Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
Universitatea BabeBolyai, Clujapo!a
1." #a!ultatea #a!ultatea de $eolo%ie &re!o'Catoli!
1.( )epartamentul )epartamentul Cluj
1.* )omeniul de studii $eolo%ie
1.+ Ci!lul de studii ,asterat
1.- .ro%ramul de studiu /
Cali0i!area
$eolo%ie Bibli!
2. Date despre disciplin
".1 )enumirea dis!iplinei )e!alo% si le%islatie n .entateu1
"." $itularul a!tivitilor de !urs #urtun ,arius &ri%ore
".( $itularul a!tivitilor de seminar #urtun ,arius &ri%ore
".* 2nul de studiu ".+ 3emestrul " ".-. $ipul de evaluare 4 ".5 6e%imul dis!iplinei )7p
3. imp!l total estimat 8ore pe semestru al a!tivitilor dida!ti!e9
(.1 umr de ore pe sptmn ( (." )in !are: !urs " (.( seminar/laborator 1
(.* $otal ore din planul de nvmnt *" (.+ )in !are: !urs "; (.- seminar/laborator 1*
)istribuia 0ondului de timp: ore
3tudiul dup manual, suport de !urs, biblio%ra0ie i notie 1(
)o!umentare suplimentar n bibliote!, pe plat0ormele ele!troni!e de spe!ialitate i pe teren 1*
.re%tire seminarii/laboratoare, teme, re0erate, porto0olii i eseuri 1*
$utoriat 5
4<aminri 1=
2lte a!tiviti: .................. =
(.5 $otal ore studiu individual +;
(.; $otal ore pe semestru 1==
(.> umrul de !redite *
". Precondi#ii 8a!olo unde este !a?ul9
*.1 de !urri!ulum
*." de !ompetene
$. Condi#ii 8a!olo unde este !a?ul9
+.1 )e des0urare a !ursului
+." )e des0urare a seminarului/laboratorului
%. Competen#ele speci&ice ac!m!late
C
o
m
p
e
t
e
n
#
e

p
r
o
&
e
s
i
o
n
a
l
e
!unoaterea unor !on!epte i termeni u?uali !e se %ses! n te<tele le%islative din !adrul
.entateu1ului i n mod deosebit al )e!alo%ului
nele%erea dinami!ii !e a dus la a!!eptarea anumitor te<te le%islative din .entateu1 n
oului $estament
!apa!itatea de a anali?a i !omenta te<te le%islative din .entateu1, te<te !u valoare
deosebit pentru !retinism
C
o
m
p
e
t
e
n
#
e

t
r
a
n
s
'
e
r
s
a
l
e
le!tura i nele%erea unor te<te le%islative din @e!1iul $estament n !onte<tul 2lianei de
pe muntele 3inai
interpretarea anumitor te<te le%islative n lumina oului $estament
2nali?a te<tului )e!alo%ului i interpretarea !oninutului a!estuia.
Corelarea !oninuturilor le%islative studiate !u alte dis!ipline teolo%i!e
(. )*iecti'ele disciplinei 8reieind din %rila !ompetenelor a!umulate9
5.1 7bie!tivul %eneral al
dis!iplinei
Cursul n!ear! s o0ere elementele ne!esare !er!etrii i nele%erii
@e!1iului $estament. 4ste pus n eviden importana .entateu1ului i a
teolo%iei sale pentru nele%erea raportului dintre om i )umne?eu, privit prin
prisma temei 2lianei n!1eiate pe muntele 3inai.
5." 7bie!tivele spe!i0i!e Cusul este stru!turat n trei pri: studiul tipurilor de le%i, !ule%erilor de le%i
8!oduri9 i interpretarea di0eritelor !utume privitoare la relaia om om
pre!um i !ea om )umne?eu.
+. Con#in!t!ri
;.1 Curs ,etode de predare 7bservaii
Con!eptul de le%e n 30nta 3!riptur 4<punere
.rele%ere intera!tiv
$ipuri de le%i: Ae%ea s!ris 4<punere
.rele%ere intera!tiv
$ipuri de le%i: Ae%ea oral 4<punere
.roblemati?are
)e?batere
Cule%eri de le%i 8Coduri9: Cele ?e!e !uvinte 4<punere
.roblemati?are
)e?batere
Cule%eri de le%i 8Coduri9: Codul alianei 4<punere
.roblemati?are
)e?batere
Cule%eri de le%i 8Coduri9: Codul deuteronomist 4<punere
.roblemati?are
)e?batere
Cule%eri de le%i 8Coduri9: Ae%ea de s0inenie 4<punere
.roblemati?are
)e?batere
Cule%eri de le%i 8Coduri9: Codul sa!erdotal 4<punere
.roblemati?are
)e?batere
Ae%i !u privire la viaa individului 4<punere
.roblemati?are
)e?batere
Ae%i !u privare la relaiile dintre persoane 4<punere
.roblemati?are
)e?batere
Ae%i !u privire la proprietate 4<punere
.roblemati?are
)e?batere
Ae%i din @$ !e se re%ses! n $ 8tipuri i !oninuturi9 4<punere
.roblemati?are
)e?batere
Ae%i din @$ !u valoare universal pentru persoana
uman
4<punere
.roblemati?are
)e?batere
In lo! de !on!lu?ii: !riterii de apli!are i trire a le%ilor
divine
4<punere
.roblemati?are
Biblio%ra0ie
Biblia sau Sfnta Scriptur. $iprit sub ndrumarea i !u purtarea de %rij a .rea0eri!itului .rinte $eo!tist
.atriar1ul Biseri!ii 7rtodo<e 6omne !u aprobarea 30ntului 3inod, editura Institutului Bibli! i de
misiune al Biseri!ii 7rtodo<e 6omne, Bu!ureti 1>>".
