Sunteți pe pagina 1din 6
Cp | _ _ - uy ask 7 BPANDARD DE STAT STAS 9095-90 EDIE OPICIALA a | ANIA __—_$ | LUCRARI DE DRUMURE ater Ce a ee PAVAJE DIN PIATRA BRUTA STANDARDIZARE SAU BOLOVANI RUNDLE STONG OF. PAVAGES EN PIERRE NATUREL- BYADURHDIS MOCTOBBIE = 2 1 GENERALITAI 1.1 Obfect gi domeniu de aplicare jot, ‘Prezental standard stabileste reguli de alcdtuire gi exeeusie a pavajelor din pint’ brat sau’ bolovani. 11.2 Pavajelo din plat, brat san, polovani se pot folosi oa imbriciminte provizorie Ie 12 rabies de inkeres local cum sing : drumuri judefene gi drumuni conmunale ambel de ra pan V, strat de categoria LV 91 sbriizi in localitatt rurale, in urmbtoarele cazuri: — pe fectoanee pe care int [previinute tastiri ulterioare 5 — PoiScatieati unde instalagiile subterane se execut’ inti-o etaplt ulterion 1; i = Yo sectoarele cu declivitifi maxime sau exeepfionale, 1.1.8 Pavajele din piatrd bruth imbundtatite prin colmateren rosturilor en mastic bitus 1418 ails brage pentru a corespunde condifilor do cire ulaie sf salubritate 4.14 Pavajele din piatrt brat’ sau bolovant ge pot folost en imbriiciminto i eventual alterior Lit at do boss pentru executarea imbricimintilor asfaltics in dou straturl la + se teat pei de exploatare pentru complexe industriale, agricole, portnare = Grumuri de acces; interioare = platform = Amenajéri hidrotehnice GiMtnutl laterale in zona de debugare in drumuri publice i 41.5. Pavajele din piatrs brats sau bolovant se pot, constitui ea bens de inoadrarea.tmbatek = AA jor dimpavele normale, abnorme san calupuri, conform prevederilor STAS 1595/1-88- 108 wt16 Pavajele din plates brat’ sau bolovani se folosese In conditit avantajonse de eproviio 116 | Pareieerar ge aliizaro a forfel de mune, precum st pe baza comparieit tehnico-cco- omice ct alte soluil tehnice 1.2 Standarde conexe STAS 4032/1-90 Lucriri de drumuri. Terminologie 2 CONDIPIT TEHNIOE 2.1 Condigit cehnice ale pietrelor brute 3i holovanilor 31.4 Dimensiunile pietrei brute pentra pavaje, chenare In pavaje sf bonzi de ineadrare sint conform STAS 667-00 pot. 2.3.1. 2.1.2 Dimensiunile bolovanilor sint date in tabel, ens! fmm | { =—- Ligime 2 fotel a20...180 | 20. 4360.1 "200 | 321 Piatra necoreepansitoare éimenstunllr, p¥o Gontual im muse total max, 15%, SSSERVATIES Ea bolovanh prin dincttanlle Fofe ve Talay aban Ti caro 30 Tr Setovanatal agezat hn posite vetlel. Taina mae Fama \y coMIstA WATIONALK PENTRU URBANISIE [strona OMA DE STANDANDIZARE]_ Bata intl tm wine AMG TeRETORIULUL Str Seen Loute Galeton m1 Pe aNE ce erecta, Sistem ‘BUCURESTI 1990-11-01 ‘ lerotcetare, Asens}are Tesi ‘rolex 11512 TKS R_ | nisin pia Sacer FusTesaD iw () 2008-2004 ASRO 8 lu Prof Severe STAS 9095-90 =a 2.1.3 Suse admit bolovani san piatri tn form de pani, 9 cliror suprafafi de rezomare favo- 2:1°8 a infundarea lor in patul do nisip datorité cireulatiet rutiere. 2,14. Pavajele din boloveni dotip me mn se previd in cazul unei cireulatii de vehioule en senile, 3575 Piatra brutk trebaie sit indeplinearct, condifiile de rezisten{X preserise In STAS 667-00. 216 Bolovanii trebuie 8% provink din roci nealterate, negelive si omogene ca structurl Ft 28 onifie Nu se. admit, bolovanl provenifi din conglomerate si nlol bolovan! ea fsuri sau cu foje do clivaj. Condifitle de calitate sint cele previaute in STAS 667-90 tabelelo 2 gi 2 2.7. Pontru calelalte materiale folosite la pavaje se vor respecta, condifiile proviizete de stane e datdele respective de materiale. 