Sunteți pe pagina 1din 9

H O T R R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea


i funcionarea Ministerului Afacerilor nterne! structurii
i efectivului"limit# ale aparatului central al acestuia

nr$ %%& din '%$(($'))*

Monitorul Oficial nr.173/856 din 01.12.2009

* * *
n conformitate cu art.20 pct.2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire a !uvern
"repu#icat$ %n &onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 2002) nr.131-133) art.101*)) cu modific$rie
+i compet$rie uterioare) !uvernu
HOTR+TE,
($ ,e apro#$-
(eguamentu privind organi.area +i func/ionarea &ini0teruui 1facerior Interne) conform
ane2ei nr.13
0tructura aparatuui centra a &ini0teruui 1facerior Interne) conform ane2ei nr.23
i0ta 0u#divi.iunior 0u#ordonate &ini0teruui 1facerior Interne) conform ane2ei nr.33
i0ta categoriior de func/ii ae &ini0teruui 1facerior Interne 0u#rogate de generai) conform
ane2ei nr.43
i0ta %ntreprinderior de 0tat monitori.ate de &ini0teru 1facerior Interne) conform ane2ei nr.4.
'$ ,e 0ta#ie+te-
efectivu-imit$ a &ini0teruui 1facerior Interne +i 0u#divi.iunior 0u#ordonate ace0tuia "cu
e2cep/ia 5epartamentuui trupeor de cara#inieri) %n num$r de 1291* unit$/i "din care 16* unit$/i
%ntre/inute din contu mi6oaceor 0peciae)) incu0iv-
efectivu-imit$ a aparatuui centra a &ini0teruui 1facerior Interne %n num$r de 14* unit$/i3
efectivu-imit$ a 0u#divi.iunior 0u#ordonate &ini0teruui 1facerior Interne) cu e2cep/ia
5epartamentuui trupeor de cara#inieri +i ,erviciuui 7rotec/iei 8ivie +i ,itua/iior 92cep/ionae) %n
num$r tota de 244: unit$/i "din care 14* unit$/i %ntre/inute din contu mi6oaceor 0peciae)3
efectivu-imit$ a 0u#divi.iunior de0concentrate %n teritoriu %n num$r de 10213 unit$/i)
incu0iv-
efectivu-imit$ a ,erviciuui 7rotec/iei 8ivie +i ,itua/iior 92cep/ionae) %n num$r de 24::
unit$/i "din care 20 unit$/i %ntre/inute din contu mi6oaceor 0peciae)3
efectivu-imit$ a comi0ariateor de poi/ie %n num$r de :23* unit$/i) din care poi/ia
municipa$ 4*63 unit$/i3
efectivu-imit$ a comi0ariateor de poi/ie %n tran0port %n num$r de 423 unit$/i3
efectivu-imit$ a 0ec/iior regionae de inve0tigare a fraudeor %n num$r de :4 unit$/i.
[Pct.2 n redacia Hot.u!. nr.1025 din 01.11.2010" n !i#oare 05.11.2010$

-$ &ini0teru 1facerior Interne 0e %nve0te+te cu dreptu de a apro#a 0au) dup$ ca.) de a
modifica 0tatu de per0ona a aparatuui centra +i 0u#divi.iunior 0u#ordonate &ini0teruui) %n
imitee fonduui de retri#uire a muncii +i efectivuui-imit$ 0ta#iit.
.$ &ini0teru 1facerior Interne are trei vicemini+tri +i un coegiu con0tituit din 14 per0oane.

[Pct.5 e%clu& 'rin Hot.u!. nr.1025 din 01.11.2010" n !i#oare 05.11.2010$

/$ ,e a#rog$ unee ;ot$r%ri ae !uvernuui) conform ane2ei nr.6.

0RM"M12TR3 4ladimir 56AT
7ontrasemneaz#,
Ministrul finanelor 4eaceslav 1egrua
Ministrul afacerilor interne 4ictor 7atan
78iin#u! '% noiembrie '))*$
1r$%%&$

