Sunteți pe pagina 1din 27

Legea 49/2011 privind regimul ariilor naturale protejate

Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului 57/2007


privind regimul ariilor naturale protejate, on!ervarea "abitatelor naturale, a
#orei $i %aunei !lbatie&
'onitorul O(ial 2)2 din 1* +prilie 2011
+tul 49 din 07 +prilie 2011
,mitent- .arlamentul /om0niei
.arlamentul /omaniei adopta pre1enta lege&
+/2& 3
4e aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr& 57 din 20 iunie 2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, on!ervarea "abitatelor naturale, a #orei !i
%aunei !albatie, publiata in 'onitorul O(ial al /omaniei, .artea 3, nr& 442 din 29
iunie 2007, u modi(arile !i ompletarile ulterioare, u urmatoarele modi(ari !i
ompletari-
1& La artiolul 4, puntul 4 !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
54& tipuri de "abitate naturale prioritare 6 tipurile de "abitate naturale in periol
de di!paritie, pentru a aror on!ervare 7omunitatea ,uropeana are o
re!pon!abilitate partiulara, tinand ont de proportia arealului lor natural de
ra!pandire&
+e!te tipuri de "abitate !unt indiate printr6un a!teri! in ane8a nr& 295&
2& La artiolul 4 puntul 7, litera d: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5d: endemie, !peiile de plante/animale are !e ga!e! e8lu!iv intr6o
regiune/loatie !i are nee!ita o atentie partiulara datorita arateri!tiilor
"abitatului lor !i/!au impatului potential al e8ploatarii ae!tora a!upra !tarii lor
de on!ervare95&
*& La artiolul 4, puntul 12 !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
512& arie !peiala de on!ervare 6 !itul de importanta omunitara de!emnat
printr6un at !tatutar, admini!trativ !i/!au ontratual in are !unt apliate
ma!urile de on!ervare nee!are mentinerii !au de re%aere la o !tare de
on!ervare %avorabila a "abitatelor naturale !i/!au a populatiilor !peiilor de
intere! omunitar pentru are !itul e!te de!emnat95&
4& La artiolul 4, dupa puntul 12 !e introdue un nou punt, puntul 12;1, u
urmatorul uprin!-
512;1& arii de protetie !peiala avi%auni!tia 6 ariile naturale protejate ale
aror !opuri !unt on!ervarea, mentinerea !i, aolo unde e!te a1ul, re%aerea la
o !tare de on!ervare %avorabila a !peiilor de pa!ari !i a "abitatelor !pei(e,
de!emnate pentru protetia de pa!ari migratoare, mai ale! a elor preva1ute in
ane8ele nr& * !i 4 +95&
5& La artiolul 4, puntele 1), 17, 1<, 21, 25, 2<, 29, *0 !i *1 !e modi(a !i vor
avea urmatorul uprin!-
51)& bun al patrimoniului natural 6 omponenta patrimoniului natural are
nee!ita un regim !peial de protetie, on!ervare !i utili1are durabila in vederea
mentinerii in bene(iul generatiilor pre1ente !i viitoare9
17& pei!aj 6 1ona pereputa de atre populatie a avand arateri!tii !pei(e
re1ultate in urma atiunii !i interatiunii %atorilor naturali !i/!au umani9
1<& arie naturala protejata 6 1ona tere!tra !i/!au avatia in are e8i!ta !peii
de plante !i animale !albatie, elemente !i %ormatiuni biogeogra(e, pei!agi!tie,
geologie, paleontologie, !peologie !au de alta natura, u valoare eologia,
!tiinti(a ori ulturala deo!ebita, are are un regim !peial de protetie !i
on!ervare, !tabilit on%orm prevederilor legale9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
21& retea nationala de arii naturale protejate 6 an!amblul ariilor naturale
protejate, de intere! national, omunitar !i international9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
25& !peii protejate 6 orie !peii de #ora !i %auna !albatia are bene(ia1a de
un !tatut legal de protetie9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2<& 1onare interna a ariilor naturale protejate 6 de(nirea !i delimitarea de 1one
in interiorul ariilor naturale protejate on%orm prevederilor pre1entei ordonante
de urgenta !i planurilor de management, in are !e !tabile! ma!uri !peiale de
management !i !e reglementea1a ativitatile umane in on%ormitate u
obietivele pentru are a %o!t de!emnata aria naturala protejata9
29& ativitati u impat negativ !emni(ativ din veinatatea ariilor naturale
protejate !i/!au oridoarelor eologie 6 ativitati din a%ara limitei unei arii
naturale protejate are pot genera un impat negativ !emni(ativ a!upra
"abitatelor naturale !au !peiilor !albatie pentru are au %o!t de!emnate9
*0& omunitati loale 6 omunitatile umane !ituate in interiorul !au in
veinatatea ariei naturale protejate !i/!au are detin proprietati ori de!%a!oara
diver!e ativitati pe teritoriul !au in veinatatea ariei naturale protejate9
*1& ativitati traditionale 6 ativitatile de utili1are durabila a re!ur!elor naturale
!i !pei(e 1onei re!petive de atre omunitatile loale, are au !tat la ba1a
de1voltarii omunitatii de6a lungul timpului !i nu a%etea1a obietivele de
on!ervare a biodiver!itatii95&
)& La artiolul 4, dupa puntul *1 !e introdu opt noi punte, puntele *26*9,
u urmatorul uprin!-
5*2& turi!m !peologi !peiali1at 6 parurgerea unei pe!teri in e"ipe mii,
ondu!e de g"i1i agreati de admini!tratia/u!todele pe!terii !i dotate u
e"ipament ore!pun1ator, are utili1ea1a =daa e!te a1ul: doar amenajari
temporare pentru a!igurarea !igurantei partiipantilor9
**& reon!trutie eologia 6 re%aerea eo!i!temelor naturale %undamentale !i
mentinerea !au re%aerea eo!i!temelor on%orm obietivelor ariei naturale
protejate9
*4& plan de management al ariei naturale protejate 6 doumentul are de!rie
!i evaluea1a !ituatia pre1enta a ariei naturale protejate, de(ne!te obietivele,
prei1ea1a atiunile de on!ervare nee!are !i reglementea1a ativitatile are !e
pot de!%a!ura pe teritoriul ariilor, in on%ormitate u obietivele de management&
.lanul de management !e aproba in on%ormitate u prevederile pre1entei
ordonante de urgenta9
*5& regulament al ariei naturale protejate 6 doumentul in are !e inlud toate
prevederile legate de ativitatile umane permi!e !i modul lor de aprobare,
preum !i ativitatile re!tritionate !au inter1i!e pe teritoriul ariei naturale
protejate9
*)& modalitate de admini!trare a ariei naturale protejate 6 %elul in are !e
a!igura managementul unei arii naturale protejate, re!petiv prin !truturi de
admini!trare !peial on!tituite !au prin u!to1i, dupa a19
*7& admini!trator al ariei naturale protejate 6 orie per!oana (1ia !au juridia
are admini!trea1a arii naturale protejate, on%orm prevederilor pre1entei
ordonante de urgenta9
*<& oordonare metodologia 6 !prijin aordat de autoritatea publia entrala
pentru protetia mediului !i padurilor !au de alte autoritati in vederea
admini!trarii ariilor naturale protejate9
*9& omanagement 6 atul de admini!trare al unei arii naturale protejate de
atre autoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor in
parteneriat u di%erite entitati&5
7& La artiolul 5, alineatul =4: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5=4: 7ategoriile de arii naturale protejate preva1ute la alin& =1: lit& a:6: !e pot
modi(a !i ompleta prin "otarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publie
entrale pentru protetia mediului !i padurilor, u avi1ul +ademiei /omane,
luandu6!e in on!iderare reomandarile organi1atiilor internationale autori1ate&5
<& La artiolul < alineatul =1:, literele a:, b: !i : !e modi(a !i vor avea
urmatorul uprin!-
5a: prin lege, pentru !iturile naturale ale patrimoniului natural univer!al9
b: prin "otarare a Guvernului, pentru re1ervatii !tiinti(e, paruri nationale,
monumente ale naturii, re1ervatii naturale, paruri naturale, 1one umede de
importanta internationala, re1ervatii ale bio!%erei, geoparuri, arii !peiale de
on!ervare, arii de protetie !peiala avi%auni!tia9
: prin ordin al onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia
mediului !i padurilor, pentru !iturile de importanta omunitara, u avi1ul
+ademiei /omane95&
9& La artiolul <, alineatele =2: !i =*: !e modi(a !i vor avea urmatorul uprin!-
5=2: .ropunerile pentru in!tituirea regimului de arie naturala protejata !e pot
%ae din initiativa oriarei per!oane (1ie !au juridie !i !e inaintea1a autoritatii
publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor, in vederea promovarii
atului normativ de de!emnare a ae!tora&
=*: +utoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor !tabile!te
li!ta !iturilor de importanta omunitara !i a ariilor de protetie !peiala
avi%auni!tia, pe are o tran!mite 7omi!iei ,uropene&5
10& +rtiolul 9 !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& 9& 6 .entru urgentarea ma!urilor de protetie !i on!ervare e !e impun,
regimul de arie naturala protejata din ategoriile preva1ute la art& 5 alin& =1: lit& a:
!i b:, preum !i pentru ariile !peiale de on!ervare !i ariile de protetie !peiala
avi%auni!tia preva1ute la art& 5 alin& =1: lit& : !e poate in!titui, u arater
provi1oriu, in ba1a doumentatiei preva1ute la art& 11 alin& =1:, =*: !i =5:, prin
ordin al onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i
padurilor, pana la delarare, on%orm prevederilor pre1entei ordonante de
urgenta&5
