Sunteți pe pagina 1din 14

R O M A N I A

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti 70738, Tel.& Fax. (+0 !" 3!0.2!#3!$20
Limba i literatura romn
Programa
pentru
institutori / n!tori
examenul de defnitivare n
nvmnt
obinerea gradului didactic II
Temati"a
pentru
obinerea gradului didactic I
perfecionarea periodic
Aprobate prin
!
Ordinul Ministrului Educaiei Naionale nr !!!!!!! "
!!!!!!!#$$$
2
PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE:
DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE
PERFECTIONARE
INSTITUTORI / INVATATORI
(a%sol&enti ai Scolilor 'or(ale si ai )ole*iilor +ni&ersitare ,e-a*o*ice -e .nstitutori"

Obie!i"e #e $ormare:
/ctuali0area si a1ro2un-area cunostintelor -e s1ecialitate,-e (eto-ica s1ecialitatii si a ethosului
1e-a*o*ic in acor- cu exi*entele re2or(ei in&ata(antului3
4e0&oltarea co(1etentelor re2eritoare la a1licarea noului 1lan -e in&ata(ant,a strate*iilor -i-
-actice acti&e si a e&aluarii 1er2or(antelor scolare in-i&i-uale si -e *ru1, la re*larea-autore*larea acti&ita-
tii instructi& e-ucati&e3
4e0&oltarea unor co(1etente cores1un0atoare 1ri&in- a%or-area curriculu(ului scolar si anali-
0a lo*ico-2unctionala a continuturilor in&atarii.
Com%e!e&!e i& '%eia(i!a!e )#e$i&i!i"a!*:
-e a a1ro2un-a continutul stiinti2ic 1ro1riu -isci1linelor -e exa(en si tehnicile -e in2or(are, -e
a asi(ila alte in2or(atii3
-e a actuali0a,1relucra,esentiali0a,ilustra,re1re0enta si -e0&olta continutul3
-e a &alori0a &alentele 2or(ati&e si e-ucati&e ale continutului3
-e a &alori2ica continutul -isci1linelor -e exa(en,2or(an- co(1orta(ente ra1ortate la &alori3
-e a asi(ila tehnici -e acti&itate intelectuala,-e(onstran- ca1acitatea -e co(unicare corecta,
2luenta si ex1resi&a3
-e a -e0&olta continuturile si strate*iile -e asi(ilare,1ro(o&an- in&atarea 1artici1ati&a si crea-
toare.
Com%!e&!e %'i+o%e#agogie 'i me!o#ie )#e$i&i!i"a!*:
-e a asi(ila continutul stiintelor e-ucatiei 3
-e a insusi teoria si (eto-olo*ia stu-ierii 1ersonalitatii co1ilului 3
-e a &alori2ica continuturile in contexte e-ucationale -eter(inate .
Com%e!e&!e i& '%eia(i!a!e )gra#,( #i#a!i II*:
-e a a1ro2un-a continutul stiinti2ic 1ro1riu -isci1linelor -e exa(en si tehnicile -e in2or(are, -e
a asi(ila alte in2or(atii3
-e a actuali0a,1relucra,esentiali0a,ilustra,re1re0enta si -e0&olta continutul3
-e a &alori0a &alentele 2or(ati&e si e-ucati&e ale continutului3
-e a reali0a corelatii intra , inter si 1luri-isci1linare 3
-e a &alori2ica continutul -isci1linelor -e exa(en,2or(an- co(1orta(ente ra1ortate la &alori3
-e a asi(ila tehnici -e acti&itate intelectuala,-e(onstran- ca1acitatea -e co(unicare corecta,
2luenta si ex1resi&a3
-e a -e(onstra (o-ul -e *an-ire siste(ic in a%or-area -isci1linelor -e exa(en 3
-e a -e0&olta continuturile si strate*iile -e asi(ilare,1ro(o&an- in&atarea 1artici1ati&a si crea-
toare.
Com%!e&!e %'i+o%e#agogie 'i me!o#ie )gra#,( #i#a!i II*:

-e a asi(ila continutul stiintelor e-ucatiei 3
-e a insusi teoria si (eto-olo*ia stu-ierii 1ersonalitatii co1ilului 3
-e a reali0a corelatii intre continuturile asi(ilate 3
-e a 1relucra , trans2or(a , a-o1ta si -e0&olta continuturile 1rin a1licarea in situatii
e-ucationale s1eci2ice 3
-e a &alori2ica continuturile in contexte e-ucationale -eter(inate 3
-e a (asura , a1recia si -e a lua -eci0ii in sco1ul a(eliorarii # -e0&oltarii 1rocesului instructi& -
e-ucati& 3
-e a ino&a 1ractica -i-actica .