1ne2a nr.1
a <ot$r%rea !uvernuui
nr.::* din 2: noiem#rie 2009

RE936AME1T36
privind organizarea i funcionarea Ministerului Afacerilor nterne

$ :20O;< 9E1ERA6E
($ (eguamentu privind organi.area +i func/ionarea &ini0teruui 1facerior Interne "%n
continuare = (eguament) 0ta#ie+te modu de organi.are +i func/ionare a &ini0teruui 1facerior
Interne.
'$ &ini0teru 1facerior Interne "%n continuare = &1I) e0te organu de 0peciaitate a
admini0tra/iei pu#ice centrae) %n 0u#ordinea !uvernuui) care e2ercit$ conducerea) coordonarea +i
controu %n domeniu de competen/$ a 0tructurior 0u#ordonate) conform egii.
-$ &1I e0te per0oan$ 6uridic$) di0pune de cont tre.oreria) de +tampi$ cu ,tema de ,tat a
(epu#icii &odova) ate +tampie +i anteturi de modeu 0ta#iit.
.$ &1I e0te organi.at +i func/ionea.$ %n #a.a 8on0titu/iei (epu#icii &odova) decreteor
7re+edinteui (epu#icii &odova) egior +i ;ot$r%rior 7aramentuui +i !uvernuui) ator acte
normative) tratateor interna/ionae a care (epu#ica &odova e0te parte) precum +i %n #a.a
pre.entuui (eguament.
=$ &1I %+i de0f$+oar$ activitatea %n conformitate cu principiie egait$/ii) re0pect$rii
per0onait$/ii) umani0muui +i ec;it$/ii 0ociae) coegiait$/ii %n %m#inare cu conducerea unic$)
coa#or$rii cu cet$/enii +i coectivee de munc$) a0igur$rii tran0paren/ei +i re0pect$rii normeor de
deontoogie profe0iona$.

