Sunteți pe pagina 1din 17

,

la v i - - e Ce lui ce ne-ai a r - tat lu


mi - - - na. Sla - v n tru cei de su - us
lui Dum - um ne - - zeu i pe p m - nt
pa - - - - - ce, n tre oa - - meni bu n
vo i - - re -

u d - - - mu - - - -Te, Te
bi - - ne - cu v n tm, ne-n chi n - - m i
- - - e, Te sl vi - - im pre Ti - - -
ne, i mul u mi - - im i - - - e
pen tru sla - - va Ta cea ma - - re -
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
dup Partenie Meteoritul


.
.
Doxologie glas 1
( Tetrafon )

S
L

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

oa am ne, m p ra - - - te Dum ne

ze - - u - le ce - resc, P ri in te A
to ot i i to - ru - - le, Doam ne Fi u - le
U nu le - - ns cut, I i su se Hris toa - - -
- - se - - - - i Du - - hu le - Sfi - in
te - .

oa am ne, - Dum ne ze - u - le, Mie lu e


- - lul lui Dum ne - zeu, Fi ul Ta - - t - -
- lui, Cel ce ri di - - - ici p ca - tul
lu - - - mii, mi lu ie - e te - -ne pre -
noi, Cel ce ri di - - - - - - ici p
ca - - te le - lu - - mii - .


D


,
D


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

ri me - - - e te ru g ciu - -

- ni - le noa - - as tre, Cel ce ezi de-a drea - ap


ta Ta - - t - - lui, i ne mi lu ie - e
te - pre - no oi

Tu - - e eti U nu ul Sf nt, Tu - -
e - eti U nu ul Domn I i su - - us Hri -
- is tos, n tru sla - - - va lui Dum ne
ze eu Ta t l. A - mi in .
n toa - - te zi - - le - - -
le Te voi bi - - ne - - cu - v - n
ta i vo oi l - u - da nu - - me le T
u n veac i n vea - - cul vea - cu - - lu


P


.

C
I
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

ui .

n vred ni ce te - -ne - - - Doa - am ne,


n zi - ua a cea - as ta, - f r - de
- p - - - cat s - - ne p zi - - - -
im no oi .i - - ne eti cu - v n ta - at, Doa - -


- - - am ne Dum ne ze - ul p ri -
in i lor no - - - tri, i l u da at i -
prea - sl - - - vit e nu - - me - le -
- - Tu n ve - eci. A - - mi ini e, - - Doa - - am ne, mi - - la- - Ta spre - no oi pre cu - um am n dj du it n


I
B.

F


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

tru Ti - - ne -

i ne cu vn ta - at e - eti Doa - -
am ne, n va - - - ne pre - no oi n drep t
ri le Ta - - le -

oa am ne, sc pa - - re - - Te-a ai f
- - cu - ut no u n nea am i - - n neam.
Eu am zi - - is: Doa - am ne, mi lu ie e te -
- - -m, vi - in de - - - c su - fle
- - tu - - ul meu, c - - am gre i it
i - - e - .

oa am ne la Ti - - ne - - a am sc
- - pat, n va - - - -m s fa - ac vo
.

B

. (de trei ori)

D


D


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


ia - Ta, c Tu - - eti Dum ne ze - u ul me

eu

la Ti ne e - es te iz vo - rul vi
e - - - ii, n tru lu mi - - na - Ta vom ve
dea - - lu mi - - n -i - in de - - mi - la - - Ta
ce - - lor ce Te cu no - osc pe - - Ti - -
ne -

fi - in te Du - um ne - ze u - le,
Sfi - in te - ta - - - re, Sfi - - in
te f r - - de - - moa - - ar te, mi lu
ie - e te -ne - - pre - - no oi .


.

C

.

T

.