11& +rtiolul 10 !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& 10& 6 'odul de on!tituire a ariilor naturale protejate va lua in on!iderare
intere!ele omunitatilor loale, inurajandu6!e mentinerea pratiilor !i
uno!tintelor traditionale loale in valori(area ae!tor re!ur!e in bene(iul
omunitatilor loale&5
12& La artiolul 11 alineatul =1:, litera b: !e modi(a !i va avea urmatorul
uprin!-
5b: doumentatia artogra(a u limitele ariei naturale protejate, u
evidentierea ategoriilor de %olo!inta a terenurilor95&
1*& La artiolul 11 alineatul =1:, dupa litera b: !e introdu doua noi litere,
literele b;1: !i b;2:, u urmatorul uprin!-
5b;1: !upra%ata !i !ituatia juridia a terenurilor, u prei1area proprietarilor la
data in(intarii ariei9
b;2: "otararile on!iliului omunal, ora!ene!, muniipal !au judetean, dupa
a1, de avi1are a !upra%etei admini!trative e va urma !a %aa parte din aria
naturala protejata95&
14& La artiolul 11, alineatele =2: !i =*: !e modi(a !i vor avea urmatorul
uprin!-
5=2: >ormativul de ontinut al doumentatiei nee!are in vederea in!tituirii
regimului de arie naturala protejata de intere! national !e !tabile!te de atre
autoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor !i !e aproba
prin ordin al onduatorului ae!teia, in termen de 90 de 1ile de la data intrarii in
vigoare a pre1entei ordonante de urgenta&
=*: ?oumentatia nee!ara in vederea in!tituirii regimului de arie naturala
protejata de intere! omunitar trebuie !a uprinda-
a: @ormularul 4tandard >atura 2000, !tabilit de 7omi!ia ,uropeana prin ?ei1ia
97/2))/7, !i aprobat prin Ordinul mini!trului mediului !i go!podaririi apelor nr&
207/200) privind aprobarea ontinutului @ormularului 4tandard >atura 2000 !i a
manualului de ompletare a ae!tuia9
b: avi1ul +ademiei /omane&5
15& La artiolul 11, dupa alineatul =*: !e introdu patru noi alineate, alineatele
=4:6=7:, u urmatorul uprin!-
5=4: @ormularul 4tandard >atura 2000, preva1ut la alin& =*: lit& a: !e poate
modi(a !i ompleta prin ordin al onduatorului autoritatii publie entrale
pentru protetia mediului !i padurilor, pe ba1a reomandarilor 7omi!iei ,uropene&
=5: ?oumentatia nee!ara in vederea in!tituirii regimului de arie naturala
protejata de intere! international trebuie !a uprinda-
a: %undamentarea !tiinti(a a !itului patrimoniului natural univer!al, a 1onei
umede de importanta internationala, a geoparului !au a re1ervatiei bio!%erei,
dupa a19
b: doumentul prin are !e ate!ta reunoa!terea 1onei a arie naturala
protejata de intere! international de atre organi!mele internationale autori1ate9
: avi1ul +ademiei /omane&
=): >ormativul de ontinut !tandard nee!ar in vederea %undamentarii
!tiinti(e a in!tituirii regimului de arie naturala protejata de intere! international
!tabilite de atre organi!mele internationale autori1ate !e aproba prin ordin al
onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor,
in termen de 90 de 1ile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a
pre1entei ordonante de urgenta&
=7: >ormativul de ontinut !tandard preva1ut la alin& =): !e poate modi(a !i
ompleta prin ordin al onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia
mediului !i padurilor, pe ba1a reomandarilor organi!melor internationale
autori1ate&5
1)& La artiolul 14, alineatul =1: !e abroga&
17& La artiolul 14, alineatul =2: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5=2: 7oridoarele eologie !e !tabile! pe ba1a unor !tudii de !peialitate !i
!unt de!emnate prin ordin al onduatorului autoritatii publie entrale pentru
protetia mediului !i padurilor, u avi1ul +ademiei /omane&5
1<& La artiolul 14, dupa alineatul =2: !e introdu doua noi alineate, alineatele
=*: !i =4:, u urmatorul uprin!-
5=*: 2ipologia oridoarelor eologie, preum !i normativul de ontinut al
doumentatiei nee!are in vederea de!emnarii oridoarelor eologie !e !tabile!
prin ordin al onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia mediului
!i padurilor&
=4: 'a!urile de management pentru mentinerea %untiilor oridoarelor
eologie !e !tabile! prin ordinul preva1ut la alin& =*:&5
19& +rtiolul 15 !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& 15& 6 +riile naturale protejate !i oridoarele eologie vor ( evidentiate in
mod obligatoriu de atre +gentia >ationala de 7ada!tru !i .ubliitate 3mobiliara
in planurile nationale, 1onale !i loale de amenajare a teritoriului !i de urbani!m,
in planurile ada!trale !i in artile %uniare, preum !i de atre autoritatea publia
entrala pentru agriultura, in !i!temul in%ormati de identi(are a parelelor
=L.34:&5
20& La apitolul 33, titlul !etiunii a *6a !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
54,723A>,+ a *6a
+dmini!trarea retelei nationale de arii naturale protejate5
21& La artiolul 1), alineatele =2: !i =*: !e modi(a !i vor avea urmatorul
uprin!-
5=2: +dmini!trarea re1ervatiilor bio!%erei, a parurilor nationale, a parurilor
naturale !i, dupa a1, a geoparurilor, a !iturilor patrimoniului natural univer!al, a
1onelor umede de importanta internationala, a !iturilor de importanta
omunitara, a ariilor !peiale de on!ervare !i a ariilor de protetie !peiala
avi%auni!tia !e reali1ea1a de atre !truturi de admini!trare !peial on!tituite,
u per!onalitate juridia&
=*: /e1ervatiile !tiinti(e, re1ervatiile naturale, monumentele naturii !i, dupa
a1, geoparurile, !iturile patrimoniului natural univer!al, 1onele umede de
importanta internationala, !iturile de importanta omunitara, ariile !peiale de
on!ervare !i ariile de protetie !peiala avi%auni!tia are nu nee!ita !truturi
de admini!trare !peial on!tituite !e admini!trea1a prin preluare in u!todie,
potrivit art& 1< alin& =4:&5
22& La artiolul 1) alineatul =4:, literele b: !i : !e modi(a !i vor avea
urmatorul uprin!-
5b: intinderea ariei naturale protejate !i omple8itatea obietivelor de
management9
: apaitatea !tiinti(a !i te"nia !i po!ibilitatile (naniare nee!are atingerii
obietivelor de on!ervare&5
2*& La artiolul 17 alineatul =1:, litera a: !e modi(a !i va avea urmatorul
uprin!-
5a: autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor, pentru
ariile naturale protejate, delarate prin lege, prin "otarare a Guvernului !au prin
ordin al onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i
padurilor95&
24& La artiolul 17, alineatele =2: !i =*: !e abroga&
25& La artiolul 1<, alineatele =1: !i =4: !e modi(a !i vor avea urmatorul
uprin!-
5+rt& 1<& 6 =1: +dmini!trarea ariilor naturale protejate !i a elorlalte bunuri ale
patrimoniului natural a#ate in reteaua nationala de arii naturale protejate !e %ae,
potrivit legii, prin-
a: !truturi de admini!trare !peial on!tituite, u per!onalitate juridia, in
!ubordinea autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor9
b: !truturi de admini!trare !peial on!tituite, u per!onalitate juridia !i
a#ate in !ubordinea unor regii autonome, ompanii !i !oietati omeriale
nationale, autoritati ale admini!tratiei publie loale, !erviii de!entrali1ate ale
admini!tratiei publie entrale, in!titutii !tiinti(e de eretare !i de invatamant
din !etorul publi !i privat, mu1ee, organi1atii neguvernamentale, on!tituite
potrivit legii !i a#ate in oordonarea metodologia a autoritatii publie entrale
pentru protetia mediului !i padurilor9
: !truturi de admini!trare on!tituite in ba1a unor parteneriate publie !au
publi6private de omanagement, in are autoritatea publia entrala pentru
protetia mediului !i padurilor, prin diretia de !peialitate ori prin in!titutiile
!ubordonate, e!te partenera la %untionarea !truturilor de admini!trare9
d: per!oane (1ie !i juridie are au alitatea de u!tode !i !e a#a in
oordonarea metodologia a autoritatii publie entrale pentru protetia mediului
!i padurilor9
e: in!titutii din !ubordinea autoritatii publie entrale pentru protetia mediului
!i padurilor, delegate !peial in ae!t !op, pentru re1ervatiile !tiinti(e,
re1ervatiile naturale, monumentele naturii !i, dupa a1, geoparurile, !iturile de
importanta omunitara, ariile !peiale de on!ervare, ariile de protetie !peiala
avi%auni!tia !i elelalte bunuri ale patrimoniului natural !upu!e unui regim
!peial de protetie !i are nu au %o!t preluate in u!todie9
%: +dmini!tratia /e1ervatiei Bio!%erei C?elta ?unariiD, a#ata in !ubordinea
autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor, pentru
/e1ervatia Bio!%erei C?elta ?unariiD&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
=4: 'odul de atribuire a admini!trarii, re!petiv a u!todiei ariilor naturale
protejate !e !tabile!te printr6o metodologie are !e elaborea1a de autoritatea
publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor !i !e aproba prin ordin al
onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor&5
2)& La artiolul 19, alineatele =*: !i =5: !e modi(a !i vor avea urmatorul
uprin!-
5=*: 7omponenta !i regulamentul de organi1are !i %untionare a on!iliilor
on!ultative de admini!trare !e propun de atre admini!tratia ariei naturale