$ M231EA! 5317<6E :E >A;! ATR>3<6E + :RE0T3R6E MA
/$ &i0iunea &1I con0t$ %n reai.area prerogativeor con0titu/ionae ae !uvernuui privind
ea#orarea) promovarea +i reai.area poiticii 0tatuui ce /ine de a0igurarea egait$/ii) ordinii pu#ice)
protec/iei civie) ap$r$rii %mpotriva incendiior) precum +i %n a0igurarea drepturior +i i#ert$/ior
cet$/enior.
%$ >unc/iie de #a.$ ae &1I 0%nt-
1) ea#orarea +i reai.area poiticii de 0tat %n domeniie a0igur$rii ordinii de drept) 0ecurit$/ii
pu#ice +i com#aterii criminait$/ii3
2) participarea a ea#orarea +i reai.area poiticii de 0tat privind ap$rarea drepturior +i
i#ert$/ior cet$/enior3
3) organi.area activit$/ior de preg$tire preaa#i$ +i mutiatera$ a popua/iei) o#iectiveor
economice +i for/eor de protec/ie civi$ pentru de0f$+urarea ac/iunior %n ca.u pericouui de
decan+are +i %n ca.u decan+$rii 0itua/iior e2cep/ionae) incendiior) precum +i e2ecutarea ucr$rior
de 0avare) ator ucr$ri prioritare %n condi/ii e2cep/ionae +i ic;idarea con0ecin/eor ace0tora3
4) ea#orarea) promovarea +i reai.area poiticii de 0tat %n domeniu migra/iei +i a.iuui3
4) a0igurarea di0cipinei +i egait$/ii %n activitatea organeor afacerior interne) a0igurarea
niveuui %nat de preg$tire profe0iona$ +i de upt$ a coa#oratorior3
6) a0igurarea protec/iei 6uridice +i 0ociae a efectivuui din organee afacerior interne3
:) de.votarea +i con0oidarea #a.ei te;nico-materiae a organeor afacerior interne3
*) panificarea +i de0f$+urarea activit$/ior orientate 0pre a0igurarea ap$r$rii na/ionae.
&$ &1I e2ercit$ urm$toaree atri#u/ii-
1) coordonea.$ activitatea organeor afacerior interne de men/inere a ordinii +i 0ecurit$/ii
pu#ice) %n prevenirea) com#aterea) de0coperirea +i inve0tigarea infrac/iunior +i contraven/iior)
conform competen/ei 0ta#iite de egi0a/ia %n vigoare3
2) organi.ea.$ activitatea operativ$ de inve0tiga/ii) de e2perti.$ 6udiciar$ +i de urm$rire pena$)
%n conformitate cu egi0a/ia %n vigoare3
3) 0ta#ie+te) %n #a.a anai.ei 0itua/iei criminogene) direc/iie prioritare de activitate a organeor
afacerior interne) ea#orea.$ +i reai.ea.$ programe compe2e ae activit$/ii or3
4) particip$ a %ntocmirea +i reai.area programeor de 0tat de men/inere a ordinii de drept +i a
0ecurit$/ii pu#ice) de com#atere a criminait$/ii) precum +i %n domeniu migra/iei +i a.iuui)
protec/iei civie +i ap$r$rii %mpotriva incendiior3
4) a0igur$ punerea %n apicare +i re0pectarea regement$rior egae) precum +i monitori.area
reai.$rii poiticior +i 0trategiior %n domeniie 0ae de competen/$3
6) particip$ a promovarea poiticii de 0tat %n 0fera +tiin/ei +i inov$rii +i ea#orea.$ propuneri
referitoare a direc/iie 0trategice ae activit$/ii din 0fera +tiin/ei +i inov$rii) conform domeniior de
competen/$3
:) generai.ea.$ practica apic$rii egi0a/iei referitoare a competen/a &1I) ea#orea.$ +i
%naintea.$ organeor re0pective propuneri privind perfec/ionarea egi0a/iei) ea#orea.$ proiecte de
acte normative privind activitatea organeor afacerior interne3
*) acord$ 0u#divi.iunior afacerior interne a6utor metodic +i didactic %n domeniie de
activitate3
9) a0igur$ informarea +i 0en0i#ii.area popua/iei cu privire a re0pectarea egi0a/iei3
10) organi.ea.$ activit$/i de c$utare a #unurior 0u0tra0e) a per0oaneor care au comi0
infrac/iuni +i 0e e0c;ivea.$ de a urm$rirea pena$ +i 6udecat$) care 0e 0u0trag de a e2ecutarea
pedep0ei penae) a per0oaneor di0p$rute +i a ator per0oane) %n ca.urie prev$.ute de egi0a/ie3
11) a0igur$ pa.a o#iectiveor de importan/$ ma6or$) a o#iectiveor de a0igurare vita$ a
ocait$/ior) %ntreprinderior cu capita preponderent de 0tat +i a ator o#iective 0upu0e pa.ei de 0tat) a
c$ror i0t$ e0te 0ta#iit$ prin ege3
12) e2ercit$ controu a0upra activit$/ii particuare de detectiv +i de pa.$) %n imitee +i %n
conformitate cu competen/ee 0ta#iite de ege3
13) e2ercit$ activit$/ie %n domeniu controuui a0upra armeor) %n imitee +i %n conformitate
cu competen/ee 0ta#iite de ege3
14) organi.ea.$ +i diri6ea.$ for/ee nece0are capa#ie 0$ a0igure) %n condi/ii de 0itua/ii
e2cep/ionae) protec/ia 0igur$ a popua/iei +i a vaorior materiae3
14) particip$ a ea#orarea activit$/ior de preg$tire %n vederea evacu$rii) iar %n ca.u apari/iei
unui perico iminent = de evacuare a popua/iei +i a vaorior materiae din .onee pericuoa0e3
16) organi.ea.$ men/inerea ordinii pu#ice %n timpu de0f$+ur$rii %ntrunirior) ac/iunior
cuturae cu caracter de ma0$) incu0iv %n ca.urie de.ordinior %n ma0$3
1:) a0igur$ 0upraveg;erea re0pect$rii reguior de +edere a cet$/enior 0tr$ini +i a apatri.ior %n
(epu#ica &odova3
1*) monitori.ea.$ +i coordonea.$ proce0ee migra/ionae) anai.ea.$ +i 0upraveg;ea.$
re0pectarea egi0a/iei %n domeniu migra/iei +i a.iuui3
19) e2ercit$ conducerea operativ$ a 0u#divi.iunior de poi/ie cu de0tina/ie 0pecia$ +i a
unit$/ior miitare de cara#inieri) a for/eor +i mi6oaceor organeor afacerior interne antrenate %n
ic;idarea con0ecin/eor avariior) cata0trofeor) caamit$/ior naturae) incendiior) precum +i %n ate
0itua/ii e2cep/ionae3
20) e2ercit$ controu a0upra reai.$rii m$0urior de prevenire a decan+$rii 0itua/iior
e2cep/ionae +i de diminuare a propor/iior con0ecin/eor or3
21) %ntreprinde m$0uri %n vederea a0igur$rii 0ecurit$/ii traficuui rutier +i prevenirii accidenteor
rutiere) reai.ea.$ m$0uri privind organi.area circua/iei rutiere pe drumurie pu#ice3
22) ea#orea.$ +i pre.int$ !uvernuui propuneri referitoare a efectivu-imit$ +i finan/area
organeor afacerior interne) creea.$) reorgani.ea.$ +i ic;idea.$ 0u#divi.iunie interioare) 0ta#ie+te
0tatee de per0ona %n cadru ace0tora3
23) ea#orea.$ +i a0igur$ reai.area programeor de %ncadrare %n organee afacerior interne)
organi.ea.$ in0truirea) perfec/ionarea +i recaificarea cadreor3
24) organi.ea.$ activitatea in0tructiv-educativ$) protec/ia 6uridic$ +i a0i0ten/a 0ocia$ a
coa#oratorior organeor afacerior interne3
24) a0igur$ ge0tionarea +i de.votarea ,i0temuui informa/iona integrat a organeor de drept)
acce0u direct a organeor a#iitate a informa/ia cu caracter criminogen) unificarea +i de.votarea
0tati0ticior departamentae3 reai.ea.$ a0igurarea informa/iona$ a organeor de 0tat +i a cet$/enior3
26) a0igur$ 0ecuritatea for/eor miitare 0tr$ine %n timpu depa0$rii ace0tora pe teritoriu
(epu#icii &odova3
2:) ea#orea.$ +i reai.ea.$ %ntregu an0am#u de m$0uri %n vederea mo#ii.$rii +i organi.$rii
activit$/ii organeor afacerior interne pe perioada 0t$rii de urgen/$) de a0ediu +i de r$.#oi +i %n
0itua/ii e2cep/ionae pe timp de pace3 a0igur$ participarea trupeor de cara#inieri "trupeor interne) pe
timp de r$.#oi) %n cooperare cu ate forma/iuni armate) a prevenirea ac/iunior %ndreptate %mpotriva
independen/ei +i integrit$/ii 0tatuui) coordonea.$) a decararea 0t$rii de a0ediu 0au de r$.#oi) cu
&aree ,tat &a6or a 1rmatei ?a/ionae m$0urie de men/inere a regimuui 0t$rii de a0ediu 0au de
r$.#oi +i particip$ a opera/iie de ap$rare a /$rii3
2*) a0igur$) din contu #ugetuui de 0tat) dotarea centrai.at$ a organeor afacerior interne cu
materiae +i mi6oace te;nice nece0are3
29) organi.ea.$ pre0tarea de c$tre 0u#divi.iunie din 0u#ordine a 0erviciior cu pat$
per0oaneor fi.ice +i 6uridice %n pro#emee ce nu /in de cercetarea cau.eor contraven/ionae 0au
penae +i de activitate operativ$ de inve0tiga/ii) conform egi0a/iei %n vigoare3
30) organi.ea.$ activitatea in0titu/iior medico-0anitare din 0u#ordine3
31) ea#orea.$ propuneri privind formarea #ugetuui de 0tat) incu0iv pentru %ntre/inerea &1I)
a 0u#divi.iunior ace0tuia) precum +i a unit$/ior 0peciai.ate afate %n 0u#ordine +i coordonare3
32) organi.ea.$ e2aminarea peti/iior per0oaneor fi.ice +i 6uridice) precum +i comunic$ ma00-
mediei de0pre activitatea organeor afacerior interne3
33) a0igur$) %n cadru organeor afacerior interne) re0pectarea reguior unice privind
organi.area ucr$rior de 0ecretariat +i a activit$/ii din domeniu ar;iveor.
*$ &1I e0te %nve0tit cu urm$toaree drepturi-
1) 0$ antrene.e %n proce0u de ea#orare +i coordonare a documenteor %n domeniie ce /in de
competen/a 0a ate mini0tere +i autorit$/i admini0trative centrae) precum +i autorit$/i ae
admini0tra/iei pu#ice ocae) organi.a/ii +i in0titu/ii pu#ice de cercet$ri +tiin/ifice3
2) 0$ identifice +i 0$ utii.e.e a0i0ten/a e2tern$ %n proce0u de ea#orare +i impementare a
proiecteor +i programeor prioritare3
3) 0$ 0oicite de a autorit$/ie admini0tra/iei pu#ice centrae +i ocae) de a per0oanee
6uridice) indiferent de forma 6uridic$ de organi.are) e2ecutarea 0e0i.$rior cu privire a ic;idarea
cau.eor infrac/iunior +i contraven/iior +i a condi/iior care e generea.$) precum +i informa/ii
de0pre 0tarea protec/iei civie +i ap$r$rii %mpotriva incendiior %n ocait$/i) a o#iectivee economiei
na/ionae +i de0pre preg$tirea popua/iei pentru ac/iuni %n ca. de perico 0au decan+are a 0itua/iior
e2cep/ionae +i incendiior) %n imitee +i %n conformitate cu competen/ee 0ta#iite de ege3
4) 0$ 0upun$ controuui activitatea %ntreprinderior) organi.a/iior +i in0titu/iior %n 0copu
a0igur$rii 0ecurit$/ii circua/iei rutiere) %n imitee +i %n conformitate cu competen/ee 0ta#iite de ege
+i ate acte normative %n vigoare3
4) 0$ inter.ic$ e2poatarea mi6oaceor de tran0port a c$ror 0tare te;nic$ pre.int$ perico pentru
0ecuritatea circua/iei3
6) 0$ ei#ere.e per0oaneor fi.ice +i 6uridice autori.a/ii pentru procurarea) p$0trarea)
tran0portarea +i foo0irea armeor de foc) a muni/iior aferente) precum +i 0$ retrag$ ace0te autori.a/ii
%n condi/iie egii3
:) 0$ 0oicite de a autorit$/ie admini0tra/iei pu#ice) %ntreprinderi) in0titu/ii +i ate 0tructuri
informa/ia privind intrarea) +ederea +i ie+irea din /ar$ a cet$/enior 0tr$ini 0au a apatri.ior3
*) 0$ 0oicite acce0u +i 0$ utii.e.e #a.ee de date oficiae %n domeniu informa/iei 0tati0tice
financiare) fi0cae) economice +i 6uridice) %n conformitate cu egi0a/ia %n vigoare3
9) 0$ propun$ !uvernuui crearea de %ntreprinderi) in0titu/ii medico-0anitare +i recreativ-
0portive) %n condi/iie prev$.ute de ege.

