Sunteți pe pagina 1din 13

PLANIFICARE LA MATEMATIC

AN COLAR 2013-2014
Clasa a VII-a
COMPETENE GENERALE
Avizat: Avizat:
Director: Responsabil comisie metodica:

PLANIFICARE ANUAL
1. Identificarea unor date si relatii matematice si corelarea lor in functie de
contextul in care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse
in enunturi matematice
3. Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea
locala sau globala a unei situatii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei
situatii concrete si a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza si prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situatii
problema
6. odelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunostintelor din diferite domenii
CLAA a VII! a
ANUL COLAR 2013 ! 2014
"#s$#%l#&a' MATEMATIC - ALGE(RA
P)*+,s*)' OANA ! M"LINA -AG.TE
U&#/a/,a 0, 1&234356&/' COALA GIMNA7IAL 8ALE9AN"RU IOAN CU7A:
N;5a) 0, *), %, sa%/a5a&3' 2 *),
N;53) s3%/356&#' 35
N;53) *), a&&;al' 35<2=>0
N).
C)/.
U&#/a/,a 0, 1&234a),
N;53) 0, *),
,5. I ,5. II T*/al
1 Recapiulare initiala ! " !
2 ultimea numerelor rationale #$ " #$
3
ultimea numerelor reale
%peratii cu numere reale
&
'
"
"
&
'
4 (alcul Algebric " #$ #$
5 Ecuatii si inecuatii " ) )
6 Elemente de organizare a datelor " * *
> +ucr,ri scrise & & -
? Recapitulare final, - - -
.otal ore pe semesteru &/ &- *0
.otal ore anual *0
PLANIFICARE CALEN"ARITICA - ALGE(RA
CLAA a VII- a
2 *), sa%/a5a&al
N).
C)
/.
U&#/a/,a 0,
1&234a),
C*5%,/,&4, s%,$#+#$, C*&4#&;/;)#
N).
O),
T,)5,&
EMETRUL I
1 R,$a%#/;la),a
$;&*@/#&4,l*) 0#&
$lasa a VI-a
5A

#1 2umere ra3ionale pozitive
$1 Propor3ionalitate
&1 2umere 4ntregi1
-1 Divizibilitate
!1 Ecua3ii 5i inecua3ii
5
1-2-
3
2
M;l4#5,a
&;5,),l*)
)a4#*&al,
12A
(6#"#1 Identificarea caracteristicilor
numerelor ra3ionale 5i a formelor de scriere a
acestora 4n contexte variate
(6$"#1 Aplicarea regulilor de calcul cu
numere ra3ionale, a estim,rilor 5i a
aproxim,rilor pentru rezolvarea unor ecua3ii
(6&"#1 Utilizarea propriet,3ilor opera3iilor 4n
efectuarea calculelor cu numere ra3ionale
(6-"# (aracterizarea mul3imilor de numere 5i
a rela3iilor dintre acestea utiliz7nd limba8ul
logicii matematice 5i teoria mul3imilor
(6!"#1 Determinarea regulilor eficiente de
calcul 4n efectuarea opera3iilor cu numere
ra3ionale
(6/"#1 Interpretarea matematic, a unor
probleme practice prin utilizarea opera3iilor cu
numere ra3ionale 5i a ordinii efectu,rii
opera3iilor
/1 ul3imea numerelor ra3ionale 9: Incluziunea
N7B: Reprezentarea numerelor ra3ionale pe
axa numerelor1%pusul unui num,r ra3ional:
odulul unui num,r ra3ional: (ompararea 5i
ordonarea numerelor ra3ionale
2 3-4
*1 Adunarea numerelor ra3ionale: propriet,3i:
1 4
)1 ;c,derea numerelor ra3ionale 1 5
'1 <nmul3irea numerelor ra3ionale: propriet,3i
1 5
#01<mp,r3irea numerelor ra3ionale
1 6
##1Puterea unui num,r ra3ional: reguli de calcul cu
puteri
1 6
#$1 %rdinea efectu,rii opera3iilor 5i folosirea
parantezelor1
1 >
#&1Ecua3ii de forma ax = b > 0, cu a

Q , b
Q
1 >
#-1 Rezolvarea 4n B a ecua3iilor de forma ax + b =
0; cu aQ*, bQ1
1 ?
#!1 Probleme care se rezolv, cu a8utorul ecua3iilor 1 ?
#/1 Prob, de evaluare
1 C
3.
