Sunteți pe pagina 1din 6

Legea nr.

7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici


(publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004)
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lee
CAPITOLUL I
o!eniul de aplicare "i principii generale
o!eniul de aplicare
Art.#.
(1) !odul de conduita a functionarilor publici" denumit in continuare !od de conduita" relementeaza normele
de conduita profe#ionala a functionarilor publici.
(2) $ormele de conduita profe#ionala pre%azute de prezentul !od de conduita #unt obliatorii pentru
functionarii publici" precum #i pentru per#oanele care ocupa temporar o functie publica" din cadrul autoritatilor
#i in#titutiilor publice.
Obiective
Art.2.
Obiecti%ele prezentului !od de conduita urmare#c #a a#iure cre#terea calitatii #er%iciului public" o buna
admini#trare in realizarea intere#ului public" precum #i #a contribuie la eliminarea birocratiei #i a faptelor de
coruptie din admini#tratia publica" prin&
a) relementarea normelor de conduita profe#ionala nece#are realizarii unor raporturi #ociale #i profe#ionale
core#punzatoare crearii #i mentinerii la ni%el inalt a pre#tiiului in#titutiei functiei publice #i al functionarilor
publici'
b) informarea publicului cu pri%ire la conduita profe#ionala la care e#te indreptatit #a #e a#tepte din partea
functionarilor publici in e(ercitarea functiilor publice'
c) crearea unui climat de incredere #i re#pect reciproc intre cetateni #i functionarii publici" pe de o parte" #i intre
cetateni #i autoritatile admini#tratiei publice" pe de alta parte.
Principii enerale
Art.$.
Principiile care u%erneaza conduita profe#ionala a functionarilor publici #unt urmatoarele&
a) #uprematia !on#titutiei #i a leii" principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a re#pecta
!on#titutia #i leile tarii'
b) prioritatea intere#ului public" principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a con#idera
intere#ul public mai pre#u# decat intere#ul per#onal" in e(ercitarea functiei publice'
c) a#iurarea ealitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor #i in#titutiilor publice" principiu conform
caruia functionarii publici au indatorirea de a aplica acela#i reim )uridic in #ituatii identice #au #imilare'
d) profe#ionali#mul" principiu conform caruia functionarii publici au obliatia de a indeplini atributiile de #er%iciu
cu re#pon#abilitate" competenta" eficienta" corectitudine #i con#tiinciozitate'
e) impartialitatea #i independenta" principiu conform caruia functionarii publici #unt obliati #a aiba o atitudine
obiecti%a" neutra fata de orice intere# politic" economic" reliio# #au de alta natura" in e(ercitarea functiei
publice'
f) interitatea morala" principiu conform caruia functionarilor publici le e#te interzi# #a #olicite #au #a accepte"
direct #au indirect" pentru ei #au pentru altii" %reun a%anta) #au beneficiu in con#iderarea functiei publice pe
care o detin" ori #a abuzeze in %reun fel de acea#ta functie'
) libertatea andirii #i a e(primarii" principiu conform caruia functionarii publici pot #a*#i e(prime #i #a*#i
fundamenteze opiniile cu re#pectarea ordinii de drept #i a bunelor mora%uri'
+) cin#tea #i corectitudinea" principiu conform caruia in e(ercitarea functiei publice #i in indeplinirea atributiilor
de #er%iciu" functionarii publici trebuie #a fie de buna*credinta'
i) de#c+iderea #i tran#parenta" principiu conform caruia acti%itatile de#fa#urate de functionarii publici in
e(ercitarea functiei lor #unt publice #i pot fi #upu#e monitorizarii cetatenilor.
Ter!eni
Art.4.