$ OR9A1;AREA A7T4T< MA
()$ 8onducerea &1I e0te e2ercitat$ de c$tre mini0tru afacerior interne) numit %n +i ei#erat
din func/ie %n conformitate cu prevederie 8on0titu/iei (epu#icii &odova +i Legii nr.64-XII din 31
mai 1990 cu privire a !uvern.
(($ &ini0tru afacerior interne-
1) organi.ea.$ +i conduce activitatea &1I +i poart$ r$0pundere per0ona$ pentru reai.area
0arcinior atri#uite) 0ta#ie+te a#iit$/ie pentru organee afacerior interne 0u#ordonate vi.%nd
0ou/ionarea independent$ a c;e0tiunior organi.atorice) 0tructurae +i de re0ur0e umane) financiare)
economice +i de produc/ie) precum +i a ator c;e0tiuni3
2) a0igur$ e2ecutarea egior +i ator acte normative) %ndepinirea func/iior +i atri#u/iior &1I
ce decurg din prevederie pre.entuui (eguament3
3) pre.int$ 0pre e2aminare !uvernuui) %n modu 0ta#iit) proiecte de acte egi0ative +i
normative3
4) emite ordine +i di0po.i/ii o#igatorii 0pre e2ecutare %n cadru &1I) %n #a.a +i pentru
e2ecutarea egi0a/iei %n vigoare3 adopt$ acte normative departamentae %n cooperare cu ate
autorit$/i) %n ca.urie prev$.ute de egi0a/ia %n vigoare3
4) %n imita competen/ei acordate &1I) emite acte normative privind 0ecuritatea circua/iei
rutiere) organi.area +i efectuarea ucr$rior de prevenire a 0itua/iior e2cep/ionae) incendiior +i de
ic;idare a con0ecin/eor ace0tora +i ate c;e0tiuni 0ta#iite de egi0a/ia %n vigoare) care 0%nt
o#igatorii 0pre e2ecutare pentru per0oanee fi.ice +i 6uridice3
6) apro#$ reguamentee) vi.ate de vicemini0tru coordonator) ae 0u#divi.iunior afacerior
interne +i 0tructurior 0peciai.ate afate %n 0u#ordinea +i coordonarea &1I3
:) repre.int$ &1I %n rea/iie cu organee autorit$/ior admini0tra/iei pu#ice) cu a0ocia/iie
o#+te+ti +i organi.a/iie nonguvernamentae) popua/ia) precum +i cu organi0mee interna/ionae3
*) %nc;eie) %n condi/iie egii) acorduri %n domeniie 0ae de competen/$ cu mini0teree
afacerior interne) cu ate organe de 0tat din 0tr$in$tate3
9) deimitea.$ 0arcinie +i atri#u/iie) 0ta#ie+te re0pon0a#iit$/ie vicemini+trior) conduc$torior
0u#divi.iunior interioare ae aparatuui centra +i ae 0u#divi.iunior 0u#ordonate &1I) cu e2cep/ia
ceor 0ta#iite prin acte egi0ative3
10) nume+te %n +i demite din func/ie anga6a/ii &1I) conform nomencatoruui apro#at prin
ordinu mini0truui afacerior interne) conduc$torii +i ad6unc/ii unit$/ior 0peciai.ate afate %n
0u#ordine +i coordonare) dac$ atfe nu e0te 0ta#iit de ege3 trece %n re.erv$ coa#oratorii organeor
afacerior interne) incu0iv cu dreptu de a purta uniforma) 0ta#ie+te pen0ii per0oaneor din efectivu
de trup$ +i corpu de comand$) precum +i mem#rior famiiior ace0tora) %n conformitate cu egi0a/ia
%n vigoare3
11) acord$) incu0iv p%n$ a gradu de coone) grade 0peciae +i miitare per0oaneor din corpu
de comand$ a organeor afacerior interne) pre.int$ 7re+edinteui (epu#icii &odova propuneri cu
privire a acordarea gradeor 0peciae +i miitare ae corpuui de comand$ 0uprem3
12) pre.int$ 7re+edinteui (epu#icii &odova propuneri cu privire a decorarea coa#oratorior
organeor afacerior interne cu ordine +i medaii ae (epu#icii &odova) cu privire a conferirea de
tituri onorifice ae (epu#icii &odova3 acord$) %n ordinea 0ta#iit$) di0tinc/ii ae &1I) incu0iv
decorea.$ cu arme individuae coa#oratorii organeor afacerior interne3
13) apic$ 0anc/iuni di0cipinare fa/$ de coa#oratorii organeor afacerior interne) conform
nomencatoruui apro#at prin ordinu mini0truui afacerior interne3
14) anuea.$ ordinee) in0truc/iunie +i di0po.i/iie conduc$torior organeor afacerior interne
din 0u#ordine) ce contravin egi0a/iei %n vigoare) decreteor 7re+edinteui (epu#icii &odova)
;ot$r%rior !uvernuui) precum +i ordineor +i in0truc/iunior &1I.
('$ n ca.u %n care mini0tru e0te a#0ent) func/iie ui 0%nt e2ercitate de c$tre vicemini0tru
de0emnat prin ordinu mini0truui.
(-$ @icemini+trii afacerior interne 0%nt numi/i %n +i demi+i din func/ie de !uvern) a
propunerea mini0truui.
(.$ n conformitate cu atri#u/iie or) vicemini+trii e2ercit$ conducerea 0ectoareor concrete de
activitate ae &1I.
(=$ n 0copu e2amin$rii %n comun a pro#emeor de importan/$ ma6or$) %n cadru &1I 0e
creea.$ 8oegiu &1I) compu0 din- mini0tru "pre+edintee 8oegiuui)) vicemini+tri +i a/i anga6a/i ai
&1I) precum +i un repre.entant a 0ociet$/ii civie 0au mediuui academic. 8omponen/a nomina$ a
8oegiuui 0e apro#$ de !uvern) a propunerea mini0truui.
[Pct.15 co('letat Hot.u!. nr.)85 din 1).06.2010" n !i#oare 18.06.2010$

