
foto: Ic` Giurgiu
(Clubul de Speologie
Emil Racovi]` Bucure[ti)
Ic` GIURGIU,
Gabriel SILV~{ANU
(Clubul de Speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti)
Descoperit` la 23 august 1992 de
Ic` Giurgiu. Cartare: Ic` Giurgiu, Ga-
briel Silv`[anu.
Intrarea cavit`]ii se afl` la aproxi-
mativ 50 metri spre est de centrul Fe-
restrei Mari a Smbetei (2188 m/ locul
stlpului turistic cu s`ge]i indicatoare),
cu zece metri diferen]` de nivel mai sus
de el, pe direc]ia 456 grade (pe o busol`
cu 600 diviziuni), spre stnga potecii ca-
re urc` din Fereastra Mare a Smbetei
c`tre Vrful Urlea. Intrarea pe[terii este
perfect vizibil` atunci cnd coborm de
pe Vf. Sl`nina (2268 m): vezi imaginea
de la pagina 70.
Cavitate format` prin trac]iune
gravita]ional`, dezvoltat` \n [isturi. Din-
colo de intrare (un pu] de 1,5 metri,
strmt) galeria r`mne \ngust` [i \nalt`,
\n permanen]` col]uroas`, umed`. Orice
contact cu conturul ei lipe[te de noi
p`mnt adus de apele de infiltra]ie sau
de topirea ghe]ii/ z`pezii.
21,5 metri dezvoltare (lungime to-
tal`), denivelare -6,5 metri, extensie 13
metri, indice de ramificare 1,65.
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
82
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
d F M
S
d F M
S
Pe[tera din Fereastra
Mare a Smbetei
Ic` GIURGIU,
Mircea VL~DULESCU
(Clubul de Speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti)
A fost descoperit` la 4 septembrie
1985 de Ilie Boloveschi, Mircea Vl`du-
lescu, Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[. Car-
tat` de Mircea Vl`dulescu.
|n c`ldarea glaciar` Hrtoapele
Leaotei, aflat` la sud-est de creasta
principal` a masivului \n raport cu Lacul
Urlea (vezi harta de la pagina 64), c`l-
dare \nconjurat` (de la sud-vest la nord-
est) de Vrfurile Mu[etescu, Hrtopul
Darei, Dara [i Leaota exist` patru lacuri
mari (imaginea 24, pagina 75), imediat
vizibile de pe crestele din jur, care nu
pot fi confundate \ntre ele: dou` sunt si-
tuate \n partea estic` a c`ld`rii (Gea-
m`nul de Sus [i Geam`nul de Jos) iar
alte dou` \n partea ei vestic`. Cel mai
dinspre nord dintre aceste patru lacuri
are contur rotund (Mioarele), cel din-
spre sud are form` puternic alungit`,
orientat` est-vest (Mu[etescu).
|ntre aceste ultime dou` lacuri,
cum venim dinspre est c`tre vest, mer-
gnd spre creasta Mu[etescu - Dara, se
individualizeaz` din aceast` creast` c`-
tre noi un nucleu stncos, triunghiular
(cu vrful \n jos), care formeaz` partea
din amonte a c`ld`rii de aici (imaginile
36-38, paginile 80-81); el este m`rginit
pe laturi de pasaje mai pu]in \nclinate,
care conduc \n creasta Mu[etescu - Da-
ra. Pe axa vertical` a acestui nucleu
stncos, la 2360 metri altitudine (mai
sus cu circa 80 de metri altitudine fa]`
de oglinda Lacului Mioarele) se afl` in-
trarea Pe[terii din Muntele Dara. Acce-
sul la ea este destul de delicat pe ultima
por]iune.
Dincolo de intrare, o galerie unic`,
ascendent`, \[i restrnge treptat dimen-
siunile. Podeaua este acoperit` cu nisip.
Cavitatea s-a format \n [isturi, pe o fi-
sur`. 10,3 metri lungime total`, +1,7
metri denivelare, 9,5 metri extensie, in-
dice de ramificare 1,09. Num`r de ca-
dastru: 07-2016/1. Este pe[tera aflat`
cel mai la est \n Mun]ii F`g`ra[ului
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
83
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
d M D
Articole din revista Invita]ie \n Carpa]i despre Mun]ii F`g`ra[ului:
Decembrie pe creste, nr. 56, paginile 55-58;
M`re]ie [i groaz`, nr. 57, paginile 3-9;
nr. 59-61, primele trei volume ale ghidului F`g`ra[ului - toate traseele, hart` la zi, detaliat` (87 x 45
centimetri), toate lacurile, pe[teri; \n premier`, prezentarea masivului cu ajutorul a 256 de imagini
\nso]ite de localiz`ri detaliate [i a 66 de h`r]i [i schi]e de zone; nr. 67, al 4-lea volum al ghidului
F`g`ra[ului;
Halou, nr. 70, pagina 10;
Podragu - Valea Smbetei, toamna, nr. 75, paginile 61-66;
Pe[teri din Mun]ii F`g`ra[ului, nr. 80;
Cu bicicleta pe Moldoveanu, nr. 81, paginile 10-21;
Muchia T`r]a [i circuitul Podr`gel, nr. 82, paginile 47-62;
Vf. Dara, nr. 82, paginile 63-81;
Pe[tera din Fereastra Mare a Smbetei, nr. 82, pagina 82;
Pe[tera din Muntele Dara, nr. 82, pagina 83.
