Sunteți pe pagina 1din 12

Int ral egi s 5.

6 - CTCE Pi at ra Neam , 2010


www.ct ce. ro
DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976
pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste
EMTE!T" C#!$%&% DE $T'T
(&)%C'T *!" )&%ET!&% #+C'% !R. 6, D! 6 -7 -76
Data intrarii in .igoare"
06 ulie 1976
ART. 1
e a!ro"a #Reg$lament$l o!eraiilor %e casa ale $nit&ilor socialiste# al&t$rat, care 'ace
!arte integrant& %in !re(ent$l %ecret.
ART. 2
)n "a(a !re*e%erilor Reg$lament$l$i o!eraiilor %e casa ale $nit&ilor socialiste, in+n%
seama %e s!eci'ic$l o!eraiilor +n *al$ta, %e s!eci'ic$l o!eraiilor %e casa, %in $nele sectoare
%e acti*itate, +n termen %e ,0 %e (ile %e la intrarea +n *igoare a %ecret$l$i %e 'ata se *or emite-
a. normele !ri*in% o!eraiile %e casa c$ mi/loace %e !lata str&ine e'ect$ate %e $nit&ile
socialiste a$tori(ate - %e c&tre 0anca Nationala a Re!$"licii ocialiste Rom1nia 2i 0anca
Romana %e Comer E3terior, c$ a*i($l 4inister$l$i 5inanelor6
". normele !ri*in% o!eraiile %e casa e'ect$ate %e $nit&ile 0&ncii Naionale a Re!$"licii
ocialiste Rom1nia, ale "&ncilor s!eciali(ate 2i ale celorlalte instit$ii %e cre%it - %e c&tre
centralele acestora, c$ a*i($l 4inister$l$i 5inanelor. Pentr$ "&ncile s!eciali(ate 2i celelalte
instit$ii %e cre%it, aceste norme se ela"orea(& 2i c$ a*i($l 0&ncii Naionale a Re!$"licii
ocialiste Rom1nia, iar !entr$ coo!erati*ele %e cre%it normele se *or a*i(a 2i %e 0anca !entr$
Agric$lt$ra 2i In%$strie Alimentara6
c. normele !ri*in% o!eraiile %e casa e'ect$ate %e $nit&ile s$"or%onate 4inister$l$i
A!&r&rii Naionale, 4inister$l$i %e Interne, 4inister$l$i Trans!ort$rilor 2i Telecom$nicatiilor
2i 4inister$l$i T$rism$l$i - %e c&tre ministerele res!ecti*e, c$ a*i($l 4inister$l$i 5inanelor
2i al 0&ncii Naionale a Re!$"licii ocialiste Rom1nia6
%. normele !ri*in% o!eraiile %e casa e'ect$ate %e $nit&ile economice !ro!rii %in str&in&tate,
societ&i c$ ca!ital romanesc 1007, gr$!$ri %e santiere, santiere, 'iliale, agenii 2i alte $nit&i
similare - %e c&tre 0anca Romana %e Comer E3terior, c$ a*i($l 0&ncii Naionale a Re!$"licii
ocialiste Rom1nia 2i 4inister$l$i 5inanelor.
ART. 8
Reg$lament$l o!eraiilor %e casa intra +n *igoare la %ata %e 1 a$g$st 1,96.
Pe aceea2i %ata se a"roga- :ot&r+rea Consili$l$i %e 4ini2tri nr. ;5;, :ot&r+rea Consili$l$i %e
4ini2tri nr. <68=1,5; !entr$ a!licarea #Reg$lament$l$i o!eraiilor %e casa#, !$nct$l II %in
ane3a nr. 9 la :ot&r+rea Consili$l$i %e 4ini2tri nr. ;,1, !ri*in% a!ro"area !lan$l$i %e cre%ite
!e termen sc$rt 2i a !lan$l$i %e casa !e trimestr$l III=1,5,6 >is!o(iia Consili$l$i %e 4ini2tri
nr. 16, !ri*in% com!letarea %is!o(iiilor %in #Reg$lament$l o!eraiilor %e casa #, >is!o(iia
Consili$l$i %e 4ini2tri nr. 159, !entr$ mo%i'icarea articol$l$i 2< %in #Reg$lament$l
o!eraiilor %e casa #.

1
'!E/' 1
RE0&%'ME!T&%
#(ER'1&!%#R DE C'$' '%E &!T21%#R $#C'%$TE
C'(. 1
Dispo3i4ii generale
ART. 1
?nit&ile socialiste e'ect$ea(& o!eraiile %e +ncas&ri 2i !lati +n n$merar !rin casierie, care se
organi(ea(& 2i '$ncionea(& !otri*it !re*e%erilor !re(ent$l$i reg$lament 2i normelor %e
organi(are 2i '$ncionare a $nit&ilor.
)n $nit&ile socialiste care a$ $n *ol$m mare %e o!eraii %e +ncas&ri 2i !lati, +n '$ncie %e
s!eci'ic$l 2i com!le3itatea acti*it&ii, se !ot organi(a mai m$lte casierii, g@isee sa$ !$ncte %e
+ncas&ri 2i !lati, a c&ror acti*itate este coor%onata %e c&tre $n casier central.
ART. 2
A!eraiile %e +ncas&ri 2i !lati +n n$merar se e'ect$ea(& %e casieri. Ba $nit&ile socialiste care
n$ a$ '$ncia %e casier !re*&($t& +n stat$l %e '$ncii, atri"$iile acest$ia se +n%e!linesc %e o
alta !ersoana im!$ternicita %e con%$c&tor$l $nit&ii.
)n !re(ent$l reg$lament %en$mirea %e casier se re'er& 2i la !ersoana im!$ternicita sa
e'ect$e(e o!eraii %e +ncas&ri 2i !lati +n n$merar.
)m!$ternicirea %e casier !oate 'i %ata oric&rei !ersoane +nca%rate +n $nitate sa$ +n
s$"$nitatile acesteia, care +n%e!line2te con%iiile !re*&($te %e lege !entr$ a 'i gestionar.
Personal$l c$ atri"$ii %e control 'inanciar 2i conta"ilii !ot +n%e!lini atri"$tia %e casier n$mai
c$ a!ro"area e3!res& %ata %e ministere, celelalte organe centrale ori %e comitetele e3ec$ti*e
ale consiliilor !o!$lare /$%eene 2i al m$nici!i$l$i 0$c$re2ti, %$!& ca(, +n con%iiile legii.
ART. 8
Casierii s+nt gestionari %e mi/loace "&ne2ti 2i alte *alori, !otri*it legii.
ART. <
Casier$l n$ are %re!t$l sa +ncre%ine(e e3ercitarea atri"$iilor sale altor !ersoane.
)n ca($l c+n% casier$l li!se2te %in orice ca$(a, iar o!eraiile %e casa n$ !ot 'i +ntrer$!te,
acestea se *or 'ace %e !ersoana %esemnat& %e casier, c$ acor%$l con%$cator$l$i $nit&ii.
