Sunteți pe pagina 1din 14
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE ORDIN or._{@/_ din pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat Avfind in vedere: - Referatul de aprobare al directorului general al Casei Nationale de Asiguréti de Séndtate nr. DG/1505/08.09.2014; ~ art. 2 alin. (2) si Titul IX°2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificirile si completirile ulterioare; ~ art, 211 alin. (1), (2) si (3), art. 212 alin. (1), art. 213, art. 215, art. 256 alin, (2), art. 257, art. 258, art 259, art. 260, art. 261 alin. (1) si (5), art. 315 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sindtatii, cu modificdtile si completarile ulterioare; ~ art. 18 pet. 9 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sandtate, aprobat prin Hotiirdrea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; ~ Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in tem - dispozitiilor art. 211 alin. (5), art. 281 alin, (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanataqii, cu modificarile si completirile ulterioare gi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sandtate, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile ulterioare presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul, ORDIN Art. 1. Se aproba Normele metodologice pentru stabilirea documentelor just asigurat, prevazute in anexa la prezentul ordin, icative privind dobandires cal Art. 2. Directiile de specialitate ale Casei Najionale de Asigurari de Sandtate si casele de asigurari de san&tete vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 3 Incepand cu data prezentului ordin, Ordinul presedintelui Casei Nafionale de Asiguréti de Sanatate nr, 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calli de asigurat, respectiv asigurat féré plata contributiei, precum gi pentru aplicarea m&surilor de executere sili pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de séndtate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 649 din 24 septembrie 2007, Partea I, cu modificarile $i completarile ulterioare, se abroga. PRESEDINTE, Vasile C(IURCHEA. ANEXA NORME METODOLOGICE pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitaii de asigurat generale Art. 1. - (1) Fondul najional unic de asigurdri sociale de snatate, denumit in continuare fondul, se constituie din contribugii ale persoanelor fizice si juridice, subventii de la bugetul de stat, precum si din donat sponsorizéri, dobanzi, venituri obtinute ‘din exploatarea patrimoniului Casei Nefionale de Asigurari de Sanatate, denumitd in continuare CNAS, si al caselor de asiguréri de sindtate judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, precum si a Casei Asigurarilor de Sénatate a Apirarii, Ordinii Publice, Sigurangei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite in continu . precum si din alte venituri, inclusiv sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatagi, in conditile le 2) Colectarea contribuyiilor persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum sia contributiilor datorate de persoanele fizice obligate sa se asigure in condifiile legii, se face de etre Ministerul Finanjelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscal8, denumitd in continuare ANAF si organele fiscale subordonate acesteia, in contul unic deschis pe seama CNAS, cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicaté, denumit in continuare Codul de proceduré fiscala, in conditiile legii, (3) Competenta de administrare a contribujiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul 1X“2 al Codului fiscal revine Agenfiei Nationale de Administrare Fiscal, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completérile ulterioare, denumit in continuare Codul fiscal, Prin administrarea contributiilor se ingelege ansamblul activitajilor desfgurate de organele fiscale in legitura cu: inregistrarea fiscald, declararea, stabilirea, verificarea si colectarea contributiilor, precum si solufionarea contestafiilor impotriva actelor administrative fiscale, in conditiile legii (4) Documentele prin care se atesta calitatea de asigurat in sistemul de asiguriri sociale de sanatate din Romania sunt, dup& caz, adeverinja de asigurat eliberatd prin grija casei de asigurari in evidena catuia este inscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de catre fumizorii aflati in relafii contractuale cu casele de asiguriri a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS, constituit in baza Registrului unic de evident al asiguratilor. (5) Dovada calitatii de asigurat se face prin documentele previzute la alin. (4), reprezentand o masura tranzitorie pana la inlocuirea cu cardul national de asignrari sociale de sindtate (6) Datele