protejate !i !e aproba prin ordin al onduatorului autoritatii publie entrale
pentru protetia mediului !i padurilor&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
=5: 7omponenta on!iliilor !tiinti(e !e propune de atre admini!tratia ariilor
naturale protejate, u avi1ul +ademiei /omane, !i !e aproba de atre autoritatea
publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor, iar regulamentul de
organi1are !i %untionare a on!iliilor !tiinti(e !e !tabile!te, u avi1ul +ademiei
/omane, prin ordin al onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia
mediului !i padurilor, in mod unitar pentru toate ariile naturale protejate&5
27& La artiolul 19, dupa alineatul =5: !e introdue un nou alineat, alineatul =):,
u urmatorul uprin!-
5=): ,valuarea managementului ariilor naturale protejate are au !truturi de
admini!trare !peial on!tituite !e %ae el putin o data pe an de atre
autoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor, pe ba1a
rapoartelor intomite de !truturile de admini!trare !i avi1ate de on!iliile
!tiinti(e&5
2<& La artiolul 20, alineatele =1: !i =*: !e modi(a !i vor avea urmatorul
uprin!-
5+rt& 20& 6 =1: 7u!to1i pot ( per!oane (1ie !au juridie are au ali(area,
in!truirea !i mijloaele nee!are pentru a !tabili !i aplia ma!urile de protetie !i
on!ervare a bunurilor inredintate, on%orm onventiei de u!todie&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
=*: 'odalitatea in"eierii onventiilor de u!todie !i eliberarea legitimatiilor de
u!tode !unt in ompetenta de reglementare a autoritatii publie entrale pentru
protetia mediului !i padurilor&5
29& +rtiolul 21 !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& 21& 6 =1: .lanurile de management !i regulamentele ariilor naturale
protejate are au !truturi de admini!trare !peial on!tituite !e elaborea1a de
atre admini!tratorii ae!tora, prin on!ultarea on!iliilor on!ultative de
admini!trare, !e avi1ea1a de atre on!iliile !tiinti(e !i !e aproba prin "otarare a
Guvernului, la propunerea autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i
padurilor& 3n a1ul in are nu e8i!ta admini!tratori !au in !ituatia in are planurile
de management !unt elaborate in adrul unor proiete u (nantare
nationala/europeana, ae!tea pot ( elaborate !i de atre alte entitati, urmand !a
(e in!u!ite de atre admini!tratori/u!to1i in proe!ul elaborarii !i, re!petiv, al
aprobarii ae!tora&
=2: .entru ariile naturale protejate are nu nee!ita !truturi de admini!trare
!peial on!tituite, planurile de management !i regulamentele !e elaborea1a de
atre u!to1ii ae!tora, !e avi1ea1a de atre +gentia >ationala pentru .rotetia
'ediului/!truturile din !ubordinea ae!teia, dupa a1, !i !e aproba prin ordin al
onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor,
u avi1ul autoritatilor publie entrale intere!ate& 3n a1ul in are nu e8i!ta
u!to1i !au in !ituatia in are planurile de management !unt elaborate in adrul
unor proiete u (nantare nationala/europeana, ae!tea pot ( elaborate !i de alte
entitati, urmand !a (e in!u!ite de atre u!to1i, in proe!ul elaborarii !i,
re!petiv, al aprobarii ae!tora&
=*: 'a!urile preva1ute in planurile de management ale ariilor naturale
protejate !e elaborea1a a!t%el inat !a tina ont de onditiile eonomie, !oiale
!i ulturale ale omunitatilor loale, preum !i de partiularitatile regionale !i
loale ale 1onei, prioritate avand in!a obietivele de management ale ariei
naturale protejate&
=4: /e!petarea planurilor de management !i a regulamentelor e!te obligatorie
pentru admini!tratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritatile are
reglementea1a ativitati pe teritoriul ariilor naturale protejate, preum !i pentru
per!oanele (1ie !i juridie are detin !au are admini!trea1a terenuri !i alte
bunuri !i/!au are de!%a!oara ativitati in perimetrul !i in veinatatea ariei
naturale protejate&
=5: .lanurile de amenajare a teritoriului, ele de de1voltare loala !i nationala,
preum !i orie alte planuri de e8ploatare/utili1are a re!ur!elor naturale din aria
naturala protejata vor ( armoni1ate de atre autoritatile emitente u prevederile
planului de management&
=): +utoritatile loale !i nationale u ompetente !i re!pon!abilitati in
reglementarea ativitatilor din ariile naturale protejate !unt obligate !a in!tituie,
de omun aord u admini!tratorii ariilor naturale protejate !i, dupa a1, u
autoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor, ma!uri
!peiale pentru on!ervarea !au utili1area durabila a re!ur!elor naturale din ariile
naturale protejate, on%orm prevederilor planurilor de management&
=7: +riile naturale protejate de intere! omunitar !unt reate pentru impunerea
unor ma!uri !peiale in vederea on!ervarii unor "abitate naturale !i/!au !peii
!albatie de intere! omunitar& 3n a1ul !uprapunerii ariilor naturale protejate de
intere! omunitar u ariile naturale protejate de intere! national, !e va reali1a un
!ingur plan de management integrat, tinand ont de re!petarea ategoriei elei
mai re!tritive arii naturale protejate in 1onele de !uprapunere&5
*0& La artiolul 22, alineatele =1:6=4: !e modi(a !i vor avea urmatorul uprin!-
5+rt& 22& 6 =1: Eonarea interna a parurilor nationale !i naturale !e %ae prin
planul de management, are e!te aprobat de autoritatea publia entrala pentru
protetia mediului !i padurilor, prin de(nirea !i delimitarea, dupa a1, a 1onelor
de protetie !trita, a 1onelor de protetie integrala, a 1onelortampon !i a 1onelor
de de1voltare durabila a ativitatilor umane& 2ermenul pentru elaborarea planului
de management e!te de ma8imum 2 ani de la !emnarea ontratului de
admini!trare&
=2: Eonele u protetie !trita !unt 1onele din parurile nationale !i naturale,
de mare importanta !tiinti(a, e uprind atat re1ervatii !tiinti(e, at !i 1one
!albatie in are nu au e8i!tat interventii antropie !au nivelul ae!tora a %o!t
%oarte redu!&
=*: 3n 1onele preva1ute la alin& =2: !e inter1ie de!%a!urarea oriaror ativitati
umane, u e8eptia ativitatilor de eretare, eduatie eologia, ativitati de
eoturi!m, u limitarile de!ri!e in planurile de management&
=4: Eonele de protetie integrala uprind ele mai valoroa!e bunuri ale
patrimoniului natural din interiorul parurilor nationale !i naturale&5
*1& La artiolul 22 alineatul =):, partea introdutiva !e modi(a !i va avea
urmatorul uprin!-
5=): .rin e8eptie de la prevederile alin& =5:, in 1onele de protetie integrala, in
a%ara perimetrelor re1ervatiilor !tiinti(e, !e pot de!%a!ura urmatoarele
ativitati-5&
*2& La artiolul 22 alineatul =):, litera e: !e abroga&
**& La artiolul 22 alineatul =):, literele %:, g: !i i: !e modi(a !i vor avea
urmatorul uprin!-
5%: interventiile in !opul reon!trutiei eologie a eo!i!temelor naturale !i al
reabilitarii unor eo!i!teme neore!pun1atoare !au degradate, u avi1ul
admini!tratiei ariei naturale protejate, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti(, !i
aprobate de atre autoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i
padurilor9
g: atiunile de inlaturare a e%etelor unor alamitati, u avi1ul admini!tratiei
ariei naturale protejate, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti(, u aprobarea
autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor& 3n a1ul in are
alamitatile a%etea1a !upra%ete de padure, atiunile de inlaturare a e%etelor
ae!tora !e %a u avi1ul admini!tratiei, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti(, !i u
aprobarea autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
i: atiunile de ombatere a inmultirii in ma!a a daunatorilor %ore!tieri, are
nee!ita evauarea materialului lemno! din padure, in a1ul in are apar %oare
de inmultire, u avi1ul admini!tratiei, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti(, u
aprobarea autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor&5
*4& La artiolul 22, dupa alineatul =7: !e introdue un nou alineat, alineatul
=7;1:, u urmatorul uprin!-
5=7;1: 3n 1onele6tampon, re!petiv in 1onele de on!ervare durabila !i de
management durabil e!te inter1i!a reali1area de on!trutii noi, u e8eptia elor
e !erve! !trit admini!trarii ariei naturale protejate !au ativitatilor de
eretare !tiinti(a ori a elor de!tinate a!igurarii !igurantei nationale !au
prevenirii unor alamitati naturale&5
*5& La artiolul 22 alineatul =<:, literele e:6": !e modi(a !i vor avea urmatorul
uprin!-
5e: interventiile pentru mentinerea "abitatelor in vederea protejarii anumitor
!peii, grupuri de !peii !au omunitati biotie are on!tituie obietul protetiei,
u aprobarea autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor, u
avi1ul admini!tratiei ariei naturale protejate, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti(,
a planului de atiune provi1oriu, elaborat !i valabil pana la intrarea in vigoare a
planului de management9
%: interventiile in !opul reon!trutiei eologie a eo!i!temelor naturale !i al
reabilitarii unor eo!i!teme neore!pun1atoare !au degradate, u avi1ul