d M D
Dou` volume care \nsumeaz` peste
600 de pagini; se adaug` multe plan[e
cu fotografii color, anexe [i documente.
Bogat ilustrate \n interior cu imagini
alb-negru. Editura TipoRadical, 2007.
ISBN 978-973-7830-56-2 [i respectiv
978-973-7830-57-9.
Limitele geografice ale Plaiului Clo-
[ani: de la sud de Valea Cernei (alinia-
mentul Vf. lui Stan - Piatra Mare a Clo-
[anilor/ Mun]ii Mehedin]i) pn` la Du-
n`re (aliniamentul Or[ova - Vrciorova).
Este o lucrare numai despre bise-
rici? Nu. Este o carte despre munte?
|ntr-o oarecare m`sur`, da. Autorii C.
Boteanu [i Gavril` Oprenescu vorbesc
despre istoria locurilor, despre oamenii
care au creat-o [i men]in continuitatea.
Este o lucrare releu, de la pachetul de
cuno[tin]e al c`reia po]i pleca ([i) spre
alte direc]ii: c`tre preocup`ri [i obice-
iuri, c`tre faptele de via]` \ntredeschise,
c`tre altitudine (Mehedin]i, Vlcan,
Podi[ul Mehedin]i). Ar fi trebuit o avere
[i \nc` ni[te sute de pagini color ca s` \n-
f`]i[ezi frumuse]ea [i diversitatea turis-
tic` a locurilor. O bibliografie selectiv`
bogat` [i, repet, pentru cine parcurge
cartea cu r`bdare, leg`turi cu via]a celor
mul]i, locuitorii mereu [i mereu altor
genera]ii de pe Plaiul Clo[ani.
Mai mult, un CD, \nso]it de coloa-
n` sonor` potrivit`, me[te[ugit construit,
ne ofer` poate cea mai bun` introducere
\n cuprinsul plin al celor dou` volume.
*
Un alt CD prezint` un album de
imagini sugestive [i un film despre In-
sula Ada Kaleh de pe Dun`re, pn` nu
de mult locuit`, acum aflat` sub apele
amenaj`rii hidrotehnice de la Por]ile de
Fier.
*
Unul dintre autori, domnul Gavril`
Oprenescu, poate fi contactat de c`tre cei
interesa]i de subiectele de mai sus la
0740.223.924 sau la titerlesti@yahoo.com.
Ic` Giurgiu
r r e ec ce en nz zi i e e
84
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Bisericile din Plaiul Clo[ani -
repere monografice
(separat, Ghidul bisericilor de lemn
din Plaiul Clo[ani)
Bisericile din Plaiul Clo[ani -
repere monografice
(separat, Ghidul bisericilor de lemn
din Plaiul Clo[ani)
Alpinism IIC 1998-02, IIC 1998-09,
IIC 1999-07, IIC 1999-09, IIC 2000-01,
IIC 2000-04, IIC 2000-06, IIC 2000-07,
IIC 2000-10, IIC 2000-11, IIC 2001-01,
IIC 2001-02, IIC 2001-04, IIC 2001-05,
IIC 2001-10, IIC 2001-11, IIC 69/ 39, IIC
81/ 45
Aninei IIC 57/ 60
Baiului IIC 55/ 71
Berzun]i IIC 82/ 27
Bihor IIC 2001-04
biserici fortificate IIC 75/ 69
Bucegi IIC 1997-02, IIC 1997-03, IIC
1998-04, IIC 1998-12, IIC 1999-09, IIC
2000-04, IIC 2000-07, IIC 2000-10, IIC
2000-11, IIC 2001-01, IIC 2001-02, IIC
2001-04, IIC 2001-11, IIC 2001-12, IIC
63-66, IIC 69/ 39, IIC 70/ 50, IIC 76/ 3;
IIC 81/ 10
Buila IIC 2000-04, IIC 56/ 49, 53
Bulgaria IIC 2001-11
canioane IIC 70/ 36; IIC 75/ 15
Cmpiile Banatului IIC 58/ 56
C`p`]nii IIC 55/ 62; IIC 58/ 44; IIC
70/ 55, 61; IIC 78/ 13
Ceahl`u IIC 1999-12
Cernei IIC 2001-11
cet`]i IIC 53/ 17; IIC 71/3, 11; IIC
75/ 15; IIC 77/ 15; IIC 78/ 28; IIC 79/ 30
Cindrel IIC 78/ 28
Ciuca[ IIC 1998-11, IIC 62/ 48