necesare pentru stabilirea calitatii de asigurat vor fi transmise in mod gratuit caselor de asigurari de c&tre autorititile, instituyile publice si alte institutii, pe baz de protocol, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulafie a acestor date, cu modificdrile si completirile ulterioare gi a Legii nr. 06/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vieyii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificatile si completarile ulterioare Art. 2 (2) in cadrul sistemului de asiguréti sociale de sénatate din Roménia, pottivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanataii, cu modificarile si completarile ulterioare, a Codului fiscal si a prezentului ordin, sunt asigurati 2) tofi cetdjenii romani cu domiciliul in tara gi care fac dovada plaii contribuyiei la fond, in conditiile legii b) cetitenii straini si apatriai care au solicitat si au objinut prelungirea dreptului de sedere temporara ori au domiciliul in Romania si care fac dovada pl&tii contributiei la fond, in conditile legii ©) cetétenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spajiului Economic European si Confederatiei Elvetiene care nu defin o asigurare incheiat’ pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul Roméniei, care au solicitat si objinut dreptul de rezidentd in Roménia, pentru o perioada de este 3 luni $i care fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile legi: 4) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene care indeplinesc conditiile de lucritor frontalier si anume desfésoar& o activitate salariaté sau independent in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intoarce de regulA zilnic sau cel putin o datd pe séptémand si care fac dovada plajii contribuyiei Ia fond, in conditile legii; ©) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul in Roménia si care tsi stabilesc resedinfa pe ‘eritoriul unui_ stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economie European sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unuilstat cu care Roménia aplicé un acord bilateral de securitate socialé cu prevederi pentru asigurarea de boal’- maternitate si fae dovada plajii contributiei la fond, in conditiile legii. (2) Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteazi: 4) pentru persoanele prevzute la alin, (1), lit. a), odata cu pierderea dreptului de domiciliu in Romania, precum gi in conditile art. 258 alin, (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; b) pentru persoanele prevazute la alin, (1), lit. b), odaté cu pierderea dreptului de sedere in Rom precum si in conditiile art. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanat cu modificatile si completarile ulterioare ; ©) pentru persoanele prevazute Ia alin.(1), lit.c), odata cu pierderea dreptul de rezident& in Romania, pentru o perioada de peste 3 luni precum si in conditiile art, 258 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sangtifii, cu modificarile si completirile ulterioare; inele previzute la alin.(1),lit.d), odata cu pierderea calitagii de Iuerator frontalier, precum itiile art. 258 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reform in domeniul sénétaqii, cu modificarile si completarite ulterioare ; ©) pentru persoanele prevazute la alin.(1), lite), calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza de Ia data la care pensionarilor sistemului public de pensii din Romania nu li se mai refine contributia Ja fond, caleulata asupra veniturilor din pensia cuvenita in acest sistem, (3) Drepturile de asigurare inceteaza dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei la fond, in condi sia prezentelor Norme metodologice. (4) Asigurajii au dreptul la pachetul de bazd de la data inceperii plajii contributiei la fond, urmand ca sumele restante sa fie recuperate de Agentia National de Administrare Fiscala, in conditiile legi, inclusiv obligatii fiscale accesorii datorate pentru creanfele fiscale. (3) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente intemationale cu prevederi in domeniul sinatitii beneficiazé de servicii medicale si alte prestafii acordate pe teritoriul Roméniei, in condittile prevazute de respectivele documente internationale. nia, le leet CAP.2 Contributia de asigurri sociale de sindtate Art. 3, Angajatorii si entitatile asimilate angajatorului au obligatia sa calculeze, s4 retin& gi s& vireze contributia de asiguriri sociale de sinatate, la termenele si in conditiile Codului fiscal. Art. 4. Contributia persoanelor asigurate se stabileste sub forma unei cote prevézute de lege, aplicaté asupra veniturilor prevazute in Codul fiscal, cu modificarile si completirile ulterioare, la termenele si in conditiile Codului fiscal, cu exceptia persoanelor prevazute Ja art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu madificdrrile si completarile ulterioare. Art. (1) Persoanele asigurate in baza art. 213 alin. (1) lit, b), respectiv soful, sotia si périntii fir8 venituri propri, aflate in intreyinerea unci persoane asigurate cu sau f&r& plata contribusiei, denumite in continuare coasigurati, isi plstreaza calitatea de asigurat si drepturile care decurg din aceasta numai in perioada in care persoana in a ccarei intreyinere se aflé are calitatea de asigurat. 