,n intele#ul prezentei lei" urmatorii termeni #e define#c a#tfel&
a) functionar public * per#oana numita intr*o functie publica in conditiile -eii pri%ind .tatutul functionarilor
publici'
b) functie publica * an#amblul atributiilor #i re#pon#abilitatilor #tabilite de autoritatea #au in#titutia publica" in
temeiul leii" in #copul realizarii competentelor #ale'
c) intere# public * acel intere# care implica arantarea #i re#pectarea de catre in#titutiile #i autoritatile publice a
drepturilor" libertatilor #i intere#elor leitime ale cetatenilor" recuno#cute de !on#titutie" lei#latia interna #i
tratatele internationale la care Romania e#te parte'
d) intere# per#onal * orice a%anta) material #au de alta natura" urmarit #au obtinut" in mod direct #au indirect"
pentru #ine #au pentru altii" de catre functionarii publici prin folo#irea reputatiei" influentei" facilitatilor" relatiilor"
informatiilor la care au acce#" ca urmare a e(ercitarii functiei publice'
e) conflict de intere#e * acea #ituatie #au impre)urare in care intere#ul per#onal" direct #au indirect" al
functionarului public contra%ine intere#ului public" a#tfel incat afecteaza #au ar putea afecta independenta #i
impartialitatea #a in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp #i cu obiecti%itate a indatoririlor care ii re%in in
e(ercitarea functiei publice detinute'
f) informatie de intere# public * orice informatie care pri%e#te acti%itatile #au care rezulta din acti%itatile unei
autoritati publice #au in#titutii publice" indiferent de #uportul ei'
) informatie cu pri%ire la date per#onale * orice informatie pri%ind o per#oana identificata #au identificabila.
CAPITOLUL II
%or!e generale de conduita profe"ionala a functionarilor publici
A"igurarea unui "erviciu public de calitate
Art.&.
(1) /unctionarii publici au obliatia de a a#iura un #er%iciu public de calitate in beneficiul cetatenilor" prin
participarea acti%a la luarea deciziilor #i la tran#punerea lor in practica" in #copul realizarii competentelor
autoritatilor #i ale in#titutiilor publice.
(2) ,n e(ercitarea functiei publice" functionarii publici au obliatia de a a%ea un comportament profe#ioni#t"
precum #i de a a#iura" in conditiile leii" tran#parenta admini#trati%a" pentru a ca#tia #i mentine increderea
publicului in interitatea" impartialitatea #i eficacitatea autoritatilor #i in#titutiilor publice.
Loialitatea fata de Con"titutie "i lege
Art.'.
(1) /unctionarii publici au obliatia ca" prin actele #i faptele lor" #a re#pecte !on#titutia" leile tarii #i #a
actioneze pentru punerea in aplicare a di#pozitiilor leale" in conformitate cu atributiile care le re%in" cu
re#pectarea eticii profe#ionale.
(2) /unctionarii publici trebuie #a #e conformeze di#pozitiilor leale pri%ind re#tranerea e(ercitiului unor
drepturi" datorata naturii functiilor publice detinute.
Loialitatea fata de autoritatile "i in"titutiile publice
Art.7.
(1) /unctionarii publici au obliatia de a apara in mod loial pre#tiiul autoritatii #au in#titutiei publice in care i#i
de#fa#oara acti%itatea" precum #i de a #e abtine de la orice act #au fapt care poate produce pre)udicii imainii
ori intere#elor leale ale ace#teia.
(2) /unctionarilor publici le e#te interzi#&
a) #a e(prime in public aprecieri neconforme cu realitatea in leatura cu acti%itatea autoritatii #au in#titutiei
publice in care i#i de#fa#oara acti%itatea" cu politicile #i #trateiile ace#teia ori cu proiectele de acte cu caracter
normati% #au indi%idual'
b) #a faca aprecieri neautorizate in leatura cu litiiile aflate in cur# de #olutionare #i in care autoritatea #au
in#titutia publica in care i#i de#fa#oara acti%itatea are calitatea de parte'
c) #a dez%aluie informatii care nu au caracter public" in alte conditii decat cele pre%azute de lee'
d) #a dez%aluie informatiile la care au acce# in e(ercitarea functiei publice" daca acea#ta dez%aluire e#te de
natura #a atraa a%anta)e necu%enite ori #a pre)udicieze imainea #au drepturile in#titutiei #au ale unor
functionari publici" precum #i ale per#oanelor fizice #au )uridice'
e) #a acorde a#i#tenta #i con#ultanta per#oanelor fizice #au )uridice in %ederea promo%arii de actiuni )uridice
#au de alta natura impotri%a #tatului ori autoritatii #au in#titutiei publice in care i#i de#fa#oara acti%itatea.
