Sunteți pe pagina 1din 20

Ierom.

Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaR{spunsuri mari glas 1

Traduse dup cele greceti i


lucrate de Stavropoleos
i du - - hu lui tu.
e Ta - tl, pe Fi ul i pe Sfn tul Duh, Tre
i
- mea
cea de o fi i - in i - ne des pr i - - - - - t.
i - la p - cii, - je ert fa - la - u - - - dei.
i cu - du - hu -
ul
tu.
ve - - em c tre Do - om nul.
u vred ni ci - e i cu drep ta te e es te a ne
n chi - - - na Ta - t lui i Fi u lui i Sf - n tu lui
Duh; Tre i - - mii ce - lei de o fi i - - in i - ne des
p r i - - - - - t.
S
P
M
S
A
C


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
f - nt, Sf nt, Sf nt Do - om nu - ul Sa va ot!
Pli in es te - Ce - rul i p m - n tul de sla va Ta. O sa na
- n tru - cei din - - - nl i me! Bi ne cu vn ta at e es
te cel ce - vi - - ne - - - n tru - nu - me le Dom nu -
lui. O sa na n tru cei din - nl i - - - - me.
mi - - - in. - - - - - - min.
e Ti ne Te - - l u - - dm; pe Ti ne bi
ne - Te - cu v - n tm. i - - e i mul u mi im, Doa - -
- am ne, - - - - i ne ru g - m i - - e, Dum
ne ze - - - - - u lu ui no - - os tru - - - - - -
- - -.
S
A A
P

Ierom. Ghelasie M-rea Crasna-PrahovaR{spunsuri mari glas 3
i du hu lui tu.
e Ta tl, pe Fi - - - u ul i pe Sfn tul Duh, Tre i -
mea cea de o fi i in - i ne des pr i - t.
i la p - cii - jert fa la u dei.
i cu du hu ul tu. vem c tre Do om nul.
u vred ni ci e i cu drep ta - te es te a ne n chi -
na Ta t lui i Fi u lui i Sf - - n tu lu ui Duh; Tre i
i mii cei de o fi i in - i ne des pr i - t.
fnt, Sfnt, Sfnt, Do om nul Sa va - ot ! Plin es te ce rul i
p - m n tu ul de m ri rea Ta. O sa na - n tru cei
de - sus ! Bi ne es te cu vn ta at cel ce vi ne n tru nu - -
me le - Dom nu - lui. O sa na n tru - cei - de sus.

S
P
M
S A
C
S


Anonime'


Ierom. Ghelasie M-rea Crasna-Prahova
mi - - - - in.
- mi - - - - - - - in.
e Ti - ne - te l u - dm, pe Ti ne bi ne te
cu vn tm; i - e i mul u mi - im, Doa am ne, i ne ru g
m i - e i ne - ru g m i e i ne - ru g m i e Du um
ne ze - - u - - - lui no - - - - - - - os tru - - .
A
A
P

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaR{spunsuri mari glas 5

i du - hu lui tu.
de ierom. Amfilohie I.
e Ta - tl pe Fi ul i pe Sf n tu ul Duh Tre i mea
cea de o fi i - in i ne des pr i - - t
i la p - cii je ert fa la u dei.
i cu du - hu ul tu.
ve em c tre Dom nul.
u vred ni ci - - - e i cu drep ta te e es te a ne
n chi - na Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh
Tre i mei cei de o fi - - in i ne des pr i - - t.
f nt sfnt sf nt Dom nul Sa va ot plin e ce rul i p
m - n tul de m ri rea Lui O sa na n tru cei de sus bi
S
P
M
S
A
C
S


'Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
ne es te cu vn tat cel ce vi - ne n tru nu me le Dom nu lu ui O
sa na - - - - O sa na - - - - O sa na - - - n tru
cei de sus n tru ce ei de - sus.
- - - min.
- - - - mi - - - in.
e Ti - ne Te - l u - dm pe Ti - ne bi ne Te cu -
v n tm i - - e i mul u mim Doam ne i ne ru g m
ne - ru g m i - - e Dum ne ze u lui no os tru.
A A
P


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

i du - hu lui tu.
e Ta - - tl, pe Fi ul i pe Sf - n tu ul Duh, Tre
i mea cea de o fi i - in i ne des pr i - - - t.
i la p - - cii, jert fa - la u - dei.
i cu du hu ul tu.
ve em c tre Do - om nul.
u vred ni ci - e i cu drep ta te e - es te - a ne
n chi na Ta t lui i Fi u lui i Sf - n tu lu ui Duh; Tre
i mii cei de o fi i - in i ne des pr i - - - t.
nt, sfnt, sf nt Dom nul Sa va - ot! Plin e es te ce -
- rul i p m n tul de sla - va Ta. O sa na - - n tru
S
P
M
S
A
C
S
R{spunsuri mari glas 5

de Anton V. Uncu

'