2) Coasiguratii nu pot avea la réndul lor coasigurati in baza art. 213 alin. (1) lit. b) din Legea nr./95/2006, cu modificarile gi completérile ulterioare, Art. 6. (1) Persoanele care nu realizeazi venituri gi nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaz’ de asigurarea de sandtate fird plata contributiei, pentru a dobindi calitatea de asigurat, au obligatia pl&qii contributiei individuale lunare de asigurari sociale de séndtate, @) Persoanele care au obligatia si se asigure, care nu pot dovedi plata contributiei si care nu se thcadreaza in categoriile de persoane care beneficiaz de asigurarea de sindtate fra plata contributiei, platesc contributia lunard de asiguréri sociale de sanatate calculata prin aplicarea cotei prevazute in Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la salariul de baz minim brut pe tar8, in vigoare la data pla. (G) Persoanele prevazute la alin. (2) sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat s& achite contribuia legald pe ultimele 6 luni si a lunii curente, calculat& la salariul minim brut pe jar in vigoare la data plati, calculindu-se majoréti de intérziere dac& nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptic privind obligatiile fiscele. in situatiile in care persoanele prevazute la alin. (2) au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie recuperarea sumelor restante cu titlul de contributie, precum si accesoriile fiscale se realizeaza de ANAF, prin organele fiscale teritoriale, in conditile legii. (4) Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la alin. (1) se efectueaza lunar, la termenele si conditiile Codui fiscal. Art. 7. Cotajenii straini care au objinut permis de gedere in Romania au obligatia platii contributiei asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Roméniei, in condifiile legii cu respectarea termenului de prescriptie a contributiei si calculandu-se accesorii fiscale. An. 8 (1) Str&inii beneficiari ai unei forme de protectie potrivit Legii nr. 12/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, s4 plateasca contributia de asigurari sociale de sénatate ineepdind cu data obfinerii formei de protectie, in condifile legii (2) in situatia in care nu realizeaza venituri impozabile, persoanele prevazute la alin. (1) platese contributia ‘unard calculata la un salariu minim brut pe fara in vigoare la data plafii, in conditile art. 6 Art. 9. (1) Pentru lucratorii migranti care igi pastreazi domicilial sau resedinta in Roménia, contributia lunara la fond se calculeaza la veniturile objinute din contractele incheiate cu un angajator strain gi care se impoziteaza in Roménia, (2) Prevederile alin, (1) nu se aplic& in cazul lucratorilor migranti care igi desf'soarA activitatea in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri de securitate sociala si care sunt asigurati in respectivele sisteme de securitate sociala, CAP. 3 Documente justificative privind dobandirea calitatii de asigurat Art. 10. Péna Ja implementarea cardului national de asigurari sociale de sandtate documentele justificative privind dobandirea calitati de asigurat sunt prevazute la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice. Art. 11 (1) Modalitatea electronica de verificare a calitatii de asigurat se face prin introducerea de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesita servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in cdmpul "CNP" din aplicajia instalata pe site-ul CNAS la adresa http:/jvww.cnas. to/page/verificare-asigurat.htm|. 2) in cazul in care persoana care necesité servicii medicale, medicamente, ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale, cu exceptia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogatii aplicatici mentionate la alin, (1), apare neasigurata, aceasta va face dovada calitatii de asigurat cu adeverina de asigurat, Pentru objinerea adeverinjei de asigurat persoana se adreseaza casei de asigurdri de snftate la care ‘aceasta este luatd in evidenté, prezentand documentele necesare dovedirii calitafii de asigurat. Art. 12 (1) Dovada calitapii de asigurat se realizeaz8 prin modalitatea electronica de verificare a calitafii de asigurat sistemul de asigurari sociale de sanatate, iar in situatia in care in urma interogarii, persoana nu apare in aplicaia mentioneté a art.11 alin.