admini!tratiei ariei naturale protejate, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti(,
aprobate de atre autoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i
padurilor9
g: atiunile de inlaturare a e%etelor unor alamitati, u avi1ul admini!tratiei
ariei naturale protejate, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti( !i, ulterior, u
aprobarea autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor& 3n
a1ul in are alamitatile a%etea1a !upra%ete de padure, atiunile de inlaturare a
e%etelor ae!tora !e %a u avi1ul admini!tratiei ariei naturale protejate, in ba1a
"otararii on!iliului !tiinti(, aprobate ulterior de atre autoritatea publia
entrala pentru protetia mediului !i padurilor9
": ativitatile de protetie a padurilor, atiunile de prevenire a inmultirii in
ma!a a daunatorilor %ore!tieri, are nee!ita evauarea materialului lemno! din
padure in antitati are depa!e! prevederile amenajamentelor, !e %a u avi1ul
admini!tratiei ariei naturale protejate, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti( !i,
ulterior, u aprobarea autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i
padurilor95&
*)& La artiolul 22 alineatul =<:, dupa litera j: !e introdue o noua litera, litera
F:, u urmatorul uprin!-
5F: ativitati traditionale de utili1are a re!ur!elor regenerabile, prin
introduerea de te"nologii u impat redu!&5
*7& La artiolul 22 alineatul =9:, literele e:6": !i m: !e modi(a !i vor avea
urmatorul uprin!-
5e: interventiile pentru mentinerea "abitatelor in vederea protejarii anumitor
!peii, grupuri de !peii !au omunitati biotie are on!tituie obietul protetiei,
u aprobarea planului de atiune provi1oriu de atre autoritatea publia entrala
pentru protetia mediului !i padurilor, u avi1ul admini!tratiei ariei naturale
protejate, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti( !i valabil pana la intrarea in vigoare
a planului de management9
%: interventiile in !opul reon!trutiei eologie a eo!i!temelor naturale !i al
reabilitarii unor eo!i!teme neore!pun1atoare !au degradate, u avi1ul
admini!tratiei ariei naturale protejate, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti(,
aprobate de atre autoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i
padurilor9
g: atiunile de inlaturare a e%etelor unor alamitati, u avi1ul admini!tratiei
ariei naturale protejate, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti( !i, ulterior, u
aprobarea autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor& 3n
a1ul in are alamitatile a%etea1a !upra%ete de padure, atiunile de inlaturare a
e%etelor ae!tora !e %a u avi1ul admini!tratiei ariei naturale protejate, in ba1a
"otararii on!iliului !tiinti(, aprobate ulterior de atre autoritatea publia
entrala pentru protetia mediului !i padurilor9
": ativitatile de protetie a padurilor, atiunile de prevenire a inmultirii in
ma!a a daunatorilor %ore!tieri, are nee!ita evauarea materialului lemno! din
padure in antitati are depa!e! prevederile amenajamentelor, in ba1a "otararii
on!iliului !tiinti( !i, ulterior, u aprobarea autoritatii publie entrale pentru
protetia mediului !i padurilor9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
m: ativitati de vanatoare u avi1area otelor de reolta !i a atiunilor de
vanatoare de atre admini!tratorul ariei naturale protejate& +vi1area otelor de
reolta de atre admini!tratorul ariei naturale protejate !e %ae in ba1a "otararii
on!iliului !tiinti(95&
*<& La artiolul 22 alineatul =11:, dupa litera ": !e introdue o noua litera, litera
i:, u urmatorul uprin!-
5i: ativitati de on!trutii/inve!titii, u avi1ul admini!tratorilor ariilor naturale
protejate pentru (eare obietiv, on%orme planurilor de urbani!m legal
aprobate&5
*9& +rtiolul 2* !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& 2*& 6 =1: 3n re1ervatiile !tiinti(e !unt inter1i!e orie ativitati umane, u
e8eptia ativitatilor de eretare, u limitarile de!ri!e in planurile de
management, u aordul +ademiei /omane !i al admini!tratorului ariei naturale
protejate&
=2: 3n re1ervatiile naturale nu !unt permi!e ativitati de utili1are a re!ur!elor
naturale& .rin e8eptie, !unt permi!e numai aele interventii are au drept
!opuri protejarea, promovarea !i a!igurarea ontinuitatii e8i!tentei obietivelor
pentru are au %o!t on!tituite, preum !i unele ativitati de valori(are durabila
a anumitor re!ur!e naturale&5
40& La artiolul 2), alineatele =1:, =2: !i =4: !e modi(a !i vor avea urmatorul
uprin!-
5+rt& 2)& 6 =1: .entru terenurile din arii naturale protejate detinute in regim de
proprietate privata !au one!ionate, proprietarii ori one!ionarii vor primi
ompen!atii pentru re!petarea prevederilor re!tritive din planul de
management al ariei naturale protejate ori pentru ma!urile de on!ervare
in!tituite potrivit alin& =2:& 'odalitatea de !oliitare, de alul !i de aordare a
ompen!atiilor !e !tabile!te prin "otarare a Guvernului, initiata de autoritatea
publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor, in termen de 90 de 1ile de
la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a pre1entei ordonante de urgenta&
7ompen!atiile !e vor aorda inepand u data intrarii in vigoare a legii de
aprobare a pre1entei ordonante de urgenta&
=2: .ana la aprobarea planurilor de management, potrivit prevederilor art& 21
alin& =1: !i =2:, admini!tratorii ariilor naturale protejate re!petive au obligatia !a
!tabilea!a un !et de ma!uri de on!ervare, pentru are e!te nee!ara aordarea
de ompen!atii, !i !a tran!mita ae!te in%ormatii autoritatii publie entrale
pentru protetia mediului !i padurilor, in termen de ) luni de la preluarea
admini!trarii ariei naturale protejate&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
=4: 4utirea de la plata impo1itului pe teren !e aorda in ba1a unei on(rmari
emi!e de admini!tratia ariei naturale protejate !au de autoritatea publia
entrala pentru protetia mediului !i padurilor&5
41& +rtiolul 27 !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& 27& 6 =1: 4oaterea de(nitiva !au temporara din iruitul agriol ori !ilvi
de terenuri de pe ra1a ariei naturale protejate de intere! national/international,
u e8eptia elor a#ate in 1onele de de1voltare durabila, !e poate %ae numai
pentru obietive are vi1ea1a a!igurarea !euritatii nationale, a!igurarea
!euritatii, !anatatii oamenilor !i animalelor !au pentru obietivele de!tinate
eretarii !tiinti(e !i bunei admini!trari a ariei naturale protejate&
=2: .entru orie plan !au proiet are nee!ita !oaterea de(nitiva ori
temporara din iruitul agriol !au !ilvi de terenuri de pe ra1a ariei naturale
protejate de intere! omunitar, are nu !e !uprapune u alte ategorii de arii
naturale protejate, aea!ta !e %ae u re!petarea prevederilor art& 2<&
=*: 4oaterea de(nitiva !au temporara din iruitul agriol ori !ilvi de terenuri
de pe ra1a ariei naturale protejate, on%orm prevederilor alin& =1:, !e %ae de atre
autoritatea publia entrala pentru agriultura !au, dupa a1, de atre autoritatea
publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor, in ba1a atelor de
reglementare emi!e de autoritatile ompetente pentru protetia mediului&
=4: .entru protetia patrimoniului natural !i a pei!ajului, autoritatile
admini!tratiei publie entrale u re!pon!abilitati in domeniul amenajarii
teritoriului, urbani!mului, mediului !i de1voltarii durabile elaborea1a un
regulament6adru de urbani!m pentru /e1ervatia Bio!%erei C?elta ?unariiD, are
!e aproba prin "otarare a Guvernului&5
42& +rtiolul 2< !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& 2<& 6 =1: 4unt inter1i!e ativitatile din perimetrele ariilor naturale protejate
de intere! omunitar are pot !a genere1e poluarea !au deteriorarea "abitatelor,
preum !i perturbari ale !peiilor pentru are au %o!t de!emnate ariile re!petive,
atuni and ae!te ativitati au un e%et !emni(ativ, avand in vedere obietivele
de protetie !i on!ervare a !peiilor !i "abitatelor& .entru protejarea !i
on!ervarea pa!arilor !albatie, inlu!iv a elor migratoare, !unt inter1i!e
ativitatile din a%ara ariilor naturale protejate are ar produe poluarea !au
deteriorarea "abitatelor&
=2: Orie plan !au proiet are nu are o legatura direta ori nu e!te nee!ar
pentru managementul ariei naturale protejate de intere! omunitar, dar are ar
putea a%eta in mod !emni(ativ aria, !ingur !au in ombinatie u alte planuri ori
proiete, e!te !upu! unei evaluari adevate a e%etelor potentiale a!upra ariei
naturale protejate de intere! omunitar, avandu6!e in vedere obietivele de
on!ervare a ae!teia&
=*: G"idul metodologi privind evaluarea adevata a e%etelor potentiale ale
planurilor !au proietelor a!upra ariilor naturale protejate de intere! omunitar,
preum !i ompetentele de emitere a avi1ului >atura 2000 !e aproba prin ordin al
onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor&
=4: 3n a1ul planurilor !au proietelor are !e !upun evaluarii de mediu ori
evaluarii impatului a!upra mediului, evaluarea adevata a e%etelor potentiale