C+n% casier$l n$ %esemnea(& o !ersoana ori aceasta n$ se !re(int& sa$ c+n% con%$cerea
$nit&ii n$ este %e acor% c$ !ersoana %esemnat& %e casier, o!eraiile %e casa *or 'i '&c$te %e o
!ersoana %elegat& %e con%$c&tor$l $nit&ii.
Ba o!eraiile '&c$te %e !ersoana %elegat& are %re!t$l sa asiste 2i !ersoana %esemnat& %e
casier.
$!linirea casier$l$i +n con%iiile alin. 2 2i 8 se 'ace !e termen$l sta"ilit %e con%$c&tor$l
$nit&ii, '&r& a !$tea %e!&2i 60 %e (ile. Ba e3!irarea termen$l$i sta"ilit se !roce%ea(& la
!re%area-!rimirea gesti$nii.
ART. 5
Con%$c&torii $nit&ilor socialiste r&s!$n% %e "$na organi(are 2i %es'&2$rare a acti*it&ii %e
casierie, +n *e%erea asig$r&rii gos!o%&ririi rationale a mi/loacelor "&ne2ti 2i a!&r&rii integrit&ii
a*$t$l$i o"2tesc.

2
ART. 6
Casieria tre"$ie sa '$ncione(e +ntr-$n s!ai$ a%ec*at, +n con%iiile $nei %e!line sec$ritati. )n
acest sco!, con%$c&torii $nit&ilor socialiste s+nt o"ligai sa ia m&s$ri !entr$ a asig$ra
in(estrarea casieriei c$ mi/loace te@nice %e !a(a 2i %e alarma, +n '$ncie %e im!ortanta
*alorilor !&strate 2i sa asig$re con%iiile %e !&strare a n$merar$l$i +n ca%r$l $nit&ilor 2i %e
trans!ort la 2i %e la "&nci sa$ celelalte instit$ii %e cre%it, con'orm %is!o(iiilor legale. )n ca($l
+n care este necesar&, transmiterea s$melor +n alta localitate !entr$ !lati se *a 'ace !rin cele
mai a!ro!iate $nit&i "ancare, %e cre%it sa$ !o2tale.
ART. 9
Con%$c&torii $nit&ilor socialiste sta"ilesc !rogram$l %e '$ncionare a casieriilor, in+n%
seama at+t %e orele la care s$"$nitatile tre"$ie sa %e!$n& sa$ sa ri%ice n$merar$l, c+t 2i %e
orele 'i3ate !entr$ e'ect$area *&rs&mintelor sa$ ri%icarea n$merar$l$i %e la "&nci sa$ celelalte
instit$ii %e cre%it. Program$l %e '$ncionare a casieriilor organi(aiilor comerciale sa$ ale
$nor $nit&i tre"$ie sa asig$re !rimirea +n aceea2i (i a s$melor +ncasate %e la toate s$"$nitatile
sa$ maga(inele %in localitate. Pentr$ $nit&ile c$ !rogram !rel$ngit sa$ c$ *ol$m re%$s %e
+ncas&ri, termenele %e %e!$nere a +ncas&rilor se a!ro"a %e "&nci, la !ro!$nerea con%$cerii
acestor $nit&i.
ART. ;
N$merar$l 2i alte *alori, !rec$m 2i %oc$mentele %e casa ale $nit&ilor socialiste, se
!&strea(& +n te(a$re, case %e 'ier sa$ %$la!$ri metalice, care se inc$ie ori %e c+te ori casier$l
!&r&se2te +nc&!erea, iar la s'+r2it$l (ilei %e l$cr$ se inc$ie 2i se sigilea(a.
ART. ,
?nit&ile socialiste s+nt o"ligate sa %e!$n& s$mele +ncasate +n n$merar la "&nci sa$ la
celelalte instit$ii %e cre%it la care a$ %esc@ise cont$ri 2i sa ri%ice %e la acestea n$merar$l
necesar !entr$ e'ect$area !l&ilor, +n con%iiile !re(ent$l$i reg$lament 2i c$ res!ectarea
celorlalte norme legale !ri*in% +ncas&rile 2i !l&ile +n n$merar.
ART. 10
Normele !e "a(a c&rora $nit&ile socialiste !ot e'ect$a !lati %irect %in +ncas&ri 2i !ot retine
n$merar$l +n casierii, %e la o (i la alta, termenele 2i con%iiile %e %e!$nere a n$merar$l$i la
"&nci 2i la celelalte instit$ii %e cre%it, eli"erarea 2i $tili(area n$merar$l$i, !rec$m 2i
e'ect$area control$l$i "ancar as$!ra acestor o!eraii, se sta"ilesc %e c&tre 0anca Nationala a
Re!$"licii ocialiste Rom1nia, +m!re$n& c$ "&ncile s!eciali(ate.
ART. 11
)n e3ercitarea atri"$iilor ce le re*in +n legat$ra c$ o!eraiile %e casa, "&ncile 2i celelalte
instit$ii %e cre%it !ot cere %e la $nit&ile socialiste, c$ e3ce!ia celor %in sector$l s!ecial,
%atele care s+nt necesare, iar acestea a$ o"ligaia sa le '$rni(e(e.

C'(. 2
E5ectuarea 6ncas7rilor 8i pl74ilor 6n numerar
ART. 12
)ncas&rile +n n$merar ale $nit&ilor socialiste, altele %ec+t ri%ic&rile %e n$merar %e la "&nci
sa$ %e la celelalte instit$ii %e cre%it, se 'ac !e "a(a %e c@itana sa$ %e alte %oc$mente c$
'$ncie similar& a!ro"ate %e organele com!etente.
Ri%icarea s$melor +n n$merar %e la "&nci sa$ %e la celelalte instit$ii %e cre%it se 'ace !e
"a(a %e cec$ri %e n$merar emise %e com!artiment$l 'inanciar-conta"il.
ART. 18
Emiterea cec$rilor %e n$merar 2i ri%icarea n$merar$l$i s+nt !ermise n$mai !entr$
8
alimentarea casieriei c$ 'on%$ri "&ne2ti. Cec$rile %e n$merar se mai !ot emite %e c&tre
$nit&ile socialiste care a$ %esc@is cont$ri c$rente la Casa %e Economii 2i Consemnai$ni 2i
!entr$ alte o!eraii %ec+t alimentarea casieriei c$ 'on%$ri "&ne2ti, %ar n$mai +n ca($rile
a!ro"ate %e Casa %e Economii 2i Consemnai$ni.
ART. 1<
)ncas&rile +n n$merar %e la !ersoane 'i(ice sa$ /$ri%ice, re!re(entin% contra*aloarea
!ro%$selor li*rate, a ser*iciilor !restate, a l$cr&rilor e3ec$tate 2i a altor %re!t$ri ale $nit&ii
socialiste, se e'ect$ea(& !e "a(a %oc$mentelor %e +ncasare *i(ate !entr$ control$l 'inanciar
!re*enti*, c$ e3ce!ia $nor +ncas&ri %e la !o!$laie, !entr$ care ministerele 2i celelalte organe
centrale a$ sta"ilit, !otri*it legii, ca acestea sa 'ie s$!$se control$l$i $lterior.
