Sunteți pe pagina 1din 270

>

A-

"' S*
"'. V

iii i

\u > l' ',

V. B c u a n u
I. D o n is
I. H r j o a b

DICIONAR
GEOMORFOLOGIC
cu term eni co respondeni n limbile

FRANCEZ
GERMAN
ENGLEZ
RUS

205357
B.C.U.-IASI

E d i t u r a tiinific
b u c u r e t i,

1974

Prefa
'

^
>0

l.iirr.^nl.! <lc
'''
c.tiip h 'x c, Aco.isla roflcctA r.iliil l - t m ai iniiK .rhiut \>c c.iro kc->Hrafia l tiul.'pliiicl.- n so c ie ta te a inodrrn.l.
l-|UK.alorca ;i|)n.fnti(l.il.l a co n d iiilo r neo ^raiicc
im p u n e
aslAzi cu slriiiKoiUl, in c o n tc x tiil a p o lu ln i l a n s a t ilc o a m e n ii
(Ic tiinl.l p c n l r n m e n in e re a cchilibrultii n a t u r a l, tn vetlcrn a
iisRurrii n o r co nd iii oiH lm c dcr-volt^rii s o c ic l^ lii u m a n e In
viiUn-, lilxpcriena a d e m o n s tr a t c.\ n e g lija re a sau in s u fic ie n ta
cuno atere a caclnihii n a t u r a l p o a te c o m p r o m i te e f o r tu l cons lrn c liv al om n ln i. T o cm ai >le a c e c a d o c u m c n tilrilo g eo n raiicc
s in t t o t m ai des so lic ila lc d e cJltrc cci m a i d ife rii spccialiti.
P i n t r o factorii geografici cari! p o t infliien a a c t i v i t a t c a o m u lu i,
relieful ociip^ u n loc ilc rn n te. S is te m a tiz a r e a nrbanS. i riiralS.
o rg an izarea terito riu lu i, m e c a n iz a re a aR ricu ltiirii. c o n s t r u c i a
cailor de co m un icaii, a sistem elo r h id r o e n e rg e tic e i a cclor
du irigaii etc., treb u ie sl in .l sc a m a d e c a ra c tc ris tic ilc re lie fu lu i
i <lo pruceselc ^eomorfolo^ice.
la t,\ <lo ce, p e ling.l Rcografi, iin m iin r m a r c d e a l i s p e c ia liti
iitilizeazA li te r a tu r a ^eomortolof{ici\. U n eo ri nsS. a c c ti sp ecialiti,
stu d e n ii i ciliar unele c a d rc d id a c tic e , n tim p in ii d ific u ltA i d in
c a u z a terminoloKiei ca re se m boRAole r.ip id . pe niA sura ilcvolt-^rii geom orfologiei c a t ii n a .
D o c u m e n ta re a tiinificii, in v e d e r e a v a lo rif ic lv ii re lie fu lu i, p rc supun' o ciMKiatcro l o t m ai tem ein icii a s t u d ii lo r i cercctArilur de sp ecialitate, o n ele g ere i o u tiliz a re corcctA a te r m i n o
logiei ro m n e ti i striiinc n d o m e n iu l re s p e c tiv . S e sim { c a d c c i
nevoia unei lucriiri u n ita re c a re
p r e z i n te a c e a s t a te rm in o lo g ie
i s explico, pe s c u r t, c o n in u ln l ficcilrni te rm e n .
D isc u ta re a te rm inolo giei do sp e c ia lita to sc p o a t e facc t n nuttipc
i v a ria te form e. U neori, o sim p lii n o i u n e p o a t e p r ile ju i o e x
p u n ere a m p l s a u o p re z e n ta re co s -a r p u t e a fa c e p e m a i m u lt
pagini, A m c o n c e p u t tnsil a c c s t d ic io n a r c a p e u n i n s t r u m e n t
<le lucru. Nimplu i p ractic, u til c elo r c a re v o r s c u n o a s c s e n s u l
u n o r te rm en i i n u c a pc o lu c ra re d e e r u d i i e c a r si\ c p u iz o fo
to a te asp e c te lc ca re a r p u t e a fi d is c n ta t o n l e g i t u r c u noiuml
ab o rd a te .
A d u g a re a co respom leuelor, tu p riu c ip a le lo lim b i a cirvulti,
c o n fer d ie io n u n d u i o i m ai l a r g i a rie d e u ti l U i t e .

PRKFATA

Dificultii ce s-aii ivit fti tim pul elaborrii lucrrii n-au fost
puine i ele nu au p u tu t fi nvinse tntotdeauiia. n problem a
sclectiriii termenilor ne-am condus d up principiul includerii,
n primul rlncI, a termenilor de baz, consacrai prin u tiliz a re a
curcnt In literatura geomoriologic i nu am lu a t n considerare
to a t terminologia popular care sc refer Ia formele de relief.
In ceca ce privete menionarea trcm enilor strini, ac c tia au
fost preluai din lucrrile de specialitate (tratate, d ic ionare).
Desigur c unii dintre ei au p u tu t scpa ateniei noastre, d a t
fiind vastitatea literaturii In care ap ar dispt'rs;iti !?i in c onsecven
elor de accepiune. Am vrea s m enionm iaj- ' c, n cazul
echivalenelor prea numeroase, a tr e b u it s r t '
i d o a r pe
acelea care ni s-au p ru t mai adecvate. Au fost s itu a ii In care
pentru unii dintre term enii strini din dom eniul morfologiei
glaciare, periglaciare, m arine, deertice etc. nu au p u t u t fi
gsite corespondene exacte n lim ba rom n , astfel c ei au fost
transliterai conform sursei din care provin, d u p c u m nici u n o r
termeni rom neti de origine p opu lar nu li s-au p u t u t gsi
echivalente In celelalte limbi. A tunci cnd, a t t n geom orfologia
romneasc, c it i n cea s t r i n , aceluiai te rm en i se dau s e n
suri diferite, am c u t a t s a d o p t m a ccep ia cea m ai larg rspndit. Desigur c o piunile n oastre p o t fi discutabile, d a r a m a v u t
n vedere i necesitatea unificrii i precizrii term inologiei geomoriologice, lucrarea de fa p u i n d c o n s titu i, s p e r m , u n p u n c t
de plecare n acest sens.
Adresm i p e a c e a st c a le m u lu m irile n oastre colegului erban
Dragomirescu, care ne-a fost d e u n p re io s a j u to r in v e ri
ficare termenilor strin i, p recum i t u t u r o r acelora caro n e-au
sprijinit n elaborarea acestui d ic ionar.
R ed actarea term enilor s-a f c u t d u p cum u r m e a z : A -F
mArj^abA 1., G-P don'IsA I - , R -Z bA cA uanu v .
A U T O R II

dicionar

CEOMORFOt-OGIC

n d ru m ri p e n t r u f o l o s i r e a
dicion arulu i
D icionarul geom orfologic c u p rin clc a p r o a p e

J 800 de te rm e n i,

m aterialul fiind o r g a n i z a t a l f a b e ti c i c o m p le t it d e u n i n d i c c
final, care c o n in e t e r m e n i i e c h i v a l e n i n l i m b i l e f r a n c e z ,
germ an , englez i r u s , c u t r i m i t e r i l a c u v n t u l - t i t l u Ia
care se refer.
Fiecarc c u v n t-titlu este u r m a t d e o s u c c i n t d e f i n i i e , n c a d r u l
creia accst c u v n t e s te r e l u a t n u m a i p r i n i n i i a l . T e r m e n i i
com pui, p re c u m i cei s in o n im i, s n t e v i d e n i a i n d e f i n i i e
p rin litere cursive, fiecare d i n t r e a c e t i a f i i n d r e l u a t d r e p t c u
v n t-titlu separat- D c cele m a i m u l t e o r i a c e t i t e r m e n i , d e i
consid erai a rtico le in d e p e n d e n t e d e d i c i o n a r , n u a u f o s t d e f i
nii. ci s-au f c u t t r im it e r i c t r e c u v n t u l d e b a z .
I n c o n tin u a re a d efiniiei, n t r - o p a r a n t e z d r e a p t , s - a u m e n "
io n a t ech iv alen tele in lim b i s t r i n e n u r m t o a r e a o r d i n e : f r a n
cez, g erm a n , en glez i ru s . S n t n s i s i t u a i i n c a r e a p a r
ech iv aicn te n lim b ile s t r i n e i la a c e le a r t i c o l e d e d i c i o n a r
la caro s-a f c u t n u m a i t r i m i t e r e Ia t e r m e n u l d e b a z , n t r u c i t
ace stea a u e c h iv a le n te in d e p e n d e n te .

AC

10

8 Ac Stiuc 5n form dc sttlp ascuit. F o rm caracteristic


pentru crestelc glaciare (cx. Acul Ciobanului din M unii F i KAra^ului), pontru regiunile vulcanice (v.
pelean) i
pentru abrup tu rile form ate !n locss (v. A . de ofss). [aiguiUe,
gendarme (Fflsiiadel ncetile, spinc. aiguille Iu^ m ]
9 Ac dc loess Coloan vcrtical.1, m u lt efilat, care sc form eaz
prin detaarea sa din pereii de loess d a to rita proceselor
dc sufoziune i splare. [ / / .eccoea.'i ue.ia]
10 Ac pelean Lav rcit n coul vulcanilor i m pins afar
prin presiunea gazelor sau a in;ii;mci, su b form a un u i stlp.
Numele este d a t du p acul vuit
Mt. Pel din M artini
que. Sin. obelisc vulcanic, [aiguil!
d exlrusio7i j
I.at'anadel obelisk, volcanic spiiu oi'i
;.woww mi.ieii]
11 Actualism Metod dc cercctare i de in t.T |-irlarc a istoriei
Pinhittilui, bazat pe com pararea fenom enelor gcologice
din trecut cu cele actale, inndu-se seam a a t t d e a s e m
nrile ct i de deosebirile specifice d in tre condiiile n a tu ra le
din prezent i cele din trecut. P reconizat nc de L eonardo
da N'inci dar fu n d am en tat i intro d u s n tiin de c tre
Ch. Lyell (1 7 9 7 - 1875). A. a a p r u t ca principiu m a terialist
de interpretare a fenomenelor geologicc. [doctrine de l'actualisme AktuaHsntns, A klualitisprinzip principie o f actitalism, o f uni/orm itarianism , ~ o f u ttifonuily, law o f aciualism loKmya.iujM]
12 Acumulare lroces dc depunere a p articulelor m inerale
!^u organice prin aciun ea diferiilor ageni gcomorfologici.
n funcie de condiiile i ag entul care o d eterm in, A. sc
difereniaz n; A . m arin i A . lacustr (sedim entare),
A . fluvial (aluvionare), A . eolian. A . glaciar, .4. di'luviald etc. [accumulation Akkuinulation, A ufscholteruugaccumulalion laKKyMy.i.Hiiui]
13 Acumulare antropic .\c iu n e a om ului d e d ep o zitare a
diverselor maleriale. dind astfel natere u n o r form e de
relief, [accumiilalion antliropique anthropische A kku m u la tioH anthropic accumulation aiimponoeeimas aKKyMy.i.Htiiin]
H Acumulare coluvial l roces d c d epunere, d e obicei la baza
versanilor. a materialului fin p rovenit d in iroirc sau din
splarea suprafeelor nclinate. P rin A.c. se form eaz coluvii, [accumulation colluvia lc~ - KO.imua.ihuafi uKKyMy. l . 'l l f U M ]

15 Acumulare deluviali A ciune d e depun ere a m a terialu lu i


dcpla.sat In urm a fenomenelor de alunecare, creep, soli*
luxiune etc. [ / / e.ifoeua.ibiia.'i aKKyMy.i.ii4UM)

16 A c u m u l a r e e o l ia n i ro c c s d c d e p u n e r e a p a r t ic u l e lo r
t r a n s p o r t a t e d c c u r e n i i d e a e r . [a ccu m u la tio n eolientie o
lische k k u tm il a ti o v ja r o lia
a c cu tn u la tiim H t-w eus a n n y
My.tftttUH]
17 A c u m u l a r e f l u v ia t il v. A lu v io n a re
18 A c u m u l a r e fl u v io - g la c i a r I*roces d e d e p u n e r e , p r i n i n t e r
m e d iu l a p e l o r r e z u l t a t e d i n t o p i r e a g h e a r i l o r , a m a t e r i a
lu lu i r e m a n i a t d i n m o r e n e , c i t i a m a t e r i a l u l u i r e z u l t a t
d i n e r o z i u n e a f l u v ia t il . [a c c u m u la iio n flu v io -g la c ia ir e flu vio g la zia lc A k k u m u l a li o n , g la z i/ lu v i a l

I u v io - g la c ia l ac

c u m u la tio n (jiiodiiOt'jiMifU'i.ibiia.'i aKKyMy.iMijii.']


19 A c u m u l a r e f l u v io - la c u s i r P r o c e s d c d e p u n e r e a m a t e r i a
l u lu i d e t r i t i c r e z u l t a t n u r m a a c i u n i i c o m b i n a t e a r i u r i lo r
i a la c u rilo r, [a ccu tn u la lio n fiu v io - la c u s tr e /u vio U m n isch e
A k k u m u la tio n jflu v io -la c u s tr in e a ccu m ulation^.r> ceuoOipHCLH
aKHyMyAsttusl
20 A c u m u l a r e f l u v i o - m a r i n P r o c e s d e d e p u n e r e a m a t e r i a l u l u i
d e t r i t i c p r o v e n i t d in a c i u n e a c o m b i n a t a r i u r i l o r i a
a p e l o r m a r in e , [a ccu m u la tio n fl u v io - m a r in e flu v io m a r in e
A k k u m u l a li o n f fl u v io - m a r in e
a c c u m u la lio n ^ .m e u a .t b u o '
MOPCKOH aKKyMy.l.HtlUfl\
21 A c u m u l a r e g l a c i a r P r o c e s d e d e p u n e r e a f r a g m e n t e l o r d e
r o c i n

u r m a t o p i r i i g h e a r il o r . [acciim ulalioM

g la c ia ir e j

G lelsch era kku in u la lio n , G ta :ia la k k u m u la lio n glacial a c c u m u ation AednuKOHH OKKyMy.i.Hiiua]
22 A cu m u lare la c u str P roces de d e p u n e re a p a rtic u le lo r m i
n e ra le . o r g a n i c e i d e p r e c i p i t a r e c h i m i c n c a d r u l b a z i
n e lo r la c u s tr e . S in . se d im e n ta re la c u sir . [ a c c u m u la tio n la
custre lim n isch e

A k k u m u l a li o n la c u str in e

a c c u m u la lio n /

oipHa.H aKKyMy.ifiiiUfi\
23 A c u m u l a r e H t o r a l i P r o c e s d e d e p u n e r e . In z o n a li t o r a l , a
m a te r i a lu l u i d e t r i t i c r e z u l t a t d i n a c i u n e a a p e l o r c u r g t o a r e
la c u s t r e s a u m a r in e , [ a c c u m u la tio n litto ra le S tr a n d a k k u m u la tio n shore eu cu m u ta licm 6epee090.'t OKKyMy.VimLH]
24 A c u m u l a r e m a r i n P r o c e s d e d e p u n e r e a p a r t i c u l e l o r mi>
n e ra ie , o r g a n i c e i d e p r e c i p i t a r e c h i m i c p e f u n d u l b a z i n e lo r
m a r in e i o c e a n ic e . S in . se d im e n ta re m a r in . [accum ultU ion
m a r in e m a rin e

A k k u m u l a ti o n m a rin e

a c c u m u la tio n juopc.

Ka.H aKKyMy.iHifu.H]
23 A c u m u l a r e iiiv al IV n ces du d e p u n e r e a m a t e r i a l u l u i d etri*
trie p rin

iu t e r u i e d i u l

z p e z ii,

l a r t i c u l r l e

a cu m u U te

tn

masA zpfzii provin din rostogoliri, tran sp o rt eolian.


eroiiunc nival etc. [aeeumulaiioH nivale j j ~ hum .ib~
m u 4KK>'.Uy.t9V>l^]
2f> Acumulare torcn|iali IViKes (ie depunere a matcrialulu
ilethtic provenit din aciunca torcn|ilor. F o rm a de relief
caracteristic, rezultat din A t.. ottc conul de dcjecic.
[aiiumuiation lorrenlielle / / nomoKOM.i anKyMy.i.iltu.i]
27 Acumulare vulcanici Proces dc depunere a produselor dc
cfuziuDc v u k a n i c i (materi.Ue pirocla stic e i lav), [aceumulaits! roieanique

/rit/A^K' -l A .4 A<kumu/a/iofi Ivolcanie

accHmmJation ay.iKOMU'itcua.'i anKy.M) riu u i

2S .Adaptare morfoclimatic Punerea de


proceselor
geomorfok>gice i a formelor de relief, i'.
uiu m it
zon g e o g r a J C . cu condiiile c l i m a t i c e ale f
i - -:i)ctive.
Prin A.m. se ajunge la echilibru morfoclimatic. [^adaptation
morpko-ciimaiiquel morphoelimatic adjuslmeni',Mop0OK.tuuamuHecKO.^ adanmamm]
29 Adaptare la stru ctu ri Modelare specific a reliefului de
ctre factorii geomorfologici n funcie de s tru c tu ra geo
logic. realizindu-se o co ncordani intre formele d e relief i
structuri, [adaptation la structure Anpassung an der
Struktur structural adjustment npu.ueHeHue k cwpynmype]
30 Adlocime Caracteristici morfometric a unci forme de
relief, reprezcntind d istan a pe vcrtical Intre baza acesteia
i un plan de referini superior, [profondeurT ie fe depth
eiyuHo]
31 Adincimea fragm entirii reliefului v. Energa reliefului
32 Adincime medie X'aloarea medie a adlncimii tu tu ro r p u n c
telor din cuprinsul unei forme negative de relief, [profon
deur moyenne mittlere Tiefe mean depth cpedH.<t.<i p.iyUH]
33 Afioarea rocilor Slibirea coeziunii rocilor i fragm entarea,
micinarea lor prin dezagregare i alterare, nso it, de
obicei, de o mrire a volumului acestora. [ / / paipbix.tHue nopod]
34 Ailoriment Poriune a rocii din su b strat care ap are la zi.
[affleurement A ustritt, A usbiss outcrop ouajtceHue]
33 A fluenl Rio care se vars nemijlocit Intr-un a lt riu, lac
sau Intr-un bazin colector. n acelai sens se p o a te vorbi
i despre gheari, [affluent, tributaire Nebenflu, Z u flu }
idestream, tributary, affluent npumoK]

13

A ISBK BC

36 Afuiere Erodarea mai accentuat a albiei unui rlu. In


jurul unui obstacol, ca urm are a creterii vitezei apei. pro
vocat de obstacolul respectiv. [affouilUmentAussekrfung . Unterwaschung, V nfersplungscour, scoop o u tnoMhm)
37 Agent endogen E lem en t activ de mcKlelare a reliefului, a
c lru i surs de energie se afl n interiorul Pm lntului.
Sin. agent intern, [agent endogne endogener Agent internai
agent, endogene ~ jHoeeHHbi aeeum]
38 Agent exogen E lem ent activ dc modelare a reliefului, care
acioneaz la suprafaa scoarei terestre i a crui surs de
energie este ex traterestr (radiaia solari, a tra c ia univer
sal). n aciunea unor A c. un rol im po rtan t 11 are gravi
ta ia . Sin. agent extern, [agent externe, agent exogneexogener Agent, Atmosphrilieexogenic agent, externai ~ . subaerial ^^joeeiM U aeeum]
39 Agent extern v. Agent exogen
10 Agent io te rs v. Agent endogen
41 Agestru v. Con de dejecie
42 Aglomerat vulcanic Roc form at din fragm ente vulcanice
de diverse mrimi, nesortate, d e la cenu vulcan ici p n la
blocuri cu diam etrul de ctiva m etri, de regul n ero tu njite,
rezultate din exploziile vulcanice i cim en tate de un m a te
rial vulcanic fin. [agglomratAgglomrat aggiomerate a^.ioMepm]
43 Agradare R idicarea suprafeei reliefului prin depunere de
m ateriale noi, de exem plu n larea p atului albiei cu alu
viuni. [aggradation Anschwemm ung. A ufschiittung, A uffiilu n g aggradation, sittin g -u p a^^pa^altlM]
44 Agroteras Microrelief antropic, cu aspect d e trep te, care
se formeaz p e versani n u rm a lucrrilor agricole. Sin,
teras de cultur, [terasse de culture Kulturtrrrasse, Acber^
terasse. Anbauterrasse, Stufenrainfield terrace, cultivation
.
lynchets aepomeppaca]
45 Aisberg Bloc de gh ea de m ari dim ensiuni i d e fo nue
neregulate, d e taat din m asa ghearilor continentali ajuni
la rm . A. slnt a n tre n a te d e cu renii m arini, p lu tia d p
m ari d istane. A. tra n s p o rt fragm ente de roci p e care
le depun p e fun dul oceanului. Sin. iceberg, {iteb ttg E it'
berg iceberg acep.\ .ttHHO.'i copa]

Hb Ajustare i*osiiiic Micare tio ridicure siui coborlrc n mior


hlocitri iliii scoarjii lorcstrA pentru realizarea ochililinilui
i/ostatic, [ajuslcnietit isostaliqiic lisoslatischfs iUi icligi wii lil /
isoslalic (i</;iis/Hn 1/ liuoaiiiinw'tecKue iiiui.itvh wuiiiuei
i7 Albie niajur Suprafaa fniuUiliii ilc vale acojaTU tio j.polo
riuhii n tniipnl jx-riuailolnr ile nivel tnaxim. [IU niajfiir. Iii
d fs hautes eaux, ilainr ini>njabte .lue. Talaue, l'iulhell,
Hock/lulbell /wd-plaiii
S Albie minor Canal prin care si' ..un;.', In nioil obinuit,
apa uniii riii. A.i. pi>.ite ii u n ita ri -.iii liesplrtitA n b rae
secumlare. Sin. maicii [Iii iiiiiiru:. .lite l-lubill,
SormaIbrII. SirombrII, Tiilsnlilf sliTum .
<ivi r bed,
initior ^

ipyc.io]

^9 Albie p irisitd StH:tor din albie prin care nu mai are loc
scurgerca obi.nuita a apelor, datoritA stabilirii u n u i a lt
traseu. Sin. bra( prsit, bra{ mori. [UI abandonn. Jau.x
bras verlassenes Flufibell. blinder A rm abandoncd channd.
false

false river ampuifa]

50 Albie de strpungere Poriune dc albie nou creatA prin s t r


pungerea pedunculului unui m candru, priu tr-u n proce<
de autocaptaro. { cul-off cliannelcKuoitioe pyc.io]
51 Alit Roca afin at de culoare roie, produs prin proccsc
de alterare a scoarei terestre n condiii dc tcinperiilur.l
i umiditate ridicate, caracteristice regiunilor ecuatoriale
i tropicale. A. conine o c a n titate marc dc aluminiu i fier,
fiind srac n silice. n regiunile ecuatoriale i tropicale
deosebit de umede. A. atinge grosimea de 50 m. Sin.
alierii, [allile .4 Uit allile a.i.iiim]
52 Alterare Modificarea mineralogic i chimic a rocilor de
la suprafaa scoarei terestre, prin procese chimice, bio
chimice i fizicochimice. Sin. descompunerea rocilor, [altra
tion chemische Verwillening che'mical tveatiiering xum uw c Koe eb/eempiiaaiiiie]
53 Alteril v. Alit
54 Altimetrie v. Hipsometrie
55 Altiplanaie Proces de nivelare a rclieiului su b aciunea
alternrii ciclice a ngheului i dezgheului (factori criergici
sau periglaciari) din n-giunile m ontane. Sin. criofilanalie,
tchiplanaie. [altiplanatioiilliplanation. Froslgltlungaltiplanalion a.imun.iaHaifu.'i]

56 AlliltuHnc nA liin ca u n u i p u n c t d c p e s u p r a f a a te
re s tr
<lc u n a n u m i t plan o riz o n ta l d c re f e rin , [alti
tude 11 lie alliluJc I ubicoma]
57 A ltitudine a b s o l u i n l i m e a u n u i p u n c t d e p e s u p r a f a a
s co arei te re s tre f a ele n iv e lu l m e d iu al O c e a n u lu i P la
n e t a r [a/lilude absolue absolute I fhe f absolute altitude aCcoAloiniia.'i dbiconia]
58 A ltitudine m edie n li m e a m e d ic a u n ei p o r iu n i d in s u p r a
f a a s c o a re i te re stre , Infilim c c a l c u la t f a d e nivelul
m.lrii. [altitude tn o y e n ttrm ittlere H h e nican altitudecpeHMH Hucoma]
59 A ltitudine r e l a ti v i n li m e a u n u i p u n c t d e p e s u p r a f a a
sco arei te re s tre f a d e u n p la n d c re f e r in c o n v e n io n a l
[altitude relative relative H he relative altitude omnocume.ibua.'i Hbicoma\
60 A lunccarc activ A lu n ccarc d c te re n n c a d r u l c r e ia m a s a
d e roci e ste In c u rs d e d ep lasare.
61 A lu n ccarc a r e a l A lu n e c a re c e a f e c tc a z m a r i s u p r a f e e
<li te re n , m a te ria lu l a n t r e n a t p r c z e n tn d g ro sim i m ici (su b
5 m n m o d o bin u it).
62 A lu n ccarc a s c c v c n t i A lu n e c a re a u n e i m a so d c roci lip sit
d c s tr a t if i c a i e , n c a d r u l cS reia p a t u l a lu n e c rii n u p o a t e
ti r a p o r t a t la u n pla n d e s tra tific a ie . [ / / / re x w m iib iii

o iu ) .n e H b \

63 A lu n ecare n brazde v. A lu n c c a rc su p e rfic ia l


()! A lu n e c a re co n se c v e n t A lu n e c a re p r o d u s n d e p o z ite s t r a
tificate, s u p r a f a a d e a lu n e c a re ( p a t u l a lu n e c rii) c o re s p u n znd u n u i p la n d e s tra tific a ie . [ / / s lid e KomeKeenimbiii
ono.nenb]
65 A lu n e c a re c u rg to a re A lu n e c a re n c a d r u l c r c i a m a te r i a lu l
a n t r e n a t n m icare. m b ib n d u - s e c u a p . c a p t o m a r e
flu id ita te , a stfe l n c t ia a.spcctul u n u i t o r e n t d c n o ro i
(alu n ecare d e vale), c ln d se c a n a liz e a z p e u n e le a d l n c i t u r i
p re e x iste n te , sau al u n ei lim b i ele g h e a r , c n d se e file a z
p e v c rs a n i. A.c. c o n s t it u ie o fo r m d e t r a n z i i e n t r e a l u
n e c a re a a r e a l i c u rg e r e a n o ro io a s . Sin. curgere de g lo d u ri,
curgere de noroi, alunecare lin ia r , alunecare pla stic , [coule
b o u e u s e ,'^ de t e r r e . de boue Erdgietscher, S c h la m m stro m I
eatth flo w , ~

glacier, m u d s l i d e , f h w o n . i h m u H a ]

66 Alunecare dclapsivd Alunecare ce se declaneaz la baza


versantului i antreneaz apoi tre p ta t mase de roci situate
spre partea superioar a acestuia. Sin, alunecare glisant.
[ / / IdeJsncueHbiii ow-Jienb]
67 Alunecare detrusiv Alunecarc ce se produce ncepind de la
partea superioar a unui versant i an treneaz tre p ta t mase
de roci situate spre baza acestuia. Sin. alunecare mpingtoare. [ / I IdempycuaHbiii onoJienb]
6$ Alunecare fixat v. Alunecare stabilizat
69 Alunecare glisant v. Alunecare delapsiv
70 Alunecare n gruiei v. Alunecare ><.'iiticular
71 Alunecare n holoage v. Alunecarc nunuicular
72 Alunecare insecvenf Alunecarc produs 5n terenuri s t r a t i
ficate i n cadrul creia su prafaa de alunecare (patul alu
necrii) interesecteaz. d u p u n unghi oarecare, planul de
stratificaJe. Dc obicei, m aterialul alun ecat se desface n
pachete care, deplasndu-se cu o vitez mai m are spre
suprafaa de alunecare, sufer o uoar m icare de ro
taie, [ slump uHceneeiinuibiu onoA3eub]
11 Alunecare im pingtoare v. Alunecare detrusiv
74 Alunecare lenticular F o rm d e alunecare caracteristic
pentru terenurile argiloase, ca re se pune n e v id en prin
corpul su asem n to r unei lentile.
75 Alunccarc liniar v. A lunecarc curgtoare
76 Alunecarc n m as v, A lunecarc de profunzim e
77 Alunecare monticular Alunccare n cadrul creia su p ra fa a
corpului de alunecarc este fra g m e n ta t su b fo rm a u nor
monticuli. E ste un tip d e alunecare foarte rilspnilit
In a ra noastr, din care cau z denum irile regionale sn t
numeroase; A . n movile (Moldova. T ransilv an ia). A . tit
gruiei (Transilvania), >f. (n ligli (T ransilvania. Moldova).
A . n holoage (Oltenia).
78 Alunecare n movile v. A lunecarc m o n ticu lar
79 Alunecare n pachetc v, Alunecarc n trepte
80 Alunecare plastici v. A lunccarc cu rg toare
81 Alunecare de profunzim e A lunecarc ce a n tre n e a z p ach etc
dc roci a cror grosime d epete adiicim ca sco arei de
alterare, a n trcn in d o p a rte din ro ca su b ia c e n t . Sin. alune
care n mas.