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
cei de - su - us! Bi ne es te cu vn tat cel ce vi - - ne - - n tru
nu me le Dom nu lui. O sa na - - - n tru cei de - sus!
mi - - - in.
mi - - - - - - in.
e Ti - - - - - - ne Te l u - dm, pe Ti ne
bi - - ne Te cu - v n tm; i e i mul u - mim, i mul u
mi - im, Doa - am ne, - - - - - - - i ne ru g m i
- - - e, Dum ne ze - u - - lui no - - - - os tru - - - .
A
A
P


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaR{spunsuri mari glas 5
i du - hu - lui tu .
e Ta - - tl pe Fi - - ul i pe Sf tu - - ul Duh
Tre - i - - - mea cea de o fi i - in i ne des pr i - -
- - t - .
i la p - - cii, je ert fa - la - - u - - dei.
i cu du hul tu.
vem c tre Do - - om nul.
u vred ni ci e i cu dre - ep ta - - te es te a ne n
chi - na Ta t lui i Fi - u - - lui i Sf n tu - - lu -
ui Duh, Tre - i - - - mii ce lei de o fi in i ne des
pr i - - - t.

S
P
M
S
A
C


de la stavropoleos


Ierom. Ghelasi Crasna-Prahova e Ivan M-rea
f nt Sfnt Sf nt Dom nu ul Sa va - - ot, plin e ce
- - - - rul i p m - - n tul de sla - va - - -
Ta ; O sa - na - - n tru ce - ei de - - sus; bi ne cu vn
ta at e - es te Cel ce vi - - - ne n tru nu me le Do - om
nu - - - lui; O sa na - - - - n- tru ce - ei de -

- - su us.
mi - - - - in. - min.
e Ti - ne Te l u - - - - -dm, pe Ti - -
ne bi - - ne Te - - cu v n tm , i - - e - -i mul u -
mim Doa - - - - - am ne, i ne ru gm i - - - e, Dum ne
ze - - u - lu ui no - - - - os tru - - - - - - - - -
S
A A
P
- .


'

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaR{spunsuri mari glas 5

i du - - hu lui tu.
e Ta tl, pe Fi ul i pe Sfn tu ul Du - - uh, Tre i mea
cea de o fi i - in - i ne des pr i - - t.
i - la - p - - cii, jert fa la u - de - - ei.
i cu du - - - hu - ul tu.
ve em c tre Do - om nu - ul.
u vred ni ci - e i cu drep ta - - te es te a ne n chi -
na - Ta t lui i Fi - - u - lui i Sf n tu lui Du uh; Tre
i mea Cea de o fi i - - in i ne - - - des pr i
- - - - t.
S
P
M
S
A
C


Anonime


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
nt, Sfnt, Sfnt Do om nu ul Sa va ot ! Pli - - in es te ce
- rul i p mn tul de m ri - - rea Ta. O sa na - n tru cei de -
sus ! Bi ne es te cu vn ta at cel ce vi ne n tru nu - me
le Dom nu - lui. O sa na - - n tru ce ei de - - sus !
- - - - - - - - min.
- - - - - - - - - mi - in.
e Ti - - - - - ne Te l - - u dm, pe Ti ne
bi ne Te cu vn tm; i e i mul u mi im, Doa - - - am ne, i ne
- i ne ru g - - - - m Dum ne ze - - Dum ne -
ze - u - lui no - os tru.
S
A
A
P
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

R{spunsuri mari glas 7

de Anton V. Uncu
i du - hu lui tu.
e
Ta
- tl, pe
Fi
u ul i pe Sfn tu ul Duh, Tre i mea
cea de o fi - - in i ne des pr i - t.
i la p - cii, - jert fa la - - u - - dei.
i cu du hu ul tu.
ve em c tre Do om nul.
u vred ni ci e i cu derp ta te e - es te - a ne n chi na.
Ta t lui i Fi u lui i Sf - n tu lu ui Duh; Tre i mii Cei de o fi
i - in i ne des pr i t.
fnt, sfnt, sf nt Dom nul Sa va - o ot! Plin es te ce - - rul i
p m - - n tul de sla - va - Ta. O sa na n tru cei de sus!
S
P
M
S
C
A
S