2.2 Condifii tehnice ale pavajelor 2.2.1. Profilul transversal al pavajului va avea forma cireulati sau parabolied, eu bombauent 1/40... 1/60. YOO. | transvorsalé a drumurilor sau strazilor va fi de 3...4%, La platforme si piel, panta transversal uniel va fi do 2,5...4%. 2.2.2 Abateri limit’ — im pro transverse « @ 1% la pants adoptati 5 © 1,5 om deniveliiri sub gablon ; Byun diferent’ ce nivel intre manginile pavajului; in profil longitudinal = eZ am denivelari su dreptaral de 3 m Lungime, si ORSERVATIE — Pentro pavajcle din plated brat su bolovant imhungttite ulterior prin, acopatite on 2 OBSERVANT IE Pimtrtafin dou sari so va focta preabit modiicacs bambaentail pavalilu! Aimbrdckints, tunings gue careqpunde elomontelor geometrice ale Imbrdckennilor stumnen 5 EXECUTARBA PAVAJEIOR DIN PIATRA BRULA SAU BOLOVANT 3.1 Aleatuirea sistemelor rutiere eu imbriciimin{i din pavaje din piatra bruta sau bolovani 3.1, Algitulret AS gi00-64, iar dimensionarea lor conform instrucfinnilor tehnice in vigonre, 32 Dupi verficarea si receptia fundafiel, se astere un strat de nisip In grosime de 0 cnn 39 Dupe eaetagteme a a dolen strat de nisi atiat in care fe vor agen pietrele aap pllonare, aP0! & dalmea inifalK n acestul strat de nisip vafi de cizca 8 em » 4.3 Pavarea se incepo ou ngerarea pietrelor de chenar, la sfoari gi la eota proieetuluh pe tronsoane de 10...20 m. ne ae 1p agi se alterncazt cu cele scurte, pistrindu-so alinferea oitre latura exterioard a pavajulul. Hula 1g de pavaj se implints vertical ip stratul de misip afinat, uncleling® altele, bitin- darso deaspra si Inieral on oiocana Jstlel ea flecare piatra si fie bine stilnsi de pietrele vecine. ge-so deasupra fal ca Tosturile aintre pletre si rhming Mibere spre fafa, varutt. Pietrale se Pavarea*e sure (esute, ca latura lungs perpendiculara pe directa do eirculaie, Pretrale oy RaEE cn rare ao avazk lingh chenase, iar eee eu oilfimes rat lek se wah ekire oat inalpniesKazco wamve ayenaonalttut a potzalor ale cbror nimi afer mat mult de emai Bi Metzeler cu diferenjo apreciabile do calitate si supratati er coriunite de drum in dedlivitate, pavarea so exeauti de josin sus (In urcare, Fe port up yeoouth inifial cw o supraiualjare de 2.25 emaf& de cota proieotulul, astfel cn dupit tatere ou maial §ollindrare, suprafata pavajaiui #8 eorespundh acclel cote. $4 Duph pavare, pe intreaga Iijime oarosabilai a ui tronson de, 10.20 my ae ooeenes & 3-.ak patero Gu malul, pontru regularizares suprafefel, Aceastl batere se face Ie uscat gf fr Adsugiri de nisip. : “ oo IED an strat de 1,00. ..1,80 om nisip griunfos, sau splits pontra tmpiinares Pasa sulut nietecateopeste abundent cu apS 41 se impinge ex periile i golurio,dintre piette, Pet fetes gooet a0 etropets pu acaat npkinary to prealabiléexarnare 9 crest a Subra; ae ayaa, se execu o a dous batere ou malul mal putoralel, pins te pee, "Ambele batert fefel pavajulul te fxevargino spre azul pavajulat lovind mnijlooul pletrelor, Remedierea dentveli- flor se faco prin Tefacsrea stratului de nisip, Gaprftafa de pavaj realizats se veriicl tn permanent’, ou sabion areptarul. Suprafass oe Ee peteren a fost terminata clnd Ia 12 loviturl de la intlfimea do 0,6 m= cu uaiel d256 oo, puetrele nimin Ta fornpa profitolu, 818 a ee tnfunda mal mult de 8 mam. spe Dupt bataren ou mafnl, suprafata pavajalu ce acopers ou wn stat de 1 om gross Ot 3. araeib apot se procedoadt fa llinafaree on un compactor static autoprepulsat ex ‘rulourt metalice, do'8...12 