3
LIMBA SI LITERATURA ROMANA
Com%e!e&!e '%ei$ie
Ca&#i#a!ii !reb,ie 'a aiba a%ai!a!ea:
- #e a ome&!a 'e&e #i& o%ere,$ragme&!e (irie #a!e.
- #e a rea(i/a e'e,ri '!r,!,ra!e %or&i&# #e (a $ragme&!e #a!e )(irie,e%ie,#rama!ie*.
- #e a rea(i/a ,& e'e, #e'%re ,& %er'o&a0 (i!erar,i& (ega!,ra , o 'e&a 'em&i$ia!i"a 'a, , o
imagi&e 'imbo(.
- #e arg,me&!are a ,&ei o%i&ii re$eri!oare (a ,& %er'o&a0,(a o o%era (i!erara.
- #e a a%(ia &orme(e (imbii (i!erare i& o&!e1!e "aria!e.
- #e a arg,me&!a a%ar!e&e&!a ,&,i !e1! (a ,& ge& (i!erar.
- #e a rea(i/a om%,&eri , ara!er $,&!io&a(.
- #e a ore!a aba!eri(e #e (a &orma.
- #e a o%era , a&,mi!e re(a!ii 'ema&!ie: 'i&o&imie, a&!o&imie, %o(i'emie.
- #e a i#e&!i$ia 'i #e a e1%(ia a%ar!e&e&!a ,&or e(eme&!e #e e1%re'i"i!a!e (a #i$eri!e &i"e(,ri
a(e (imba0,(,i.
- #e a e1%(ia a%ar!e&e&!a ,&,i !e1! (a ,& '!i( $,&!io&a(
Li!era!,ra roma&a
I*Pro/a
Co'!a+e Negr,//i- A(e1a&#r, La%,'&ea&,
Io& Crea&ga - Ami&!iri #i& o%i(arie
Mi+ai( Sa#o"ea&, - Ba(!ag,(
Li"i, Rebrea&, - Io&
Cami( Pe!re', - U(!ima &oa%!e #e #rago'!e, i&!aia &oa%!e #e ra/boi
Mirea E(ia#e - La !iga&i
George Ca(i&e', - E&igma O!i(iei
Mari& Pre#a - Morome!ii )"o(2 I*
II*Drama!,rgia
I2 L2 Caragia(e -O 'ri'oare %ier#,!a
Barb, S!e$a&e', De(a"ra&ea - A%,' #e 'oare
Mari& Sore', - Io&a
III*Poe/ia
Va'i(e A(e'a&#ri -Pa'!e(,ri
M2 Emi&e', - Sara %e #ea(, Re"e#ere , L,ea$ar,(
A(2 Mae#o&'3i - Noa%!ea #e #eem"rie
G2 Bao"ia - P(,mb, La,'!ra
L,ia& B(aga - E, &, '!ri"e' oro(a #e mi&,&i a (,mii
T,#or Arg+e/i - Te'!ame&!
Ni+i!a S!a&e', - I& #,(e(e '!i( (a'i
IV* Teoria (i!era!,rii

Ge&,ri 'i '%eii (i!erare


Mo!i", ',bie!, %er'o&a0)ero,*
Pro/o#ia. %roe#ee re!orie
Proe#ee &ara!i"e
Limba roma&a
I* Limba 'i om,&iare
F,&!ii(e (imba0,(,i
S!i(,ri(e $,&!io&a(e a(e (imbii
Com,&iarea ora(a 'i 'ri'a
II* Fo&e!ia 'i $o&o(ogie
No!i,&i ge&era(e
Pri&i%ii(e or!ogra$iei (imbii roma&e
A'%e!e $,&!io&a(e2 Si(aba2 De'%ar!irea ,"i&!e(or i& 'i(abe2 Ae&!,(
Par!i,(ari!a!i $o&e!ie a(e (imbii roma&e
Aba!eri #e (a &orma 'i ore!area (or
III* Le1io(ogie 'i 'ema&!ia
No!i,&i ge&era(e
Sema&!ia:%o(i'emia,omo&imia.re(a!ii 'ema&!ie i&!re ,"i&!e.'i&o&imia,a&!o&imia
Mi0(oae #e imboga!ire a "oab,(ar,(,i
IV* Mor$o(ogie
No!i,&i ge&era(e
S,b'!a&!i",( )$e(,(, &,mar,(,ge&,(, #e(i&area, $,&!ii(e 'i&!a!ie, (o,!i,&i(e ',b'!a&!i"a(e*
Ar!io(,(2Fe(,ri(e ar!io(,(,i
A#0e!i",(2 F(e1i,&ea a#0e!i",(,i2 Gra#e(e #e om%ara!ie2 F,&!ii(e 'i&!a!ie a(e a#0e!i"e(or2
Or!ogra$ierea a#0e!i"e(or