(/$ n activitatea 0a 8oegiu 0e conduce de reguamentu intern +i programu de activitate
apro#at prin ordinu mini0truui. <ot$r%rie 8oegiuui 0e pun %n apicare prin ordinee mini0truui
afacerior interne.
(%$ n ca.u unor divergen/e %ntre mini0tru +i mem#rii 8oegiuui) mini0tru apro#$ deci.ia 0a)
raport%nd !uvernuui de0pre di0en0iunie ap$rute.
(&$ <ot$r%rie adoptate a +edin/ee comune ae 8oeguui &1I cu ate autorit$/i 0%nt adu0e a
cuno+tin/$ prin ordinee comune ae &1I +i ae conduc$torior autorit$/ior re0pective.
(*$ 5reptu de prim$ 0emn$tur$ pe actee &1I % are mini0tru afacerior interne.
')$ n ip0a mini0truui) dreptu de prim$ 0emn$tur$ revine unuia dintre vicemini+tri. n
conformitate cu actee normative %n vigoare) unee acte ae &1I pot fi 0emnate de ate per0oane cu
func/ii de r$0pundere din cadru &1I.
'($ @icemini+trii +i conduc$torii de 0u#divi.iuni au dreptu de a 0emna actee &1I %n temeiu
ordinuui mini0truui 0au av%nd %mputernicire 0pecia$.
''$ 7er0oanee %nve0tite cu dreptu de 0emn$tur$ poart$ r$0pundere per0ona$ pentru
veridicitatea +i corectitudinea documentuui 0emnat.
'-$ ,emn$tura pe actee &1I e0te %n form$ 0cri0$ 0au) %n conformitate cu egi0a/ia) poate avea
ate forme.
'.$ 7entru ea#orarea unor proiecte de acte normative 0au pentru e2ercitarea unor func/ii
0peciae) &1I) %n caitate de organ de 0peciaitate a admini0tra/iei pu#ice centrae) organi.ea.$ +i
coordonea.$ activitatea con0iiior) comi0iior +i grupurior de ucru con0tituite a nive na/iona %n
domeniie de activitate a organeor afacerior interne.