(1), se realizeaza printr-un document justificativ — adeveringa potriv modelului prevazut in anexa nr.] la prezentele norme metodologice, eliberati de casa de asigurdri de sénatate, ‘in a c&rei evidenta se afl persoana, potrivit fiecdrei categorii de persoane, pe baza urmatoarelor documente: 4) pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz, valabil la dota solicitari b) pentru tinerii cu varsta cuprinsé intre 18 si 26 de ani: act de identitate valabil la data solicitari, declarati e propria réspundere din care sa rezulte cé nu realizeaz4 venituri din munca sau alte venituri impazabile si un document valabil din care sé rezulte c& au calitatea de elev sau student avizat de institutia de invatimant; ©) studentul-doctorand care desfigura activitati didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, in limita a 4 - 6 ore conventionale didactice pe siptiman&: act de identitate valabil la data solicitarii i, contractul {in baza c&ruia desfisoarii activititi didactice in limita a 4-6 ore, declaratie pe propria raspundere din care si rezulte c& nu realizeazd venituri din munc& sau alte venituri impozabile, adeverint& eliberata de institutia de {Am4nt superior din care s& rezulte c& are calitatea de student-doctorand: 4) pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului: act de identitate valabil la data solicitarii, document care s& ateste ca au fost inelusi intr-un sistem de protectie a copilului, declarajie pe propria raspundere din care si rezulte c& nu realizeazé venituti din| munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care s& ateste c& nu beneficiaza de ajutor social in conditiile legis ©) pentru soful, sofia si paringii aflati in intrefineres unei persoane asigurate: act de identitate valabil la data solicitérii, documente care s@ ateste relatia de rudenie sau cdsitoria cu persoana asigurat&, declaratie pe propria raspundere din care s& rezulte c& nu realizeaz8 venituri proprii, precum si 0 declarajie pe prop. raspundere a perscanei asigurate prin care aceasta declar& c& are in intrefinere persoana respectiva: ) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1943, precum si celor deportate in indtate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulteriosre, ai Ordonanjei Guvernului_nr, 105/199 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cétre| regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pan& la 6 martie 1945 din motive etnige, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificirile si completirile ulterioare, ai Legit nr. 44/1994 py republicata, cu modificdrile si completirile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si ad unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiu! militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Mj perioada 1950 - 1961, cu modificdrile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute lh art (1) lit, b) pot. 1 din Legea recunostingei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contrib Revolutiei romane din decembrie 1989, nr. 341/2004, cu modificarile si completirile ulteriaare: identitate valabil la data solicitirii, documente doveditoare c& se incadreazé in una dintre categot beneficiari ai acestor legi, declarajie pe propria réspundere din care s& rezulte c& nu realizeaz’ impozabile, altele deett cele prevazute de legile speciale; g) pentru persoanele cu handicap: grad de hendicap, declaratie pe propria rispundere din care sé rezulte cd nu realizeazé venituri din pensie sau alte surse, in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceast8 calita ind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor| de |rézboi, rdarea inci in 3 alin, la Vietoria act de le de enituri ict de identitate valabil la data solicitérii, certificat de incadrare lintr-un. munca, 4h) pentru bolnavit cu afectiuni incluse in programele nationale de sinétate stabilite de Ministerul Sanatétii, pind la vindecarea respectivei afectiuni: act de identitate valabil la data solicitérii, adeverin{3 m eliberat& de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de séndtate, declaratie| pe rispundere din care sd rezulte c& nu realizeaz& venituri din munca, pensie sau din alte resurse; ical ropria i) pentru femeile instrcinate sau lauze: act de identitate valabil 12 data solicitarii, adeverinth médicala, certificat de nastere al copilului - pentru lduze, precum si declaratie pe propria raspundere din care s ca nu realizeaza venituri sau documente justificative c& realizeazi venituri lunere sub salariul de baz brut pe fara; ‘) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la