ART. 15
4o%$l %e organi(are a +ncas&rilor +n n$merar %e c&tre $nit&ile comerciale, %e trans!ort$ri,
%e !rest&ri %e ser*icii, %e gos!o%&rie com$nal& 2i %e s!ectacole, se sta"ile2te - !entr$
m&r'$rile *+n%$te 2i ser*iciile !restate !o!$laiei - %e ministere, celelalte organe centrale sa$
%e comitetele e3ec$ti*e ale consiliilor !o!$lare /$%eene sa$ al m$nici!i$l$i 0$c$re2ti, %$!&
ca(.
ART. 16
?nit&ile socialiste, c$ e3ce!ia instit$iilor %e stat, !ot e'ect$a !lati %irect %in +ncas&rile
!ro!rii, +n sco!$rile !re*&($te %e %is!o(iiile legale 2i +n con%iiile sta"ilite !rin normele
menionate la art. 10 %in !re(ent$l reg$lament.
Instit$iile %e stat %e!$n integral, +n termenele 2i con%iiile sta"ilite !rin instr$ci$ni ale
4inister$l$i 5inanelor, la "&nci sa$ la celelalte instit$ii %e cre%it la care a$ %esc@is cont$rile,
%irect sa$ !rin !osta, s$mele +ncasate ca *enit$ri "$getare sa$ !entr$ a$to'inantarea $nor
$nit&i sa$ acti*it&i, c$ e3ce!ia !l&ilor a!ro"ate e3!res !rin %is!o(iiile legale 2i a s$melor
necesare !entr$ restit$irea *enit$rilor gre2it +ncasate sa$ '&r& ca$(a.
Este inter(is& 'olosirea n$merar$l$i %in +ncas&rile $nei $nit&i !entr$ ne*oile altei $nit&i
socialiste, c$ e3ce!ia ca($rilor !re*&($te !rin %is!o(iii legale.
ART. 19
?nit&ile socialiste care n$ e'ect$ea(& +ncas&ri +n n$merar sa$ reali(ea(& +ncas&ri mici !ot
ri%ica %e la "&nci sa$ %e la celelalte instit$ii %e cre%it 2i !ot !&stra +n casierii, %e la o (i la alta,
!entr$ e'ect$area $nor c@elt$ieli mar$nte 2i $rgente, s$me +n n$merar, +n limita sol%$l$i %e
casa sta"ilit acestora %e c&tre "&ncile sa$ instit$iile %e cre%it la care a$ %esc@ise cont$rile. )n
ca( %e necesitate, "&ncile sa$ celelalte instit$ii %e cre%it !ot re*i($i limita sol%$l$i %e casa.
Instit$iile %e stat !ot !&stra +n ca%r$l limitei sol%$l$i %e casa n$mai n$merar$l !ro*enit %in
restit$iri %e a*ans$ri ne'olosite, %in ri%icari %in cont$l %e %is!oni"il, !rec$m 2i alte s$me
a!ro"ate !rin acte normati*e, c$ e3ce!ia "iro$rilor e3ec$ti*e ale consiliilor !o!$lare
com$nale 2i or&2ene2ti care n$ a$ $nitate "ancar& +n localitate 2i care, +n sco!$l e*it&rii
%e!lasarilor 'rec*ente la "anca ale %elegailor acestora !entr$ ri%icarea n$merar$l$i necesar
e'ect$&rii $nor c@elt$ieli gos!o%&re2ti mar$nte 2i $rgente, !ot retine +n ca%r$l limitei sol%$l$i
%e casa 2i s$mele +ncasate ca *enit$ri "$getare sa$ !entr$ a$to'inantarea $nor $nit&i sa$
acti*it&i.
$mele +ncasate %e c&tre instit$iile %e stat ca *enit$ri "$getare sa$ !entr$ a$to'inanare,
!re*&($te la art. 16 alin. 2, n$ 'ac !arte %in limita sol%$l$i %e casa.
ART. 1;
?nit&ile socialiste c&rora li se sta"ile2te limita sol%$l$i %e casa !ot !&stra +n casierii, !este
aceasta limita, tim! %e 8 (ile l$cr&toare %e la ri%icarea n$merar$l$i, e3cl$si* (i$a ri%ic&rii,
incl$si* (i$a !l&ii sa$ restit$irii-
a. s$mele necesare !entr$ !lata retri"$tiilor, "$rselor, a/$toarelor %in 'on%$rile %e asig$r&ri
sociale, !ensiilor, !remiilor, alocaiilor %e stat !entr$ co!ii 2i a altor %re!t$ri asimilate
acestora6
<
". s$mele ri%icate %e la "&nci sa$ %e la celelalte instit$ii %e cre%it !entr$ !lata %re!t$rilor
c$*enite %onatorilor %e singe 2i %onatorilor %e la!te %e mama, a c&r&$2ilor care e'ect$ea(&
trans!ort$ri c$ mi/loace @i!o, !rec$m 2i a c@elt$ielilor %e ca(are a !ersonal$l$i $nit&ilor %e
constr$cii sa$ %es!&g$"irilor %e orice nat$ra6
c. s$mele rein$te %in retri"$tie sa$ alte %re!t$ri "&ne2ti c$ titl$ %e garanii, %e !ensii %e
+ntreinere sa$ c$ alt titl$, !otri*it %is!o(iiilor legale.
)n ca($l +n care $nele !lati %in cele menionate la lit. a., ". 2i c. se 'ac la s$"$nitati sit$ate +n
a'ar& localit&ii %e se%i$ a $nit&ii, iar %econtarea s$melor n$ se !oate 'ace +n temei$l sta"ilit,
"&ncile sa$ celelalte instit$ii %e cre%it !ot acor%a, +n ca($ri temeinic /$sti'icate, termene %e
!&strare a n$merar$l$i mai mari %e 8 (ile, '&r& a %e!&2i 9 (ile l$cr&toare.
$mele neac@itate +n termenele ar&tate la alin. 1 2i 2 se restit$ie "&ncii sa$ instit$iei %e
cre%it %e la care a$ 'ost ri%icate, $rm+n% a 'i eli"erate $lterior, la cererea $nit&ii +n ca$(a, c$
e3ce!ia garaniilor rein$te, care se %e!$n la C.E.C.
>e asemenea, $nit&ile !ot !&stra !este limita sol%$l$i %e casa-
a. s$mele +ncasate %$!& terminarea !rogram$l$i %e '$ncionare a "&ncilor, a celorlalte
instit$ii %e cre%it la care +2i a$ %esc@ise cont$rile sa$ $nit&ilor %e !osta 2i telecom$nicaii, c$
con%iia sa 'ie %e!$se sa$ $tili(ate +n (i$a $rm&toare6
". s$mele %estinate !&rilor !entr$ !rel$&ri %e !ro%$se agricole, la $nit&i c$ ast'el %e
sarcini, !otri*it normelor sta"ilite %e c&tre "&nci sa$ celelalte instit$ii %e cre%it !entr$
asemenea o!eraii6
c. n$merar$l re!re(entin% *enit$ri "$getare sa$ !entr$ a$to'inantarea $nor $nit&i sa$
acti*it&i ale instit$iilor %e stat, care $rmea(& a se %e!$ne +n con%iiile 2i termenele !re*&($te
%e instr$ci$nile ela"orate %e 4inister$l 5inanelor !otri*it art. 16 alin. 2.