17
82 A lu n ecare In pscud o iera^c v . A lu n e c a re n trepte
85 A lu n ecare r e a c tiv a t A lu n e c a re ce sc p ro d u c e in corp u l s t a
b iliz a t al n c i a l u n e c r i m a i v echi, d a t o r i t a p a r i i e i u n o r
c o n d i ii noi d c e v o lu ie a re lie fu lu i (m o d ific a re a pluviozita ii. in t e r v e n i a o m u l u i ctc.).
S4 A lu n c c a rc s ta b iliz a t A lu n c c a rc n c a d r u l c rc ia m a sele de
roci a u I n c c t a t s se m a i d ep la se z e , d a r se p s t r e a z nc
niicrorclieiu l c a r a c t c r i s ti c d c p a d in e , v a lu ri, m o n tic u li sau
tr e p t e p e s u p r a f a a c o rp u lu i a lu n e c rii, ia r in z o n a d e d es
p rin d e re SC p s t r e a z n c u n a b r u p t d is ti n c t. S in. a lu
necare fi x a t .
85 A lu n c c a rc s u b m a r i n D e p la s a r e a in m a s a u n o r im ense
c a n t i t i d c roci s e d i m e n t a r e p c p a n t e le re lie fu lu i subm a rin , [glissem enl soxis-m arin subm arin e R u lsc h u n g subm a rin e s lu m p ,
slide noeoSnbiu ono-isenb]
86 A lu n e c a re su fo z io n a l A lu n c c a rc c c se p r o d u c e d a t o r i t
s lb irii coeziu n ii ro cilor p rin fe n o m e n u l d e sufoziun c.
87. A lu n e c a re s u p e rfic ia l T ip f o a r te r s p in d i t d c a lu n e c a re ,
in c a d r u l c r u i a m a te r i a lu l a n t r e n a t n m ic a re a r e g ro
s im e m ic. i n m o d o b i n u it A.s. sc p ro d u c e in s c o a r a
(Ic a l te r a r e f r a a f e c t a r o c a s u b i a c e n t . U n ele A s. s in t
d e n u m ite alunec ri f brazde d e o a re c e s u p r a f a a solulu i
a n t r e n a t i n t r - u n a stfe l d e p ro c e s p r e z i n t d i s c o n t i n u i t i
d c fo rm a u n o r b r a z d e (b ra z d e d e a lu n c c a rc ).
88 A lu n ecare t c r a s a t i v. A lu n e c a re in trepte
89 A lu n e c a re dc te ren D e p la s a r e a n a t u r a l a m a s e lo r d c roci pc
o s u p r a f a in c lin a t . d c o b ic ei u m e d , s u b a c i u n e a g r a v i
ta ie i. A c e a s ta se p ro d u c e d a t o r i t ru p e r ii e c h ilib ru lu i d in t r e
fo r a d c g r a v i ta ie i Ir c c a re a in t e r n a m a s e lo r d e roci.
c a u r m a r e a u n o r p roccse n a t u r a l e s a u a in t e r v e n ie i o m u lu i.
A t. p r e z i n t u r m to a r e le e le m e n te m o rfologice p rin c i
p a le : a b r u p t u l (rpa) d c d e s p r in d e r e , c o rp u l a lu n e c rii,
f r u n te a a lu n e c rii i {nitul a lu n e c r ii ( s u p r a f a a d c a l u
necare). Sin. fu g ilu r il, glim ee. [glissem ent E rd rutsck, Bergrtilsch, B e rg sc h lip f la ndslide. la n d s lip ono-nenb]
90 A lu n e c a re n tre p te D e p la s a r e n c a d r u l c r e i a m a te r i a lu l
a n t r e n a t e s te d is p u s hi tr e p te . M asa d e roci a n t r e n a t in
m ic a re este. d c obicei, g ro a s i i ^ s t r e a z . In m a r e m s u r ,
s t r u c t u r a in iia l . Sin. alunecare fu psetulotrrase.
in pachete, alunecare teta.<at.

ALl'NECARF. I'SCATA

18

91 Alunccarc uscat D eplasarea tiiiei m a se d c roci iiscatc pe un


pl.in nclin at (de stratificaic, Ic falie etc.).
Jcuchle
.Massenbewegungen laitdslip. rocksUdecyxoii ono.ucnb]
92 A lunccarc de vale v. T orent dc noroi
93 Alunecarc in valuri A lunccarc la c a rc s u p r a f a a m a te ria lu lu i
d eplasat p rezint un asp e c t o n d u la t, ia r valurile, d c n l
im e variabilA, hint a lu n g ite p e rp e n d ic u la r p c d irc c lia
In carc sc produce deplasarea.
9 i Alunccarc dc zapad D eplasarea le n t a u nei m ase d c zAp a d i sub influent^ " r .n it a i e i. [glissctncni dc ncigcScbuccrulschjsnow slideIcuejf - wiV .ni> uenb]
95 Aluvionare Proces d e d'
i l n ' , n albie i in regiunea
de v irsa rc . a n u r i lo r a m , t i , -, olului t r a n s p o r t a t d e ctre
acestca. Sin. acumula>\' fiu, lalil. [alliivionnem cnl A n
schwemmung, AblagcriiHgalluviationnanoc a.vi/oeua.ibiibix
oiHAoMenuu, uaMbiaanue]
96 Aluviu

V.

Holoccn [ A llu viu m alluvium a.i.uoati]

97 Aluviuni M aterial d etritic (niil, nisip, pietri) tr a n s p o rta t


i depus, relativ stratificat, d e apele c u rg to a re . D up
condiiile d c acum ulare se d istin g : A . dc lunc, in general
fine, depuse n tim p u l rev rsrilor i A . de albie m inor,
dc obicei grosiere. Sin. depozit aluvial, depozit flu v i til,
[alluvions Alluvioncn, Fluablagcrungen alluvium , alluvial
deposits, river ^ pc^iibie uanocu, ~ ont.ioo/ceiiu/i]
98 Aluviuni dc albic m in o r v. Aluviuni
99 Aluviuni dc lunc v. Aluviuni
100 Alveol de dezagregare Gol c r e a t in tr-u n conglom erat
prin desprinderea u n uia d in tre galeii com ix jn c n i ; sco
b itu r creat la s u p r a f a a u n ei roci grosiere (granit,
gresie) d a to rit proceselor d e dezag reg are; Sin. buzunar
de dezagregare.
101 Alveol
ordinul
calcare
solution

de dizolvare S c o b itu r r o tu n jit , cu d ia m e tru l do


centim etrilo r sau zecilor d e c e n tim e tri, c re a t In
sau a lte roci solubile, p rin solvire. [alvole dc dis
\L su n g sn a p f solution p a n Ipacmeopenu.t .mc.n]

102 A lveoli eolian Adncitur c re a t p e s u p r a fa a rocilor ne*


omogene, d a to rit eroziunii eoliene.
103 Alveol de im pact S c o b itu r ce a p a re n rocile moi pnn
fo ra dc lovire a pic turilor d e ploaie, [traces de pluie liegenspur rain print omne<*antOK oMCeetix Kane.Jb]

10^ A m ficatru de alu n ecarc Z on s e m ic irc u la ri cu alunecri


do teren, d c obicci in tre p te . A.a. se form eaz. In m od frecvcnt. In bazinele d e re c e p ie ale toren ilo r. Sin circ de aluHccare.
105 A m fiteatru m o rcnaic F lan c u l concav, d in s p re am o n te, al
unei m oreno te rm in a le c r c a t d c un g h e a r d e vale i care
arc asp ectul spcifie d e a m fite a tr u , {amphithtre morainaiqiulM orncnam philhcatcrjniorainc amphithcatreMopeiiHbiif
aMffmmeamp]
106 A m onte P a r t e a d in s p re oblric a u n ei vi sa u a unui riu,
fa d e u n p u n c t d e pe traseu. [oioH<///u^ow/tt'Ws, strom
aufwrts upstream eepxoebe]
107 A m plitud inea reliefului v. E nergia reliefului
108 A naliza gcom orfologic C ercetarea a n a litic a reliefului
crc in e sc a m a d e an sa m b lu l caracteristicilo r sale c a n ti
ta tiv e i c a lita tiv e (morfografie, m orfom etrie, genez,
v irst etc.). A ceasta i are originea n m e to d a de cercctare
a reliefului fu n d a m e n ta t d c c tre W . P cn ck , care a apli
ca t-o n special la stu d iu l versan ilor. [analyse m orpho
logique morphologische A nalyse morphological an a ly sis eoMopifio.touHecKu a n a u j. .op^a.ioeuvecKu 3
109 A nemolit F o rm a iu n e co n creio n ar (stalactit, sta la g m it ,
draperie, stilolit etc.) d e v ia t fa d c v ertical p rin m pin
gerea la te ra l a ap ei carc sc e v ap o r, s u b in flu en a curenilur d c aer din galeriile su b te ra n e , [an/m olileA nem olith f
ancmoHlh aiie.uo.ium]
110 A ns Golf mic, c u c o n tu ru l ro tu n jit, [aiisi: /Bogenbuchi
wide open bight yxma]
111 .Anteceden M eninerea cursului u n u i riu i a d in circa vii
salo p c u n tra se u p re ex isten t m icrilor d c in la rc te c
tonic care au a fe c ta t regiunea respectiv. ]aHtce'dence
A ntezedeni antecedence anmetfedeHmHOcmb)
112 A ntecliz Zon larg b o m b a t a unei regiuni dc p latform .
Sc ex tin d e p c o s u p r a fa m arc i a re flancurilc foarte
slab nclinate. .\n t . sinecliz. {antclise aHmeK.mi]
113 Anthodit G ru p are d e cristalc d e form a unei flori sau a uaei
tufe, care se form eaz prin p recipitare In golurile carstice.
IM Anticlinal C u t geologic cu zona axiatA rid icat tn form
d e bolt. A nt. sinclinal {antictinalAntihline, A n lik lin a li :
anticline aHinuK.iuna.tb]

115 A n lld in o riu Sistoin d c c u t e ca rc a fosl s u p u s nncl niic.j-i


d c boltirc In a n sa m b lu . A a r c a s p c c tu l unu a n ticlin al dc
m a ri p ro p o rii, ca re a r c pc ilan cu rilc sale c u t e sccundarc.
A ut stHclinoriu. [aMiiclinoriiim A n lik lin o riu m anIicUiwri.
um laHtnuK.itiHopu]
116 Aniropngcn v. C uatern ar
n 7 A p arat

vulcanic v.

V ulcan [ v o l c a n /Xu lk a t i /volcano

KaHIWCKIIl'l op.aHUiM]
118 Aplalizarc l r.K. naU iral prin ca rc p n in d i tirilc d e iorniA
sfcroidal c a p A t I n i i A

platA. [ a p l a l i s s c m c u l . I b p / a t t u n g I

f l a i l e n i n g ly n .io m e H U t

119 A rc insular Arhipclai;

>.niponentc d isp u se in for

m dc arc. Sin. ghirlaHdii -i


arc insulaireItiselbogen,
fnselguirlande island a r r o/v .i .ih y^a]
120 A re m o n tan C om plex d e c u lm i i m a s iv e m o n t a n e dispuse
In form d c a rc (ex. A rcul c a rp a tic ), [arc m o m a g H e u x ~
m ountain arch o p m .t dyia ]
121 A rcad Microrelicf d c fo rm a u n u i a rc s u s p e n d a t, c a ra c tc
ristic p e n tru rm u rile c u faleze ca lc a ro a se c a i p e n trn
regiunile carstice d in in te rio ru l c o n tin e n te lo r. S in. parlai,
[arche naUttcIh Fclstor, Fclsfenstcr natural arc/t apKaa]
122 Areic T eritoriu fr riuri, f r scurgere d e s u p r a f a . C arac
terizeaz regiunile dccrtice. T e rm e n p ro p u s d c E m m . dc
M artonn c in 1928. [arique arcisch, abfluloses Gebiet arde.
arctic, tindraiucU arca Seccnio^iibiti]
123 A ren g ranitic v. G rus granitic
12-1 Argil R oc se d im e n ta r politic fu r n ia t d in p articu le
cu d ia m e tru l n g eneral m ai mic d c 2 nticroni (scara A tterbcrg). n a lc tu ire a m in eralogic a A p re d o m in silicaii
dc alumiiiiti liid ratai. A. e ste o ro c im p e rm e a b il i
slab rezisten t la eroziune. P rin Im b ib a re cu a p devine
pla.stic i favorizeaz alunecrile d e te re n , [argile T o n
clay .uHa]
125 Argil cu blocuri D ep o zit d e o rigine g la c ia r
d in tr-o m a s dc m a te ria l fin n ca re s i n t n g lo b a te
mari de roci dure. [argile blocaux Blochlehm ,
mergcl, Geschiebelehm boulder clay, glacial l i l i
.ty H H O fl

c o n s titu it
frag m en te
Geschiebe, dri ft a-

.U H O ]

126 Arhipelag G ru p d e insule, [archipelA rchipel. Inselreiche.


/ HSelgrupfte archipelago, archpelago apxulleM^]

127 Arie de su b sW en v . S u b sid cn


128 A H erd u n D u n s i t u a t n p a r t e a d in s p r e u s c a t a u n u i
c o m p lex d e d u n e li to r a le i c a r e e s te n g e n e ra l fixat.
[ a rr iife -d u n e H in terd n e back-dune aphepiOHa]
129 A rie rp la j P o r i u n e a d c p l a j s i t u a t I n t r e lin ia a t i n s de
ap ele cele m a i m a r i i b a z a falezei, [arrire-plage H interstran bachshore apbepn.i.iJte]
130 As.

V.

E sker

13! A tol I n s u l in fo r m d e in e l c o n t i n u u s a u c u m ici n t r e


ru p e ri, c o n s t i t u i t d i n recifi c o ralig en i. n in te rio ru l A.
n u e x i s t u s c a t d e a l t n a t u r , ci u n o ch i d e m a r e (lagoon),
d c a d in c im e m ic . [afooU A toli, L a g u n e n riff, K r a n : r i f f atoll,
reef atoli, re e f rin g amo.i.i]
132 A trio C u lo ar c irc u la r c a re n c o n ju r u n c o n v u lc a n ic se-,
c u n d a r , m b u c a t n c r a t e r u l u n u i v u lc a n m a i vech i (ex.
A trio d e l C a v a llo al V e z u v iu lu i). S in . a tr iu m , p ia n o , [atrio,
a tr iu m R in g la l, A trio , A tr i u m atrio, a triu m , p ia n o jampuo]
133 A triu m v. A trio
134 A u to c a p ta re P r o c e s p r i n c a re u n ru i c a p t e a z p ropriile
ap e. A. se p ro d u c e n c a z u l riu rilo r cu m e a n d r e b in e d e z
v o lt a te , p rin re d u c e r e a t r e p t a t a p e d u n c u tu lu i p ln la
s t r p u n g e r e a s a d e fin itiv . A. este . d e a s e m e n e a , u n fen o
m e n c a ra c te ris tic p e n t r u re g iu n ile c a rs tic e , [auto-capture j
S elb sta n :a p /u n g selj-capture, auto-capture ca.uortepexeam]
135 A val S e c to r d e v a le sau d c riu s i t u a t s p r e v rs a re , fa
d e u n p u n c t d c p e tra se u , [a valIstrom abw arts, flu fia b w rts
down siri am miioHbe]
136 A v a la n M as d e z p a d c a r e sc d e p la se a z r a p i d p e vers n ii a b r u p i ai m u n ilo r. A. c o n s titu ie u n im p o r t a n t
a g e n t geomorf(logic, n z o n a m u n t o a s m o d e lin d jg h e a b u ri
(c u lo a re d e A.) i t r a n s p o r l n d m a te r i a l d e t r it ic d e d im e n
s iu n i diferite. E x is t d o u ti p u r i d e A : . i , u m f d (cea m a i
frecv en t), c n d m a s a d e z p a d e s te n m u i a t p r i n n c l
zire i A . uscat s a u A . rece, cn d m a sa d e z p a d e s te fi
noas. Sin. lavin . [avalanche Laurine snow avalanche,
avalanche .laeuiiu]
137 A v a la n de pietre P ro c e s d e rostogo lire a u n ei m a s e d e
p ie tr e p e v e rs a n ii c u n c lin a re m a re. [avaianche-rochettse /
S te in la u in e dbris avalanche Ka.ueHHa.H .laauHu]
138 A v a la n u m e d v. A v alan
l.V) A v alan uscat v. A v alan

HO Avandun Dun litoral paralel cu (rinul. /urinat po


partea dinspre niare a accstuia. A. este activ (in transfor
mare continu), fiind alim entat cu nisipul spulberat de
pe plaj i atacat uneori de valuri. A. se deplaseaz
continuu spre interiorul uscatului, fn timp ce n spatele
.<iu se formeaz o nou dun. Procesul se desfoar In lan,
[avant-dunf. dune d estranVordne, Stranddiinejforedune.
trand dune (osandiOHa]
H I Avanplaj Sector de plaj situat Intre linia atins dc apele
cele mai mari i linia apelor celor mai mici. [avant-plage ~
foresiore jaeaHn.tSMc]
H2 Aven P u carstic de dimen.siiiiii vr>?'il>ile care comunic
la partea sa inferioar cu o petorr. si ii o palerie sub
teran. Dup factorii genetici se dcoM'i < ' . de coroziune
i eroziune. A . tectonic i A. de prhu-w. [aven, abmel
Schacht, Schiund aveti, karsl-pit. open pit, swaHet/
KOpCmCMblI KO.todttf]
H3 Aven de coroziunc i eroziune v. Aven
H4 Aven glaciar Puf deschis in ghea prin erodarea i topirea
acesteia de ctre apele iuxtaglaciare. L a form area sa
particip i procesele de prbuire. A.g. este o m oar gla
ciar de mari dimensiuni, fa dc care se deosebete prin
intervenia fenomenelor de prbuire. [ / / glacial fu n *ttljiedHUKoebi KoAodeifl
H 5 Aven de prbuire v. Aven
H6 Aven sufozional P u natural form at n roci permeabile,
datorit circulaiei descendente a apei <le infiltrare. Sin.
horn di sujosiune.
H7 Aven tectonic v. Aven

D ICIO N A R C E O M O R F O L C I C

23

b
H 8 B ab S tn c iz o lat, cu fo rm d e c iu p erc, m o d e la t p rin
a c iu n c a v n t u lu i ca re . a n t r e n n d n m icare fire d e nisip,
leiuiete m ai p u te r n ic b a z a stncilor. Sin. ciuperc eolian.
[roche-champignonlPil:fesmushroom-rockcpu6o8udHa.HCKa.i\
149 B udlands P o r i u n e d e v e r s a n t p u te r n ic a f e c t a t de ero
z iu n e a to r e n i a l . n c a d r u l c re ia spaiile in te rto re n ia le
se re d u c , p r i n in t e r s e c i a v e rs a n ilo r. la m uch ii ascu ite.
T e rm e n d e o rig in e en glez, folosit p rim a d a t n S .U .A .
(s ta te le N o r th D a k o t a i N e b ra sk a ) u n d e e x is t o regiune
cu relief in t e n s d e g r a d a t care p o a r t a c e st num e. Sin.
p m in lu r i rele. [badlands, m auvaises terres B adlands badlands led.iend, iieydoiibie jcm au , dypubte^ 1
150 B a h a d a C m pie d c a c u m u la r e fo r m a t p e fu n d u l d e p re
siu n ilo r d in reg iu n ile a rid e i sem iaridc, la p a r t e a inferioar
a p e d im e n tu lu i, d escris p e n t r u p rim a d a t n S.U.A. B.
este a c c a p a r t e a u nei astfel d e cm pii d e a c u m u lare care
r m in e to t d e a u n a z v n ta t . n e a c o p e rit d e lacuri te m p o
rare. Sin. bajada, [bahada, cham p d ' pandage, plaine de
rem blaiem ent A u/schwemm ugsebene, Bahada, Fanglomeratkegelbahada. co m p ound alluvial fa n . p iedm ont alluvial
p la in , aggraded basin -p la in jaxaa]
151 B a ja d a v.

B ahada

152 B a lt a) Z o n la r g d e lu n c in u n d a b il , cu num eroase


la c u ri ( d in tr e c a r e un ele s i n t te m p o rare), cu grle, jap^e
i c u r s u r i p r s it e (ex. B a lt a B rilei. B a lta laiom iei) ;
b) L a c d e d im e n s iu n i m ici. cu c a r a c t e r te m p o ra r, [a) plaine
inondable H ochflutbett flood p la in meadowl ', b) tang
T eich pool ]
153 B an c Z o n m a i ri d ic a t d in a lb ia riu rilo r i d e p e fundul
b a z in e lo r m a rin e sa u la c u s tr e (s itu a t , d c obicei. In sec
to r u l zonei d e elf). B . se fo rm eaz p rin a c u m u la re a nisipu
lu i ( B . de n i s i p ) , p ie triu lu i ( B . de p ie tr if), cochiliik)r
( B . de co ch ilii) s a u a recifilor coraligeni ( B . de reci/i).
D u p locul u n d e se d e z v o lt , se deosebesc urm-M^Wt-le
t i p u r i ; 13. flu v ia l, H. lacustru, B . m a rin . H. (KrawiV
B a n k bank lotiHKa, om.Mf.tb]

ba ;c de c k h i l i i

24

154 B anc i t cochilii v

B aoc

155 B anc f l u n a l v. Banc


156 Baoc la custru v. Banc
157 Baoc m a rin v. B an c
I5S Banc de nisip v Banc
159 Banc oceanic v. B anc
160 B anc de pitri$ v. B anc
161 B anc de m i f i v. Banc
162 B a n c h e ti lito r a li TreaptA in g u - i V

' ra z iu n e ,

la piciorul u n e i faleze.
B ra n dung sptallfrock beiuh , k j : . -

fo rm ata

^ C e s ie in s /fis tf,
,:>>(]

I6 J B an ch iz C im p d e g h e a (d m r in d r e z u lt.it clin u n i r e a u n o r
slo iari ( f l o t ) , care. u n eo ri, s n t p r e s a t e l a t e r a l f o r m i n d
h o in m o c k -u ri ce d a u a s p e c t I n v l u r a t s u p r a f e e i g h e fii,
U nele d in t r e sloiurile c o m p o n e n te a u o v e c h i m e d e m a i
m u li ani. Sin. p a e k . 'b a n q u isf, p a c k j P t u k t i s p a c k ic fjS a w c u i,
164 B araj O b sta c o l d is p u s t r a n s v e r s a l p e firu l u n e i v i . B se
pctate fo r m a p r i n a c u m u la re a m a te r i a lu l u i m o r e n a i c ( B . tnoren a ic), p r i n a c u m u la r e a i c o n s o lid a r e a l a v e l o r ( B . t u l C4HUJ. in u r m a c n o r p ro c e s e d e a l u n e c a r e ( B . i e a lu
necare), p r i n a c u m u la r e a a n e i m a s e i m p o r t a n t e d e g h e a
( B . g U e ia r) s a u p o a t e fi c o n s t r u i t d e c t r e o m ( B . ariii n sp a te le B se a c u m u le a z a p , io n D n d ii-s e la c u ri
d e b a ra j, [barrageD atnm , U'aH. T a ld a m tn , T a Jrieg eld a m ,

165 B a ra j de aJunecaxe v. B a ra j
166 B araj

artific ia ]

v.

B araj

167 B araj g laciar v. B araj


168 B araj m o re n a ic v. B araj
169 B a ra j T ulcam c v . B a ra j
170 B a r i f l u v io - m a r i ti m i V al d e a l u v i u n i s a b m e r s , f o r m a t in
z o n a d c v r s a r e a riu tu i In m a r e i o r i e n t a t , d e

reg u l,

p a ra le l c u r m u l . L a f o r m a r e a s a p a r t i c i p , tn a f a r d e r i u ,
a c iu n e a v a lu rilo r i a c u r e n t i l o r l i to r a li . [ ^ r s o u s - m a r in e I
Sandbarre. S M d r i/f b a r , barrier b a r jo a p n p u y e m k n td u j
171 B a r i m a r i t i m i VaJ s u b m e r s d e s e d i m e n t e (d e r e g u l n is ip ,
m a i r a r p ie tr i s a u co chilii), f o r m a t p e el{ s u b a c i u n e a
v a lu rilo r i a c u r e n i l o r lito r a li, d e o b ic e i I n f a a g o lfu n lrir.

-[borre m a r ilim e B a rre barrier

beach,

o ffsh o re

b ar,

b a r b fock. t t n p a le ba r Gap Cepeeoaoii, C tp e io a o u nodeodnbiu

6ap]

172 B a r c a o i l > o n i d e n i s i p I n f o r m i d e

se m ila & i. o n e o ta t& co

p a r te a c o n v e x in d ir e c ia d t a c a re b a t

s -ln ta l. B a r e u n

p ro iil a& im e th c . f la n c u l c o n v e x f iin d d o m o l, i a r c e l c o o a v ,


a b r u p t . S i n . d u m d i n s e m / r e . [ 6 a r k a tu , t m e n ( r o i i S M t '
H rkM a n , S k f d e b a r c h a / t .

barekanJum r. c m c e n l J y m e ,

GpxaM'.
173 Barier co ralig en i v. Recif
174 Barier de g h ea v. Falez de ghea
175 Barrancos R av in e care fragm enteaz ra d ia r flancurile cona*
rilor vulcanice a ic tu itc d in produse de ex tru z iu n e lab
cim entate. T erm en de origine spaniol, descris p en tru
prim a d a t in insulele Canare. B. se form eaz d a to rit
aciunii co m b in ate a to ren ilo r de lav, a apelor c u rg to are
i chiar a avalanelor de nisip sau b locuri v u k an ic .
[barraiuos BarraHcos barranco ,6appaioioc]
176 Batimetrie R a m u r a hid rom etriei care se o c u p cu msu*
ra rca adnciniii apei d in m ri, lacuri i rluri. ib a ih y m ttrie f
B aihim etriebalhyulry oamuMenipiLtl
177 BatoUt C orp in tru siv , de m ari dim ensiuni, fo rm a t p rin rci
rea i consolidarea m agm ei In in terio ru l scoarei teres tre.
P rin procesele d e eroziune ulterio are, B p o a te fi scos la
si to ta l sau p a ria l. [batkoitk BatholUk ^batkcJUk Oamo tu m .
17S Bazalt R o c \nilcanic bazic, d e culoare
iu>negTu). E s te rezisten t l a eroziune i are
a se desface in coloane prism atice c a re d a u
cu x spect ca rac teristic 'hoiolteB asalt[haialt

nch is (cena*
p ro p rie ta te a de
p erei verticali
aKz.ikmj

179 B az de denudaie v. Nivel de baz


ISO B az de eroziune v. Nivel de baz
tS l Bazin de acu m u lare Z on dep resio nar, a c o p e rit c u a p
MU usca t . In care se acu m uleaz d epozite d etritice . pro d u se
d e p re cip ita re sau rectu ri organice,
d'accmmuJaitin
IS2 Bazin de f i m v. Cimp de f im
183 B azin flu ria til v. Bazin hidrografic
184 Bazin hidrografic T erito riu l d e p e s u p ra fa a cruiA It
colecteaz apele u n rlu. Sin.
flu tia /it.
kyra g ta p k iq u f, '' fitn ia l.
ftfs a n t. im p lw in m .
nage. ~ d'alimentati<yn jFlufigebift, Strcmtfrb**1 .
S tto m b ffk e n kytirograpkifat hasin, rivrr
caU km ut a n a .
ira xn a g t -^ipeuMom ocreim, eotkxtSupwww

flAMC DE rttCIIILII

24

IM Bnc de cuchilif v. Banc


1^3 Banc fluvial v. Diinc
156 naiic lacustru v. liane
137 Banr marin v. liane
ISK Banc dc nisip v. Hanc
159 Banc oceanic v. liane
160 Banc dr pietri v Banr
161 Banc de rrcifi v. nane
162 Banchcli liloral TreaptA I i i k . i
Ja piciorul unei /alezc. [banqn '
liranduHgsplattf Irock bench, u-ave-

ri/iun e. /ormutA
^GesIrinsUislf,

163 Banchizd Cfnip J e gh cafl ntarinil rezultat din unirea unnr


.sloiuri (flo t), care, uneori, sint presate laU-rol formind
huminock-uri ce dau aspcct lnv21urat supraiu{ci (hvii,
Unele dintre sloiurile componente au o vcchime dc mai
mul(i ani- Sin. pack, [banquisf. pack!P a tkeispack ^GaHKuj]
164 Baraj Obstacol dispus transversal pe firul unei v&i. B sc
poate iorma prin acumuIarca materialului inorcnaic (B . morenaic), prin acumuIarca i consolidarea lavelor ( B . vul
canic), In urm a unor procesc dc alunccarc (U . de alun u a r/J , prin acumularea unei nia.sc im portan te de gheaA
( b . (aeiar) sau poate ii con.struit d e cAtrc om ( B. ariiJicxttl). In spatele B. sc acum uleaz ap2, formSn<lu-se lacuri
de baraj. lbarragfOamm, KW/, Taldamm, Tairiegfl<iam,
wall itMmuHa]
165 Baraj dc alunecare v. Baraj
166 Baraj artiricial v. Baraj
167 Baraj g U eitr v. Baraj
163 Baraj morenaic v. Baraj
169 Baraj vulcanic v. Baraj
170 B a r i fluvio-m arilim i Val de aluviuni subm crs, form at (n
zona de vrsare a rtului In m a rc i orientat, d e regul,
paralel cu irm u l. L a form area sa particip, tn a far d e rlu,
a ciu nea valurilor i a curenilor literali, [arr sous-maritte
Sandharre, Sandri//bar, barrier bar Cap npuycmbeuw'i]
71 Bar rnarilim Val tubmcrs d e se d im en te (de regul nisip,
m ai r a r pie tri sau cochilii), form at p e elf su b a c iu o ea
valurilor i a c u re n ilo r litorali, d c obicei tn f a |a golfuriliw. [barre m artU m eliarrebarrier

beach, offikore bar,

bar brack, cuspate bar (iap 6epe.'om>ii, Oepe.'oaoii luiihadHmi


Cap]

172 B a r c a n i Duiift d e n is ip ln f o r m d e s e m ilu n . o rie n ta tA c u


p a r t e a coiivexA In d i r e c i a d i n c a r e b a t e v l n l u l . B a r e u n
)>roil aa im c lric . H a n c u l c o n v e x (iin d d o n m l . i a r cel c o n c a v .
iibrii|>t. S in . <liid in sem icerc, [harlhant". d u n e e n c r o is s a n t!
iarkhati. SichrhiU nc harchan. hiirch a n d u n e. rresccnl d u n
Gap-xan]
173 B a r i c r i c o ra Iig e n v. R e c if
174 B arieril de g h e a f i v. F a le z le g h e a
173 B a rra n c o s K a v in e c a r c f r a g m e n t e a z r a d i a r fla n c u r i le c o n u
rilo r v u lc a n ic e a l c t u i t e d i n p r o d u s e d e e x t r u z i u n e ftlah
c i m n t a te . T e r m e n d e o r i g in e s p a n i o l i , d e s c r is p e n t r u
p r i m a d a tA !n in s u le le C a n a r e . B. s c f o r m e a z d a t o r i t
a c iu n i i c o m b i n a t e a t o r e n i l o r d e lavA. a a p e l o r c u r g t o a r e
i c h i a r a a v a l a n e l o r d e n is ip s a u b l o c u r i v u lc a n ic e .
[barrancos I B a rra n c o s barranco appasK oc]
176 B a tim e trie R a m u r a h i d r o m e t r i e i c a r e se o c u p c u m s u
r a r e a a d l n c im ii a p e i d i n m r i , la c u r i i r l u r i . [ b a ih y m e tr ie I
B a th im e tr ie b a th y m e tr y am uM em pu/t]
177 B a to lit C o r p i n t r u s i v , d e m a r i d i m e n s i u n i , f o r m a t p r i n r c irc a i c o n s o l i d a r e a m a g m e i n i n t e r i o r u l s c o a r c i t e r e s t r e .
P r i n p ro c e s e lc d e e r o z i u n e u l t e r i o a r e . B. p o a t e fi s c o s la
zi t o t a l s a u p a r i a l . [ba/hoHthe B a lfio lilh baikolith CamoAum]
I7K B a z a lt R o c v u l c a n i c b a z ic , d c c u l o a r c

tn c h is

(c c n u -

i u - n e g r u ) . K s to r e z i s t e n t l a e r o z i u n e i a r e p r o p r i e t a t e a d e
a SC d e s f a c e t n c o l o a n e p r i s m a t i c e c a r e d a u p e r e i v e r t ic a l i
c u a s p e c t c a r a c t e r i s t i c [basalle B a s a lt banali va ta.ibm]
179 B a z d e d c n u d a i e v. N ivel d e b a z i
180 B a z d e e r o z i u n e v . N ivel d e b a z
IK l B a z in d e a c u m u l a r e Z o n d e p r e s i o n a r , a c o p e r i t c u

ap

s a u u s c a t . In c a r e se a c u m u l e a z d e p o z i t e d e t r i t i c e . p r o d u s e
d e p r e c i p i t a r e s a u r e s t u r i o r g a n i c e . [6dsin 'a c c u m u la lio H

182 B a z in d e f i m v . C m p d e f i m
183 B a z i n f l u v i t i l v. B a z in h id r o g r a f i c
18-t B a z in

h id ro g ra fic T e rito riu l

de

c o l e c t e a z a p e l e u n riu . S in .
graphi<jue,
n a g e,

flu v ia l.

v e rsa n t,

pe

su p ra fa a

flu v ia iil.

c^Lruia

!i

kyro-

im p lu v iu m .

a ir*

tU d r a i-

d 'a l i m f n t a t i o n fl 'lu g e b ir t. S tro m g eb iet;. F lu b e c k e n ,

S tro m b ec/ti H h y d r o g r a p h ic a l hit.sin. riv e r ^ , la tc h m rm t arem.


d r a in a g e

IpfHtHi a cce u ,

BA7P.V LACl'SIRL'

26

155 Bazin iacu.ttru Depresiune ocupat dc apele unui


[dajsH lacustreSeth(ckfllske basinozepHM acieii]

lac.