tmplinirea varstei/de 2 {in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau se afla in conckdiu 1 indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprins& intre 3 si 7 ani: actul de id valabil la data solicitarii si decizia emis de directiile judefene de munca, familie si egalitate de! respectiv de Directia de Muncé, Fami Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti; k) pentru persoanele care beneficiazt de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sél compensatorii din bugetul asiguratilor de somaj: actul de identitate valabil la data solicitérii, decizia| adeverinja eliberate de instituille care administreazd bugetul asigurarilor pentru somaj sau mandatului postal de achitare a drepturilor, talonul de plat prin cont deschis la o unitate bancara di anterioara; |) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzete ori sunt vietime ale traficului de persoane si se timpul procedurilor necesare stabilirii identitagii: adeverinja eliberata de institutiile din (subi Ministerului Afaccrilor Interne, din care s& rezulte c& se afla in aceasta situatie; tm) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Let 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completatile ultetioare: actul de identitate ‘a data solicitarii, declaratia pe propria raspundere din care s& rezulte c& nu realizeaz venituri impoza adeveringa eliberata de primaria localitgtii de domiciliu, din care si rezulte c& acestea se incadre: categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, in condifile legii; 1) pentru persoanele care au calitatea de pensionari: actul de identitate valabil la data solicitati, ¢ mandatului postal de achitare a drepturilor, talonul de plata prin cont curent personal deschis la 0 bancard, din luna anterioara sau decizia de pensionare dupa caz pentru situatia in care nu s-a realize pensiei, decizia asupra capacitatii de munca, precum si declarafia pe propria réspundere din care sé red nu realizeaz venituri impozabile, altele decét cele realizate din pensii. in cazul pierderii acestor|doa sau pani la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberaté de int plétitoare a pensiei; ©) pentru persoanele care se aflé in executarea mésurilor prevazute la art. 109, 110, 124 si 125 din Le 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare gi pentru persoanele care se perioeda de aménare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate: adeveringa er itufia respectiva sau de institutia in grija cdreia se aflé persoana zulte Iminim ani si ntitate sanse, plati si/sau ponul in luna lafla in Irdinea git nv. alabil ile si jaz in iponul nitate t plata Ite ca mente titugia ea nr. f12 in isa de p) pentru personalul monahal al cultelor recunoscute: actul de identitate valabil la data solicitarii, de pe propria raspundere din care si rezulte c& nu realizeazd venituri impozabile si adeverinta blibel unitatile de cult; 1) pentru persoanele asigurate care realizeazd venituri din salarii sau a celor asimilate acestora, supuse impozitului pe venit, asa cum sunt definite in Codul fiscal: actul de identitate velabil la data sal si adeverinta de salariat eliberata de angajator, al cdrei model este prevazut in anexa nr. 2 la prezentelel metodologice; laratia ata de e sunt citar, horme s) pentru persoanele fizice cu venituri impozabile: actul de identitate valabil Ja data solicitarii si documentul justificativ ca a inceput plata contributiei in condifiile leg 5) pentru cetifenii strdini prevézuti a art, 2 alin, (1) lit. b), ¢) d) si e): documentul de identitate vet data solicitérii (carte de identitate, pasaport, permisul de sedere), precum si orice alt document justifica inceput plata contributiei in conditiie leg ®) pentru persoanele care nu realizeaz4 venituri: actul de identitate valabil la data solicitAti, pre dovada platii contribute pe ultimele 6 luni si luna curenta, in condifile legii. 2) Asiguratul are obligatia sé anunje in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurér modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumit& cate; asigurati. (3) In conditiile in care persoanele beneficiare ale documentului prevazut la alin, (1) nu mai indeplin dintre conditiile in baza cdrora au beneficiat de asigurarea social de slnétate fri plata contributie} plata contribufici din alte surse, valabilitatee documentului justificativ inceteaz de drept de la acea dat (4) Pentru persoanele care se afld in incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la casa de as cliberarea adeverintelor se face prin corespondenta, pe baza documentelor previizute la alin, (1) lit, comunicate de aceste persoane in copie. (5) Casele de asi jabil la iv ca um si lasupra rie de isc una sau cu