Sunteți pe pagina 1din 7

ARTICOLE COPIATE DE PE NET PENTRU A NE

FORMA O IDEE ASUPRA PERICOLULUI REAL


DE LA ROSIA MINTANA
https://www.youtube.com/watch?v=M1YgX2jXnpA
Nota mea introductiva: Desi au trecut 4 ILE de !a de"astru# $resa centra!a din
Romania a$roa$e ca nu a scos o vor%a des$re acest eveniment catastro&a!' Mai sa &ie(((
Nu or &i a&!at# desi sunt cu oc)ii $e toate evenimente!e e*terne# sau sunt $!atiti sa taca+
A# cred ca stiu: au !uat atat de mu!ti %ani $e $u%!icitatea de !a Rosia Montana ,o!d
Cor$oration incat nu-si $ot trada c!ientu!' In sc)im%# ne tradea"a $e noi( Tocmai de
aceea# &aceti-va o misiune de onoare si res$onsa%i!itate din ras$andirea acestor
in&ormatii# ca sa a&!e cat mai mu!ti(
Cunoasteti ec!a"atii!e !egate e sigu"anta viito"u!ui ba"aj a! ia#u!ui e ecanta"e e !a $osia
Montana ca"e va %i const"uit in a"ocamente !a &ce!e mai ina!te stana"e e sigu"anta
cunoscute&? 'a &ce!e mai ina!te stana"e e sigu"anta cunoscute& a %ost const"uit si ba"aju!
ia#u!ui e ecanta"e a! e(p!oata"ii e au" si cup"u a companiei )mpe"ia! Meta!s e !a Munte!e
*o!!ey+ in Canaa. 'a inceputu! acestei saptamani+ in noaptea e , august+ &ce!e mai ina!te
stana"e e sigu"anta cunoscute& s-au oveit insu%iciente+ ba"aju! in a"ocamente s-a
p"abusit si cinci mi!ioane e met"i cubi e eseu"i to(ice s-au "eva"sat in va!ea .a#e!tine
C"ee/ si !acu"i!e 0uesne! si *o!!ey+ ia" e#ast"u! se e(tine.
*"oiectantii ba"aju!ui ia#u!ui e ecanta"e in Canaa+ "upt in aceasta saptamana+ au !uc"at si
pent"u 1ab"ie! $esou"ces pent"u ba"aju! vi#at !a $osia Montana2
*"iviti+ mai jos+ in"egist"a"i!e vieo a!e e#ast"u!ui si "epo"taje!e "ea!i#ate e ju"na!istii e !a
1!oba! 3ews. 4i nu compa"ati int"u totu! cu ba"aju! e !a $osia Montana. 5a"aju! e !a $osia
Montana va %i mu!t mai ina!t int"-o va!e mu!t mai ingusta 6imp!icit+ cu o p"esiune pe ba"aj
mu!t mai ma"e ecat in ca#u! *o!!ey7. Mai mu!t+ in #ona imeiat e(pusa "iscu!ui in ava!u!
ba"aju!ui e !a $osia Montana 6!oca!itati!e Ab"u+ $osia Montana 8 1u"a $osiei+ Ca"pinis -+
Campeni+ 5ist"a+ 'upsa+ 5aia e A"ies etc.7 !ocuiesc ap"o(imativ 29.999 e oameni+
compa"ativ cu ce!e ap"o(imativ :99 e gospoa"ii in ava!u! ba"aju!ui e a Munte!e *o!!ey.&
4u"sa: http://"omaniacu"ata."o/tu!bu"ato"-ve#i-in"egist"a"i-vieo-cu-e#ast"u!-p"ous-in-
aceasta-saptamana-e-"upe"ea-ba"aju!ui-ia#u!ui-e-ecanta"e-e-!a-o-mina-e-au"-si-cup"u-
in-canaa-avi#-pent"u-"osia-montana/
;(p!o"atoa"ea <ca Ma"inescu a su"p"ins =n c>!>to"ia ei =n ju"u! !umii imagini e#o!ante esp"e
e#ast"u! eco!ogic !>sat =n u"m> e e(p!oata"ea minie"> cu cianu"i in Ye!!ow/ni%e+ Canaa.
;%ecte!e e(p!oat>"ii minie"e cu cianu"i in Ye!!ow/ni%e+ Canaa au %ost su"p"inse =n imagini
e e(p!o"atoa"ea <ca Ma"inescu =n c>!>to"ia ei =n ju"u! !umii.
