Sunteți pe pagina 1din 32

LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003 (*actualizat*!

(actualizat pn la data de 8 octombrie 2007*)


EMI"EN"# PARLAME!"L
##############
*) !e$tul ini%ial a &o't publicat (n M)*!)R"L )+*,*AL nr- ./7 din
27 martie 2000- Acea'ta e'te &orma actualizat de 1-,- 2,entrul
!eritorial de ,alcul Electronic2 1-A- Piatra eam% pn la data de 8
octombrie 20073 cu modi&icrile 4i completrile adu'e de5 LE6EA nr-
207 din 7 iunie 20078 LE6EA nr- 287 din .. octombrie 20098
)R:)A;A :E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 2007-
Parlamentul Romniei adopta prezenta le=e-
Prezenta le=e re=lementeaz de'&4urarea acti>it%ilor miniere in
Romnia3 'timuland >alori&icarea re'ur'elor minerale3 proprietate
publica a 'tatului- Le=ea a'i=ura ma$ima tran'parenta acti>it%ilor
miniere 'i concurenta loiala3 &r di'criminare (ntre &ormele de
proprietate3 ori=inea capitalului 'i na%ionalitatea operatorilor-
*n>e'ti%iile in domeniul minier 'unt (ncura?ate prin &acilit%i de ordin
&i'cal 'i admini'trati>3 &iind libere de orice con'trn=eri in ceea ce
pri>e4te recuperarea in>e'ti%iilor 'i utilizarea pro&itului realizat-
,AP- *
:i'pozi%ii =enerale
AR!- .
Re'ur'ele minerale 'ituate pe teritoriul 'i in 'ub'olul tarii 'i al
platoului continental in zona economic a Romniei din Marea ea=ra3
delimitate con&orm principiilor dreptului interna%ional 'i re=lementrilor
din con>en%iile interna%ionale la care Romnia e'te parte3 &ac obiectul
e$clu'i> al propriet%ii publice 'i apar%in 'tatului roman-
AR!- 2
(.) Re'ur'ele minerale care &ac obiectul prezentei le=i 'unt5
carbunii3 minereurile &eroa'e3 ne&eroa'e3 de aluminiu 'i roci
alumini&ere3 de metale nobile3 radioacti>e3 de pmnturi rare 'i
di'per'e3 'arurile @aloide3 'ub'tan%ele utile nemetali&ere3 rocile utile3
pietrele pre%ioa'e 'i 'emipretioa'e3 turba3 namolurile 'i turbele
terapeutice3 rocile bituminoa'e3 =azele necombu'tibile3 apele
=eotermale3 =azele care le (n'o%e'c3 apele minerale naturale (=azoa'e
'i plate)3 apele minerale terapeutice3 precum 'i produ'ul rezidual
minier din @aldele 'i iazurile de decantare-
(2) Pre>ederile prezentei le=i 'e aplica 'i apelor 'ubterane potabile
'i indu'triale pentru acti>it%ile de pro'pectiune3 e$plorare3
determinare 'i e>identa a rezer>elor-
AR!- 0
*n (n%ele'ul prezentei le=i3 termenii &olo'i%i 'e de&ine'c dup cum
urmeaz5
.- acti>itate miniera # an'amblul de lucrri pri>ind pro'pectiunea3
e$plorarea3 dez>oltarea3 e$ploatarea3 preparareaAprelucrarea3
concentrarea3 comercializarea produ'elor miniere3 con'er>area 'i
(nc@iderea minelor3 inclu'i> lucrrile a&erente de re&acere 'i reabilitare
a mediului8
2- admini'trare # dreptul acordat de 'tat3 prin autoritatea
competenta3 unei in'titu%ii publice de a e&ectua acti>it%i miniere in
baza unei licen%e 'au a unui permi'8
0- admini'trator # in'titu%ia publica care e$ecuta acti>it%i miniere in
baza unei licen%e 'au a unui permi'8
7- autoritatea competenta # A=en%ia a%ionala pentru Re'ur'e
Minerale3 care reprezint intere'ele 'tatului in domeniul re'ur'elor
minerale3 con&orm atribu%iilor 'tabilite de prezenta le=e8
9- ,ada'tru e$tracti> # cada'trul de 'pecialitate3 reprezentnd un
'ub'i'tem de e>identa 'i in>entariere 'i'tematica a bunurilor imobile
a&erente acti>it%ilor miniere (terenuri3 con'truc%ii 'i in'tala%ii de la
'upra&a%a 'i 'ubteran) 'ub a'pect te@nic3 economic3 ?uridic 'i alte
in&orma%ii pri>ind perimetrul in'tituit8
B- ,arte miniera # componenta a ,ada'trului e$tracti>3 care
cuprinde toate datele pri>ind re=imul ?uridic al 'upra&e%elor a&erente
perimetrului de pro'pectiune3 e$plorare 'i e$ploatare3 proprietatea3
'itua%ia topo=ra&ica a lucrrilor a&erente acti>it%ii miniere3 a
re'ur'elorArezer>elor minerale 'i de produc%ie8
7- concedent # autoritatea competenta abilitata de le=e 'a acorde
darea in admini'trare 'au conce'iunea8
8- conce'iune miniera # opera%iunea ?uridic prin care 'tatul3
reprezentat de autoritatea competenta3 in calitate de concedent3
tran'mite pentru o perioada determinata unei per'oane3 in calitate de
conce'ionar3 dreptul 'i obli=a%ia de a e$ecuta3 pe ri'c 'i c@eltuiala
proprii3 acti>it%i miniere a>nd ca obiect re'ur'ele minerale ce cad
'ub incidenta prezentei le=i3 in 'c@imbul unei rede>en%e miniere pentru
e$ploatare 'i al unei ta$e pe acti>itatea de pro'pectiune3 e$plorare 'i
e$ploatare a re'ur'elor minerale8
/- conce'ionar # titularul cruia i 'e acorda conce'iunea miniera8
.0- dez>oltare # an'amblul lucrrilor care con'tau in realizarea
minelor 'i carierelor3 con'truirea 'i montarea in'tala%iilor 'peci&ice3 a
ec@ipamentelor 'i a altor utilit%i nece'are e$tractiei3 prelucrrii3
tran'portului 'i 'tocrii pro>izorii ale produ'elor miniere8
..- e$ploatare # an'amblul de lucrri e$ecutate in 'ubteran 'iA'au la
'upra&a%a pentru e$tra=erea re'ur'elor minerale3 prelucrarea 'i
li>rarea ace'tora in &orme 'peci&ice8
.2- e$plorare # an'amblul de 'tudii 'i acti>it%i pentru identi&icarea
zcmintelor3 e>aluarea cantitati> 'i calitati> a ace'tora3 precum 'i
determinarea condi%iilor te@nice 'i economice de >alori&icare8
.0- &ond =eolo=ic na%ional # totalitatea datelor pri>ind re'ur'ele 'i
rezer>ele minerale ob%inute din acti>it%i miniere 'i petroliere3
indi&erent de natura 'uportului de 'tocare8
.7- &ond na%ional de re'ur'eArezer>e # totalitatea
re'ur'elorArezer>elor e>iden%iate 'i (nre=i'trate de ctre autoritatea
competenta pentru &iecare tip de re'ur'a minerala a tarii3 determinate
con&orm re=lementrilor 'peci&ice8
.9- &orta ma?or # e>enimentul impre>izibil3 ine>itabil 'i
in'urmontabil care =enereaz impo'ibilitatea temporar 'au de&initi>a
de e$ecutare3 par%ial 'au total3 a acti>it%ilor miniere8
.B- =aran%ie &inanciar pentru re&acerea mediului obli=a%ia 'i
r'punderea per'oanelor &izice 'au ?uridice care de'&4oar acti>it%i
miniere pe baza de licen%a ori permi' de e$ploatare pentru a'i=urarea
&ondurilor &inanciare nece'are re&acerii mediului 'i care poate &i 'ub
&orma de depozit bancar3 'cri'oare de =aran%ie bancar ire>ocabil 'au
alte modalit%i pre>zute de le=e8
.7- licen%a # actul ?uridic prin care 'e acorda conce'ionareaAdarea in
admini'trare a acti>it%ilor miniere de e$plorareAe$ploatare8
.8- mediu # an'amblul de condi%ii 'i elemente naturale3 de&inite
con&orm Le=ii protec%iei mediului nr- .07A.//93 republicat3 cu
modi&icrile 'i completrile ulterioare3 care pot &i a&ectate prin
acti>it%ile miniere8
./- minereu radioacti> # acumularile de uraniu3 toriu3 'ub &orma de
compu4i c@imici naturali8
20- mini'ter de re'ort # or=anul 'pecializat al admini'tra%iei publice
centrale cu atribu%ii 'i competente in domeniul acti>it%ilor miniere3
con&orm prezentei le=i8
2.- perimetru de pro'pectiune3 e$plorare 'i e$ploatare aria
core'punztoare proiectiei la 'upra&a%a a conturului partii din 'coar%a
tere'tra in interiorul creia3 pe un inter>al de adncime determinat3 'e
realizeaz lucrri de pro'pectiune3 e$plorare3 re'pecti> de e$ploatare3
precum 'i 'upra&e%ele nece'are de'&4urrii acti>it%ilor de prelucrare3
preparare a re'ur'elor minerale 'i de 'tocare a produ'elor reziduale
miniere8
22- permi' de e$ploatare # actul ?uridic emi' de autoritatea
competenta prin care 'e acorda dreptul de e$ploatare a unor cantit%i
determinate de roci utile3 turba 'i aur alu>ionar3 in condi%iile art- 28 'i
008
20- permi' de pro'pectiune # actul ?uridic emi' de autoritatea
competenta prin care 'e acorda dreptul de a e&ectua lucrri de
pro'pectiune8
27- pilier de 'i=uran%a # partea din rezer>eleAre'ur'ele minerale 'au
din rocile incon?uratoare care nu 'e e$tra=e (ntr#o anumit perioada
'au permanent 'i in care nu 'e e$ecuta lucrri3 in 'copul prote?rii
lucrrilor miniere din 'ubteran 'au de la 'upra&a%a perimetrului de
e$ploatare3 a malurilor apelor 'au a altor obiecti>e de la 'upra&a%a8
29- plan de (ncetare a acti>it%ii # comple$ul de documenta%ii
te@nice3 economice3 'ociale 'i de mediu care moti>eaza (nc@iderea
e$ploatrii 'i con%ine ac%iunile nece'are pentru a'i=urarea &inan%rii 'i
realizrii e&ecti>e a m'urilor de (ncetare a acti>it%ii8
2B- plan de re&acere a mediului # m'urile de re&acere 'i de
reabilitare a mediului in perimetrul de e$plorareAe$ploatare3 %innd
cont 'i de op%iunile colecti>it%ilor locale pri>ind utilizarea po'tinc@idere
a perimetrului3 'i care con%ine 'i proiectul te@nic de realizare a
ace'tora8
27- produc%ie miniera # cantitatea de produ'e miniere e$tra'a in
>ederea prelucrrii 'iA'au comercializrii de ctre titular8
28- produ' minier # produ'ul rezultat din acti>itatea de e$ploatare a
unui zacamant3 li>rat ca atare 'au 'ub &orma de 'orturi rezultate in
urma unui proce' te@nolo=ic de prelucrareApreparare pentru a &i
utilizat ca produ' &init 'au ca materie prima la &abricarea unui alt
produ'8
2/- produ' rezidual minier # produ'ul remanent depu' in @alde 'i
iazuri de decantare3 rezultat din acti>it%i miniere8
00- pro'pectiune # an'amblul de 'tudii 'i lucrri de 'upra&a%a care
'e realizeaz pentru identi&icarea po'ibilit%ilor e$i'ten%ei unor
acumulari de re'ur'e minerale8
0.- rede>enta miniera # 'uma datorat de conce'ionar bu=etului de
'tat pentru produ'ele miniere e$tra'e de ctre titular3 reprezentnd
compen'area 'cderii rezer>elor minerale8
0.- rede>en% minier # 'uma datorat bu=etului de 'tat de ctre
titular pentru conce'ionareaAadmini'trarea acti>it%ilor de e$ploatare a
re'ur'elor minerale3 bunuri ale domeniului public al 'tatului8
#############
Pct- 0. al art- 0 a &o't modi&icat de pct- . al art- * din )R:)A;A
:E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n M)*!)R"L
)+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
02- re'ur'a minerala # 'ub'tanta naturala din 'coar%a tere'tra3
&ormat in urma proce'elor =eolo=ice3 utilizabila ca atare 'au prin
prelucrare in acti>itatea economico#'ocial8
00- rezer>a # partea de zacamant determinata cantitati> 'i calitati>
prin lucrri de e$plorare 'i e$ploatare3 a>nd 'tabilite condi%iile te@nice
'i economice de >alori&icare8
07- titular # orice per'oana ?uridic 'au &izica3 romana ori 'trin3
care poate e&ectua acti>it%i miniere in baza unei licen%e 'au a unui
permi'8
09- zacamant # acumularea naturala de re'ur'eArezer>e minerale3
>alori&icabila din punct de >edere te@nic 'i economic-
AR!- 7
(.) Acti>it%ile miniere 'e e&ectueaz de ctre per'oane ?uridice care
'unt (nre=i'trate3 con&orm le=ii3 'i 'unt 'pecializate 'i ate'tate in
de'&4urarea unor a't&el de acti>it%i 'au 'e or=anizeaz in ace't 'cop-
Cntocmirea documenta%iilor te@nico#economice 'i e$pertizele a&erente
acti>it%ilor miniere 'e e&ectueaz 'i de ctre per'oane &izice ate'tate
