Sunteți pe pagina 1din 3

Numele i prenumele elevului

Data
Clasa a VI-a
TEST DE EVALUARE LA FINAL DE AN COLAR model B
Nr.
crt.
EXERCIIUL/PROBLEMA
RSPUNSUL
ELEVULUI
Rezultatul calculului
9 !
" " "
e#te e$al cu
%ac&
' (' x
atu)ci { } ...... .......... .......... x
Su*a a +,u& )u*ere )aturale -ri*e e#te e$al& cu !. Ace#te )u*ere
#u)t.
Nu*&rul (" +e#c,*-u# .) -r,+u# +e +e -uteri +e )u*ere -ri*e e#te e$al cu
%ac&
9/ ' ( b a
atu)ci b 0 1i a 0 .
C.*.*.+.c. al )u*erel,r (2 1i "2 e#te e$al cu
C.*.*.*.c. al )u*erel,r 3 1i e#te e$al cu
Si*-li4ica5i 4rac5ia
"6
(
-7)& ,85i)e5i , 4rac5ie ire+ucti8il&.
Rezultatul calculului
'
(
"
(
+ e#te e$al cu
(/. Rezultatul calculului
6
'
"
(
e#te e$al cu
((. Rezultatul calculului
"
2
"

e#te e$al cu
(". Rezultatul calculului
6
'
9
"
'
e#te e$al cu
('. Me+ia -,)+erat& a )u*erel,r ' 1i 2 cu -,)+erile 6 1i re#-ecti: 3 e#te e$al& cu .
(6. %ac& ; " 2 ; ( = + x atu)ci
........ = x
(2.
Su*a +i)tre u) )u*&r 1i i):er#ul #&u e#te e$al cu
"/
6(
. Nu*&rul cu -rici)a e#te
e$al cu
(3. "/< +i) 2/ e#te e$al cu .
(!. %ac&
'
"
3
=
x
atu)ci
........ = x
(. Ci)ci crei,a)e c,#t& ' lei. (/ crei,a)e =+e acela1i -re5> c,#t& . lei.
(9.
(" *u)cit,ri ter*i)& , lucrare .) (" zile. *u)cit,ri ar ter*i)a aceea1i lucrare .)
zile.
"/.
Ale$e* la .)t7*-lare u) )u*&r +i) *ul5i*ea ?/@(@"@'@6@2@3@!@@9A.
Pr,8a8ilitatea ca ace#t )u*&r #& 4ie )u*&r -ri* e#te e$al& cu .
"(. O-u#ul )u*&rului ' e#te e$al cu .
"". Rezultatul calculului
2 > (/ = ! + +
e#te e$al cu.
"'.
Rezultatul calculului ( ) ( ) ' " e#te e$al cu.
"6. Rezultatul calculului ( ) ( ) 2 " + e#te e$al cu.
"2. Rezultatul calculului ( ) ( ) " (6 e#te e$al cu.
"3. Rezultatul calculului ( )
('
( e#te e$al cu.
"!. Rezultatul calculului ( ) [ ] ( ) (/ " ( > ( = 9 " ' " + + e#te e$al cu.
". %ac& (/ " = + x atu)ci
........ = x
"9.
Rezultatul #c&+erii +i)trBu) )u*&r 1i #4ertul #&u e#te e$al cu 3. Nu*&rul cu
-rici)a e#te e$al cu .
'/. =AB> e#te , .=ale$e +i)9 , +rea-t&; , #e*i+rea-t&; u) #e$*e)t +e +rea-t&>
'(. Crei -u)cte +i4erite #ituate -e , +rea-t& #e )u*e#c -u)cte ..
'". %,u& +re-te +i4erite care )u au )ici u) -u)ct c,*u) #e )u*e#c +re-te..
''.
Lu)$i*ea u)ui #e$*e)t #e *&#,ar& .) ...=ale$e +i)9 Dil,$ra*e; *i)ute;
*etri; Eectare>
'6. %,u& #e$*e)te +e lu)$i*i e$ale #e )u*e#c #e$*e)te..
'2. M&#ura u)$Eiului -li) e#te e$al& cu ...
'3. U) u)$Ei +e 9/ #e )u*e1te u)$Ei.
'!. C,*-le*e)tul u)ui u)$Ei +e '! e#te e$al cu .
'. Bi#ect,area u)ui u)$Ei .l .*-arte .) +,u& u)$Eiuri ..
'9. Su*a *&#uril,r u)$Eiuril,r .) Furul u)ui -u)ct e#te e$al& cu ..
6/. Criu)$Eiul cu laturile a; b 1i c u)+e c b a #e )u*e1te triu)$Ei
6(. Criu)$Eiul cu laturile a; b 1i c u)+e c b a = #e )u*e1te triu)$Ei
6". Peri*etrul u)ui triu)$Ei cu laturile +e 6 c*; 2 c* 1i 3 c* e#te e$al cu .c*.