4$ :20O;< 20E7A6E
'=$ >inan/area activit$/ii &1I 0e efectuea.$ din contu #ugetuui de 0tat) #ugeteor unit$/ior
admini0trativ-teritoriae +i ate 0ur0e de finan/are) %n conformitate cu egi0a/ia.
'/$ Anit$/ie 0peciai.ate afate %n 0u#ordinea +i coordonarea &1I func/ionea.$ %n #a.a acteor
normative de %nfiin/are +i a reguamenteor interne de organi.are +i func/ionare.


1ne2a nr.2
a <ot$r%rea !uvernuui
nr.::* din 2: noiem#rie 2009

2TR37T3RA
aparatului central al Ministerului Afacerilor nterne
8onducerea
8a#inetu mini0truui "cu 0tatut de direc/ie)
5irec/ia genera$ anai.$) monitori.are +i evauare a poiticior
5irec/ia genera$ re0ur0e umane
5irec/ia genera$ economie +i finan/e
5irec/ia audit intern
5irec/ia 6uridic$
5irec/ia inve0tiga/ii +i 0ecuritate intern$
5irec/ia informare +i rea/ii cu pu#icu
5irec/ia cooperare interna/iona$ +i integrare european$
,ecretariat "cu 0tatut de direc/ie)
[*ne%a nr.2 co('letat+ 'rin Hot.u!. nr.1025 din 01.11.2010" n !i#oare 05.11.2010$