in ace't 'cop de autoritatea competenta3 con&orm le=ii-
(2) Acti>it%ile miniere de e$ploatare pot &i e&ectuate 'i de per'oane
&izice3 in condi%iile art- 28#00-
(0) Acti>it%ile miniere 'e realizeaz numai in cadrul unor perimetre
autorizate in ace't 'cop de autoritatea competenta3 cu e$cep%ia
per'oanelor &izice care e$ecuta acti>it%i miniere de e$ploatare in
condi%iile art- 2/3 in cazul crora autorizarea perimetrului nu e'te
nece'ar-
AR!- 9
(.) !oate datele 'i in&orma%iile3 indi&erent de modalitatea de
'tocare3 cu pri>ire la re'ur'ele minerale romne4ti3 determinate
con&orm art- .3 >or &i pu'e la di'pozi%ie autorit%ii competente 'i
apar%in 'tatului roman3 e>identa 'i =e'tiunea lor &iind &cute la ni>el
na%ional de ctre autoritatea competenta3 con&orm prezentei le=i-
(2) !itularii de licen%e 'au de permi'e pentru acti>it%i miniere pot
utiliza datele 'i in&orma%iile ob%inute numai in intere' propriu3 pe toat
durata acti>it%ii miniere-
(0) !ran'miterea ctre alte pr%i intere'ate a datelor 'i in&orma%iilor
pri>ind re'ur'ele minerale din Romnia 'e &ace numai cu acordul
autorit%ii competente3 con&orm normelor de aplicare a prezentei le=i-
(7) Autoritatea competenta3 titularii de licen%eApermi'e3 precum 'i
alte autorit%i publice 'i in'titu%ii cu atribu%ii in aplicarea pre>ederilor
prezentei le=i au obli=a%ia de a p'tra con&iden%ialitatea a'upra datelor
'i in&orma%iilor tran'mi'e de titularii licen%elor 'iA'au permi'elor3 de
care iau cuno4tin%a in e$ecutarea atribu%iilor de 'er>iciu3 pe toat
durata acti>it%ilor miniere3 in condi%iile pre>zute de le=e-
,AP- **
:obndirea &olo'in%ei 'i acce'ul la terenurile pe care 'e e&ectueaz
acti>it%i miniere
AR!- B
:reptul de &olo'in%a a terenurilor nece'are e&ecturii acti>it%ilor
miniere din perimetrul de e$plorareAe$ploatare 'e dobnde4te3 in
condi%iile le=ii3 prin5
a) >nzarea#cumprarea terenurilor 'i3 dup caz3 a con'truc%iilor
'ituate pe ace'tea3 la pre%ul con>enit (ntre pr%i8
b) 'c@imbul de terenuri3 (n'o%it de 'trmutarea proprietarului
a&ectat 'i de recon'tructia cldirilor pe terenul nouacordat3 pe
c@eltuiala titularului care bene&iciaz de terenul eliberat3 con&orm
con>en%iei (nc@eiate (ntre pr%i8
c) (nc@irierea terenului pe durata determinata3 pe baza de contracte
(nc@eiate (ntre pr%i8
d) e$proprierea pentru cauza de utilitate publica3 in condi%iile le=ii8
e) conce'ionarea terenurilor8
&) a'ocierea dintre proprietarul terenului 'i titularul de licen%a8
=) alte proceduri pre>zute de le=e-
AR!- 7
(.) A'upra terenurilor nece'are acce'ului in perimetrele de
e$ploatare 'au e$plorare 'i oricror alte acti>it%i pe care ace'tea le
implica 'e in'tituie in &a>oarea titularului un drept de 'er>itute le=al
de trecere-
(2) E$ercitarea dreptului de 'er>itute le=al de trecere3 'tabilit
potri>it alin- (.)3 'e &ace contra pl%ii unei rente anuale ctre
proprietarii terenurilor a&ectate de acea'ta3 pe baza con>en%iei
(nc@eiate (ntre pr%i cu re'pectarea pre>ederilor le=ale3 in termen de
B0 de zile de la comunicarea ctre proprietarii de terenuri a unei
noti&icri 'cri'e din partea titularilor de licen%e 'iA'au permi'e-
(0) *n cazul in care pr%ile nu a?un= la un acord de >oin%a in
termenul pre>zut la alin- (2)3 'tabilirea cuantumului rentei 'e >a &ace
de ctre in'tanta3 in condi%iile le=ii-
(7) :urata 'er>itu%ii le=ale e'te cea a acti>it%ilor miniere3 iar
terenurile care urmeaz a &i a&ectate >or &i determinate3 in ceea ce
pri>e4te 'upra&e%ele 'i proprietarii3 dup principiul celei mai mici
atin=eri po'ibile adu'e dreptului de proprietate-
AR!- 8
(.) Acce'ul la terenurile a&ectate de 'er>itutea le=al 'e 'tabile4te
prin ne=ocieri (ntre titularul acti>it%ii miniere 'i proprietarii terenurilor3
cu re'pectarea principiului e=alit%ii de tratament 'i al ec@it%ii-
(2) )rice neintele=eri (ntre titularii care de'&4oar acti>it%i miniere
'i proprietarii terenurilor 'e 'olu%ioneaz de ctre in'tan%ele
?udectore4ti competente3 potri>it le=ii- 1olu%ionarea unor a't&el de
cauze 'e >a &ace de ctre in'tan%ele competente in re=im de ur=enta-
AR!- /
E$proprierea pentru cauza de utilitate publica de intere' na%ional 'e
&ace in condi%iile le=ii3 'ub coordonarea mini'terului de re'ort-
AR!- .0
*n cazul >nzrii bunurilor e$propriate in condi%iile art- B lit- d)3
&o4tii proprietari 'au3 dup caz3 'ucce'orii lor au drept de preem%iune3
'cop in care >or &i (n4tiin%a%i de'pre condi%iile >nzrii pe cale
admini'trati> 'i prin publicitate-
AR!- ..
(.) E&ectuarea de acti>it%i miniere pe terenurile pe care 'unt
ampla'ate monumente i'torice3 culturale3 reli=ioa'e3 'ituri ar@eolo=ice
de intere' deo'ebit3 rezer>a%ii naturale3 zonele de protec%ie 'anitar 'i
perimetrele de protec%ie @idro=eolo=ica ale 'ur'elor de alimentare cu
apa3 precum 'i in'tituirea dreptului de 'er>itute pentru acti>it%i
miniere pe a't&el de terenuri 'unt 'trict interzi'e-
(2) E$cep%iile de la pre>ederile alin- (.) 'e 'tabile'c prin @otrre a
6u>ernului3 cu a>izul autorit%ilor competente in domeniu 'i cu
'tabilirea de de'p=ubiri 'i alte m'uri compen'atorii-
AR!- .2
:reptul de proprietate a'upra terenului nu con&er dreptul de
preem%iune a'upra conce'ionariiAdrii in admini'trare a acti>it%ilor
miniere-
,AP- ***
Re=imul de punere in >aloare a re'ur'elor minerale
AR!- .0
Re'ur'ele minerale 'e pun in >aloare prin acti>it%i miniere care 'e
conce'ioneaza per'oanelor ?uridice romane 'au 'trine ori 'e dau in
admini'trare in'titu%iilor publice de ctre autoritatea competenta3
potri>it prezentei le=i-
AR!- .7
(.) Pro'pectiunea 'e realizeaz pe baza de permi' nee$clu'i>
eliberat in condi%iile le=ii de autoritatea competenta pe baza primirii
unei 'olicitri 'cri'e3 pentru un perimetru de&init prin coordonate
topo=eodezice- +orma 'i dimen'iunile perimetrului de pro'pectiune 'e
'tabile'c de ctre autoritatea competenta-
(2) Permi'ul de pro'pectiune 'e elibereaz pentru o durata de
ma$imum 0 ani3 &r drept de prelun=ire3 cu plata anticipata3 in &iecare
an3 a ta$ei pe acti>itatea de pro'pectiune-
(0) !itularii de permi'e de pro'pectiune au obli=a%ia de a e&ectua un
>olum de lucrri cu o >aloare minima ce 'e >a 'tabili3 prin ne=ocieri cu
autoritatea competenta3 la eliberarea permi'ului de pro'pectiune3
corelat cu durata de >alabilitate a permi'ului 'i 'upra&a%a perimetrului
de pro'pectiune-
(7) !itularul permi'ului de pro'pectiune prezint autorit%ii
competente rapoarte 'eme'triale 'i anuale pri>ind lucrrile e$ecutate
'i >aloarea ace'tora3 ?u'ti&icat prin documente- *n termen de B0 de
zile de la e$pirarea duratei pentru care a &o't emi' permi'ul de
pro'pectiune3 titularul prezint un raport &inal cuprinznd metodele de
in>e'ti=are aplicate3 lucrrile e$ecutate3 ?u'ti&icarea >alorii ace'tora3
precum 'i rezultatele ob%inute-
(9) !itularul permi'ului de pro'pectiune care participa la concur'ul
public de o&erta3 or=anizat pentru acordarea licen%ei de e$plorare in
cadrul perimetrului in care a realizat pro'pectiunea3 bene&iciaz de un
puncta? 'uplimentar la e>aluare3 'tabilit in condi%iile art- .9 alin- (8)-
AR!- .9
(.) E$plorarea 'e realizeaz pe baza unei licen%e e$clu'i>e acordate
pentru oricare dintre re'ur'ele minerale de'coperite in perimetru3 la
cerere3 per'oanelor ?uridice romane 'au 'trine intere'ate-
(2) Licen%a de e$plorare 'e acorda ca'ti=atorului unui concur' public
de o&erta3 or=anizat de autoritatea competenta in condi%iile prezentei
le=i3 pentru re'ur'ele minerale 'tabilite prin ordinul pre>zut la alin-
(7)-
(0) *nitiati>a conce'iunii acti>it%ilor miniere de e$plorare poate
apar%ine autorit%ii competente 'au per'oanelor ?uridice romane ori
'trine intere'ate-
(7) Li'ta perimetrelor de e$plorare 'e 'tabile4te de autoritatea
competenta prin ordin care 'e publica in Monitorul )&icial al Romniei3
Partea *-
(9) *n >ederea participrii la concur'ul public de o&erta3 per'oanele
?uridice romane 'au 'trine >or depune o&ertele (ntr#un termen
determinat3 'tabilit de autoritatea competenta prin ordinul pre>zut la
alin- (7)-
(B) )&ertele con%in pro=ramul de e$plorare propu'3 actele
do>editoare pri>ind capacitatea te@nica 'i &inanciar a o&ertantului3
precum 'i alte documente 'tabilite de autoritatea competenta-
(7) Pro=ramul de e$plorare propu' cuprinde in >olumul anual de
e$plorare 'i c@eltuielile a&erente ace'tuia3 obli=atorii de realizat-
(8) ,ondi%iile de or=anizare 'i de'&4urare a concur'ului public de
o&erta 'tabilit la alin- (2)3 criteriile de 'electare 'i de'emnare a
ca'ti=atorului3 puncta?ul 'uplimentar acordat unui titular de permi' de
pro'pectiune3 precum 'i alte a'pecte >or &i 'tabilite de autoritatea
competenta prin norme-
AR!- .B
(.) Licen%a de e$plorare 'e acorda pentru o durata de ma$imum 9
ani3 cu drept de prelun=ire pentru cel mult 0 ani3 in limitele
perimetrului acordat3 cu plata anticipata3 in &iecare an3 a ta$ei pe
acti>itatea de e$plorare 'i con'tituirea unei =aran%ii &inanciare
core'punztoare pentru re&acerea mediului3 'tabilit prin proiectul de
re&acere a mediului-
(2) Pro=ramul de e$plorare con>enit 'e e$ecuta inte=ral3 pana la
e$pirarea duratei licen%ei de e$plorare-
(0) 1upra&a%a perimetrului3 de&init prin coordonate topo=eodezice3
in 'i'temul na%ional in >i=oare3 in care 'e e$ecuta acti>it%i miniere de
e$plorare e'te de &orma 'i dimen'iuni core'punztoare &ormatiunilor 'i
'tructurilor =eolo=ice 'i zcmintelor de re'ur'e minerale care &ac
obiectul licen%ei de e$plorare-
(7) !itularul licen%ei de e$plorare e'te obli=at 'a prezinte autorit%ii
competente rapoarte 'eme'triale 'i anuale pri>ind acti>itatea
de'&a'urata 'i c@eltuielile a&erente ace'teia3 la date 'tabilite de
autoritatea competenta prin norme3 'i un raport &inal cuprinznd
metodolo=ia aplicat3 lucrrile e$ecutate3 c@eltuielile a&erente ace'tora
'i rezultatele ob%inute3 in termen de B0 de zile de la e$pirarea duratei
licen%ei-
(9) !itularul are dreptul 'a reduc 'upra&a%a perimetrului de
e$plorare3 cu acordul autorit%ii competente3 pe baza documentelor de
etapa3 &urnizand do>ezi ca pe 'upra&a%a la care renun%a au &o't
e$ecutate toate lucrrile nece'are de re&acere a mediului3 cu
obli=ati>itatea e&ecturii lucrrilor pre>zute pentru primul an
contractual-
AR!- .7
(.) La 'olicitarea titularului licen%ei de e$plorare3 ace'ta are dreptul
'a ob%in direct licen%a de e$ploatare pentru oricare dintre re'ur'ele
minerale de'coperite3 in condi%iile art- .8 alin- (2) lit- a) 'i ale art- 20-
(2) !itularul licen%ei de e$plorare are dreptul 'a continue3 pana la
data intrrii in >i=oare a licen%ei de e$ploatare acordate in condi%iile
art- .8 alin- (2) lit- a) 'i ale art- 203 e$ecutarea acti>it%ilor miniere de