(3) Pre%ederile alin.(2) lit.a)*d) #e aplica #i dupa incetarea raportului de #er%iciu" pentru o perioada de 2 ani"
daca di#pozitiile din lei #peciale nu pre%ad alte termene.
(4) 0ez%aluirea informatiilor care nu au caracter public #au remiterea documentelor care contin a#emenea
informatii" la #olicitarea reprezentantilor unei alte autoritati #au in#titutii publice" e#te permi#a numai cu acordul
conducatorului autoritatii #au in#titutiei publice in care functionarul public re#pecti% i#i de#fa#oara acti%itatea.
(5) Pre%ederile prezentului !od de conduita nu pot fi interpretate ca o deroare de la obliatia leala a
functionarilor publici de a furniza informatii de intere# public celor intere#ati" in conditiile leii.
Libertatea opiniilor
Art.(.
(1) ,n indeplinirea atributiilor de #er%iciu" functionarii publici au obliatia de a re#pecta demnitatea functiei
publice detinute" coreland libertatea dialoului cu promo%area intere#elor autoritatii #au in#titutiei publice in
care i#i de#fa#oara acti%itatea.
(2) ,n acti%itatea lor" functionarii publici au obliatia de a re#pecta libertatea opiniilor #i de a nu #e la#a
influentati de con#iderente per#onale #au de popularitate. ,n e(primarea opiniilor" functionarii publici trebuie #a
aiba o atitudine concilianta #i #a e%ite enerarea conflictelor datorate #c+imbului de pareri.
Activitatea publica
Art.).
(1) Relatiile cu mi)loacele de informare in ma#a #e a#iura de catre functionarii publici de#emnati in ace#t #en#
de conducatorul autoritatii #au in#titutiei publice" in conditiile leii.
(2) /unctionarii publici de#emnati #a participe la acti%itati #au dezbateri publice" in calitate oficiala" trebuie #a
re#pecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul autoritatii #au in#titutiei publice in
care i#i de#fa#oara acti%itatea.
(3) ,n cazul in care nu #unt de#emnati in ace#t #en#" functionarii publici pot participa la acti%itati #au dezbateri
publice" a%and obliatia de a face cuno#cut faptul ca opinia e(primata nu reprezinta punctul de %edere oficial al
autoritatii #au in#titutiei publice in cadrul careia i#i de#fa#oara acti%itatea.
Activitatea politica
Art.#0.
,n e(ercitarea functiei publice" functionarilor publici le e#te interzi#&
a) #a participe la colectarea de fonduri pentru acti%itatea partidelor politice'
b) #a furnizeze #pri)in loi#tic candidatilor la functii de demnitate publica'
c) #a colaboreze" in afara relatiilor de #er%iciu" cu per#oanele fizice #au )uridice care fac donatii #au
#pon#orizari partidelor politice'
d) #a afi#eze" in cadrul autoritatilor #au in#titutiilor publice" in#emne #au obiecte in#criptionate cu #ila #au
denumirea partidelor politice ori a candidatilor ace#tora.
*olo"irea i!aginii proprii
Art.##.
,n con#iderarea functiei publice detinute" functionarilor publici le e#te interzi# #a permita utilizarea numelui #au
imainii proprii in actiuni publicitare pentru promo%area unei acti%itati comerciale" precum #i in #copuri
electorale.
Cadrul relatiilor in e+ercitarea functiei publice
Art.#2.