'


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
Bi ne es te cu vn ta at Cel ce
vi
- ne n tru nu - me - le
Do om nu lu ui. O sa na n tru ce ei de - - sus !
mi - - - - - - in.
mi - - - - - - - - in.
e Ti - - ne Te l u - - - d m, pe Ti ne bi - - ne
Te cu - v n t m; i - - - e i mul u mim Doa - -
am ne, - - - - - - i ne ru g - m i - e, Dum ne ze
- - - u - - - lu ui no - - - os tru - .
A
A
P


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaR{spunsuri mari glas 8

i
e Ta t l, pe Fi -
du hu lu ui tu.
- - ul i pe Sfn tu ul Duh,
Tre i i mea - cea de o fi i in i - - ne - de -
es pr i - - t.
i la p - - cii, jert fa la - - - u dei.
i cu du hu ul tu. ve em c tre Do om nul.
u vred ni ci - - e i cu drep ta - te es te a ne n
chi - na Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh; Tre
i - mei Cei de o fi i in - i - - ne - de - es pr
i - - t.
S
P
M
S A
C
de I.Popescu Pasrea

nt,


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
fnt, sf sf
nt
Do om nu ul Sa va ot! Plin e ce - -
rul i p m - - n tul de m ri rea - Ta. O sa na
ce - lui din nl i - me. Bi ne es te - cu v n tat Cel ce
vi - - ne n tru nu - me le Do - om nu lui. O sa na
Ce lui din nl i - - me !
- - min. - - - - - min.
e Ti ne Te - - - l u dm, pe Ti - ne bi - - ne
- Te cu vn t m; i - - - e i mul u mi im i e Doa -
am ne i ne ru g m i - e - Dum ne ze - - - u - ul
Dum ne ze - u lui no - - os tru - - - .
S
A A
PIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaR{spunsuri mari glas 8

i du - hu lu ui tu.
e Ta - tl, pe Fi - ul i pe Sf - n tul Duh, Tre i
de Teodor Vasilikos
mea cea de o fi - - in i ne de - es p r i - - -
- - t.

i
- la - p - - cii, je ert fa - -
la
u - - dei.
i cu du - hu - - ul tu.
ve - em c tre Do - - - om nul.
u vred ni ci - e i cu drep ta te e - es te a
ne n chi na Ta t lui i Fi u lui i Sf - n tu lui Duh;
Tre i mei Cei de o fi i - in i ne de - es p r i - -
- - - t.
S
P
M
S
A
C


'Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
f - nt, sf - nt, sf - nt Do om nu ul Sa va ot! Pli - in
es te ce - ru - ul i p m - n tul de m ri rea Ta. O sa
- na - - n tru ce - ei de sus. Bi ne cu vn ta at es te
Cel ce vi - - ne n tru nu - me le Do om nu - lui. O sa
na - - - - n tru ce ei de - - - - - sus !
- - min.
min - - - - - - - - - - - - in.
e Ti - - ne Te - l - u dm, pe Ti ne bi ne Te cu vn
t - - - - - m; i - e i mul u mi - - im, Doa -
- - - - - - am ne, i ne ru g m i - - - - - e,
Dum ne ze - - u - lu ui no - - os tru.
S
A
A
P

'

'

'Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

R{spunsuri mari glas 8
de Anton V. Uncu

i du hu lui tu.
e
Ta
- tl, pe
Fi
- ul i pe Sfn tul Duh, Tre i mea cea
de o fi i - in i ne des pr i - - - t.
i la p - cii,jert fa la u dei.
i cu du - hul tu.
ve em c tre Do - om nul.
u vred ni ci - e i cu drep ta te e es te - - a - ne n
chi na Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh; Tre i mei Cei de
o fi i - in i ne des pr i - - - t.
fnt, sfnt, sf nt Dom nul Sa va - ot! Plin es te ce - -
ru - ul i p mn tul de sla va - Ta. O sa na n tru cei de - su
S
P
M
S
A
C
S
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
us ! Bi ne es te cu vn tat Cel ce vi - ne - n tru nu me le Dom
nu lui. O sa na - - - n tru cei de - sus!
mi - - - - - in.
mi - - - - - - - in.
e Ti - ne Te l u - d - m, pe Ti ne bi - ne Te cu
- v - n t m; i - e i mul u - mim, Doa - - am ne, i ne
ru g - - m i - - e, i ne ru gm i - - e i ne ru
g m i - - - e - - Dum ne ze - - u - - - lu - ui no -
- - os tru - - - - - - - .
A
A
P