e$ploatare e$perimental3 de con'er>are 'i (ntre%inere a lucrrilor
miniere e$ecutate in perimetrul de e$plorare in'tituit-
AR!- .8
(.) E$ploatarea miniera 'e realizeaz pe baza unei licen%e e$clu'i>e3
care 'e acorda in condi%iile prezentei le=i-
(2) Licen%a de e$ploatare 'e acorda5
a) direct titularului licen%ei de e$plorare3 la 'olicitarea ace'tuia3
pentru oricare dintre re'ur'ele minerale de'coperite3 in termen de /0
de zile de la data tran'miterii ctre autoritatea competenta a raportului
&inal de e$plorare acceptat de acea'ta8
b) ca'ti=atorului unui concur' public de o&erta3 or=anizat de
autoritatea competenta in condi%iile prezentei le=i3 pentru re'ur'ele
minerale 'tabilite prin ordinul pre>zut la art- ./ alin- (2)-
AR!- ./
(.) *nitiati>a conce'iunii acti>it%ilor miniere de e$ploatare in
condi%iile pre>zute la art- .8 alin- (2) lit- b) poate apar%ine autorit%ii
competente 'au per'oanelor ?uridice romane ori 'trine intere'ate-
(2) Li'ta perimetrelor de e$ploatare in condi%iile art- .8 alin- (2) lit-
b) 'e 'tabile4te de ctre autoritatea competenta prin ordin care 'e
publica in Monitorul )&icial al Romniei3 Partea *-
(0) *n >ederea participrii la concur'ul public de o&erta3 per'oanele
?uridice romane 'au 'trine >or depune o&ertele (ntr#un termen
determinat3 'tabilit de autoritatea competenta prin ordinul pre>zut la
alin- (2)-
(7) )&ertele >or con%ine actele do>editoare pri>ind capacitatea
te@nica 'i &inanciar a o&ertantului3 precum 'i alte documente 'tabilite
de autoritatea competenta prin procedura de de'&4urare a concur'ului
public de o&erta-
(9) Pentru a putea &i re'pectate condi%iile te@nice nece'are
protec%iei apelor 'ubterane >or &i 'coa'e la concur'ul public de o&erta
pentru conce'ionarea unor acti>it%i miniere de e$ploatare doar
perimetre pentru care '#a ob%inut in prealabil acceptul autorit%ii
competente in domeniul =o'podririi apelor-
(B) ,ondi%iile de or=anizare 'i de'&4urare a concur'ului public de
o&erta 'tabilit la art- .8 alin- (2) lit- b)3 criteriile de 'electare 'i
de'emnare a ca'ti=atorului3 precum 'i alte a'pecte 'e >or 'tabili3 prin
dero=are de la le=i'la%ia pri>ind re=imul conce'iunilor3 de ctre
autoritatea competenta prin norme-
AR!- 20
(.) Licen%a de e$ploatare 'e acorda prin ne=ociere3 in baza unei
cereri (n'o%ite de5
a) 'tudiul de &ezabilitate pri>ind >alori&icarea re'ur'elor minerale 'i
protec%ia zacamantului3 ce >a cuprinde 'i planul ini%ial de (ncetare a
acti>it%ii3 (ntocmit in con&ormitate cu normele emi'e de autoritatea
competenta8
b) planul de dez>oltare a e$ploatrii3 (ntocmit in con&ormitate cu
in'truc%iunile te@nice emi'e de autoritatea competenta8
c) 'tudiul de impact a'upra mediului 'i bilan%ul de mediu3 dup caz3
(ntocmite in condi%iile le=ii8
d) planul de re&acere a mediului 'i proiectul te@nic3 (ntocmite in
con&ormitate cu in'truc%iunile te@nice emi'e de autoritatea
competenta8
e) 'tudiul de e>aluare a impactului 'ocial 'i planul de atenuare a
impactului 'ocial3 in con&ormitate cu in'truc%iunile te@nice emi'e de
autoritatea competenta in domeniul muncii 'i 'olidarit%ii 'ociale
(mpreun cu mini'terul de re'ort-
(2) Licen%a de e$ploatare 'e acorda pentru ma$imum 20 de ani3 cu
drept de prelun=ire pe perioade 'ucce'i>e de cte 9 ani-
(0) !itularul licen%ei de e$ploatare >a plati anual o ta$a pe
acti>itatea de e$ploatare 'i o rede>enta miniera3 con&orm prezentei
le=i-
(7) !itularul licen%ei de e$ploatare con'tituie o =aran%ie &inanciar
pentru re&acerea mediului3 in con&ormitate cu in'truc%iunile te@nice
emi'e de autoritatea competenta-
AR!- 2.
(.) Licen%a 'e (nc@eie in &orma 'cri'- Pentru e$plorare licen%a intra
in >i=oare la data publicrii ordinului pre4edintelui autorit%ii
competente de aprobare a ace'teia in Monitorul )&icial al Romniei3
Partea *8 pentru e$ploatare licen%a intra in >i=oare la data publicrii in
Monitorul )&icial al Romniei3 Partea *3 a @otrrii 6u>ernului de
aprobare a ace'teia-
(2) Pre>ederile le=ale e$i'tente la data intrrii in >i=oare a licen%ei
rmn >alabile pe toat durata ace'teia3 cu e$cep%ia apari%iei unor
e>entuale di'pozi%ii le=ale &a>orabile titularului-
(2) Pre>ederile licen%elor (n >i=oare rmn nemodi&icate pe toat
durata ini%ial a ace'tora3 cu e$cep%ia cazurilor (n care pr%ile con>in
modi&icareaAcompletarea ace'tora-
#############
Alin- (2) al art- 2. a &o't modi&icat de pct- 2 al art- * din
)R:)A;A :E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n
M)*!)R"L )+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
(0) Cn cazul prelun=irii duratei licen%ei de conce'iuneA admini'trare
'au tran'&erului licen%ei de conce'iune3 autoritatea competent >a
rene=ocia condi%iile conce'iuniiAadmini'trrii3 con&orm prezentei le=i3
prin (nc@eierea de acte adi%ionale3 'emnate de acea'ta 4i titular-
#############
Alin- (0) al art- 2. a &o't introdu' de pct- 0 al art- * din )R:)A;A
:E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n M)*!)R"L
)+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
(7) Modi&icareaAcompletarea licen%elor (n >i=oare 'e realizeaz prin
acte adi%ionale 'emnate de autoritatea competent 4i titular-
#############
Alin- (7) al art- 2. a &o't introdu' de pct- 0 al art- * din )R:)A;A
:E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n M)*!)R"L
)+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
AR!- 22
(.) Cnceperea acti>it%ilor miniere pre>zute in licen%a 'e
autorizeaz in 'cri' de ctre autoritatea competenta3 in termen de
pana la .80 de zile de la intrarea in >i=oare a licen%ei3 dup
prezentarea de ctre titular3 cumulati>3 a urmtoarelor documente5
a) do>ada pl%ii ta$ei pe acti>itatea miniera8
b) do>ada con'tituirii =aran%iei &inanciare pentru re&acerea mediului8
c) certi&icatul de ate'tare &i'cal3 din care 'a rezulte ca titularul
licen%ei nu (nre=i'treaz obli=a%ii re'tante &ata de bu=etul de 'tat8
d) acordAautoriza%ie de mediu8
e) pentru e$plorare # a>izul autorit%ii competente pentru pro=ramul
anual de lucrri8 pentru e$ploatare # a>izul autorit%ii competente
pentru pro=ramul anual de e$ploatare8
&) acordul proprietarului 'au admini'tratorului terenului pri>ind
acce'ul la 'upra&e%ele nece'are e$ecutrii acti>it%ii miniere pre>zute
in pro=ramul anual de e$ploatare-
(2) Autorizarea (nceperii acti>it%ilor miniere 'e &ace de ctre
autoritatea competenta3 in cel mult 00 de zile de la depunerea
documentelor pre>zute la alin- (.)-
AR!- 20
Per'oanele ?uridice 'trine care au ob%inut dreptul de a e&ectua
acti>it%i miniere 'unt obli=ate ca3 in termen de /0 de zile de la
intrarea in >i=oare a licen%ei3 'a (n&iin%eze 'i 'a men%in pe toat
durata conce'iunii o &iliala in Romnia-
AR!- 27
(.) !itularul unei licen%e poate tran'&era unei alte per'oane ?uridice
drepturile dobndite 'i obli=a%iile a'umate numai cu aprobarea
prealabil 'cri' a autorit%ii competente- )rice tran'&er realizat &r
aprobare 'cri' e'te nul de drept-
(2) *n >ederea aprobrii tran'&erului autoritatea competenta >a
a>ea in >edere criterii de aprobare3 ce 'e 'tabile'c prin norme-
(0) *n cazul in care titularul licen%ei (4i modi&ica 'tatutul prin
reor=anizare3 >nzare 'au orice alte moti>e3 licen%a3 a'a cum a &o't
ne=ociata3 >a &i acordat prin act adi%ional 'ucce'orilor le=ali ai
titularului3 in baza contractului dintre pr%i 'au a @otrrii
?udectore4ti3 prezentat autorit%ii competente-
(7) Licen%a de dare in admini'trare nu e'te tran'&erabila-
AR!- 29
*n limitele unui perimetru de e$plorareA e$ploatare3 autoritatea
competenta poate acorda3 in condi%iile le=ii3 unor per'oane ?uridice3
altele dect titularul licen%ei3 dreptul de e$plorare 'iA'au e$ploatare
pentru alte re'ur'e minerale3 cu acordul titularului-
AR!- 2B
:reptul ob%inut prin conce'iune3 drept di'tinct de cel de proprietate
a'upra terenurilor3 nu poate &i in nici un &el tran'mi' de ctre titular in
bene&iciul unei alte per'oane ?uridice dect in condi%iile art- 27-
AR!- 27
!itularul licen%ei de e$plorareAe$ploatare poate contracta
(mprumuturi bancare in >ederea e$ecutrii acti>it%ilor miniere3 cu
certi&icarea e$i'ten%ei conce'iunii de ctre autoritatea competenta-
AR!- 28
(.) Rocile utilizabile in con'truc%ii 'i acumularile de turba pot &i
e$tra'e de ctre per'oane &izice 'au ?uridice in cantit%i determinate3
pe termen de pana la un an 'i pe baza de permi' de e$ploatare emi'
de autoritatea competenta- Permi'ul 'e elibereaz primului 'olicitant-
(2) Pentru e$ploatrile de ni'ipuri 'i pietri'uri din albiile minore ale
rurilor permi'ele de e$ploatare 'e elibereaz dup ob%inerea a>izelor
pre>zute de le=i'la%ia in >i=oare in domeniul =o'podririi apelor-
(0) Pentru ob%inerea permi'ului de e$ploatare 'olicitantii 'unt
obli=a%i la con'tituirea =aran%iei &inanciare pentru re&acerea mediului3
precum 'i la plata ta$ei pe acti>itatea de e$ploatare 'i a rede>entei
miniere3 in condi%iile le=ii- ,on'tituirea =aran%iei &inanciare pentru
re&acerea mediului 'i plata ta$ei 'e >or &ace la data eliberrii
permi'ului3 iar plata rede>entei miniere 'e realizeaz in condi%iile art-
793 etapizat3 pe durata >alabilit%ii permi'ului de e$ploatare-
(7) La depunerea documentelor pentru ob%inerea 'au re(nnoirea
licen%elorApermi'elor de e$ploatare3 'olicitan%ii >or prezenta un acord
de reabilitare (nc@eiat cu autorit%ile admini'tra%iei publice locale
pentru cazurile (n care tran'portul rutier al re'ur'elor minerale
a&ecteaz in&ra'tructura rutier 4i cldirile adiacente din localit%ile
urbane 'au rurale re'pecti>e-
##############
Alin- (7) al art- 28 a &o't introdu' de articolul unic din LE6EA nr-
287 din .. octombrie 20093 publicat (n M)*!)R"L )+*,*AL nr- /.7
din .0 octombrie 2009-
AR!- 2/
(.) Rocile utilizabile in con'truc%ii3 turba 'i apele minerale3 'ituate
pe 'upra&e%e de teren a&late in proprietatea per'oanelor &izice3 pot &i
&olo'ite de ctre proprietarul 'upra&e%ei numai dac nu &ac obiectul
unei conce'iuni e$i'tente 'i numai pentru ne>oile proprii3 &r drept de
comercializare- +olo'irea e'te 'cutit de la plata ta$elor 'i a
rede>en%elor le=ale3 cu condi%ia (ncuno4tin%rii autorit%ii competente
prin or=anele 'ale teritoriale-
(2) :e pre>ederile alin- (.) bene&iciaz 'i cminele de copii 'i ca'ele
de btrni 'ituate pe 'upra&e%e de teren a&late in proprietatea lor-
AR!- 00
(.) Recuperarea aurului din alu>iuni3 realizat in a&ar
conce'iunilor3 'e &ace de ctre per'oane &izice 'i ?uridice3 in baza unui
permi' de e$ploatare eliberat de autoritatea competenta-
(2) Per'oanele &izice 'i ?uridice autorizate pentru acti>itatea de
recuperare a aurului din alu>iuni 'unt obli=ate la plata ta$elor 'i a
rede>en%elor pre>zute de le=e-
AR!- 0.