Pro&,mr(e2 Pro&,me(e %er'o&a(2 Pro&,me(e #e %o(i!e!e2 Pro&,me(e re$(e1i"2 Pro&,me(e
%o'e'i" 'i a#0e!i",( %ro&omi&a( %o'e'i"2 Pro&,me(e #e i&!arire 'i a#0e!i",( %ro&omi&a( #e
i&!arire2 Pro&,me(e #emo&'!ra!i" 'i a#0e!i",( %ro&omi&a( #emo&'!ra!i"2Pro&,me(e re(a!i" 'i
i&!eroga!i" 'i a#0e!i",( %ro&omi&a( i&!eroga!i" 'i re(a!i"2 Pro&,me(e &e+o!ara! 'i a#0e!i",(
%ro&omi&a( &e+o!ara!2 Pro&,me(e 'i a#0e!i",( &ega!i"2 F,&!ii(e 'i&!a!ie a(e %ro&,me(,i2
Or!ogra$ierea %ro&,me(or
N,mera(,(2C(a'i$iare2 F,&!ii 'i&!a!ie2Or!ogra$iere 'i or!oe%ie
Verb,(2 Verbe %re#ia!i"e2 Verbe a,1i(iare2Verbe o%,(a!i"e2Verbe %er'o&a(e 'i
im%er'o&a(e2Lo,!i,&i "erba(e2 Dia!e/e(e2 Mo#,ri(e "erbe(or2 Ti%,ri(e "erbe(or2 F,&!ii
'i&!a!ie2 Va(ori '!i(i'!ie a(e "erbe(or
A#"erb,(2 C(a'i$iare2 Gra#e #e om%ara!ie2Lo,!i,&i a#"erbia(e2 F,&!ii 'i&!a!ie2
Or!ogra$ierea a#"erbe(or 'i a (o,!i,&i(or a#"erbia(e
Pre%o/i!ia2 C(a'i$iare2 Regim,( a/,a( a( %re%o/i!ii(or
Co&0,&!ia2 C(a'i$iarea o&0,&!ii(or2Co&0,&!ii ore(a!i"e2Lo,!i,&i o&0,&!io&a(e
I&!er0e!ia2 C(a'i$iarea i&!er0e!ii(or2 F,&!ii 'i&!a!ie2 To%ia 'i %,&!,a!ia2 Va(ori e1%re'i"e
a(e i&!er0e!ii(or
Si&!a1a2Ra%or!,ri(e 'i&!a!ie2 Pro%o/i!ia2 Cri!erii #e (a'i$iare2 Fe(,( %ro%o/i!ii(or2 Fra/a2
Fe(,( %ro%o/i!ii(or i& $ra/a2 Ro(,( e(eme&!e(or #e re(a!ie i& $ra/a
S,bie!,(/ Pro%o/i!ia ',bie!i"a
Pre#ia!,(/ Pro%o/i!ia %re#ia!i"a
A!rib,!,(/ Pro%o/i!ia a!rib,!i"a
Com%(eme&!,( #ire!/Pro%o/i!ia om%(e!i"a #ire!a
Com%(eme&!,( i&#ire!/Pro%o/i!ia om%(e!i"a i&#ire!a
Com%(eme&!,( ir,m'!a&!ia( #e (o/ Pro%o/i!ia ir,m'!a&!ia(a #e (o
Com%(eme&!,( ir,m'!a&!ia( #e !im%/ Pro%o/i!ia ir,m'!a&!ia(a #e !im%
$
Com%(eme&!,( ir,m'!a&!ia( #e a,/a/Pro%o/i!ia ir,m'!a&!ia(a #e a,/a
Com%(eme&!,( ir,m'!a&!ia( #e 'o%/Pro%o/i!ia ir,m'!a&!ia(a #e 'o%
Com%(eme&!,( ir,m'!a&!ia( #e mo#/ Pro%o/i!ia ir,m'!a&!ia(a #e mo#
Com%(eme&!,( ir,m'!a&!ia( o&#i!io&a(/ Pro%o/i!ia ir,m'!a&!ia(a o&#i!io&a(a
Com%(eme&!,( ir,m'!a&!ia( o&'e,!i"/ Pro%o/i!ia ir,m'!a&!ia(a o&'e,!i"a
Com%(eme&!,( ir,m'!a&!ia( o&e'i"/ Pro%o/i!ia ir,m'!a&!ia(a o&e'i"a
BIBLIOGRAFIE
Li!era!,ra
Ca(i&e', G2- I'!oria (i!era!,rii #e (a origi&i %a&a i& %re/e&!, E#2 Mi&er"a, B,,re'!i, 4567
Ma&o(e', N2- Ara (,i Noe, "o(2I-II, E#2 Mi&er"a, B,,re'!i, 4568, 4564, 4569
Ma&o(e', N2- De'%re %oe/ie, E#2 Car!ea Roma&ea'a, B,,re'!i,456:
Simio& E,ge&- Srii!ori roma&i #e a/i, E#2 Car!ea Roma&ea'a, B,,re'!i, 45:;, 4565
Ca(i&e', G2- Io& Crea&ga2 Via!a 'i o%era E2P2L2, B,,re'!i, 45<;
