Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A PETITIILOR INDIVIDUALE

Art. 1 Salariatii si angajatorul societatii vor constitui deopotriva factori de intarire a ordinii si
disciplinei la locul de munca, avand dreptul la informarea sau notificarea reciproca in legatura cu
problemele ce pot aparea in desfasurarea activitatii in cadrul scoietatii.
Art. 2 Salariatii au dreptul de a adresa angajatorului, in scris, petitii individuale, dar numai in legatura
cu problemele proprii aparute la locul de munca si in activitatea desfasurata.
Prin petitii se inteleg cererile sau reclamatiile individuale pe care un salariat le adreseaza
angajatorului in conditiile legii si ale regulamentului intern. Petitiilor anonime nu li se va da curs,
acestea fiind clasate.
Art. 3 Cererile sau reclamatiile individuale vor fi adresata reprezentantului legal a al societatii si vor
primi numar de inregistrare. Angajatorul are obligatia sa comunice salariatului raspunsul in termen de
3 zile de la data primirii cererii sau reclamatiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
In situatia in care aspectele sesizate prin petitia salariatului necesita o cercetare mai amanuntita,
angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. Salariatii nu pot formula doua petitii privind
aceeasi problema.
In situatia in care un salariat adreseaza in aceeasi perioada de timp mai multe petitii cu acelasi
obiect acestea se vor conexa, salariatul urmand sa primeasca un singur raspuns. Daca dupa trimiterea
raspunsului se primeste o noua petitie cu acelasi continut sau care priveste aceeasi problema, aceasta
se claseaza la numarul initial facandu-se mentiunea ca s-a raspuns.
In cazul cererilor de concediu fara plata pentru formare profesionala, salariatii au obligatia de a
inainta angajatorului cu cel putin 30 zile anterior, cererea privind efectuarea acestuia, precizand
mentiunile ce sunt expres reglementate de lege.
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI A INLATURARII
ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII
Art. 1 Principii generale
1.1 Libertatea muncii este garantata prin constitutie. Dreptul la munca nu poate fi ingradit.
1.2 Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe
care urmeaza sa o presteze.
1.3 Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca sau
intr-o anumita profesie oricare ar fi aceasta.
1.4 Orice contract individual de munca care nu respecta punctele de mai sus este nul de drept.
Art. 2 Munca fortata este interzisa, prin aceasa intelegandu-se serviciul impus unei persoane sub
amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber. In cadrul relatiilor
de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.
Art. 3 Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat bazata pe criterii de sex, orientare
sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa , culoare, etnie, religie, optiuni de
politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate
sindicala este interzisa.
Art. 4 Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii
desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca precum si de respectarea demnitatii
si a constiintei sale fara nicio discriminare.
Art. 5 Concedierea salariatiilor nu poate fi dispusa:
- pe durata incapacitatii temporare de munca
- pe durata concediului pentru carantina
- pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta
de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere
- pe durata concediului de maternitate
- pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cazul
copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani
- pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau in cazul
copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani
- pe durata indeplinirii serviciului militar
- pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical
- pe durata efectuarii concediului de odihna