,once'iunea miniera 'au darea in admini'trare miniera (nceteaz5
a) prin e$pirarea duratei pentru care a &o't acordat8
b) prin renun%area de ctre titularul licen%ei3 in condi%iile 'tabilite la
art- 028
c) prin re>ocarea licen%eiApermi'ului de ctre autoritatea
competenta3 con&orm pre>ederilor art- 07 'i 098
d) la cererea titularului3 in caz de 'ur>enire a unor e>enimente care
con'tituie cauze de &orta ma?or 'i care determina impo'ibilitatea
obiecti> 'i de&initi>a de (ndeplinire a unor obli=a%ii 'iA'au de realizare
a unor drepturi ale titularului3 pre>zute in licen%a 'i care 'unt
e'en%iale pentru realizarea acti>it%ii miniere8
e) prin epuizarea rezer>elor e$ploatabile3 numai in cazul
conce'iuniiAdrii in admini'trare a acti>it%ilor miniere de e$ploatare-
AR!- 02
(.) !itularul licen%eiApermi'ului poate renun%a la ace'taAacea'ta
dac la data noti&icrii renun%rii ctre autoritatea competenta
(ndepline4te cumulati> urmtoarele condi%ii5
a) pune la di'pozi%ie autorit%ii competente documenta%ia pri>ind
acti>itatea de'&a'urata pana la data noti&icrii renun%rii3 precum 'i
rezultatele ace'teia8
b) pune la di'pozi%ie autorit%ii competente 'uma reprezentnd
contra>aloarea lucrrilor pre>zute in pro=ramul de lucrri de
pro'pectiuneAe$plorare pre>zut prin permi'ul de pro'pectiuneAlicen%a
de e$plorare3 'cadenta la data noti&icrii renun%rii 'i nee$ecutate din
moti>e imputabile titularului- 1umele rezultate 'e &ac >enit la bu=etul
de 'tat8
c) pune la di'pozi%ie autorit%ii competente documentul de ate'tare
a e$ecu%iei lucrrilor de re&acere a mediului deteriorat ca urmare a
acti>it%ilor miniere de'&4urate pana la momentul renun%rii3 emi' de
autoritatea competenta in domeniul mediului8
d) pune la di'pozi%ie autorit%ii competente 'uma reprezentnd
contra>aloarea lucrrilor de con'er>areA(nc@idere nee$ecutate3
a&erente acti>it%ilor miniere de'&4urate pana la momentul renun%rii3
'i a pro=ramului de monitorizare a &actorilor de mediu po'tinc@idere3
pre>zute in planul de (ncetare a acti>it%ii-
(2) Autoritatea competenta >eri&ica (ndeplinirea condi%iilor pre>zute
la alin- (.)3 in termen de B0 de zile de la data noti&icrii renun%rii la
licen%aApermi'-
(0) *n termenul de B0 de zile pre>zut la alin- (2)3
conce'iuneaAadmini'trarea (nceteaz dac autoritatea competenta nu
a comunicat re&uzul 'au3 acea'ta &iind obli=at 'a emita decizia de
(ncetare a admini'trrii 'au a conce'iunii3 cu e&ect de la data implinirii
termenului-
(7) *n cazul in care autoritatea competenta re&uza 'a emita decizia
de (ncetare a admini'trrii 'au a conce'iunii pe moti> de renun%are3
partea intere'at 'e poate adre'a3 in termen de 00 de zile de la
comunicare3 in'tan%ei de contencio' admini'trati> competente3 care
?udeca liti=iul 'i @otr4te3 potri>it le=ii- Dotrrea in'tan%ei de
contencio' admini'trati> e'te de&initi>a 'i ire>ocabil- Procedura
prealabil nu e'te obli=atorie-
(9) Dotrrea in'tan%ei de contencio' admini'trati> 'e duce la
(ndeplinire de ctre autoritatea competenta in termen de .9 zile3 'ub
'anc%iunea unei amenzi de 9 milioane lei pe zi de (ntrziere- Amenzile
'e &ac >enit la bu=etul de 'tat- 1unt aplicabile 'i pre>ederile le=ii
penale pri>ind nee$ecutarea @otrrilor ?udectore4ti-
AR!- 00
(.) Autoritatea competenta 'u'penda licen%aApermi'ul cnd
con'tata ca5
a) titularul nu re'pecta @otrrea unei in'tan%e ?udectore4ti pri>ind
liti=iile aprute in e$ecutarea acti>it%ilor miniere8
b) titularul e'te 'upu' procedurii reor=anizrii ?udiciare 'iA'au a
&alimentului8
c) titularului i '#au 'u'pendat acordul 'iA'au autoriza%ia pri>ind
protec%ia mediului 'iA'au cea de protec%ie a muncii8
d) titularul pericliteaz3 prin modul de e$ecutare a acti>it%ilor
miniere3 po'ibilitatea e$ploatrii >iitoare a zacamantului3 (ncalca
normele pri>ind protec%ia 'i e$ploatarea in 'i=uran%a a zcmintelor8
e) titularul aduce =ra>e (nclcri pri>ind 'ntatea 'i 'i=uran%a
muncii3 con'tatate de autorit%ile competente in domeniu-
(2) 1u'pendarea licen%eiApermi'ului pentru oricare dintre moti>ele
pre>zute la alin- (.) produce e&ect a'upra titularului de la data
comunicrii &cute de autoritatea competenta pana la di'paritia cauzei
care a determinat 'u'pendarea3 pentru o perioada de ma$imum un an-
AR!- 07
Autoritatea competenta anuleaz licen%aApermi'ul titularului
'anc%ionat contra>en%ional3 in termen de 00 de zile de la primirea
noti&icrii3 cnd con'tata ca5
a) titularul nu (4i (ndepline4te obli=a%iile a'umate cu pri>ire la
autorizarea 'i termenul pri>ind (nceperea acti>it%ilor miniere8
b) titularul continua 'i'tarea lucrrilor pe o perioada mai mare de
B0 de zile &r acordul autorit%ii competente8
c) titularul utilizeaz metode 'i te@nolo=ii de e$ploatare3 altele
dect cele pre>zute in planul de dez>oltare3 &r acordul autorit%ii
competente8
d) titularul e$ecuta acti>it%i miniere cu (nclcarea pre>ederilor art-
22 alin- (.) lit- e)8
e) titularului i '#au anulat acordul 'iA'au autoriza%ia pri>ind protec%ia
mediului 'iA'au cea de protec%ie a muncii8
&) titularul &urnizeaz3 cu buna 4tiin%a3 autorit%ii competente date 'i
in&orma%ii &al'e cu pri>ire la acti>it%ile 'ale miniere 'au (ncalca
clauzele de con&iden%ialitate pre>zute in licen%a8
=) titularul nu ac@it in termen de B luni de la data e$i=ibilitatii
ta$ele 'i rede>en%ele miniere datorate 'tatului8
@) titularul nu (ndepline4te condi%iile 'i nu re'pecta termenul
pre>zute la art- 00 alin- (2) pri>ind 'u'pendarea licen%eiApermi'ului-
AR!- 09
(.) *n termen de 00 de zile de la data noti&icrii pre>zute la art- 00
alin- (2)3 titularul poate cere in'tan%ei de contencio' admini'trati>
re>ocarea m'urii de 'u'pendareAanulare a licen%eiApermi'ului-
(2) La cererea titularului 'i cu audierea autorit%ii competente care
a di'pu' m'urile pre>zute la alin- (.)3 in'tanta poate di'pune
'u'pendarea m'urii luate pana la rmnerea de&initi>a a @otrrii
?udectore4ti prin care in'tanta 'e pronun%a a'upra le=alit%ii 'i
temeiniciei 'u'pendriiAanulrii-
(0) :i'pozi%iile procedurale pre>zute la art- 02 alin- (7) 'i (9) 'e
aplica in mod core'punztor-
AR!- 0B
(.) *n cazul in care 'ur>ine un e>eniment dintre cele pre>zute la
art- 0. lit- d)3 titularul noti&ica autorit%ii competente 'itua%ia in termen
de 9 zile de la producerea e>enimentului3 cu prezentarea documentelor
certi&icnd &orta ma?or in .9 zile de la producerea lui3 eliberate de
in'titu%ia le=al abilitata in ace't 'cop- Cncetarea conce'iunii 'au a
admini'trrii produce e&ect dup 00 de zile de la data noti&icrii cauzei
de &orta ma?or-
(2) :ac3 in limita termenului de 00 de zile pre>zut la alin- (.)3
autoritatea competenta noti&ica titularului licen%ei re&uzul 'au de a
accepta e>enimentul in>ocat de titular ca &iind o cauza de &orta
ma?or3 pro>ocand impo'ibilitatea de&initi>a a initierii 'au a continurii
e$ecutrii acti>it%ilor miniere3 neimputabila ace'tuia3 titularul licen%ei
poate cere in'tan%ei de contencio' admini'trati> pronun%area anulrii
unilaterale a licen%ei pentru caz de &orta ma?or3 &r obli=area la plata
de daune#intere'e-
(0) *n caz de pronun%are a anulrii licen%ei3 dup rmnerea
ire>ocabil a @otrrii ?udectore4ti3 autoritatea competenta >a emite
decizia de (ncetare a conce'iunii 'au a admini'trrii- (7) :i'pozi%iile
procedurale pre>zute la art- 02 alin- (7) 'i (9) 'e aplica in mod
core'punztor-
AR!- 07
(.) :ecizia de (ncetare a conce'iunii 'au a admini'trrii acordate
prin licen%a 'e publica in Monitorul )&icial al Romniei3 Partea *3 cu
men%iunea datei la care produce e&ect3 'i 'e (n'crie in ,artea miniera
de ctre autoritatea competenta-
(2) *n termen de 0 luni de la (ncetarea conce'iunii 'au a
admini'trrii pentru oricare dintre cauzele pre>zute la art- 0. lit- a)#
d)3 ane$ele te@nice 'i dependintele a cror demontare poate periclita
'ecuritatea lucrrilor trec in proprietatea 'tatului3 &r nici o
indemniza%ie 'i libere de orice 'arcini3 indi&erent de natura ace'tora-
(0) ,once'ionarii 'au admini'tratorii r'pund material 'i &inanciar