156 Bazin marin Zon doprfsionaril .1 scoarei terestre o c u p a i


Ic apt-lc unei m ri. [ias.tiM m a rin Seebecfien /s ta h a s iu j
MopcKui4 Oacceim]

157 Bazin oceanic Regiune dcpresion.ira a scoarei terestre de


mari proporfii n care se aflA o mare cantitate a apelor
inveliuiui hidros/eric. [6ai'n oci'aniqur, cu vette'^ Oseanbecken ocean basm oKeaHUHeCKiiii acceH]
JS8 Bain de recepie Parte componeniA unui organism toren
ial. B r. este reprezentat prin teritiirmi, de obicoi tn furm
do ptlnie secionat;! Jongitud/nal, do pe
^
cflnaia ?i
colecteaz apele un torent, [bassin de
y.immelb/ckencatchment basin, headwater-^, rece',
n)rdopHa.H eopoHKo]
IS9 Bauo lermioal Depresiune format Ia cptui inferior al
unei vi glaciare ocupat adeseori de un Iac. B.l. este
nchis spre aval de morena frontal, (ex. marile lacuri din
nordul Iiaiiei; Maggiore, Como, Garda etc.).[basshi lertninal
ZuHgenbecken terminal basin KOHC'iHbi acceii]
190 Belciug i.-. .^ieandru p irisit
J91 Bifurcare fluvial a) Desprirea unui ru n dou b ra e care
pot s se reuneasc sau s se ndrepte indepedent spre
acelai colector; b) Locul de separare a unui curs de ap
n dou sau mai multe brae Sin. ceata!, [bifurcation, diramaiion. divarication Bifurkalion, Gabelung divarication, fo r k
ing, splittiniOu0ypKaifu.H peK\
192 Bic Proeminen rotunjit, de dimensiuni reduse, situ a t
pe culmile interfluviale sau pe versani. Sin. ghn.
193 Bloc de roci Fragment de roc coerent, iierulat, a crui
lungime depete 20 cm. [blocBlock block ea/iyn]
194 Bloc continental Sector al scoarei terestre, d e m a ri d i
mensiuni. nconjurat de depresiuni oceanice sau du
depresiuni marine de mare adncime. P a r t e a periferic a
B.C. este ndeobte subm ersi, delim itarea fa de b azine
le oceanice sau marine fclndu-se prin povrniul con
tinental. [bloc continental, masse

kontinentaler Block,

Masse jconlinenial block KOHmuHeHma.ibHbiii 6.iok]


193 Bloc eratic Fragm ent de roc du r d e m a re volum , tra n spejrtat de gheari la mari d istan e i depus in regiuni cu
alt constituie pctrografic.

Cmpia

germ ano-polo-

ncz exist numeroase blocuri eratice, a lc tu ite d in g ran it.

ad u se (le g h e a rii c o n tin e n ta li plcistoceni d in regiunile


leno-scandico. [bloc erratique erraiischcr B lack, F in d lin g I
erratic, erratic block, -w boulder, glacial erratic, ice-rafted
boulder jppamuuecKu ea-tyn]
196 Bloc c u faete v. W in d k a n te r
197 Bloc g lisant F r a g m e n t d c ro c, d e m a r i d im e n siu n i, c a re se
d ep laseaz le n t i i n t e r m i t e n t p e v e rs a n ii m o n ta n i. D e p la
sa r e a e ste m ai a c t iv n ti m p u l d e z g h e u lu i s a u a su p r a u m e zirii solului. S in. p ia tr glisant, [bloc glissant, roche
,
pierre
jSchuItliriechen rock creep, ta lu s ~ ! CKo.ibjMutu
.w k ]
198 Bloc o scilan t v. P ia t r o sc ila n t .
199 B lo cd iag ram R e p r e z e n ta r e g rafic tr id im e n s io n a l , n p e r s
p e c tiv . a u n ei p o r iu n i d in s c o a r a te r e s t r , n c a r e s n t
r e d a t e a t t p rin c ip a le le t r s t u r i c a r a c te r is tic e a le relie
fului c i t i s t r u c t u r a geologic. B. il u s t r e a z s u g e s tiv r a p o r
tu rile d i n t r e s t r u c t u r a geologic i relief, [bloc-diagramm e f
B lockdiagram m block diagram , schema block .ioKduacpaM.st]
200 B olovan F r a g m e n t m a r e d e ro c r o t u n j i t p rin a c iu n e a
rtu rilo r s a u v a lu rilo r, [grosse pierre, bloc gerlltes Steinblock
boulder, block z.iua]
201 B olson D e p re s iu n e te c to n i c d i n re g iu n ile d ee rtic e ale
S .U .A . i M exicului, c u c o n t u r u l a p r o x i m a t iv ro t u n d , cu
fu n d u l a c o p e rit d e o c u v e r t u r d e a c u m u la r e d e t r it ic i
m r g in i t d e u n a b r u p t stin co s, la picio arele c ru ia e x is t
o s u p r a f a d e r a c o r d d e tip u l p e d im e n tu lu i. [bolson B o l
son bolson 6o/ibcoii]
2 0 2 B o m b v u lc a n ic F r a g m e n t fusiform d e la v c o n s o lid a t
p rin p ro ie c ta r e n a tm o s f e r n ti m p u l e ru p iilo r v u lc an icc
v io le n te . B.v. a re fo rm specific d c s m b u re m u l t b o m
b a t la m ijloc i r s u c it la celc d o u c a p e t e d a t o r i t
m icrii d e r o t a i e p e c a re o suter.1 tn tim p u l r c irii sale
n a tm o s f e r , [bombe volcanique vulkanische B om be vol~
canie bomb ey.iKami'iecKaji iio.ua]
203 B ra a n a s to m o z a t v. B ra de r i u [ros anaslomose.
r /ti
c u l verwilderter A r m braided channel, anastom osed ^ re
ticu la ted - * / / ]
204 B ra fluv ial v. B ra de ru
205 B ra m o r t v. Albie pr.sit [6ra^ m ort. U
dead ch a n n e l ]
206 B ra p r s it v. A lbie p rsit

t .Altwasser j

BRAT DE RtU

28

207 Braf de ru Albie secinKlar, care se desprinde din aJbia


principali u unui riu i pe cure sc scurge o cantitate mai mic
de apa. B.r. se poate vArsa independent n a lt rlu. lac,
mare etc. sau poate reveni la cursul principal, tn care ca*
se numete bra: anastomozat. Sin. bra fluvial, \hranche,
bras de riviire. -^dfluenl. rameauFluparm, Flufizweigri
ver b r a n c h , c h a n n e l pyKoe]
20S Brazd dc alunecare v. Alunecare superficial
209 Brazde dc pietre Benzi (fii) paralele Intre ele, constituite
din pietre coluroase. Snt car.icteristice one periglaciare,
unde iormeai ctmpuri ntinse, [ba:. ' ' fierre sSteinbavd,
Slfinslrei/en stone s t r i p e s , s t r i p s , ''-.JKieHHbie dopOidbl]
210

B rn il

V. P o U f a

211 Butonier Depresiune e.'ccavatA tn zona central (axial)


a unui dom sau a unui brahianticlinal larg, m rginit de
cueste situate /a n fa i nchis, de obicei, la u n c a p t
n form de potcoav. [bou/onniSre, bray" A ntikiinalbeckett weald" SymowpKo]
212 Buzunar de dezagregare

Alveol de dezagregare

213 Buzunar periglaciar Microrclief de form a unui buzunar,


creat prin procese periglaciare n m asa unei roci sedimen
tare neconsolidate i umplut, ulterior, cu m aterial de a lta
factur. Acest m aterial se difereniaz fa d e roca In
In care este inclus prin com ponen mineralogic ig ra n u lometrie. Sin. pung periglaciar Ipoche de cryottirbation /
Taschcnbwleu~ nepii^.i.nfiia.iMbie t^'ap.Mii/iN]

214 Cala T erm en spaniol dcscm nn d u n golf mic fo rm a t prin


Inccarca ravenelor sau vilor to reniale, d a r mai ales a
dolinelor. rm u rile d c subm crsie In lungul cro ra a b u n d
astfol dc golfuri sc num csc rm u ri cu cala. [cala. calanque
Cala cala ! ]
215 Calcar R oc a lctu it, n cea mai m a re p a rte , d in c a rb o n a t
do calciu. P ro p rie ta te a C. de a se dizolva n a p a caro con
ine CO 2 d e te rm in a p a riia u n o r form e de relief specific
(relief cars tic ). [calcaire jK a lkslein limeslane ujeecmii.iK]
216 Caldcir v. Caldcr
217 Calder C ra te r vulcanic d c m a ri d im en siu n i, m ai m u l t sau
m ai p u in circular, cu p e re ii a b ru p i, fo rm a t p rin proiec
ta re a n a e r a unei m a se i m p o r t a n te de ro c in tim p u j
exploziilor (C . de exp lozie) s a u p rin p r b u ir e a p rii
su perioare a conului v u lc a n ic (C . de p r b u ire ).
t n a c e s t d in u r m caz. fe n o m e n u l sc p ro d u c e d a t o r i t
form rii u n u i gol in in te rio ru l v u lc a n u lu i p rin e lim in a re a
lavelo r In tim p u l e r u p iilo r s a u p rin r c i r e a i c o n t r a c ta r e a
acestora. n unele c azu ri m a i ra r e . C. sc fo rm e a z p r i n e r o
ziune (C . de eroziun e) i a n u m e , p a r t e a s u p e r io a r a u n u i
b a rra n c o s p t r u n d e p r i n e ro z iu n e r e g r e s i v i n in t e r i o r u l
cra tc ru lu i pe c a re l d r e n e a z i l l rg e te , m r in d u - i c o n si
d erab il d ia m e tru l. S in. caldcir. [caldeira C aldera, R iesenkraicr caldera Ko.ibdepa]
2IS C alder dc ero ziu n e v. C a ld e r i [co /d fira < l o 3 to n
h a ld e r a e r o s io n c a ld e r a }po3U0HHa.H

K a .ib d ep a ]

219 C a}deri de explozie v. C alder [caldeira d 'e x p lo s io n E xplc~


sio n ska ld e ra explosion caldera Ka.tbdepa ejpbit]
220 C alder de p r b u ire v. C a ld e r [caldera d 'e ffo n d re m e n t
EinbTU chskalderacollapse caldera npoea.tbHa.i Ka.tx)fpa]
221 C aldere m b u c a te O se rie d e c a ld e r e c irc u m s c ris c . [ c o U /t r a
emboiUe eingeschachlelle K a fd era nested calderas .loMcennue
Ka.ibdepbi]

222 C a in ti glaciar M as e n o rm dc gh ea carc acoper ca o


s a lte a uncic regiuiii d e u scat d in zonele polare. Cea mai
m n rc C.g. a c tu a l este situ a t n regiunea a n ta rc tic unde
aco p er o s u p r a ia ( de 13 000 000 Utn^. ii regiunea arctic
c c a m ai m arc C-g. sc afl n G ro enlan da i acoper o s u p ra
fa de 1726000km *. n tim p u lg la c ia iilu r pleistocene, C.g,
au acopcrit ju m ta te a nordic a conlin en tclo r ILuropa, Asia
i A m erica dc Nord. n u rm a retragerii c ro ra a rm as un
relief specific. Sin .g hcla t regional (coiitiiiciital). :t:!j}tdsis. [caloltc glaciairclEiskaloilrlicc cap, sheet j.iednuKoacn Kii.umia]
223 Canal F o rm a n tro p ic d c relief n e g a tiv !ngust.'< i In
c o n stru it in scopuri hidrotehnice: irigaii, asanri, a l i i
ri cu ap, centrale hidroelectrice etc. \chcnal Ka.
channel Kaiia.i]
224 Canal lateral Canal s p a t pe v ersant, in lungul vii, de
c tre a p a carc curge pe flancul u nu i g h e a r d e v a le . [ / la
teral channel, m arginal ~ iMOpeuHa.ibfibi Koua.]
225 Canal dc m aree Canal m odelat n grindurile litorale sub
aciu n ca marcelor, [clicnal de mare j Cezcitenrinne Udai
channcl,
in lclnpu.meo-ojn.meHo Kaiia.i]
226 Canal de scurgcrc P a rte co m p onent a un ui organism to
renial. Arc form a unu i jgheab ngust i adine, prin care se
scurge, in tr-u n uvoi unic, a p a co lectat n b azinu l de
rccepie al torentului, [canal d 'coulementA bjhifikanal.
Abla-afkanal, A bztigskanal ~ Kaiia.i cmoKa]
227 Canal dc valuri Canal carc traverseaz un b an c d c nisi|i
sau este s itu a t n tre d o u bancuri de nisip i p rin c a re se
scurg apele rezultate din spargerea valurilor. [ / swash
channcl, ~ way ao.iiweo Kaiia.i]
228 Canion T erm en de origine spaniol, descm nnd o vale
adnc i ngust, cu versanii foarte p u te rn ic nclinai,
dc obicei verticali sau n trep te. C, se formeaz n regiunile
alctu ite din roci dure i cu s tru c tu r ta b u la r . C. se
Intlnesc, d e asemenea, n regiunile co nstituite din loess
bau depozite loessoide. [cailon Cailon, Canyon can,
canyon Kaiiboii]
229 Canion subm arin Vale su b m arin care secioneaz elful
i taluzul continental, avind adesea aspect dc canion.
[carm sous-marin submariner Canyon submarine canyon
noaoim xaiibon]
230 Cap l'roein inen co n tin e n ta l ; poriune de uscat care !naiiitcazin m are [capKapcape, hrad, headland, p o in tmmc]

31
231 Capacitatea riutui C a n tita te a to ta l de material ce poate fi
tra n sp o rta t de uii riu n u n ita te a d e tim p. [capacitI I
stream capacity ~ ]
232 Captare prin alipire v. Captare lateral
233 Captare prin deversare F o rm specifici de ca p ta re in cadrul
creia apele unui lac sn t c a p ta tc d e un ru carc il interc e p te a z i n tr-un p u n c t oarecare, provocind d eb ordarea
spo ntan a apelor acestuia p rin p u nctul rcspectiv. C d .
S C poate produce fio p rin ridicarea nivelului apei din lac
fie prin strp u n g erea cum penei d e a p i d a to r it eroziunii
regresive sau laterale a un ui riu vecin. C.d. este o cap tare
p asiv i, [capture p a r dversement / spontaneous capture / ]
234 Captare f lu v ia li Proces do d e tu rn a re n a tu ra l a cursului
unui riu ctre un riu vecin, [captureA nzapfung, A blenkung,
Flupanzapfungriver
capture, '^ p i r a c y , stream capture,
~ robbHg,behcadpeHHO nepexeam]
235 Captare frontal C aptare fluvial in cadrul crcia rlul carc
efectueaz c a p ta re a nainteaz, p rin eroziune re g re siv i,
din p a rte a opus rului carc este c a p ta t. Cele d o u rluri
sn t dispuse cap la cap". Sin. captare p r in nclecare.
236 Captare im in e n i C ap tare c a rc este p e p u n c tu l d c a sc
realiza, (ex. ca p ta re a iretului la B ucecea d e c tre un
afiuent al Sitnei).
237 Captare prin ncilc care v. Captare frontal
238 Captare la teral C ap tare fluvial n c a d ru l c re ia ritil c a p
ta to r p i t n i n d e a p ro x im a tiv perp en d icu lar p c d ire c ia rlului
c ap tat, interccptndu-1 n tr-u n p u n c t o arecarc d e p c traseu .
O form spucial d e C !. este caplarca p rin alipire, [capture
laliralc scitigc A n za p /u n g planation stream p ir a c y ]
239 Captare sub teran C a p ta re a unu i riu d e s u p r a f a d c c tre
un riu sub teran , [drivation souterraine unlerirdische ,4 n :a p / u n g subterranean stream p ir a c y nodse.UHbiii nepexeam p e m ]
240 Carier F o rm d e relief a n tro p ic c re a t p rin e x p lo a ta re a
la zi a diferitelor s u b s ta n e m inerale utile, [carrire
Karriere quarry Kapbep]
2-41 Carst T o ta l it a te a proceselor d e dizolvare a rocilor solubile
(in special calcare) d c c tre apele carc curg la s u p r a f a sau
n interiorul lor, cit i a form elor d e relief c re a te p rin a ltfe l
d e procese la s u p r a fa sau Sn adncim e. T erm en u l p r o
vine lie la regiunea K a rs t din Iugoslavia. [ka>st K arstI
carst. karst Kapan]

242 Carst acopcrii Relief carstic format sub o cuvertur dc


roci insolubile i permeabile, [karst couvert bcdccktey Harsl
covcred karst noKpbiinbii Kapcni]
243 Carst nud Carst libcr. dcscoperit.
nakcd karstoiiaMceniiN Kopcm,

nunacktcr Karst

244 Carst orientat Carst in cadrul cruia orientarea diversckir


forme i formaiuni este determinat dc direcia fisurilor,
planurilor de stratificaie. liniilor de dizlocaic ctc.. carc
impun de Ia nccpiit anumite trasee apei dc ploaie sau cclci
rezultate din topirea zApezii. \karst diriggerichteter Karst /
directed karst iianpae.ieiiiibiii Kapcm, opueiirtiupoeaHHbifi
245 Carst de profunzime v. Endocar>!
246 Carst superficial v. Exocarst
247 Carstificare Proces complex de dizolvai a rocilor solubile
(n special calcare), de transport (in soluie sau mecanic)
i depunere sau precipitare a produselor de ctre apele
de circulaie superficial sau subteran. La acestea sc mai
adaug i alte procese geomoriologicc (surpri, prbuiri).
C. determin apariia reliefului carstic, [karstification Vcrkarstung, Karstbildungkarstification Kapcmu(fiuKaiun[
248 Carstologie Ramur a tiinei carc sc ocup cu studiul
complex al carstului. [karstologie Karstologie karstology /
KcpanoAoeuji, hapcm ooedem e]

249 Cartare geomiSfologic Reprezentarea pe h a rt a formelor


de relief i a proceselor geomorfologice dup observaiile
directe din teren, [lev gotnorphologique geomorphologischc
Karlierunggcomorphological tnapping eeoMop0 OjO2 UUCCKoc
Kapmupoeame]
250 Cartografie geomorfologic [Ramur a cartografici carc sc
ocup cu reprezentarea reliefului pe hri, [cartographie
gomorphologique geontoyphologische Kartierung geomorphological mapping eeoMop^oMeuuecKaji Kapmospa^uft]
251 Cartografiere geomorfologic ntocmirea hrilor geomor
fologice pe baza observaiilor directe clin teren i a datelor
prelucrate dup hri topografice, aerofotogramc i alte
surse. Rezultatul final al C.g. este harta geomorfologic.
[ I ~ Igeomorpkological mappingeeoMop{fioAoauHecKoe napmo epa^upoeanu]
252 Cascad Cdere vertical dc ap ce se produce n punctul
unde albia unui ru prezint o denivelare brusc. Prin an a
logie, deplasarea vertical a gheii care provine dintr-un
ghear suspendat este denum ita C. de ghea, iar curgerea

pe un plan vertical sau puternic nclinat a lavei (de obicej


prin debordarea acesteia dup umplerea craterului) este
deaumit C. de la v . Sin. s rito a re , [cascade, chute d 'eauj
W a s s e r fa ll w a te r fa ll, J a ll, ch u te , cascade eodonad]

253 Cascad de ghea v. Cascad [cascade de ace Eis/all I


ice cascade!Aedonad]
254 Cascad de lav v. Cascad [cascade de lave Lava/alt ~ j
jiaeotiad]

255 Catacomb Galerie subteran n form de culoar lung i


ngust, format pc cale natural sau artificial, [cata
combe Katakombe catacomb KamaKOMa]
256 Cataracte Succcsiune de praguri care apar transversal n
albia unui ru datorit schimbrilor de facies, cu trecere de
la o zon de roci dure la o alt zon cu roci friabile, n
sectoarele de vale cu C. viteza apei crete, dnd natere
la repcziuri sau succesiuni de mici cascade. Uneori no
iunea de C. este folosit n sensul de cascad de mari pro
porii, cu debitul deosebit de mare i nlime considerabil,
adesea cznd n trepte. Sin, gherdap. [cataracte Katarakte j
calaract KamapaKiubi]
257 Catastrofism Teorie idealist emis n 1812 de ctre paleonto
logul francez Georges Cuvier, conform creia n evoluia
Pmntului s-au produs, periodic, unele evenimente catas
trofale, brute i violente, care au modificat radical peisajul.
Ulterior ea a fost nlocuit cu teoria evoluionist, [caiastropkism Katastrophentheorie catastropkism Kanwcmpo^ui.Ml
258 Caten L an de m uni cutai.
259 Cavern v. P eteri [caverne Hhle, Hhlung cave, caver!
Katiepiui]
260 Cp-zane Marmite de mari dimensiuni din Defileul Dunrii.
261 Cdere de pietre Cderea liber a fragmentelor de roc de
diverse dimensiuni, care se desprind dintr-o corni, de pe
un versant vertical sau dintr-o surplomb, [chute de pierres, pluie de pierres Felssturz, Sffinscijiag/Jfbris fall, /aiiing-stones. rockfall KaMHenad]
262 Cldare glaciar v. Circ glaciar
263 Cpn de zahr F orm simpl de relief, cu aspect conic
rezultat din modelarea specific a rocilor granitice tu
condiii dc clim tropical, cu a lte rn a n vie anotimpuri
umede i uscate.
de sucre \ZucherhiU sugar loaj !cxL\apHU.f
iOAotsa]

C RRI D E

V IT E

34

264 Crri dc vile Microrclief in io r m i d c tre p te mici, la te dc


citeva zeci dc ccntinietri. inodciate pe v ersanii pc care
circul /recvcnt turm ele de animale, [senliers de vaches,
pieds de
senliers de moutons Schafstiege pasture tracks.
^ w a l k s . sfieep-fracks/ ]
265 Ceatal v. Bifurcare

fluviatil

266 Cenu vuicanlc Produs d e extruziune co n stitu it d in p ar.


ticule pelitice i psam itice, caracteristic p e n t r u erupiile
de lave acide. C.v. se d epu ne n zona d e eru pie, d a r p oate
ajunge i Ia m ari d is ta n e prin tr a n s p o rt eolian sau rem aniere
fluviatil. Prin cim entarea C.v. iau n asture tufurile vul
canice. [cendre vo ka n iq u evnlkanische Asclii
!caic asiij
ey.v.'aiiu'iecKuii neiie.i]
267 Cerc <Ie pieire A cum ulri circulare de blocuri coluroase
caracteristice regiunilor periglaciare, lu n d n a te re p rin
sortare, n u rm a dezgheului sezonier al s t r a t u lu i d e la
su p ra fa a merzlotei. Sin. in e l de pietre, \cercle de pierres
Steinringboden, Steinringstove ring, ~ circle, sorted
Ka.\ieiiHoe Ko.ibi/o, ueiiei/]
26 8Chei Sector de vale n g u s t i a d n c, cu pereii verticali
sau aproape verticali, s p a t n roci du re. Cele m a i frec
vente a p a r n regiunile cu roci calcaroase. [gorge K la m m
Schluchi, Tobei gorge jyufejiue]
269 Ciclu arid v. Ciclu eoltan
270 Ciclu carstic T o ta t a li ta t e a procesclor geom orfologice i a
form elor d e relief p rin c a re tr e c e o re g iu n e c a rs tic , d e
Ia a p a riia p rim elo r lap iczu ri i m ic i a v e n u r i p n Ia d is p a
r iia u ltim ilor m a rto r i ca rs tic i (hu m u ri) i c o n s u m a re a
m asei calcaroase. [cycle karstique K a rstzy k lu s karst cycle
Kapcmoeuii
271 Ciclu de denudaie v. Ciclu de eroziun e
272 Ciclu deertic v. Ciclu eolian
273 Ciclu eolian T o ta l it a te a p ro ceselo r

geom o rfologice i a

fo rm e lo r d e relief ce se su cced n t i m p n t r - o r e g i u n e c a re
evolueaz s u b u n c lim a t d e e rtic , c u t e n d i n a g e n e r a l de
n iv e la re a su p ra fe e i te re s tre s u b a c i u n e a d o m i n a n i i a
v n tu lu i Sin. ciclu arid, ciclu deertic. [cycle a rid e arider
Z y k l u s arid cycle 30/toiibiii i/ ukjI, o p u d ii b ii in y c m b iw i b ii i
274 Ciclu de e ro z iu n e C ateg o rie R com orfologic i n t r o d u s d e
geog raful a m e r ic a n W , M. D a v is n 1909, p rin c a r e sc n e
lege t o t a l i t a t e a p ro c e s e lo r g eo m orfologice i a fo r m e lo r de
relief ce se succcii n ti m p , n l r - o r e g iu n e c a r e e v o lu e a z

d c la u n s t a d i u d c m a r c f r a g m e n t a r e a reliefu lu i (de obicei,


re g iu n i m o n t a n e ) l a u n s t a d i u d e s l a b i fr a g m e n t a r e a relie
fului, c u f o r m e e s t o m p a t e . R e z u l t a t u l fin a l al un u i C.e,
e ste p en ep letia . C o n f o r m

t e o r ie i lu i W .M . D a v is

asup ra

C e., a c e s t e p r o c e s e s e p r o d u c n c o n d i ii d e c a lm tectonic,
n c a d r u l fi e c r u i C.e. s e p o t d i s t i n g e t r e i s t a d i i d e evoluie:
s t a d iu l d e t i n e r e e , s t a d i u l d e m a t u r i t a t e i
b t r ln e e , a c e s t a d i n
p e n e p le n a . S i n
g eo m orfohg ic,

c ic lu

s ta d iu l

de

u r m c o n fu n d n d u - s e , n final, cu
de

d e n u d a ie ,

ciclu geografic, ciclu

c ic lu m o rfo lo g ic, [cycle d ' r o s i w , ge'ogra-

p hique IE r o s io n s z y k ltts . A b tr a g u n g s z y k lu s cycle o f erosion. -o f d eiiu d a lio n ji/uK/i opoiuii]


275 Ciclu g e o g r a f ic

v.