M;l4#5,a
&;5,),l*) ),al,
3A
(6#"$1 Identificarea caracteristicilor
numerelor reale 5i a formelor de scriere a
acestora 4n contexte variate
(6-"$1 (aracterizarea mul3imilor de numere 5i
a rela3iilor dintre acestea utiliz7nd limba8ul
logicii matematice 5i teoria mul3imilor
#*1 R,d,cina p,trat, a unui num,r natural p,trat
perfect1 1 C
#)1 Algoritmul de extragere a r,d,cinii p,trate
dintr"un num,r natural: aproxim,ri
2 10
4. L;$)a), s$)#s3
3A
#'1 Pregatirea lucrarii scrise 2 11
$01 +ucrare scrisa 1 12
5.
O%,)a4## $;
&;5,), ),al,
CA
(6$"$1 Aplicarea regulilor de calcul cu
numere reale, a estim,rilor 5i a aproxim,rilor
pentru rezolvarea unor ecua3ii
(6&"$1 Utilizarea propriet,3ilor opera3iilor 4n
efectuarea calculelor cu numere reale
(6!"#1 Determinarea regulilor de calcul
eficiente 4n efectuarea opera3iilor cu numere
reale
(6/"$1 Interpretarea matematic, a unor
probleme practice prin utilizarea opera3iilor cu
numere reale 5i a ordinii efectu,rii opera3iilor
$#1 Exemple de numere ira3ionale: mul3imea
numerelor reale: N7BR:reprezentarea
numerelor reale pe axa numerelor prin aproxim,ri
1 12
$$1%pusul 5i modulul unui num,r real: (ompararea
5i ordonarea numerelor reale
1 13
$&1 Reguli de calcul cu radicali:
0 , 0 : = b a b a b a
0 , 0 , : : > = b a b a b a
1 13
$-1;coaterea factorilor de sub radical: introducerea
factorilor sub radical:
1 14
$!1%pera3ii cu numere reale: ra3ionalizarea
numitorului de forma a b
2 14-15
$/1edia geometric, a dou, numere reale pozitive 1 15
$*1Exerci3ii 1 16
$)1 Prob, de evaluare
1 16
6. R,$a%#/;la),
+#&ala
4A
$'1 2umere rationale 1 1>
&01 2umere reale 2 1>-1?
&#1 %r? la dispozi3ia profesorului
1
1?
EMETRUL II
>.
CALCUL
ALGE(RIC
12A
(6#"&1 Identificarea unor reguli de calcul
numeric sau algebric pentru simplificarea unor
calcule
(6$"&1 Utilizarea opera3iilor cu numere reale 5i
a propriet,3ilor acestora
(6&"&1 Aplicarea regulilor de calcul 5i folosirea
parantezelor 4n efectuarea opera3iilor cu numere
reale
(6#"&1 Identificarea unor reguli de calcul
numeric sau algebric pentru simplificarea unor
calcule
(6$"&1 Utilizarea opera3iilor cu numere reale 5i
a propriet,3ilor acestora
(6&"&1 Aplicarea regulilor de calcul 5i folosirea
parantezelor 4n efectuarea opera3iilor cu numere
reale
&$1 (alcule cu numere reale reprezentate prin litere:
adunare@sc,dere : reducerea termenilor asemenea
1 1
&&11 (alcule cu numere reale reprezentate prin
litere: 4nmul3ire@ 4mp,r3ire
1 1
&-1 (alcule cu numere reale reprezentate prin litere:
ridicare la putere
1 2
&!1Aormule de calcul prescurtat
( )
$ $ $
$ b ab a b a + = ,
R b a , 1 2
&/1 Aormule de calcul prescurtat
( )( )
$ $
b a b a b a = + ,
R b a ,
1 3
&*1Descompuneri 4n factori utiliz7nd metoda
factorului comun1
1 3
&)1 Descompuneri 4n factori utiliz7nd formulele de
calcul prescurtat1
2 4
&'1 Descompuneri 4n factori utiliz7nd gruparea
termenilor
1 5
&-1Ecua3ii de forma a x =
$
, unde
+
Q a
1 5
&!1Exerci ii recapitulative
1 6
&/1Prob, de evaluare 1 6
?.