S


(de trei ori)

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

la v Ta - - - t - - - - - -
lui i Fi u - lui i Sf n tu - lu ui Du uh

i a cu um i - - pu - ru - - rea
i n ve - cii ve cii - lo - or. A min .

fi - - in te f r - - de - -
moa - - ar te, mi lu ie - e te -ne - - pre
- no oi

fi - - - - - in
te
Du um ne - ze -
- u - - - - le, - - - - - - -
Sfi - - - - - - - in te - - ta - -
- - - re, Sfi - - in te f - - r - de
moa - - - - - - - - - - ar te, mi lu - ie


S
.

S


S

.

S

-


- e te - ne - - pre - - no - - - oi .

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaDoxologie glas 5
de Nectarie Schimonahul
Sla v i e, Ce lui ce ne-ai a r tat lu mi - na. Sla v n tru cei de
sus lui Dum ne zeu i pe p mnt pa ce n tru oa meni bu n - vo i re.
u d - mu Te , bi ne Te cu vn tm, n chi n mu ne
i
e sl vi
mu Te, mul u mim i e pen tru sla va Ta cea ma - - re
oam ne m p ra te ce resc Dum ne ze u le P rin te A tot i i to
ru le, Doam ne Fi u le U nu le Ns cut, I i su - - se Hris toa se i Du -
hu le Sfi - in te.
oam ne Dum ne ze u le, Mie - - lul lui Dum ne ze eu Fi ul Ta - t -
lui Ce el ce ri dici p ca tul lu - mii, mi lu ie te ne pe no oi ce - el ce
ri dici p ca te le lu - - mii.

D
L
D

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahovari me te ru g ciu nea noas tr Cel ce ezi de-a dreap ta Ta t lui i ne mi lu
ie te pe noi.
Tu eti U nul Sfnt Tu eti U nul Do omn I i sus Hris tos n tru
sla - va lui Dum ne ze eu Ta - t l. A min.
n toa te zi le le bi ne Te voi cu vn ta i voi l u da nu - - me
le Tu n vea ac i n vea cul vea cu lui.
n vred ni ce e te ne Doa am ne n zi - - ua a ceas ta f
r de p ca at s ne p zim noi.
i ne eti cu vn tat Doam ne Dum ne ze ul p ri in i lor no tri i l
u dat i prea sl vit es te nu - me le Tu n veci A min.
i e Doam ne - mi laTa spre noi pre cum am n dj du i it n tru Ti - - ne.
i ne eti cu vn tat Doam ne n va m n drep t ri le Ta le.
P
C
I
I
B
F
B

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahovaoa am ne sc pa re Te-ai f cu ut no u n nea am i n neam eu am
zi is Doam ne mi lu ie te m vin de c su - fle tul me - - eu c am gre it
i - - e.
oam ne c tre Ti ne am sc pat n va m s fa ac vo ia Ta c Tu eti
Dum ne ze ul meu.
la Ti ne es te iz vo - - rul vi e ii n tru lu mi na Ta vom
ve dea lu mi - - n.
in de mi - la - Ta ce - lor ceTe cu nosc pe Ti - ne.
fin te Dum ne ze - - u le Sfin te ta re, Sfi in te f r de moar
te mi lu ie te ne pe noi.
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu - lui Duh.
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve cii lor, A min.
D
D
L
T
S
S
S
(De trei ori)


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
fin te fr de moa - - ar te mi lu ie te ne pe noi.
fin te Du - um ne ze - u - le, - - Sfi - - - in te - -
ta - - - re, Sfin te f r de - - moa - arte mi - - lu ie - e te ne -
- pe - - - no - - oi.
S
S

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaTradus din grecete

S la v - i e ce lui ce ne-ai a r ta - at lu mi - - - - -
- - - - na . Sla - - v - n tru ce ei de su us lu ui Du - um ne
zeu i pe p m - - nt pa - - - - - - - ce , - n tru oa - -
meni bu n vo - - i - - - - re .
u - d mu - te , bi - - ne Te - - cu - v - n t - - m,
n chi n - mu ne - i - - - e, Te sl - - vi - im pe - - Ti
- - - ne, mul u - mi - im i - - - e pe - en tru sla va Ta
- - cea - ma - - - - - - - re.
oam ne, - m p ra - - te ce - - re - - - - - - - esc,
Dum ne - - - ze - - u - - le, - - - - P rin te A - tot i - to - -
ru le, Doam ne Fi - u le , U nu - le- Ns cu - - - - - - - - ut, I
L
D
Doxologie glas 5