tone Cilindvares se face cu mninim eine’ treceri Ja margini cftre axul dramului, 4 EXECUTARBA PAVAJELOR DIN PI 4.1 finbumitfirea condiiilor rin umplerea in exees a rosbuilor, 4.1.1. Umplerea in exces 9 pavajului din piatré brat, }) 80/120 gi 60... .70% filer de caloar, conform masticul se amestecd ou 15% cribhur’ de 3,15. Operatia de umplere in exces a rosturilor ~ ge coreoteaz si recompacteazs supra se curifi rosturile pavajulat = ge amorseaz suprafaja prin stropire emulsie de bitum; se toarns in exces, in rosturi, se face in primi, etapa pe jumitate din thitate $i in adineiturile din suprafata pietre egalizari In care fejele pletrelor rimin partial a ‘— dupis nicirea mi griuntos curat. ODSERVATIE—Acoperiron cu tmbricfintebitun in piatrd brat eau botowant 82 fe corectenzt 1 180/200, eu bitus tot geu eu emlste de itu au mitra bitumath ou erbioed: de 3,18. STAS 174-69 sam STAS 175-87. 5. Tneadrarea_pavajelor fiifilor sila drummyi de expl 5.2 tncadrarea. pavajel Aap caz, en bordust do trotnar pe fundajie de brats sau bolovant, conform fig. 3 bcs, See" ogra evrasa a elt Standard Flan View (o) 200-2004 ASR & Bo Pret Stare de circulatie rutieris pe pavaj ‘on mastic bituminos. rosturilor se face dupa cel putin o 1 prev '§ mm sau on ni ‘pe o adineime de 2—3 em; masticul bituminos ‘adincimea de golire a rosturilor, Jor $i dintre pietre, urmirinds uecutd dupa eum urmeaz SE'Shaytrentante pavajulul pe Np eolmntenzd ros yar. lor din piatré bruts san bolovai peste aceeasifisie, incepindu-se totdeauna de TATRA BRUTA IMBUNATAPIZE jele din piatyi brutit se realizeazis lund de la darea in cireulafie a tuninos preparat din 30...40% bitum Jerilor SEAS 6978-77 pet. 3.4.2. La topire isip grunfos de 3,15...7,1 mm. se executi dupa cum urmeaai = fejele denivelate ; utiligindu-se un mastic feu bitum D 180/200, eu bitum tial sau ew neslzit la 160. . .180°0 ; turnarea apoi pe cealalti ju- fuse realizarea unei parent 5 load, se presars pe supratafa pavajului un strat de & mm nisip minoest sleatalt# din dou stratari @ pavajelor earosabile jentuale suprafeje de pavaj denivelate; S ndincioe de 2. --3 en se pacajua prin wiropize ex bitum secommpacteart ev ‘upeataia gl Toa toril ysenivstenz suprafata pavafulul eu mortar static 1 de legiturd conform STAS 174-63, cal de uzurd eonform 5 INCADRARBA PAVAJELOR Dimensinni in om din piatr’ brut’ sau bolovani Ja drunnui publico in afara Toeall- loatare se executs conform fig. 1. fe striii cu trotuare se realizeazit, ‘Veto, conforin fig. 2 sau cu chenare de piatra, nator, cele Pagano dn ep Standard FTO Vow c) 2009-206 ARO Bu Fre BTAS 9095-90 2 — Paval de tip mare : 3 — Strat, de, nisip “hae. 38 cmp pe tundatte de Dotan Bees Ghemae de tp mare. yaya} dia pated brut pe fordrura Ge ota Legenda ta tht 2-32 1,~ Trowuar eu p Siem); T= Chenar de ip MCs Kegon daft (enttanm STAS 6400-885 nat acide totuar dim plats sa bolovant (3. Localitatilor fra canalizare, re 4i striiai in traversarea rigole pavate, cu sectiunes 54 Pe dramuri industriale interioa ‘poate fi prevazut eu pavajul din piatri. brut saw bolovani, friunghiular, 53 Pavajele de platrit brats sou polovant imbunttafite grin aoopenis ys ° imbrickminte 5.5 tied ne binder se vor hneadra conform prevederitor din STAS '1598/2-89. 