Sunteți pe pagina 1din 2

rile din Europa cu capitalele lor

Europa Sudic ( Mediteranean )


-Portugalia ( Lisabona )
-Spania ( Madrid )
-Italia ( Roma )
-San Marino ( San Marino )
-Andorra ( Andorra la Vella )
-Croaia ( Zagreb )
-Bosnia i !erego"ina ( Sara#e"o )
-Ma$edonia ( S%op#e )
-Albania ( &irana )
-Malta ( Valleta )
-Muntenegru ( Podgori$a )
-Serbia ( Belgrad )
-'re$ia ( Atena )
-Slo"enia ( L#ubl#ana )
-Vati$an ( Cetatea Vati$anului )
(oso"o (Pristina ) -- Romania nu re$unoaste politi$ a$es stat)
-Bulgaria ( So*ia )
-Romania ( Bu$ureti )
-+$raina ( (ie" )
-Belarus ( Mins% )
-Republi$a Moldo"a ( C,iin-u )
-Polonia ( Varo"ia )
-Republi$a Ce,- ( Praga )
-Slo"a$ia ( Bratisla"a )
-+ngaria ( Budapesta )
-Lituania ( Vilnius )
-Letonia ( Riga )
-.stonia ( &allinn )
-/inlanda ( !elsin%i )
-Suedia ( Sto$%,olm )
-0or"egia ( 1slo )
-2anemar$a ( Copen,aga )
-Regatul +nit al M-rii Britanii si a Irlandei de 0ord ( Londra )
-Republi$a Irlanda ( 2ublin )
-Islanda ( Re3%#a"i% )
-Belgia ( Bru44eles )
-Lu4emburg ( Lu4emburg )
-Mona$o ( Mona$o )
-Lie$,tenstein ( Vadu5 )
-.l"eia ( Berna )
-Austria ( Viena )
-/rana ( Paris )
-'ermania ( Berlin )
-1landa ( Amsterdam6 !aga )
-Cipru ( 0i$osia )
-/ederatia Rusa ( Mos$o"a )