gurari, =O, wuréri au obligatia de a indeplini orice demers legal potrivit domeniului lor de competent’, astfel incét accesul asiguratilor la pachetul de servicii medicale de bazA s& nu fie impiedicat de procpsul de eliberare a adeveringelor de asigurat. (6) Procesul de eliberare a adeverinjelor care atest calitatea de asigurat este un proces continuu, asigurarea accesului liber la pachetul de servicii medicale de baz, persoancle asigurate in sistel asigurari sociale de sanatate pot face dovada calitStii de asigurat prin accesarea de catre furnizoril de medicale, medicamente, ingrijii la domiciliu si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale eu cak asigurari a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS sau pe baza documentelor prevazute a), (7) Casele de asigurari nu pot solicita alte documente decét cele prevazute in prezentele norme metodo Art. 13. (1) Documentul prevézut la art. 12 alin, (1) are urmatoarea perioada de valabilitate: a) pentru persoanele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) adeverinfa este valabila pana la implinirea va 18 ani; b) pentru persoanele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) adeverinfa este valabild pe durata anulu} sc universitar si 3 luni de Is data finalizarii acestuia, pana la implinirea varstei de 26 ani; ¢) pentru persoanele prevazute la art.12 alin. (1) lit), adeveringa este valabild pe durata anului univers 4) pentru persoanele prevazute la art.12 alin. (1) lit. d) adeveringa este valabil& pané la implinirea vars aniz ¢) pentru persoanele prevazute la art.12 alin. (1) lit. ) si g) adeveringa este valabila pand la data specit documentul justificativ sau pana la inchiderea categoriei potrivit protocolului incheiat cu instituyia figureaz’: #) pentru persoanele previzute la art. 12 alin. (1) lit. j), k), 1), m),n), 0) si p) adeverinta este valabila data specificaté in documentul justificativ sau pana la inchiderea categoriei in luna de raportare, ¢fect instituyia abilitaré cu raportarea: [Pentru nul de ervicii ele de a alin. ice. stei de tar sau tar; i de 26 leat in la care an’ la ata de 8) pentru persoznele previzute la art. 12 alin. (1) lite), h) sii) adeveringa este valabilé 3 luni dea datal emiteri h) pentru persoanele prevazute a art. 12 alin. (1) lit. 1), s) si §) adeverinta este valabila 3 luni de fla data emiterii, (2) Pentru persoanele care nu realizeaz& venituri, adeverinja este eliberata in conditiile art. 12 alin, (1) are valabilitate pe intreaga perioada in care s-a platit contributia, in conditille legii. Art, 14, - Fumizorii de servicii medicale, medicamente, ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale, relajii contractuale cu casele de asigurari acorda serviciile din pachetul de servicii medicale dh persoanelor care fac dovada calitajii de asigurat cu documentele prevazute la art. 11 si art. 12 alin. (1), data implementéirii cardului nafional de asigurari sociale de sndtate. CAP. 4 Dispozitii finale Art. 15. (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajetori, enttatile asimilate angajatorului si per fizice, dupa caz, au obligatia de a calcula, de a refine si vira contributia la termenele de plata a cont stabilite in conformitate cu prevederile Codului fiscal si a depunerii declaratiei privind obliga contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate. (2) In cazul platilor efectuate de persoanele fizice, obligatia la fond se considera platita la data ing documentul de platd eliberat de organele fiscale al ANAF. (3) Pentru neschitarea la termenul de scadenti de cétre angajatorii si asiguratii care au obligati contributiei, acestia datoreaza dupa acest termen obligatii fiscale accesorii, potrivit prevederilor le} materie de colectare a creantelor fiscale. (4) Persoanele care nu pot face dovads plitii contributiei beneficiazi numai de pachetul minimal de medicale pand la plata contributiei in conditiile legii. Diminuarea are loc dupé 3 luni de la ultima contributiei datorata fondului. (3) Persoanele prevazute la alin, (4) care incep si plateasca contributia curenta a fond au dreptul la pé de servicii medicale de baza de la data inceperii platii contributiei, urmand ca sumele restante s& fie ree! de ANAF, in conformitate cu Codul de procedura fiscala. (©) in situagia in care persoanele care sunt asigurate féra plata contributiei sau cu plata contributiei surse nu mai indeplinese conditiile pentru a fi incadrate in una dintre aceste categorii, documentul pret art.12 alin, (1) isi inceteazai de drept valabilitatea, iar aceste persoane beneficiaz’ numai de pachetul n de servicii medicale pana la plata contributiei in condifiile legii. Art. 16. (1) Evidenta asiguratilor la nivelul caselor de asigurari