Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 15
Pentru: 15
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 46 din 28.05.2020

privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor


 pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de
Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Periam nr. 3446/11.05.2020 elaborat de
primarul Comunei Periam, Județul Timiș, în calitatea sa de inițiator;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
3812/21.05.2020 întocmit de doamna Copil Paula-Gianina, inspector I principal-asistent social în cadrul
Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
3813/21.05.2020 întocmit de doamna Dumitraș Lorendana, inspector I principal cu atribuții pe linie de
contabilitate în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei
Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr. 17/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2020;
- prevederile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bone;
- prevederile H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;
- prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata
serviciilor oferite de bonă;
- prevederile art. 39, art. 67, art. 73 alin. 2 lit. b și alin. 3, art. 112 din Legea nr. 292/2011 a
asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 19 alin. 1 lit. a, art. 39, art. 41 și ale art. 49-51 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată (r1);
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam, cu
modificările și completările ulterioare;

1
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art. 13, art. 84 alin. 5, art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b,
art. 129 alin. 4 lit. a și lit. d, art. 129 alin. 7 lit. b, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197, art.
199-200 și art. 297 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Metodologia de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata


serviciilor oferite de bonă, la nivelul Comunei Periam, conform Anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita
fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local al Comunei Periam.
(2) Pentru anul bugetar 2020 nu au fost prevăzute asemenea ajutoare financiare și, din
lipsa fondurilor bugetare, nu se va acorda ajutorul menționat la art.1.
(3) În fiecare an bugetar, la întocmirea bugetului local se va avea în vedere posibilitatea
alocării sumelor necesare pentru acordarea ajutorului financiar privind plata serviciilor oferite de bonă.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraș Cornel,


primarul Comunei Periam, doamna Copil Paula-Gianina, inspector I principal-asistent social şi
Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării
actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Consiliului Local al Comunei Periam;
- Primarului Comunei Periam;
- Doamnei Copil Paula-Gianina, inspector I principal-asistent social în cadrul
Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei
Periam;
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe
pagina de internet www.primatimperiam.ro.

Contrasemnează:
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM

 CĂPUȘAN IONEL ? BRONȚ DACIANA


L.S.
_________________________
____________________
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 46/2020

Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3

2
1 Adoptarea hotărârii1) 28/05/2020
2 Comunicarea către primarul comunei2) 28/05/2020
3 Comunicarea către prefectul județului3) 29/05/2020
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 29/05/2020
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 29/05/2020
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”