a!upra ariei naturale protejate de intere! omunitar e!te parte integranta din
ae!tea&
=5: 3n urma evaluarii adevate, autoritatea ompetenta pentru protetia
mediului emite avi1ul >atura 2000 !au dei1ia de re!pingere a proietului ori a
planului& 3n !ituatiile preva1ute la alin& =4:, autoritatea ompetenta pentru
protetia mediului emite avi1ul de mediu !au dei1ia de re!pingere a !oliitarii de
avi1 de mediu ori, dupa a1, aordul de mediu !au dei1ia de re!pingere a
!oliitarii de aord de mediu, ae!te doumente inlu1and onlu1iile evaluarii
adevate&
=): +ordul de mediu, avi1ul de mediu !au avi1ul >atura 2000, dupa a1,
pentru proietele !i/!au planurile preva1ute la alin& =2: !e emite numai daa
proietul !au planul nu a%etea1a in mod negativ integritatea ariei naturale
protejate re!petive !i dupa on!ultarea publiului, in on%ormitate u legi!latia in
domeniu&
=7: .rin e8eptie de la prevederile alin& =):, in a1ul in are evaluarea adevata
releva e%ete negative !emni(ative a!upra ariei naturale protejate !i, in lip!a
unor !olutii alternative, planul !au proietul trebuie totu!i reali1at din
on!iderente imperative de intere! publi major, inlu!iv de ordin !oial ori
eonomi, autoritatea ompetenta pentru protetia mediului emite aordul de
mediu, avi1ul de mediu !au avi1ul >atura 2000, dupa a1, numai dupa !tabilirea
ma!urilor ompen!atorii nee!are pentru a proteja oerenta globala a retelei
C>atura 2000D&
=<: 3n !ituatiile preva1ute la alin& =7:, autoritatea publia entrala pentru
protetia mediului !i padurilor in%ormea1a 7omi!ia ,uropeana de!pre ma!urile
ompen!atorii adoptate&
=9: 3n !ituatia in are !iturile inlu!e in reteaua C>atura 2000D, identi(ate
on%orm legi!latiei in vigoare, adapo!te! un tip de "abitat natural prioritar !i/!au
o !peie prioritara, !ingurele on!iderente are pot ( invoate pentru emiterea
aordului de mediu, avi1ului de mediu !au avi1ului >atura 2000, dupa a1, !unt
ele privind-
a: !anatatea !au !iguranta publia9
b: anumite on!einte bene(e de importanta majora pentru mediu9
: alte motive imperative de intere! publi major a!upra arora !6a obtinut
puntul de vedere al 7omi!iei ,uropene&
=10: 3n proedura de emitere a atelor de reglementare pentru planuri,
proiete !i/!au ativitati are pot a%eta !emni(ativ ariile naturale protejate de
intere! omunitar, autoritatile ompetente pentru protetia mediului !oliita !i tin
!eama de avi1ul admini!tratorilor, re!petiv al u!to1ilor ariilor naturale
protejate&
=11: +dmini!tratorii !i u!to1ii ariilor naturale protejate de intere! national
!i/!au omunitar, in vederea luarii in on!iderare a tuturor a!petelor din teren,
vor ( on!ultati de atre autoritatile de mediu ompetente in adrul etapei de
inadrare de mediu a proietelor/planurilor/ativitatilor are pot a%eta
!emni(ativ ariile naturale protejate&5
4*& ?upa artiolul 2< !e introdue un nou artiol, artiolul 2<;1, u urmatorul
uprin!-
5+rt& 2<;1& 6 ,miterea atelor de reglementare pentru
planuri/proiete/ativitati in ariile naturale protejate !e reali1ea1a numai u avi1ul
admini!tratorilor ariilor naturale protejate, re!petiv al u!to1ilor ariilor naturale
protejate de intere! national/international&5
44& La artiolul 29, dupa alineatul =*: !e introdu doua noi alineate, alineatele
=4: !i =5:, u urmatorul uprin!-
5=4: 3n a1ul on!trutiilor e8i!tente in ariile naturale protejate, are nu !unt
ampla!ate in 1onele de de1voltare durabila, reali1ate u re!petarea legi!latiei,
!e permite intretinerea !au re%aerea lor, in a1 de di!trugere, %ara po!ibilitatea
e8tinderii ae!tora, u avi1ul admini!tratiei ariei naturale protejate, in ba1a
"otararii on!iliului !tiinti(&
=5: 4unt permi!e ativitati pentru mentinerea in !tare de %untionare a
in%ra!truturii de tran!port publi !i a elei de %urni1are a utilitatilor publie
e8i!tente, reali1ate u re!petarea prevederilor legale, u avi1ul admini!tratiei
ariei naturale protejate, in ba1a "otararii on!iliului !tiinti(&5
45& +rtiolul *0 !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& *0& 6 =1: +dmini!tratorii ariilor naturale protejate au obligatia !a evalue1e
o!turile nee!are implementarii planurilor de management !i !a le omunie
autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor&
=2: /e!ur!ele (naniare nee!are bunei admini!trari a ariilor naturale protejate
de intere! international, omunitar !i national !e a!igura din bugetul autoritatii
publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor, (ind de!tinate pentru
implementarea planurilor de management !i/!au a ma!urilor de on!ervare,
preum !i pentru %untionarea admini!tratiilor din !ubordine&
=*: .entru ompletarea re!ur!elor (naniare nee!are bunei admini!trari a
ariilor naturale protejate, admini!tratorii/u!to1ii ae!tora pot in!titui un !i!tem
de tari%e, e !e !tabile!te de admini!tratorul/u!todele ariei naturale protejate !i
!e on!tituie a venituri proprii pentru !i!temul de arii naturale protejate&
=4: ?in tari%ele preva1ute la alin& =*:, ele in!tituite pentru vi1itarea ariilor
naturale protejate, pentru anali1area doumentatiilor !i eliberarea de avi1e
on%orm legii, pentru %otogra(atul !i (lmatul in !op omerial !e avi1ea1a de
atre autoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor, prin
diretia re!pon!abila u admini!trarea ariilor naturale protejate, on%orm
prevederilor metodologiei aprobate prin ordin al onduatorului autoritatii publie
entrale pentru protetia mediului !i padurilor&
=5: 4umele provenite din tari%ele preva1ute la alin& =4: !e %a venit la bugetul
admini!tratiei ariei naturale protejate, pentru reali1area obietivelor din planul de
management&
=): .entru !iturile C>atura 2000D autoritatea publia entrala pentru protetia
mediului !i padurilor trebuie !a tran!mita 7omi!iei ,uropene o!turile e!timate
pentru apliarea ma!urilor de on!ervare a !peiilor !i "abitatelor de intere!
omunitar, in vederea o(nantarii&5
4)& La artiolul *1, alineatele =2: !i =*: !e modi(a !i vor avea urmatorul
uprin!-
5=2: 3n vederea protetiei !i on!ervarii !peiilor de pa!ari !albatie preva1ute
in ane8a nr& *, preum !i a elor migratoare are apar in mod regulat !i nu !unt
preva1ute in aea!ta ane8a, !e delara arii de protetie !peiala avi%auni!tia, in
on%ormitate u prevederile art& < alin& =1: lit& b:&
=*: .rotetia !i on!ervarea "abitatelor naturale tere!tre !i avatie de intere!
national, preum !i a !peiilor protejate de plante !i animale !albatie !e %a prin
delararea de arii naturale protejate de intere! national !au prin apliarea de
ma!uri de protetie in a%ara ariilor naturale protejate&5
47& La artiolul *1, dupa alineatul =*: !e introdu doua noi alineate, alineatele
=4: !i =5:, u urmatorul uprin!-
5=4: 3n !opul protetiei !i on!ervarii !peiilor, !e elaborea1a planuri de
atiune nationale/regionale pentru (eare !peie, doumente are ontin ma!uri
de atiune !i on!ervare, in on%ormitate u planurile de atiune pentru !peii,
agreate la nivel international/european&
=5: .lanurile preva1ute la alin& =4: !e aproba prin ordin al onduatorului
autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor&5
4<& La artiolul ** alineatul =1:, partea introdutiva !i litera %: !e modi(a !i vor
avea urmatorul uprin!-
5+rt& **& 6 =1: .entru !peiile de plante !i animale !albatie tere!tre, avatie !i
!ubterane, preva1ute in ane8ele nr& 4 + !i 4 B, u e8eptia !peiilor de pa!ari, !i
are traie! atat in ariile naturale protejate, at !i in a%ara lor, !unt inter1i!e-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
%: detinerea, tran!portul, van1area !au !"imburile in orie !op, preum !i
o%erirea !pre !"imb !au van1are a e8emplarelor luate din natura, in oriare
dintre !tadiile ilului lor biologi&5
49& La artiolul ** alineatul =2:, partea introdutiva !i literele d: !i %: !e
modi(a !i vor avea urmatorul uprin!-
5=2: @ara a !e adue atingere prevederilor art& ** alin& =*: !i =4: !i ale art& *<
din pre1enta ordonanta de urgenta, preum !i ale art& 17, art& 19 alin& =5:, art& 20,
22, 24 !i art& 2) alin& =1: !i =2: din Legea vanatorii !i a protetiei %ondului
inegeti nr& 407/200), u modi(arile !i ompletarile ulterioare, in vederea
protejarii tuturor !peiilor de pa!ari, inlu!iv a elor migratoare, !unt inter1i!e-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
d: perturbarea intentionata, in !peial in ur!ul perioadei de reproduere !au
de maturi1are, daa o a!t%el de perturbare e!te relevanta in onte8tul
obietivelor pre1entei ordonante de urgenta9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
%: van1area, detinerea !i/!au tran!portul in !opul van1arii !i o%eririi !pre
van1are a ae!tora in !tare vie ori moarta !au a oriaror parti ori produ!e
provenite de la ae!tea, u!or de identi(at&5
50& La artiolul **, alineatele =): !i =7: !e modi(a !i vor avea urmatorul
uprin!-
5=): .entru !peiile indiate in ane8a nr& 5 ,, ativitatile preva1ute la alin& =2:
lit& %: pot ( permi!e in ba1a unei autori1atii !peiale eliberate de atre autoritatea
publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor&
=7: +utori1atia preva1uta la alin& =): !e aorda dupa on!ultari u 7omi!ia
,uropeana, iar proedura de emitere a ae!teia !e !tabile!te prin ordin al
onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor,
in termen de 90 de 1ile de la intrarea in vigoare a pre1entei ordonante de
urgenta&5
51& La artiolul *4, alineatul =1: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& *4& 6 =1: 3n vederea protejarii "abitatelor naturale !i a !peiilor indigene,
introduerea de !peii alo"tone, interventiile a!upra !peiilor inva1ive, preum !i
reintroduerea !peiilor indigene preva1ute in ane8ele nr& 4 + !i 4 B !e
reglementea1a prin ordin al onduatorului autoritatii publie entrale pentru
protetia mediului !i padurilor, in termen de 90 de 1ile de la data intrarii in
vigoare a pre1entei ordonante de urgenta&5
52& La artiolul *5, alineatele =1: !i =*: !e modi(a !i vor avea urmatorul
uprin!-
5+rt& *5& 6 =1: +utoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor
repre1inta autoritatea admini!trativa de!emnata pentru apliarea prevederilor
/egulamentului =7,: nr& **</97 al 7on!iliului din 9 deembrie 199) privind
protetia !peiilor %aunei !i #orei !albatie prin ontrolul omertului u ae!tea,
u modi(arile !i ompletarile ulterioare, ale /egulamentului =7,,: nr& *4</<1 al
7on!iliului din 20 ianuarie 19<1 privind regimul omun apliabil importurilor de
produ!e derivate din etaee, u modi(arile !i ompletarile ulterioare, ale
/egulamentului 7on!iliului =7,: nr& *&254/91 privind inter1ierea utili1arii
apanelor de piior, u modi(arile !i ompletarile ulterioare, !i ale
/egulamentului =7,: nr& 1&007/2009 al .arlamentului ,uropean !i al 7on!iliului din
1) !eptembrie 2009 privind omertul u produ!e derivate din %oa, u
modi(arile !i ompletarile ulterioare, preum !i pentru relatia u 7omi!ia
,uropeana&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
=*: 3n!trutiunile de apliare a reglementarilor privind protetia !peiilor de
#ora !i %auna !albatia !i a altor bunuri ale patrimoniului natural !e aproba prin
ordin omun al onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia
mediului !i padurilor !i al onduatorului autoritatii publie entrale din domeniul
(nantelor, in termen de 90 de 1ile de la intrarea in vigoare a pre1entei ordonante
de urgenta&5
5*& La artiolul *), alineatul =1: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& *)& 6 =1: +utoritatea ompetenta pentru protetia mediului organi1ea1a
!i!temul de monitori1are a apturilor !i uiderilor aidentale ale tuturor !peiilor
de pa!ari, preum !i ale !peiilor preva1ute in ane8ele nr& 4 + !i 4 B&5
54& La artiolul *), dupa alineatul =1: !e introdue un nou alineat, alineatul
=1;1:, u urmatorul uprin!-
5=1;1: .e ba1a in%ormatiilor obtinute prin !i!temul de monitori1are preva1ut la
alin& =1:, autoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor ia
ma!uri !uplimentare de eretare !au de on!ervare, pentru a !e a!igura a
uiderile ori apturile aidentale nu au un impat negativ %oarte puterni a!upra
!peiilor re!petive&5
55& La artiolul *), alineatul =2: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5=2: 4i!temul de monitori1are preva1ut la alin& =1: !e !tabile!te prin "otarare a
Guvernului, la propunerea autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i
padurilor, in termen de 90 de 1ile de la data intrarii in vigoare a pre1entei
ordonante de urgenta&5
5)& La artiolul *7, alineatul =2: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5=2: .entru apturarea !au uiderea !peiilor de %auna !albatia preva1ute in
ane8ele nr& 5 +, 5 B, 5 7, 5 ? !i 5 ,, preum !i in a1ul apliarii derogarilor
preva1ute la art& *<, e!te inter1i!a %olo!irea oriaror mijloae, !i!teme !au
metode pentru apturarea ori omorarea pe !ara larga !au ne!eletiva !au are
pot ondue la di!paritia pe plan loal ori la perturbarea grava a unei !peii&5
57& La artiolul *7, dupa alineatul =2: !e introdue un nou alineat, alineatul =*:,
u urmatorul uprin!-
5=*: 'ijloaele, !i!temele !au metodele de tipul elor avute in vedere la alin&
=2: !unt preva1ute in ane8a nr& )&5
5<& La artiolul *< alineatul =1:, partea introdutiva !i literele b:, : !i e: !e
modi(a !i vor avea urmatorul uprin!-
5+rt& *<& 6 =1: .rin e8eptie de la prevederile art& ** !i *7, !e !tabile! derogari,
u onditia !a nu e8i!te o alternativa aeptabila, iar ma!urile derogatorii !a nu
(e in detrimentul mentinerii populatiilor !peiilor re!petive intr6o !tare de
on!ervare %avorabila in arealul lor natural, numai in urmatoarele !ituatii-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
b: pentru prevenirea produerii unor daune importante, in !peial a!upra
ulturilor agriole, animalelor dome!tie, padurilor, pe!ariilor !i apelor, iar, in
a1ul !peiilor de animale, altele deat pa!arile, !i pentru prevenirea produerii
unor daune importante a!upra altor bunuri9
: in intere!ul !anatatii !i !euritatii publie, iar, in a1ul !peiilor de animale,
altele deat pa!arile, !i pentru alte ratiuni de intere! publi major, inlu!iv de
natura !oiala !au eonomia, !i pentru on!einte bene(e de importanta
majora pentru mediu9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
e: pentru a permite, in onditii !trit ontrolate, intr6o maniera !eletiva !i intr6
o ma!ura limitata, prinderea !au detinerea unui numar limitat !i !pei(at de
e8emplare din anumite !peii de pa!ari !au din !peiile preva1ute in ane8ele nr& 4
+ !i 4 B95&
59& La artiolul *< alineatul =1:, dupa litera e: !e introdue o noua litera, litera
%:, u urmatorul uprin!-
5%: in intere!ul !igurantei aeriene, pentru toate !peiile de pa!ari, inlu!iv ele
migratoare&5
)0& La artiolul *<, alineatul =2: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5=2: ?erogarile !e !tabile! prin ordin al onduatorului autoritatii publie
entrale pentru protetia mediului !i padurilor, u avi1ul +ademiei /omane&5
)1& La artiolul *<, dupa alineatul =2: !e introdu trei noi alineate, alineatele
=2;1:6=2;*:, u urmatorul uprin!-
5=2;1: .rin e8eptie de la prevederile alin& =2:, pentru !tabilirea derogarilor
are prive! toate !peiile de pa!ari, preum !i !peiile de mami%ere preva1ute in
ane8ele nr& 4 + !i 4 B, e!te nee!ar !i avi1ul on%orm al autoritatii publie entrale
pentru protetia mediului !i padurilor&
=2;2: .roedura de !tabilire a derogarilor !e aproba prin ordin al autoritatii
publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor&
=2;*: ?erogarile preva1ute la alin& =2;1: !pei(a urmatoarele-
a: !peiile are %a obietul derogarilor9
b: mijloaele, !i!temele !au metodele autori1ate pentru apturare !au
!ari(are9
: onditiile de ri! !i irum!tantele de timp !i !patiu !ub re1erva arora pot (
aordate a!t%el de derogari9
d: autoritatea imputerniita !a delare a !unt indeplinite onditiile impu!e !i
!a deida mijloaele, !i!temele !au metodele are pot ( utili1ate, in e limite !i
de atre ine9
e: ontroalele are trebuie e%etuate&5
)2& La artiolul *<, alineatul =*: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5=*: +utoritatea ompetenta pentru protetia mediului tran!mite 7omi!iei
,uropene rapoarte privind derogarile apliate, dupa um urmea1a-
a: anual, pentru derogarile apliate !peiilor de pa!ari !albatie9
b: la (eare 2 ani, pentru derogarile apliate !peiilor !albatie preva1ute in
ane8a nr& 4 +&5
)*& La artiolul *9, alineatul =2: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5=2: .roedura de in(intare a entrelor preva1ute la alin& =1: !e !tabile!te prin
ordin al autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor, in
termen de 120 de 1ile de la data intrarii in vigoare a pre1entei ordonante de
urgenta&5
)4& La artiolul 4*, alineatele =*:6=5: !e modi(a !i vor avea urmatorul uprin!-
5=*: .e!tera e!te o avitate naturala %ormata in !oarta tere!tra, !u(ient de
larga !i adana inat !a permita intrarea omului& .rin e8ten!ie, pe!tera poate (
un !i!tem are poate avea mai mult de o intrare !i e!te %ormat din mai multe
galerii, !ali, puturi !i "ornuri& 2ermenul !e aplia !i in a1ul avitatilor de(nite mai
!u!, are !unt partial ori omplet inundate !au are au %o!t de!"i!e prin deroari
ori deolmatari&
=4: .e!tera repre1inta un eo!i!tem uni ale arui re!ur!e !unt repre1entate de
valori de natura eonomia =apa, alar, guano, turi!m, terapie:, !tiinti(a
=!truturi geologie !i minerale, %orme de relie% !ubteran, !ituri paleontologie,
ar"eologie !i i!torie, !edimente, %auna averniola !i !peii !albatie: !i
ultural6eduativa =!pirituala, religioa!a, e!tetia, rereationala !i eduativa:&
=5: .e!terile !e la!i(a in %untie de valorile ae!tora, a!a um au %o!t de(nite
la alin& =4:, in la!e de protetie, dupa um urmea1a-
a: la!a + 6 pe!teri u !etoare de valoare e8eptionala, are, prin intere!ul
!tiinti( !au uniitatea re!ur!elor, !unt repre1entative pentru patrimoniul
!peologi national !i international9
b: la!a B 6 pe!teri u !etoare de importanta nationala, are !e di!ting prin