1
)nte"vievat> p"in te!e%on e c>t"e "eacto"u! $aio $om?nia Actua!it>@i Mihae!a .e!mis+ <ca
Ma"inescu a esc"is #ona "ept una Apustiit> Bi ist"us>A.
*ot"ivit !oca!nici!o" contacta@i e $aio $om?nia+ activitatea minie"> in #on> a" %i %ost sistat>
in cau#a e%ecte!o" p"ouse e eBeu"i!e cu cianu">.
;(p!o"atoa"ea <ca Ma"inescu spune c> auto"it>@i!e !oca!e che!tuiesc anua! ap"oape 1mi!ia" e
o!a"i oa" pent"u a @ine so!u! =nghe@at+ ast%e! =nc?t s> nu pe"mit> ">sp?ni"ea no(e!o"
p"ovenite in !acu! e cianu">.
Mai mu!te am>nunte esp"e e(pe"ien@a canaian> !egat> e e(p!oat>"i!e cu cianu"i !e pute@i
g>si pe b!ogu! <c>i Ma"inescu ./n 0uru! !umii..
http://inju"u!!umii."omania-actua!itati."o/?p=2CC
http://hai-in."o/a"t-1D,EF/o-sti"e-inte"si#a-"omania-e#at"u-eco!ogic-cu-cianu"i-canaa-
august-291,-vieo/
GCunoasteti ec!a"atii!e !egate e sigu"anta viito"u!ui ba"aj a! ia#u!ui e ecanta"e e !a $osia
Montana ca"e va %i const"uit in a"ocamente !a &ce!e mai ina!te stana"e e sigu"anta
cunoscute&? 'a &ce!e mai ina!te stana"e e sigu"anta cunoscute& a %ost const"uit si ba"aju!
ia#u!ui e ecanta"e a! e(p!oata"ii e au" si cup"u a companiei )mpe"ia! Meta!s e !a Munte!e
*o!!ey+ in Canaa. 'a inceputu! acestei saptamani+ in noaptea e , august+ &ce!e mai ina!te
stana"e e sigu"anta cunoscute& s-au oveit insu%iciente+ ba"aju! in a"ocamente s-a
p"abusit si cinci mi!ioane e met"i cubi e eseu"i to(ice s-au "eva"sat in va!ea .a#e!tine
C"ee/ si !acu"i!e 0uesne! si *o!!ey+ ia" e#ast"u! se e(tine.
*"oiectantii ba"aju!ui ia#u!ui e ecanta"e in Canaa+ "upt in aceasta saptamana+ au !uc"at si
pent"u 1ab"ie! $esou"ces pent"u ba"aju! vi#at !a $osia Montana2
*"iviti+ mai jos+ in"egist"a"i!e vieo a!e e#ast"u!ui si "epo"taje!e "ea!i#ate e ju"na!istii e !a
1!oba! 3ews. 4i nu compa"ati int"u totu! cu ba"aju! e !a $osia Montana. 5a"aju! e !a $osia
Montana va %i mu!t mai ina!t int"-o va!e mu!t mai ingusta 6imp!icit+ cu o p"esiune pe ba"aj
mu!t mai ma"e ecat in ca#u! *o!!ey7. Mai mu!t+ in #ona imeiat e(pusa "iscu!ui in ava!u!
ba"aju!ui e !a $osia Montana 6!oca!itati!e Ab"u+ $osia Montana 8 1u"a $osiei+ Ca"pinis -+
Campeni+ 5ist"a+ 'upsa+ 5aia e A"ies etc.7 !ocuiesc ap"o(imativ 29.999 e oameni+
compa"ativ cu ce!e ap"o(imativ :99 e gospoa"ii in ava!u! ba"aju!ui e a Munte!e *o!!ey.&
4u"sa: http://"omaniacu"ata."o/tu!bu"ato"-ve#i-in"egist"a"i-vieo-cu-e#ast"u!-p"ous-in-
aceasta-saptamana-e-"upe"ea-ba"aju!ui-ia#u!ui-e-ecanta"e-e-!a-o-mina-e-au"-si-cup"u-
in-canaa-avi#-pent"u-"osia-montana/
Tra1edii!e americana si canadiana# du$a e*$!oatarea cu
cianuri''
Comentariu $e artico!u! .In vi"ita !a Rosia Montana: Fiecare !ocuitor care a
vandut canadieni!or a $rimit a$roa$e 42'333 4.