6'. Pu)ctul +e i)ter#ec5ie al .)&l5i*il,r u)ui triu)$Ei #e )u*e1te . triu)$Eiului.
66. Latura cea *ai lu)$& .)trBu) triu)$Ei +re-tu)$Eic #e )u*e1te .
62.
%,u& +re-te -aralele t&iate +e , #eca)t& 4,r*eaz& u)$Eiuri .i)ter)e
c,)$rue)te.
63. Su*a *&#uril,r u)$Eiuril,r .)trBu) triu)$Ei e#te e$al& cu .
6!. Me+ia)a .)trBu) triu)$Ei .l .*-arte .) +,u& triu)$Eiuri ..
6. G)trBu) triu)$Ei i#,#cel u)$Eiurile +e la 8az& #u)t ..
69. G)trBu) triu)$Ei ecEilateral *&#ura u)ui u)$Ei e#te e$al& cu ...
2/.
G)trBu) triu)$Ei +re-tu)$Eic *e+ia)a c,re#-u)z&t,are i-,te)uzei e#te ..+i)
lu)$i*ea i-,te)uzei.
Pe)tru 4iecare eHerci5iu #e ac,r+& " -u)cte.
SUCCESI
CONINUCURILE =LECIILE> PRINCIPALE
(. O-era5ii cu )u*ere )aturale@ re$uli +e calcul cu -uteri
". %i:iz,r; *ulti-lu. Criteriile +e +i:izi8ilitate cu (/; "; 2; '; 9
'. Nu*ere -ri*e 1i )u*ere c,*-u#e
6. %e#c,*-u)erea )u*erel,r )aturale .) -r,+u# +e -uteri +e )u*ere -ri*e
2. Pr,-riet&5i ale rela5iei +e +i:izi8ilitate
3. %i:iz,ri c,*u)i a +,u& #au *ai *ult,r )u*ere )aturale@ c.*.*.+.c.@ )u*ere -ri*e .)tre ele
!. Multi-li c,*u)i a +,u& #au *ai *ult,r )u*ere )aturale@ c.*.*.*.c.@ rela5ia +i)tre c.*.*.+.c. 1i c.*.*.*.c.
. Jrac5ii ecEi:ale)te@ 4rac5ie ire+ucti8il&@ ),5iu)ea +e )u*&r ra5i,)al@ 4,r*e +e #criere a u)ui )u*&r ra5i,)al
9. A+u)area )u*erel,r ra5i,)ale -,ziti:e@ #c&+erea )u*erel,r ra5i,)ale -,ziti:e
(/. G)*ul5irea )u*erel,r ra5i,)ale -,ziti:e
((. Ri+icarea la -utere cu eH-,)e)t )atural a u)ui )u*&r ra5i,)al -,ziti:@ re$uli +e calcul cu -uteri
(". G*-&r5irea )u*erel,r ra5i,)ale -,ziti:e
('. Me+ia arit*etic& -,)+erat& a u),r )u*ere ra5i,)ale -,ziti:e
(6. Ecua5ii .) *ul5i*ea )u*erel,r ra5i,)ale -,ziti:e
(2. Pr,8le*e care #e rez,l:& cu aFut,rul ecua5iil,r
(3. Ra-,arte@ -r,ce)te@ -r,8le*e .) care i)ter:i) -r,ce)te
(!. Pr,-,r5ii@ -r,-rietatea 4u)+a*e)tal& a -r,-,r5iil,r; a4larea u)ui ter*e) )ecu),#cut +i)trB, -r,-,r5ie
(. M&ri*i +irect -r,-,r5i,)ale@ re$ula +e trei #i*-l&
(9. M&ri*i i):er# -r,-,r5i,)ale@ re$ula +e trei #i*-l&
"/. Ele*e)te +e ,r$a)izare a +atel,r@ re-reze)tarea +atel,r -ri) $ra4ice@ -r,8a8ilit&5i
"(. Mul5i*ea )u*erel,r .)tre$i@ ,-u#ul u)ui )u*&r .)tre$@ re-reze)tarea -e aHa )u*erel,r@ :al,are a8#,lut& =*,+ulul>@
c,*-ararea 1i ,r+,)area )u*erel,r .)tre$i
"". A+u)area )u*erel,r .)tre$i@ -r,-riet&5i
"'. Sc&+erea )u*erel,r .)tre$i
"6. G)*ul5irea )u*erel,r .)tre$i@ -r,-riet&5i@ *ul5i*ea *ulti-lil,r u)ui )u*&r .)tre$