Ca(i&e', G2- O%era (,i Mi+ai Emi&e', E2P2L2, B,,re'!i, 45<5
Ca(i&e', G2- U&i"er',( %oe/iei, E#2 Mi&er"a, B,,re'!i, 45:;
Limba roma&a
===Grama!ia (imbii roma&e, "o(2 I,II, E#2 a II-a, E#i!2 Aa#emiei, B,,re'!ii, 45<<
===I&#re%!ar or!ogra$i, or!oe%i 'i #e %,&!,a!ie, B,,re'!i, E#i!,ra Aa#emiei, 4569
===Si&!e/e #e (imba roma&a )oor#2 T+eo#or >ri'!ea*, E2D2P2, B,,re'!i,456;
A"ram Mioara, Grama!ia %e&!r, !o!i, E#2 >,ma&i!a', B,,re'!i, 455:
Co!ea&, Io&, Limba roma&a o&!em%ora&a, E2D2P2, B,,re'!i, 456?
5
METODICA PREDARII LIMBII ROMANE
-46F.'.T.7/T-
I2 Re$orma ,rri,(ara i& i&"a!ama&!,( %rimar
!. )once1tul -e curriculu(.
2. Finalitatile in&ata(antului 1ri(ar .
3. 8%iecti&ele ciclurilor curriculare ale in&ata(antului 1ri(ar .
72 C,rri,(,m,( #e (imba 'i (i!era!,ra roma&a i& i&"a!ama&!,( %rimar
!. S1eci2icul curriculu(ului -e li(%a ro(ana in in&ata(antul 1ri(ar
2. 9ece1tarea (esa:ului oral ;
strate*ii -e 2or(are a co(1orta(entului -e ascultator 3
strate*ii -e 2or(are a ca(1ului au-iti& (1ro1o0itie , cu&ant , sila%a , sunet"3
2or(e -e acti&itati care contri%uie la sesi0area ele(entelor se(ni2icati&e ale unui (esa:
ascultat (.-.. si ...-.7"3
(o-alitati -e o1erare a relatiilor se(antice in rece1tarea (esa:elor orale (sinoni(ie,
o(oni(ie ,antoni(ie, 1olise(ie"3
3. 6x1ri(area orala ;
strate*ii -e 2or(are a co(1orta(entului -e e(itator 3
co(1onentele co(unicarii -ialo*ate 3 a-a1tarea la 1articularitatile interlocutorului 3
co(unicarea 1rin i(a*ini 3
(eto-e si (i:loace -e in&ata(ant 2olosite in -e0&oltarea ex1ri(arii orale 3
. 9ece1tarea (esa:ului scris . 6x1ri(area scrisa .
< Strate*iile in&atarii citirii si scrierii la clasa . ;
(eto-e in&atare a citirii si scrierii 2olosite la clasa . 3
s1eci2icul utili0arii (i:loacelor -e in&ata(ant in lectiile -e li(%a ro(ana la clasa . 3
< =o-alitati -e tratare -i2erentiata a ele&ilor in 1rocesul -e in&atare a citirii si scrierii ;
<Ti1uri -e acti&itati -e in&atare care contri%uie la sesi0area ele(entelor se(ni2icati&e ale
(esa:ului scris si la -e0&oltarea ex1ri(arii scrise ;
a" Textul narati& ;
ela%orarea 1lanului -e i-ei
re0u(atul
1o&estirea
1ersona:ul literar
-ialo*ul
-escrierea
%" Textul liric ;
s1eci2icul a%or-arii textului liric in in&ata(antul 1ri(ar
c" Textul nonliterar ;
s1eci2icul a%or-arii textului nonliterar in in&ata(antul 1ri(ar
$. 8r*ani0area textului scris in 2unctie -e sco1ul re-actarii ;
<,lanul initial al co(1unerii , 1artile unei co(1uneri etc.