ECUAII
I
INECUAII
?A
(6$"&1 Utilizarea opera3iilor cu numere reale 5i
a propriet,3ilor acestora 4n rezolvarea unor
ecua3ii 5i inecua3ii
(6-"&1 Redactarea rezolv,rii ecua3iilor 5i a
inecua3iilor studiate 4n mul3imea numerelor
reale
(6!"&1 %b3inerea unor inegalit,3i ecBivalente
prin operare 4n ambii membri
(6/"&1 .ranspunerea unei situa3iiproblem, 4n
limba8ul ecua3iilor 5i@sau al inecua3iilor,
rezolvarea problemei ob3inute 5i interpretarea
rezultatului
&*1Propriet,3i ale rela3iei de egalitate 4n mul3imea
numerelor reale
1 >
&)1 Ecua ii de forma ax=b>0, aR D b R:
mul imea solu iilor unei ecua ii: ecua ii ecBivalente:
rezolvarea de ecua ii1
2 >-?
&'1Propriet,3i ale rela3iei de inegalitate ,, pe
mul3imea numerelor reale
1 ?
-01Inecua3ii de forma ax + b >0 (<, , ),
R b a ,
cu Z x
1 C

-#1Probleme care se rezolv, cu a8utorul ecua3iilor 5i
inecua3iilor
1 C
-$1 Exerci3ii 5i probleme recapitulative
1 10
-&1 Prob, de evaluare 1 10
C
L;$)a), s$)#sa
s,5,s/)#ala
3A
--1Pregatirea lucrarii scrise
2 11
-!1+ucrare scrisa
1 12
ELEMENTE
"E
ORGANI7ARE
A "ATELOR
>A
(6#"-1 Identificarea unor coresponden3e 4ntre
diferite reprezent,ri ale acelora5i date
(6$"-1 Reprezentarea unor date sub form, de
grafice, tabele sau diagrame statistice 4n vederea
4nregistr,rii, prelucr,rii 5i prezent,rii acestora
(6&"-1 Alegerea metodei adecvate de rezolvare
a problemelor 4n care intervin dependen3e
func3ionale sau calculul probabilit,3ilor
(6-"-1 (aracterizarea 5i descrierea unor
elemente geometrice 4ntr"un sistem de axe
ortogonale
(6!"-1 Analizarea unor situa3ii practice cu
a8utorul elementelor de organizare a datelor
(6/"-1 .ranspunerea unei rela3ii dintr"o form,
4n alta
-/1Produsul cartezian a dou, mul3imi nevide1
Reprezentarea punctelor 4n plan cu a8utorul
sistemului de axe ortogonale a unor perecBi de
numere 4ntregi1
1 12
-*1Reprezentarea punctelor 4n plan cu a8utorul
sistemului de axe ortogonale: distan3a dintre $
puncte
1 13
-)1Reprezentarea 5i interpretarea unor dependen3e
func3ionale prin tabele, diagrame 5i grafice 1 13
-)1Probabilitatea realiz,rii unor evenimente 1 14
-'1Exerci ii recapitulative 2 14-15
!01Prob, de evaluare
1 15
C
R,$a%#/;la),
+#&ala
4A
!&1 2umere reale1 2umere rationale 1 16
!-1 (alcul algebric 1 16
!!1 Ecuatii si inecuatii 1 1>
!/1 %ra la dispozitia profesorului 1 1>
Avizat: Avizat:
Director: Responsabil comisie metodica:

PLANIFICARE ANUAL
CLAA a VII! a
ANUL COLAR 2013 ! 2014
"#s$#%l#&a' MATEMATIC - GEOMETRIE
P)*+,s*)' OANA ! M"LINA -AG.TE
U&#/a/,a 0, 1&234356&/' COALA GIMNA7IAL 8ALE9AN"RU IOAN CU7A:
N;5a) 0, *), %, sa%/a5a&3' 2 *),
N;53) s3%/356&#' 35
N;53) *), a&&;al' 35<2=>0
N).
C)/.
U&#/a/,a 0, 1&234a),
N;53) 0, *),
,5. I ,5. II T*/al
1 Recapitulare initiala ! " !
2 Patrulatere #0 " #0
3 Arii ! " !
4
;egmente proportionale
.eorema lui .Bales
$
*
"
$
*
5 Asemanarea triungBiurilor " / /
6 Relatii metrice in triungBiul dreptungBic " ' '
> Elemente de trigonometrie " ! !
?
(ercul " & &
Poligoane regulate " ! !
C +ucr,ri scrise & & /
10 Recapitulare final, - & *
.otal ore pe semesteru &/ &- *0
.otal ore anual *0
PLANIFICARE CALEN"ARITICA - GEOMETRIE
CLAA a VII- a
2 *), sa%/a5a&al
N).
C)/.