pana la re&acerea tuturor &actorilor de mediu a&ecta%i de acti>it%ile
miniere3 in con&ormitate cu planul de re&acere a mediului aprobat de
autoritatea competenta-
(7) *n termen de ma$imum 0 luni de la (ncetarea conce'iunii 'au a
admini'trrii3 autoritatea competenta >a 'tabili m'urile ce urmeaz a
&i luate cu pri>ire la perimetrul de e$plorareAe$ploatare 'i la dotrile
a&erente ace'tuia-
(9) !itularul licen%ei rmne %inut3 potri>it re=ulilor r'punderii ci>ile
e$tracontractuale3 la repararea pre?udiciilor cauzate altor per'oane
&izice 'au ?uridice din culpa 'a prin acti>it%ile miniere e&ectuate pana
la data e$pirrii ori renun%rii3 c@iar dac a'emenea pre?udicii 'unt
con'tatate dup (ncetarea conce'iunii 'au a admini'trrii-
,AP- *E
:repturile 'i obli=a%iile titularului
AR!- 08
!itularul licen%eiApermi'ului are urmtoarele drepturi5
a) 'a aib acce'3 in condi%iile le=ii3 la terenurile nece'are
de'&4urrii acti>it%ilor miniere in limitele perimetrului pre>zut in
licen%aApermi'8
b) 'a e$ecute toate acti>it%ile miniere pre>zute in licen%aApermi'3
in limitele perimetrului acordat8
c) 'a di'pun a'upra cantit%ilor de produ'e miniere realizate8
d) 'a &olo'ea'c3 cu re'pectarea pre>ederilor le=ale din domeniul
=o'podririi apelor 'i al protec%iei mediului3 'ur'e de apa de 'upra&a%a
'au 'ubterane nece'are de'&4urrii acti>it%ilor miniere8
e) 'a 'e a'ocieze cu alte per'oane ?uridice in >ederea e$ecutrii
acti>it%ilor miniere pre>zute in licen%a3 cu aprobarea prealabil a
autorit%ii competente- Re'pon'abilitatea (ndeplinirii obli=a%iilor din
licen%a re>ine in e$clu'i>itate a'ociatului care are calitatea de titular de
licen%a- *n >ederea emiterii aprobrii a'ocierii autoritatea competenta
>a a>ea in >edere cel pu%in urmtoarele elemente5 capacitatea te@nica
'i &inanciar a celui cu care 'e (nc@eie a'ocierea3 obi ectul a'ocierii3
modul de delimitare a drepturilor 'i obli=a%iilor a'ocia%ilor- ,ompaniile
'i 'ociet%ile na%ionale care e$ecuta acti>it%i miniere >or ob%ine
aprobarea autorit%ii competente numai cu acordul prealabil al
mini'terului de re'ort8
&) 'a ob%in de la autoritatea competenta3 in condi%iile le=ii3 datele 'i
in&orma%iile nece'are de'&4urrii acti>it%ilor 'ale miniere3 'a detina 'i
'a utilizeze ace'te date 'i in&orma%ii3 precum 'i pe cele ob%inute din
acti>it%ile proprii3 pe durata >alabilit%ii licen%eiApermi'ului8
=) 'a intrerupa acti>itatea pe o perioada ce dep4e4te B0 de zile3 cu
acordul prealabil al autorit%ii competente8
@) 'a con'truia'c drumuri3 poduri3 cai &erate3 re%ele electrice3
precum 'i alte utilit%i de in&ra'tructura nece'are acti>it%ilor miniere3
in condi%iile le=ii-
AR!- 0/
(.) !itularul licen%eiApermi'ului are urmtoarele obli=a%ii5
a) 'a re'pecte pre>ederile prezentei le=i3 ale normelor 'i
in'truc%iunilor emi'e in aplicarea ace'teia 'i pre>ederile
licen%eiApermi'ului8
b) 'a elaboreze3 pe baza licen%eiApermi'ului3 (naintea (nceperii 'i pe
parcur'ul acti>it%ilor miniere3 documenta%ii te@nice 'i economice
pentru realizarea ace'tora3 documenta%ii in >ederea ob%inerii
acorduluiAautoriza%iei de mediu con&orm le=i'la%iei de mediu in >i=oare3
potri>it art- 22 alin- (.) lit- d)3 'i 'a le 'upun a>izrii autorit%ii
competente3 con&orm art- .7#203 28 'i 00- *n cazul a=en%ilor economici
a&la%i 'ub autoritatea mini'terului de re'ort e'te nece'ar a>izul
prealabil al ace'tuia8
c) 'a (nceap acti>it%ile miniere in termen de cel mult 2.0 zile de la
intrarea in >i=oare a licen%ei8
d) 'a ob%in3 'a (ntocmea'c3 'a %in la zi 'i 'a tran'mit autorit%ii
competente3 la termenele &i$ate3 datele3 in&orma%iile 'i documentele
pre>zute in licen%aApermi'3 re&eritoare la acti>it%ile miniere
e$ecutate3 precum 'i rezultatele ob%inute3 pentru a &i (nre=i'trate in
,artea miniera 'i in ,ada'trul e$tracti>- *n cazul minereurilor
radioacti>e3 ace'te date 'e >or tran'mite 'i autorit%ii competente in
domeniu3 con&orm pre>ederilor le=ale8
e) 'a in&ormeze autoritatea competenta cu pri>ire la actele de
control e&ectuate de autorit%ile locale de protec%ie a mediului 'i de
protec%ie a muncii8
&) 'a p'treze con&iden%ialitatea a'upra datelor 'i in&orma%iilor
ob%inute3 in condi%iile le=ii3 de la autoritatea competenta 'i mini'terul
de re'ort3 precum 'i din acti>itatea proprie 'i 'a le di&uzeze numai in
condi%iile pre>zute in licen%a8
=) 'a actualizeze periodic planul de (ncetare a acti>it%ii 'i 'a (l
'upun aprobrii autorit%ii competente8
@) 'a recupereze 'i 'a prote?eze a'ocia%iile naturale de minerale cu
>aloare e'tetica 'i 4tiin%i&ic3 denumite &lori de mina3 intalnite in
lucrrile miniere e$ecutate3 'i 'a in&ormeze autoritatea competenta8
i) in cazul (ncetrii conce'ionarii prin oricare dintre modurile
pre>zute la art- 0.3 'a procedeze la predarea ctre autoritatea
competenta a perimetrului in'tituit3 in condi%iile pre>zute la art- 07
alin- (2) 'i (9)8
?) 'a (ndeplinea'c in termenele 'tabilite m'urile di'pu'e in 'cri'
de ctre autoritatea competenta3 in e$ercitarea atribu%iilor ce ii re>in3
potri>it le=ii8
F) 'a e$ecute 'i 'a &inalizeze lucrrile de re&acere a mediului in
perimetrele a&ectate de acti>it%ile miniere8
l) 'a e&ectueze la zi m'urtorile topo=ra&ice nece'are 'i 'a
completeze planurile de 'itua%ie a tuturor lucrrilor e$ecutate pe
parcur'ul derulrii acti>it%ilor miniere3 in con&ormitate cu
Re=ulamentul de topo=ra&ie miniera8
m) 'a nu tran'porte3 'a nu &olo'ea'c3 'a nu manipuleze 'i 'a nu
depoziteze in lucrrile e$ecutate de4euri 'i 'ub'tan%e periculoa'e
'iA'au to$ice3 radioacti>e 'au orice alte 'ub'tan%e poluante3 dect cu
re'pectarea pre>ederilor le=ale8
n) 'a ob%in a>izul autorit%ilor portuare 'i al autorit%ilor publice
competente in domeniul tran'porturilor 'i =o'podririi apelor pentru
e&ectuarea acti>it%ilor miniere in zona cilor na>i=abile8
o) 'a or=anizeze3 pe ln= intrrile in mina prin care 'e &ace acce'ul
per'onalului3 precum 'i in 'ubteran3 'er>icii medicale de prim a?utor3
dotate cu per'onal3 aparatura3 in'trumentar de 'pecialitate 'i
materiale3 con&orm normelor emi'e de autoritatea competenta in
domeniul 'nt%ii8
p) la (ncetarea conce'iunii3 'a e$ecute lucrrile de con'er>are 'iA'au
(nc@idere a mineiAcarierei3 con&orm planului de (ncetare a acti>it%ii3
inclu'i> monitorizarea &actorilor de mediu po'tinc@idere8
G) 'a 'uporte c@eltuielile a&erente tran'&erului de te@nolo=ie 'i
per&ec%ionrii pro&e'ionale3 pre>zute in licen%a- 1umele re'pecti>e >or
&i >irate (ntr#un cont 'eparat al autorit%ii competente3 de'c@i' in ace't
'cop3 'i >or &i e>iden%iate ca atare8
r) 'a pre=tea'c 'i 'a &inanteze implementarea m'urilor cuprin'e
in planul de atenuare a impactului 'ocial8
') 'a men%in pe toat perioada e$ploatrii =aran%ia &inanciar
pentru re&acerea mediului8
t) 'a ac@ite ta$ele pri>ind acti>itatea miniera 'i rede>enta miniera in
termenele 'tabilite de prezenta le=e-
(2) *n cazul in care titularul licen%ei e'te o companie 'au o 'ocietate
na%ionala miniera3 acea'ta are 'i urmtoarele obli=a%ii &ata de
mini'terul de re'ort5
a) 'a &undamenteze 'i 'a tran'mit anual3 la termenele 'tabilite3
>olumele de &inan%are nece'are realizrii lucrrilor pre>zute in licen%a8
b) 'a tran'mit in&orma%iile 'olicitate re&eritoare la produc%ia 'i
in>e'ti%iile realizate3 precum 'i la modul de utilizare a &ondurilor
acordate de la bu=etul de 'tat8
c) 'a tran'mit autorit%ii competente datele 'i documentele
pre>zute la lit- a) 'i b)3 aprobate de mini'terul de re'ort3 pentru a &i
(nre=i'trate in ,artea miniera 'i in ,ada'trul e$tracti>8
d) 'a e$ecute3 in cazul pri>atizrii3 lucrrile de con'er>areA(nc@idere
a minelorAcarierelor 'i de re&acere a mediului pe 'upra&e%ele a&ectate
pana la momentul pri>atizrii-
,AP- E
Autoriza%ii
AR!- 70
Procedurile pentru ob%inerea autoriza%iilor3 acordurilor 'iA'au
a>izelor de mediu 'i de protec%ia muncii3 nece'are pentru de'&4urarea
acti>it%ilor miniere3 >or &i coordonate de &iecare autoritate3 con&orm
competentelor 'i re=lementrilor 'tabilite prin le=i'la%ia in >i=oare-
AR!- 7.