<)ontexte -e reali0are 1entru clasele ..-.7 ;
scrierea 2unctionala %iletul , scrisoarea 3
scrierea i(a*inati&a ti1urile -e co(1uneri 3
scrierea -es1re textul literar 1o&estirea , re0u(atul 3
5. ,articularitatile insusirii nor(elor li(%ii literare in clasele .-.. si ...-.7 .
7. =o-alitati -e inte*rare a ele(entelor -e constructie a co(unicarii in ca-rul lectiilor -e
li(%a ro(ana .
92 E"a(,area @ a!i"i!a!e #e ma',rare , #e i&!er%re!are a #a!e(or 'i #e a#o%!are a #ei/ii(or
e#,a!io&a(e 2
9olul stan-ar-elor curriculare -e 1er2or(anta . 9eali0area e&aluarii ni&elului -e 1re*atire a
ele&ilor in 2unctie -e stan-ar-ele curriculare -e 1er2or(anta .
7
METODICA PREDARII LIMBII ROMANE
( *ra-ul -i-actic .."
I 2 Re$orma ,rri,(ara i& i&"a!ama&!,( %rimar
!. )once1tul -e curriculu(.
2. Finalitatile in&ata(antului 1ri(ar .
3. 8%iecti&ele ciclurilor curriculare ale in&ata(antului 1ri(ar .
. =oti&area 1siho1e-a*o*ica a or*ani0arii 1e cicluri curriculare .
$. .n&atarea 1rin coo1erare la li(%a ro(ana .
II 2 C,rri,(,m,( #e (imba 'i (i!era!,ra roma&a i& i&"a!ama&!,( %rimar
!. S1eci2icul curriculu(ului -e li(%a ro(ana in in&ata(antul 1ri(ar
2. 9ece1tarea (esa:ului oral ;
strate*ii -e 2or(are a co(1orta(entului -e ascultator 3
strate*ii -e 2or(are a ca(1ului au-iti& (1ro1o0itie , cu&ant , sila%a , sunet"3
2or(e -e acti&itati care contri%uie la sesi0area ele(entelor se(ni2icati&e ale unui (esa:
ascultat (.-.. si ...-.7"3
(o-alitati -e o1erare a relatiilor se(antice in rece1tarea (esa:elor orale (sinoni(ie,
o(oni(ie ,antoni(ie, 1olise(ie"3
3. 6x1ri(area orala ;
strate*ii -e 2or(are a co(1orta(entului -e e(itator 3
co(1onentele co(unicarii -ialo*ate 3 a-a1tarea la 1articularitatile interlocutorului 3
co(unicarea 1rin i(a*ini 3
- / / -
- 7 -
(eto-e si (i:loace -e in&ata(ant 2olosite in -e0&oltarea ex1ri(arii orale 3
. 9ece1tarea (esa:ului scris . 6x1ri(area scrisa .
< Strate*iile in&atarii citirii si scrierii la clasa . ;
(eto-e in&atare a citirii si scrierii 2olosite la clasa . 3
s1eci2icul utili0arii (i:loacelor -e in&ata(ant in lectiile -e li(%a ro(ana la clasa . 3
< =o-alitati -e tratare -i2erentiata a ele&ilor in 1rocesul -e in&atare a citirii si scrierii ;
<Ti1uri -e acti&itati -e in&atare care contri%uie la sesi0area ele(entelor se(ni2icati&e ale
(esa:ului scris si la -e0&oltarea ex1ri(arii scrise ;
a" Textul narati& ;
ela%orarea 1lanului -e i-ei
re0u(atul
1o&estirea
1ersona:ul literar
-ialo*ul
-escrierea
%" Textul liric ;
s1eci2icul a%or-arii textului liric in in&ata(antul 1ri(ar
c" Textul nonliterar ;
s1eci2icul a%or-arii textului nonliterar in in&ata(antul 1ri(ar
$. 8r*ani0area textului scris in 2unctie -e sco1ul re-actarii ;
<,lanul initial al co(1unerii , 1artile unei co(1uneri etc.
<)ontexte -e reali0are 1entru clasele ..-.7 ;
scrierea 2unctionala %iletul , scrisoarea 3
scrierea i(a*inati&a ti1urile -e co(1uneri 3
scrierea -es1re textul literar 1o&estirea , re0u(atul 3
5. ,articularitatile insusirii nor(elor li(%ii literare in clasele .-.. si ...-.7 .