(1) ,n relatiile cu per#onalul din cadrul autoritatii #au in#titutiei publice in care i#i de#fa#oara acti%itatea" precum
#i cu per#oanele fizice #au )uridice" functionarii publici #unt obliati #a aiba un comportament bazat pe re#pect"
buna*credinta" corectitudine #i amabilitate.
(2) /unctionarii publici au obliatia de a nu aduce atinere onoarei" reputatiei #i demnitatii per#oanelor din
cadrul autoritatii #au in#titutiei publice in care i#i de#fa#oara acti%itatea" precum #i per#oanelor cu care intra in
leatura in e(ercitarea functiei publice" prin&
a) intrebuintarea unor e(pre#ii )initoare'
b) dez%aluirea unor a#pecte ale %ietii pri%ate'
c) formularea unor #e#izari #au planeri calomnioa#e.
(3) /unctionarii publici trebuie #a adopte o atitudine impartiala #i )u#tificata pentru rezol%area clara #i eficienta a
problemelor cetatenilor. /unctionarii publici au obliatia #a re#pecte principiul ealitatii cetatenilor in fata leii #i
a autoritatilor publice" prin&
a) promo%area unor #olutii #imilare #au identice raportate la aceea#i cateorie de #ituatii de fapt'
b) eliminarea oricarei forme de di#criminare bazate pe a#pecte pri%ind nationalitatea" con%inerile reliioa#e #i
politice" #tarea materiala" #anatatea" %ar#ta" #e(ul #au alte a#pecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi #ociale #i profe#ionale care #a a#iure demnitatea per#oanelor" eficienta
acti%itatii" precum #i cre#terea calitatii #er%iciului public" #e recomanda re#pectarea normelor de conduita
pre%azute la alin.(1)*(3) #i de catre celelalte #ubiecte ale ace#tor raporturi.
Conduita in cadrul relatiilor internationale
Art.#$.
(1) /unctionarii publici care reprezinta autoritatea #au in#titutia publica in cadrul unor oranizatii internationale"
in#titutii de in%atamant" conferinte" #eminarii #i alte acti%itati cu caracter international au obliatia #a promo%eze
o imaine fa%orabila tarii #i autoritatii #au in#titutiei publice pe care o reprezinta.
(2) ,n relatiile cu reprezentantii altor #tate" functionarilor publici le e#te interzi# #a e(prime opinii per#onale
pri%ind a#pecte nationale #au di#pute internationale.
(3) ,n depla#arile e(terne" functionarii publici #unt obliati #a aiba o conduita core#punzatoare reulilor de
protocol #i le e#te interzi#a incalcarea leilor #i obiceiurilor tarii azda.
Interdictia privind acceptarea cadourilor, "erviciilor "i avanta-elor
Art.#4.
/unctionarii publici nu trebuie #a #olicite #au #a accepte cadouri" #er%icii" fa%oruri" in%itatii #au orice alt a%anta)"
care le #unt de#tinate per#onal" familiei" parintilor" prietenilor #au per#oanelor cu care au a%ut relatii de afaceri
#au de natura politica" care le pot influenta impartialitatea in e(ercitarea functiilor publice detinute #au pot
con#titui o recompen#a in raport cu ace#te functii.
Participarea la proce"ul de luare a deci.iilor
Art.#&.
(1) ,n proce#ul de luare a deciziilor" functionarii publici au obliatia #a actioneze conform pre%ederilor leale #i
#a*#i e(ercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat #i impartial.
(2) /unctionarilor publici le e#te interzi# #a promita luarea unei decizii de catre autoritatea #au in#titutia publica"
de catre alti functionari publici" precum #i indeplinirea atributiilor in mod pri%ileiat.
Obiectivitate in evaluare
Art.#'.
(1) ,n e(ercitarea atributiilor #pecifice functiilor publice de conducere" functionarii publici au obliatia #a a#iure
ealitatea de #an#e #i tratament cu pri%ire la dez%oltarea carierei in functia publica pentru functionarii publici
din #ubordine.