1ne2a nr.3
a <ot$r%rea !uvernuui
nr.::* din 2: noiem#rie 2009

62TA
subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor nterne

5epartamentu poi/ie
5epartamentu trupeor de cara#inieri
5epartamentu urm$rire pena$
,erviciu 7rotec/iei 8ivie +i ,itua/iior 92cep/ionae
Brigada de poi/ie cu de0tina/ie 0pecia$ C>ugerD
1cademia CEtefan ce &areD
5irec/ia genera$ ogi0tic$
Birou migra/ie +i a.i "cu 0tatut de direc/ie genera$)
8entru pentru com#aterea traficuui de per0oane "cu 0tatut de direc/ie)
5irec/ia protec/ia martorior
5irec/ia informa/ii +i eviden/e operative
5irec/ia diri6are opera/iona$
5irec/ia medica$
5irec/ia eviden/$ conta#i$ +i a0i0ten/$ 0ocia$
Birou ?a/iona 8entra CInterpoD "cu 0tatut de direc/ie)
8entru @irtua ?a/iona ,98IF!A1& "cu 0tatut de direc/ie)
7unctu ?a/iona de 8ontact C9uropoD "cu 0tatut de 0erviciu)
8u#u 0portiv centra C5inamoD "cu 0tatut de direc/ie)
,erviciu poi/iei 6udec$tore+ti "cu 0tatut de direc/ie)
[*ne%a nr.3 (odificat+ 'rin Hot.u!. nr.1025 din 01.11.2010" n !i#oare 05.11.2010$


1ne2a nr.4
a <ot$r%rea !uvernuui
nr.::* din 2: noiem#rie 2009

62TA
categoriilor de funcii ale Ministerului Afacerilor nterne
subrogate de generali

&ini0tru
@icemini0tru
Eef a ,erviciuui 7rotec/iei 8ivie +i ,itua/iior 92cep/ionae
Eef a 5irec/iei afacerior interne a A.G.1. !$g$u.ia "!agau.-Heri)
8omandant a Brig$.ii de poi/ie cu de0tina/ie 0pecia$ C>ugerD
8omi0ar a 8omi0ariatuui genera de poi/ie a municipiuui 8;i+in$u


1ne2a nr.4
a <ot$r%rea !uvernuui
nr.::* din 2: noiem#rie 2009

62TA
?ntreprinderilor de stat monitorizate de Ministerul Afacerilor nterne

ntreprinderea de ,tat C8artu+D
ntreprinderea de ,tat C7u#ereD
ntreprinderea de ,tat CGe;no0ecD
ntreprinderea de ,tat C5irec/ia 0peciai.at$ montare +i e2poatare a mi6oaceor te;nice de
regementare a circua/iei auto a poi/iei rutiereD
ntreprinderea de ,tat &aga.inu 0peciai.at de arme C5inamo-&1D
ntreprinderea de ,tat C,ervicii pa.$D
[*ne%a nr.5 co('letat+ 'rin Hot.u!. nr.119) din 23.12.2010" n !i#oare 01.01.2011$


