Sunteți pe pagina 1din 3
 
 Total consilieri Consiliul Local: 15 Prezenţi: 15 Pentru: 15 Împotrivă: x Abţineri: x
H O T Ă R Â R E A
Nr. 17 din 19.02.2020
 privind 
 
aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş,
 ales în condiţiile stabilite de Legeanr.115/2015
 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
; reunit în şedinţa extraordinară din data de 19.02.2020, având în vedere următoarele:- referatul de aprobare nr.443/20.01.2020 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, încalitatea sa de inițiator;- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.445/20.01.2020 întocmit de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal în cadrulCompartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe şi avizat de domnul DumitrCornel, primarulComunei Periam, prin care se propune consiliului local aprobarea bugetului local al Comunei Periam peanul 2020;- anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 447/20.01.2020încheiat în conformitate cu prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 și cu ale art.7 din Legeanr.52/2003, precum și procesul verbal de afaj înregistrat la Primăria Comunei Periam subnr.448/20.01.2020 privind anunțul nr.447/20.01.2020;- adresa privind încasările efectuate în anul fiscal 2019, înregistrată la Primăria Comunei Periamsub nr.370/17.01.2020, întocmită de funcționarii publici de execuție Ferchi Simona-Elena, inspector I principal-impozite și taxe și Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul Primăriei ComuneiPeriam; - adresa Centrului de zi pentru copiii romi Periam din data de 25.11.2019, înregistrată la PrimăriaComunei Periam sub nr.9206/25.11.2019; - adresele nr.112/15.01.2020, nr.149/20.012020 și nr.253/29.01.2020 ale Liceului Teoretic Periam,înregistrate la Primăria Comunei Periam sub nr.310/16.01.2020, nr.437/20.01.2020 și respectivnr.737/29.01.2020;- adresa nr.8/16.01.2020 a Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, înregistrată la Primăria ComuneiPeriam sub nr.402/17.01.2020;- adresa nr.59/17.01.2020 a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) alComunei Periam înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.403/17.01.2020;- adresa nr.17/23.01.2020 a Bisericii Ortodoxe Române Periam, înregistrată la Primăria ComuneiPeriam sub nr.671/28.01.2020;- adresa Consiliului Județean Timiș - Direcția Buget Finanțe, Informatizare nr. 1406/29.01.2020,înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 773/30.01.2020;1
ROMÂNIACONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAMJudeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
 
- Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.18/29.01.2020, înregistrată la Primăria Comunei Periamsub nr. 961/05.02.2020, cu Anexele nr.1-2;- Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.19/29.01.2020, înregistrată la Primăria Comunei Periamsub nr. 962/05.02.2020, cu Anexele nr.1-2;- adresa nr.365/07.02.2020 a Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, ServiciulS.A.E.E.B.L. Timișoara, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 1132/12.02.2020;- adresa nr.415/12.02.2020 a Activiții de Trezorerie și Contabilitate Publi, ServiciulS.A.E.E.B.L.Timișoara, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.1133/12.02.2020;- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.1147/12.02.2020
 
întocmit de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal în cadrulCompartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe şi avizat de domnul DumitrCornel, primarulComunei Periam;- anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.1152/12.02.2020 încheiat în conformitate cu prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 și cu ale art.7din Legea nr.52/2003, precum și procesul verbal de afișaj înregistrat la Primăria Comunei Periam subnr.1153/12.02.2020 privind anunțul nr.1152/12.02.2020;- raportul nr. 1196 din 13.12.2020 prezentat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, prin care propune consiliului local aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020;- prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;- prevederile O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile decult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată (r1), cu modificările şi completărileulterioare;- prevederile H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cultaparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată (r1), cu modificările şi completărileulterioare;- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.3-6 și ale art.58 alin.1 din Legeanr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam, cumodificările și completările ulterioare;- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; În temeiul prevederilor art.87 alin.1, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.b, art.129 alin.4lit.a, art.134 alin.1 și alin.3 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art.1.
Se aprobă
BUGETUL LOCAL
 al Comunei Periam pe anul
2020
, după cum urmează:a)Se aprobă
BUGETUL LOCAL
 
DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 al ComuneiPeriam pe anul 2020, conform
Anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; b)Se aprobă
BUGETUL LOCAL
 
DE VENITURI PROPRII
 al Comunei Periam pe anul 2020, conform
Anexei nr. 2
care face parte integrantă din prezentahotărâre.
Art.2.
 
(1)
 
Se aprobă utilizarea sumei de
234.340 lei
 din excedentul anului 2019 ca sursă definanțare pentru secțiunea de dezvoltare.
 
(2)
 
Se aprobă utilizarea sumei de
30.300 lei
 din excedentul anului 2019 a Serviciului PublicDe Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam ca sursă de finanțare a cheltuielilor secţiunii de funcționare pentru acoperirea golurilor temporare de casă.2

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505