(2) /unctionarii publici de conducere au obliatia #a e(amineze #i #a aplice cu obiecti%itate criteriile de
e%aluare a competentei profe#ionale pentru per#onalul din #ubordine" atunci cand propun #au aproba a%an#ari"
promo%ari" tran#feruri" numiri #au eliberari din functii" ori acordarea de #timulente materiale #au morale"
e(cluzand orice forma de fa%oriti#m ori di#criminare.
(3) .e interzice functionarilor publici de conducere #a fa%orizeze #au #a defa%orizeze acce#ul #au promo%area
in functia publica pe criterii di#criminatorii" de rudenie" afinitate #au alte criterii neconforme cu principiile
pre%azute la art.3.
*olo"irea prerogativelor de putere publica
Art.#7.
(1) 1#te interzi#a folo#irea de catre functionarii publici a preroati%elor functiei publice detinute" in alte #copuri
decat cele pre%azute de lee.
(2) Prin acti%itatea de luare a deciziilor" de con#iliere" de elaborare a proiectelor de acte normati%e" de e%aluare
#au de participare la anc+ete ori actiuni de control" functionarilor publici le e#te interzi#a urmarirea obtinerii de
foloa#e #au a%anta)e in intere# per#onal ori producerea de pre)udicii materiale #au morale altor per#oane
(3) /unctionarilor publici le e#te interzi# #a folo#ea#ca pozitia oficiala pe care o detin #au relatiile pe care le*au
#tabilit in e(ercitarea functiei publice" pentru a influenta anc+etele interne ori e(terne #au pentru a determina
luarea unei anumite ma#uri.
(4) /unctionarilor publici le e#te interzi# #a impuna altor functionari publici #a #e in#crie in oranizatii #au
a#ociatii" indiferent de natura ace#tora" #au #a le #uereze ace#t lucru" promitandu*le acordarea unor a%anta)e
materiale #au profe#ionale.
Utili.area re"ur"elor publice
Art.#(.
(1) /unctionarii publici #unt obliati #a a#iure ocrotirea proprietatii publice #i pri%ate a #tatului #i a unitatilor
admini#trati%*teritoriale" #a e%ite producerea oricarui pre)udiciu" actionand in orice #ituatie ca un bun proprietar.
(2) /unctionarii publici au obliatia #a folo#ea#ca timpul de lucru" precum #i bunurile apartinand autoritatii #au
in#titutiei publice" numai pentru de#fa#urarea acti%itatilor aferente functiei publice detinute.
(3) /unctionarii publici trebuie #a propuna #i #a a#iure" potri%it atributiilor care le re%in" folo#irea utila #i
eficienta a banilor publici" in conformitate cu pre%ederile leale.
(4) /unctionarilor publici care de#fa#oara acti%itati publici#tice in intere# per#onal #au acti%itati didactice" le
e#te interzi# #a folo#ea#ca timpul de lucru #au loi#tica autoritatii #au a in#titutiei publice pentru realizarea
ace#tora.
Li!itarea participarii la ac/i.itii, conce"ionari "au inc/irieri
Art.#).
(1) Orice functionar public poate ac+izitiona un bun aflat in proprietatea pri%ata a #tatului #au a unitatilor
admini#trati%*teritoriale" #upu# %anzarii in conditiile leii" cu e(ceptia urmatoarelor cazuri&
a) cand a luat cuno#tinta" in cur#ul #au ca urmare a indeplinirii atributiilor de #er%iciu" de#pre %aloarea #au
calitatea bunurilor care urmeaza #a fie %andute'
b) cand a participat" in e(ercitarea atributiilor de #er%iciu" la oranizarea %anzarii bunului re#pecti%'
c) cand poate influenta operatiunile de %anzare #au cand a obtinut informatii la care per#oanele intere#ate de
cumpararea bunului nu au a%ut acce#.
(2) 0i#pozitiile alin.(1) #e aplica in mod core#punzator #i in cazul conce#ionarii #au inc+irierii unui bun aflat in
proprietatea publica #au pri%ata a #tatului #au a unitatilor admini#trati%*teritoriale.