*oste# aici 2 comenta"ii avi#ate+ p"e!uate e pe un a!t site economic+ esp"e 2 e(pe"iente
"amatice asup"a #one!o" une s-au %acut e(p!oata"i cu cianu"i si ca"e t"ebuie sa %ie cunoscute
2
e toata !umea...3)M;3) 3< H$;5<); 4A *;$M)HA I)4H$<1;$;A 4) JH$AK)$;A
<3J$ JAM;3)+ A LA<3;) 4) A MJ3;'J$ )3 CA$; H$A);4C IJA$ *H *$JL)H<'
)M;I)AH A' C)HJ$KA 4M;C.;$)22
<n ca# in Montana+ 4<A..
A<!timu! ca# este a! minei Mo"tman-'anus/y etinuta e *egasus 1o!+ o companie mica
in%iintata e oameni in a!te companii minie"e. Acea mina a %o!osit o metoa cunoscuta ca
scu"ge"ea movi!ei cu cianu"a+ o metoa e#vo!tata pent"u a e(t"age au" in concent"atie %oa"te
mica ca"e necesita E9 e tone e mine"eu pent"u a p"ouce o uncie e au" 62F+:, g"ame n.t.7
Mine"eu! este e(cavat int"-o g"oapa+ aunat int"-o movi!a ma"e 6cam cat un ea! mai mic7
inaunt"u! unui tampon e scu"ge"e p"otejat. Iea!u! este pu!ve"i#at cu o so!utie e cianu"a+
cunoscuta ca %iin ot"ava uti!i#ata pent"u obtine"ea ga#u!ui e hi"ogen cianu"a %o!osit in
came"e!e e ga#a"e 3a#iste si in came"i!e e ga#a"e in inchiso"i!e Ame"icaneN a" aceasta
ot"ava a"e vi"tutea e a se combina cu au"u!. Ce mai "amana in so!utia e cianu"a ca"e
contine meta!e to(ice este pu!ve"i#ata pe pau"i!e inconju"atoa"e sau campu"i sau a!t%e! este
imbogatita cu mai mu!ta cianu"a si pu!ve"i#ata inapoi pe ea!.
;vient+ in acest p"oceeu e pu!ve"i#a"e a ea!u!ui cateva !uc"ui pot sa mea"ga p"ost. Hoate
aceste !uc"u"i au me"s p"ost !a mina Mo"tman-'anus/y. *"otectia tamponu!ui e scu"ge"e este
subti"e cat o monea e cinci centi si inevitabi! apa" scu"ge"i sub g"eutatea mi!ioane!o" e
tone e mine"eu ca"e sunt impinse p"in #ona e masina"ii g"e!e. 5a!ta cu amestecu! sau to(ic
poate se se "eve"seN acest !uc"u s-a intamp!at !a mina Mo"tman-'anus/y in timpu! unei
%u"tuni. )n ce!e in u"ma+ cianu"a in sine este pe"icu!oasa: int"-o u"genta e inunatii !a mina+
can p"op"ieta"ii au p"imit pe"misiunea sa a"unce e(cesu! e so!utie p"in pu!ve"i#a"ea in
meiu! inconju"ato" pent"u a p"eveni tampoane!e e scu"ge"e sa se "eve"se+ ope"a"ea g"esita a
pu!ve"i#a"ii a conus !a %o"ma"ea e cianu"a ga# ca"e ap"oape a omo"at cativa int" !uc"ato"i.
*egasus 1o! a eca!a"at eventua! %a!iment+ abanonan g"opi!e eschise imense+ ea!u"i!e e
mine"eu si !acu"i!e e scu"ge"e in ca"e cianu"a acia se va scu"ge intoteauna. 1a"antia
*egasus s-a oveit a %i insu%icienta pent"u a acope"i costu"i!e e cu"ata"e+ !asan p!atito"ii e
ta(e sa p!ateasca %actu"i!e ca"e au "amas+ estimate !e ,9 e mi!ioane e o!a"i sau mai mu!t.
Aceste t"ei ca#u"i e eseu"i to(ice in mine"it pe ca"e !e-am esc"is+ si miii e a!te!e
i!ust"ea#a e ce vi#itato"i in 1e"mania+ A%"ica e su+ Mogo!ia+ si a!te ta"i ca"e o"esc sa %aca
investitii minie"e au inceput "ecent sa vina in Montana ca sa se in%o"me#e !a %ata !ocu!ui
esp"e p"actici!e p"oaste minie"e si consecinte!e !o".A
6Oa"e Iiamon+ Co!!apse - .ow 4ocieties Choose to Lai! o" 4uccee7
Comenta"iu! unui specia!ist in mine"it canaian+ "oman stabi!it in Canaa..
