Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 10
Pentru: 10
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 72 din 06.09.2019

privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a utilajelor necesare desfășurării


activității de salubrizare pe raza U.A.T. Periam, precum și aprobarea încheierii unui contract
de prestări servicii de preluare și transfer deșeuri municipale cu operatorul S.C. POLARIS
HOLDING S.R.L.

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 06.09.2019, având
în vedere următoarele:
- referatul de aprobare nr.6584/06.09.2019 prezentat de primarul Comunei Periam, Județul
Timiș;
- raportul compartimentului de specialitate nr.6585/06.09.2019 întocmit de domnişoara Sorca
Octavia-Maria, inspector de specialitate debutant - protecția mediului în cadrul Primăriei Comunei
Periam, prin care se arată că, în conformitate cu adresele și notificarea ADID Timiș a fost încetat
Contractul nr. 179l/28.09.2017 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare și
transport al deșeurilor municipale din Zona 2 Jimbolia și a fost instituită o situație de urgență ca
urmare a întreruperii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale de pe raza UAT
Periam de către operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. - LIBRO EVENTS S.R.L., existând
riscul îmbolnăvirii populației și a animalelor din comună prin poluarea aerului și a apei din pânza
freatică, precum și degradarea mediului înconjurător;
- prevederile Procesului Verbal al Comitetului Local pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.)
Periam, întrunit în ședința din data de 02.09.2019;
- Hotărârea Consiliului Local Periam nr.45/13.05.2019 privind mandatarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș în vederea derulării procedurilor de reziliere a
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor
municipale în Zona 2, județul Timiş - Contractul nr.1791/28.09.2017 - din cadrul proiectului „Sistem
Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”;
- prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.6 alin.1 lit.k, lit.l, lit.p și lit.o, ale art.7-8 alin.1 și ale art.26 alin.5 din
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată (r1);- prevederile
Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
1
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată (r2);
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1 lit.d, art.129 alin.7 lit.h și lit.n, art.129
alin.14, art.134 alin.1 lit.a și alin.4, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă încheierea unui contract de închiriere a utilajelor necesare desfășurării
activității de salubrizare la nivelul U.A.T. Periam, până la desemnarea de către ADID Timiș a
noului operator zonal în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Contractul de închiriere a utilajelor se va încheia potrivit modelului de contract
prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii de preluare și transfer al
deșeurilor municipale de pe raza U.A.T. Periam cu operatorul zonal S.C. POLARIS HOLDING
S.R.L., până la desemnarea de către ADID Timiș a noului operator zonal pentru activitatea de
colectare și transport a deșeurilor municipale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Contractul de prestări servicii se va încheia potrivit modelului de contract prevăzut
în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se mandatează primarul Comunei Periam, domnul Dumitraș Cornel, în vederea
contractării utilajelor necesare desfășurării activității de salubrizare, precum și în vederea
semnării contractelor menționate la art.1-2 din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu data prezentei hotărâri se revocă și își încetează aplicabilitatea orice prevederi
contrare.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul primar Dumitraș
Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe, Compartimentul Achiziții publice,
precum și Compartimentul Agricol și Protecția mediului din cadrul Primăriei Comunei Periam.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării
actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei
Periam;
- Compartimentului Achiziții publice al Primăriei Comunei Periam;
- Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei Periam;
- S.C. POLARIS HOLDING S.R.L.;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:


L.S. CĂPUŞAN IONEL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
? BRONŢ DACIANA
_________________
___________________________ 2
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR.72/2019
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 06/09/2019
2 Comunicarea către primarul comunei2) 06/09/2019
3 Comunicarea către prefectul județului3) 06/09/2019
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 09/09/2019
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 09/09/2019
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de
la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se
adresează.”