C iclu

d e e ro z iu n e

276 Ciclu g e o m o r f o l o g ic v . C iclu d e e ro z iu n e


277 Ciclu

g l a c i a r E v o l u i a re l ie f u lu i , c o n f o r m te o rie i ciclului

d e e ro z iu n e , p r i n a c i u n e a g,hQaxi\ot.

glacial cycle I

^..9lfUaJlbHb^ IfUKA, AedHUKOSbl


278 Ciclu m a r i n S u c c e s i u n e d e p r o c e s e geo m o rfo lo g ice i forme
d e re lie f p r i n c a r e t r e c e z o n a l i t o r a l , n c o n d iiile m e n in e rii
a c e lu ia i n i v e l m a r i n , p n l a r e a l i z a r e a p ro filu lu i d e e c h i
lib ru a l r m u l u i , [cycle littoral,

m a r in m ariner Z y k l u s j

m a rin e cycle, shore MopcKou tfUKj]


279 Ciclu m o r f o lo g ic v . C ic lu d e e r o z i u n e
280 Ciclu n o r m a l d c e r o z i u n e C iclu d e e ro z iu n e ca re se d esf
oar s u b
e x o re ic .

a c iu n e a
[cycle

ap elo r d e

d ' r o s io n

k lu s n o rm a l c ycle o f

su p ra fa

n t r - o regiune

n o rm a le jn o rm a le r

e ro sio n ,

flu v ia l

E ro sio n siy -

geom orphic

cycle

n o p M a .ib iib i ifUK.i, eo dH O O poiu oH H b t

281 C in e rit R o c

v u l c a n i c p ir o c l a s t i c ,

c im e n ta t ,

fo rm ai

d i n m a t e r i a l f i n ( p s a m i t i c i p e litic ) p r o v e n i t d in p u lv e ri
z a r e a i c o n s o l i d a r e a l a v e l o r n t i m p u l e r u p ii lo r violente
(ex p lo z iv e ) i c a r e s e d e p u n s u b f o r m d e s t r a t e m a i a p ro a p e
s a u m a i d e p a r t e d e lo c u l e r u p i e i . n fu n c ie d e m rim e a
g r a n u l e lo r , f o r a e x p lo z ie i i v i t e z a c u r e n il o r atm osferici.
[ c in r ite A s c h e n tu ff c in e r ite ,

tuff^uH epum ,

ay.tKOHU-

'tecKutt
282 Circ d e a l u n e c a r e v . A m f i t e a t r u de a lu n e c a re
283 C irc g l a c i a r D e p r e s i u n e c i r c u l a r f o r m a t p r i n eroziu nea
g h e a rilo r

m o n tan i

v e rsa n ii ace sto ra .


p e r e i s l n c o i

la
C.g.

o b ria
e ste

v i lo r

str ju it

g ia c ia n ; sa u
d in

tre i

pe

p r i de

a b r u p i , a d e s e a v e r t ic a l i i n c h is p a ria l

s p r e a v a l (in d i r e c i a e v a c u r i i g h e ii d in circ) d e u n pra^.

relativ scund, num it tdvor, n regiunile m o ntane nalte,


cu gUciaie pulcrnic, la obiria vilor principale se forinc.-U! complexe dc C.g. separate in tre ele prin crcstc
secundare mici. Sin. cd/darf glaciar. ka>'. [cin/iif glaciane j
K ar glacial cirquf iiupK, a'/iJ
2S4 Ciuperc eoliani v. Bab
285 Cmp Porfiuno dc teren neted, lim itat Ia su p rafafa unui
spaiu inter/luvial din regiunile de cmpie. [champ Fetd
field n.iaKop]
286 Cmp de blocuri Suprafa ntinsJ, rcl.itiv plan, acoperit
cu blocuri coluroase rezultate in ur
;
lor criogene.
Sin, mare de pietre, haos de pietre. Iclut::' .cs Felsentntrr, Blockmeer. Blockpackung block //-' ^.block
waslf, fehenmeer KOMeHHoe MOpe]
287 Cmp de dune S u p rafa dc teren slab fra g m e n ta t , aco
perit cu dune dc diverse tipuri. Sin. erg. ku m . [champ de
dunes, erg Dnett/eid, E rg dune field , ergjypg, Ky.u]
288 Cmp de fim Zon de la obria ghearilor u n d e a re loc
acumularea firnului. Sin, ba:in de fir n . [n vIF irtifeldfirn
field,

basin j^upiioeoe no.ie]

289 Cmp de lapiezuri S u p rafa calcaroas d e g a ja t pe caro


s-a format o reea d eas de lapiezuri. Sin. lapiaz. [champ
de lapis Karretifeid karren fie ld nappoeoe noAe]
290 Cimp de lav S u p ra f a a n e te d d e te ren , d e mici d im e n
siuni, acoperit cu lav [champ de lavr Lavafeld lava fie ld
.tano6oe no.ie]
291 Cfmpie Categorie de m acrorelief c a ra c te riz a t , n general,
prin nlime mic i su p r a fa re la tiv p la n . C. se s u p r a
pun vechilor scuturi co n tin en tale rigide, c u slab e d e fo rm ri
tectonice, prin opoziie cu regiunile m o n ta n e ca re c o re s p u n d
zonelor d e gcosinclinal, cu m o b ilita te te c to n ic a c c e n t u a t ,
ceea ce explic relieful a c c id e n ta t al a c esto ra, C. se d ife
reniaz i se clasific d u p c ite v a c rite rii d e b a z . D u p ii
genez se deosebesc; C. i e acum ulare, C. sculpturale
C,

d u p p o z i i a a it it u d in a l ; C. abisale, C. joase,

C. nalte I d u p fo rm a g eneral a s u p ra fe e i:

C. orizon-

iaU, C. nclinate (m onoclinale), C. concave i C. convexe,


ia r d u p m odul d c fra g m e n ta re ; C. plane (n eted e), C. tn
trepte (terasaie), C. colinare i C. deluroase [plaine jlibene
p h i n , plaine paeHUHa

29 2 C im p ic a b i s a l Z o i i i a p r o a p e p l a t s i t u a t p c f u n d u l a d i n e
al

m r i l o r s a u o c c a n e l o r . [ p la in e a b y s s a le T ie /s e e -Iib e n e

a b y s s a l p l a i n , d e e p - s e a laucca.tMuiM paauuna,
293 C im p ic de a b r a z i u n e S u p r a i a d e t e r e n n e t e d

mo<lt:lat.'i

p r i n e r o z i u n e m a r i n . C a, s c n tin < le in l u n g u l

rm u lu i

p e o 7- o n a c r c i l i m e e s t e d e t e r m i n a t d c n l i m e a v a l u
r i lo r , d e a m p l i t u d i n e a m a r e e l o r i d c .s t a b i l i t a t e a n iv e lu lu i
m rii

sau

u sc a tu lu i,

[ p la in e

p la i n o f m a r in e a b ra sio n .

d 'a b ra s io n A b ra sio n se b e n e

ero sio n , w a v e -c u t p l a i n f

attpaiuoiiHUM paeiiuiia]
29A C im p ie de a c u m u l a r e C im p ie f o r m a t p r i n p ro c e s e d e a c u
m u l a r e , n o p o z i i e c u

c m p ia s c u lp tu r a l (cim p ia d e ero

z iu n e sa u d e n u d a ie ),

n fu n c ie d e a g e n tu l c a re p ro d u c e

a c u m u l a r e a se d e o s e b e s c u r m t o a r e l e t i p u r i : C . a. e o lia n ,
C . a. g la c ia r (m o r e n a ic ) , C . a . v u lc a n ic , C . a. la c u str
( la c u s tr ) . C. a. f l u v i a l ( a l u v i a l ) i C . a. m a r in . C n d
a r e loc a c i u n c a c o m b i n a t a u n o r a d i n t r e a g e n i i d e m a i
s u s s e f o r m e a z c m p ii d e a c u m u l a r e c o m p l e x , d e e x e m p l u
C.

a. flu v io - m a r ili m

( d e lta ic ) ,

C.

a. flu v io - la c u s tr ,

C. a. flu v io -g la c ia r , C. a g la c io -m a r itim , i C . a. g la cio -la c u sir [ p la in e d 'a c c u m u la iio n A u fs c h tiu n g rsb e n e p la in o f


a c c u m u la tio n laKKyMy..HmusHa.< paeiiuiia]
295 C im pie d e a c u m u l a r e e o l i a n v . C im p ie d e a c u m u l a r e ^ p la in e
d 'a c c u m u la tio n

olienne olische

A u fs c h ltu n g s e b e n e p la in

o f eolation jyo.ioea.'i paeuim a]


296 C im pie d e a c u m u l a r e f l u v i a l v. C im p ie d e a c u m u l a r e [ p la in e
allu v ia le I f lu v ia tile E b e n e a llu v ia l p l a i n , f l a t , riv e r p la i n
a.i.wHua.ibna.'! puHimia]
29 1 C im p ie d e a c u m u l a r e f l u v i o - g l a c i a r i v. C im p ie

flu v io -g la

cia r
298 C im pie de a c u m u l a r e f l u v i o - l a c u s t r v. C im p ie d e a c u m u l a r e
29 9 C im pie d e a c u m u l a r e f l u v i o - m a r i t i m v. C im p ie

d e lta ic i

30 0 C im pie d e a c u m u l a r e g l a c i a r i v. C im p ie d e a c u m u l a r e
d 'a c c u m u la tio n g la c ia ire glaziale A u fsc h iU tu n g seb en e p la in o f
g la c ia l a c c u m u la tio n MHUKoaa.H .uop^HHOM pasHUMt]
301 C im p ie de a c u m u l a r e g l a c i o - l a c u s t r i v . C im p ie d e a c u m u l a r e
3 0 2 C im pie d e a c u m u l a r e g l a c i o - m a r i t i m i v. C im p ie
m u lare

de a c u

303 C im pie d c a c u m u l a r e l a c u s t r i v. C im pie d e a c u m u l a r e [ p l a in t


d 'a c c u m u la tio n la c u stre U m n is c k e A u fs c h iitlH n e s tb e n t ItUMttrin e p la in oii'pmt.'t aKny.%iy.tHnmtiHa.H /mmmumuj

304 Cimpic de acum ulare m arin v. Cimpie de acum ulare [plaine


m aritim e marine Aufschlliingsebene jcoaslal plain MopcKa.t
OKKyMV.i'imueHa.H paeiiuiia]
305 Cimpie de acum ulare vulcanic Cimpic fo rm at prin acnm ularea produselor rezu ltate din erupiile vulcanice(lave
consolidate, bombe, lapili i cenu vulcanic). A nu se
confunda cu cm pia d e lav, care este co nstituit, num ai
din pinze de lav consolidat (trappuri). Sin cim pie vul
canic [plaint 'accumulation : !canique vulkamsche A u fschltungsebenevocanic p ia n ''.. Kaiiuver'.:'t aKKyMy.iMmiiHHa.9 paemiH]
306 Cmpie aluvial v. Cimpic de acum ulare
alluviale Ebene alluvial plain, ~ Jtai. ivet ;

ahiviale
; mmto.tb-

HOft pasHUiia]
307 Cimpie coUnar v. Cimpie [ ~ yea.iucnia.i paeuuiia]
308 Cimpie concav v. Cimpie [ eoeHymaji paenun]
309 Cimpie convexi v, Cmpie [ ~ lebinyK.ia.9 paeiiuna]
310 Cmpie deltaic Cimpie rezu ltat din zvlntarea n a tu ra l a
uneia sau mai m u lto r delte reu n ite n tre ele. A pariia C.d.
este legat dc- coborirea nivelului mrii sau d c ridicarea
epirogenetic a uscatului. Sin. cimpie fluvio-m aritim
Iplaine deltaqueDella-Ebenejdella p la in j de.ibinoBO.i paeuuiia]
311 Cimpie deluroas, v. Cimpie [{ xo.iMUcma.'t pcHiiuna]
312 Cimpie de denudaie v. Cimpie sculptural [p n p la in eDemidations/lcke peneplain detiydai/uoiiiia.<i pamiuna]
313 Cimpie de eroziune v. Cmpie sculptural [plaine d 'ro sio n
Abiragungsebfneplain o f rosionjpoJUOHiia.s paemm]
3M Cimpie de eroziune glaciar v. Cimpie sculptural
315 Cimpie fluvio-glaciar Cmpie form at la periferia calotelor
glaciare sub aciunea apelor de topire care circul p e sub
masa de g hea sau la periferia acesteia, a n trc n in d o p a r t e
din depozitele morenaice c a i unele m a teriale re z u lta te
din eroziunea fluviatil propriu-zis, p e n tru a le depune
su b forma u no r imense conuri de dejecie m u lt ap latisate.
Sin. (z)sandre [plaine alluviale pro-glaciaire gla:iofluvialile
Ebene, fluvioglaziale Ebene, Sandr-Ebene glacio/luviatile
plain, frontal
, outwash ~ , oiitwash apron (fi.iioeuoe/i.il/u'
a.ibnaH paaiwiia, laadpoeaji ~ ]
316 Cimpie glaciar S u p rafa ntins dc teren, cu fragm entare
redus, form at prin aciunea com b inat a proceselor de

e x a ra ie

a c u m u la re

g l a c i a r , [ p l a in e g la c ia ir e glaziaJe-

E b e n e g la cia l f>lain J.ieuuK osa.t paeiiuiia]


3 1 7 C im p ie n a l t

C im p ie s i t u a t

p e fundul

un ei d e p re siu n i

n a lte , cu f r a g m e n ta r e s l a b i. S p re d e o se b ire d e p la to u rile


n a lte ,

care

d o m in ,

re g iu n ile

n c o n ju r to a re .

C .

e ste

d o m i n a t d e l a n u r i m o n t a n e p e r i f e r i c e , [ h a u te p l a i n e H ocheb e n e h ig h p l a i n sbtcoKa.9 paenuiia]


3 1 8 C ra p e n c l i n a t v . C m p ie

[ ~ iiaK.ioiiua.t p o en u n a ]

3 1 9 C m p ie j o a s C m p i e s i t u a t la m i c a l t i t u d i n e d e a s u p r a
n iv e lu lu i m r i i . n g e n e r a l C .j. a u s u b 2 0 0 m a l t i t u d i n e ,
d a r p o t d e p i u n e o r i a c e a s t l i m i t , [basse p l a i n e T ie fe ^
b e n e lo w p l a i n nu3M eiiocm b, utnM einia.'t pamiuiia]
3 2 0 C m p ie l a c u s t r v . C m p ie d e a c u m u l a r e
321 C im p ie de l a v C m p ie c o n s t i t u i t d i n p n z e d e l a v e

b azice

c a r e a u v i t e z m a r e d e c u r g e r e i a c o p r m a r i s u p r a f e e .
[p la in e de lave L a va eb en e lava p l a i n ~ ]
32 2 C im p ie l i t o r a l

C m p ie

fo rm a t

d e-a

lu n g u l

rm u rilo r,

n g e n e r a t p r i n p r o c e s e d e a c u m u l a r e f l u v i a t i l i m a r i n ,
d a r i c u p a r t i c i p a r e a a b r a z i u n i i . A n u s e c o n f u n d a c u c m p i a
d e elf. [ p la in e
p la i n , s tr a n d

( d 'a c c u m u la tio n ) litto ra le S tra n d e b e n e beach


6epeosa.<i paeituna]

323 C im p ie m a r i t i m v . C im p ie d e e l f
324 C m p ie m o n o c lin a l v.

HaK.towta.'ipaaituiia]

32 5 C m p ie m o n o g e n e i i c C m p ie l a f o r m a r e a c r e i a p a r t i c i p
u n s i n g u r p r o c e s g e o m o rfo lo g ic (e r o z iu n e , a c u m u l a r e ) s a u
u n s i n g u r a g e n t m o r f o g e n e t ic ( r u r i , g h e a r i ,

vnt

etc .)-

[ / / M ono cennas paenuii]


326 C m p ie m o r e n a ic v . C m p ie d e a c u m u l a r e
32 7 C m pie n e te d v . C m p ie [ F la c /ie b e n e poenu.i

HuiMe-

IlOCItlb]
32S C im pie de n iv e l de b a z C m p ia j o a s

( a l u v i a l d up .^

K m m . d e M a r to n n e ) , a c re i a l t i t u d i n e n u m a i p o a t e c o lx irl
p r i n p ro c e s e d e d e n u d a i e . [ p la in e de n iv e a u de b a s e ~
base-lavel p la in . p a n p la i n , p a n p la n e '\
32 9 C m p ie o r i z o n ta l v . C m p ie
,'opu3oiima.ibnaM paanurta]

[ p la in e

h o r iz o n ta le

330 C im pie p i e m o n t a n C im p ie f o r m a t p r i n p ro c e s o c o m p l e x e
<lc a c u m u la r e i, n m o d leosebit, p r i n a lA tu R ire a i s u p r a
p u n e r e a c o n u r i l o r d e d e j e c i e c e s e e ta le a z ;; in z o n a do
t r a n z i i e d e la o r e g iu n e n a l t la o r e g i u n e jo a s . C a g e n e z ,
o rice C p e s te u n p ie m o n t d e a c u m u l a r e , d a r n u o ric e p ie -

mont de aciimiilarc este i o C p , dcoarece uncie piemonturi


fie actiniuJarc stnt insuficient dezvoltate p e n tru a forma
o C.p. [plaine de pim ont Berg/upebcne piedmont plain,
piedmont a l l u v i a l npedeopna.i paenuHu]
331 Cimpie

Flachlandj tn.iocKa.'i paemnui]

332 Cimpie poligenelic Cinpic forniatft n u rm a aciunii unor


procese goomurfologicc complexe, cu participarea a doi sati
mai mulfi ageni moriogeiirfici. [ / - / no.iuceHna.i p<inHuiia]
333 Cimpie primordiali Cimpie di' acum ulare sau de eroziune
care intr ntr-o fa z i r e s p o i i . i n t r - n nou f a z i de
evoluie, conform teoriei ciclice a Im W M l^avis [ //V ruirrtitnp//(>rimary peneplain neptiwii. I .
; /]
334 Cimpie ravinal Cinpic puteniic f r a ^ i ........ t priiitr-un
sistem complcx de vi primitive, adinei i nguste, create
prin aciunca eroziunii liniare asu pra unor roci friabile.
[plaine ravine serklflele Ebenc dissected plain, c u l ^ /
paccewima.i pasHuna]
335 Cimpie sculptural Cimpie fo rm at prin procese complexe
i ndelungate de nivelare a unei regiuni iniial puternic
fragmentat, chiar m untoas, cu particip area eroziunii
riurilor (C. de eroziune), gheii (C . dc erosiitnc glaciar),
valurilor (C. de abra:iune) i a proccselor g ravitaion ale
de versant. C.s. sc confund n cele d in u r m cu pcneplena.
Sin. cimpie de denudafie, cimpie de eroziune, [p i'n p la in e I
FasUbene,
Rumpfflche,
Deniidalioiis/lche peneplain /
cKy.mnypiia.'i pannuua,
enyaiiuouiiafi ]

ocimmo'iiia.'i - ,

npede.ibiia/i ,

336 Cmpie de soclu Cmpie de eroziune form at pc roci c r i s t a


line. vechi, de regul preciimbriene. [ loldlaiiil f
ifOKo.iMa.^ paamiiia]
337 Cimpie de tip strandfit Term en norvegian ca rc desem ne.iz
o cmpie litoral fo rm at prin ab ra z iu n e la p o a la unei
regiuni m ontane. E a este m o d e lat n roci d u r e cristaline
i apare uor v lu rit cu num eroase stnci mai proem in en te.
S u p rafaa sa se c o n tin u i su b nivelul m rii, d e a su p ra
cruia rnin cm crse o puzderie d e insulie [ -~ slrandfl tl-]
338 Cimpie stru c tu ra li Cmpie d e z v o lta t p e s u p r a f a a u n u i s t r a t
d c ro c i mai d u r , cu poziie orizo n tal sau slab n c lin a t
[surface structuralei / structural pla in, stratum
stripped
n-tavnuMai panuna]

3 3 9 .C lm p ic d c e l f l o r i i i n c d i n t r - o c i m p i c m a r i t i m n e t d ,
i o r n j a t i p r i n t r - u n p r o c e s d e s e d i m e n t a r e m a r i n i u n if o r m
i c x o n d a t c a u r m a r e a co lM ririi

n iv e lu lu i m r ii s a u a

r i d ic r ii z o n e i d c li t o r a l . C I m p i a P e r i c a s p i c e s t e o C.. A
n u SC c o n f u n d a c u c l m p i a litoral.1. S in . c m p ie m a r tlim d .
[p la in e c ti rc jK iisten cb e n cico a sla l p la i n m c .th ^ 7 a .i pan nuna .
34 0 C m p ie t e r a s a t v . C im p ie
341 C im p ie v u l c a n i c v. C m p ie d c a c u m u l a r e v u lc a n ic
3 1 2 C la s lo c a rs t p r o c c s c i f o r m e d e re lie f a s e m n t o a r e

c e lu r

c a r s t i c c , d e z v o l t a t e p e a r g i l , locss, d e p o z i t e lo e sso id c , roci


v u l c a n i c e { tu f u ri, a g l o m e r a t e ) , g re s ii i c o n g l o m e r a t e . n
g e n e r a l , C. i a n a t e r e p r i n s o l v i r e a s u b s t a n e l o r s o lu b ile
c a r e s c g s e s c d i s p e r s a t e In a c e s t e ro c i s u b f o r m d e l i a n t
s a u c a p e l ic u l e c e m b r a c f r a c i u n i l e c a r e a l c t u i e s c r o c a
r e s p e c ti v a . S in . s im ilic a r s t, p seu d o ca rsl, m a rn o ca rst. [ / /
K.tacnioKapcm]
3 4 3 C lisu r S e c t o r d c v a l e n g u s t in D e file u l D u n r i i
344 C o a st S e c t o r u l d c u s c a t d i n v e c i n t a t e a i m e d i a t a l i t o
r a l u lu i . T e r m e n u l e s t e u n e o r i fo lo sit i c u s e n s u l ilc c u e s t .
[clf K stc , G estade coasl no6epejKu\
34 5 C ocolo B u lg r e r o t u n d f o r m a t d i n ro c i a r g i lo a s e p c s u p r a
f a a c r u i a s - a u n c r u s t a t f r a g m e n t e d e a l t e ro c i. C. ia u
n a t e r e p r i n a c i u n e a t o r e n i l o r in t i m p u l v i i t u r i l o r i s n t
r o s to g o li i p n in z o n a c o n u l u i d e d e j e c i e , 'm o tte , g r u m e a u f
E rd b llen , K lu m p e n fclot, tn u d - b a llf
34 6 C o eficien t d e a p l a t i z a r e
34 7 C o eficien t d e

ro tu n jire

v.
v.

e.ih/a, Komyn]

In d ic e d c
In d ic c

de

a p l a ti z a r e
ro tu n jire

348 C o lin F o r m s p e c ific d c d e a l m a i s c u n d , l u n g i i n j u s t ,


c u v e r s a n i i In g e n e ra l p u t e r n i c n c lin a i, c u l m e a f u n d s l a b
o n d u l a t t n c l i n a t in s e n s u l d c c u r g e r e a r l u r i i o r c e u
n c a d r e a z , [colline H g el colline ya.i]
34 9 C o lra a ta rc l*rocc3 d e u m p l e r e a u n u i b a z i n o c e a n ic , m a r in ,
l a c u s t r u s a u a a lb ie i u n u i rtu p r i n s e d i m e n t a r e i. r e s p e c ti v ,
p r i n a l u v io n a r e , [colmatage, c o m b le m e n tfA u s / ilu n g c o im a tagfKo.ibMamaMc]
35U C o lo an c a r s t i c i M icro relicf endi>ciirstic r e z u l t a t d i n u n i r e a
u n e i s t a l a c t i t e c u o stu h ig m itA . C .c. a ro f o r m a a douA c u n u r i
u n i t e p r i n v ir fu l lor, c o n u l in fe rio r a v i n d b a m a i UrgA
f a d e cel su p e rio r, [colonme S u le coiurnm.
niiteKo.MHHa, cm o t ]

551 C oloanr p r i s n u t i c f M icrorclic c a r. ttc ris lic ) v i U n i a b n i p tiirilc o r m a l r d in Iw zaltc. locss ctc. C p

a p a r datoril.'l

prop rielA ii acosto r n)ci d c sc d c sfacc liipA p la n w ri vertra lo

F n iK incntc d in aco stc co lo an c sc acu m u Iea^A l.i h a z a

.il>ruptnlui i, In cazn l UnzaHclor. forinoazA


bliKiiri.

[p irrs.

haosuri dc

f> tnadfs P / f i l f r colonnades. p illa r s , p in -

Mtuh !npu.\iiiinu>4ecf:ui' ko lomhi]


.\52 CoU dc s tin c StncA asciititA
v c n t nttInilA |>c crcsU-lf

d e d iin c n s in n i rcdiisc. rccj i i m Ic

formcazA

adcsca

scrii n u m e ro ase (ex. C olii Mo r a t u h i i di n M u n ii BuccRi).


[ckiol Ffls^ahm I huk]
333 Coluviu a) IV p o z it d e m a te r i a l d c t r i t u
versanilor. p rin p a r t ic i p a r e a t u t u r o r ait>

^lt lu b a z a
'I f m o d e la re

3 a c e s to ra (splare, iroirc. p ro ccse R r a \ i t a i o n a l e e tc .).


P rin fo rm a re a C re z u l t u n m icrorclicf c a r e c o n t r ib u i e la
a te n u a re a nclinrii v e rs a n tu lu i i e s t o m p a r e a c o n ta c tu lu *
ac c stu ia cu esul vii s a u p o d u l u n ei te r a s e ; b) n t r - o a l t
accep iu ne. C. etc n u m a i acel d e p o z it d e la b a z a v e r s a n
ilor. ca re se fo rm e a z p rin a c u m u I a r c a m a te ria le lo r fine,
a n tre n a te d e p e v e r s a n t p rin p ro cese d c s p la r e s a u iroire.
Sin. dt>-J7it coluvxcU. [m a te ria u x ccU uviaux K a llu v iu m collu viu m KO.IKMU]
354 Combe T erm en d c o rig in e c e l t i c i a t r i b u i t u n e i d e p re s iu n i
alungite, deschis la u u c a p t , d e z v o l t a t !n a x u l u n u i a n t i
clinal d in regiunile c u t a t e In c u t e sim ple. F o r m c a ra c tcristic reliefului ju r a s ia n . [combe combe.

co o m b c ]

353 C o m peteni P a rtic u la rita te a u n u i a g e n t m u r fo g e n e tic (riu,


v n t, ghear), ca re se e x p rim p rin d ia m e t r u l celui m a i m a re
frag m en t d c ro c p e ca rc II p o a te t r a n s p o r t a a g e n tu l re s
pectiv [com pfnceK om pftenzcom pclcnce. co m pclency
KMnenuHnviocmi\
356 Con de alunccarc Microrclief fo r m a t la p a r t e a te rm in a l
a u n u i to r e n t d e noroi, p r i n a c u m u la r e a m a te ria lu lu i
a lunecat, s u b fo rm a u n u i e v a n ta i a s e m n to r cu co nul
d e dejecie al to renilo r. [ene de g lisse m e n l /Konyc
ono.im i]
357 Con de a v a l a n f i Microrclicf d c ac u m u la re fo r m a t p rin a g lo
m erarea zpezii i a fragm entelor d e ro c tr a n s p o r t a t e
d e la b a z a v ersantului, d e obicei la c a p t u l inferior al u n u i
culo ar d e avalan, s u b fo rm a u n u i co n sau a u n ei plinii
secionate- [cne d 'a vd a n ch tL a w in en keg fla va la n ch e e o n j
KOHyC AMUHbl]

4^
W

Con dc dejec|le Microrclicf d c a c u i n u U r c p rc z e n tlm ] o fu rm


miconicA. re z u lU tA in u r m a d e p iin c rii m a te r i a lu l u i a l u
v io n a r t r a n s p o r t a t d c u n t o r e n t s a u d e u n riu . in p n e t e l e
u n d e a c o s te a n r e g is tre a z o m ic o r a re t r a n a n t a p a n t e i
(esul u n ei a l te v&i. p o d d c t e r a s e tc .). C d. p o a t e ii a l c
t u i t d in f r a g m e n te d e roci c u d im e n s iu n i f o a r te v a r i a t e d e
la m a lt-riale p elitice, la b lo c u ri c u d i a m e t r u l d e p e s te ! m .
M.itc-rialul c o n s t i t u e n t a r e o d is p o z iie s p e c ific ; p a r t i
culele cele m ai g ro s ie re in v rfu l co n u lu i, i a r cele m a i fin e
In f r u n te a sa. C.d. e s te p a r t e c o m p o n e n t a to r e n t u l u i
(o rg a n ism u lu i to r e n i a l) . S in. agestru [cne de djection.
torrentielSckw em m hegcl. StreuH gskegel a llu via l cone, ^ J a n ,
cone o f dejection, dejection cone, debris
cone o f d e tri
tu s, d r y delta KOHyc biHOCa]

359 Con de dejee{ic su sp e n d a t C o n d e d e je c ie c a r e a fo s t s e c


i o n a t d e t o r e n t u l s a u rlu l c e l*a c r e a t , c a u r m a r e a c o b o rtrii
niv e lu lu i d e b a z al a c e s to r a , i a p a r e s u s p e n d a t f a d e
noul co n d c d c je c ie . A d e se a a c e s t t i p d e c o n a r e f r u n t e a
e r o d a t , c rc tn d u -s e a stfe l u n a b r u p t li n ia r s a u f e s t o n a t [ /
/ han g in g a llu v ia l f a n nodneuiemiuii Konyc SbiHoca]
360 Con de g h e iz e r C o n d c d im e n s iu n i m ici. a s e m n t o r u n u i
c o n v u lc a n ic , f o r m a t In p u n c t u l d e e r u p i e a g h e izerilo r.
p rin p r e c i p i t a r e a d iv e rs e lo r s u b s t a n e e x i s t e n t e In a p a
a c e s to ra . In s p e c ia l a sU ic e i. [ / / g e y se r cone, ~ m o u n d
KOHyc ^einepd]
361 Con de g ro h o ti F o r m d c relief c u a.spect d e e v a n t a i ,
c r e a t p r i n a c u m u l a r e a m a t e r i a l u l u i g ro s ie r i c o l u r o s l a
b a z a v e r s a n ilo r . n f a a jg h e a b u r il o r d e ro s to g o lire . D is p o
z i ia m a te r i a lu l u i d e t r i t i c d i n t r - u n C g. sc fa c e I n c e p ln d cu
fr a g m e n t e le cele m a i fine i s f lr in d c u celc m a i m a r i .
c a r e se o p re s c la p e r if e r ia c o n u lu i, [cne d ' boutis S c h u ltkegel, Schu tlf ch er talus con elK on yc o cu n u ]
362 Con d e la c rim i b a ta v ic e M icro relief d e a c u m u la r e , d c d i m e n
s iu n i m ic i, f o r m a t d i n p i c t u r i d e l a v c o n s o l i d a t c e se
<lepun n j u r u l p u n c t e l o r d c e r u p i e s i t u a t e d e - a

lu n g u l

lin iilor d e e fu z iu n e a v u lc a n il o r lin ia ri, [cne de ja illis s e


m e n t S p itzke g el spatter cone / ]
363 Con de la v C o n v u lc a n ic c o n s t i t u i t n u m a i d in l a v c o n so li
d a t . C.l. s e lo r m e a z , d c o b ic e i, in c a z u l e r u p i i l o r b a z ic e
i c a p t f o r m s p e c ific d e c o n - s c u t ( v u l c a n d e t i p Ha
w a iia n ). [cne
cone,

de

lave, vo lcan h a w a e n L avavulkam e lava

d o m e .ta s o tu KOHyc]

364 f o n p ro lu v ia l C on ti r ilcjc cic aU A Itiil d i n m a t e r i a l g ro sier,


c c a p a r e l a g u r a t o r e n i lo r hi p u n c t e l e u n d e a c e t i a d c b u i c a S Jn v a i c o p a u l a m a i m ic s a u la K 'ira ravcnel<r.
[c6f r o c k tu x - h k fg tl debris-cant. rock-cone litpo iioeua.ihH n
Konyc]
363 Con s c u t v. V u lra n lip h u w a lia n
3 6 6 f o n v u lc a n ic F orm ft d e relief d e iic u m u la re v u k a i c A cu
as|>cct d e con. [cne vofcanique,

cne d ' ru p tio n V u lh a n -

k f g f l oolcanic cone, to n o f tr u p iio n iiy.iKaiiuwcKu Koiiyc]


367 Con v u lcan ic advcD iiv C on v u K a n ic s e c u n d a r , d c d i m e n
siu n i m a i mici. c a r e a p a r e

ila iu i in ! - ' iiniii c o n v u lc a n ic

m a i v cch i d a t o r i t i e r u p ie i la v e lo r c a rc -< in f il tr e a z l a t e n i l
f a |3 d e cou l p rin c ip a l a l v u lc a n u lu i >
ItUcraJ. con vu lca n ic p a ra sila r. [c n t a J f - n i i
p a ra sitiscker
ra l

K egel,

parasi t i c ~

' v u lc a n ic
'a ra site

p a r a s ila r - K e g e lla d v fn h ,\

late~

InapajuniuuecKim Konyc]

368 Con v u lc a n ic m b u c a t C o n v u lc a n ic s e c u n d a r , f o r m a t cu
p riirju l u nei no i e r u p i i tn c r a t c r u l , d e m a r i d im e n s i u n i, al
u n u i a l t v u lc a n m a i v ech i, [cne c n ib o U l nesled cone I
WJurw/WM tiy.iKauuuecKuii Kimyr]
369 Con vulcanic la te r a l v. Con v u lc a n ic ad venU v
370 Con v u lcan ic p a r a z i t a r v. Con v u lc a n ic a d v c n t iv
371 C o n f lu t n i IV occsul d c I n llln ir e a

<loii c u rb u r i d u a p .l

sau a do i g h e a r i d e v a le . T e r m e n u l e s t e fo lo sit a d c s o a
p e n tru a d e s e m n a

loc u l u itd c sc p r o d u c e a c t p ro c e s .