U&#/a/,a 0, 1&234a), C*5%,/,&4, s%,$#+#$, C*&4#&;/;)#
N).
O),
T,)5,&
EMETRUL I
1. RECAPITULAREA
I CONOLI"AREA
CUNO TIN ELOR
"IN CLAA AVI-A
5A
#1 Dreapta1 UngBiuri
1 1
$1 (ongruen3a triungBiurilor 1 1
&1 Perpendicularitate1 Paralelism 1 2
-1 Propriet,3i ale triungBiurilor 1 2
!1Evaluare initiala
1 3
2.
PATRULATERE
10A
(6#"!1 Recunoa5terea 5i descrierea
patrulaterelor 4n configura3ii geometrice
date
(6$"!1 Identificarea patrulaterelor
particulare utiliz7nd propriet,3i precizate
(6&"!1 Utilizarea propriet,3ilor calitative 5i
metrice ale patrulaterelor 4n rezolvarea unor
probleme
(6-"!1 Exprimarea prin reprezent,ri
geometrice a no3iunilor legate de patrulatere
(6/"!1 Interpretarea informa3iilor deduse
din reprezent,ri geometrice 4n corela3ie cu
anumite situa3ii practice
/1Patrulater convex";uma m,surilor ungBiurilor
unui patrulater convex1
1 3
*1Paralelogramul: propriet,3i 1 4
)1DreptungBiul: propriet,3i
1 4
'1Rombul: propriet,3i 1 5
#01P,tratul: propriet,3i 1 5
##1 Probleme recapitulative 1 6
#$1 .rapezul, clasificare: trapezul isoscel:
propriet,3i
2 6->
#&1Probleme recapitulative 1 >
#-1Prob, de evaluare
1 ?
3.
ARII
5A
(6&"!1 Utilizarea propriet,3ilor calitative 5i
metrice ale patrulaterelor 4n rezolvarea unor
probleme
(6!"!1 Alegerea reprezent,rilor geometrice
adecvate 4n vederea optimiz,rii calculelor
de lungimi de segmente , de m,suri de
ungBiuri 5i arii
#!1Aria unui triungBi1Exercitii1 2 ?-C
#/1 Ariile patrulaterelor
2 C-10
#*1Evaluare sumativa 1 10
4.
L;$)a), s$)#s3
3A
#)1 Preg,tirea lucr,rii scrise 2 11
#'1 +ucrare scrisa1 1 12
,E5,&/,
%)*%*)4#*&al,
2A
Utilizarea no3iunii de paralelism pentru
caracterizarea local, a unei configura3ii
geometrice date
Exprimarea propriet,3ilor figurilor
geometrice Csegmente, triungBiuri,
patrulatereD 4n limba8 matematic
$01;egmente propor3ionale: 1 12
$#1 .eorema paralelelor ecBidistante1 <mp,r3irea
unui segment 4n p,r3i propor3ionale cu
numereCsegmanteD date1
1 13
5
TEOREMA
LUI
TFALE
>A
(6-"/1 Exprimarea propriet,3ilor figurilor
geometriceCsegmente, triungBiuri,
patrulatereD 4n limba8 matematic
(6&"/1 Utilizarea no3iunii de paralelism
pentru caracterizarea local, a unei
configura3ii geometrice
$$1.eorema lui .BalesCf,r, demonstra3ieD 1 13
$&1.eorema reciproc, a teoremei lui .Bales 1 14
$-1 +inia mi8locie 4n triungBi: propriet,3i: centrul de
greutate al unui triungBi
2 14-15
$!1+inia mi8locie 4n trapez: propriet,3i 1 15
$/1 Rezolv,ri de probleme1 1 16
$*1Prob, de evaluare 1 16
6.
R,$a%#/;la),
4A
$)1 Patrulatere 1 1>
$'1 Arii 1 1>
&01 .eorema lui .Bales 1 1?
&#1 %ra la dispozitia profesorului 1 1?
EMETRUL II
>.