*oate ca e"a mai bine sa speci%icati e(act ce %e! e tehno!ogie va %o!osi 1o! Co"po"ation !a
$osia Montana. 'asati sa se inte!eaga ca tehno!ogia cyanie-a"senic nu poate %i %o!osita pent"u
ca <; nu va accepta asa ceva. )mi pa"e "au a" nu sunt e aco". <; nu se va amesteca atata
v"eme cat ta"i!e vecine cu $omania 6cu p"ecae"e <nga"ia7 nu vo" %ace "ec!amatii si !obby
pent"u a op"i p"oiectu!. 5uapesta nu se va amesteca atata v"eme cat "au"i!e ca"e vin in
$omania si int"a pe te"ito"iu! unga" nu sunt contaminate cu a"senic si cianu"i 6povestea cu "au!
Hisa in t"ecut vo" sa o evite pe viito"7.
1uve"nu! e !a 5ucu"esti nu se va opune cata v"eme mine!e vo" auce investitii+ vo" c"ea
!ocu"i e munca si vo" eveni o su"sa e impo#ita"e. *ent"u ca guve"nu! 5oc cat si ce!e ca"e
:
vo" u"ma au nevoie e bani ca e ae". LM) este cu ochii pe actiuni!e guve"nu!ui si 5oc se
st"auieste sa "especte ce a p"omis a!t%e! int"a in buc!uc. ;vient ca popu!atia in #ona A!ba
)u!ia va accepta p"oiectu! pent"u ca au nevoie e !ocu"i e munca si e bani. Asa ca a+ aveti
"eptate+ un "e%e"enum !oca! a" avea toate sanse!e sa po"neasca p"oiectu! e !a $osia
Montana. )a" 1o! Co"po"ation - 1ab"ie! $esou"ces a"e tot inte"esu! sa %aca !obby pe p!an
!oca! pentu" a castiga inte"esu! si simpatia po!iticieni!o" si a popu!atiei. Ioua mi!ia"e e
o!a"i investment nu este o suma e!oc e neg!ijat.
5ine si atunci ca"e este p"ob!ema? ;i bine p"ob!ema este tehno!ogia e e(p!oata"e -!e
*opescu. )n p"e#ent e(ista a!te"native !a metoe!e meta!u"gice e e(t"age a au"u!ui ba#ate pe
cianu"i si a"senic. 3oi!e hy"o meta!!u"gica! tehno!ogii se ba#ea#a pe ca"bon abso"bant activ+
cimenta"e+ ioni#a"e si p"ecipitatie "eusa. Ia+ e(ista+ incep sa %ie %o!osite a" se oveesc ce!
putin e t"ei o"i mai costisitoa"e in e(p!oata"e. *"o%itu! companiei scae "amatic+ au"u! se
vine !a ace!asi p"et e ma"/et. 3u !e convine sa o %o!osesca. *"e%e"a metoe!e consac"ate.
Aco!o une !egis!atia !e pe"mite.
H"aiesc int"o #ona a Canaei une che!tuim peste 1.E mi!ia"e o!a"i in %ieca"e an ca sa op"im
e(pansiunea a"senicu!ui si a cianu"i!o" "e#u!tate in e(p!oata"ea v"eme e E9 e ani a mine!o"
e au" in #ona. 4titi ca"e este singu"a metoa e a stopa p"opaga"ea cianu"ii in pan#a e apa
%"eatica? *ai sa va spun eu pent"u ca sunt imp!icat in acest p"oiect. 4e %o!oseste tehno!ogia e
c"iogeni#a"e a so!u!ui pe #eci e /m pat"ati. *u" si simp!u s-au sapat putu"i e E99 met"i
aancime pe toata sup"a%ata si s-au insta!at masini c"iogenice ca"e mentin tempe"atu"a so!u!ui
sub #e"o g"ae. Ka "og sa "etineti ca nu e(ista so!utii !a o"a actua!a e Aecontamina"eA a
#one!o" a%ectate. Hot ce putem %ace este sa inghetam so!u! pent"u a impieica a"senicu! si
cianu"i!e sa se in%i!t"e#e aanc in pan#a e apa %"eatica. Costa eno"m si eocamata nu e(ista
a!te so!utii esi cei in omeniu cauta so!utii e 19 ani. 3imanui nu-i convine sa a"unce 1.E
mi!ia"e o!a"i in %ieca"e an pent"u a Ai#o!aA po"ca"ii!e %acute e mine!e au"i%e"e. Ia" nu avem
a!ta so!utie.