(3) /unctionarilor publici le e#te interzi#a furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica #au
pri%ata a #tatului ori a unitatilor admini#trati%*teritoriale #upu#e operatiunilor de %anzare" conce#ionare #au
inc+iriere" in alte conditii decat cele pre%azute de lee.
CAPITOLUL III
Coordonarea "i controlul aplicarii nor!elor de conduita profe"ionala
0olul Agentiei %ationale a *unctionarilor Publici
Art.20.
(1) 2entia $ationala a /unctionarilor Publici coordoneaza #i controleaza aplicarea normelor pre%azute de
prezentul !od de conduita" e(ercitand urmatoarele atributii&
a) urmare#te aplicarea #i re#pectarea" in cadrul autoritatilor #i in#titutiilor publice" a pre%ederilor prezentului
!od de conduita'
b) prime#te petitii #i #e#izari pri%ind incalcarea pre%ederilor prezentului !od de conduita'
c) formuleaza recomandari de #olutionare a cazurilor cu care a fo#t #e#izata'
d) elaboreaza #tudii #i cercetari pri%ind re#pectarea pre%ederilor prezentului !od de conduita'
e) colaboreaza cu oranizatiile neu%ernamentale care au ca #cop promo%area #i apararea intere#elor leitime
ale cetatenilor in relatia cu functionarii publici.
(2) Prin acti%itatea #a" 2entia $ationala a /unctionarilor Publici nu poate influenta derularea procedurii de
lucru a comi#iilor de di#ciplina din cadrul autoritatilor #i in#titutiilor publice.
.e#izarea
Art.2#.
(1) 2entia $ationala a /unctionarilor Publici poate fi #e#izata de orice per#oana cu pri%ire la&
a) incalcarea pre%ederilor prezentului !od de conduita de catre un functionar public'
b) con#tranerea #au amenintarea e(ercitata a#upra unui functionar public" pentru a*l determina #a incalce
di#pozitii leale in %ioare #au #a le aplice necore#punzator.
(2) .e#izarea 2entiei $ationale a /unctionarilor Publici nu e(clude #e#izarea comi#iei de di#ciplina
competente potri%it leii.
(3) /unctionarii publici nu pot fi #anctionati #au pre)udiciati in nici un fel pentru #e#izarea cu buna*credinta a
2entiei $ationale a /unctionarilor Publici #au a comi#iei de di#ciplina competente" in conditiile leii.
(4) 2entia $ationala a /unctionarilor Publici %a %erifica actele #i faptele pentru care a fo#t #e#izata" cu
re#pectarea confidentialitatii pri%ind identitatea per#oanei care a facut #e#izarea.
(5) .e#izarile inaintate 2entiei $ationale a /unctionarilor Publici %or fi centralizate intr*o baza de date
nece#ara pentru&
a) identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduita profe#ionala'
b) identificarea modalitatilor de pre%enire a incalcarii normelor de conduita profe#ionala'
c) adoptarea ma#urilor pri%ind reducerea #i eliminarea cazurilor de nere#pectare a pre%ederilor leale.
1olutionarea "e"i.arii
Art.22.
(1) Rezultatele acti%itatii de cercetare #e con#emneaza intr*un raport" pe baza caruia 2entia $ationala a
/unctionarilor Publici %a formula o recomandare catre autoritatea #au in#titutia publica re#pecti%a cu pri%ire la
modul de #olutionare a #ituatiei cu care a fo#t #e#izata.
(2) Recomandarea 2entiei $ationale a /unctionarilor Publici %a fi comunicata&
a) functionarului public #au per#oanei care a formulat #e#izarea'
b) functionarului public care face obiectul #e#izarii'
c) conducatorului autoritatii #au in#titutiei publice in care functionarul public care face obiectul #e#izarii i#i
de#fa#oara acti%itatea.
(3) ,n termen de 30 de zile lucratoare de la data #olutionarii" autoritatile #i in#titutiile publice au obliatia de a
comunica 2entiei $ationale a /unctionarilor Publici modul de #olutionare a ma#urilor pre%azute in
recomandare.