A nt. d iflu en . [co n flu en ce K o n flu e n z . Z u s a t m n e n f lu f ico n


flu e n c e C.IILIHUe]
372 C o n fluen d i s c o r d a n t i C o n f lu e n in c a d r u l c r c i a v a l e a
rlu lu i a flu c n t e s te s u s p e n d a t f a d c v a l e a riu liii c o l e c to r .
C d. e s te c a r a c t e r i s ti c p e n t r u v i le g la c ia r e i sc re a liz c a /A ,
d e obicci. p rin c a s c a d e , [confluence

d is c o r d a n te u n g le ic h

soklige M iin d u n g discordant jo n c tio n jnecoc.jaeH oe c.tusHue]


37 3 C o n ^ l i f r a r i c v. G elifracie {co n g ilifra c tio n F T O S lsp rc n g u n g \
congelifraeiion KOHeemifipaKiful
374 C o ngeU turbaie v. C rio iu rb a ie [(urbaiion p r i g a c ia i r e ~
cong tliturba io n, fr o s t c k u r n i n g '\
373 C o D flo m crat R o c s e d i m e n t a r c a r e p r o v i n e d i n c im e n *
t a r e a n a t u r a l a p r u n d i u n l o r . [ ccn g h m e'ra t /
ra l conglomerate KoneJOMepam]
37 6 C oD slania Ini A tte rb e rg v. L im it d e lic h id ita te

K o n g lo m e -

377 Continent S u p r a f a i d e u s c a t dc m ari <Iimcn$iuni, dolimitat


to ta l sau a p ro a p e to ta l p rin Intinriori d e a p e oceanice sau
m arin e [ c o n l i n e n l K o t t l i n e t i l c o n t in e n t M am epuK ]
378 C onirapant P o riu n e d i n t r e vale sau v e r s a n t cu Inclinarc
invcrsA i a 4 de n clin are a Kencralil a vii, re sp cctiv v e rsa n
tu lu i. [ c o n t r e - p e n t e w i d e n i n n i g e C f / d l l e b a c k s lo p e , re v e rse
s lo p e lopim iH hiii yK .io/t]

379 C onv ergen i morfoloi'icA P a r tic u la r ita te a u n o r ag e n i Reom orfoloj'ici d iferii d c a crea form e dc relief asem niltoare.
S pre exem p lu , o micii d e p re s iu n e x)ate fi c r e a i fie prin
tasare, fie p rin d e ila ie sau p rin to p ire a u n u i n ucleu dc
Khoa s u b te ra n etc. [ c o n v e r g e n c e m o r p h o l o g i q u e m o r p h o lo g is c h c

K o n v e r g e n z m o r p h o l o g i c a l c o n v e r g e n c e K O H W p .'em iu t

ffiopM p e .ib fifia ]

380 Convergena teraselor T e n d in a d c In m n u n c h cre a t e r a


selor sp re u n a n u m it p u n c t d e jx; tra se u l vii. C t. sc d a to rcte ap a riie i m icrilor epiroKcneticc d ife re n ia le , [con
vergence des terrasses Terrassenhonvergen: convergence o j
terraces KOHeepceHUUfi meppacti]
381 Coprae v. M onticuli de alunccare
382 Coraziune A c iu n e a m e c a n ic i d c ro a d ere , d e lefuire a
rocilor p rin in term ediul p articu lelo r d e roci d u re , a n t r e n a t e
!n m icare d e v n t, a p i i g h ea . Cel m ai fre c v e n t C. se
refer la eroziunea e x e rc ita t de c tr e p artic u le le d e nisip
sp u lb e ra te d c v n t n regiunile aride, a d ic ta ero z iu n e a
eolian, [ c o r r a s io n , r o s io n tn c a n it ju e K o r r o s i o n c o r r a s io n I
KoppaJu.<i]

3S.'l Cordilleri T erm en dc origine spaniol, folosit in tr e c u t


pentru a desem na o b arier, u n la n m o n ta n sub m crs, c a re
separ fu n n i l i i d istin c te b a /in u l d c s e d im e n ta re al unui
gcosinclinal. Iu ]>rezent, uccst tcrnieii este f<jlosit p e n tru
lanurile de m u ni rid ic a te p o sterio r c u t i r i i i care. n linii
generale, intersecteaz oblic d ire c ia rn t r ilo r . n sens mai
larg. p rin C. se nelege un com plex d e la n u ri m o n ta n e cu
lungim e foarte m are. [ e o r d i l l i i r e j K o r d i l l e r e c o r d ille r a K opd u.ibepa]

384 Cordon litoral B a r m aritim ii sau flu vio-m aritim , p a r ia l


emersil. C.l. p o a te fi legat d e i r m . (C . I. s p r ijin ii) sau
nu (C . I. lil>er). Sin. perisip. [cordon litto ra lStrandw all,
Nehrung!nehrunglOept<'obi at]
385 Cordon litoral liber v. Cordon litoral [c o r d o n
S t r a n d w a l l o ffs h o r e b a r J ]

lib r e f r e ie t

386 Cordon litoral sprijinit v. Cordon litoral [cordon a p p u y /


angelchnle Nehrungheadland barKoca]
387 Coridor carstic Galerie subteran de origine carstic ce face
legtura ntre dou poriuni mai lar^i i niai nalte ale
unei peteri, [corridor karstique Korridor corridor, aisle I
KpcmObl Koppudop]
388 Cornel Martor de eroziune mai m ult sau mai p u in conic,
ce SC ridic deasupra unei suprafee de eroziune n eted sau
slab ondulat. Termen originar din Podiul Mehedini
introdus n gcomorfologie de Emni. ilo Martonne. [cornet/
Resthiigf. Restberg monadnock locnuiwii <
3S9 Comid Partea superioar, ieit n afar.'i, ; >
"c u t . a
unui versant sau a unui perete stncos. T t;
este
folosit adesea i pentru abruptul ce se iormeaz.'i
n de
desprindere a unei alunccri. R a r se ntmpl.\ i n s i c a la
partea superioar a acestor a b ru p tu ri s se formeze o cor
ni, aa nct. n acest caz, term enul este n tre b u in a t
incorect, [corniche, encorbellement berhang cornice Kopwn]
390 Corni de zpad Z pad viscolit i depus s u b form de
streain la p artea superioar a unui v e rs a n t ab ru p t, a
unor perei stncoi sau chiar p e acoperiul diverselor
construcii, [corniche de neige liVclile S7tow comice,
patch I
ClieOtCHUl'l KOpHU]
391 Coroziune n sens geomorfologic, p rin C. se nelege pro
cesul ele distrugere a rocilor su b aciun ea u n o r ageni
chimici. C. are rolul prim ordial n form area reliefului c a r
stic, Sin, erosiune chimic, [corrosion, e'rosion chimique Korrosioti corrosion KOppoJiM]
392 Corpul alunecrii Mas de m aterial deluvial i d e roci a n t r e
nate Sn micare pc versan t prin alunecarc. [masse de glis
sement. corps dll
Rutschmasse body o f the slide /ne.io
ono.ivi.i]
393 Co vulcanic Ia rtc co m p oncnt a a p a ra tu lu i vulcan ic;
canalul vertical s itu a t in axul conului vulcanic p rin ca re
iese lava la suprafa, [chemine, d ia ir m e Schlot. Schlolgang, Diatrem chimney, p ip e jjtcep.io ay.iKam]
394 Cot de captare Traseu caracteristic, cu sch im b a re a b ru s c a
direciei unei v i i complexe fo rm a t p rin c a p ta r e flu viatil.
O rientarea vii unui ru c a p t a t n u co n cord cu o rie n ta r e a
vii ruJui c a p ta to r {cu excepia ca p t rilo r frontale} i astfel,
d up efectuarea captrii, prin su d area vii riului c a p t a t la v a
lea celui captator, se form eaz C,c. [coude de c a p tu re / A m a pfun gsknie elbow o f capture no/iopom ncpexeania, u ie iiO '^ ]

393 Cra(r P arte coinponcnt a aparatului valcanic rcprcicntatA


prinlr-o depresiune, <lc rc^ulA circular, situ a t la p artea
superioar a conului vulcanic, [craireKraler crater Kpamep]
Crater adventiv C rater sccumlar format pc p artea laterala a
coiiului vulcanic, Sin. cra/c* paraiitar. [cralere advcniijAdvcnIivkraUr advenlive crater, lalfral crater napadumuuccKiiii
Kpamep}
397 Crater meteoritic Depresiune circular form at prin im pactul
meteoriilor cu scoara te restr, [cratre mtorique Meteorilekraler meteoric crater, mcleor ~ Memeopumoabifi Kpamep]
398 Crater parazitar v. Crater adventiv
399 Cratogen v. P la tfo rm i [cralou Kialoii,
continental n u d ei, kralogen Kpamoeeii]

l\ralogen etalon,

400 Crpturi Microrelief specific rocilor i solurilor carc sint


supuse unei im p o rta n te v ariaii a c o n in u tu lu i In ap .
altern an ei ngheului i dezgheului sa u tensiunilor lateraJe, care ndeprteaz, unul fa de altu l, pereii fisurilor,
n funcie <le agentul principal care d e te rm in a p a riia C-,
accstca p o t fi C. dc uscare. C. de inghef, C. de desprindere
(gravilafionale) , C. seismice, [fissures / R isse cracks mpeu/ h h n ]

401 C rpturi dc desprindere v. Crpturi


402 Crpturi de nghe v, Crpturi
403 Crpturi seismicc v. C rpturi
404 Crpturi de uscare v. Crpturi
405 Creast Culme n g u s t d e culin. d eal sau m u n te , f o r m a t
prin in tersecia v e rs a n ilo r relativ a b ru p i, [erele K a m m j
cresi, ridge peOeitb]
406 Creast alpin C reast m o n ta n n g u s t i d a n t e l a t (tn fo rm
d e la m d e fe r str u ), s t r j u i t d c v e r s a n i a b r u p i, m o d e
la i prin a c iu n e a de eroziu ne a g h e a rilo r m o n ta n i. Sin.
custurii, [arte, crte dcnteUc Zackengrat arete, comb'Hke
ridge, serraie

a.tbnuucKufi cpeCeitb]

407 C reast p r c lito r a l C r e a s t n i s i p o a s f o r m a t tn l u n g u l


r m u l u i p r i n a c i u n e a v a l u r i l o r c a r c se ro s to g o le s c , sc
s p a rg i s a p i u n a n c a re d e t a e a z C. p. d e r e s t u l u s
c a t u l u i . (crte p r-liio ra ejla rre. S a n d r iffllo n g s h o r e bar,
su b m a rin e ^npiw peM iibn't ap]
408 Creep P ro c e s d e v e r s a n t

c a re c o n s t n d e p la s a r e a l e n t

a p a rtic u le lo r ce alc tu ie sc d ep o zitele d e lu v iale. c t r e p a r t e a


inferio ar a a c e stu ia , p riu m ic ri im p e rc e p tib ile dirt?ct.

4H
In cadrul C. nu se constat o deplasare in mas a inalcrialului dc c u v e r t u r i dc pc versant, ci o micarc mai muU
sau mai pu(in independent a fiecrei particule tn parte,
o roaranjare a ncrstora, determ inat de ac(iuncn a liviTi
factori secundari ca : schinib.irca voliinuilui prin modificarea
c o n in utului In a p sau a Inghefului i dezgheului, tensio
nrile provocate le creterea rdcinilor, aciunea animalelor
etc. [crefp, creeping, rrplalion Gekriech. Bodenschub crrrf\
creeping, soil creep I
109 Crevas C rp tu r tn masa de ghea a ghearilor montani
sau de calot [crevasse Gletscher^l'ulli- nevaxsr .icihiiiKoaiM
mpeiuuna]
410 Criocarst v, Term ocarst [ryo ka rsi~

411 Crioplanaie v. Altiplanatic Icryoplanaliiiu i.


c rjopla n atio n / ]

luilioni

412 Criosfer nveli discontinuu al suprafeei terestre, situat


n zona de in terferen a atmosferei, hidrosferei i litosferei, caracterizat prin p rezen a gheii sau a posibilitilor
de formare a acesteia, [croysp/irc cryospliere lh'puoc(f>epa]
413 Crioiurbaie D e ra n ja m e n t al solului, al s tra ie lo r dc roci
mobile sau slab consolidate su b a c iu n ea ngheului. C
a p a r su b form d e c u te mici, involuii, b u zu n are etc. Sin.
congeliturbaie. [cryoturbation K ryoturbation cryoturbation,
congelilurbation, fro st churning Mepj.wmubie inrpmyp6aiiii"]
4 H Criptodepresune D ep resiu n e din interiorul continentelor
a l crei fund e ste s i tu a t .sub nivelul Oceanului Jlanetar
i este a c o p e rit cu a p p in la un nivel m ai rid ic a t decit
cei al m rilor. CuveteJe Jacurilor G ard a, L adoga. Baikal etc.
s n t ., d a r cele o c u p a te d e M area M o art sau M area Casp i c i n u s in t C., deo arece nivelul ap elo r ace sto ra este sub
nivelul g en eral al m rilor, [crypto dpression K ryptodepression cryptodepression Kpunmodenpeccu<i]
415 C riptolapiezuri v. Lapiezuri acoperite
416 Croet v. S g eat lito ra l re c u rb at
417 Crov M icrorelie d e fo rm a unei d e p re s iu n i circu lare sau uor
a lu n g ite fo r m a t p rin ta s a r e sufozional p e s u p r a f a a cm pijlo r c o n s t it u it e d in roci d e tritic e (de re g u l loess sa u d e p o
z ite loessoide). Sin. gvan [ / / /iJ.wdi/o, cnieniia.H

'

lanaduna]
418 C rust c a lc a ro a s v. C rust d e deert.
419 C ru sl dc d eert S t r a t d e p re c ip ita re fo r m a t Ia s u p r a f a a
tc T cnurilor c o n ^ titu ite d in roci d e trtic o m obile, tn co ndiii

d e d e e r t sau . m ai ra r, d e sc m id ccrt. D a t o r i U circu laiei


in ten se a s c e u d e n tc a a p e i s l n t a n t r e n a t e c t r c s u p r a f a a
d iv e rse s u b i U n e carc. a c u m u lin d u -s c p rin e v a p o r a r e a
apei. iorincaiA o c n i s t caracteristicA . DupA co m p o z iia
c ru s te i d e o se b im : C. eaU aroas. C. silicioas. C. eruginoasfl etc. {croiiU d f s n t i q u f l W u s U n k r u s U l d e s f r t crusi I nyciiibimuL'i Kopuo]
420 C rust f e r u g in o a s i v. C r u s t i Ae eerl [crote ferrugineuse]
E is fn k r u s ic l/erricrusiMce.ieiucma.'i KOpKo]
421 C rust s iiic io a s i v. C r u s t i de d eert [crote siliceuse K ieselhrusle silcrust KpeMiie3eMiia.i KopKa]
422 C u a te rn a r U lli m a p e rio a d g e o lo g ie i d in is to ria r m in *
tu tu i, c a rc a n c e p u t c u a p r o x i m a t iv i 000 000 ile a n i fn
u r m i c o n t i n u i t n zilele n o a s tre . D u p i u n ii geologi,
d u r a t a C. d e p e te l 000 000 d e an i. n c e p u t u l C. e ste
m a r c a t d c o r&circ b r u s c a clim ei i o re c r u d e s c e n a
g laciaiei, c a re a c u p rin s n o r d u t c o n tin e n te lo r E u ro p a ,
A m e ric a d e N o r d i A sia. G la c ia ia e s te c rite r iu l d e b a z
p e n t r u se p a ra re a , !n c a d ru l C., a d o u su b d iv ix iu n i: pleisto c e n (cu glaciaii) i holocen (f r glaciaii) S in. anlropogen.
[Q ualeniaire IQ uartr IQ uaierttary luemaepmuuHbi nepuod, aumponoceiioeMii ~ , aiimponocen]
423 C u e s ti F o r m d e relief specific p e n t r u regiunile c u s t r u c t u r
monocU nal, re p r e z e n ta t p r i n tr - u n a b r u p t ce r e te a z
c a p e te le d e s t r a t i ca re a p a r e o r i e n ta t in v e rs f a d e ncli
n a re a stra te lo r. F o rm a re a C. e ste c o n d i io n a t d e p re z e n a
u n ei a r t e r e h id rografice o rto c lin a le i a u n o r in te rc a la ii de
s t r a t e c o n s titu ite d in roci m ai d u r e f a dc a n s a m b lu l rocilor
c a rc alc tu ie sc re g iu n e a re s p e c tiv . T e r m e n d c origine
s p an io l, [cuesla Schichtslufc, L a n d s l u / f , Cuesla cuesla /
Kyicma]
424 Culme P a r t e a su p e rio a r , a lu n g it i re la tiv n g u s t , a unei
coline, d e a l sa u m u n te .
425 C uloar de a v a la n J g h e a b n g u s t s c h ia t In z o n a versanilo r a b r u p i ai m u n ilo r n a li, fo rm a t s u b a c iu n e a exerci
t a t d c c d e re a a v a la n e lo r d c z p a d . Sin. jgheab de
avalan, [couloir d'avalanche Law inengang, Law incnzug,
S lu n b a h n avalanche couloir, ^ Irack,
i c a r / ]
426 C u m p n a ap elo r L in ie ca re d e lim itea z bazinele hidrografice
a d o u rtu ri vecine. D e la a c e a s t linie, apele d e su p r a fa
se d irije a z In sen su ri opuse, [ligne de pattage (-des / a u x ) I
W asserscheide divide, watershed, wali r-pafli ng wi)opJt\f.t]

427 CurbA batim rtnci v. Izobald (coiifbf batkymtrijue jbatimefrische S u n 'e bathymeric curvt ICHiitiuMenipu'ietKa.H *-/>M.<)I
42S Curbi iiipsograric C urbi coiislniil.l Snlr-wu sistem <tc doii.a
coordoitatc, mi. roJtiKl altitu<linca i ailiiciiiipa reliefului,
jar alt; >iipraA(a P.lmliitului fn prucoiiU*. C.li, jjerinile
clclerminarea raportului dintre relieful pozitiv ^i cel nega
t i v al scoarci terestre, ca i ileterminarea procentului dei
nut de suprafee cuprinse ntre altitudini sau adtncimi date.
Sin, rwrM MipsomrJric. [courlu- hvf.<ngraphique hy^sographischf K utvehy[<sogra>hic curve .unco.'pa^uwKaft Kpu6a.i]
Curbi hipsomelrici v. Curbi hipsograf <.V '
mlriiiit hypso n itlrische K iiru e Ih yp no nu ti ,
Mempu'iecKat Kpueasl

hypso.'imco-

430 Curbi de nivel v. Izohlpsi [courbe de niveau jHhfnUnie,


Sivf<tu!inie conlour-line u3o<'unca]
431 Curgere de gloduri v. Aliuiecare curgitoare
432 Curgere de lav v. Torent de lav
433 Curgere de noroi v. Alunecare curgitoare
434 C rm ituri v. a
435 Custuri v. Creast alpin
436 Cut ndoitul^ a straielo r care alctuiesc scoara terestr,
Dup orma i raporturile d intre ele se deosebesc : C, simple,
C. solzi, C. diapire, C. incUcate, C. deversate etc. [/>///
ralle Ifold cK.aKa]
437 Cutremur de pm int Micare brtisc a scoarei terestre
datorit unui dezechilibru fizic produs in interiorul ei. cu
efecte im portante asup ra reliefului. C p p o t provoca a l u
necri de teren, prbuiri, crp turi, falii cu decrori
etc. Sin. seism, [tremblement de terre, sisme Erdbeben earthquake jeM-iemp-tceHue]
438 Cuvet Depresiune ocupat, In general, cu a p sau umplut,
cu sedimente posterioare apariiei sale ca form de relief
negativ i care sln t dispuse In s tra te uor nclinate c tre
centrul ei. [cuvette, bassin Becken cuvelle, basin leaitiia]
439 Cuvet de subspare Microdepresiune c re a t p rin subsparea efectuat d c gh eari pc fundul vilor glaciare sau
pe cimpiile de eroziune glaciar,
m enii-l~l-]

[cuvette de surcreuse'

D IC I O N A R C E O M O R F O L O C I C

5 |

d
440 D eal F o r m p o z i tiv

d c relief c u f n i l i m i d e o r d in u l a

c i tc v a s u t e d c m e tri, c a r a c t c r i z a t p rin tr * o m a s iv i ta t e
p r o n u n a t . D. re z u l t In u r m a o n o r p ro cese d e e ro z iu n e
(ex. d e a lu rile d in M oldova) s a u d e a c u m u la r e (ex. d e a l u
rile m o ren aice). [coteau, colline H g e l h illxo .lu ]
441 D ebit solid C a n t i t a t e a d e m a te r i a l solid t r a n s p o r t a t d c u n
c u rs d c a p a In u n i t a t e a d c t i m p ( k g / s ; t / a a ) In su sp e n sie ,
p rin tirirc p e fu n d u l albiei sa u p r i n s a l tu r i, [dbit solidr,
charge
SchutIfraehI, SchuU laslsolid disfharge. ^ lo a d I
inapdbi ciuok]
442 D ebleu M icro fo rm noR-ativ d e relief a n t r o p ic , s u b f o r m a
u n u i a n d c m a r i ilim en siu n i, n c c e s a r c o n s t r u i r i i c i l o r
d e c o m u n ic a ii (osele, ci fe r a te , can .ile n a v ig a b ile ). [d~
b l a i ~ / lebieMKa]
443 DccUvitate n c lin a r e a v e rs a n ilo r e x p r i m a t n g r a d e ; p a n t a
u n u i v e r s a n t, [dclivi, in c lin a iso n N e ig u n g decliuity
Kpyniujiia CK.tom]
444 D efileu S e c to r d e v ale n g u s t , n c a d r a t n t r e d o u sec
t o a r e m a i la rgi, [ d / il Schlucht. E n g p a , E -nglaldefile
meciiuNa]
445 D efileu de c a p ta re D efileu c r e a t n a m o n t e d c p u n c t u l d e
c a p ta re , p rin a d n c ire a v ii c n p t a t c n c o n c o r d a n c u no u l
nivel d e b az, m a i c o b o rt, al riu lu i c a p t a t o r , [ d fil de c a p
ture defile o f p ir a c y apei i m u a iiepexuama]
446 D eflaie A c iu n e a d e s p u lb e ra re , d c c t r e v n t , a m a t e r i a
lului c t r it ic fin. D . e s te u n u l d i n t r e p ro cesele g e o m o rfo
logice d e b a z p e n t r u m o d e la re a re lie fu lu i d in re g iu n ile
a rid e i scm iarid e, d a r e ste p r e z e n t i tn c e le la lte re g iu n i
ale globului. C ercetrile a u d o v e d it c la o v ite z d c n u m a i
5 m / s v in t u l e s te c a p a b il s a n t r e n e z e g r a n u l e d e n is ip c u
d ia m e tru l d e 0 .2 m m . [d flation, ablation o lie n n e D efla
tion, A usblasung, A b b la su n g , A bhebung. W indablalionde~
fla tio n e ^ Mifuji, bidyaanue]

DrAda|i Rein:cira gbtfrilt>r ie diverse tipuri, ca


urmare a modificirii condiiilor climatice generale; diborart unei suprafee acoperit p tn i atunci de gheaa ;
tnlomiira onei perk>4de glaciare printr-o perioad interglaciarft sao postglaciar [J/glotriaiion Idfilacioton, rtces o /-]
14S Degradarea (eresurilor a) Scoaterea unei regiuni, total
$aa parial, din circuitul economic prin diverse procese
gromoriologice (erotiunt, alunecAri. aluvionri e t c .) ; b) R e
ducerea treptat a tnlimii relic/uii". 'ri/i aciunea diitructiv l exercitat de ageni gcomoriolog;^ i c M u ni [d/radaitVm ID tg tu d a ik -^ d rg ra d a lic H d e .'p m 'U u w i.

usi, pOJMbi-

utMe.
<49 Deltl Relief de acumulare, repreientat printr u;.
,;nblu
de grinduri, canale i depresiuni um plute c u
c c ia
natere i avanseaz la gura marilor fluvii, acolo un de
aluviunile transportate de acestca nu sSnt splate d e maree,
cureni litoroli &au valuri, ci se depun. D. este o cimpie de
acumulare recent i actual, in form specific de triunghi.
JVin analogie morfologic sint num ite delte i alte forme de
relief cu genez diferit (ex. D . de furlun, D. de lav etc.)
[delta Delta delta de. ibma]
450 Delti digitiform Delt ce ia natere In condiiile existenei
uDui riu cu mai m olte guri de vrsare i a unei aluvionri
deosebit de intense. Astfel, fiecare b ra i creeaz u n sis
tem de grindnri longitudinale ca nite degete, iar spaiile
dintre ele rmin ca golfuri. E xem plu tipic d e D d. este
delta fluviului Mi&sissippi, [dtlla d i g i . ^ e n patle d o ie j
Fingndilta. fitiger/rmiges Delta bird-fool delta, digitatilevfe

lobate ^

no.ibtieopa3na.<t df.ibma]

451 Dell de furtun Microrelief cu a.spect de dclt.i. form at


ndeobte In spatele barierelor de corali din lungul rm u rilo r
sau !n lagunele coraligene, prin acum ulri d a to ra te valurilor
de furtun excepional de mari. care depesc aceste b a
riere. ap a lor prelingfndu-se pe p artea opus v n tu lu i (p a rte a
intern) .[</(//<!de tempfe 'Slurmdelta hurricane delta, sto rn i'^,
ttave z* / j
452 Delt interioar D enumire im propriu folosit p e n tru o r e
giune de acum ulare ce ap are in p a rte a te rm in al a unui
rlu care i pierde tr e p ta t apele, prin evaporare sa u infil
trare, Ia condiiile unui clim a t arid. [delta ititrieu rD innendelialindella, inner delta, interior

eHympena.H de.ibnia]

453 D elti de la v i Microrelief cu asp ect de d e lt ce ia n a te re


Iq zona de vrsare a unui to r e n t d e la v n tr- u n Iac sau

m are.

E ste U rc

r& sptnditA in in s u le le Ifa w ru i

ds

litvr I L a v j J f l t a lat a d flla !.tawa-n dejbrtm',


454 O c U i m a r e i c i M icro rclicf a s e m n t o r u n e i d e l t e f 'j r m a t
U u n u l d i n t r e c a p c t c ie c a n a l e lo r d e m a r e p r i n d e p u n e r e a
m a te ria lu lu i d e tritic t r a n s p o r t a t d e c u rc n ii

d c m a re e .