Ie ce c"eeti ca %i"me!e ca"e se ocupa e mine"it au"i%e" si-au cautat a!te ApieteA e e(p!oata"e
in Asia+ A%"ica sau ;u"opa e ;st? <ne !egis!atia este mai "e!a(ata+ une inca pot mitui
masiv si pot e(t"age au" cu metoe!e e(t"em e nocive si po!uante. *ent"u ca este mu!t mai
ie%tin ecat sa e(t"aga in Canaa ca"e inca a"e au" masiv a" nu se inghesuie nimeni sa-!
e(p!oate#e pent"u motive!e e mai sus. 3ici maca" nu am mentionat !ocu"i!e a"heo!ogice in
$osia Montana iscutate in a"tico! ca motiv e stopa"e a p"oiectu!ui.
Ie ce $omania t"ebuie sa ajunga in aceeasi situatie peste 19 ani? Ioa" pent"u ca avem nevoie
asta#i e cateva sute e !ocu"i e munca si e o co!ecta"e mai boagata !a un buget secatuit si
%!aman? 4e estimea#a ca p"oiectu! va auce o in%u#ie e 2 mi!ia"e o!a"i economiei
"omanesti. Ie aco". )nt"eba"ea mea este cat va costa econtamina"ea so!u!ui si a ape!o" in
#ona upa 19 ani e e(p!oata"e? Cine va p!ati pent"u #eci!e e mii e oameni ca"e se vo"
imbo!navi pent"u ca vo" consuma apa+ anima!e!e si p!ante!e in #ona? $osia Montana
Co"po"ation sau mai e(act 1ab"ie! $esou"ces? Ma inoiesc.
;(ista o se"ie e ocumenta"e pe ca"e !e-am vi#ionat in Canaa "e%e"itoa"e !a $osia Montana.
<nu! in e!e a %ost p"ous in 299P si este intitu!at 1o! Lutu"es. *"e#inta !uc"u"i!e int"o
pe"spectiva "ea!ista si pe buna "eptate sceptica. <n a!t ocumenta"+ AMine you" own
businessA pa"tia! sponso"i#at e 1ab"ie! $esou"ces p"e#inta !uc"u"i!e int"-o pe"spectiva
%avo"abi!a e#vo!ta"ii p"oiectu!ui. Iaca ati %i avut cu"io#itatea sa vi#ionati ocumenta"e!e si sa
cititi pub!icatii!e apa"ute in u!timii ani poate ca nu ati mai %i sc"is a"tico!u!.
,
3u o"esc sa ma opun e#vo!ta"ii economice !oca!e a" o e#vo!ta"e "esponsabi!a pent"u
!ocuito"ii #onei si pent"u gene"atii!e viitoa"e. Iaca companii!e minie"e nu au %acut ce au
p"omis in Canaa+ o ta"a ca"e a"e su%icienta auto"itate+ pute"e economica si !egis!ativa 6%i"me!e
"espective au ec!a"at banc"upcy si au ste"s-o in a!ta pa"te a !umii7 ce va %aceti sa c"eeti ca
vo" "especta ce au p"omis in $omania?
H"imis e 5acu Io"in !a 2E Leb"ua"ie 2919+ o"a 19:,2
C"e ca suntem asa!tati e neme"nicii astia o"nici e capatuia!a oa" pent"u ca sunt atat e
mu!ti mitomani+ !uc"u oveit e !a $evo!utie incoa. *ot esca"ca e sa"cina a"heo!ogica+ pot
pune un p"eseinte sa ne p"osteasca cu uti!itatea pompa"ii e bani !a un buget cont"o!at e
aceeasi mitomani...
C"e ca avem ob!igatia sa %acem mai mu!t2
Citeste mai mu!t: http://www.wa!!-st"eet."o/comenta"ii/a"tico!/,CECE/H"ageii!e-ame"icana-si-
canaiana-upa-e(p!oata"ea-cu-cianu"i.htm!Qi(##:CKw!%#R'

http://www.nasu!.tv/291:/9D/2E/%otoga!e"ie-e#ast"u!-eco!ogic-in-canaa-upa-o-e(p!oata"e-
minie"a-cu-cianu"i/
Lista accidente!or cu cianuri !a mine!e de aur de $e 1!o% 5n u!timu! deceniu
Scurgere de cianuri n China
Asa cum am promis, public astzi o list (incomplet) a scurgerilor de cianuri survenite la
minele de aur de pe glob n ultimul deceniu.