7. =o-alitati -e inte*rare a ele(entelor -e constructie a co(unicarii in ca-rul lectiilor -e
li(%a ro(ana .
8. =o-alitati -e -e0&oltare , 2ixare si nuantare a &oca%ularului ele&ilor .
>. ?ectura su1li(entara la clasele .-.7.
!0. 8r*ani0area acti&itatilor extracurriculare si extrascolare .
!!. ,roiectarea continuturilor la -isci1linelor o1tionale .
8
III 2 E"a(,area @ a!i"i!a!e #e ma',rare , #e i&!er%re!are a #a!e(or 'i #e a#o%!are a #ei/ii(or e#,a!io&a(e
2
9olul stan-ar-elor curriculare -e 1er2or(anta . 9eali0area e&aluarii ni&elului -e 1re*atire a
ele&ilor in 2unctie -e stan-ar-ele curriculare -e 1er2or(anta .
S1eci2icul a1recierii ele&ilor 1rin cali2icati&e .
6la%orarea -escri1torilor -e 1er2or(anta la -isci1linele o1tionale .
6&aluarea acti&itatilor extracurriculare .
)riterii -e selectare a (anualelor scolare .
/utoe&aluarea ca-relor -i-actice .
BIBLIOGRAFIE:
4* <<<,ro*ra(e scolare 1entru in&ata(antul 1ri(ar, )o(isia 'ationala 1entru )urriculu(, 6-. )orint,
Bucuresti, !>>8
7* ,ar2ene, ). - )o(1o0itiile in scoala - 6.4.,., Bucuresti, !>80
9* Ser-ean, .. - =eto-ica 1re-arii li(%ii ro(ane la clasele .-.7 - 6.4.,., Bucuresti, !>8$

;* <<< )olectia re&istei .n&ata(antul 1ri(ar, 6-. 4isci1ol, Bucuresti , !>>8, !>>>, 2000
>
Programa #e ma!ema!iA
4e2initi&at
!. =ul@i(i
!.!'otiunea -e (ulti(e
-exe(1li2icari3ele(ent3a1artenenta3(o-uri -e -eter(inare

!.29elatia -e inclu0iune
--e2initie31ro1rietati
!.36*alitatea (ulti(ilor
!. 81era@ii cu (ul@i(i
-reuniune3intersectie3-i2erenta3co(1le(entara unei (ulti(i3
1ro-us carte0ian; -e2initii3 1ro1rietati
2. =ul@i(ea nu(erelor naturale
2.! 9elatia -e echi1otenta
2.2 )ar-inalul unei (ulti(i
2.3 /xio(ele lui ,eano
2. Siste(e -e nu(eratie
-siste(e 1o0itionale# ne1o0itionale
2.$ Ba0e -e nu(eratie
-trans2or(ari -intr- o %a0a in alta
2.5 81eratii in '
--e2initii, 1ro1rietati
. 4i&i0i%ilitate An '
.! 4e2ini@ii
.2 )riterii
.3 =ulti1lii Bi -i&i0ori ai unui nu(Cr nat.
. 4i&i0ori co(uni a 2 sau (ai (ulte nr. nat.
.$ =ulti1li co(uni a 2 sau (ai (ulte nr. nat.
$. =ul@i(ile D, E, 9
$.! 4e2ini@ii
$.2 81era@ii An D, E, 9
$.3 Trans2or(area 2rac@iilor An 2rac@ii 0eci(ale cu a:utorul &ir*ulei
5. 6cua@ii Bi inecua@ii -e *r. ., siste(e -e ecua@ii si inecuatii -e *r. ..
7. +nitati -e (asura 1entru lun*i(e, &olu(, (asa, ti(1

8. 6le(ente -e *eo(etrie
8.! ,unct, -rea1tC, se(i-rea1tC, se*(ent, linie 2ranta@cur%a, un*hiuri
8.2 ,oli*oane; triu(*hiul3 1atrulatere; 1aralelo*ra(ul, -re1tun*hiul, ro(%ul, 1Ctratul, tra1e0ul3 cercul
8.3 9ela@ii (etrice An triun*hiul -re1tun*hic
8. )or1uri; 1ris(C, 1araleli1i-e-, cu%, 1ira(i-C, cilin-ru, con, s2erC
!0
Metodica predarii matematicii
1.Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural, in clasa I
2.Metodologia predarii operatiilor in N
3.Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii
4.Metodologia predarii unitatilor de masura
5Metodologia predrii elemntelor de geometrie
6.Algoritmi de calcul in clasele I I!