(.) Autoritatea competenta >a in&orma in 'cri'3 in termen de .0 zile
de la data intrrii in >i=oare a licen%elor de e$ploatare3 con'iliile
?ude%ene3 con'iliile locale 'i pre&ecturile ?ude%ene in raza crora 'e a&la
perimetrele conce'ionate de'pre acti>it%ile miniere 'i perimetrele
conce'ionate prin ace'te licen%e-
(2) *n termen de /0 de zile de la primirea in&ormrii pre>zute la
alin- (.)3 con'iliile ?ude%ene 'i con'iliile locale >or modi&ica 'iA'au >or
actualiza planurile de amena?are a teritoriului 'i planurile urbani'tice
=enerale e$i'tente3 pentru a permite e$ecutarea tuturor opera%iunilor
nece'are de'&4urrii acti>it%ilor miniere conce'ionate-
AR!- 72
(.) Autoriza%iile3 acordurile 'i alte aprobri 'i a>ize nece'are
acti>it%ilor de con'truc%ii#monta? de mine 'i altor acti>it%i de
con'truc%ii nece'are in >ederea (nceperii 'i de'&4urrii acti>it%ilor
miniere 'e >or emite3 de re=ula3 pentru an'amblul ace'tor con'truc%ii
'i nu 'eparat pentru &iecare con'truc%ie3 con&orm 'olicitrii titularilor de
licen%e-
(2) Autoriza%iile3 acordurile 'i alte aprobri 'i a>ize nece'are
acti>it%ilor de con'truc%ii#monta? de mine 'i altor acti>it%i de
con'truc%ii nece'are in >ederea (nceperii 'i de'&4urrii de acti>it%i
miniere pot impune condi%ii pri>ind parametrii 'i caracteri'ticile de
&unc%ionare a con'truc%iilor 'i in'tala%iilor re'pecti>e-
AR!- 70
(.) Autoriza%iile3 acordurile 'i celelalte aprobri 'i a>ize de
&unc%ionare nece'are de'&4urrii de acti>it%i miniere 'unt >alabile pe
toat durata permi'elor 'i a licen%elor in baza crora 'e de'&4oar
ace'te acti>it%i- *n cazul modi&icrii condi%iilor a>ute in >edere la
emiterea autoriza%iilor3 acordurilor 'i a celorlalte a>ize 'i aprobri
nece'are de'&4urrii de acti>it%i miniere3 titularii ace'tor acti>it%i
trebuie 'a 'olicite emiterea de noi autoriza%ii3 acorduri3 a>ize 'i
aprobri-
(2) Autoriza%iile3 acordurile 'i alte aprobri 'i a>ize de &unc%ionare
nece'are de'&4urrii acti>it%ilor miniere 'e emit pentru an'amblul
opera%iunilor nece'are acti>it%ilor miniere 'au 'eparat pentru &iecare
opera%iune ori cate=orie de opera%iuni3 con&orm 'olicitrii titularilor de
licen%e-
(0) Re'pectarea condi%iilor impu'e prin autoriza%iile3 acordurile 'i
alte aprobri 'i a>ize emi'e pentru acti>it%ile de con'truc%ii#monta? de
mine 'i alte con'truc%ii nece'are in >ederea (nceperii 'i de'&4urrii de
acti>it%i miniere3 con&orm art- 72 alin- (2)3 'i re'pectarea condi%iilor
pre>zute de le=e in pri>in%a de'&4urrii de acti>it%i miniere 'e
monitorizeaz de ctre titularii de licen%e 'i 'e >eri&ica de ctre
autorit%ile competente in domeniu3 pe perioada probelor te@nolo=ice3
care nu poate 'a dep4ea'c B luni de la terminarea opera%iunilor de
con'truc%ii#monta?-
(7) :ac 'e con'tata re'pectarea condi%iilor in con&ormitate cu
pre>ederile alin- (0)3 autoriza%iile3 acordurile 'i alte aprobri 'i a>ize de
&unc%ionare nece'are de'&4urrii de acti>it%i miniere 'e emit in
termen de ma$imum .0 zile de la &inalizarea probelor te@nolo=ice3
numai dac le=i'la%ia in >i=oare nu pre>ede alt&el-
,AP- E*
!a$e3 rede>en%e miniere 'i tari&e
AR!- 77
(.) !itularii licen%elorApermi'elor 'unt obli=a%i la plata ctre bu=etul
de 'tat a unei ta$e pentru acti>itatea de pro'pectiune3 e$plorare 'i
e$ploatare a re'ur'elor minerale3 precum 'i a unei rede>en%e miniere-
(2) !a$a anuala pentru acti>itatea de pro'pectiune 'e 'tabile4te la
29-000 leiAFmp-
(2) !a$a anual pentru acti>itatea de pro'pec%iune 'e 'tabile4te la
290 leiAFmp-
#############
Alin- (2) al art- 77 a &o't modi&icat de pct- 7 al art- * din
)R:)A;A :E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n
M)*!)R"L )+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
(0) !a$a anuala pentru acti>itatea de e$plorare 'e 'tabile4te la
.00-000 leiAFmp- Acea'ta 'e dubleaz dup 2 ani 'i de>ine de 9 ori
mai mare dup 7 ani-
(0) !a$a anual pentru acti>itatea de e$plorare 'e 'tabile4te la
.-000 leiAFmp8 acea'ta 'e dubleaz dup 2 ani 4i de>ine de 9 ori mai
mare dup 7 ani-
#############
Alin- (0) al art- 77 a &o't modi&icat de pct- 7 al art- * din
)R:)A;A :E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n
M)*!)R"L )+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
(7) !a$a anuala pentru acti>itatea de e$ploatare 'e 'tabile4te la
29-000-000 leiAFmp-
(7) !a$a anual pentru acti>itatea de e$ploatare 'e 'tabile4te la
29-000 leiAFmp-
#############
Alin- (7) al art- 77 a &o't modi&icat de pct- 7 al art- * din
)R:)A;A :E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n
M)*!)R"L )+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
(9) Ealoarea ta$elor pre>zute la alin- (2)#(7) >a &i reactualizata
anual3 la propunerea autorit%ii competente3 prin @otrre a
6u>ernului3 in &unc%ie de rata in&la%iei-
(B) !a$ele pre>zute la alin- (2)#(7) 'e datoreaz anual 'i 'e plte'c
anticipat pentru anul >iitor3 pana la data de 0. decembrie a anului in
cur'-
AR!- 79
(.) Rede>enta miniera cu>enit bu=etului de 'tat 'e 'tabile4te la o
cota procentual din >aloarea produc%iei miniere3 dup cum urmeaz5
a) o cota de 2H pentru crbuni3 minereuri &eroa'e3 ne&eroa'e3 de
aluminiu 'i roci alumini&ere3 de metale nobile3 radioacti>e3 pmnturi
rare 'i di'per'e3 pietre pre%ioa'e 'i 'emipretioa'e3 produ'e reziduale
miniere3 roci bituminoa'e3 ape terapeutice3 ape termominerale3 ape
=eotermale 'i =azele care le (n'o%e'c3 =aze necombu'tibile3 namoluri 'i
turbe terapeutice8
b) o cota de BH pentru 'ub'tan%e nemetali&ere8
c) o cota de BH pentru roci utile3 cu e$cep%ia rocilor ornamentale3 la
care cota e'te de .0H8
d) o cota de 8H pentru 'aruri @aloide-
(.) Rede>en%a minier cu>enit bu=etului de 'tat 'e 'tabile4te3 la
(nc@eierea licen%ei ori la eliberarea permi'ului de e$ploatare3 la o cot
procentual din >aloarea produc%iei miniere3 dup cum urmeaz5
a) 7H pentru crbuni3 minereuri &eroa'e3 ne&eroa'e3 de aluminiu 4i
roci alumini&ere3 de metale nobile3 radioacti>e3 pmnturi rare 4i
di'per'e3 produ'e reziduale miniere3 roci bituminoa'e3 ape minerale
terapeutice3 ape termominerale3 ape =eotermale 4i =azele care le
(n'o%e'c3 =aze necombu'tibile3 nmoluri 4i turbe terapeutice8
b) .0H pentru 'ub'tan%e nemetali&ere8
c) .0H pentru roci utile3 cu e$cep%ia rocilor ornamentale 4i a
pietrelor pre%ioa'e 4i 'emipre%ioa'e3 la care cota e'te .9H8
d) .0H pentru 'ruri @aloide-
#############
Alin- (.) al art- 79 a &o't modi&icat de pct- 9 al art- * din
)R:)A;A :E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n
M)*!)R"L )+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
(2) Rede>enta miniera cu>enit bu=etului de 'tat pentru ape
minerale naturale la 'ur'a 'e 'tabile4te in ec@i>alentul a 2 euroA.-000
litri3 la cur'ul Incii a%ionale a Romniei de la data pl%ii-
(2) Rede>en%a minier cu>enit bu=etului de 'tat pentru ape
minerale naturale 'e 'tabile4te la 'ur'3 (n ec@i>alentul minim (n lei a 7
euroA.-000 litri3 la cur'ul Incii a%ionale a Romniei de la data pl%ii-
#############
Alin- (2) al art- 79 a &o't modi&icat de pct- 9 al art- * din
)R:)A;A :E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n
M)*!)R"L )+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
(0) *n >aloarea produc%iei miniere nu intra >aloarea rezultat din
acti>itatea de prelucrare a produ'elor e$tra'e-
#############
Alin- (0) al art- 79 a &o't abro=at de pct- B al art- * din )R:)A;A
:E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n M)*!)R"L
)+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
(7) Rede>enta miniera e'te datorat din ziua (nceperii realizrii
produc%iei 'i e'te pltibil trime'trial3 cu 'cadenta pana la data de 20 a
primei luni a trime'trului urmtor-
AR!- 7B
!itularii au obli=a%ia de a tran'mite autorit%ii competente datele 'i
in&orma%iile nece'are pentru a calcula rede>enta miniera cu>enit
con&orm le=ii-
AR!- 77
(.) Eeri&icarea e$actitatii datelor 'i a in&orma%iilor pe baza crora 'e
calculeaz ta$a pentru acti>itatea miniera 'i rede>enta miniera 'e &ace
de ctre autoritatea competenta3 precum 'i de ctre or=anele
admini'tra%iei publice cu atribu%ii in domeniul controlului &inanciar-
(2) Pentru neplata in termen a ta$elor pentru acti>itatea miniera
'iA'au a rede>entei miniere 'e datoreaz ma?orri de (ntrziere 'i
penalit%i de (ntrziere3 con&orm le=i'la%iei &i'cale in >i=oare-
AR!- 78
(.) Pentru actele eliberate in e$ercitarea atribu%iilor 'ale5 a>ize3
permi'e de pro'pectiune 'i e$ploatare3 licen%e de e$plorare 'i
e$ploatare3 documente de (nre=i'trare a rezer>elor3 decizii de (ncetare
a acti>it%ii miniere3 aprobri de a'ociere3 de tran'&er al licen%ei3 acte
adi%ionale la licen%e3 ate'tate3 autorizari 'au alte a'emenea acte3
precum 'i pentru con'ultarea 'i utilizarea unor documente 'i in&orma%ii
re&eritoare la re'ur'ele minerale 'i a ,r%ii miniere3 autoritatea
competenta percepe tari&e 'tabilite prin ordin al pre4edintelui
autorit%ii competente3 publicat in Monitorul )&icial al Romniei3 Partea
*-
(2) Eeniturile e$trabu=etare realizate con&orm alin- (.) de
autoritatea competenta 'unt utilizate pentru &inan%area c@eltuielilor
pentru alctuirea pac@etelor de date 'i lan'area apelurilor publice de
o&erte3 or=anizarea rundelor de prezentare a condi%iilor de participare
la o&erta publica3 %inerea licita%iilor 'i elaborarea de 'tudii3 e$pertizari 'i
con'ultan%a te@nica 'i alte c@eltuieli materiale3 dotri3 precum 'i
pentru acordarea de 'timulente per'onalului-
(0) Eeniturile rma'e neutilizate la '&r4itul anului bu=etar 'e preiau
ca >enituri in anul urmtor3 la di'pozi%ia autorit%ii competente-
(7) ,ate=oriile de c@eltuieli care 'e &inan%eaz din >enituri
e$trabu=etare aprobate prin le=ea bu=etului de 'tat 'i modul de
acordare a 'timulentelor 'e 'tabile'c prin ordin al pre4edintelui
autorit%ii competente-
AR!- 7/
Plata ta$elor3 tari&elor 'i a rede>en%elor pre>zute in prezenta le=e
nu (l 'cute4te pe titularul licen%eiApermi'ului de plata obli=a%iilor
bu=etare datorate con&orm le=i'la%iei &i'cale in >i=oare-
AR!- 90
(.) !itularii licen%elor bene&iciaz de urmtoarele &acilit%i &i'cale5
a) nu datoreaz ta$e >amale pentru importurile de bunuri nece'are
pentru e$ecutarea acti>it%ilor miniere de e$plorare 'i e$ploatare
pentru ob%inerea produ'ului minier3 e&ectuate de titularii de licen%a8
b) nu datoreaz ta$e >amale pentru ec@ipamentele3 in'tala%iile 'i
aparatura in 'tare noua3 care nu 'e produc in %ara3 importate3
nece'are pentru ac%iunile de re&acere a mediului deteriorat in urma
acti>it%ilor miniere-
(2) +acilit%ile care 'e acorda titularilor licen%elor3 potri>it prezentei
le=i3 rmn nemodi&icate pe (ntrea=a durata a licen%ei-
(0) Admini'tra%iile publice locale pot acorda &acilit%i pentru in>e'ti%ii
in minerit3 potri>it re=lementrilor in >i=oare-
#############
Art- 90 a &o't abro=at de pct- . al articolului unic din LE6EA nr- 207
din 7 iunie 20073 publicat (n M)*!)R"L )+*,*AL nr- 990 din 22
iunie 2007-
,AP- E**
Cnc@iderea minelor
AR!- 9.