Codru IIC 68/ 26
Cozia IIC 56/ 39
Culoarul Ruc`r-Bran IIC 58/ 22; IIC
75/ 15
Defileul L`pu[ului IIC 62/ 3
Depresiunea Alma[ IIC 51/ 37; IIC
52/ 59
Dobrogea IIC 52/ 57; IIC 55/ 3; IIC
57/ 53; IIC 58/ 35; IIC 62/ 71; IIC 77/ 15,
33; IIC 78/ 38; IIC 79/ 21,30
echipament IIC 2001-08, IIC 56/ 32
escalad` IIC 2001-01, IIC 2001-06,
IIC 2001-09, IIC 2001-11, IIC 52/ 50
F`g`ra[ului IIC 1997-01, IIC 1998-
03, IIC 1998-05, IIC 1999-01, IIC 1999-
03, IIC 2000-02, IIC 2000-03, IIC 2000-
08, IIC 2000-09, IIC 2001-04, IIC 2001-
06, IIC 2001-08, IIC 2001-10, IIC 56/ 55;
IIC 57/ 3; IIC 59-61; IIC 67; IIC 70/ 10;
IIC 75/ 61; IIC 76/ 66; IIC 81/ 10; IIC 82/
47,63,82,83
faun` IIC 51/ 26; IIC 52/ 11,19, 46;
IIC 53/ 45; IIC 55/ 6, 11, 37, 47; IIC 56/
22, 30, 34, 36; IIC 58/ 30; IIC 62/ 43; IIC
63-66; IIC 68/ 45; IIC 70/ 5, 8; IIC 71-73
fenomene IIC 70/ 10
flor`, vegeta]ie IIC 51/ 26; IIC 52/ 21,
29,32,37, 39, 40, 42, 43, 45, 46; IIC 53/ 9,
11, 16, 22,44,45,46; IIC 54/ 14,16, 44; IIC
55/ 7, 8, 9, 34, 50, 64, 70; IIC 56/ 17, 18,
25, 37, 41, 50; IIC 57/ 49; IIC 58/ 61; IIC
59-61; IIC 62/ 35, 43; IIC 63-66; IIC 69/
36; IIC 71-73; IIC 74; IIC 79/ 7-13,53-
85
b bi i b bl l i i o og gr r a af f i i e e m mo on nt t a an n` `
r
\ C
Sumarul
este deschis persoanelor
care transmit informa]ii
([tiri, fotografii,
articole, monografii).
contact: iic@alpinet.org,
muntiicarpati@rdslink.ro,
telefon 683.51.03
prima serie a revistei, anii
1997-2001, numerele 1-50
(mai jos, de exemplu
IIC 1998-02 \nseamn` anul
1998, num`rul pe februarie)
seria nou`, din octombrie
2005, numerele 51-80
(de exemplu,
IIC 55/ 71 \nseamn` num`rul
55, pagina 71)
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
86
b bi i b bl l i i o og gr r a af f i i e e m mo on nt t a an n` `
57,66-68,72; IIC 81
Gil`u IIC 2000-06, IIC 2000-07
Guti IIC 54/ 1, 41; IIC 69/ 3
Iezer-P`pu[a IIC 2000-08, IIC 51/ 31
Igni[ IIC 57/ 10, 14; IIC 74/ 40, 45;
IIC 77/ 44, 51; IIC 78/ 20; IIC 81/ 4
istoria Alpinet IIC 2001-10, IIC 52/
3; IIC 53/ 44
Latori]ei IIC 52/ 65; IIC 53/ 24
L`pu[ IIC 54/ 3, 18
Leaota IIC 1998-04, IIC 51/ 34; IIC
58/ 3
Locvei IIC 57/ 60; IIC 78/ 3
Lotru IIC 57/ 42; IIC 68/ 50, 52; IIC
74/ 66; IIC 79/ 3
Maramure[ului IIC 2000-11, IIC 55/
29; IIC 62/ 60; IIC 70/ 11; IIC 78/ 56; IIC
81/ 48
Maramure[ul istoric IIC 54/ 28, 46;
IIC 68/ 35
M`cin IIC 2000-11, IIC 52/ 4, 50; IIC
68/ 3, 21; IIC 69/ 36; IIC 74/ 64; IIC 82/
39,44
m`n`stirile Neam]ului IIC 56/ 5
Mese[ IIC 62/ 35
Muntele Mare IIC 2000-06, IIC
2000-07
mun]ii lumii IIC 69/ 47
Nepal IIC 2000-03s
Oa[ IIC 70/ 64
Obcina Mare IIC 54/ 50; IIC 69/ 33; IIC
75/ 47; IIC 76/ 61; IIC 79/ 58; IIC 81/ 45
Obcina Mestec`ni[ IIC 77/ 59
Pakistan IIC 2001-04
parapant` IIC 57/ 18; IIC 81/ 4
Parng IIC 1999-04, IIC 1999-05,
IIC 2001-08, IIC 70/ 3; IIC 74/ 3,19; IIC
75/ 3; IIC 77/ 3; IIC 81/33, 44
P`durea Craiului IIC 2001-04, IIC
75/ 28
Penteleu IIC 62/ 59
Piatra Craiului IIC 1998-06, IIC
Lacul Boboci [i Cheile T`tarului (Mun]ii Bucegi).