[della de m a * it \G eze\ttndeU a Hidat dell/t 'npu iuno -o nnm n a.n


d f.ib m a .
455 D e l i i p r o g l a c ia r D e lt , in g e n e ra l d e m ic i
f o r m a t d c a p e l e r e z u l t a t e d i n to p i r e a

d im e n s iu n i,

g h e a r il o r . n z o n a

in c a r e a c e s t e a d e b u e a z In la c u r il e g la c ia re , [delia pro -g la
ciaire Iglaziale

D elia ,

glazigenfIproglaciai

deltanped.te-

dHUK(tem de.tbtfia'i
456 D e lu v iu M a t e r i a l d e t r i t i c r e z u l t a t In u r m a p r o c e s e lo r d e
d e z a g re g a r e , a l t e r a r e s a u d iz lo c a re a r o c ilo r d a t o r it gra>'it a ie i. A c e s t m a t e r i a l s e p o a t e a f l a fie in m i c a r e , fie in
e c h ilib ru t e m p o r a r p e v e r s a n i . [ G ehangeschuti delm -ium /
e.tfoeuj
457 D e n iv e la re D i f e r e n a lo c a l d e a l t i t u d i n e d i n t r e d o u
p u n c t e d e p c s u p r a f a a s c o a r e i t e r e s t r e . [demiveil<tiionl /
/-]
45S D e n s it a te a T ra g m e n tirii re lie ru lu i D j n s i t a t e a f r a g m e n t r i
re lie fu lu i e s t e c o n d i i o n a t d c p r e z e n a a l t e r n a t i v a v o r
i in te rf lu v iilo r . E a s e p o a t e c a l c u la a t t p r i n m e t o d a p ro filclor, a p lic in d f o r m u l a ar;i =
g im c a t o t a l a

. in c a r c D = lu n A i + li

p ro filelo r. M = n u m r u l t o t a l a l infle.xiu-

n ilo r d in lu n g u l p ro filelo r, = n u m r u l p ro f ile lo r l u a t e In


c o n s id e r a ie , c i t i p r i n r a p o r t u l d i n t r e l u n g i m e a \-ilo r (i.)
i s u p r a f a (S). n c a re c a z x m = . S in . r i tm u l fr a g S
m r n td r ii reliefu lu i, fr a g m e n ta re a o rison la ld. [d e n s it de l'eH~
ta illem e n t / ZerschH eidungsdickfe,

Z erta lu n g sd ich le fd ra in a g e

d e n sity , stream f r e q ju n c y ltjacr}ioma

pac^J.ieneHUM p e . t b c ^ j

45 9 D e n u d a ie T o t a l i t a t e a p ro c e s e lo r d e d e s p r in d e r e , d e d iz lo c a rc a p a r t ic u l e lo r s a u a m a s e lo r d e ro c i c e a l c tu i e s c
s c o a r a t e r e s t r i d e t r a n s p o r t a r e a a c e s t o r a p r i n i n t e r me<]iul d iv e r ilo r a g e n i (a p . g h e a , v in t) s a u p r i n a u t o
d e p l a s a r e g r a v i t a i o n a l c t r e z onele d e a c u m u la r e . T e r m e n
fo lo sit p e n t r u p r i m a d a t d e C h. L y e ll n 1S3J. A d e se a .
D i s e d u n s e n s r e s tr i n s , S n clegnd u-se n u m a i p r o c e s c l e c a r e
p a r t i c i p Ia n l t u r a r e a s c o a r e i d e a l te r a r e , la d e c o p e rta re A
ro c ilo r IN s itu [dn u d a tio n DenudaHoH. A b tra g u n g , E n ^ S s su n g dn udation denydiutus]

460 Deplasri In mas Deplasarea unor mase de roci mobile


sau a unor pachctc dc roci dilocalc do pc versani, sub
acfiuaca dircct a gravitaiei. D.m. snt favorizate de
miniero?! factori secundari, cum ar fi nclinarea versan
ilor, coerena rocilor, circulaia i abundena apei sub
terane, cutremurele de pmnt etc. Sin. deplasri de teren,
pornituri. [mouvement en masse, transport en ~ /Massentransporl, Massenbewegung Imass movement,
transport,
wasting l.uaccoBoe ncpeMeu/eiiiie nopo]
461 Deplasri dc teren v. Deplasri in mas
462 Depozit aluvial v. Aluviuni

463 Depozit coluvial v. Coluviu


464 Depozit corclativ Roc sedimentari depus n b'.
' de
acumulare de la periferia unei regiuni nalte sau din 'n insul accsteia. D.c, servesc la stabilirea diverselor etape de
evoluie a reliefului, prin corclarea caracterelor i vlrstei lor
cu unele trsturi specifice reliefului din regiunea dc pro
venien a materialului constitutiv, [dpt corrlatif (horrelaHvc Ablagerung correlaiive dcposit Koppe.iMiiuwHbfe onuoMCeHU.'l]
465 Depozit fluvitil v. Aluviuni
466 Depozit fluvio-glaciar Depozit constituit, ii principal, din
nisip i bolovni, creat de aj>ele rezultate din toj)irea
ghearilor, prin remanierea materialului morenaic. [dpt
fluvio-glaciaire, dpt firo-glaciaire fluvioglasiale (glazifluviaU) Ablagerung Iuvio-glaciai deposit, glaciofluviatiU
outwash
l0.iiosuoc.i)iifua.ibHbie onutoyccHiut, eodno-.iediiuKOBbte
467 Depozit glaciar Depozit ce ia natere prin acumularea m ate
rialului transportat de gheari, D.g. are o componen
ncomogen, fiind alctuit din fragmente dc dimensiuni
variabile (dc la particule argiloase pn la blocuri cu dia
metru dc peste 1 m), care se prezini fie diseminate n
cantiti reduse fie aglomerate sub forma unor valuri
cu aspecte diferite (moren), [dpt glaciaire glaziale Abla
gerung, GUtscherschuU glacial drift,
dcbris,
deposil /
.lednufcosbie om.toMceHu.i]
46S Depozit loessoid Roc ncconsolidat, asemntoare locssuli, dar cu o componen granulomctric mai grosier.
[lotssoides Lekm locss-Hke Accoeudubni ocadoK]
469 Depozit oJveo-eollan Depozit format din materiale fine
care rmtn pc loc dup topirea amestecului dc zpad i

p r a f a c u m u l a t eolian. [d p t n i v o - o l i c n l ^ m veo-eoltan
depo sit,

niveo-acolian

n iv-eo lia n

CHejKH0-i0.t09bi

ocadoK]
47 D epozit dc l e r a s i M a te ria lu l d c a c u m u la r c (a p r o a p e cxclu*
siv a lu v io n a r) c a r c i n t r n c o m p o n e n a u n e i te ra s e , { d ip o l
de terrasse Tcrrasscnablagcrung. Tcrrasscnbedeckung terrace
deposit,

cover m eppacosbi ocadoK]

471 D epresiu n e S e c to r a l s c o a r e i te re s tre , d c d im e n s iu n i v a ria


bile. c a r a c t e r i z a t p r i n t r - o a l t i t u d i n e in f e rio a r f a d c
re g iu n ile n c o n ju r t o a r e . D u p g e n e z s e d eo se b e s c ;Z). rf
bara j vulcanic. D . carstice, D . de d f/la iie . D . de eroziune,
D . structurale, D . de tasare, D . tectonice, D . tectono-vulcanice e tc ., ia r d u p p o z iia g eo g rafic: D . abisale. D . intcrm ontane, D . in tra m o n ta n e, D . intraco lin are i D . p e r i
ferice ( D . de contact) e tc . [dpression D epression. S en ke.
V ertiefung depression denpeccuH, enaduna, Kom.ioUHa]
472 D epresiune a b isal v. G roap a b i s a li [dpression abyssale
T icfsen ke detp. a byssal zone, ~ flo o r lau$ca.tbHa.n enpeccu.ii
473 D epresiune de b a ra j vulcanic D e p re siu n e f o r m a t p rin a p a
r i i a u n u i l a n v ulcanic, in p r e a j m a u n u i a l t l a n m o n ta n ,
Inchizind a stfe l o z o n m a i jo a s cu c a r a c t e r d ep re s io n a r.
[dpression dc barrage volcanique D epression durch V ulhanische A b d m m u n g volcanic-dam m ed depression Kom.toUua
iiy.iKaiiuwecKoii janpydhi]
474 D epresiune c a rs tic D e p re siu n e c e ia n a te r e in u r m a p ro
cesclor d e ca rs tific a re d in reg iu n ile c a lcaro ase (ex. poliile).
[dpression karstique K arstdepression, K a rstsen ke karst de
pression Kaponoea.H Kom.toeuiia]
475 D epresiune de c o n ta c t v. D ep resiu n e periferic
476 Depresiune de d eflaie D e p re siu n e f o r m a t n reg iu n ile
arid e i sem iaride, m a i ales p c in te rflu v iile p la te , p r i n spuit>erarca m a te ria le lo r m ob ile d e c t r e v n t . O v a r i e t a t e a
D.d. s n t depresiunile interdunare. [cuvette de d fla tio n /
Deflationskcssel, W tn d m u ld e blowout, deflation basin Kom.toeiiHti ebtdyeanwi, 3o.ioea.i eituH]
477 Depresiune de eroziu ne D ep resiu n e f o r m a t n t r - o re g iu n e
c o n s titu it din roci friabile, n c a re e ro z iu n e a a c io n e a z
m a i r a p id d e c it n reg iun ile n c o n ju r to a re , tn c a re p r e
do m in roci m a i d u re i carc d a u form e d e relief m a i n a lte
[dpression d'rosion Erosionssenke, E rosionsbecken erosion
depression ^poiuonafi KontAoeum]
478 Depresiune in te rd u n a r v. D epresiune dc deflaie

479 Deprrsiunc intcrmontani Depresiune situat Intre Ian]uri


montane dc sine stttoare (ex. Depresiunea Panonic,
Depresiunea Transilvaniei e tc ), [dprtssion inUrmontag.
Hfust. boisin d'cntrcmonts litdfrniontanes Btche. Inlcrmontansenkf fintermntane dfpresiioH,
basin MCJKCopHa.i Kotiiu*UHa, .^^opHbiil npocii6]
litl) Depresiune intracolinar Depresiune situat iii cadrul unti
regiuni do dealuri, [dpression intercolliiiiiaircI- I ~ (tiiyiiipuysa.wm.i dcnpeccu.i]
4S I

D e p r e s iu n e

in tr a m o n ta n

D c p r i> H iii.

r itu a l

n tre

s a u m a s iv e le m o n ta n e c o n s t ilu e n t e a le u n u i ! m
m o n ta n
D o m e lo r ,

u n ita r

(e x .

D e p re s iu n e a

D e p re s iu n e a B r a d

in ira m o n ta n c s
M eM ceopwLH

e tc .).

B e c k e n in lr a r n o u n l

P e tro ;.!
[fto s s in
b a s in ,

:i,

c u lm ilc

.iii

re g iu n e

^ r i's iu n e a

in i'

'

ir.h

> tc u x j
~

K o m jo e u H a ]

482 Depresiune ortoclinali v. Depresiune subsecvent


483 Depresiune periferic Depresiune creat in rocile mai puin
rezistente (% Ia marginea unui masiv montan. D.p apar
cel mai frocvcnt la periferia masivelor vechi, caro sint de
regul constituite din roci dure i nconjurate de o zon
sedimentar cu roci mai puin rezistente la eroziune. Sin.
d tp r ts iu n e

dc

S e n k e in n e r

c o n ta c t [d p re s s io n
v a le .

p r ip h r iq u e I f e rip h c ris c h c

lo w la n d n e p u ^ e p u ie c K a n

< ) c n p e c c u .'i]

484 Depresiune structurali Depresiune de origine tectonic in


cadrul creia stratele nclin ctre centrul su. Fundul
D s este concav, reprezentind o suprafa structural cu
cdere ccntripet (ex. Bazinul Parisian), [dpression sirucnro/i, 6asiR structural jStructurscnke structural basinj ]
483

Depresiune subsecvent Depresiune cc ko dezvolt la baza


unei cueste. dc regul ia.luugul uoci v ii subccvcute. Sin.
depresiune ortocHnal. [dpression subsquente, ~ orihoclinale subsquente Senke, ^ Depression subsequent depres
sion cyctKeeHmm.H denpeccwil

486

Depresiune de tasare Depresiune format In regiunile acope


rite cu loess, depozite loessoide sau alte roci n care se p ro
duc procese dc siifoziune ce favorizeaz tasarea [dpression
de tassement Nachsackungsdepression, Nachsackungsienhc
down-sagging depression, down-settling npocadounai Kom.louiia]

487

Depresiune tecinnic Depresiune care ia natere datorit


unor micri tectonice, [dpression tectonique tekionische
Senke tectonic basin meKmoHUHecKan denpeccu.i\

4S8 D epresiune vulcano-teclonc D epresiune fo rm a t p rin coborirc a unei p o riu n i d in s u p r a f a a te re s tr d a to rit elim inrii
unei m a ri c a n t it i d c la v d in in terio ru l scoarei, [dpres
sion volcano-fectoniqueIvulkanotekionxsche D epression, vulkanoleklonische Senke voleano-teclonic dprssion Im exm o tw
eyAKanu'4ecKaH denpeccu}
189 D eriva co ntin en telo r T eo rie p riv in d e v o lu ia co nfig uraiei
sco arei te restre, p o tr iv it c re ia c o n tin e n te le au fost g ru
p a te in iial n tr-u n sing u r bloc. P an g ea , ce p lu te a p e u n
sin g ur o cean. D in a c e st bloc sialic, ca re p lu te a pe o m as
sim atic, s-au d esp rins u lte rio r fra g m e n te d e d iv e rse d im e n
siuni, m igrnd n direcii d iferite i d n d n a te re c o n tin e n
telo r actu a le. Bazele acestei teorii au fo st p u se n 1912 de
c tre A. W egener. Sin. d rift continental, [drive des coninenls Kontinentalverschiebt 4ng, K o n tin en ta lJrift continental
d rift nepeMeHieiU.9 M.'imepuKoa]
490 D escom punerea rocilor v. A lterare
491 D escuam are Proces fizic d e d e sp rin d e re su ccesiv a stra telor superficiale ale unei roci s u b a c iu n e a u n o r a g e n i
gcomorfologici, n tr e c are u n rol im p o r ta n t re v in e v a r ia i
ilor d e te m p e ra tu r . Sin. exfoliere. [desquamation, exfo~
lialion Abbltterung, A ufbltterung. A bsch u p p u n g , D es
quamation desquamation, exfoliation dech-eaMaifU-i, tue.tyu4eHue]
492 D escuam are sfe ro id a li D e sp rin d e re a u n o r la m ele c o n ce n
trice de roc, d c p c s u p r a f a a b loc u rilo r le s tin c sferoidale,
p rin procese d e a lte ra re i dezagregare, [desquamation sphroidale. e x fo lia tio n onion w eathering, p h e r o i d a l
c^pouda.tbH oe lue.iytuenuel
4 9 i Destrucie T o ta lita te a proceselor geom orfologice, g e n e ra te
de ag enii in te rn i sau e x te rn i, c a re c o n trib u ie la re d u c e re a
a ltitu d in ii reliefului, [desltuitton D estruktion destructior\
)ecmpyKiiu.<i)
494 Deert R egiune specific zo n elo r cu c lim a t a rid , n ca re
p recip itaiile s n t in ferio are e v a p o ra io i p o te n ia le , lip sit
de veg etaie i d e scu rg ere su p e rfic ia l p e r m a n e n t , ev o
lu ia reliefului a v in d loc su b in f lu e n a d ir e c t a fa c to rilo r
climatici. D. o c u p n p re z e n t c irc a 2 0 % d in s u p r a f a a
P m n tu lu i, n fu n cie d e c o n d iiile te rm ic e , i m p u r t a n a
i d is trib u ia p c a n o tim p u r i a p re c ip ita iilo r s c id e n tific :
deserturi tropicale, subtropicale, temperate, reci. litgale f i
de altitudine, [dsert W iiste desert Inyc/nb/Hb]

n rim ii

A c t ii i n c d o r o .l il r rc , i le l o f u i r o .i s tn .- ir te i t c r c a l r o

f'M n . i l a t A
s ii i ,

[(la lissag e l a e ia i tf. d r .ltr s io n D e lr t-

<1! ( j l i r l a r i

l'.l ilu n g , S c h i r i / u n g l / j l a c i a l f ' o l h / i i n g . ' ^ d e i e r s i o n l i f f ,

m rpcu t
islb l> elra c|ie

IVoces

ite

d islocare

b lo cu rilo r

ilii

roca

siili

a c t 'u n r a ghc:iril<ir [ a r n u h r m e n tA x issc h u rfrn , D elra h tio n j


f- lu c iiH g ,

q u a r r y in /; /iVi/kk.'iJ

<97 D r l r i l u i M iitrrial K' ""'-' ' ...........

cu

p a rlic v ile tic-

ilia iiictru v a ria b il, d c la ordiiiiil im lim i i nl<ir ptiiA l a ccl


miiK 1 2 c m . r c i u i l a i lii u r m a i i m r c - 11. ii .li
{d e b r is , 4 /l til u s , m a l e r i r i d r l r i l i q u e /l>, h i:
s c k u it.

V e r w ilI e r u n g s I r U m m e r d r l r i l a l wu/i<t<.'

!'-7rv('r<;Kare.
l

:: h r u n g s itr-

b r is a-aslet)fmpiini)'c', i)enipuri

D rta fir c g a re IV occs fizic d e d i s t r u g e r e a r o c ilo r p r i n (r a g m e n l a r f a a c f s i o r a Iu p a r i i c u l e d o d iv e r s o ilim c iis iiin i s u b


a c l iu n i'a v iir ia iilo r m a r i ele I c n ip e r a d ir f t, :t I n jilie iilu i i
a c i u n i i p la iilc lo r e tc . 'i d < a g r e i ; a l i o i i l 'f r tt'iU eriing. /> h y 5 ika isch r

p h y sisc h i-r A b h a ii. tn rc h a n isc lie

l r i w i l l f n i n g I m e c h a n i c a l i i 'f a lh e r in g , p l i y u c a l ^

lipinii'iecKue

K tjafm piKiaiiut]

<99 Diuslrofl.vm a) Teorie din sfera teoriilor mobilisle, carc


alriljuie seiieza unor feiioiiietie <Ie eroziune i a formelor
rffultate unor deformri lente alo scoarei terestre; este
e.iplicatA a.st/el etajarca teranelor fluviatile. I). se opune
atlt fixt.sniuliii, cit i cataiitrofismiihii: b) Vezi niifct}i'i
IfClonUf. [Jiaslrophtsme Diasirophism, sirophische Hrweg u n g e n diaslfophism t u a c m p o ffiu J A i]
300 Utfiuenf Desfaccrea unui curs de apS In dou brae care
w van> inilrpi-ndent In acela.;i colector sau In colectori
diferii. Uneori, termeiiul este folosit pentru desemn.irea
locului unde se produce acest proces. Ant. con/liinilil.
[diffluenee Difflufn: difflueHCf ICii^ypKaitu.H]
301 D inurnti glaciari Dcsplrtirea unui ghear in douft l>ra(e
ce nainteaz In aval. de o parte fi dc alta a unui interfluviu.
502 Uiluviu Termen utilizat in literatura mai veche p e n tru a
desemna plei'itocenul sau <lepazitele dc virslA pleist<u'<iiA.
[ Ditiwiim Idiliii'iiim lu.wmuul
SO.I Disecare Ac|iiiti(.'.i de fragmentare a unei supr.iiirc ri'kitiv
platie (cimpie. platou etc.) prin raviiiare sau u rctea <leiis.\
(Ie vii. [ Xfrschm'idung, Zerlalungdissrcliou Ipachieiiciiiie]
3<H Dlsioca(ie J>eranjare;i stratelor scoarei terestre prin c u tare
(I>. plicalive) sau priit dejilasAri de-a lungul Uiiiilur ile falie

( D . d n ju H (U v e ). [dislocalioti D isio h a lio n d iilocalitm


Kaiiui]
3 0 ^ n i \ I u c a |i e dijiinr(iv& v. I)isltrtt|ic
.^Dli |)itiK '|ir piU'ulivd s

l>I>kloca|ic

.V)7 D ik lrlct >;c(tniorr(il<)|{iir I 'n i l a t i r ta x o iiu n iic ft ii ti h /. i l. l tn


ri'KoiiArii ({i-ciiooriolo^'icc n u n iii ti-rito ritt. 4li*liniita(A
itip.l i r i t t T n m irfoscJpturaI(v S in . ta io n g ro m o r/u lo g ic.
[litslrifi g /o m o r p h o h g iq u e gfo m o rphiilogisch fr D iil r i b t geom orphological d i s i r t d .eoMopffio.io.'uuecKu pauon]
50K l)ivB|{are I>fj)!;iHar-a la ltr a lA s a u p e n d u l a r e a a lb ie i m in o re
in c a ilru l e fu lu i a ltiv ia l.
[divagiitm n fS c h w in g u v g duaa/Kin] .tyMcanue\
5(W l> iv c rg rn |a (c ra se lo r T e n d i n a i l f d i s t a n a r e rccip ro cA
p ro g r e s iv a a te r a s e lo r flu v ia le, In jlan v e r t ic a l , c t r e u n
p u n c t o .arccare d e p c tr a s e u l viSii. D I. e s t e c a u z a tA le
niicArilc tect<nice d if e r e n ia t e d c - a lu n g u l v ii, d e m i c
rile e u s t a t i c e n e g a tiv e , c a i d e in o d iiic rile c l im a tic e c a r e
jx)t i n t e r v e n i In ti m p u l fo rn i rit d if e r i te l o r n iv e le Ic t e r a s
[divergence des te rra sse s T e r r a s s e n d iv e r g fn :divergence o f 1erraces dusepeeiiiiu.t meppac]
5 1 0 D o a b F o r m c a r a c t e r i s ti c

d e i n t e r f h i v i u n R u s l i lu n g ,

c u a s p e c t d e c o lin , s i t u a t I n t r e (iu u r i u r i p a r a le le . 1>.


s i n t c a r a c te r is tic e p e n t r u refiiinile p ii-m o n ta n e a<liic d i s e
c a te , fiinil <lescrisu p e n t r u p r i m a d a l n n o r d u l

(u<liei.

Sin. ruilel. [doab liie d e l doabj Ooaf]


511 D o lin M ic ro d c p re s iu n e c a r s ti c ,

a d esi-a t u

aspcct

tk*

pllnie, f o r m a t a p r o a p e c x c lu s iv p r i n procesele? d e d iz o lv a r e
a c a lc a ru lu i, [doline Joline cochpil d o lin a , d o lin e o.iuiia]
512 D o lin de dczglii- M ic ro relie te r m o c a r s ti c , c u a s p e c t d e
d o lin , [doline dv dgel, c a v il de f u s i o n , r n to n n o ir de f u s i o n (
Iherm okarsl hollow I (to.niiia omrnaiioiiiiiifi, K mho ciiuikuh ]
513 D o lin de p r b u ire F o r m p a r t i c u l a r d e d o li n Ia c r e a r e a
c rc ia c o n trib u ie . In ]>rincipal, p ro c e s e le d e p r b u ir e .
[doline d'effo n d re m en t E in stu rzd o U n e collapse s in k npoaa.tk'
iMH opoiixa]
5 H D om C u p o l d e s t r a t e s e d i m e n t a r e f o r m a t p r i n t r - o b o lt ir e
u o ar, a s tfe l c fla n c u rile , c a r e .iu c d c r c c e n t r if u g , s i n t
sla b n c lin a te . K e la ia d i n t r e lu n g im e a i l i m e a s t r u c t u r i i
e ste d e a p r o x i m a t iv 1 ; l .[d m e D o m , K u p p e l dom e xyno.l]
5 1 5 D om de g h e a M o v il d e g h e a c a r c s c f o r m e a z n re g iu nilo cu c lim a t rccc p r i n n g h e a r e a api-i c a r e iese la s u p r a f a .
[dJm e de glacr A ufetshiigel. )u rllri\k u p p e /n a l e d / na

516 Draperii carstice Concreiuni, cu aspect dc pSnz tn falduri


care iau natere prin depunerea calcitului in dreptul unor
crpturi din plafoanele peterilor, [draficries Gehnge dra.
p try, drip curtain Kapcmoetie laaecbi]
517 Dreikanter v. W indkanter
518 Drift conlinenial v. Deriva continentelor
St9 Drumlin Tem ien ir!.ir.Orz desemnind coline morenaice dc
form alungit, cu Itr'r-imi dc citeva zeci pln la citeva
sute de metri i inilin\i la 40 m. Axa mare a D. este
o rien tat in sensul miei
n i d in calo ta glaciar. D
reprezint Ingrori locle
;-.iorenei de fund, d atorate
unor ncrcturi exc(.*dentare de material morenaic ab a n
donate de gliear. D. pot fi constituite exclusiv din material
morenaic, d a r pot avea i un nucleu stlncos, in loc. D. sc
grupeaz, adesea, formind cimpuri" de drum linuri. orien
ta te dup o direcie d om inant riguroas, \drutsilin Drumlin. Drum, Schildberg. Rikken-bfrgdrumlin. drum, niamillary Mills j dpyM.uiH]
520 Dun Form de relief pozitiv, creat p rin troienirea"
nisipurilor libere sub aciunea vntului. D. a n t caracte
ristice p e n tm regiunile aride i semiaride, d a r a p a r i
tn celelalte regiuni ale globului, acolo u n d e exist nisipuri
neconsolidate. D. au nlimi variabile, de la c iv a m etri
la citeva zeci de m etri; n mod excepional, ele depesc
100 m. Dup gradul dc fixare se cunosc; D. mobile i D. fixa te
( itabtlizaie). D up orientarea D. fa de direcia vintului,
se disting: D. transversale (cele mai frecvente) i D. longi
tudinale. Cele transversale a u profilul asim etric: versantul
dinspre v in t este lin, iar cel din p a rte a op us v ntu lui este
abrupt. F orm a D. este foarte variat. D in acest p u n c t de
vedere se deosebesc: D. n semicerc (barcan), D. conic,
D. grebl, D. oval, D. scut. D. parabolic etc. D up poziia
geografic se cunosc: D. conlinentale, D. litorale i D. f l u
viale. [dune Dne jdune I dtom]
521 Dun conic

V.

Dun

522 D u n i continental Dun m odelat In cimpurile de nisipuri


libere, vechi sau noi, din regiunile aride ale interiorului
continentelor. In m ajoritatea cazurilor, aceste nisipuri sint
de origine fluviatil i reprezint vestigii ale nn o r condiii
climatice mai umede din trecut, [dune continenlale
inlirieurel Binnenlandne. B innm dne, Konlinentaldne.
nendnel inland dune, continental />*- / *iamepunoaa diOH]

523 D u n f i x a i D u n a le c r e i n i s ip u r i a u io s t im o b il iz a t e p r in
so lilic aro s a u p r i n p\3Lnii%\\. [d u n e f i x e , sta tu yn n a ire,
m orte,
stab ilise befestigte D iin e , fe stlie g e n d e
siillstehende
tote
esta b lish ed d u n e , f i x e d
s ta b iti:e d ^ . a n
chored

s t a t i o n a r y I 30Kpen.iHa.n dioM]

32't D u n 2 f l u v i a l i D u n m o d e l a t !n n is i p u r i l e a lu v n a le d io
e su rile m a r il o r r u r i s a u d e p e p o d u r i l e te r a s e l o r . [ / /
/ npupyc.toa.H d to m , peunaM ^

525 D u o l i t o r a l i D u n f o r m a t p r i n r e m a n i e r e a e o l i a n a ai*
ip u lu i d e p l a j d i n z o n a li to r a l . D .l. s l n t . t n g e n e r a l,
tr a n s v e rs a le , [d u n e littorale,
ctire K iiste n d iin e . S tr a n d diine coastal d n e , litto r a l'^ , shore

epe^Oa.t dK>Ha]

526 D u n lo n g i t u d i n a l i v. D u n [ d u n e lo n g itu d in a le L a n g s d iim


S tr ic h d iin e lin e a r d u n e , l o n g i tu d i n a l'- ^ , s e i f ' ^ npodo.ttr
m .i dtOHo]
527 D u n i m o b il D u n a l e c r e i n i s ip u r i s i n t n e c o n s o l id a t e i
s n t s p u l b e r a t e d e p e v e r s a n t u l lin , d e p u n i n d u - s e p e v e r s a n
t u l a b r u p t . n fe lu l a c e s t a D . s e d e p l a s e a z p e d i r e c i a
v n t u l u i , d a r c u v ite z e n e n s e m n a t e , \d u n e m o b ile ,
m ou~
vante, m ig ra n te,
viv e W a n d e r d n e [tra vellin g d u n e , m i
g r a t o r y - ^ , w a n d e rin g
I .tyoKdaw utaa dioHO, eujicyuf.t~
C.9

, He3aKpen.iHHO.H ~ ]

5 2 8 D u n -g re b l v . D u n i
529 D u n i o v a l i v. D u n i
5 3 0 D u n i p a r a b o l ic i D u n n f o r m d e s e m ic e rc , a s e m n t o a r e
c u b a r c a n a , f a d e c a r e s e d e o s e b e te p r i n a c e ^ c e s t e
o r i e n t a t c u f la n c u l c o n v e x In p a r t e a o p u s v in t u l u i .
[dune p ara boliqu e ! P a ra b eld iin e p arabo lic d u n e , u p sU o ida l --WI napaoo.iuuecKa.H diona]
531 D u n i- s c u t v. D u n [du ne en fo r m e de b o u c lie rsckildfiyrm ige
D iin e shield-shaped d u n e I ifu p K y jk m .t ()K>Ma]
5 3 2 D u n f a sem ic erc v. B a r c a n
533 D u n i tr a n s v e r s a l i v . D u n i [du ne tra n sversa le Querdiine,
T ra n sve rsa ld iin e transverse d u n e j nonepeVHOfi dK>Mn]
534 D y k e T e r m e n e n g lez d e s e m n in d o f o r m d e re lie f c u a s p e c t
d e zid , c r e a t p r in d e z v e lire a u n e i i n t r u z i u n i ta m e la r e
r e z is te n te , p u s In e v i d e n p r in e ro z iu n e d if e r e n ia l .
[d yke IQ uergang dike, d y k e , d y k e w a llj oKO, d<Ka]

DICIONAR CKOMORFOJ.OCIC

535 Echidistant D ista n a pe v c rtic a li d in tre dou planuri


orizontale succesive cu caro se intersecteaz suprafaa
reliefului p e n tru a se obine curbelc ele nivel, cu ajutorul
crora este rep rezen tat relieful i' hri, {quidistance
A quidistam , Hhenlinienabstand ct^uidistance :-opiilounia
jibHoe cenenue, paenoe pacafiiiue]
536 Echilibru morfoclimatic v. Adaptare morfoclimatic
537 Echilibru geomorfologic N oiune d avisian corespunznd
stadiului de m a tu rita te a v a n sa t a reliefului, caracterizat
prin foarte lente m odificri ale profilului talvegurilor i
versanilor {quilibre gotnorphologique ~
538 Echiplanaie v. Altiplanaie
539 Efuziune v. Erupie vulcanic {effusion Effusion jeffusionl
^0y3ua]
540 Elevaie periglaciar Proces geomorfologic caracteristic
regiunilor reci cu nghe peren, care const in mpingerea
de jos n sus a blocurilor de roc m p lntate n solurile
supraumezite, datorit presiunilor cauzate de nghe, orient1ndu-le cu a x a mare pe vertical. Sin. ridicarea pietrelor,
[pousse verticale de gel, soulvement glival Frostlielnnig
frost heavingj euMopoMCueaiiue, MopoiHoe nynemie]
541 Elipsoid de referin Form geom etric convenional, cea
mai apropiat de geoid, utilizat ca su p ra fa de referin
pentru msurtorile geodezice i topografice, {ellipsode de
rfrence IReferetizellipsoid ellipsoid o f reftrence D.i.utncoud
paidSMHua]
542 Eluviu Material detritic neconsolidat, rezultat din alterarea
i dezagregarea rocilor i rm as nederanjat pe locul de
formare (in silu ). P e suprafeele orizontale sau slab ncli
nate. E, prezint grosimi mari i o stabilitate ndelungat,
constituindu-se ca scoar de alterare prin difereniere
vertical, [luvium Eluvium etm'iui j y.iHteuti]
343 Emersiun v. Exondare

544 E m isar a) l u p rin in te rm e d iu l c ru ia este scu rs a p a


d in tr- u n ia c ; b) L im b d c g h e a sc u rs d in tr-o c a lo t
g la ciar sau d in tr- u n g h e a r d e p la to u , [a) m issaire I
A u s /lu le /flu e n t, lake outlet I cmoKojepa I ; b) m issaire j
effliu n l, icesirm, d r / / ]
545 E n docarst T o ta lita te a proceselor i form elor carstice dez
v o lta te n in te rio ru l m a siv elo r calcaroase. Sin. carst de
profunzim e. A n t. exocarst. [karst profond.
sousfacent tie
fe r K arsl, unterirdischer ~ deep karst, und erlyin g ~ f e .iy
6 0 KU

Kapcm]

546 Endoreie v. R eg iu n e en d o reici


547 E n erg ia reliefului D ifere n a d e n lim e d in tre d o u p u n c te
vecine de a ltitu d in e m a x im i a ltitu d in e m inim . Sin.
adncim ra fragm entrii reliefului, a m plitudinea reliefului,
fragmentarea vertical a reliefului, [vigueur du relief, a lti
tude relativeIRrliefenergierelative altitude, relief i n d e x .
intensity, am ount o f local relief -jnepcua pe.tbeffia]
548 Epiciclu Ciclu d e ero ziune n t r e r u p t n a in te d e a se ii
rea liz at com p let, [p icyd e, subcycle T e ilz y k lu s epicycle j
onuifUK.i]
549 Epigenez (Epigenie) F e n o m e n ce c a ra c te riz e a z acele vi
c are se d e z v o lt la n c e p u t In roci m oi. apo i. p e m s u r co
se adncesc, d esco per fo rm a iu n i m a t d u re , s t r u c t u r i m ai
co m p lex e i la c u n e stra tig ra fic e p e c a re le se cio n e az . Sin.
supraim punere. [pignie Epigenese epigenesis 3 nu^eHe 1 ]
550 E p iro g en e zi v. M icri epirogenetice
551 E r geotectonic v . O rogenez
552 E rg

V.