(.) Acti>itatea miniera de e$ploatare a unui zacamant (nceteaz
cnd5
a) re'ur'ele minerale e$ploatabile '#au epuizat8
b) continuarea e$ploatrii a de>enit impo'ibila datorit unor cauze
naturale # inundatii3 'urpari3 alunecri de teren 'au pro>ocate # &ocuri
endo=ene3 e$plozii de =aze #3 ale cror e&ecte nu pot &i inlaturate prin
inter>en%ii te@nice3 in condi%ii economice8
c) e$ploatarea a de>enit nerentabila economic-
(2) ,nd una dintre cauzele enumerate la alin- (.) e'te con'tatat3
titularul licen%ei 'upune autorit%ii competente a>izarea (ncetrii
e$ploatrii-
(0) Autoritatea competenta a>izeaz (nc@iderea de&initi>a 'au
temporar a acti>it%ii de e$ploatare pe baza planului de (ncetare a
acti>it%ii- Pentru perimetrele conce'ionate companiilor 'i 'ociet%ilor
na%ionale miniere (nc@iderea >a &i aprobat in prealabil de mini'terul
de re'ort-
AR!- 92
(.) *nitiati>a de (ncetare a acti>it%ii unei mine 'au cariere apar%ine
titularului licen%ei de e$ploatare3 care prezint autorit%ii competente o
cerere (n'o%it de planul de (ncetare a acti>it%ii actualizat3 cuprinznd5
a) moti>atia (ncetrii acti>it%ii3 bazat pe o documenta%ie te@nico#
economic8
b) pro=ramul te@nic de deza&ectare 'au con'er>are a e$ploatrii3 ce
>a include 'i pro=ramul de monitorizare a &actorilor de mediu
po'tinc@idere- *n cazul companiilor 'i 'ociet%ilor na%ionale miniere3
pro=ramul >a &i aprobat in prealabil de mini'terul de re'ort8
c) pro=ramul de protec%ie 'ocial a per'onalului3 prin redi'tribuire
'iA'au recon>er'ie pro&e'ional3 de'p=ubiri &inanciare 'iA'au m'uri
de dez>oltare re=ionala pentru crearea de noi locuri de munca3
(ntocmit con&orm le=ii3 dup con'ultarea cu =rupurile a&ectate3 'i
aprobat de autoritatea competenta in domeniul protec%iei 'ociale- *n
cazul companiilor 'i 'ociet%ilor na%ionale miniere3 ace'ta e'te aprobat
in prealabil 'i de mini'terul de re'ort8
d) autoriza%ia de =o'podrire a apelor 'i autoriza%ia de mediu pentru
(nc@iderea minei 'au a carierei re'pecti>e8
e) procedura de deza&ectare 'i de eliberare a terenului-
(2) Acti>itatea miniera (nceteaz prin decizia autorit%ii competente3
dup analiza 'i acceptarea de ctre autoritatea competenta 'i
mini'terul de re'ort3 dup caz3 a planului de (ncetare a acti>it%ii 'i
dup punerea lui in aplicare- :ecizia de con'er>areA(nc@idere a minei
'au a carierei apar%innd companiilor 'i 'ociet%ilor na%ionale miniere
>a &i aprobat de 6u>ern3 con'er>areaA(nc@iderea urmnd a &i
&inan%at 'i din &onduri bu=etare-
(0) Cnc@iderea minelor 'i re&acerea mediului in cazul minelor 'au
carierelor3 al lucrrilor de e$plorare oprite (nainte de intrarea in
>i=oare a prezentei le=i 'i care nu &ac obiectul unei licen%e 'e >or &ace
cu acordul autorit%ii competente3 de ctre mini'terul de re'ort3 prin
direc%iile de 'pecialitate3 cu &onduri bu=etare-
(7) Perimetrele miniere cu acti>itate de e$ploatare temporar
(nc@i'3 a>izat con&orm art- 9. alin- (0)3 pot &i date in
conce'iuneAadmini'trare altui titular dup oprirea acti>it%ii- *n ace't
'cop autoritatea competenta >a or=aniza concur' public de o&erta-
AR!- 90
(.) Re'pon'abilitatea urmririi obli=a%iilor rezultate din planul de
(ncetare a acti>it%ii minei 'au a carierei apar%ine autorit%ii
competente- Pentru companiile 'i 'ociet%ile na%ionale miniere acea'ta
urmrire 'e >a &ace (mpreun cu mini'terul de re'ort-
(2) *n timpul implementrii planului de (ncetare a acti>it%ii minei
'au a carierei titularul trebuie 'a (ndeplinea'c condi%iile impu'e de
autorit%ile le=ale care au acordat a>ize-
(0) Punerea in aplicare a pro=ramului de monitorizare a &actorilor de
mediu po'tinc@idere 'e >a &ace de ctre titular3 cu &onduri proprii-
Pentru companiile 'i 'ociet%ile na%ionale miniere monitorizarea
&actorilor de mediu po'tinc@idere 'e >a &ace de ctre mini'terul de
re'ort3 prin direc%iile de 'pecialitate3 cu &onduri bu=etare-
,AP- E***
Autoritatea competenta
AR!- 97
Autoritatea competenta abilitata pentru aplicarea di'pozi%iilor
prezentei le=i e'te A=en%ia a%ionala pentru Re'ur'e Minerale3
or=anizat ca in'titu%ie publica de intere' na%ional3 cu per'onalitate
?uridic3 ordonator principal de credite3 in 'ubordinea 6u>ernului-
AR!- 99
(.) A=en%ia a%ionala pentru Re'ur'e Minerale are urmtoarele
atribu%ii principale5
a) =e'tioneaz re'ur'ele minerale 'i &ondul =eolo=ic na%ional3
proprietate publica a 'tatului8
b) 'tabile4te clauzele 'i condi%iile licen%elorApermi'elor3 acorda 'i
emite licenteleApermi'ele pre>zute de le=e 'i re=lementeaz
derularea acti>it%ilor miniere prin norme 'i in'truc%iuni te@nice pri>ind
derularea acti>it%ilor miniere3 emi'e in aplicarea prezentei le=i8
c) prime4te3 >eri&ica 'i (nre=i'treaz datele 'i in&orma%iile pri>ind
re'ur'ele 'i rezer>ele minerale 'i or=anizeaz &ondul =eolo=ic na%ional8
con'tituie &ondul na%ional de re'ur'eArezer>e minerale- :atele o&iciale
cu pri>ire la re'ur'eleArezer>ele minerale 'unt cele (n'cri'e in &ondul
na%ional8
d) 'tabile4te tari&ele pre>zute la art- 78 alin- (.)3 in condi%iile le=ii8
e) urmre4te 'i >eri&ica produc%ia de re'ur'e minerale pentru
calcularea rede>en%elor8
&) urmre4te aplicarea m'urilor 'tabilite pentru protec%ia 'upra&e%ei
'i a 'ub'olului3 in cur'ul 'i dup terminarea acti>it%ilor miniere3 in
con&ormitate cu pre>ederile le=ale8
=) controleaz re'pectarea de ctre titular a pre>ederilor din
licen%aApermi'3 precum 'i a celor din normele 'i in'truc%iunile din
domeniu 'i di'pune m'uri pentru impunerea ace'tora8
@) a>izeaz documenta%iile pri>ind e$ecutarea acti>it%ilor miniere3
precum 'i documenta%iile de (ncetare a acti>it%ilor miniere3 numai cu
pre>ederea 'i aprobarea3 con&orm le=ii3 a m'urilor de protec%ie a
mediului 'i de recon'truc%ie ecolo=ica8
i) in'tituie perimetre de protec%ie @idro=eolo=ica pentru zacamintele
de ape 'ubterane minerale naturale3 =eotermale 'i termominerale3 de
namoluri 'i de turbe terapeutice 'i a>izeaz in'tituirea perimetrelor de
protec%ie 'anitar8
?) in e$ercitarea acti>it%ii de control3 colaboreaz cu autorit%ile
teritoriale de =o'podrire a apelor3 de protec%ie a mediului 'i de
protec%ie a muncii8
F) di'pune 'u'pendarea acti>it%ilor miniere e$ecutate in a&ar
perimetrului in'tituit3 a celor &r documenta%ii te@nice aprobate3
precum 'i a celor care prin modul de de'&4urare pot conduce la
pierderi ne?u'ti&icate de rezer>e ori la de=radarea zcmintelor3 pana
la (nlturarea cauzelor care le#au produ'8
l) elaboreaz normele 'i in'truc%iunile te@nice pentru aplicarea
prezentei le=i3 cu a'i'tenta mini'terelor intere'ate8
m) elaboreaz 'i tine la zi ,artea miniera 'i ,ada'trul e$tracti>3
dup cum e'te pre>zut in normele de aplicare a prezentei le=i- Actele
?uridice 'i documentele neinre=i'trate in ,artea miniera 'i in ,ada'trul
e$tracti> nu 'unt opozabile ter%ilor8
n) con'tata 'i noti&ica nere'pectarea pre>ederilor prezentei le=i8
o) elaboreaz proiecte de le=i 'i proiecte de @otrri ale 6u>ernului
pentru acti>it%ile miniere-
(2) +unc%ionarea 'i or=anizarea A=en%iei a%ionale pentru Re'ur'e
Minerale 'e 'tabile'c prin @otrre a 6u>ernului-
,AP- *J
Re'pon'abilit%ile mini'terului de re'ort
AR!- 9B
Mini'terul de re'ort a'i=ura de'&4urarea acti>it%ilor miniere
con&orm prezentei le=i3 a't&el5
a) elaboreaz 'trate=ii 'i politici in domeniul re'ur'elor minerale3
care 'e 'upun aprobrii 6u>ernului8 urmre4te 'i participa la realizarea
ace'tora3 in con&ormitate cu competentele proprii- 1trate=iile 'i
politicile elaborate 'e aplica participan%ilor la acti>it%i miniere numai in
'en' &a>orabil8
b) e>alueaza 'i aproba bu=etul pentru realizarea produc%iei de
re'ur'e minerale la companiile 'i 'ociet%ile na%ionale miniere3 con&orm
art- 0/ alin- (2)8
c) elaboreaz pro=rame in aplicarea 'trate=iilor 'i politicilor
pre>zute la lit- a)3 precum 'i a bu=etului pre>zut la lit- b)3 inclu'i>
pro=rame de pro'pectiune care 'e realizeaz cu &onduri alocate de la
bu=etul de 'tat8
d) e'te ordonator principal de credite pentru aloca%iile bu=etare
pentru rete@nolo=izare#dez>oltare3 pro=rame de pro'pectiune3 dup
cum 'unt pre>zute in planul anual =eolo=ic elaborat con&orm lit- c)3
cercetare te@nolo=ic3 protec%ia 'i re&acerea mediului3 re'tructurare3
con'er>areaA(nc@iderea minelor 'au a carierelor3 con&orm lit- F)3
m'urile de protec%ie 'ocial in cazul (nc@iderii minelor3 con&orm lit- ?)3
'i alte acti>it%i in domeniul re'ur'elor minerale8
e) a'i=ura (ntocmirea de 'tudii3 pe baza crora3 (mpreun cu
autoritatea competenta in domeniul &inan%elor3 'electioneaza produ'ele
miniere a cror e$ploatare 'e realizeaz cu &onduri de la bu=etul de
'tat8 &undamenteaz pre%ul ace'tora3 in condi%iile le=ii8
&) a>izeaz3 (mpreun cu autoritatea competenta in domeniul muncii
'i 'olidarit%ii 'ociale3 normati>e de protec%ie a muncii in minerit8