1ne2a nr.6
a <ot$r%rea !uvernuui
nr.::* din 2: noiem#rie 2009

62TA
8ot#r?rilor 9uvernului care se abrog#

1. <ot$r%rea !uvernuui nr.*44 din 30 iuie 199* C8u privire a 0tructura organi.atoric$) imita
efectivuui +i (eguamentu &ini0teruui 1facerior InterneD "&onitoru 'ficia a (epu#icii
&odova) 199*) nr.:4-:6) art.:46).
2. 7unctu 4 din <ot$r%rea !uvernuui nr.112 din 2 fe#ruarie 1999 C8u privire a &ini0teru
1facerior InterneD "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 1999) nr.19-21) art.131).
3. <ot$r%rea !uvernuui nr.90 din 2 fe#ruarie 2000 C8u privire a competarea <ot$r%rii
!uvernuui nr.*44 din 30 iuie 199*D "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 2000) nr.14-16)
art.1:0).
4. 7unctu 1 din ane2a a <ot$r%rea !uvernuui nr.39* din 6 iunie 2001 C8u privire a
5epartamentu Ge;noogii Informa/ionaeD "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 2001) nr.49-
61) art.424).
4. <ot$r%rea !uvernuui nr.1:: din 14 fe#ruarie 2002 C7entru modificarea <ot$r%rii !uvernuui
(epu#icii &odova nr.*44 din 30 iuie 199*D "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 2002)
nr.2:-2*) art.249).
6. <ot$r%rea !uvernuui nr.43* din 11 apriie 2002 C7entru modificarea <ot$r%rii !uvernuui
(epu#icii &odova nr.*44 din 30 iuie 199*D "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 2002) nr.43)
art.426).
:. <ot$r%rea !uvernuui nr.162: din 1: decem#rie 2002 C7entru competarea <ot$r%rii
!uvernuui (epu#icii &odova nr.*44 din 30 iuie 199*D "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova)
2002) nr.1::) art.1::4).
*. <ot$r%rea !uvernuui nr.449 din 1: apriie 2003 C5e0pre modificarea +i competarea
<ot$r%rii !uvernuui (epu#icii &odova nr.*44 din 30 iuie 199*D "&onitoru 'ficia a (epu#icii
&odova) 2003) nr.::-:9) art.4:9).
9. <ot$r%rea !uvernuui nr.942 din 4 augu0t 2003 C8u privire a apro#area modific$rior +i
compet$rior ce 0e operea.$ %n <ot$r%rea !uvernuui (epu#icii &odova nr.*44 din 30 iuie 199*D
"&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 2003) nr.1::-1*1) art.1000).
10. 7unctu 4 din modific$rie +i compet$rie ce 0e operea.$ %n unee ;ot$r%ri ae !uvernuui)
apro#ate prin <ot$r%rea !uvernuui nr.363 din * apriie 2004 C7rivind modificarea) competarea +i
a#rogarea unor ;ot$r%ri ae !uvernuuiD "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 2004) nr.61-63)
art.499).
11. 7unctu 1 din ane2a a <ot$r%rea !uvernuui nr.646 din 9 iunie 2004 C8u privire a
apro#area modific$rior +i compet$rior ce 0e operea.$ %n unee ;ot$r%ri ae !uvernuuiD "&onitoru
'ficia a (epu#icii &odova) 2004) nr.91-94) art.:69).
12. <ot$r%rea !uvernuui nr.439 din 6 iunie 2004 C8u privire a apro#area modific$rior +i
compet$rior ce 0e operea.$ %n <ot$r%rea !uvernuui nr.*44 din 30 iuie 199*D "&onitoru 'ficia a
(epu#icii &odova) 2004) nr.*0-*2) art.46:).
13. <ot$r%rea !uvernuui nr.10*: din 24 octom#rie 2004 C7entru modificarea <ot$r%rii
!uvernuui nr.*44 din 30 iuie 199*D "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 2004) nr.142-144)
art.1164).
14. 7unctu 1 din modific$rie ce 0e operea.$ %n unee ;ot$r%ri ae !uvernuui) apro#ate prin
<ot$r%rea !uvernuui nr.222 din 2* fe#ruarie 2006 "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 2006)
nr.39-42) art.263).
14. <ot$r%rea !uvernuui nr.2:9 din 1: martie 2006 C8u privire a apro#area modific$rior +i
compet$rior ce 0e operea.$ %n <ot$r%rea !uvernuui nr.*44 din 30 iuie 199*D "&onitoru 'ficia a
(epu#icii &odova) 2006) nr.4:-40) art.314).
16. 7unctu 1 din ane2a nr.1 a <ot$r%rea !uvernuui nr.*24 din 19 iuie 2006 C8u privire a
modificarea) competarea +i a#rogarea unor ;ot$r%ri ae !uvernuuiD "&onitoru 'ficia a (epu#icii
&odova) 2006) nr.112-114) art.*:3).
1:. 7unctu 1 din modific$rie +i compet$rie ce 0e operea.$ %n unee ;ot$r%ri ae !uvernuui)
apro#ate prin <ot$r%rea !uvernuui nr.144 din 13 fe#ruarie 200: "&onitoru 'ficia a (epu#icii
&odova) 200:) nr.24-2*) art.1:1).
1*. 7unctu 1 din modific$rie ce 0e operea.$ %n unee ;ot$r%ri ae !uvernuui) apro#ate prin
<ot$r%rea !uvernuui nr.434 din 14 mai 200: "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 200:) nr.:0-
:3) art.46*).
19. <ot$r%rea !uvernuui nr.10*4 din 4 octom#rie 200: C8u privire a competarea ane2ei nr.4
a <ot$r%rea !uvernuui nr.*44 din 30 iuie 199*D "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 200:)
nr.161-164) art.1131).
20. 7unctu 1 din modific$rie +i compet$rie ce 0e operea.$ %n unee ;ot$r%ri ae !uvernuui)
apro#ate prin <ot$r%rea !uvernuui nr.1199 din 6 noiem#rie 200: "&onitoru 'ficia a (epu#icii
&odova) 200:) nr.1:4-1::) art.1243).
21. 7unctu 1 din modific$rie +i compet$rie ce 0e operea.$ %n unee ;ot$r%ri ae !uvernuui)
apro#ate prin <ot$r%rea !uvernuui nr.1213 din 29 octom#rie 200* "&onitoru 'ficia a (epu#icii
&odova) 200*) nr.194-196) art.1210).
22. 7unctu 1 din modific$rie +i compet$rie ce 0e operea.$ %n unee ;ot$r%ri ae !uvernuui)
apro#ate prin <ot$r%rea !uvernuui nr.113 din 10 fe#ruarie 2009 "&onitoru 'ficia a (epu#icii
&odova) 2009) nr.34-36) art.146).
23. 7unctu 1 din modific$rie ce 0e operea.$ %n unee ;ot$r%ri ae !uvernuui) apro#ate prin
<ot$r%rea !uvernuui nr.3*3 din 24 iunie 2009 "&onitoru 'ficia a (epu#icii &odova) 2009)
nr.10:-109) art.44:).
I
__________
Hotrrile Guvernului
778/27.11.2009 Hotrre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organiarea !i "unc#ionarea
$ini%terului &"acerilor 'nterne( %tructurii !i e"ectivului)limit ale aparatului central al ace%tuia //Monitorul
Ofcial 173/856, 01.12.2009