(4) ,n cazul in care" in #ituatia #e#izata #unt implicati conducatorul autoritatii #au in#titutiei publice ori ad)unctii
ace#tuia" recomandarea 2entiei $ationale a /unctionarilor Publici %a fi tran#mi#a #i #tructurii ierar+ic
#uperioare in#titutiei #au autoritatii publice" #au" dupa caz" primului*mini#tru.
Publicitatea ca.urilor "e"i.ate
Art.2$.
(1) Raportul anual cu pri%ire la manaementul functiei publice #i al functionarilor publici" care #e intocme#te de
2entia $ationala a /unctionarilor Publici #i #e prezinta 3u%ernului" trebuie #a cuprinda #i urmatoarele date&
a) numarul #i obiectul #e#izarilor pri%ind cazurile de incalcare a normelor de conduita profe#ionala'
b) cateoriile #i numarul de functionari publici care au incalcat normele de conduita morala #i profe#ionala'
c) cauzele #i con#ecintele nere#pectarii pre%ederilor prezentului !od de conduita'
d) e%identierea cazurilor in care functionarilor publici li #*a cerut #a actioneze #ub pre#iunea factorului politic'
e) recomandari propu#e'
f) autoritatile #au in#titutiile publice care nu au re#pectat recomandarile.
(2) 2entia $ationala a /unctionarilor Publici poate #a prezinte in raportul anual" in mod detaliat" unele cazuri
care prezinta un intere# deo#ebit pentru opinia publica.
CAPITOLUL I2
i"po.itii finale
0a"punderea
Art.24.
(1) ,ncalcarea di#pozitiilor prezentului !od de conduita atrae ra#punderea di#ciplinara a functionarilor publici"
in conditiile leii.
(2) !omi#iile de di#ciplina au competenta de a cerceta incalcarea pre%ederilor prezentului !od de conduita #i
de a propune aplicarea #anctiunilor di#ciplinare" in conditiile leii.
(3) ,n cazurile in care faptele #a%ar#ite intrune#c elementele con#tituti%e ale unor infractiuni" %or fi #e#izate
oranele de urmarire penala competente" in conditiile leii.
(4) /unctionarii publici ra#pund potri%it leii in cazurile in care" prin faptele #a%ar#ite cu incalcarea normelor de
conduita profe#ionala creeaza pre)udicii per#oanelor fizice #au )uridice.
Ar!oni.area regula!entelor interne de organi.are "i functionare
Art.2&.
,n termen de 40 zile de la intrarea in %ioare a prezentei lei" autoritatile #i in#titutiile publice %or armoniza
reulamentele interne de oranizare #i functionare #au codurile de conduita #pecifice" potri%it di#pozitiilor
prezentului !od de conduita" in functie de domeniul lor de acti%itate.
A"igurarea publicitatii
Art.2'.
Pentru informarea cetatenilor" compartimentele de relatii publice din cadrul autoritatilor #i in#titutiilor publice au
obliatia de a a#iura publicitatea #i de a afi#a !odul de conduita la #ediul autoritatilor #au in#titutiilor publice"
intr*un loc %izibil.
Intrarea in vigoare
Art.27.
Prezentul !od de conduita a functionarilor publici intra in %ioare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei" Partea ,.
2cea#ta lee a fo#t adoptata de !amera 0eputatilor in #edinta din 5 decembrie 2003" cu re#pectarea
pre%ederilor articolului 74 alineatul (2) din !on#titutia Romaniei" republicata.
PR1.10,$61-1 !2M1R1, 01P7626,-OR
8aler 0orneanu
2cea#ta lee a fo#t adoptata de .enat in #edinta din 5 februarie 2004" cu re#pectarea pre%ederilor articolului
74 alineatul (2) din !on#titutia Romaniei" republicata.
p. PR1.10,$61-1 .1$267-7,
0oru ,oan 6aracila
9ucure#ti" 1: februarie 2004
$r. 7