C!mp de d u n e

553 E roziu n e P roces geom orfologic d e m o d e la re a s c o a re i te


re s tre p rin d izlocarea p a rtic u le lo r d e sol sau d e ro c. d e c tr
ag e n ii e x te rn i (ape c u rg to a re , g h e a ri, v n t, a p a m i r i il .
p a ria l p rin so lvirea u n o r c o m p o n e n te solubile, t u seit
m ai restrin s, E. se refer n u m a i la a c iu n e a s c u lp tu r a l a
a pelor c u rg to a re . U neori. E. c a p t o a c c e p iu n e m u lt
m a i larg Inglobind i tr a n s p o rtu l m a te ria lu lu i d izio cat.
[rosion Erosion /, erosion jpoiu.'i]
554 Eroziune accelerat E ro z iu n e in te n sific a t d a t o r i t in t e r
v e n ie i o m u lu i c are, p rin a n u m ite a c iu n i (d esp d u rire ,
p u n a t excesiv, a r a t ira io n a l etc.). p o a te der& nja e c h i
libru l n a tu ra l. Sin. eroxiune antropicH.
f
beschleunigte Erosion accelerated rfM ion }VKopHMa.H Jpoiw]

555 E roziune n adncim e v. E roziune lin iar [rosion verticale,


~ en profondeur Tie/enerosion vertical culling, ~ erosion /
e.iy6uHHa.<i opoiuit, donnan
556 E roziune antrop ic v. E roziune accelerat
557 E roziune areolar Proces care c o n st n n d e p rta re a (splarea) p articu lelo r fine d e sol sau roc p iin a ciu n ca apei care
se scurge la m in a r pe v ersan t. Sin, eroziune n suprafa,
eroziune lam inar, eroziune superficial, [rosion superfi
cielle,
en nappe,
en surface,
arolairearealc Abtra
gung, Flchensplung. Flclu>: losion sheet erosion, sheet-flow
superficial
sui J\i, l areal ' I luoCKocniHti^
3p03U.<t]
558 E roziune chim ic v. Coroziune
559 Eroziune diferenial E ro ziu ne care p u n e n eviden,
pro p riet ile d iferite ale rocilor d in tr-o a n u m it regiune
i, ri'Spcikl, re ziste n a m ai m a re sau m a i m ic a acestora
la a ciu n e a agenilor ex tern i. Sin. eroziune selectiv, [rosion
diffrentielle selektive E rosion differential erosion du<(epeu
HiiQAbiiaa 3po3un, u36upamejibHaff ]
560 E roziune eolian v. C oraziune [rosion olienne olische
Erosion, Winderosion ivind erosion jo.ioea.i 3p03u.i,eemp0'
eaH
561 Eroziune flu v iatil E ro ziu n e e x c rc ita t d e c tre a p a rurilor. [rosion flu via le Fluerosion, flu v ia tilf Erosion river
erosion, stream ^

pe'tna.'i 3po3u.i,

562 E roziune de fund v. E roziune lin iar


563 Eroziune glaciar E ro ziu n e e x c rc ita t de c tre g h earii
m o n tan i sau g h ea rii de calo t. Sin. exaratie. [rosion
glaciaire Glelscbererosioa. Glaiialerosion glacial erosion /
jieHUKoea.'i 3pom?]
564 Eroziune la m in a r v. E roziune areolar
565 Eroziune la te ral v. E roziune lin iar [rosion latrale
Lateralerosion, Seilenerosion, seillicke Erosion lateral ero
sion,
cuttingoKoea.'t opo3U/i]
566 Eroziune liniar E roziune e x e rc ita t d e apele c u rg to a re
in cad rul albiei m inore i de apele care se scurg te m p o ra r
p e fundul ogaelor, rigolelor, rav en elo r i toren ilor. E.l. ac
ioneaz a t i t a s u p ra fundului albiei sau can alu lui dc scur
gere al to ren ilo r adncindu-le (E . de fu n d , n ad n cim e),
c it i asu p ra m a lurilor lrgindu-le ( E . lateral), [rosion
linaire / Linearerosion linear erosion .luiieHa.H 3po3u.H]
567 Eroziune m oderat v. Eroziune n orm al

568 E ro z iu n e n iv a l E r o z i u n e e x e r c i t a t d e z i p a d i . c a r c se
d e p l a s e a z l e n t ( a lu n e c a r c d e z p a d ) s a u r a p i d (a v a la n ) .
{rosion n iv a le sc h n ee-E ro sio n , N iv a l io n sn o w p a tc h erosion,
n iv a tio n Huna.ibiia.i

opoji4<i]

5 6 9 E ro z iu n e n o r m a l T e r m e n fo lo s it n s e n s u r i f o a r t e v a r i a t e
I n i i a l a f o s t i n t r o d u s d e W . M. D a v is , n 1909. > entru a
d e fin i e r o z i u n e a f l u v ia t il . U l t e r i o r , a f o s t r e s t r i n s l a ercyz iu n e a r iu r i lo r c u ie ire Ia m a r e (la r e g i u n i l e e x o re ic e ). n
p r e z e n t e s t e f o l o s it p e n t r u e r o z i u n e a ce s c d e s f o a r In
c o n d i i i n a t u r a l e , n e t u l b u r a t e d c a c i u n e a o m u l u i. S in .
erositine m oderat. A n t. e r o z iu n e accelerat. [eVosiow n o rm a le '
N o r m a lc r o s io n n o rm a l ero sio n uop.ua.ibHa.t

3p o 3 U.'j]

5 7 0 E r o z iu n e re g r e s iv E r o z i u n e c a r e s e p r o p a g d i n a v a l s p r e
a m o n t e c u t e n d i n a d e a r e d u c e , t r e p t a t , n c l i n a r e a t a lv e g u lu i i d e a r e a l iz a p r o f ilu l d c e c h i li b r u , [ro sio n r g ressive,
rtrograde,
g reifen d e
sive

r e m o n ta n te r c ksch reiten d c

r c k l u fig e ~

E r o s io n ,

h ea d e ro sio n , h e a d w a r d

r c k regres

Ipe^peccueHCLi y p o su .t, om cm ynatoutaM ~ ]

571 E r o z iu n e s e le c tiv v . E r o z i u n e d i f e r e n i a l [ r o s io n s le c tiv e


selektive E r o s io n selective e ro sio n usdupame^ibHa.i 3 /w m ']
5 7 2 E r o z i u n e a s o lu lu i P r o c c s u l d c n d e p r t a r e

a o riz o n tu rilo r

s u p e r io a r e d e so l, s a u n l t u r a r e a n n t r e g i m e a a c e s t u i a
p r i n a c i u n e a a g e n i l o r e x t e r n i , [ r o s io n d u s o l B o d e n e r o s io n , B o d e n z e r s t r u n g so il e ro sio n Iiio*4tiein 4a.'t ypo^tct]
573 E ro z iu n e s u b a e r ia n E ro z iu n e c c sc d e s f o a r p c s u p r a
f a a u s c a t u lu i , [ro sio n s tib a r ie n n f atieH biiriige E r o s io n I
s u b a e r ia l ero sio n cyaep'J.ibna.H jpo3u.'i]
5 7 4 E r o z i u n e s u p e r f ic i a l v. E r o z i u n e a r c o l a r
5 7 5 E r o z iu n e i n s u p r a f a v . E r o z i u n e a r c o l a r
5 7 6 E r u p ie v u l c a n i c T o t a l i t a t e a f e n o m e n e l o r n a t u r a l e l e g a t e
d e a p a r i i a la s u p r a f a a s c o a r e i t e r e s t r e a t o p i t u r i l o r m a g
m a tic e . n c a z u r i le n c a r e c o m p o n e n a c h i m i c a m a g m e i
e s t e b a z i c , e r u p i i l e s n t l i n i t i t e i la v e le f lu id e s e m p r t i e
p e s u p r a f e e m a r i . n c a z u l m a g m e l o r a c i d e , v is c o a s i
b o g a t e n g a z e E .v . s i n t v i o l e n t e ; l a v a e s t e e x p u l z a t tn
a m e s tc c c u g a z e . c e n u i f r a g m e n t e d e r o c i ( p i r o c l a s ti te )
c o n s tru in d a p a r a t e v u lc a n ic e c o m p le x e i d e m a r e

n l

i m e . S in . e fu z iu n e , e x t r u z i u n r . [ r u p tio n v o U a n iiu ^ E r u p
tio n . V u lk a n a u s b r u c h vo lca n ic e r u p tio n . t r r u p t n ' n . outb*e*k
o u tb u r s t Isy.iKOHUHtCKoe um epotctH ue, ip y m tu .'t'

5 7 7 E s k e r T e r m e n is lu n d e z d e s e m n i n d o (o rn \.\ Niuu.>o.sA. n
g u s t . d e a c u m u l a r c flu v v o -g la ciarA . c

unui tim -

ESTAREL
6
bleu dc cale ferat, cu versani Intre 5 i 20*. cu 1n1m>t
de 1 0 - 5 0 m i lungimi de pn la d iv a kilometri, Orien
ta re a E, corespunde sensului deplasrii ghearilor. Ele
sSnt alctuitc din nisipuri i argile cu blocuri, din pietriuri
stratificate i bine rulate. De Geer (1897) consider c E
au fost form ate de ctre apele provenite din topirea ghe
a ru lu i i care circulau p ria tuneluri, prin crpturi In ghcai
sau In lungul marginii gheii. Sin. ds, os. harju. [esker.sj
Esker, Os, Wallb<rg. Kiesriickenjesker, escar, eschar jycKep,
03, cejbe]
378 E s ta re li Orificiu car>
c,im funcioneaz alternativ i
ca ponor i ca izvor. E. este
tur c u o zon de alimcn*
tare sito a t la un nivel sn;
care i descarc apele
printr-uo canal legat de E,. siiuat sub nivelul acesteia.
Clnd apele provenite din bazinul de alimentare dcpesc
debitul posibil deevacuare prin canalul de descrcare E. func
ioneaz ca izvor carstic, prin care urc la zi surplusul de
ape. Clnd alim entarea este mai slab i apele sc elimin
integral. E. funcioneaz ca ponor. n cazurile n care E.
este situ at ntr-o depresiune nchis. In perioadele cnd
funcioneaz ca izvor, poate d a natere unui lac carstic
temporar, [eslavelle Estauelle, SfawjueUe. Sptilloch estavel
3cm oe.i.ta]

579 Estran v. Zon tidal


580 Estuar Poriune terminal a albiei unui curs mai impor
ta n t de ap ce se vars ntr-o zon cu maree putcrnice,
care produc lrgirea i adncirea albiei minore, prin sp
larea continu a aluviunilor \estuaire Astuar, Astuariionf
esiuary -Kmyapuu]
581 Eugcosinclinal Fos ortogeosinclinal cu poziie intern
(situat mai departe de craton) unde se manifest erupii de
lave ofiolitice. [eugiosyncHnal Eugeosyticlinale eugeosyncinai MieocuMKMiHaAb]
582 Eostatism v. Micri eustatice [eustatisme fEustaiism eustalism IjecmoTnujM]
583 Evorsiune Eroziune ex erc iu t de apele curgtoare prin
intermediul virtejurilor i al pietrelor antrenate de accstea.
In punctele unde profilul longitudinal prezint ru p tu ri de
panU, Prin E, se formeaz nie i gropi circulare (marmite,
cazane), care se adncesc adesea c a m ult sub nivelul general
al albiei, [irosion tcurbhnnairelEvorsion. Ausstn,delung
evofiion, pot hoU txcaveJion teopiu]

3S4 E xaraie v. E ro z iu n e g la c i a r [cxaration Exaraiion 'exara-

tion ,'jKjapaifU.n}
583 Esfolicre v. Oescuamare 'txfolialion ExJoliaiioH exfolialion Ipaec.ioeitue]
5S6 Exhumare Dezvelirea, scoaterca la zi, a unor form e de
relief mai vechi, dc sub o cuvertur de roci mai ooi care
sint ndeprtate prin eroziune, {exhumationA usgrabung'
exhumation onvtpenapupoeaiate]
587 Ezocarst T otalitatea proccselor i formelor carstice exis
tente pe suprafaa rocilor carstificabile. Sin. cArsi super
ficial. Ant. endocarsl [harsl superficiel, ~ imparfait,
par
tiel seichter Karst shallow karst npeepXHocmHbi Kapern}
588 Exondare Ieirea de sub apele
sectoac a l*
scoarei terestre, n e p rm retragerea apelor (custatism n e
gativ) , f i ^ p r i a .ridicarea^ s c o u e i (epirogenezi po^iti^-4).
Sin. emersiune. [exondation, mersion/Emersion, Trocken
legung emergence, exundaiion jM.uepcu.H]
589 Exsudare Proces complex care const in ridicarea solui
ilor de sruri (prin capilaritate) i d ep unerea ap o i {prin ev a
porare) 3 srurilor la sup rafaa deerturilor sau a a lto r
regiuni cu climat arid. [exsudation, exudation Exsudaton,
Ausscheidung IAusschwitzung exsudation, exudation jK ccy
dojiu.t]
590 Extruziune v, Erupie vulcanica [extrusion E xtru sio n /ex
trusion jKcmpyjuji'i

591 F ad e s peirografic T otalitatea parCicuIaritiior petrografice


care caracleri^eaz u n depozit geologic i rcflect condiiile
de genez ale a c e s l i i i . i . fa c i s p tr o g r a p h iq u e lp c lr o g r a p h is c h e F a z i e s p e tr o g r a p '
592

f a d e s (fiai/iis]

Factor antropic v. Factor ;;c iM a o rro lo g ic [ fa c t e u r anlhropiqu, a n t k r o p i s c h c r F a k l o r a n th r o p ic agentjaim ponim ccKuCt<fiaKm op]

593 Factor endogen v. Factor geomorfologic [ fa c ie iir e n d o g e n e i


endogener

F a k to r . in n c n b iir tig e r ~ c n d o g c n e tic fo r c e , endo-

g c n ic c n d o g c H o tts

a g e n t, ^

fo r c e jn d o ic iiiib iii ^a n niop ']

SQ'I Factor exogen v. Factor geomorfologic { fa c te u r e xo g n e I


a iip e n b r lig c r

F a k to r .

exogcner ^

e x o g e n ic

a g en t,

exogc-

t w i t s ' ^ , s u b a e r ia l fo r c e oKsoeenHN ffiaK m op]

595 Factor extern v. Factor geomorfologic


596 Factor geomorfologic Factor genetic al relicfuiui din inter
aciunea crora rezulta configuraia scoarci terestre,
F.g. naturali pot avea originea in forele interne ale Pmintului (['. e n d o g e n i. F . i n t e r n i ) sau n nveliurile externe
ale acestuia (l-'. e x o g e n i. F . e x t e r n i ) . Aceste dou categorii
de factori sc pot manifesta activ n cadrul procesului morfoKcnetic ( a g e n i g c o m o r fo lo g ic i) sa p o t fi pasivi ca. de
exemplu, constituia petrografic i structura. Omul, prin
activitatea sa, sc manifest adesea ca un im p o rtan t factor
geomortolosic ( F . a n t r o p i c ) , [ fa c t e u r g o m o rp h o lo g iq u e ]
g c o m o rp h o lo g isc h e r F a k to r / ee o M Q p 0 O A O im e c K u tfiaKmop \

597 Factor intern v. Factor geomorfologic


598 Faguri Microrelief caracteristic pentru pereii stincoi in
carc afloreaz roci sedimentare slab cim cntate i, n general,
cu granulaie grosier. F. sc formeaz prin aciunea com
binat a dezagregrii, coraziunii i a im pactului pluvial.
d 'a b e ille s G itie r s k u tp tu r ,

W a b e n s k u lp tu r honeycom b

s tr u c tu r e combi]

.599 Falez Abrupt format prin aciunea dc eroziune a valurilor


dc-a lungul rmurilor lacustre, marine i oceanicc. [ f a l a i s e

K liff. K usienhli/flbeach scarp, w a v e -c u l'^ , sea c li/f k .iu ^ ^ ,


epeioeo ycm yn ,
opue]
600 F a le z a ctiv v. F a le z vie
601 F ale z fals A b r u p t f o r m a t n fr u n te a u n u i c o rp d e alu n e
ca re d e la b a z a u n ei faleze, [/a/aise fa u sse, ~ d'boulement j
UnterMli/f, S e k u n d r k ff jundercUJfnceedo-K.iu^<fi]
602 F alez de g h e a F a le z d e z v o lta t n zo n a te rm in a l a
g h e a rilo r d e c a lo t a ju n i la r m i d in c a re se r u p icebergurile. Sin. b a r i e r d e g h e a l i l . [ f a l a i s e d e g la c e , b a r r i r e
de ~

E i s k l i f f ic e

K.tuprf),

c l i f f . h a r r i e r , ~

fr o n t, ~

w a ll .le d ffH O ii

uapbep]

603 F ale z m o a r t F a le z c a re a ie it d in sfera d e a c iu n e a


v alu rilo r, fie p rin re tra g e re a a p e lo r (d a to rit scderii niv-evelului a c e sto ra sa u n l rii ep iro g en etice a u sca tu lu i),
fie p rin tr -o e v o lu ie n d e lu n g a t , c are d e te rm in reculul
falezei p n la u n p u n c t u n d e a c iu n e a m o d e lato a re a
v a lu rilo r n c e te a z [falaise morte.
ancienne tcier K liff,
verlassener
R u h e k liff /, abatidoned cliff. ancienl
om.epluuii
noKtiHymbii'i
604 F a le z p lo n ja n t F a le z cu b a z a su b m e rs , d a t o r i t ie
rid ic rii n iv e lu lu i a p elo r, fie coboririi u scatu lu i, n tr- u n
r i tm su fic ie n t d e in te n s p e n t r u a n u se m a i p u te a form a
p la ja d e la p ic io arele falezei, [/alaise plongeante unterlauchender
K l i f f i4 >lnnging c l i f f /v<7rmuwN<7 3atnon.iHHU

605 F ale z vie F a le z c are se g se te n s ic ra d e a c iu n e a


v ahirilor. Sin. falez activ.
606 Falie R u p t u r a sc o a re i te r e s t e do-a lu n g u l c re ia c o m p a rti
m e n tele o p u se su fer o d e p la sare d ife re n ia t , p a rale l cu
s u p r a f a a d e r u p t u r . Ih e o ri F se nscriu >n relief prin
d en iv elri [faille \B ruch. Sprtiiig. y ' ^werfuti^ fault i'iipox',
etOpuv]
607 F g a v. Oga
608 Feidj T e rm e n a r a b d ese m n n d o d e p resiu n e a lu n g it , mo^U'l a t p rin a c iu n e a v n tu lu i n tre d u n e i a v n d fo rm a unui
c ulo ar cu fun d u l ac o p e rit d e o c u v e rtu r d e nisip, i f t i d j '
dune valley, / r i d s / j / ]
609 F e re a s tr c a rs tic D eschid ere fo rn ia t p rin p r b u ire a mastM
d e calcar d e d e a s u p r a unei galerii su b te ra n e , c u ca re ocazie
p o a te d e v en i vizibil u u c u rs d e a p su b te ra n ,
karstique K atitenfenster karst
fe m te t
u

6I Fereastr tectonici Pur|iiinc din siipraiiia terestr Sn


cadrul crcia rcJieiul este modelat In roci tijicrc, dcivclitc
prin eroziune dc sub rocile mai vechi din cuprinsul unei
pinzc de ariaj. Astiel, F. apare nconjurat de formaiu
nile geologice neconsumate ale pnzei respective, {fe n tre ,
te c to n iq u e F en sler, geologisc/ies
in iie r ,

-, le k to n isc h e s ~

fe v s te r " ,

geologica! w i n d o w , te c to n ic '^m eK m oH U 'tecK oe okho ]

611 Fierbtori v. Vulcan noroios


612 Fiord Termen dc ondine norvegian desemnnd un goli
sau o strtmtoarc iiij.'i
ri- reprezint o veche vale
glaciar invadat de ape i
'i F. snt strjuite de ver
sani stncoi abrupi i -i
la captul dinspre
larg printr-un prag submers. K
i-aracteristice pentru
rmul vestic al Peninsulei Scandinave, unde depesec
150 kin lungime i 1 000 m a<lncime. [fjordFjordfiord
fjord Iffiuop]
613 Firid v. Ni
614 Fim Zpad care se pstreaz de la an la an, modificat
prin topire i recristalizarc pariali, grunoas i ta sa t
(compactizat). Prin evoluie mai ndelungat F. devine
ghea de ghear. Sin. nv, [n/vFirn firtt l^upu]
615 Fisuri v. Crpturi
616 FjU v, FjeU
617 Fjrd Termen suedez atribuit unui golf sau canal ngust,
ultimul situat intre dou insule din vecintatea rmului
sau ntre o insul i rm, orientat aproximativ perpendi
cular fa de linia rmului, reprezentnd o veche vale
glaciar cu adincime foarte mic (cu versanii abia schi
ai) i care a fost invadat de apa mrii, [fjrdFjard
fjrd, fiar ^bepd\
618 FjeU Termen norvegian atrib u it unui masiv m on tan care
se termin la partea superioar cu o su p rafa netezit
prin procese de eroziune i acumulare glaciar, situ a t
deasupra limitei pdurilor. Sin, fjiiU. [fjell, fjllFjeU,
FjUffjell. fjlihfibeAbd]
619 Fli Formaiune geojinclinal sinparoxismalil cu grosime
mare. caracterizat, din punct de vedere facial, prin alte r
nana repetat de depozite pelitice i psamiticc i prezena
unei anumite a.sociaii de structuri sedimentare (sedimen
tare gra la ti, mecanogUfe etc. [ fly u h Flyschflysch 0.iutu\
620 Ftoe Ghea carc acoperi parial mrile nordice, plutind
In sloiuri dc circa 1 m grosime, [floe. glaon EisschoUe.
ScholU floe. ice flo e ,-^float jn.iaayHa.H , i b i ) u n a , .l]

621 F rd e T e rm e n g e rm a n d e s e m n in d u n go lf sa u u n c a n a l
s i t u a t In tr e d o u in s u le d in a p ro p ie re a r m u l u i, s a u in tre
r m i o in s u l . F. r e p r e z in t v ec h i v i m o d e la te d e c u r s u
rile d c a p in fra g la c ia rc , c a r c a u fo s t a c o p e r i t e d e a p a
m rii <lup r e t r a e r e a g h e a r i l o r [frdFC>rdef f r d ! - ]
622 F o rla n d v. V orland
623 F lu s V . M aree [m onte, f l u x , flo t, f l u x m o ntante F lut. S te i.
gen fhod -iide, r is in g tide npu.iua]
624 F o rm e de re lie f A sp e c te p a r t ic u l a r e a le re lie fu lu i s c o a re i
te re s tre , c a re se d e o se b e sc n t r e ele p rin c o n d i ii d e g en e z ,
tr s t u r i m o rfolo g ice i d im e n s iu n i p ro p r ii. D u p c a ra c te ris tic ilc lo r m o r fo m e tric e , F .r. s n t m p r i t e n m ajore
i m inore. n p o zitive i negative, [form es d u terrain. du
r e lie f L a n d fo rm en , R elie ffo rm e n , O berflchenform en landfo r m s . r e lie f fe a tu re s j ^ p M b i p e . t b e ^ ]
625 F o rm e m a jo r e de re lie f v. F o r m e d e r e l i e f f/o rm e s m a jeu res
d u r e lie f G rolandform en m a jor la n d fo rm s M eea p e.tb e^
626 F o rm e m in o re de re lie f v. F o r m e d e r e l i e f [ / o r m m in eu res
d u r e lie f K le in la n d fo rm e n sm a ll la n d fo rm s M UKpope.ibe^
627 F o rm e n e g a tiv e d e re lie f v. F o rm e de re lie f [fo rm es n g a
tives d u
r e lie f H hlform en negative
la n d fo rm s ompmtame.ibiihte (fiop.uhi p e . i b e ^ ^
628 F o rm e pozitive de re lie f v. F o rm e de teM ef [F orm es p o sitives
du
r e lie f V ollform en positive la ndform s no.ioMcume.ihiiue
{op.Mbt peAbe{a\
629 F o s a b isa l v. G ro a p a b isa l

[foss ab yssa l ]

6.^0 F r a g m e n ta r e a o riz o n ta l a reliefu lu i v. U e n sila te a


m e n t rii reliefului
631 F r a g m e n ta r e a v ertic a l a reliefului v. E n e rg ia
632 F r a n a A lu n e c a re n fo r m d e c u ib

fr a g

reliefului

[fra n a I j [ ]

633 F r a n j u r i p e rig la cia re S t r u c t u r [terig laciar c u a s p e c t franj u r a t , f o r m a t p r in u m p le re a g o lu rilo r c r e a te d e p en e le d e


g h e a c u m a te r i a le d if e r e n ia te f a d e cele c e a lc tu ie sc '
te r e n u l !n c a r e s n t I m p lin ta tc . [dpt de coins de glace!
a u f gefllte E isk eilsp a lten fossil ice wedges j ]
634 F r u n te a a lu n e c rii E le m e n t m orfologic r e p r e z e n ta t p r in
t r - u n a b r u p t , d e re g u l n fo rm d e sem iccrc sau fe sto n a t.
c a r e m rg in e te c o rp u l a lu n e c rii In >artea .<<4 fro n ta l
(<lin d ir e c ia In c a r e a c c s ta n a in te a z ) [froHt. b t ' u i ~ f t o t /
ffipoMnU-ibmis vucntb o/io.ijilh}

635 FrunCcia terasei Abruptul prin caro terasa d o m in i albia


major sau podul terasei inferioare po care sc sprijin.
F.t. este o suprafaA InclinatA, p in i la verticali, care iacc
racordul ntre muchia terasei i baza acesteia, [ la tiis dr
I fn a s s f T e r r a s s r n fia i ig ,

T e r r a s s e tile h n e s c a r p

of

te r r a r e /

y c m y n m ep p a cb i\

636 F u g i t u r i (de teren) v . A lu n e c a r e de te re n

637 Fuldj Termen arab pentru o depresiune asim etrici de dimen


siuni mici. format Intre dunele parabolice sau ntre bar
oane. [ f u l J j l F u l d i l/ttld ) Iffiy.ibdjtcu]

g
638 G alerie a) F o r m d e re lie f
c a v i ta t e s u b t e r a n , r e l a t i v
sa u c h i a r o r iz o n ta l , s p a t
c a n ic In lu n g u l fisu rilo r,

c a rs tic re p r e z e n ta t p rin tr-o


n f iu s t i a l u n g i t , a p r o a p e
p r in c o ro z iu n e i e r o z i u n e m e
a l p la n u r il o r d e s t r a t if i c a i e ,

a l d ia c la z e lo r s a u a l fa liilo r; l) F o r m d e re lie f a n t r o p ic
r e z u l t a t In u r t n a lu c r r ilo r m in ie r e s a u d e p r o s p e c i u n i ,
c) M ic ro io rm d e re lie f b io g e n c r e a t d e a n i m a l e l e te ric o le .
[a) galerie Galerie, S to llen g a lltry , p a ssa g e >a.iep^-n; b) g a lerie/Stolle . Strecke, T tn tn e l/ h rle gallery
lu m p en :
c) terrier H hle, Loch boring, b urro w , terrier l.:ocouu 4 ,
HOpa]
6 3 9 G a let F r a g m e n t d e r o c m a i d u r , c u fo r m o v a l s a u r o
t u n j i t , a le c r u i c o lu r i a u fo s t t o c i t e d a t o r i t a c iu n i i a p e i
c u r g t o a r e s a u a v a lu rilo r. C a d im e n s iu n i. G. s e s i t u e a z
n t r e p r u n d i i b o lo v a n i { 1 ^ 2 0 c m ), [gale!GeriHle, R oilkiesel. Schotter, StrandgerU e, S ir a n J k ie s e l heach pebble,
cobble, P bble,

shingle ,'a.ieni, t^a.tbKa]