ART. 1,
Pl&ile +n n$merar se 'ac !e "a(a %e %oc$mente *i(ate !entr$ control$l 'inanciar !re*enti* 2i
a!ro"ate %e !ersoanele com!etente.
ART. 20
>oc$mentele %e !lata, *i(ate 2i a!ro"ate, se !re%a$ casier$l$i %e c&tre com!artiment$l
'inanciar-conta"il.
ART. 21
Ba !rimirea %oc$mentelor %e !lata, casier$l tre"$ie sa *eri'ice-
a. e3istenta, *ala"ilitatea 2i a$tenticitatea semnat$rilor !rin care se %is!$ne !lata, !rin
con'r$ntarea acestora c$ s!ecimenele %e semn&t$ri, com$nicate +n !reala"il casier$l$i6
". e3istenta ane3elor la %oc$ment$l %e !lata.
)n ca($l neres!ect&rii $neia %intre aceste con%iii, casier$l +na!oia(& %oc$mentele !entr$
com!letare 2i n$mai %$!& ce acestea s+nt com!letate e'ect$ea(& !lata.
ART. 22
Pl&ile +n n$merar se 'ac !ersoanelor in%icate +n %oc$mente sa$ celor +m!$ternicite %e
acestea !e "a(a %e !roc$ra a$tenti'icat&, s!ecial& sa$ general&.
Plata retri"$tiilor, "$rselor, a/$toarelor %in 'on%$rile %e asig$r&ri sociale, !remiilor 2i altor
%re!t$ri asimilate acestora c&tre alte !ersoane %ec+t cele in%icate +n %oc$mente se !oate 'ace
!e "a(a %e +m!$ternicire, *i(ate %e 2e'$l ierar@ic al tit$lar$l$i %re!t$rilor "&ne2ti, +n ca($l +n
care !lata se 'ace $n$i mem"r$ %in 'amilia tit$lar$l$i sa$ altei !ersoane +nca%rate +n m$nca +n
aceea2i $nitate.
Proc$ra sa$ +nscris$l %e +m!$ternicire r&m+ne la casier 2i se ane3ea(& la %oc$ment$l %e
!lata.
)n ca($l eli"er&rii s$melor +n n$merar !e "a(a %e !roc$ra general&, original$l se restit$ie,
rein+n%$-se o co!ie certi'icat& %e casier 2i !rimitor, care se ane3ea(& la %oc$ment$l %e !lata.
ART. 28
Pentr$ !l&ile '&c$te $nor !ersoane %in a'ar& $nit&ii, casier$l tre"$ie sa solicite acestora
5
actele %e i%entitate, inscriin% !e %oc$mentele %e !lata seria 2i n$m&r$l act$l$i %e i%entitate 2i
$nitatea care l-a eli"erat. Pre(entarea actelor %e i%entitate se !oate solicita 2i !ersoanelor %in
ca%r$l $nit&ii, c+n% se consi%era necesar.
Ba e'ect$area !l&ilor !entr$ ac@i(iiile %e am"ala/e %e sticla, %e2e$ri 2i alte res$rse
sec$n%are %e materii !rime 2i materiale, n$ este o"ligatorie !re(entarea actelor %e i%entitate,
in%i'erent %e *aloarea ac@i(iiilor.
>e asemenea, n$ este o"ligatorie !re(entarea actelor %e i%entitate +n ca($l !l&ilor '&c$te
!ro%$c&torilor !entr$ !ro%$sele *alori'icate !rin coo!erati*e %e cons$m, +n limita $nei s$me
%e 100 lei.
4inisterele 2i celelalte organe centrale *or !$tea sta"ili +m!re$n& c$ 4inister$l 5inanelor 2i
"&ncile 'inanatoare 2i alte ca($ri %e ac@i(itionare a $nor !ro%$se !entr$ care n$ este
o"ligatorie !re(entarea actelor %e i%entitate.
ART. 2<
Persoanele care !rimesc n$merar$l semnea(& !e %oc$ment$l %e !lata n$mai c$ cerneala, c$
creion c@imic sa$ c$ !asta, in%icin% %ata !rimirii s$mei.
>ac& !lata se 'ace c&tre mai m$lte !ersoane, !e "a(a %e state %e retri"$ii sa$ alte
%oc$mente, !rimitorii semnea(& +n r$"rica cores!$n(&toare %in aceste %oc$mente.
)n ca($l +n care !lata se 'ace %e c&tre o !ersoana care n$ are !osi"ilitatea sa semne(e
!ersonal, !rimirea s$mei se con'irma %e o alta !ersoana %in $nitate, care +nscrie !e
%oc$ment$l %e !lata n$mele "ene'iciar$l$i s$mei 2i semnea(&. )n aceasta sit$aie, !e
%oc$ment$l %e !lata se menionea(& seria 2i n$m&r$l act$l$i %e i%entitate al !rimitor$l$i, care
n$ are !osi"ilitatea sa semne(e !ersonal, 2i al cel$i care a semnat !entr$ el, !rec$m 2i $nitatea
care l-a eli"erat.
>$!& e'ect$area !l&ii, casier$l a!lica !e %oc$ment 2tam!ila c$ te3t$l #AC:ITAT#, +n ca($l
+n care 'orm$lar$l n$ are aceasta meni$ne, in%icin% %ata o!eratiei, %$!& care semnea(& !entr$
con'irmarea !l&ii.
ART. 25
Plata retri"$tiilor 2i a altor %re!t$ri se 'ace %e casier !e "a(a %e state %e retri"$ii 2i liste %e
!lata.
)n $nit&ile care a$ $n n$m&r mai mare %e secii sa$ s$"$nitati, !lata retri"$tiilor 2i a altor
%re!t$ri se !oate e'ect$a 2i %e c&tre alte !ersoane %esemnate +n mo% e3!res %e con%$c&tor$l
$nit&ii.
Eli"erarea s$melor !entr$ e'ect$area acestor !lati se 'ace !e "a(a %e !roces-*er"al %e !lati.
$mele !rimite %e aceste !ersoane !entr$ !lata retri"$tiilor 2i a altor %re!t$ri se /$sti'ica +n
termenele sta"ilite, ast'el +nc+t sa se asig$re res!ectarea termenelor !re*&($te la art. 1;.
Plata acestor %re!t$ri n$ !oate 'i 'ac$ta %e !ersoane care !artici!a la sta"ilirea s$melor %e
!lata, la +ntocmirea %oc$mentelor %e !lata 2i la *eri'icarea lor, c$ e3ce!ia ca($rilor a!ro"ate
e3!res %e organele ar&tate la art. 2.