=) a>izeaz3 (mpreun cu autoritatea competenta in domeniul
protec%iei mediului3 normati>e de protec%ie a mediului 'peci&ice
acti>it%ii miniere8
@) elaboreaz3 (mpreun cu autoritatea competenta in domeniul
muncii 'i 'olidarit%ii 'ociale 'i cu or=aniza%iile patronale 'i de 'indicat3
pro=rame de a'i'tenta medical 'i de a'i=urri pentru ri'c 'i accidente3
in >ederea reabilitrii 'i compen'rii celor care au 'u&erit accidente de
munca 'i boli pro&e'ionale in acti>itatea miniera8
i) a>izeaz 'tudiile de &ezabilitate 'i planurile de dez>oltare a
companiilor 'i 'ociet%ilor na%ionale miniere3 precum 'i (ncetarea
de&initi>a 'au temporar a acti>it%ilor de e$ploatare8
?) &undamenteaz 'i elaboreaz politici na%ionale in domeniul
problemelor 'ociale din zonele cu acti>itate miniera3 (mpreun cu
autoritatea competenta in domeniul muncii 'i 'olidarit%ii 'ociale 'i cu
or=anele admini'tra%iei publice locale8
F) prin direc%iile de 'pecialitate3 an=a?eaz e$ecutarea lucrrilor de
con'er>areA(nc@idere a minelor 'au a carierelor apar%innd companiilor
'i 'ociet%ilor na%ionale miniere3 precum 'i a minelor 'au a carierelor3 a
lucrrilor de e$plorare oprite (nainte de intrarea in >i=oare a prezentei
le=i 'i care nu &ac obiectul unei licen%e 'i a'i=ura monitorizarea
&actorilor de mediu po'tinc@idere8
l) a>izeaz proiectele de le=i 'i proiectele de @otrri ale 6u>ernului
pentru acti>it%ile miniere-
,AP- J
1anc%iuni
AR!- 97
(.) ere'pectarea de ctre titularii permi'elor 'i licen%elor a
obli=a%iilor pre>zute in prezenta le=e con'tituie contra>en%ie dac3
potri>it le=ii penale3 nu con'tituie in&rac%iune 'i 'e 'anc%ioneaz cu
amenda contra>en%ional dup cum urmeaz5
a) de la 00-000-000 lei la B0-000-000 lei3 pentru (nclcarea
obli=a%iilor 'tabilite la art- 20 'i la art- 0/ alin- (.) lit- b)3 d)3 e)3 &)3 @)
'i i) 'i alin- (2) lit- c)8
b) de la B0-000-000 lei la 200-000-000 lei3 pentru (nclcarea
obli=a%iilor 'tabilite la art- 0/ alin- (.) lit- a)3 c)3 =)3 ?)3 l)3 n)3 o) 'i ')8
c) de la 200-000-000 lei la 900-000-000 lei3 pentru (nclcarea
obli=a%iilor 'tabilite la art- 7 alin- (0) 'i la art- 0/ alin- (.) lit- F)3 m)3 p)
'i t)-
(2) E$ecutarea de acti>it%i miniere &r permi' 'au licen%a3 cu
e$cep%ia cazurilor pre>zute la art- 2/3 con'tituie in&rac%iune 'i 'e
pedep'e4te cu (nc@i'oare de la B luni la 2 ani-
(0) ,on'tatarea e$ecutrii de acti>it%i &r permi' 'au licen%a 'e
&ace de ctre autoritatea competenta 'i 'e aduce la cuno4tin%a
or=anelor de 'tat competente-
AR!- 98
(.) 1>r4irea pentru a doua oara a >reuneia dintre contra>en%iile
'anc%ionate potri>it pre>ederilor art- 97 'e 'anc%ioneaz cu dublul
amenzii ma$ime pre>zute la art- 97-
(2) Cnclcarea in continuare a di'pozi%iilor pentru care 'unt 'tabilite
'anc%iuni la art- 97 atra=e re>ocarea licen%eiApermi'ului-
(0) ,ontra>en%iilor pre>zute la art- 97 le 'unt aplicabile3 in m'ura
in care prezenta le=e nu di'pune alt&el3 di'pozi%iile le=ale pri>ind
re=imul ?uridic al contra>en%iilor-
(7) Limitele >alorice ale amenzilor pre>zute la art- 97 >or &i
actualizate periodic3 con&orm pre>ederilor art- 77 alin- (9)-
AR!- 9/
(.) ,on'tatarea contra>en%iilor 'i aplicarea 'anc%iunilor 'e &ac de
ctre per'onalul (mputernicit al autorit%ii competente-
(2) 1umele pro>enite din amenzi 'e &ac >enit la bu=etul de 'tat3
con&orm di'pozi%iilor le=ale pri>ind re=imul ?uridic al contra>en%iilor-
,AP- J*
:i'pozi%ii tranzitorii 'i &inale
AR!- B0
(.) Pre>ederile licen%elor de e$plorare 'iA'au e$ploatare (nc@eiate
(nainte de intrarea in >i=oare a prezentei le=i 'i aprobate 'au in cur'
de aprobare de ctre 6u>ern rmn >alabile pe (ntrea=a lor durata3 in
condi%iile in care au &o't (nc@eiate-
(.) Pre>ederile licen%elor de e$plorare 4iA'au e$ploatare aprobate de
6u>ern rmn >alabile pe (ntrea=a lor durat3 (n condi%iile (n care au
&o't (nc@eiate-
#############
Alin- (.) al art- B0 a &o't modi&icat de pct- 2 al articolului unic din
LE6EA nr- 207 din 7 iunie 20073 publicat (n M)*!)R"L )+*,*AL nr-
990 din 22 iunie 2007-
#############
Alin- (.) al art- B0 a &o't abro=at de pct- 7 al art- * din )R:)A;A
:E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n M)*!)R"L
)+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
(.K.) Acordarea &acilit%ilor de natura a?utorului de 'tat pentru
titularii licen%elor de e$plorare 4iA'au e$ploatare (nc@eiate (nainte de
intrarea (n >i=oare a prezentei le=i3 pentru cele (n cur' de aprobare de
ctre 6u>ern 4i pentru noii 'olicitan%i 'e &ace cu re'pectarea le=i'la%iei
(n domeniul a?utorului de 'tat-
#############
Alin- (.K.) al art- B0 a &o't introdu' de pct- 0 al articolului unic din
LE6EA nr- 207 din 7 iunie 20073 publicat (n M)*!)R"L )+*,*AL nr-
990 din 22 iunie 2007-
(2) La 'olicitarea titularilor de licen%e de e$plorare 'iA'au
e$ploatare3 pre>ederile licen%elor >alabil (nc@eiate la data intrrii in
>i=oare a prezentei le=i 'e modi&ica 'i 'e completeaz in 'en'ul
pre>ederilor prezentei le=i-
#############
Alin- (2) al art- B0 a &o't abro=at de pct- 7 al art- * din )R:)A;A
:E "R6E;< nr- .0. din 7 octombrie 20073 publicat (n M)*!)R"L
)+*,*AL nr- B87 din 8 octombrie 2007-
(0) Acordarea directa a licen%elor de e$ploatare 'e >a &ace in
condi%iile e$i'tente la data depunerii 'olicitrilor numai pentru
in'titu%iile publice3 companiile na%ionale miniere 'i 'ociet%ile
comerciale care la data de .9 iunie 200. a>eau depu'e la autoritatea
competenta documenta%iile nece'are ob%inerii ace'tora-
AR!- B.
1olu%ionarea liti=iilor in le=tura cu interpretarea 'i e$ecutarea
licen%elorApermi'elor e'te de competenta in'tan%elor din Romnia3
dac pr%ile nu au con>enit 'olu%ionarea pe cale arbitrar3 inclu'i> a
in'tan%elor interna%ionale-
AR!- B2
*n termen de /0 de zile de la publicarea prezentei le=i in Monitorul
)&icial al Romniei3 Partea *3 autoritatea competenta >a elabora
normele de aplicare a ace'teia3 care 'e aproba prin @otrre a
6u>ernului-
AR!- B0
Mini'terul de re'ort (mpreun cu autoritatea competenta in
domeniul muncii 'i 'olidarit%ii 'ociale3 cu con'ultarea 'indicatelor 'i
patronatelor de ramura3 >or elabora3 in termen de /0 de zile de la
publicarea prezentei le=i in Monitorul )&icial al Romniei3 Partea *3
1tatutul per'onalului din indu'tria miniera3 care 'e aproba prin
@otrre a 6u>ernului-
AR!- B7
Mini'terul de re'ort (mpreun cu autoritatea competenta >or
elabora3 in termen de /0 de zile de la publicarea prezentei le=i in
Monitorul )&icial al Romniei3 Partea *3 Re=ulamentul de topo=ra&ie
miniera-
AR!- B9
(.) Pentru inter>en%ia rapida in cazurile de accidente 'i a>arii3
titularul or=anizeaz 'ta%ii de 'al>are miniera-
(2) )r=anizarea 'ta%iilor de 'al>are miniera 'e &ace la mine 'i
cariere 'au in unit%i centrale3 pe bazine 'au re=iuni miniere- :ecizia
de or=anizare apar%ine titularului3 care e'te obli=at 'a ob%in in
prealabil a>izul in'pectoratului teritorial pentru protec%ia muncii 'i al
in'pectoratului teritorial de mediu-
(0) )r=anizarea 'i &unc%ionarea 'ta%iilor de 'al>are miniera 'e &ac
con&orm le=i'la%iei romne4ti din domeniile protec%iei mediului 'i
protec%iei muncii-
AR!- BB
(.) *n 'copul pre>enirii accidentelor in acti>itatea miniera3 precum 'i
pentru recuperarea &or%ei de munca 'iA'au acordarea de'p=ubirilor 'i
a?utoarelor urma4ilor le=ali in cazuri de dece'3 'e pot or=aniza3 potri>it
le=ii3 a'ocia%ii pro&e'ionale3 ca per'oane ?uridice &r 'cop lucrati>-
(2) A'ocia%iile pre>zute la alin- (.) 'e or=anizeaz 'i &unc%ioneaz
in con&ormitate cu le=i'la%ia in >i=oare-
(0) )bli=a%ia contribu%iei titularilor licen%elor la &ondurile de
inter>en%ie ale a'ocia%iei >a &i (n'cri' in 'tatutul ace'tora3 iar
cuantumul contribu%iei >a &i con>enit (ntre pr%i-
AR!- B7
Pentru materiile prime radioacti>e ,omi'ia a%ionala pentru
,ontrolul Acti>it%ilor ucleare e$ercita controlul de 'ecuritate
nucleara3 in&ormeaz A=en%ia a%ionala pentru Ener=ie Atomica3 iar
acea'ta raporteaz or=ani'melor interna%ionale de 'pecialitate3
con&orm acordurilor 'i con>en%iilor la care Romnia e'te parte-
AR!- B8
Prezenta le=e intra in >i=oare la data publicrii ei in Monitorul )&icial
al Romniei3 Partea *-
AR!- B/
La data intrrii in >i=oare a prezentei le=i 'e abro=a Le=ea minelor
nr- B.A.//83 publicat in Monitorul )&icial al Romniei3 Partea *3 nr-
..0 din .B martie .//83 cu modi&icrile 'i completrile ulterioare3
precum 'i orice alte di'pozi%ii contrare-
Acea'ta le=e a &o't adoptat de 1enat in 4edin%a din 20 &ebruarie
20003 cu re'pectarea pre>ederilor art- 77 alin- (.) din ,on'titu%ia
Romniei-
p- PRELE:*!ELE 1EA!"L"*3
ALEJA:R" A!DAA1*"
Acea'ta le=e a &o't adoptat de ,amera :eputa%ilor in 4edin%a din
29 &ebruarie 20003 cu re'pectarea pre>ederilor art- 77 alin- (.) din
,on'titu%ia Romniei-
PRELE:*!ELE ,AMERE* :EP"!A;*L)R
EALER :)REA"
Iucure4ti3 .8 martie 2000-
r- 8