6 VERIFICARBA LUORARILOR 6.1 Yerificarea calittifi Iueranilor de pavaje se face cu Tespensess conditiilor tehniee pre- 82 ste in prezentul standard si in conformnitate en prevederds ‘hrinitoarelor standarde : Sere i Tueriri do drumui, Perasamente, Copditi taht generale de calitate SEAS 2thorat Luerari de drumuri, Straturl de bazt st de fundatie Condifii tehnice generale de calitate. STAS 17483 Tuerfti de drumusi, Imbriiciming! bituminoase cilindvate, Te Gald. Conditit telmice generale de calitate GAS 175-87 Tuorisi de drumuri, fmbricuming! bituminoase fumatey Ua Conditit tehnice generale de calitate SEAS 6978-77 Luordei da dramuri, Pavajo din pintri, naturals. Pavele normale, pivele abnorms gi ealupu executate executate 1a 6.2 Calitatea materialelor pentru pavaje trebule si fie tn conformitate cu prevederile din prevental standard. 7 CONDIPH DB RECEPYIE A LUCRARILOR recephii preliminaxe 1 unel recep{ii finale, im con- 7.1 Lucrivile exeoutate vor fi supuse unel in recepiia luersrilor de drumuti. fommaitate eu preseripfille in vigoare privitoare ‘uti: sau bolovani re face pe Fectoarele de 7.2 Receptia preliminards a pavajelor de pista br Tunuri avind toate lucriirile terminate. ‘Recephia const in examinarea apliciirii condi indicate ke puuctsle 2.1, 2.2 $10.1, atit pentru calitaten ai dimensiunte materialelor cit si pentra Indicate la punctol Ciaidlor, dae s-ou luat Ja timp #1 tn nui suficient peste materiale 31 buna oxeeutare 3 Ju dubia asupra calitijil acestora, se tau noi probe, caze sint incereate la un, Jaborator de specialitate, Oe eve pictrolor si executia pavajului se vertica prin sondaje al elror noms Vs fi stabilit de comisia de receptie pe portiunt de min. 2 km de drum exeeutst de gomisia de Tallior transverealo so faco de etre comisia do recep, be Sonn tt, de ara eine Rae. BO m, Constatarea denivelisilor in profil tranrversal fe tsec Pi rea drum exooutat de Ti gablonul presers, care va fi ajeza pe dou plese de lenny ae cite 4m fhiljime, puse pe marginile pavajalul, Gaprotikel Tongitadinal, inisurares denivelaritor sub dreptarn! oe 3a oy face pe ax, jprecun Ho dou generatoare situate de o parte side alta a axel drumului, 1a minim 1m dis Tangi de marginea pavajulu, i reliminari @ lueririlor, ultima operatie de acoperire cu BE Dentru a 30 Inlosni receptia nisip griumgos a pavajului se-va execute dupa aceasti recephte- flor previizute in proiect si in standardele 2 oe asaterile limita sub gablon gi dreptar, prevzute in STAS 174-83 gi STAS 176 15 aprilie — 15 octombrie. pu sa denivelat sub circulajia vehiculelor. 8 GARANSIE legislafied in vigoare. 1.9 _tn camul pavajdlor din piates brut sau bolovani, tmbunstatite prin agoperite ou o> 73 canis ME Einocat alostulta din douk straturi, recepfia preliminars a aoestet imbrickm int Dried mind seama de condiiile de calitate pentru materialele si misturte respective Precuin 74 Recepfia finalts se face dup’ expiraren perioadel de gazan{ie, dax numa fn intervalul Ta Ta recephia final so vo veritiea dacs pavajel mu prezinttt degeadiii st duck, supratass Perionda de garantie @ pavajelor din piatri; brat sau botovani este de 1 an, conform STAS 9095-90 payns tsa an aeteSanderdFuTaad View (6 2052004 ASO & he Poe Sotare STAS 9095-90 [ne Responsable! profetule satan Sener Teetorialg gt Urbanism ing, Nieolae Droganovich ng, Aurel Rlzesen eee tot eaborat ial anol 387 a geeeat ARAL FS77, ag nzsa dn pin Sard Fes Vow) 252-200 RO 8 un Pre SNe Ree titatal de Certara, Ststommatizaze, Pro- — = Diresia Deena Pub — Bure T Pasitud ae" Carotart Proecti TRodactat ial: Tasttutel Homdn de Standerdlzare Bent Trucapotarsa Stangardelr de Stat ete urmii conform gl, Reprgueores shez B, Univer W "Teimotoglee ls Pagin V0 ei |