foto: Anca Rizea
Descoper` - pe www.alpinet.org -
amintirile pe care nu le-ai luat cu tine
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
87
b bi i b bl l i i o og gr r a af f i i e e m mo on nt t a an n` `
La o stn` din Obcinele Bucovinei.
foto: Eliza Roibu
1998-08, IIC 1998-09, IIC 1999-07, IIC
2000-10, IIC 2001-02, IIC 2001-05, IIC
2001-11, IIC 51/ 28; IIC 57/ 29, 35
Piatra Mare IIC 70/ 5
Podi[ul Some[an IIC 53/ 17; IIC 58/
25; IIC 74/ 50
Podul Calului IIC 62/ 59
Poiana Rusc` IIC 1998-09
rafting IIC 68/ 35, 43
Retezat IIC 1998-01, IIC 1998-02,
IIC 1998-07, IIC 1999-02, IIC 2000-01,
IIC 2001-09, IIC 71-73; IIC 81/ 10
Rodnei IIC 1999-06, IIC 1999-08, IIC
2000-05, IIC 74/ 32, IIC 81/55,65,76,78;
IIC 82/ 4,21
schi IIC 55/ 71; IIC 56/ 29
Siriu IIC 69/ 18; IIC 79/ 41
speologie IIC 1998-09, IIC 51/ 3; IIC
52/ 57; IIC 55/ 3; IIC 57/ 30; IIC 58/ 22;
IIC 59-61; IIC 62/ 71; IIC 63-66; IIC 67;
IIC 69/ 33; IIC 70/ 33, 36; IIC 74/ 19, 50;
IIC 75/ 28, 47; IIC 76/ 24; IIC 77/ 59; IIC
78/ 3,38; IIC 79/ 28-29; IIC 80; IIC 81/
76,78; IIC 82/ 21,83,84
Stni[oara IIC 56/ 5
Suhard IIC 82/ 22
S.U.A. IIC 1997-04, IIC 1998-12s,
IIC 55/ 74
Subcarpa]ii Buz`ului IIC 51/ 19
Subcarpa]ii sudici IIC 69/ 28
Subcarpa]ii Vrancei IIC 51/ 3
{ureanu IIC 54/ 53; IIC 70/ 25,33, 36;
IIC 76/ 24
Trasc`u IIC 2001-05
Descoper` - pe www.alpinet.org - cum iarba devine alb` [i gustoas`.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007
Turcia IIC 69/ 47
}ara Brsei IIC 56/ 34
}ara Chioarului IIC 68/ 43; IIC 75/ 50
}ara Codrului IIC 79/ 50
}ara Oa[ului IIC 76/ 55
}ib`u IIC 79/ 61
}ible[ IIC 53/ 3; IIC 57/ 18
vegeta]ie IIC 75/ 67; IIC 76/ 43,55;
IIC 39,44
Vl`deasa IIC 1999-11
Vrancei IIC 62/ 59
vulcani noroio[i IIC 51/ 19; IIC 58/ 56
Ic` Giurgiu
Invita]ie n Carpa]i - nr. 82, octombrie 2007 b bi i b bl l i i o og gr r a af f i i e e m mo on nt t a an n` `
88
w w w . m u n t i i c a r p a t i . o r g
g h i d mo n t a n l a z i ;
h r i n p r e mi e r ; f o t o g r a f i i d e n e u i t a t
www. c l u b u r i mo n t a n e . o r g
pa r t e ne r i de dr ume ] i e ; c hi a r l ng` t i ne
www.salvamont.org
t ure mai si gure;
acci dent e evi t at e
Pe Vrful Toaca (Mun]ii Ceahl`u).
foto: Gabriel Panaite
Descoper` - pe www.alpinet.org -
momentele pentru care nu e[ti preg`tit.