Sunteți pe pagina 1din 3

Total consilieri Consiliul Local: 10

Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x
HOTRREA
privind constituirea comisiei de evaluare i selecie a ofertelor n vederea atribuirii contractului de
furnizare aferent proiectului denumit Dotarea serviciului public de alimentare cu ap prin
achiziia unui tractor, Msura - 4!"## - $enovarea, dezvoltarea satelor, mbunt irea
serviciilor de baz pentru economia i popula ia rural i punerea n valoare a mo tenirii rurale
%onsiliul &ocal al %omunei 'eriam, (udeul )imi, ales n condi iile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de !0.0".20#4, a$%nd n $edere urmtoarele&
' raportul nregistrat sub nr.70(6/24.0".20#4 pre)entat de domnul *arica +lorian, inspector de
specialitate ,-, prin care propune consiliului local aprobarea nominali)rii .omisiei de e$aluare, n
conformitate cu cerinele finanatorului;
' pre$ederile /.0.1. nr.!4/2006 pri$ind atribuirea contractelor de ac2i)iie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de ser$icii, cu
modificrile i completrile ulterioare;
' pre$ederile 3.1. nr."2(/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a pre$ederilor referitoare
la atribuirea contractelor de ac2i)iie public din /rdonana de urgen a 1u$ernului nr.!4/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare;
' pre$ederile 4egulamentului de organi)are i funcionare al .onsiliului Local 5eriam;
' raportul comisiei de specialitate din cadrul .onsiliului Local 5eriam prin care se a$i)ea)
fa$orabil proiectul de 2otr%re;
6n conformitate cu pre$ederile art.!6 alin.2 lit.d, ale art.!6 alin.6 lit.a pct.#4, ale art.4( alin.#,
precum i ale art.##( alin.# lit.b din Legea nr.2#(/200# pri$ind -dministraia 5ublic Local,
republicat, modificat i completat,
H O T ! " T # :
Art$1$ 7e nume te domnul *irea .ristian 8 *anuel, inspector , principal 8 ac2i)i ii publice n
cadrul 5rimriei .omunei 5eriam, ca responsabil de ac2i)i ii n $ederea atribuirii contractului de
furni)are aferent proiectului& %&otarea serviciului public 'e alimentare cu ap prin ac(iziia unui
tractor)$ -cesta $a ndeplini i func ia de pre edinte al comisiei de e$aluare i selecie a ofertelor.
Art$*$ 7e constituie comisia de e$aluare i selecie a ofertelor n $ederea atribuirii contractului
de furni)are aferent proiectului denumit& %&otarea serviciului public 'e alimentare cu ap prin
ac(iziia unui tractor) 8 *sura 4#.!22 8 Renovarea, dezvoltarea satelor, mbunt irea serviciilor
#
!O+,-. A
CO-/.L.0L LOCAL AL CO+0-#. P#!.A+
1u'eul Timi23 405416 Periam str$ +ure2ului nr$1 bis
9elefon& 02(6'!7(00#; +a:& 02(6'!7(002; e'mail&office;primatimperiam.ro
de baz pentru economia i popula ia rural i punerea n valoare a mo tenirii rurale , n urmtoarea
componen&
1$ +irea Cristian 7 +anuel& ,nspector , principal ac2i)i ii publice 8 preedinte;
*$ +arica 8lorian: ,nspector de 7pecialitate ,- 7 membru;
4$ /an'u Constantin 7 +arius: <ef 7.=.7.0. 8 membru.
+embru supleant: >rad ?orin'12eorg2e, consilier , asistent.
Art$4$ .u aducerea la ndeplinire a pre)entei 2otr%ri, se ncredin ea) domnul ?umitra
.ornel, primarul .omunei 5eriam, doamna +erecean'1uler ?aciana, n calitate de inspector , asistent
8 contabil n cadrul 5rimriei .omunei 5eriam, .ompartimentul ?e)$oltare economico'social,
0rbanism i 9ransport public, precum i membrii comisiei pre$)ute la art.2 al 2otr%rii.

Art$9$ 5re)enta 2otr%re se comunic&
' ,nstituiei 5refectului'@udeul 9imi 8 ?irecia pentru $erificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normati$e i contenciosul -dministrati$;
' 5rimarului .omunei 5eriam;
' .onsiliului Local 5eriam;
' *embrilor comisiei;
' ?oamnei +erecean'1uler ?aciana, n calitate de inspector , asistent 8 contabil;
' .ompartimentului ?e)$oltare Aconomico'social, 0rbanism i 9ransport public;
' La dosarul edin ei ;
' 5rin afiaB, ateniei publice.
2
PREEDINTELE DE EDIN,
VOICU LIVIU
____________________
Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
BRON DACIANA
___________________________
L.S.
-r$ 50 'in 40$0:$*019
!