adunare, scdere, "nmul#ire, "mpr#ire, ordinea opera#iilor
$. Metode de re%ol&are a pro'lemelor de matematic
figurati&, sum (i diferen#, sum (i raport, diferen# (i raport, metoda compara#iei, metoda falsei ipote%e, metoda
drumului in&ers, regula de 3 simpl, regula de 3 compus, pro'leme de mi(care )urmrire (i "nt*lnire+, pro'leme
nonstandard
,. -'iecti&ele predrii matematicii "n ciclul primar
(specifice predrii"n&#rii matematicii "n ciclul de ac.i%i#ii fundamentale (i "n ciclul de de%&oltare+
/. Modalit#i de acti&i%are a ele&ilor "n lec#ia de matematic
forme de organi%are0 strategii de1 diferen#iere, indi&iduali%are, personali%are, "n&#area prin cooperare
12. 3ocul didactic "n lec#ia de matematic
11. 4aracterul practicaplicati& al matematicii
conte5te de aplicare )e5plorare, in&estigare, apro5imare, comparare, msurare, e5perimentare+
12. A'ordarea interdisciplinar a matematicii
!!
Programa #e ma!ema!iA
*ra-ul -i-actic ..
!. =eto-e -e re0ol&are a 1ro%le(elor
2i*urati&C, su(C Bi -i2eren@C, su(C Bi ra1ort, -i2eren@C Bi ra1ort, (eto-a co(1ara@iei, (eto-a 2alsei i1ote0e, (eto-a
-ru(ului in&ers, re*ula -e 3 si(1lC, re*ula -e 3 co(1usC, 1ro%le(e -e (iBcare (ur(Crire Bi AntFlnire", 1ro%le(e
nonstan-ar-
2. =o-alitC@i -e acti&i0are a ele&ilor An lec@ia -e (ate(aticC
- 2or(e -e or*ani0are
- strate*ii -e;
- -i2eren@iere
- in-i&i-uali0are
- 1ersonali0are
3. 9olul (i:loacelor -e An&C@C(Fnt An lec@ia -e (ate(aticC
- An&C@are 1rin coo1erare
- (i:loace tra-i@ionale
- (i:loace (o-erne
. 6&aluarea An ca-rul lec@iilor -e (ate(aticC
-ti1uri -e e&aluari
-tehnici Bi instru(ente
$. ?ocul Bi rolul :ocului -i-actic An lec@ia -e (ate(atica
-note -e2initorii3 (eto-olo*ia -es2asurarii3 exe(1li2icari
5. 8%iecti&e ca-ru ale 1re-Crii (ate(aticii An ciclul 1ri(ar
- s1eci2icul 1re-Crii-An&C@Crii (ate(aticii An ciclul -e achi0i@ie 2un-a(entale Bi An ciclul -e -e0&oltare
7. For(area la ele&i a conce1tului -e nu(Cr natural
-eta1e3 2or(e -e reali0are
8. =eto-olo*ia 1re-Crii-An&C@Crii o1era@iilor An '
- eta1e
- -e(ersuri -i-actice necesare in in&atarea o1eratiilor la cls. .-.7
>. =eto-olo*ia 1re-Crii 2rac@iilor Bi o1era@iilor cu 2rac@ii
-intro-ucerea notiunii -e 2ractie3 clasi2icari3 o1eratii3 -e(ersuri -i-actice s1eci2ice
!0. =eto-olo*ia 1re-Crii-An&C@Crii unitC@ilor -e (CsurC
- (ari(i si unitati -e (asura stu-iate3 -e(ersuri -i-actice s1eci2ice
!!. =eto-olo*ia 1re-Crii-An&C@Crii ele(entelor -e *eo(etrie
-s1eci2icul 2or(arii notiunilor *eo(etrice3 1articularitati ale -e(ersurilor -i-actice
BIBLIOGRAFIE:
'eacsu .. (coor-onator", =eto-ica 1re-arii (ate(aticii la clasele .-.7, 6.4.,. Bucuresti, !>88
.oan /ron, Gh. Gerescu, /lexan-ru 4u(itru, /rit(etica 1entru in&atatori, 6.4.,., Bucuresti, !>>5
=. 9osu, =. 9o(an, =ate(atica 1entru 1er2ectionarea in&atatorilor, 6-. /ll, Bucuresti, !>>>
=. Sin*er, '. 9a-u, =ate(atica, Ghi- 1entru in&atatori si 1arinti (cls. a ..-a si a ...-a" 6-. Si*(a,
!>>#!>>$
G. Burtea, (coor-onator" =ate(atica si lo*ica 1entru scolari, 6-. )orint, Bucuresti, !>>$
!2
LITERATURA PENTRU COPII
( *ra-ul -i-actic .."