,
'

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahovai su - - se Hris toa se - i Du hu le - - Sfi - - - in te.
oam ne - Dum ne ze u le , - - - - - - - - - - -
Mie - - - lu e - lul lu - ui Du - um ne - - ze - - - eu, Fi u
ul Ta - - - - t - - - - lui, Cel la - ce - - ri - - - dici p ca -
te - le - - lu - - - mii, mi lu ie te - ne - - pe noi, Cel la - ce ri -
di ici p ca - - te le lu - - - - - - - mii.
ri - me te ru g ciu - - nea noa - - - - - - - as tr,
Ce - - - la ce - - e - - - ezi de-a - - drea ap ta - - Ta
- - t - - lui, i - - ne mi - - lu ie - e te - - pe -
- - - noi.
- Tu eti u - - nul sf - - - - - - nt, Tu - - - eti
u nul Do - - - - - Do - - - omn I i - su us Hri is to - - - os,
C
D
P

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahovan tru sla - - va - lui Du um ne ze eu Ta t l, A - mi in.
n toa te zi - le le Te - voi bi ne cu - - v - n ta -

- - - - i voi l - u - da nu - - me le - - Tu - - n vea
- - - ac i - n vea - cul vea cu lu - ui, A - - - - min.
n vred ni ce - e te - ne, - - - Doa - - - - am ne, - - -
- n zi - - ua a - cea as ta, f r de p - cat s - - ne p -
- zi - - im no oi.
i ne cu vn ta - at e - eti, Doa - - - - am ne, Dum ne ze - ul
p ri - in i - - lo - or no - - o tri, i - l u dat i - -prea sl -
- - vit e nu me le - - - T
u
n tru toi ve - - cii - A - mi in.
i - - e, - Doa am ne, mi - - la - Ta - - spre - - - noi, pre cu -
um i - no oi am n d - j du it n tru - Ti - ne.
F
B
I
I

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahovai ne cu vn tat e - eti Doa - - - - - - - - am ne, - -
- - - - n va - - - ne n dre ep t ri le - Ta - le - .
oa - am ne, sc pa - - - - - - - - - re Te-ai f cu - ut
no - - - - - u - - - - - n nea am i n nea - - - am ; e - eu
a am zis: Doa - - - - - - - am ne, mi - - lu - ie e te - m, - vin
de - c - su fle tul me eu, c am gre it i - - - - - - - e.
oa am ne, la Ti - ne a - am sc - - - pa at, n va - - m s fac
vo - - ia - - Ta, c Tu e - eti Dum ne ze - u ul me - - - eu.
la Ti ne e iz vo - - rul vi - e - - - - - ii, n tru lu
mi na - Ta - vom ve dea lu mi - - - - - - i n.
in de mi la Ta - ce - - lo or ce Te cu no - osc pe Ti - - - ne.
fin te Dum ne ze u le, - - - - - - - - - - Sfi - in
T
S
B
D
D
CIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

te - - ta - - - re, Sfi - in te - f r de - - - moa - - - - ar
te, mi - lu - ie e te ne - - pe - - - no oi.
la v Ta t - lu - ui i Fi - - u - lui i - Sf n tu lu
(de trei ori )
ui Du - - - uh.
i - a - cum i pu ru - rea i n ve - cii ve ci - lor, A -
- mi in.
fin te - f r de - - - moa - - - - ar te, mi - lu - ie e te-
ne - - pe - - - no oi.
fin te Dum ne ze u le - - - - - - - - - - Sfi
- in te - - ta - - - re, Sfi - in te - f r de - - - moa - - - -
ar te, mi - lu - ie e te ne - - pe - - - no - - - - oi.
S
S
S
S

S-ar putea să vă placă și