Sunteți pe pagina 1din 2

PSI: Autorizarea persoanelor fizice si juridice

Autorizarea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
Pentru a putea desfasura activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu, persoanele fizice si persoanele
juridice trebuie sa fie autorizate de catre Directia Pompieri Serviciul Informare Publica, Statistica si Analiza Riscuri din cadrul
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).
Prin exceptie de la aceasta obligatie, identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu se pot face si de catre:

persoane fizice si persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene, daca pot face dovada ca detin
autorizatii in domeniu, recunoscute la nivelul Uniunii Europene;
proiectanti, pentru constructiile, instalatiile tehnologice si alte amenajari proiectate de acestia;
experti tehnici atestati pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu", potrivit legii, pentru proiectele sau
constructiile si instalatiile pe care le expertizeaza.

Autorizarea persoanelor fizice


Pentru a se putea autoriza, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii:
a) sa fi absolvit cursuri postuniversitare/postacademice in institutii de invatamnt superior acreditate sau sa posede titlul de
doctor/profesor/conferentiar, in domeniile: securitate la incendiu a constructiilor si instalatiilor aferente, managementul/analiza
riscurilor de incendiu;
b) sa fi absolvit un curs de formare si sa detina certificat de competenta ca evaluator de risc de incendiu, obtinut in urma evaluarii
intr-un centru de evaluare autorizat, potrivit legii.
Autorizarea persoanelor fizice se realizeaza pe baza de interviu, care va avea drept scop evaluarea nivelului de pregatire
profesionala si a experientei acestora in domeniul apararii impotriva incendiilor, precum si corecta apreciere a situatiilor de caz la
care solicitantii trebuie sa raspunda.
In vederea sustinerii interviului, persoana fizica ce solicita autorizarea va trebui sa depuna in prealabil la IGSU un dosar continnd
urmatoarele documente:
1) cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfasurarea activitatii de identificare, evaluare si control al
riscurilor de incendiu;
2) documente, in copie legalizata, care sa ateste ca solicitantul este absolvent al unei institutii de invatamnt postuniversitar
acreditate, in domeniile securitatea la incendiu a constructiilor si instalatiilor aferente sau managementul/analiza riscurilor de
incendiu, care include minimum un modul despre metode de evaluare a riscului de incendiu;
3) memoriu privind activitatile reprezentative desfasurate;
4) o lucrare relevanta de identificare si evaluare a riscului de incendiu executata intr-o constructie existenta, elaborata de solicitant.
Cererea de autorizare se inregistreaza la Directia Pompieri Serviciul Informare Publica, Statistica si Analiza Riscuri din cadrul
IGSU.
Serviciul Informare Publica, Statistica si Analiza Riscuri din cadrul IGSU va comunica solicitantilor persoana fizica data sustinerii
interviului, in vederea autorizarii, in cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet.
Interviul se sustine de catre solicitantii persoana fizica in fata Comisiei de autorizare formata din specialisti din cadrul Directiei
Pompieri din cadrul IGSU. Interviul este conceput in trei etape:
1. Prezentarea memoriului de activitate si intrebari ale comisiei privind specificul activitatii desfasurate;
2. Intrebari din bibliografie;
3. Prezentarea si sustinerea de catre solicitant fie a unei lucrari relevante de identificare si evaluare a riscului de incendiu pe care a
executat-o, fie a uneia dintre metodele precizate in bibliografia selectiva.
In urma sustinerii interviului, solicitantii persoana fizica sunt declarati admisi sau respinsi.
Solicitantii persoana fizica declarati respinsi pot depune o noua cerere de autorizare dupa minimum 6 luni de la sustinerea
interviului. Contestatiile cu privire la decizia comisiei se adreseaza inspectorului general al IGSU in termen de 48 de ore de la data
desfasurarii interviului.
Solicitantilor persoana fizica declarati admisi li se elibereaza autorizatia pentru desfasurarea activitatii de identificare, evaluare si

control al riscurilor de incendiu, in termen de maxim 10 zile de la data sustinerii interviului. Numarul si data de eliberare a autorizatiei
se consemneaza de catre secretarul Comisiei de autorizare in Registrul de evidenta a autorizatiilor pentru persoane fizice.
Autorizarea persoanelor juridice
Pentru a se putea autoriza, persoanele juridice trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele doua conditii:
a) sa fie legal constituite;
b) sa aiba prevazut in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare, activitati in domeniul apararii impotriva incendiilor sau in
managementul riscurilor.
Autorizarea persoanelor juridice se realizeaza pe baza evaluarii unui dosar tehnic care va cuprinde urmatoarele documente:
1) cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor juridice pentru desfasurarea activitatii de identificare, evaluare si control al
riscurilor de incendiu;
2) documente in copie care sa ateste calitatea de persoana juridica a solicitantului, respectiv:
denumirea, sediul social/sedii secundare;
certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului, in copie legalizata;
sa aiba prevazut in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare activitati in domeniul securitatii la incendiu sau in managementul
riscurilor;
3) memoriu privind activitatile reprezentative desfasurate;
4) documente din care sa rezulte autorizarea in domeniu a personalului/specialistilor angajati ai societatii.
Cererea si dosarul de autorizare a persoanei juridice se depun la IGSU. Cererea de autorizare se inregistreaza la Directia Pompieri
Serviciul Informare Publica, Statistica si Analiza Riscuri din cadrul IGSU.
Dosarul de autorizare a persoanei juridice va fi evaluat de Comisia de autorizare formata din specialisti din cadrul Directiei Pompieri
din cadrul IGSU, in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet.
Criteriile pe baza carora se realizeaza evaluarea dosarelor de autorizare a persoanelor juridice au in vedere urmatoarele elemente:

indeplinirea conditiilor de eligibilitate;


experienta in domeniul securitatii la incendiu;
adresele a cel putin 3 beneficiari privind calitatea lucrarilor efectuate de societatea solicitanta in domeniul
securitatii la incendiu, respectiv a celor efectuate de evaluatorul/evaluatorii care lucreaza pentru societate, dupa
caz;
experienta si rezultatele activitatii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu desfasurate anterior
obtinerii autorizarii, dupa caz;
sa se faca dovada ca s-a incheiat contract de munca cu cel putin o persoana fizica autorizata sa desfasoare
activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu.

In urma evaluarii dosarelor de autorizare, solicitantii persoana juridica sunt declarati admisi sau respinsi.
Solicitantii persoana juridica declarati respinsi pot depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei Comisiei de
autorizare. Contestatiile se adreseaza inspectorului general al IGSU si se solutioneaza in termen de 15 zile de la primirea acestora.
Solicitantilor persoana juridica declarati admisi li se elibereaza autorizatia pentru desfasurarea activitatii de identificare, evaluare si
control al riscurilor de incendiu. Numarul si data de eliberare a autorizatiei se consemneaza de catre secretarul Comisiei de
autorizare in Registrul de evidenta a autorizatiilor pentru persoane juridice.