ART. 26
Ba e3!irarea termenelor !re*&($te la art. 1;, !entr$ !lata retri"$tiilor 2i a altor %re!t$ri
casier$l are o"ligaia-
a. sa a!lice !e stat$l %e retri"$ii sa$ celelalte %oc$mente %e !lata 2tam!ila c$ te3t$l
#AC:ITAT# sa$ sa scrie meni$nea #>EP?#, !rec$m 2i n$m&r$l 2i %ata %oc$ment$l$i %e
%e!$nere, +n %re!t$l n$mel$i !ersoanei c&reia n$ i s-a ac@itat s$mele res!ecti*e6
". sa +ntocmeasc& lista nominal& a !ersoanelor care n$ a$ +ncasat retri"$tia sa$ alte %re!t$ri6
c. sa menione(e !e centrali(ator$l stat$l$i %e retri"$ii sa$ al listelor %e !lata s$mele
e'ecti* !l&tite 2i cele neac@itate 2i sa con'r$nte aceste s$me c$ total$l %oc$mentelor
res!ecti*e, %$!& care semnea(&6
%. sa %e!$n&, +n termenele !re*&($te, la "anca sa$ la instit$ia %e cre%it la care are %esc@is
cont$l, s$mele ne!l&tite.
6
Plata retri"$tiilor 2i a altor %re!t$ri neri%icate la termen se 'ace !e "a(a %e liste %e !lata care
c$!rin%- n$mele 2i !ren$mele !ersoanei care $rmea(& sa i se ac@ite %re!t$rile res!ecti*e,
'$ncia acesteia, marca sa$ n$m&r$l matricol, l$na +n care a 'ig$rat +n stat, s$ma %e !lata 2i
semnat$ra "ene'iciar$l$i.
ART. 29
?nit&ile economice care e'ect$ea(& o!eraii %e ac@i(iii, contractari %e !ro%$se, colectari %e
%e2e$ri, !rec$m 2i coo!erati*ele %e cre%it, !ot 'ace !lati +n n$merar c&tre !re%atori !e "a(a %e
"or%ero$ri %e ac@i(iii sa$ alte %oc$mente s!eci'ice a!ro"ate %e organele com!etente.
ART. 2;
Arice !lata c&tre !o!$laie se *a !$tea 'ace n$mai +n m&s$ra +n care se +nca%rea(& +n
!re*e%erile legii, iar 'on%$rile cores!$n(&toare s+nt c$!rinse +n !lan.

C'(. 9
'cordarea de a.ansuri 6n numerar 8i decontarea lor
ART. 2,
?nit&ile !ot acor%a, !rin casierie, a*ans$ri +n n$merar !ersoanelor +nca%rate +n $nitate,
!entr$-
a. c@elt$ieli %e a!ro*i(ionare c$ m&r'$ri %e la 'on%$l !ieei 2i !entr$ alte !lati care se 'ac +n
localitatea $n%e $nitatea +2i are se%i$l, !+n& la c$ant$m$l ne*oilor !e 8 (ile, c$ o"ligaia %e a
/$sti'ica a*ans$l +n termen %e cel m$lt < (ile l$cr&toare %e la !rimirea l$i, e3cl$si* (i$a
!rimirii6
". c@elt$ieli %e a!ro*i(ionare c$ m&r'$ri %e la 'on%$l !ieei 2i !entr$ alte !lati care se 'ac +n
a'ar& localit&ii se%i$l$i $nit&ii, !+n& la c$ant$m$l ne*oilor !e 10 (ile, c$ o"ligaia %e a se
/$sti'ica a*ans$l +n termen %e cel m$lt 8 (ile l$cr&toare %e la %ata a!ro"at& !entr$ sosirea %in
%e!lasare, e3cl$si* (i$a sosirii, sa$ +n termen %e 8 (ile l$cr&toare %e la sosirea %in %elegaie,
e3cl$si* (i$a sosirii, +n ca($l +n care acesta are loc anterior %atei a!ro"ate6
c. c@elt$ieli !entr$ ac@i(iii %e !ro%$se 2i colectari %e %e2e$ri, !rec$m 2i !entr$ c@elt$ielile
e3!e%itiilor, gr$!elor %e cercet&ri geologice, +n limitele 2i termenele %e /$sti'icare a a*ans$l$i
sta"ilite %e com$n acor% c$ "&ncile sa$ c$ celelalte instit$ii %e cre%it care eli"erea(&
n$merar$l6
%. c@elt$ieli %e !rotocol sa$ !entr$ organi(area %e con'erine, sim!o(ioane 2i alte asemenea
aci$ni, +n limitele a!ro"ate %e con%$c&torii $nit&ilor 2i !otri*it "arem$rilor sta"ilite %e
normele +n *igoare, c$ o"ligaia %e a se /$sti'ica a*ans$l +n termen %e cel m$lt < (ile
l$cr&toare %e la !lecarea %elegaiei sa$ +nc@eierea aci$nii, e3cl$si* (i$a !lec&rii %elegaiei sa$
+nc@eierii aci$nii6
e. c@elt$ieli %e %e!lasare +n interes %e ser*ici$, +n limita s$melor c$*enite !entr$ !lata
trans!ort$l$i, %i$rnei, in%emni(aiei 2i a ca(arii !e tim!$l %e!lasarii, c$ o"ligaia %e a se
/$sti'ica a*ans$l +n termen %e cel m$lt 8 (ile l$cr&toare %e la sosirea %in %e!lasare, e3cl$si*
(i$a sosirii.
A*ans$rile !re*&($te la alin. 1 lit. "., c., %. 2i e. !ot 'i acor%ate c$ cel m$lt 2 (ile l$cr&toare
+nainte %e !lecare sa$ +nce!erea aci$nilor, c$ e3ce!ia s$melor solicitate !entr$ !roc$rarea
"iletelor %e c&l&torie c$ mi/loace %e trans!ort c$ loc$ri re(er*ate, care se !ot eli"era c$ cel
m$lt 10 (ile +nainte %e %ata !lec&rii.
ART. 80
Este inter(is& acor%area $n$i no$ a*ans !ersoanelor care n$ a$ /$sti'icat integral a*ans$l
!rimit anterior, c$ $rm&toarele e3ce!ii- c+n% %i$rna %elegaiei !re*&($te iniial a 'ost
!rel$ngit&6 a*ans$rile a$ 'ost acor%ate !entr$ c@elt$ieli !re*&($te la art. 2, lit. %., +n ca($l +n
9
care +n aceea2i !erioa%a a$ loc mai m$lte aci$ni6 a*ans$rile a$ 'ost acor%ate !entr$
!roc$rarea "iletelor %e c&l&torie c$ mi/loace %e trans!ort c$ loc$ri re(er*ate, sa$ a ca($rilor
!re*&($te !rin normele ela"orate %e organele centrale com!etente.
>e asemenea, s+nt inter(ise transmiterea a*ans$l$i %e la tit$lar la o alta !ersoana, !rec$m 2i
acor%area %e a*ans$ri +n cont$l retri"$tiei, c$ e3ce!ia ca($rilor a!ro"ate e3!res !rin
%is!o(iii legale.