se realizeaz’ pe baza codului numeric perso} codul unic de identificare din sistemul de asigurari sociale de s4natate, prin Sistemul Informatic Unic [n| (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele straine cérora nu li s-a atribuit codul numeric prsonal de c&tre organele de specialitate ale Ministerului Afacerilor Inteme, dar care trebuie luate in evidenta casele de asigurari, li se atribuie in acest sens un num&r unic de identificare in sistemul de asigurati s sanatate. (3) Pentru categoriile de persoane prevazute la ali unic de identificare atribuit in sistemul de asigurdri sociale de sandtate. (4) Numarul de identificare mentionat la alin. (2) se compune dupa urmatoarea formula: a) cuprinde 13 caractere numerice; b) primul caracter este 1,2. 3 sau 4, » functie de sexul persoanei si de secol (1 pentru persgane masculin naiscute tnainte de anul 2000, 2 pentru persoane de sex feminin n&scute inainte de anul (2) adeverinja de asigurat se elibereazé pe baza nurparului it.) si Alaqi in baz ind Le joanele busied lati a ris in plagii bale in ichetul perate in alte fizut la inimal al sau jegrat, cltre iale de pentru persoane de sex masculin nascute dupa anul 2000, 4 pentru persoane de sex feminin nascute dif 2000); ¢) urmétoarele doud caractere reprezinta ultimele dows cifre ale anului de nastere: d) urmatoarele doua caractere reprezinté luna naste ¢) urmatoarele doud caractere reprezinta ziua nasterii; ) urmiitoarele doua caractere reprezint& numérul de identificare al casei de asigurati: g) urmatoarele 3 caractere reprezinta numarul de eviden{a al persoanei; h) ultima ciffa reprezint& cifta de control. Numarul de identificare al casei de asigur | Codul | jucetutui Judeful) 56 (Bacau | I I | 57 |Bihor | | 38 |Bistrita | 60 | Brasov | jf 62 | Braila —__|___ | 63 |Buztu | 64 | Caras-Severin | Ponce 65 | Ch sere ag 66 | Consianja | | | [Covasna | 68 |Dambovita | 69 | Dol | Galagi | Gory | Harghita pa anu I [Hunedoara | 77 | Maramures . 9 Wares 37 ag 82 [Ol i ——_1 33 Fate 84 |Saiu Mare] : ey 86 | ——! I 87 | Suceava | 88 | Teleorman a9 iis 90 |Tuleea | oF a ae v2 ia ‘93° | Vrancea | 94 (oma 95 Tales 96 View a 97 (CAS OPSNAT | Exemplu: un cetdjean din Republica Ungaria, barbat si ndscut la 14 mai 1970, care isi desfiyoar activitatea la 0 firma din Romania si care mu are domiciliul sau resedinga in Roménia, dar contriBuiella fon ca urmare a activitajii desfdsurate, trebuie luat in evidengd de Casa de Asigurdri de Sindtate Ard sf ea un numdr de identificare in sistemul de asigurdri sociale de sdndtate dupa cum urmeazd: 17005 14540411. ANEXA 1 la normele ntetodologice CASA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. de inregistrere .. ADEVERINTA DE ASIGURAT Prin prezenta se certificd efi domnul/doamna . soy CNP/CID le idbntitane . seria .... nr. . eliberat de ww 1a data de .......05 cu domiciliul in str. 1» NEY ase D1.| sees Br son. S@ctor/juder soon @5te asigurat in sistemul de asigurari sociale de sinatate din Rqmania,| potrivit Legit nr. 95/2006 privind reforma in domeniull sdndtajti, cu modificdrile si completarile ultert beneficiazd de pachetul de servicii medicale de baza Eventualele sume restante datorate FNUASS se recupereazi de ANAF in conditile legii, inclusiy ace aplicate asupra creantelor fiscale. joare si, soriile| Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de ...... luni de la data emiterii. Valabilitatea prezentei adeverinte inceteazi de drept de la data la care persoana mai sus mentionata fru mai’ indeplineste una dintre conditiile in baza cArora beneficia de asigurarea de sanatate. Presedinte - director general, Ia normele metodblogice Denumirea angajatorului Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoand f121C8) wns Nr. de tnregistrare la registrul comertului Nr. de inregistrare .. ADEVERINTA Prin prezenta se certifica faptul c& domnul/doamna . act de id STI eee AES nny Cfberat dE nen. la data de sessy Ste Ap .., sectoruljjudetul .....m, are Calitatea de salariat incepand cu data de .... si i s-a refinut $ contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma 3 sanatatii, cu modificarile si completirile ulterioare. Persoana mai sus menjionat’ figureaz in evidentele noastre cu urmator aflati in intreqinere): T.Nume, prenume, wercenncsee one... 2. Nume, prenume, CNP... 3. Nume, prenume, .. ONP oe __ Prezenta adeverina are o perioads de valebilitate de 3 luni de la data emiterii. In ultimele 12 luni persoana ... a beneficiat de un mumér de.... zile de concediu medical pentru temporard de mune, Sub sancjiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar c& datele din adeverin{& sunl complete. Reprezentant legal, casigurati (soy/soti ANEXA 2| de, incapacitate cofecte si