marime, raritatea re!ur!elor !i prin potential turi!ti9
: la!a 7 6 pe!teri u !etoare de importanta loala, protejate pentru
!emni(atia lor geologia, pei!agi!tia, "idrologia, i!toria, biodiver!itate,
potential turi!ti !au pentru dimen!iunile lor9
d: la!a ? 6 pe!teri de dimen!iuni mii !au medii %ara o valoare e8pliita, dar
importante pentru geologia, biodiver!itatea !i evolutia unei regiuni, al aror
!patiu trebuie on!ervat !i protejat de poluare !au di!trugeri&5
)5& La artiolul 4*, dupa alineatul =5: !e introdu doua noi alineate, alineatele
=5;1: !i =5;2:, u urmatorul uprin!-
5=5;1: 7la!a unei pe!teri va ( data de la!a !etorului u nivelul el mai ridiat
de on!ervare !i protetie, unde la!a + e!te ea mai ridiata, nivelurile !a1and
in ordine al%abetia pana la la!a ?& 3n a1ul marilor retele !ubterane, and
!ituatia o ere, !patiul unei pe!teri poate ( la!i(at in !etoare, are au la!e de
protetie di%erita&
=5;2: .entru inadrarea/reinadrarea pe!terilor !au !etoarelor de pe!teri in
la!ele +, B, 7 !i ?, !e on!tituie, prin ordin al onduatorului autoritatii publie
entrale pentru protetia mediului !i padurilor, 7omi!ia .atrimoniului 4peologi,
are %untionea1a !ub oordonarea autoritatii publie entrale pentru protetia
mediului !i padurilor, pe ba1a unui regulament propriu, parte a ordinului de
on!tituire& 7omi!ia .atrimoniului 4peologi e!te %ormata din !peiali!ti ai
3n!titutului de 4peologie C,mil /aovitaD al +ademiei /omane, ai @ederatiei
/omane de 4peologie !i ai altor in!titutii !i organi1atii nationale u ompetente in
domeniul e8plorarii, protetiei !i on!ervarii patrimoniului !peologi&5
))& La artiolul 4*, alineatele =): !i =7: !e modi(a !i vor avea urmatorul
uprin!-
5=): 3nadrarea//einadrarea pe!terilor in la!ele +, B, 7 !i ? !e %ae prin ordin
al onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i
padurilor, pe ba1a unor %undamentari !tiinti(e in!u!ite !i aprobate de 7omi!ia
.atrimoniului 4peologi& .ana la !tabilirea legala a la!ei !ale de protetie, orie
pe!tera e8i!tenta !au nou de!operita bene(ia1a de protetie ma8ima prin
apliarea prevederilor art& 44&
=7: .e!terile din la!a + nu pot %ae obietul niiunei modi(ari a %atorilor
naturali !au amenajari, u e8eptia elor de!tinate protejarii pe!terii !i a elor
temporare nee!are e8plorarii lor !i/!au evauarii vitimelor in a1 de aident&
,le pot %ae obietul e8plorarilor !peologie, eretarii !tiinti(e, turi!mului
!peologi !peiali1at !au al ativitatilor de doumentare, pe ba1a de autori1atii
emi!e de 7omi!ia .atrimoniului 4peologi !i u avi1ul emi! de
admini!tratorii/u!to1ii ariei naturale protejate, in limitele !tabilite prin
regulamentele !i planurile de management&5
)7& La artiolul 4*, alineatul =<: !e abroga&
)<& La artiolul 4*, alineatul =9: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5=9: .e!terile din la!a B !e on!tituie a monumente ale naturii&5
)9& La artiolul 4*, alineatul =10: !e abroga&
70& La artiolul 4*, alineatul =11: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5=11: .e!terile din la!a 7 !e on!tituie a re1ervatii naturale& .e!terile din
la!a 7 pot %ae obietul e8plorarilor !peologie, ativitatilor de doumentare,
eretarii !tiinti(e, amenajarilor turi!tie !au al altor %orme de valori(are, pe
ba1a autori1atiilor emi!e de 7omi!ia .atrimoniului 4peologi, u avi1ul
admini!tratiei/u!todelui ariei naturale protejate in are !unt inlu!e&5
71& La artiolul 4*, alineatul =12: !e abroga&
72& La artiolul 44, litera a: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5a: oletarile de %auna, %o!ile !au de obiete de intere! ar"eologi din pe!teri,
e%etuate %ara autori1atia emi!a de 7omi!ia .atrimoniului 4peologi, potrivit
prevederilor art& 4595&
7*& La artiolul 45 alineatul =1:, partea introdutiva !e modi(a !i va avea
urmatorul uprin!-
5+rt& 45& 6 =1: 7omi!ia .atrimoniului 4peologi are ompetenta !a elibere1e
autori1atii pentru-5&
74& La artiolul 49, alineatul =*: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5=*: .roedura de eliberare a aordului preva1ut la alin& =2: !e !tabile!te prin
ordin al onduatorului autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i
padurilor, in termen de 90 de 1ile de la data intrarii in vigoare a pre1entei
ordonante de urgenta&5
75& La artiolul 50 alineatul =1:, litera b: !e abroga&
7)& La artiolul 50 alineatul =1:, literele : !i e: !e modi(a !i vor avea
urmatorul uprin!-
5: autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor !i
!truturilor teritoriale ale ae!teia u re!pon!abilitati in domeniul protetiei
mediului !i, re!petiv, !ilviulturii9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
e: ge!tionarilor %ondurilor de vanatoare, pe domeniul lor de ompetenta95&
77& La artiolul 52 alineatul =1:, litera : !e modi(a !i va avea urmatorul
uprin!-
5: nere!petarea prevederilor art& 2< alin& =1:95&
7<& La artiolul 52 alineatul =1:, dupa litera ": !e introdu doua noi litere,
literele i: !i j:, u urmatorul uprin!-
5i: ampla!area de on!trutii, inve!titii in a%ara 1onelor de de1voltare durabila
din ariile naturale protejate, u e8eptia elor de!tinate admini!trarii ariei
naturale protejate, a elor de!tinate prevenirii unor alamitati naturale !i a elor
reali1ate in !opul a!igurarii !euritatii nationale9
j: de!%a!urarea de ativitati in perimetrele ariilor naturale protejate !au in
veinatatea ae!tora, e pot !a genere1e un impat negativ !emni(ativ a!upra
!peiilor !albatie !i "abitatelor naturale pentru are au %o!t de!emnate, in lip!a
avi1elor admini!tratorilor !i, re!petiv, u!to1ilor ariilor naturale protejate
re!petive&5
79& La artiolul 5* alineatul =1:, dupa litera g: !e introdu !a!e noi litere,
literele ":6m:, u urmatorul uprin!-
5": amparea pe !upra%ata ariilor naturale protejate in a%ara lourilor !peial
amenajate, preum !i nere!petarea regulamentelor !pei(e lourilor de
ampare9
i: irulatia u biiletele in a%ara tra!eelor !peial de!emnate !i !emnali1ate9
j: ativitatile de turi!m eve!tru in a%ara tra!eelor !peial de!emnate !i
!emnali1ate9
F: organi1area de mani%e!tari !portive, ulturale, tabere, pe teritoriul ariei
naturale protejate, %ara aordul admini!tratorului/u!todelui ariei naturale
protejate9
l: ae!ul !i irulatia vi1itatorilor in e8travilan, in "abitate naturale, in a%ara
tra!eelor turi!tie avi1ate !i !emnali1ate a atare, pe !upra%ata ariilor naturale
protejate9
m: neevauarea de atre per!oanele juridie !au (1ie a de!eurilor generate in
urma ativitatilor proprii in ariile naturale protejate&5
<0& La artiolul 5* alineatul =2:, literele a:, b: !i i: !e modi(a !i vor avea
urmatorul uprin!-
5a: interventiile pentru mentinerea "abitatelor in vederea protejarii anumitor
!peii, grupuri de !peii !au omunitati biotie are on!tituie obietul protetiei
in 1onele6tampon din parurile nationale !i parurile naturale %ara aprobarea
autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor, potrivit
prevederilor art& 22 alin& =<: lit& e: !i alin& =9: lit& e:9
b: interventiile in !opul reon!trutiei eologie a eo!i!temelor naturale !i al
reabilitarii unor eo!i!teme neore!pun1atoare !au degradate din 1onele6tampon
din parurile nationale !i parurile naturale %ara aprobarea autoritatii publie
entrale pentru protetia mediului !i padurilor, potrivit prevederilor art& 22 alin&
=<: lit& %: !i alin& =9: lit& %:9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
i: ele preva1ute la art& 1) lit& %:, g: !i ": din /egulamentul 7on!iliului =7,: nr&
**</97, u modi(arile !i ompletarile ulterioare&5
<1& La artiolul 5* alineatul =2:, dupa litera i: !e introdu !a!e noi litere, literele
j:6o:, u urmatorul uprin!-
5j: amenajarea !au reamenajarea de tra!ee turi!tie, in!talarea de panouri
in%ormative %ara avi1ul admini!tratorilor/u!to1ilor ariilor naturale protejate9
F: abandonarea animalelor dome!tie pe !upra%ata ariilor naturale protejate in
a%ara pa!unilor9
l: "ranirea animalelor !albatie de atre orie per!oana (1ia !au juridia pe
!upra%ata ariilor naturale protejate, u e8eptia admini!tratorilor %ondurilor
inegetie !i admini!tratorilor/u!to1ilor ariilor naturale protejate9
m: ae!ul neautori1at u motoilete, +2G6uri, !anii u motor, autoturi!me !au
alte tipuri de autove"iule, pe !upra%ata ariilor naturale protejate, in a%ara
drumurilor publie, a drumurilor %ore!tiere pe are ae!ul nu e!te inter1i! prin
!emne !au bariere !i a terenurilor !peial amenajate !i !emnali1ate in ae!t !op9
n: reali1area de !apaturi, e8avatii !i orie alte lurari are modi(a
on(guratia naturala a terenurilor din ariile naturale protejate %ara avi1ul
admini!tratorilor !au, re!petiv, u!to1ilor ae!tora9
o: nere!petarea prevederilor art& 22 alin& =<: lit& j:&5
<2& La artiolul 5* alineatul =*:, litera b: !e abroga&
<*& La artiolul 5* alineatul =*:, literele g: !i F: !e modi(a !i vor avea
urmatorul uprin!-
5g: omeriali1area, detinerea !i/!au tran!portul in !opul omeriali1arii, in
!tare vie !au moarta, ale oriaror parti !au produ!e provenite de la !peiile