ART. 81
$mele nec@elt$ite %in a*ans$rile acor%ate se %e!$n la casierie cel mai tir(i$ +n c$rs$l (ilei
l$cr&toare +na!oierii %in %elegaie, +n ca($l a*ans$rilor !re*&($te la art. 2, lit. ". 2i e. sa$ +n
limita termenelor sta"ilite la art. 2, lit. a., c. 2i %., +n ca($l celorlalte a*ans$ri.
ART. 82
Pentr$ acor%area a*ans$rilor 2i /$sti'icarea acestora se 'olose2te 'orm$lar$l #Ar%in %e
%e!lasare# sa$ alte %oc$mente legale.
ART. 88
E*i%enta a*ans$rilor acor%ate 2i $rm&rirea /$sti'icarii lor la termenele sta"ilite se e'ect$ea(&
+n ca%r$l com!artiment$l$i 'inanciar-conta"il al $nit&ilor.
ART. 8<
Tit$lar$l %e a*ans este o"ligat ca, +n termenele sta"ilite !entr$ /$sti'icarea a*ans$l$i, sa
+ntocmeasc& 2i sa %e!$n&, la com!artiment$l 'inanciar-conta"il al $nit&ii care i-a acor%at
a*ans$l, %econt$l %e c@elt$ieli +n care +nscrie toate %oc$mentele /$sti'icati*e 2i le ane3ea(& la
acesta. Com!artiment$l 'inanciar-conta"il are o"ligaia sa menione(e !e %econt %ata !rimirii,
care se consi%era %ata /$sti'icarii a*ans$l$i.
ART. 85
Ba !rimirea %econt$l$i %e c@elt$ieli, com!artiment$l 'inanciar-conta"il *eri'ica legalitatea
%oc$mentelor /$sti'icati*e ane3ate la %econt, concor%anta lor c$ nat$ra 2i %estinaia
c@elt$ielilor !entr$ care s-a acor%at a*ans$l 2i res!ectarea termen$l$i %e /$sti'icare.
ART. 86
)n ca($l +n care tit$larii %e a*ans$ri +ntocmesc 2i !re(int& %econt$ri incom!lete sa$
ane3ea(& la acestea %oc$mente ne*ala"ile, a*ans$rile se consi%era /$sti'icate n$mai c$
*aloarea %oc$mentelor *ala"ile.
ART. 89
)n ca($l +n care *aloarea %oc$ment$l$i %e c@elt$ieli %e!&2e2te a*ans$l !rimit, %econt$l
*eri'icat %e com!artiment$l 'inanciar-conta"il se !re%a la casierie !entr$ a e'ect$a !lata
%i'erenei, %$!& care tit$lar$l %e a*ans semnea(& %e !rimirea s$mei.
ART. 8;
Tit$larii %e a*ans care n$ %e!$n +n termen %econt&rile !entr$ /$sti'icarea a*ans$rilor,
+m!re$n& c$ %oc$mentele /$sti'icati*e, sa$ n$ restit$ie +n termen s$mele r&mase nec@elt$ite,
*or !lati o !enali(are %e 0,507 as$!ra a*ans$l$i !rimit sa$ as$!ra s$melor nerestit$ite +n
termen, %$!& ca(, !entr$ 'iecare (i %e intir(iere.
)n ca($l +n care %econtarea c$ intir(iere a a*ans$l$i se %atorea(& $nor ca$(e c$m s+nt-
s$s!en%area circ$laiei mi/loc$l$i %e trans!ort, +m"oln&*irea tit$lar$l$i %e a*ans sa$ alte
asemenea ca($ri, con%$c&tor$l $nit&ii, !e "a(a !ro!$nerii '&c$te %e con%$c&tor$l
com!artiment$l$i c$ atri"$ii 'inanciar-conta"ile, *a sta"ili ca n$ este ca($l sa se a!lice
!enali(&ri %e intir(iere.
Penali(area %e 0,507 !e (i %e intir(iere se calc$lea(& 2i as$!ra s$melor !rimite %re!t a*ans,
con'orm art. 2,, +n ca($l +n care acestea n$ a$ 'ost restit$ite cel mai tir(i$ a %o$a (i %e la %ata
c+n% tit$lar$l %e a*ans a 'ost +n2tiinat ca %e!lasarea a 'ost re*ocat& sa$ am+nat&.
)n ca($l +n care, +n $rma *eri'ic&rii $lterioare a %econt$l$i %e c&tre organele %e %re!t %in
$nitate sa$ %in a'ar&, se constata %i'erene %e rec$!erat, !enali(area %e 0,507 !e (i %e
intir(iere se calc$lea(& as$!ra acestor %i'erene %in (i$a a%$cerii la c$nostinta cel$i +n ca$(a 2i
;
!+n& +n (i$a ac@it&rii s$mei, +n a'ar& %e sit$aia +n care tit$lar$l %e a*ans este %e rea-cre%ina,
ca( +n care !enali(area se calc$lea(& %in (i$a +n care a e3!irat termen$l %e %e!$nere a
%econt$l$i.
$ma !erce!$t& ca !enali(are %e intir(iere n$ *a !$tea %e!&2i %e"it$l %atorat.
>ac& tit$lar$l %e a*ans n$ a /$sti'icat a*ans$l !rimit sa$ n$ a %e!$s s$mele r&mase
nec@elt$ite la termenele sta"ilite ori !+n& la %ata +ntocmirii stat$l$i %e retri"$ii, acestea,
incl$si* !enali(area a'erent&, se rein %in retri"$tia tit$lar$l$i %e a*ans, +n con%iiile sta"ilite
%e lege, !e "a(a %is!o(iiei con%$cator$l$i com!artiment$l$i c$ atri"$ii 'inanciar-conta"ile.
ART. 8,
Personal$l %in com!artiment$l 'inanciar-conta"il care n$ a!lica m&s$rile !re*&($te %e
!re(ent$l reg$lament !ri*itor la /$sti'icarea a*ans$rilor 2i restit$irea s$melor nec@elt$ite +n
termenele sta"ilite 2i n$ *eri'ica %econt$rile %e c@elt$ieli ale tit$larilor %e a*ans +n termen %e
cel m$lt 9 (ile %e la !rimirea lor, r&s!$n%e %isci!linar, a%ministrati* sa$ !enal, %$!& ca(, 2i
material sa$ ci*il c+n% s-a$ !ro%$s !ag$"e.

C'(. ,
E.identa 8i p7strarea numerarului
ART. <0
E*i%enta +ncas&rilor 2i !l&ilor +n n$merar se tine c$ a/$tor$l registr$l$i %e casa, care se
+ntocme2te %e c&tre casier !e "a(a %oc$mentelor /$sti'icati*e. Cilnic, casier$l totali(ea(&
o!eraiile %in 'iecare (i 2i sta"ile2te sol%$l casei, care se re!ortea(& !e 'ila $rm&toare.