AEMNAREA
TRIUNGFIURILOR
6A
(6#"/1 Identificarea perecBilor de
triungBiuri asemenea 4n configura3ii
geometrice date
(6$"/1 ;tabilirea rela3iei de asem,nare 4ntre
dou, triungBiuri prin metode diferite
(6!"/1 Interpretarea asem,n,rii
triungBiurilor 4n corela3ie cu propriet,3i
calitative 5i@sau metrice
(6/"/1 Aplicarea asem,n,rii triungBiurilor
4n rezolvarea unor probleme matematice sau
practice
&$1 .riungBiuri asemenea 1 1
&&1.eorema fundamental, a asem,n,rii 1 1
&-1(riterii de asem,nare a triungBiurilor 2 2
&!1Probleme 1 3
&/1Proba de evaluare 1 3
?. (6#"*1 Recunoa5terea 5i descrierea
elementelor unui triungBi dreptungBic 4ntr"o
&*1Proiec3ii ortogonale pe o dreapt, 1 4
&)1.eorema 4n,l3imii 1 4
configura3ie geometric, dat,
(6$"*1 Aplicarea rela3iilor metrice 4ntr"un
&'1.eorema catetei 1 5
-01.eorema lui Pitagora 2 5-6
RELAII METRICE
.N TRIUNGFIUL
"REPTUNGFIC
CA
triungBi dreptungBic pentru determinarea
unor elemente ale acestuia
(6&"*1 Deducerea rela3iilor metrice 4ntr"un
triungBi dreptungBic
(6-"*1 Exprimarea, 4n limba8 matematic, a
perpendicularit,3ii a dou, drepte prin rela3ii
metrice
-#1 .eorema reciproc, a teoremei lui Pitagora 1 6
-$1 Probleme recapitulative 2 >
-&1 Prob, de evaluare 1 ?
C.
ELEMENTE "E
TRIGONOMETRIE
5A
(6!"*1 Interpretarea perpendicularit,3ii 4n
rela3ie cu rezolvarea triungBiului
dreptungBic
(6/"*1 .ranspunerea rezultatelor ob3inute
prin rezolvarea unor triungBiuri
dreptungBice la situa3ii problem, date
--1 2o3iuni de trigonometrie 4n triungBiul
dreptungBic: sinusul, cosinusul, tangenta,
cotangenta unui ungBi ascu3itG folosirea tabelului
pentru ungBiurile de &0
0
, -!
0
, /0
0
1
2 ?-C
-!1 Rezolvarea triungBiului dreptungBic 2 C-10
-/1Prob, de evaluare 1 10
10.
L;$)a), s,5,s/)#ala
3A
-*1 Pregatirea lucrarii scrise
2 11
-)1 +ucrare scrisa 1 12
11.
CERCUL
3A
(6#")1 Recunoa5terea 5i descrierea
elementelor unui cerc, 4ntr"o configura3ie
geometric, dat,
(6$")1 (alcularea unor lungimi de
segmente 5i m,suri de ungBiuri utiliz7nd
metode adecvate 4n configura3ii geometrice
care con3in un cerc
-'1 (ercul: defini3ie,: elemente 4n cerc: centru, raz,,
coard,, diametru, arc: interior, exterior: discul1
UngBi la centru: m,surarea arcelor: arce
congruente1 Probleme.
1 12
!01(oarde 5i arce 4n cerc Cla arce congruente
corespund coarde congruente, 5i reciproc:
proprietatea diametrului perpendicular pe o coard,:
proprietatea arcelor cuprinse 4ntre coarde paralele:
proprietatea coardelor egal dep,rtate de centruD1
1 13
!#1UngBi 4nscris 4n cerc: triungBi 4nscris 4n cerc:
triungBi circumscris unui cerc 1 13
POLIGOANE
REGULATE
5A
(6&")1 Utilizarea informa3iilor oferite de o
configura3ie geometric, pentru deducerea
unor propriet,3i ale cercului
(6-")1 Exprimarea propriet,3ilor
elementelor unui cerc 4n limba8 matematic
(6!")1 Deducerea unor propriet,3i ale
!$1 Poligoane regulate 1 14
!&1(alculul elementelor Clatur,, apotem,, arie,
perimetruD 4n urm,toarele poligoane regulate:
triungBi
ecBilateral, p,trat, Bexagon regulat
2 14-15
!-1+ungimea cercului 5i aria discului 1 15
cercului 5i ale poligoanelor regulate
folosind reprez,nt,ri geometrice 5i no3iuni
studiate
(6/")1 Interpretarea informa3iilor con3inute
4n probleme practice legate de cerc 5i de
poligoane regulate
!!1Prob, de evaluare 1 16
12.
R,$a%#/;la),a s#
$*&s*l#0a),a
$;&*s/#&/,l*)
3A
!/1 Patrulatere, asem,nare 1 16
!*1 Relatii metrice in triungBil dreptungBic 1 1>
!)1 (ercul 5i poligoanele regulate
1 1>

S-ar putea să vă placă și