preva1ute in ane8a nr& 5 , %ara autori1atia !peiala emi!a de atre autoritatea
publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor, potrivit prevederilor art&
** alin& =):9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
F: ele preva1ute la art& 1) lit& a:, b:, e:, i:, j: !i F: din /egulamentul 7on!iliului
=7,: nr& **</97, u modi(arile !i ompletarile ulterioare95&
<4& La artiolul 5* alineatul =*:, dupa litera F: !e introdue o noua litera, litera
l:, u urmatorul uprin!-
5l: omeriali1area pe piata interna, intraomunitara !i e8portul in orie !op al
produ!elor derivate din %oa %ara re!petarea prevederilor /egulamentului =7,:
nr& 1&007/2009&5
<5& La artiolul 5*, dupa alineatul =*: !e introdue un nou alineat, alineatul
=*;1:, u urmatorul uprin!-
5=*;1: 7on!tituie ontraventie !i !e !antionea1a u amenda de la *&000 lei la
5&000 lei, pentru per!oane (1ie, !i de la 5&000 lei la 10&000 lei, pentru per!oane
juridie, urmatoarele %apte-
a: nere!petarea prevederilor /egulamentului ariei naturale protejate, in a1ul
in are %apta nu e!te !antionata prin alte ate normative9
b: nere!petarea prevederilor art& 2< alin& =10:9
: nere!petarea prevederilor art& 2<;1&5
<)& +rtiolul 55 !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& 55& 6 +ne8ele nr& 16< %a parte integranta din pre1enta ordonanta de
urgenta !i !e pot atuali1a prin ordin al onduatorului autoritatii publie entrale
pentru protetia mediului !i padurilor, u avi1ul +ademiei /omane&5
<7& La artiolul 5), alineatul =1: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5+rt& 5)& 6 =1: La in(intarea prin "otarare a Guvernului a unui entru/a unei
agentii pentru admini!trarea ariilor naturale protejate, a#at/a#ate in !ubordinea
autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor, atributiile legate
de admini!trare vor ( preluate de atre aea!ta&5
<<& La artiolul 5), dupa alineatul =1: !e introdue un nou alineat, alineatul
=1;1:, u urmatorul uprin!-
5=1;1: +tributiile preva1ute la alin& =1: !unt detaliate in "otararea Guvernului
privind organi1area !i %untionarea entitatii preva1ute la alin& =1:&5
<9& ?upa artiolul 5) !e introdue un nou artiol, artiolul 5);1, u urmatorul
uprin!-
5+rt& 5);1& 6 =1: 3n a1ul ariilor naturale protejate de intere! national are !i6au
pierdut valoarea !i apaitatea on!ervativa pentru are au %o!t delarate initial,
autoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor poate di!pune
inetarea regimului de arie naturala protejata, in ba1a doumentatiei preva1ute la
art& 11 alin& =1:&
=2: +utoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor, in a1ul
ariilor naturale protejate de intere! national are !i6au pierdut valoarea de
on!ervare pentru are au %o!t delarate initial, in ba1a doumentatiei preva1ute
la art& 11 alin& =1:, di!pune inetarea regimului de arie naturala protejata&
=*: 'odi(area limitelor ariilor naturale protejate de intere! national, in !en!ul
delimitarii unei prei1ii mai bune, !e %ae la initiativa !truturii de
admini!trare/u!todelui ariei naturale protejate in ba1a unui !tudiu !tiinti(, u
avi1ul on!iliului !tiinti(, u aprobarea autoritatii publie entrale pentru
protetia mediului !i padurilor& 3n a1ul ariilor naturale protejate de intere!
national, %ara limite identi(ate pana la aprobarea pre1entei ordonante de
urgenta a Guvernului prin lege, !tabilirea limitelor !i modi(area lor !e %a prin
"otarare a Guvernului, la propunerea u!todelui ariei naturale protejate
re!petive, in ba1a unui !tudiu !tiinti(, u avi1ul +ademiei /omane !i u
aprobarea autoritatii publie entrale pentru protetia mediului !i padurilor&5
90& La ane8a nr& 1, litera i: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5i: +rii !peiale de on!ervare
+riile !peiale de on!ervare !unt aele arii naturale protejate de intere!
omunitar ale aror !opuri !unt on!ervarea, mentinerea !i, aolo unde e!te
a1ul, readuerea intr6o !tare de on!ervare %avorabila a "abitatelor naturale
!i/!au a populatiilor !peiilor pentru are !itul e!te de!emnat& +riile naturale de
on!ervare !unt !peial de!emnate pentru on!ervarea tipurilor de "abitate
naturale !i a "abitatelor !peiilor preva1ute in ane8ele nr& 2 !i *&
'anagementul ariilor !peiale de on!ervare nee!ita planuri de management
adevate, !pei(e !iturilor de!emnate !au integrate in alte planuri de
management, !i ma!uri legale, admini!trative !au ontratuale in !opul evitarii
deteriorarii "abitatelor naturale !i a "abitatelor !peiilor, preum !i a perturbarii
!peiilor pentru are 1onele au %o!t de!emnate& Orie plan !au proiet are nu
are o legatura direta !au nu e!te nee!ar pentru managementul ariei !peiale
de on!ervare, dar are ar putea a%eta in mod !emni(ativ aria, !ingur !au in
ombinatie u alte planuri ori proiete, e!te !upu! unei evaluari adevate a
e%etelor potentiale a!upra ariei naturale protejate de intere! omunitar, avand in
vedere obietivele de on!ervare a ae!teia, on%orm prevederilor art& 2< din
pre1enta ordonanta de urgenta&
+riile !peiale de on!ervare !e de!emnea1a prin "otarare a Guvernului, dupa
reunoa!terea !tatutului lor de atre 7omi!ia ,uropeana, !i vor %ae parte din
reteaua europeana C>atura 2000D&5
91& La ane8a nr& *, partea introdutiva a puntului * !e modi(a !i va avea
urmatorul uprin!-
5*& 4imboluri
An a!teri! inaintea numelui !peiilor !emni(a %aptul a e!te o !peie
prioritara la nivelul Aniunii ,uropene&5
92& La ane8a nr& * puntul * litera a: 5+nimale Gertebrate5, po1itia 57arnivora5,
puntele 57anidae5 !i 5'u!telidae5 !e modi(a !i vor avea urmatorul uprin!-
57anidae
6 H7ani! lupu! =Lup:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'u!telidae
6 Lutra lutra =Gidra, Lutra:5
9*& La ane8a nr& * puntul * litera a: 5+nimale Gertebrate/>evertebrate5,
po1itia 53n!eta5, puntul 57oleoptera5 =Gandai:, liniuta a 146a !e modi(a !i va
avea urmatorul uprin!-
56 H."rIganop"ilu! ru(olli!5
94& La ane8a nr& * puntul * litera a: 5+nimale Gertebrate/>evertebrate5,
po1itia 53n!eta5, puntul 5Lepidoptera5 =@luturi diurni !i noturni:, liniutele a 26a,
a 1)6a !i a 196a !e modi(a !i vor avea urmatorul uprin!-
56 H7allimorp"a Juatripuntaria =,uplagia, .ana8ia:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6 Lepidea mor!ei
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6 H>Imp"ali! vaualbum5
95& La ane8a nr& * puntul * litera b: 5.lante .teridop"Ita5, po1itia 53ridaeae5,
liniuta intai !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
56 Gladiolu! palu!tri! =Gladiola:5
9)& La ane8a nr& * puntul * litera b: 5.lante .teridop"Ita5, po1itia
5/anunulaeae5, liniuta a *6a !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
56 H.ul!atilla praten!i! !!p& "ungaria =?editei:5
97& La ane8a nr& * puntul * litera b: 5.lante .teridop"Ita5, po1itia 5+piaeae
=Ambelli%erae:5, liniuta a *6a !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5 6 H@erula !adleriana =+erel:5
9<& La ane8a nr& 4 + litera a: 5+nimale Gertebrate5, po1itia 5.e!ti5 !e modi(a !i
va avea urmatorul uprin!-
5.,423
.,/73@O/',4
.eridae
6 Eingel 1ingel =.ietrar:
6 GImnoep"alu! baloni =G"ibort de rau:
+73.,>4,/3@O/',4
+ipen!eridae
6 +ipen!er !turio =!ip:5
99& 2itlul ane8ei nr& 5 B !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
54.,733 ?, +>3'+L, ?, 3>2,/,4 >+23O>+L
ale aror prelevare din natura !i e8ploatare
%a obietul ma!urilor de management5
100& La ane8a nr& ), litera b: !e modi(a !i va avea urmatorul uprin!-
5b: 'odalitati de depla!are-
6 .e ale aeriana9
6 Ge"iule tere!tre u motor in %untiune9
6 Bari are !e depla!ea1a u o vite1a mai mare de 5 Fm pe ora& .entru
navigatia maritima, !e poate autori1a, din motive de !iguranta, utili1area barilor
u motor u o vite1a pana la 1< Fm/"&
+utoritatea publia entrala pentru protetia mediului !i padurilor in%ormea1a
7omi!ia ,uropeana u privire la toate autori1atiile aordate&5
+/2& 33
La data intrarii in vigoare a pre1entei legi, !e abroga art& 3 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr& 154/200< pentru modi(area !i ompletarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr& 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
on!ervarea "abitatelor naturale, a #orei !i %aunei !albatie !i a Legii vanatorii !i
a protetiei %ondului inegeti nr& 407/200), publiata in 'onitorul O(ial al
/omaniei, .artea 3, nr& 7<7 din 25 noiembrie 200<&
+/2& 333
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr& 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, on!ervarea "abitatelor naturale, a #orei !i %aunei !albatie, publiata
in 'onitorul O(ial al /omaniei, .artea 3, nr& 442 din 29 iunie 2007, u
modi(arile !i ompletarile ulterioare, preum !i u modi(arile !i ompletarile
adu!e prin pre1enta lege, !e va republia in 'onitorul O(ial al /omaniei, .artea
3, dandu6!e te8telor o noua numerotare&
+ea!ta lege a %o!t adoptata de .arlamentul /omaniei, u re!petarea
prevederilor art& 75 !i ale art& 7) alin& =1: din 7on!titutia /omaniei, republiata
Buure!ti, 7 aprilie 2011&
Legea 49/2011