E3em!lar$l al %oilea se %etasea(a 2i se !re%a com!artiment$l$i 'inanciar-conta"il, +n aceea2i
(i, sa$ cel mai tir(i$ a %o$a (i, +m!re$n& c$ %oc$mentele /$sti'icati*e, s$" semnat$ra +n
registr$l %e casa.
ART. <1
Com!artiment$l 'inanciar-conta"il *eri'ica, +n mo% o"ligatori$, +n aceea2i (i sa$ cel tir(i$ a
%o$a (i, %oc$mentele %e +ncas&ri 2i !lati !re%ate %e casier, !rec$m 2i %ac& sol%$l +nscris +n
registr$l %e casa este sta"ilit corect.
)n ca($l o!erai$nilor %e +ncas&ri se *eri'ica %ac& s$mele +nscrise +n registr$l %e casa
cores!$n% c$ cele %in %$!licatele c@itantelor emise, %in carnetele %e cec$ri sa$ alte
%oc$mente s!eci'ice a!ro"ate %e organele com!etente.
>e asemenea, com!artiment$l 'inanciar-conta"il *eri'ica %ac& s$mele care a$ +n casierie 2i
!entr$ care s-a$ emis c@itane a$ 'ost %e!$se la "anca sa$ la celelalte instit$ii %e cre%it, la
termenele 2i +n con%iiile sta"ilite.
Deri'icarea se 'ace !e "a(a +nregistr&rilor %in registr$l %e casa 2i a 'oilor %e *arsamint c$
c@itana.
)n ca($l o!erai$nilor %e !lati se *eri'ica %ac& s$mele +nscrise +n registr$l %e casa cores!$n%
c$ cele %in %oc$mentele !re(entate, ca- state %e retri"$ii, liste %e !lata 2i alte asemenea,
$rm&rin%$-se c$ aceasta oca(ie %ac& s$mele %e!$se la "anca sa$ la celelalte instit$ii %e
cre%it, re!re(entin% %re!t$ri "&ne2ti neac@itate, a$ 'ost sta"ilite corect 2i %ac& restit$irea lor a
a*$t loc +n termen.
ART. <2
Pl&ile +n n$merar care a$ la "a(a %oc$mente ne/$sti'icati*e legale, %e2i s+nt !re*&($te c$
semnat$ra !rimitor$l$i, n$ se ia$ +n consi%eraie !entr$ /$sti'icarea sol%$l$i +n n$merar
e3istent +n casa, iar s$mele cores!$n(&toare se consi%era li!sa %e casa. )n aceasta sit$aie se
ia$ m&s$rile %e rec$!erare !re*&($te %e lege, iar %ac& 'a!ta constit$ie in'raci$ne, se sesi(ea(&
organele %e $rm&rire !enal&.
,
N$merar$l e3istent +n casierie, ne/$sti'icat c$ cec$ri, c@itane sa$ alte %oc$mente legale, se
consi%era !l$s +n casa 2i se *&rsa la "$get$l re!$"lican, la s$"ca!itol$l #)ncas&ri %in %i*erse
s$rse#, +n con%iiile sta"ilite %e 4inister$l 5inanelor.
ART. <8
Ba $nit&ile $n%e '$ncionea(& g@isee sa$ alte !$ncte %e +ncas&ri 2i !lati, +nainte %e
+nce!erea (ilei %e l$cr$ casier$l central eli"erea(&, s$" semnat$ra, !ersoanelor care 'ac aceste
o!eraii, s$mele +n n$merar necesare e'ect$&rii !l&ilor. Acestea s+nt o"ligate sa %econte(e
(ilnic casier$l$i central s$mele ri%icate, !rec$m 2i cele +ncasate +n c$rs$l (ilei, 2i sa !re%ea
acest$ia sol%$l +n n$merar 2i %oc$mentele a'erente o!eraiilor e'ect$ate.
ART. <<
Este inter(is casier$l$i sa in& +n casierie !ac@ete %e "ancnote nen$marate 2i necontrolate,
!rec$m 2i n$merar 2i alte *alori care n$ a!arin $nit&ii res!ecti*e, c$ e3ce!ia s$melor sa$
altor *alori necesare e'ect$&rii o!eraiilor %e man%at, +n limitele !re*&($te +n con*enia
+nc@eiat& c$ Casa %e Economii 2i Consemnai$ni.
ART. <5
)nainte %e +nce!erea acti*it&ii (ilnice, casier$l este o"ligat sa *eri'ice integritatea sigiliilor
2i inc$ietorilor %e la te(a$r, %e la casele %e 'ier sa$ %e la %$la!$rile metalice.
)n ca($l +n care se constata %eteriorarea inc$ietorilor sa$ a sigili$l$i, casier$l este o"ligat sa
com$nice %e +n%at& acest l$cr$ con%$cator$l$i $nit&ii 2i con%$cator$l$i com!artiment$l$i c$
atri"$ii 'inanciar-conta"ile, care *or an$nta organele %e militie. )n acest ca(, +nainte %e
+nce!erea o!erai$nilor %e casa, con%$c&tor$l com!artiment$l$i c$ atri"$ii 'inanciar-
conta"ile 2i casier$l, +n !re(enta organelor %e militie, *or *eri'ica e3istenta n$merar$l$i 2i a
celorlalte *alori.
Re($ltatele *eri'ic&rii se consemnea(& +ntr-$n !roces-*er"al, +ntocmit +n %o$a e3em!lare,
care se semnea(& %e toi cei care a$ !artici!at la *eri'icare. ?n e3em!lar %in !roces$l-*er"al
se !re(int& con%$cator$l$i $nit&ii, iar al %oilea se !reia %e organ$l %e militie, +n *e%erea
cercet&rilor.
C'(. 5
Controlul respect7rii disciplinei de casa
ART. <6
)n 'iecare $nitate socialist& se e'ect$ea(& control$l ino!inat al casieriei cel !$in o %ata !e
l$na, !rin n$m&rarea 2i *eri'icarea t$t$ror *alorilor e3istente +n casa.
Control$l ino!inat al casieriei se 'ace %e con%$c&tor$l com!artiment$l$i c$ atri"$ii
'inanciar-conta"ile sa$ %e inloc$itor$l acest$ia ori %e o alta !ersoana im!$ternicita %e
con%$c&tor$l $nit&ii, care *a semna +n registr$l %e casa !e 'ila c$ +nregistr&rile %in (i$a
control$l$i.
Ba $nit&ile socialiste care a$ organi(ate casierii la s$"$nitati '&r& organe 'inanciar-conta"ile
!ro!rii 2i s+nt sit$ate +n alte localit&i, control$l ino!inat al casieriei se !oate 'ace trimestrial.
)n ca($l +n care, c$ !rile/$l control$l$i, se constata neconcor%anta +ntre sol%$l scri!tic 2i cel
'a!tic, *eri'icarea se e3tin%e as$!ra %oc$mentelor %e casa, !entr$ a se i%enti'ica e*ent$alele
erori %e +nregistrare sa$ alte ca$(e care a$ in'l$entat sol%$l %e n$merar +n casa, intocmin%$-se
$n !roces-*er"al.