La Sacra Bibbia, tradotta dai testi originali con note, a cura del Pontificio Istituto Biblico di Roma, #iren?e
1>-1.
B67B, 6.4., ' #it?myer, C.2., ' ,urp1y, 6.4., 8edd.9, Nuovo Grande Commentario Biblico, 8edi?ione
italiana a !ura di )alla @e!!1ia, #., ' 3e%alla, &., @ironda, ,.,9, Bres!ia 1>>5.
A47')U#7U6, D., ocabular de teologie biblic, Bu!ureti "==1.
.62&46, @. 8!oordon.9, !"e #nc$clopedia of %udaism. $1e Cerusalem .ublis1in% Eouse, A$). 1>;> 8$rad.
romn: &ic'ionar encilopedic de Iudaism. 4ditura Ease0er, Bu!ureti "===9.
.64AI.C42U, @. et alii, Studiul ec"iului !estament, Cluj'apo!a "==(.
;." 3eminar / laborator ,etode de predare 7bservaii
.re?entarea metodei de lu!ru n !adrul ntrunirilor de
seminar.
.ro%ramarea temelor !e vor 0i de?btute la seminar.
.roblemati?area
)etalierea i punerea n eviden a unor aspe!te mai
importante le%ate de stru!tura, !oninutul i teolo%ia
le%ilor s!ris respe!tiv a !elor orale.
,un!a n %rup
7bservarea
2nali?a, Interpretarea
)e?baterea
)etalierea i punerea n eviden a prin!ipalelor
aspe!te le%ate de stru!tura, !oninutul i teolo%ia
)e!alo%ului 8.orun!ile I'III9
,un!a n %rup
7bservarea
2nali?a, Interpretarea
)e?baterea
)etalierea i punerea n eviden a prin!ipalelor
aspe!te le%ate de stru!tura, !oninutul i teolo%ia
)e!alo%ului 8.orun!a a I@'a9
,un!a n %rup
7bservarea
2nali?a, Interpretarea
)e?baterea
)etalierea i punerea n eviden a prin!ipalelor
aspe!te le%ate de stru!tura, !oninutul i teolo%ia
)e!alo%ului 8.orun!ile @'D9
,un!a n %rup
7bservarea
2nali?a, Interpretarea
)e?baterea
)etalierea i punerea n eviden a prin!ipalelor
aspe!te le%ate de stru!tura, !oninutul i teolo%ia
le%islaiei !u privire la via, relaiile dintre persoane i
!ele !u valoare universal pentru persoana uman.
,un!a n %rup
7bservarea
2nali?a, Interpretarea
)e?baterea
)etalierea i punerea n eviden a prin!ipalelor
aspe!te le%ate de stru!tura, !oninutul i teolo%ia
le%ilor din @$ !e se re%ses! n $.
Con!lu?ii
,un!a n %rup
7bservarea
2nali?a, Interpretarea
)e?baterea
4<punerea
Biblio%ra0ie
Biblia sau Sfnta Scriptur. $iprit sub ndrumarea i !u purtarea de %rij a .rea0eri!itului .rinte $eo!tist
.atriar1ul Biseri!ii 7rtodo<e 6omne !u aprobarea 30ntului 3inod, editura Institutului Bibli! i de
misiune al Biseri!ii 7rtodo<e 6omne, Bu!ureti 1>>".
La Sacra Bibbia, tradotta dai testi originali con note, a cura del Pontificio Istituto Biblico di Roma, #iren?e
1>-1.
B67B, 6.4., ' #it?myer, C.2., ' ,urp1y, 6.4., 8edd.9, Nuovo Grande Commentario Biblico, 8edi?ione
italiana a !ura di )alla @e!!1ia, #., ' 3e%alla, &., @ironda, ,.,9, Bres!ia 1>>5.
A47')U#7U6, D., ocabular de teologie biblic, Bu!ureti "==1.
.62&46, @. 8!oordon.9, !"e #nc$clopedia of %udaism. $1e Cerusalem .ublis1in% Eouse, A$). 1>;> 8$rad.
romn: &ic'ionar encilopedic de Iudaism. 4ditura Ease0er, Bu!ureti "===9.
.64AI.C42U, @. e talii, Studiul ec"iului !estament, Cluj'apo!a "==(.
,. Coro*orarea con#in!t!rilor disciplinei c! a-teptrile repre.entan#ilor com!nit#ii epistemice/
asocia#iilor pro&esionale -i anga0atori repre.entati'i din domeni!l a&erent program!l!i
Coninutul dis!iplinei este !oroborat !u ateptrile repre?entanilor !omunitii.
11. E'al!are
$ip a!tivitate 1=.1 Criterii de evaluare 1=." metode de evaluare 1=.( .ondere din
nota 0inal
1=.* Curs )obndirea !unotinelor
spe!i0i!e dis!iplinei
4valuare oral += F
1=.+ 3eminar/laborator Au!rare de seminar 4valuare s!ris += F
1=.- 3tandard minim de per0orman
)obndirea unor !ompetene ne!esare le!turii i nele%erii !ore!te a te<telor le%islative din @e!1iul
$estament pre!um i a interpretrii lor n lumina oului $estament.
)ata !ompletrii 3emntura titularului de !urs 3emntura titularului de seminar
=*.=(."=1( ............................... ...................................
)ata avi?rii n departament 3emntura dire!torului de departament
........................................... G............................