)once1tul -e literatura 1entru co1ii . Genuri si s1ecii literare accesi%ile co1iilor . 7aloarea instructi& e-ucati&a .
/ccesi%ili0area o1erelor .
Ge&,( (iri
?irica 1o1ulara. 4oina . )antecul -e lea*an . )olin-a . (6xe(1li2icari " .
,ro&er%e . Dicatori . Ghicitori .
Folclorul co1iilor . )antecele 2o(ula . 9ecitati&ele , nu(aratori .
Liria ,(!a
.(nul . ,astelul . 6xe(1li2icari .
,oe0ii -es1re 2ru(usetile naturii . ,oe0ii -es1re &ietuitoare .
U&i"er',( o%i(ariei og(i&#i! i& "er',ri 2
,oe0ii -es1re 1atrie .
Ta%loul in 1ro0a . 6xe(1li2icari .
Genul e1ic
Ba'm,(
4e2initie , te(e , (oti&e , (esa: si co(1o0itie su%iect , 1ersona:e .
'oile structuri ale 2antasticului si (iraculosului ;
HFat Fru(os -in lacri(a H =.6(inescu
HFata %a%ei si 2ata (osnea*ului H ..)rean*a
H)a1ra cu trei ie0iII ..)rean*a
H/l%a ca 0a1a-a H Fratii Gri((
HScu2ita rosie H )harles ,errault
H'e*hinitaJ- B.St.4ela&rancea
H=icul 1rintJ- /ntoine -e Saint-6xu1erK
Lege&#a
7alori (orale si estetice
H?e*en-a Florii SoareluiJ )alin Gruia
H?e*en-a ran-unicii H si H?e*en-a ciocarliei H 7./lecsan-ri
H)on-eiele lui 7o-aJ , HBa%ele H -in &ol.J4in le*en-ele ro(anilor H-..)rean*a
S&oa"a
4e2inire . Trasaturi .
H.s1ra&ile lui ,acala H- ,.4ul2u
S+i!a 2 Po"e'!irea 2 Roma&,( 2
Na!,ra 'i "ie!,i!oare(e 2
H)a1rioaraJ-6.Garleanul
H,uiul H- ../lexan-ru Bratescu 7oinesti
U&i"er',( o%i(ariei e"oa! i& '+i!e 'i i& %o"e'!iri
H4u(%ra&a (inunata H =.Sa-o&eanu
H9ecreatia (are H- =.Santi(%reanu
H/nii -e ucenicie H- =.Sa-o&eanu
H?a =e-eleni H- ..Teo-oreanu
H)artea cu :ucarii H- T./r*he0i
Po"e'!iri 'i '+i!e are e"oa !re,!,( i'!ori 2 E1em%(i$iari .
Li!era!,ra #e a"e&!,ri
HFra( , ursul 1olar H-).,etrescu
H)artea :un*lei H 9u-Kar- Li1lin*
H/&enturile lui To( SaMKerJ-=arN TMain
?iteratura stiinti2ico-2antastica
Scurt istoric . 4e2inirea conce1tului . S.F.-trasaturi caracteristice .
H20.000 -e le*he su% (ari H-Oules 7erne
H8a(eni si stele H-..Go%ana
7 -
Fab,(a
4e2inire . Trasaturi caracteristice .
HTalharul 1e-e1sit H-T./r*he0i
HBoul si &itelul H- G./lexan-rescu
H)or%ul si &ul1ea H- ?a Fontaine
Li!era!,ra #e i&$ormare '!ii&!i$ia
4e2inire . )aracteristici . 6xe(1li2icari .
Drama!,rgia a!,a(a %e&!r, o%ii
/utori si 1iese ;
!3
7ictor 62ti(iu , H,ui -e o( H, H)alina H, HFat - Fru(os H
=arin Sorescu ,JFat Fru(os si calare si 1e :os H
/lecu ,o1o&ici , H8 2etita cauta un cantec H,JBaiatul -in %anca a ..-aJ,J)ine se te(e -e croco-ilJ ,
HSoricelul si ,a1usaJ,J/2ara e &o1sit *ar-ul,inautru-i ?eo1ar-ulJ
BIBLIOGRAFIE:
4* ,o1, =ihai3 9uxan-oiu, ,a&el - Folclor literar ro(anesc - 6.4.,., Bucuresti, !>>>
7* Stoica, )ornelia3 7asilescu, 6lena - ?iteratura 1entru co1ii (=anual 1entru Scolile 'or(ale - cls.aP..a",
6.4.,., Bucuresti, !>>8
!