"2. G*-&r5irea )u*erel,r .)tre$i c7)+ +e.*-&r5itul e#te *ulti-lu al .*-&r5it,rului@ *ul5i*ea +i:iz,ril,r u)ui )u*&r .)tre$
"3. Puterea u)ui )u*&r .)tre$ cu eH-,)e)t )u*&r )atural@ re$uli +e calcul cu -uteri
"!. Or+i)ea e4ectu&rii ,-era5iil,r 1i 4,l,#irea -ara)tezel,r
". Ecua5ii .) K@ i)ecua5ii .) K
"9. Pr,8le*e care #e rez,l:& cu aFut,rul ecua5iil,r
'/. Pu)ct; +rea-t&; -la); #e*i-la); #e*i+rea-t&; #e$*e)t =+e#criere; re-reze)tare; ),ta5ii>
'(. P,zi5iile relati:e ale u)ui -u)ct 4a5& +e , +rea-t&@ -u)cte c,li)iare@ L-ri) +,u& -u)cte +i#ti)cte trece , +rea-t& 1i )u*ai
u)aM
'". P,zi5iile relati:e a +,u& +re-te9 +re-te c,)cure)te; +re-te -aralele
''. %i#ta)5a +i)tre +,u& -u)cte@ lu)$i*ea u)ui #e$*e)t
'6. Se$*e)te c,)$rue)te@ *iFl,cul u)ui #e$*e)t@ #i*etricul u)ui -u)ct 4a5& +e u) -u)ct@ c,)#truc5ia u)ui #e$*e)t c,)$rue)t
cu u) #e$*e)t +at
'2. %e4i)i5ie; ),ta5ii; ele*e)te@ i)teri,rul u)ui u)$Ei; eHteri,rul u)ui u)$Ei@ u)$Ei )ul; u)$Ei cu laturile .) -relu)$ire
'3. M&#urarea u)$Eiuril,r cu ra-,rt,rul@ u)$Eiuri c,)$rue)te@ u)$Ei +re-t; u)$Ei a#cu5it; u)$Ei ,8tuz
'!. Calcule cu *&#uri +e u)$Eiuri eH-ri*ate .) $ra+e 1i *i)ute #eHa$e#i*ale. U)$Eiuri #u-le*e)tare; u)$Eiuri
c,*-le*e)tare
'. U)$Eiuri a+iace)te@ 8i#ect,area u)ui u)$Ei
'9. U)$Eiuri ,-u#e la :7r4; c,)$rue)5a l,r@ u)$Eiuri 4,r*ate .) Furul u)ui -u)ct; #u*a *&#uril,r l,r
6/. Criu)$Ei9 +e4i)i5ie; ele*e)te@ cla#i4icarea triu)$Eiuril,r@ -eri*etrul triu)$Eiului
6(. Criu)$Ei9 +e4i)i5ie; ele*e)te@ cla#i4icarea triu)$Eiuril,r@ -eri*etrul triu)$Eiului
6". Criu)$Ei9 +e4i)i5ie; ele*e)te@ cla#i4icarea triu)$Eiuril,r@ -eri*etrul triu)$Eiului
6'. %re-te -er-e)+iculare =+e4i)i5ie; ),ta5ie; c,)#truc5ie cu ecEerul>@ ,8lice@ +i#ta)5a +e la u) -u)ct la , +rea-t&. G)&l5i*ea .)
triu)$Ei =+e4i)i5ie; +e#e)>. C,)cure)5a .)&l5i*il,r .)trBu) triu)$Ei =4&r& +e*,)#tra5ie>
66. Criteriile +e c,)$rue)5& ale triu)$Eiuril,r +re-tu)$Eice9 IC; IU; CC; CU
62. Criterii +e -araleli#* =u)$Eiuri 4,r*ate +e +,u& +re-te -aralele cu , #eca)t&>
63. Su*a *&#uril,r u)$Eiuril,r u)ui triu)$Ei@ u)$Ei eHteri,r u)ui triu)$Ei; te,re*a u)$Eiului eHteri,r
6!. Me+ia)a .) triu)$Ei@ c,)cure)5a *e+ia)el,r u)ui triu)$Ei =4&r& +e*,)#tra5ie>
6. Pr,-riet&5i ale triu)$Eiului i#,#cel =u)$Eiuri; li)ii i*-,rta)te; #i*etrie>
69. Pr,-riet&5i ale triu)$Eiului ecEilateral =u)$Eiuri; li)ii i*-,rta)te; #i*etrie>
2/. Pr,-riet&5i ale triu)$Eiului +re-tu)$Eic =cateta ,-u#& u)$Eiului +e '/; *e+ia)a c,re#-u)z&t,are i-,te)uzei N te,re*e
+irecte 1i reci-r,ce>