Dup cum vei vedea, dei companiile miniere sunt din ri cu nalt nivel de civilizaie (SUA,
Canada, Suedia etc.), ele exploateaz mine n ri mult mai napoiate din punct de vedere
economic i tenic, aa!numite "ri bananiere" (#ana, $anzania, %ilipine etc.).
Din acest punct de vedere, i Romnia este o ar ct se poate de bananier, nu?
&at mai 'os c(teva dintre scurgerile de cianuri, care au )ost urmate, $*A$+, de distrugerea
mediului, a )aunei de pe vaste supra)ee (inclusiv a populaiei piscicole din ape) i deseori de
pierderi omeneti.
E
*are viaa unui om dintr!o ar bananier are vreo valoare,
Jamaica
-otrivit .aportului anual pe 2012, compania minier (mine de aur i polimetale) /oliden din
Suedia a avut 0 accidente de mediu numai n 1231.
43octombrie 2011 i 10 decembrie n acelai an 5 la compania minier britanic 6aza7stan
8ambledon 9ining au loc scurgeri de cianuri la unul dintre bara'ele lacului de decantare.
: octombrie 2009, ;e<mont 9ining Corporation din Denver, a doua dintre cele mai mari
corporaii de mine de aur din lume, deverseaz din negli'en cianuri la mina sa de aur
Aa)o #old 9ine din #ana.
=n mai 2009, n $anzania, la mina /arric7 #old, reziduuri licide toxice din min se in)iltreaz
n r(u> 12 de mori.
? aprilie 5 33 iulie 2007, $oronto @entures &nc ($@&), companie minier canadian n
Aamboanga, %ilipine> bara'ul lacului de decantare se prbuete, r(ul Siocon este otrvit cu
deeuri toxice.
33 octombrie i 43 octombrie 2005, %ilipine> la compania Ba)aCette 9iningDs .apu .apu,
pro)ilat pe extragere polimetalic, au loc dou scurgeri ale apei de procesare i tratare.
12 iunie 2005, Baos> scurgere de cianuri la mina de aur -u /ia, operat de -an Australian
.esources.
14 octombrie 2004, #ana> scurgere de cianuri n r(ul Aprepre, printr!un bara' al companiei
canadiene /ogoso #old Bimited.
33 ianuarie 2004, #ana> de la o )ilial a /ogoso #old Bimited n proprietatea #olden Star
.esources, se scurg cianuri n r(ul 6ube7ro.
42 ianuarie 2004, Australia> un raport al guvernului con)irm c de la mina 6algoorlie #old s!
au scurs cianuri n apele )reatice.
E august 2004, -apua ;e< #uinea> se dega'eaz cianuri din mina 9isima, n timpul
deza)ectrii minei.
C
1F iunie 2004, Cina> Consiliul de Stat al Cinei raporteaz apte cazuri de scurgeri de
cimicale letale n ultima sptm(n, urmate de un total de 13 de decese.
10 mai 2003, #ana> scurgere de cianuri la mina de aur $ar7<a n districtul Gassa est.
3H ianuarie 2003, ;icaragua> otrvire cu cianuri la compania canadian
8emconicI #reenstone in /onanza, n .egiunea Autonom ;ord!AtlanticJ cianurile au )ost
aruncate n r(ul /ambana. S!a raportat c 31 copii au murit b(nd ap din r(u.
&anuarie 2003, 8onduras de @est> scurgere masiv de cianuri la mina San AndrKs.
1 decembrie 2003, USA> scurgere de cianuri l(ng mina /riggs, /alleratt.
0 iunie 2002, ;evada, USA> scurgere de cianuri la mina Denton!.a<ide.
3? mai 2002, ;evada, USA> scurgeri de soluie de cianur la o unitate a minei $<in Cree7s.
;oiembrie 2001, Cina 5 33 tone de cianur de sodiu licid se scurg ntr!un a)luent al r(ului
Buoe n provincia 8enan.
*ctombrie 2001, #ana5 scurgere a mii de metri cubi de reziduuri miniere contaminate cu
cianuri i metale grele la ruperea unui bara' n timpul unor operaii miniere n Districtul
Gassa Gest.
42 iunie 2000, -apua ;e< #uinea> mina .io $into Biir arunc cianuri n ocean.
Merriespruit, Africa de Sud, 1994 - dup o ploaie abundent, baraul ia!ului de
decantare s-a rupt - 1" mori
P