Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 14
Pentru: 14
Împotrivă: x
Abţineri: x
HOTĂRÂREA
Nr. 82 din 26.09.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții


„Construcții pentru instituții publice și servicii - Sănătate. Intervenții clădire existentă”

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare nr. 6962/17.09.2019 prezentat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
6963/17.09.2019 întocmit de domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA-promotor local în cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei
Periam;
- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție întocmită de proiectant Dekagon Studio SRL-
D, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 3317/10.05.2019;
- prevederile H.C.L. Periam nr.48/22.12.2016 privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții
Publice a Comunei Periam pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.b, art.129 alin.4 lit.d, art.129
alin.14, art.134 alin.1 lit.a, art.134 alin.3 lit.a, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

1
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnici la obiectivul de investiții „Construcții pentru instituții
publice și servicii - Sănătate. Intervenții clădire existentă”, conform Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție întocmită de proiectant Dekagon Studio SRL-D, înregistrată la Primăria Comunei
Periam sub nr. 3317/10.05.2019 și care reprezintă Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii economici conform Devizului general al obiectivului de investiții


„Construcții pentru instituții publice și servicii - Sănătate. Intervenții clădire existentă” și care
reprezintă Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri, după cum urmează:

Indicatorii economici:
- Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.): 534.608,84 lei
din care C + M: 460.972,55 lei

- Valoarea totală a investiției (exclusiv T.V.A.): 449.987,67 lei


din care C + M: 387.371,89 lei

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraş Cornel,


primarul Comunei Periam, doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe şi domnul Marica Florian, inspector de specialitate
IA-promotor local în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport
public al Primăriei Comunei Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Domnului Marica Florian, inspector de specialitate IA-promotor local în cadrul
Primăriei Comunei Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- Dekagon Studio SRL-D;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM
 CĂPUȘAN IONEL
L.S.  BRONȚ DACIANA
________________________
_______________________

2
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 82/2019
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 26/09/2019
2 Comunicarea către primarul comunei2) 27/09/2019
3 Comunicarea către prefectul județului3) 27/09/2019
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 27/09/2019
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 27/09/2019

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”