>ac& se constata li!s$ri e'ecti*e %e n$merar sa$ %e alte *alori, se ia$ m&s$ri %e rec$!erare
!rin im!$tarea !ag$"elor +n sarcina celor *ino*ai sa$ !rin sesi(area organelor %e $rm&rire
!enal&, %$!& ca(.

10
ART. <9
Arganele %e control 'inanciar intern %in ca%r$l ministerelor, celorlalte organe centrale 2i
comitetelor e3ec$ti*e ale consiliilor !o!$lare /$%eene 2i al m$nici!i$l$i 0$c$re2ti, c$ !rile/$l
control$l$i !ri*in% acti*itatea 'inanciar-gestionara a $nit&ilor s$"or%onate, *or e'ect$a 2i
control$l casieriei, $rm&rin% %ac& a 'ost res!ectata %isci!lina %e casa.
ART. <;
Arganele %e ins!ecie ale 4inister$l$i 5inanelor a$ %re!t$l sa *eri'ice, !otri*it %is!o(iiilor
legale, mo%$l +n care este res!ectata %isci!lina %e casa la toate $nit&ile socialiste.
>e asemenea, organele %e ins!ecie 2i control %in ca%r$l a%ministraiilor, circ$mscri!tiilor 2i
ser*iciilor 'inanciare care *eri'ica +ncasarea 2i *&rsarea s$melor re!re(entin% im!o(ite, ta3e,
alte *enit$ri c$*enite "$get$l$i, !rec$m 2i a !rimelor %e asig$rare !rin e'ect$l legii, $rm&resc
2i res!ectarea !re*e%erilor %in !re(ent$l reg$lament.
ART. <,
0&ncile 2i celelalte instit$ii %e cre%it a$ %re!t$l sa *eri'ice, !otri*it normelor !ro!rii,
%isci!lina %e casa la $nit&ile socialiste c$ !ri*ire la res!ectarea termenelor 2i con%iiilor %e
%e!$nere a n$merar$l$i la "&nci 2i celelalte instit$ii %e cre%it, a limitei sol%$l$i %e casa 2i a
normelor %e e'ect$are a !l&ilor +n n$merar.
ART. 50
Pentr$ neres!ectarea termenelor %e %e!$nere a n$merar$l$i la "anca 2i la celelalte instit$ii
%e cre%it, a limitei sol%$l$i %e casa 2i a normelor %e e'ect$are a !l&ilor +n n$merar %in
+ncas&ri se !ot a!lica $rm&toarele sanci$ni-
a. o !enali(are %e 0,057 !e (i %e intir(iere +n $rm&toarele sit$aii- ne%e!$nerea la termen a
+ncas&rilor6 %e!&2irea limitei sol%$l$i %e casa6 restit$irea c$ intir(iere a n$merar$l$i ri%icat
!entr$ !lata retri"$tiilor sa$ a altor %re!t$ri neac@itate6
". o !enali(are %e 0,057 !entr$ +nc&lcarea reg$lilor c$ !ri*ire la !l&ile +n n$merar %in
+ncas&ri, calc$lat& as$!ra s$mei !l&tite6
c. inter(icerea c@elt$irii %e n$merar %in +ncas&ri !e termen %e !+n& la 8 l$ni, +n ca($rile %e
+nc&lcare a reg$lilor c$ !ri*ire la e'ect$area %e !lati +n n$merar %in +ncas&ri, c$ o"ligaia ca +n
acest inter*al %e tim! orice 'el %e c@elt$ieli sa se 'ac& n$mai %in n$merar$l ri%icat %e la "&nci
sa$ %e la instit$iile %e cre%it la care a$ %esc@ise cont$rile, /$sti'icin%$-se 'iecare !lata +n
!arte.
Penali(area %e 0,057 !e (i %e intir(iere, !re*&($t& la lit. a., se a!lica 2i organelor care
+ncasea(& amen(i, !rec$m 2i altor !ersoane care n$ a$ calitatea %e casier, !entr$ s$mele
+ncasate 2i ne%e!$se la termenele 2i +n con%iiile !re*&($te %e %is!o(iiile legale.
Perioa%a !entr$ care se calc$lea(& !enali(area !re*&($t& la lit. a. c$rge %in (i$a $rm&toare
aceleia +n care s$ma tre"$ia sa 'ie %e!$sa !+n& +n (i$a ce o !rece%e !e aceea +n care s$ma se
%e!$ne e'ecti*.
Penali(&rile a!licate $nit&ilor socialiste se rec$!erea(& %e la !ersoanele *ino*ate, +n
con%iiile legii.
ART. 51
$mele +ncasate c$ titl$ %e !enali(are, !otri*it art. 8; 2i 50, %e la !ersoanele *ino*ate %e
+nc&lcarea %isci!linei %e casa se *&rsa la "$get$l re!$"lican, la s$"ca!itol$l #)ncas&ri %in
%i*erse alte s$rse#.
ART. 52
Pentr$ neres!ectarea reg$lament$l$i %e 'ata r&s!$n% %isci!linar, a%ministrati* sa$ !enal,
%$!& ca(, 2i material sa$ ci*il c+n% s-a$ !ro%$s !ag$"e, con%$c&tor$l $nit&ii, con%$c&tor$l
com!artiment$l$i c$ atri"$ii 'inanciar-conta"ile, casier$l, !rec$m 2i +nloc$itorii acestora,
'iecare !otri*it *ino*atiei sale.
>e asemenea, s+nt r&s!$n(&toare %isci!linar, a%ministrati* sa$ !enal, %$!& ca(, 2i material
sa$ ci*il c+n% s-a$ !ro%$s !ag$"e, !ersoanele care e'ect$ea(& !lata retri"$tiilor la secii sa$
11
s$"$nitati, !rec$m 2i !ersoanele care n$ a$ calitatea %e casier, !entr$ s$mele +ncasate 2i
ne%e!$se +n termenele 2i con%iiile !re*&($te %e %is!o(iiile legale.

C'(. 6
Dispo3i4ii 5inale
ART. 58
Pre*e%erile %in !re(ent$l reg$lament re'eritoare la instit$iile %e stat se a!lica +n mo%
cores!$n(&tor 2i ministerelor, celorlalte organe centrale ale a%ministraiei %e stat, !rec$m 2i
comitetelor 2i "iro$rilor e3ec$ti*e ale consiliilor !o!$lare.
ART. 5<
ociet&ile mi3te constit$ite !rin coo!erare c$ !arteneri str&ini !e teritori$l Re!$"licii
ocialiste Rom1nia e'ect$ea(& o!eraiile %e +ncas&ri 2i !lati +n n$merar !otri*it normelor
!ro!rii, ela"orate +n con%iiile !re*&($te +n act$l %e constit$ire. )n ca($l +n care act$l %e
constit$ire n$ c$!rin%e cla$(e re'eritoare la e'ect$area o!eraiilor %e +ncas&ri 2i !lati +n
n$merar, normele !ri*in% aceste o!eraii se ela"orea(& a*+n% +n *e%ere !re*e%erile %in
!re(ent$l reg$lament.
-----------------
12