640 Gassi T e rm e n a r a b d e s c m n n d u n c u lo a r s p a t d e v t n t in t r e
d u n e . p rin d e fla ie i c o ra z iu n e . f c u u l s a p a r la zi s u b s t r a
tu l m a i d u r a l n is ip u lu i m o b il. [cou/<;{>
/^ds.Ni.
D iin en ta l, W in d g a sse dun e-valley, p a saage-w ay .iynKa]
641 G v a n v . Crov
6 4 2 G e a n tic lin a l P o r i u n e a s c o a r e i t e r e s t r e d i n t r - o re g iu n e
d e g eo sin c lin a l, c a r e a s u f e rit o n l a r e l e n t i n d e lu n g a t
c p t h u l a s p e c tu l u n e i b o U iri, p e c a r e s e d i m e n t e le a u gn>s im i m a i m ici d e c i t n re g iu n ile n v e c in a to . Ig ea m tiiU m ai,
G eanliklinale, O eo a n tiklin a le geanticline jceiHiHmuK.iuMU.t*]
6 4 3 G elifracte B lo c u ri d e d iv e rs e m r im i i fo rm e , p rv n e n ite
d in d e z a g re g a r e a ro c ilo r p r m a l t e r n a r e a r e j v t a t a f e iK > m e n e lo r d e n g h e i d e z g h e , [g eli/ra cts IFrostspremgnmgsschult /rosl-shatlered blocks, cryogenic stomf e l n v iu m i']
644 G elifracie D e z a g re g a re a ro c ilo r s u b a c iu n e a r v | v t a t a l t e r
n a n t a n g h e u lu i i d e z g h e u lu i. n ace<t prxK'es u n r\'l
i m p o r t a n t r e v in e a jx 'i p A lrtm s n fisu rile r>.iKr
carv.
p rin n g h e , i m re te v o lu m u l, e x e rv itin d p re> iutu iivari

a s u p r i pereilor fisurilor. Sin. coitgelifrac(ie. [geiifraclion,


congili/racUon. cryoc/aslisiiie, M a te m e n l Frostsprengung,
FrostverwitUntngIfrosl-shaitering, geiifraclion, congeli/raclion.
frost riviiig,
spUlliug, ' wedging,
Vcathering Mopoiiioe
euHempueauue]
645 Celivafie A ciune e x e rc ita t do a lle r n a n a n ghe-dezglief
asupra rocilor i formelor d e relief, [glivation, action d u g e lj
Frostwirkung frosi-work Mopo3Hoe ebieernpueauue]
646 Cenerafie de alunecri A lunecri d e aceeai v rs t . [gnra
tion
de
glissem ent Abrutschunggeneration noKo.ietiu.i
onoAiHeii]
647 Generaie de vi G ru p i \ 'i i d e aceeai v r s t n c r u s ta te
n aceeai s u p ra fa d e
. . sau p rim o rd ia l , o ri m o d e
late de a flu en i d e acelai o n iin ai u n u i ru p rin c ip a l, [ g n
ration de valles Tlergeneration Igeneraiiort o f vatleys
noKo.ienuf! oauh]
648 Geocriologie D isciplin tiin ific c a r e se o c u p c u s tu d iu l
proceselor fizice (geologice, geom orfologice i hidrogeologice)
legate d e a c iu n e a in g h e u lu i i d e zg h e u lu i in re g iu n ile c u
in g h e p e re n sau periodic, cu p a rtic u la r it il e s o lu rilo r i
rocilor co re sp u n z to a re , c t i c u r e p a r tii a lo r te rito r ia l .
[giocryologie, cryopdologie Kryopedologie cryopedology ceoKpuo.toeuff, MepiAomoBedeHue]
649 Geocronologie P a r t e a geologiei c a r e s e o c u p c u d e t e r
m in a re a v irstei rocilor, s tra te lo r, p ro ceselo r i fe n o m e n e lo r
te re s tre d in tre c u t, a fo rm elo r d e relief i c h i a r a P m n tu iu i c a p la n e t . P e b a z a m a rilo r d is c o r d a n e s tr a tig r a f ic e
i a evoluiei v ie u ito a re lo r s-a e la b o r a t o scar cronologic
relativ, m p rin d tr e c u tu l geologic al P m n t u l u i n ere,
perioade i epoci, ia r p e b a z a m e to d e lo r r a d i o a c t i v e s-a
e la b o ra t o scar cronologic absolut, [gochronologieGeockronologie, E rd zeitm essu n g geochronologie, g e o c h r o n y j e e o '

xpoHOAoeua]
650 Geodepresiune D e p re s iu n e te c to n ic p r i m a r , a a c u m a
re z u lta t e a d in m ic rile s c o a re i t e r e s t r e . F o r m o p u s
g e o tu m o rii. [godepression Geodepression fg to d e p ressio n jeeo denpeccji]
651 G eografie fiz ic R a m u r a g e o g ra fie i c a r e s e o c u p c u s t u
d iu l e le m e n te lo r c e a lc tu i e s c n v e li u l g e o g ra fic (a e r, a p ,
uscat, p la n te , a n im a le ) n i n t e r d e p e n d e n a i c o n d i i o n a r e a
lo r recipro c,

[gographie p h y s iq u e p h ysisch e G eo g ra p h ie I

p h y s ic a l geography I ^ hju w ck u .h ceo?pa(u.<i']

652 Geoid Corp geometric care reprezint forma teorctic a


Pmintului rezultat din prelungirea suprafeei Oceanuloi
Planetar pe sub continente. Cnd apele snt n perfect
echilibru suprafaa G. este, n fiecare punct al su, per
pendicular pe direcia forei gravitaionale. G. se apropie
foarte mult de uii elipsoid de rotaie. Suprafaa G. este
considerat suprafa de referin pentru lucrrile de nivelment. [ g o id G e o id jg e o id eeoud]
653 Geomorfologic Disciplin care se ocup cu studiul reliefului
scoarei terestre, ca parte component a nveliului geo
grafic, i al proceselor morfogenetice. G. studiaz aspectul
formelor de relief, originea i evoluia lor. precum i modul
lor de asociere i de rspndire spaial. G. este o ram ur
a geografiei fizice dar are legturi strtnse i cu alte tiine
i in special cu geologia. D up modul cum abordeaz
studiul reliefului i dup atenia pe care o acord unor
categorii de forme, procese sau factori care influeneaz
formarea reliefului, se deosebesc ram uri ale G. ca; G . g e e r a l , G . p la n e ta r , G . r e g io n a l G . s tr u c tu r a l ( te c t o n i c ) ,
G.

c lim a tic

(s c u lp tu r a l ).

Sin. m o r fo lo g ie te re s tr , 'igo-

m o r p h o lo g ie , m o r p h o lo g ie te rre stre , m o r p h o lo g ie G e o m o rp h o
lo g ie , M o r p h o lo g ie d e r E r d o b e r fl c h e g e o m o r p h o lo g y , g e o m o r p h y , p h y s i o g r a p h y e e o M o p ^ o .io a u i, M o p ^ o .to e u .'] c yu iu ]

654 Geoniorfologie aplicata P a rte a geomorfologiei care se


ocup cu studiul reliefului n vederea proiectrii i orga
nizrii unor activiti economico-sociale. [ g o m o r p h o lo g ie
a p p liq u e a n g e w a n d te

G e o m o r p h o lo g ie a p p lie d

g eom orpho-

^ S y npuK.tadiia.H eo M o p ^o.io g u .'i]

655 Geomorfologic climatic R am ur a geomorfologiei care


studiaz influena condiiilor climatice asupra proceselor
geomorfologice i formele de relief specifice diferitelor
tipuri de clim. Sin. G . s c u lp t u r a l , [ m o r p h o lo g ie c lim a ~
tiq u e K lim a g e o m o r p h o lo g ie , K l i m a m o r p h o lo g i e c li m a t ic g e o .
m o r p h o lo g y KMi.uamu'iecKa.H

eeo .\to p ^o .io cu ."i]

656 Geomorfologie dinamica P arte a geomorfologiei care se


ocup cu studiul proceselor geomorfologice i al dinamicii
(transformrilor) reliefului, [ g o m o r p h o lo g ie d y n a m i q u e j d v n a m i s c h e G e o m o r p h o lo g ie d y n a m i c a l g e o m o r p h o lo g y u h .mu

^ecKH seoMopto.toeu.<i\
657 Geomorfologie generala Ram ur a geomorfologiei care stu
diaz legile generale ale formrii i evoluiei reliefului, ale
proceselor geomorfologice i ale formelor pe care acestea
le genereaz, [g o m o r p h o lo g ie g n r a le a U g em ein e G e o m o rp h o io g ie g en e ra l g e o m o r p h o lo g y ou^ .h c e o .u o p ^ .to .'U .H ]

CtOMOBrOLOCIK BRCIOMALA
65H if* rtm o rfo lo (p e

rtfio a a U

K A m u ri

Kff*rnor(ok>f(tei

c a re

ta<1iuA rH icul f t p n ^ e ^ c l g e o m o r lo k ic e d in tr-u rc fio n


c o n c r e t! a upr4i(eei t e r a t r r . [g o m o rp ito h fu rgt4fn0U[
r t g i ^ t l e G tcm orpkoioU , Ceom-r p M o f d f t R tg to n rn n fo ^ ^ o r p k o to y p e.'u o m .i^m n

e r v M c p ^ M fu .^ }

6 9 9 G eo m o rfolofic tc u lp tu r a li v. (f^o n orfologie cIlmiicA


660 C com orfolofi tru ctu ral P a r t e a gw>niorfologii c a re e
u r i i p l c u atu d iu l ((irmeknr d e rriief ale c l r o r c a r B c tm s tk i
tnt d e te rm in a te . In p n m u l r1n<l. d e factorii ncokifiici.
(tnctur&. ak& tair* petrograitcA fi m i c i n aJe coarei)
S tn . g ta m o f!
>u>i [motph<U>>gu itruflm raJi iltu kIurflU
' (ti>Ur g*omorpkoiogyIcnipvKm y p m ii

6AI G eom orfoloie lertoBM

rfulogie tl r u c t u r i t

662 G eoaferi I n v e h f ai
'' .it <lin d iir r e n tierra.
In prim u l rln d g rav itai- r

i.rr te restre. ieonun-(4*ioi{u tfi concentreafft a t m u A>upra G aniule coarta


te r e tr i a l c&rri rrlirf II ^(u<hatA. [gm pkiftG to\pk> rf j
g ta tp h ff0 t t o t ^ p a ]
663 Geoaloclinal K lem cnt a tru c tu ra l maj<<r a l K o a rc i tere<t(re
r r p re c c n ta t p rin tr-o deprcsiiine ilungitl, c a r a c t e n z a t l pnn>
tr-o m are m ubilitale In care se acumuleaxA p ach ete d e est
m e nte cu Krmimi d e m ai m uli kilom etri fi care tin t apoi
c u ta te fi t n l l a t e tu b fo r m l d e m o n |i. F x ia te tia unei lo n e
m ai p u in a c a iu n d a te (nd) tn luniul G II Im p arte pe a c r t U
In d u u l p l r i : m togtosim ttinalui (depresiunea e x te rn i)
fi eug*otihmaIti (depresiunea in te rn i). Nef(iunile d e G.
e x n d a te alnt ca racterix ate p rin tr-u n relief a c c e n tu a t fi p u
ternic fra g m e n ta t LtU^riti l o t e a u t i i i m ari a pricrtl>jr
Hejm<>riulof(H:e. {giatynilim aiIG totym klnnU lgtotyni.tn**, grty m d i/ ,'tocmH*: iiuut a 1
664 G eolrctoaic v. T ecto n ici [g^^)l^(t.-mhm* lltfolfk$"H tk f g f ^
UtCmU l.'romnttkfMUKa)
665 ( eu letlu ri l-'orml maj<jrl a relieiului t e m t r u . ale i l r ^ i
ca racten ttci d e b a i i slnt d e te rm in a te d e p n x i'trt riul>>(en e. t n ace.a<ti c ateion e p ot fi ia c lu w co n tuieiitrlr,
tMXnrU* oceanice fi marine, c tem ele rnuntua.. reitiuniW
ile cim pie Sin m ot/uU iiutA [ / > /
fr66 G eotam oare I* ro en iin e n ti d e m ari dimeniuni a coarri
teTMtre r e i u i t a t i p rin tr-o p u te r n ic i miycare ilr iiiAlfare
l*e flaac u n le G ae p ul p r u i u c e LUtiri fi fariaje ale elim m ta lu r Ijdotumumf
Igfvium tjr,ti>my*iop\
667 G h e a (i 4e firo <<hra|i a lb i, prt>ai fi Kriun<Ai care
pr>viM d in firn prin lu m p a it ii a r e jta ria li ft rlim n i^ rr^

tmm 4

m i p r i H ia b M *

spm

^ 1 M|
6M

C.hrmt M U ( ih r ^ l |n rm l )n i i y l
tr M M ! p l tr ( A ( 4 n 4 i t l In n ^ i r a i l a r w i

fn\iU t F.tt.

'gtm*

rw e i

t*.

bft*) (ibc(4 ir it'l / C,htm\ ciMnpAirtl fi crttliikA rmfm (


m e * * l niA 4 Rh^tAnhir.

rPcristAiiMrra iirnnlni g i ^ * d
U4,
;. te m 't^ m u M]
A ?0 < ;b r tA

m a ria ft

C li# tA

C W m W *

p n a

ln fc iftw i

p*

irtAT^. to contraat < ( I m U M te r ffw r A tar% m I w n M


P acAt ThtpA cATMtrrVvtK-iW p* c*r I* ar* C m fa a r tA
d iv tw l^nam in fhnchi*A. fV># p v k
g lm 4

y tte r * u ! if* U0!iopc"o 4 ^


671

m o t i I H b < u n <W bM tA rt i f i katr


fi C4 T aa (m t K o p v n t c a i M t m * l n a w M iC . P rM
Inr. iTiAtenAhil <ie I ap r
le r a ia r f m
iuni m ii.
atiaial* M O t. M

KlieU dMftrin* d * aM ftfcrt*rlw i r*


top*nda- le a t ' f t e t r
! T a in t a
67 2 GMicr lvt>r trroM l tn ic r m ilv o t tita ra^tM ute
c*rr> runcA p * i p o n U m * tm tm h tm m . ^ > a r * pr*~
M unii Vftpunhir I n tr o c it a p a m*m p t* r a ic aMMaftlaB*A.
d in a p r v r ip iU auaraW ilwra i . tm m tr m m ^ a
rviH-f cte a c a m a U n

c a ra c ter * ^ .

G ^yav '

fTfMT '. W w p l
67.t G brr4ap '
6 4 (brtar

C alarariA
la (teM A CM wpart m l t t

U r e a t& p e iii care. p n a U w * .

ac a t a

up*r p ^ ria U l t*

M trn(><mA l a lA p a iU | r i u a |< a * (ttr a ) *( apu* ! e W a tA


com pacU

S e forn w M A I M iata p u U / v I m w K m MwI^

ile a sa p r a lim ita i t t p a o b i* perpaw i


I h t p i lo c a l Sa l o r a a r C

91.

lM p r t ta

g%9mt t } t a a d 0 tm L tU >
Im p art in

n n . ti

un.

r iaiaaafc
U ta h

m m m

tio n a a (o r e i fr a v tt H m * W 4i

a h iM i Im 4 f

ah

d i d (a co a ra taraatrft). a l a c t u la d o a ^ m a
cuptaA. c r a c t c n a U JWM M t p ( a f w i^ < a i M n caM a
fU c ia r t.

a M r a w i.

tr a ea y u v tel

MirMiaiiM. A c a a a u 4 m
rrlia.

rah afttl

ilw k r

U liw a iM
# !* #

----------- i Yt^ h
m m

g a ^ tM

tiS

(W nm orfoU >|pe i r g i o n a l l K m u r l a K^)iiiorfotut<>ei C4ra


s t u il M A r r i i v u l 91 p r u c c H 'l e Kc^)iiiroloK>vo J i i i t r - o r c K tu n e
c o D c r e t l A s u p r a f e e i t r m t r e . Ig ^ o m o rfih o to i

fd to n a l* !

t t g i o n l t (j4om<photo%, G ow otrpkoogit d t r H tg iitn tn trfw N i g to m o rp k o io g y Ipe.'uom i ibm ^

K'^Atopffio.Ufu.'i]

639 G rom orfolofic scu Ip iu raU v. Geomorfologie c lim a tic i


660 Geomorfologic stru c tu ral P a rte a geomoruioijiei care ac
itciiiiA cu stu d iu l form elor tic relief ale c ro r caracteriHtici
Int ilete rm in ate. fn prim ul rtnd, d e factorii k^oK'i:*'
( tru c tu ri, alc.lti:
| tr'i{rafici
m ic iri ale scoarei)
S in . g t o m a r / o h i i . ,m,'rpkoI^ygie s tr w lu r a U s h u k ImrtlU G*i>mi}rpkol<.i;
"J geom<npkology cmpyKmvpM-H ^ tO M o p ^ w ^ tin ]
661 Geomorfologie te cto n ici

>'

elogie structuralA

662 Geocfcr tn v e li a l P&m tntuhn . ru lta t d in diferenierea.


In prim ul rind g rav ita io n a U . a ntateriei terestre. Geomorfologia ti co u cen treu A a te n ia x su p ra G. solide acoarla
te r e tr i al crei relief II studiaz.\. [g io sp h h 'f Geosphre
g ro sp k ffi eocifirpa]
663 GeosiocUnal E lem en t s tru c tu ra l m a jo r al scoarei te restre
rep rez en tat p rin tr-o depresiune a lu n g ii, c a r a c te r iz a i printr-o m are m obilitate n care se a c u m u ie a z i p a ch e te d e sedi
m ente cu grosimi d e m ai m u li kilom etri i care s ln t apoi
c u ta te i I n i i a te su b fo r m i de m u n i. H x iste n a unei zone
m ai p u in K u fu n d a te (rid) In lungul G. I lim p a rte pe acesta
In d o n i (tri: m io g e o sin d in a J u l (depresiunea e x te rn i)
fi mg40sim (linaitl (depresiunea in te rn i). Regiunile d e G.
e x n d a te sln t c ara c te riz a te p rin tr-u n relief a c c e n tu a t i p u
ternic fra g m e o ta t d a t o n t i in te n s itiii m a ri a proceselor
geomorfologice. [g/osym clH aG eosyH kltH alIgfosyncline, gfosy n cin a |^eocuH^:.^um.lh\

664 G eoteclooici v. T ectonici [gfoU(litntuf GfoUkloHk gf<yttctonic l,'tomeKmoHUKa\


665 G eo lectu ri F o r m m a jo r i a reliefului te restru , ale cArei
caracteristici d e b a i i sln t d e te rm in a te d e procesele eiidt>>
gene. t n a c e a s t i categorie p o t fi incluse continentele,
bazinele oceanice i m arine, sistem ele muntoa.se, regiunile
d e cimpie. Sin. morfoUcturA
eeomeKmypa\
666 G eolum oare P r o e m in e n i d e m a ri dim ensiuni a scoarei
te restre re z u lta t! p rin tr-o p u te r n ic i micare d e Inilaro.
Pe flancurile G. se p o t p ro d u c e c u t i r i i ariaje ale sedi
m entelor. igiotum eur Geotumor geotumor fceomyMop^
667 G h e a i de firn C h e a i a lb i, poroa.s i g r i u n o a s l care
provine d in fim p rin com p actizare p a r ia l i i elim inarea

Iini-I j>A ri i l i n h u k i n *le * t

iulact df nfv -'trtuis Jtrn te* I

ffiupmuft &\
6X C.hrafi mU (I h r.ii orm at In tinipiit KUci.ittinit plristiJCfitn ? pastralA pinA astA/i In rpRiiirule reci {giace fossUel
fo$\Uts lus, S l f n f l/ossil ice lucuontifMhtii JCii\
6ft' (;hi-a|i dc ffhctar C.hcAA comjvict.t ?i cril.ilinA carc (ormc 4 iA
pr>v.'iiii<I ilin co m p actzarca
rr c ri'ta lx a rc a firnului. [gliU dr glacier GUlsehereis glacial
ice, glacier ^jem vepiiu .let)]
670 GheaA m arin GhcaA ormatA prin n g h e a rea apei lo
marc. In co n trast cu gheata aisl>crgurilor c arc c form eaz
pe scai. UipA caracterinticilc pc care le are. G m. p o a rt
<liversc denum iri (banchiz, floe, pack), [glace de tn e rj
Meereis sea ic MOpcKo .li)]
671 CiheatA m oart a) Blocuri de g h ea rm ase d in tr- u n g h e a r
i care au fost acoperitc cu m a terial m orcnaic. P rin to p ire a
lor. m aterialul de deasu pra se taseazA, iormlndu>$e d e p re
siuni mici. caracteristice, n u m ite s o lU .h ) F ra g m e n te de
ghea desprinse dc m a ^ g h earului i r m a se p c loc,
topindu-se lent. [ffocc morte Toleis dead ice .uepmsbi .le]
672 Gheizer Izvor te rm al in te rm ite n t d in regiunile vulcanice
carc arunc ap i vapori la m arc nlim e, d a to r it p r e
siunii vaporilor, n tru c t a p a este p u tern ic m ineralizat,
din ca precipit m inerale silicioasc, carc creeaz u n microriliof (le acu m u larc caracteristic.
/GeJir. G eysir.
geyser cenep]
6 7 i Gherdap v. Cataract
674 G hear Mas dc g h e a com p a ct re z u lta t d in a c u m u
larea zpezii care. p rin tasare. topire p a ria l i n g h e ,
se transform In zp ad gru no as (firn) i apoi in g h ea
com pact. S formeaz In zonele p o la re In m u n ii n a li
deasup ra limitei zpezilor p erpetui i, uneori, In peteri.
Dup locul de form are G sc m p a rt In C. conlinentali (re
gionali) sau d ealot t C. moHiani (locali) ca re se subIm p art In G. de circ. G. de val*. G. de platou etc. S u b a c
iu n e a forei g ravitaionale G. alu ncc le n t pe s u b stra tu l
solid (scoara terestr), efectulnd o a c iu n e geomorfologic
complex, c a ra c tc riz a ti p rin sculp tarea scoarei (eroziune
glaciar, exaraie). tra n sp o rtu l i d ep u n erea m aterialelor
morenaice. A ceasta duce la form area u n u i tip genetic de
relief; relieful glaciar, [glacierGletsckerglacier, glelcherl
.teHUK, s.iemuep]

6 75 C h c | a r J c c irc v. G h e | a r dc lip p ir c n c a n [giaeiev dc cirijue I


K ftr g tfh i /irr cort-ie glacier, cirq u e-g ta cier KapoHbi

acuiik]

6 76 l t h c ( a r c o iK in c n tal v. CalotA g l a c i a r [glacier co n lin c n la l.


dc ty p e g r o c n la n d a is lln la n d c is ,

K o iilin c n la lg lrlsch c rc o n li-

u c iila l gla cier l.\uiiiwpuKOHhi AcdnuK, noKposuMit


67 7 i i h c | u r d lH u c n t G h c f .i r c o m p u s d i n c io iii lim!>i d c gliea.l
ciirc siiit a l i m e n t a t e d i n t r - u n s i n g u r c m p d e firn i cobo.irA
pi; v o r s a n ii o p iiji ni u n e i c u lm i, [glacier
g h ls c h e r d ijflu .-n i

j, . ^

.leJiiiiK, ncpeM m iiN

tw in n e d

d if/l u e u t jjo c h -

g la c ie rs lOuffiAfoaiminjiii

'

<i7S GI)c(ar lo cal v. G h c |a r m o iw u i


6 79 G h e a r m o n t a n M;isA d c kI" '
m u n to a s e a c r o r a l t i t u d i n e

lorin cazA In re g iu n ile

p .i c ftc l i m i t a z p e z ilo r p e r

s is te n te . D a t o r i t s u p r a f e e i r e d u s e p e c a r e o o c u p ,

G .m

gheari locali, [glacier de montagne Gehirgsglelscherjmouutain glacier, highland ^ copiibi AcdiiiiK,


SC

m ai num csc

.loKa.ibnbi
6 50 G h c |a r m o r t G h e a r cc a n c e t a t s l m a i fie a l i m e n t a t i s
SC

m a i d e p la se z e . S in . g h e a r s ta g n a n t, [glacicr m ort.

se

n ile toterG lelscher dead gla cier, s i a g n a n l '- j M'pmebt .leduun]


681 ( i h c ta r d c p ie m o n t v . n h c | a r d e tip a l a s k i a n
p ie m o n t V o rla n d g le tsc h e r p ie d m o n t

[gla cier de

g la c ie r .lediiiiK

npc-

ap.'io^o mima]
6S2 G h e a r d c p la to u f i p d e g l i c a r c a r e s e i n s l a l c a i i i n r e g i u
n ile i n a l t c a ie p l a t o u r i l o r m o n t a n e a v I n d f o r m a u n c i c a r a
p a c e d c g h c a .\ a c o p e r i t c u f ir n in p a r t e a c e n t r a l .

Se

inlluet.c iu P e n in s u la S c a n d i n a v i i n .M a sk a . [g la cier dc
p la te a u Ptateauglelscher, H o clila nd-G lclscher p la te a u g la c ie r
AciiuK n.iocKiix eepuiuii]
6 8 3 G h e a r p o la r G h e a r s i t u a t n r e g iu n ile p o la r e i l a c a r c
t e m p e r a t u r a g h e ii e s t e m u l t s u b p u n c t u l d c t o p i r e ,

ccl

p u i n in rc ;;iu n c a d c a l i m e n t a r e , [glacier p o la ir e h o ekpotarer Cleischer polar gla cier noA.ipiM .icJhhk]


651 G h e |a r re g e n e r a t G h e a r c a r e s c r e f a c c la b a z a c a s c a d e l o r
d e g h e a s i t u a t e d e a s u p r a l im i te i

z p e z ilo r

p e rsiste n te

p r in to p i r e a p a i a l i i r e ln g h e u l f r a g m e n t e l o r d e g h e a i a
z p e z ilo r d i n a v a l a n e , [glacier r i g i n i r i regenerierter
scher regenerated glacier, recem ented
poMciiiHhi .leJnuK, peeenepupoaaHHuii
6 8 5 G h e a r re g io n a l v. C a lo t g la c ia r
6 8 6 G h e a r s t a g n a n t v .

G h e ar m ort

GleU

reco n slru cled ~ n o j.

6 S 7 r > h c ta r d c (ip a l a s k i a n M asA d c g h r a .1 . d c m a r i d i m e n s i u n i


fo rm a lA la p o a le le u iic i rc g iim i m o n t a n e p r i n u n i r e a a d o i
sau m ai m u li g h e a ri

d c v a le

care

coboar

d in

m u n i.

ghear de
piemont, [glacicr alaskien, 'de ty p e a l a s k i e n . d c p ie
mont Vorlandglctschcr piedmont glacier j.iednuK muna .ua.iaciiuiia]
M s tc t i p i c ( { h c a r u l M a l a s p i n a d i n

A la sk a .

S in .

Ghear dc tip alpin G h e ar m o n tan din a crui lentil, exis


te n ta Intr-un circ glaciar, sc prelungete o lim b de g hea
in lungul vii. In unele cazuri, ghearii d in vile secundare
con/lucaz cu ccl din valea principal. Sin. ghear de vale.
{glacier dc type alpin, glacier de type normal, glacier de valUe
simpleHockgebirgs-Glctschcr alpiner ty p A lp in e -typ e gla
cier a.tbnuCKU .reHUK, .teiiiiK a.ibnucK040 muna]
689 Ghear dc (ip himalayan G h ear de vale h ip e rtro fia t c o n sti
tuind sisteme n care lim ba ghearului principal c a p t lu n
gimi dc mai m ulte zeci dc kilom etri i grosimi d e su te de
metri {ex. ghearul I'edcenko din P am ir, carc a re 71,2 km
lungime, pin la 3 iOO m lim e i peste 500 m grosime.

[glacier de type himalaycn, glacier composi Himalayalalglctscher trunk glacier, dendritic '^.lediiUK do.tuub/ c.iojk 6 H , AeduuK dpcso^udnbiii, no.iucuHmcmuuecKu .lednux]
6JO Ghear dc lip norvegian G h ear rep re ze n ta t p rin tr-u n clm p
tie firn sau plato de g h e a (icefjeld) s itu a t pe un platou
intiivs din carc coboar, n direcii diferite, oiici limbi de
ghea (iccstrom). [glacier dc type uorvgic Eiskappc ice
cap l.icnuK chanOtiiiaiictcoco muna, HopecjKCKuu inun .teOHUKtt,
.ic<>'iiiaji UKiiiKa]
691 Ghear dc tip pircncan G hear leiililiiorui ce sc form eaz
din zpada acum u lat la obria vilor sau ]>c poriunile
slab nclinatc ale versanilor, d easup ra lim itei zpezilor
persistente. Aciunca lentilelor dc g h e a duce Ia form area
circurilor glaciare i a m oreaelor d e circ. Sin. ghear de
circ. [glacier p y r i n e n , suspendu Hngegletscher, Cehngegletscher hanging glacier leuc.Hwu .leNUK]
692 Ghear transfluent Linib dc g h ea r carc trece peste o tneuarc In cazul in carc masa g h earului p re z in t grosimi m a ri
[glacier transfluent Eisstromnetz transsection glacier, /raM5flu en t ^mpaHCffi.iyeHiiiHb4 .lediiUK, cksjmnc
693 Ghear de vale G h ear m on tan la care alim en tarea a b u n d e n t
facc ca gheaa s se scurg d in circ !n lungul vii su b form a
unei limbi de ghea, t n curgeroa sa. lim ba d e g h e a
modeleaz o vale glaciar. G.v. p o t fi subm pA rii n ;

o. de tip alpin i G. de lip himalayan. [glacier de valle / TalgUischer vaUey glacier do.wnM4 jicdnatc]
694

Ghirlandi d e in s u le v, A r c i n s u l a r

693 Ghirland dc picfrc Val dc sfarimturi i blocuri dc rac


nctriatc i care prezint contur festonat. datorit antrenrii
in micare dc cAtrc solifluciune. ['MjV/anrfc dc pierres j
Sleingirlanden Istonc garlands, ^ fe s to n s , -w arcs /KaMCHiihic
eup.Miidhi]
696 Ghourd Virf piramidal care so Ii '; * I'' creasta dunei loiigitudinalo In punctul in carc sc iii-i;'
un bra lateral
oblic. Prezena G. imprim crcstci ihnu i un profil n dini
dc ferstru, [ghourd j j I ]
697 Gilgal Muuroaie inierbate dispuse geometrie i care apar
dup uscarea mlatinilor din estuarele colmatate. n perioa
dele de uscciune, sedimentele sc contract i apar crpturi
n care ptrunde material ce se dilat cnd se umezete,
duclnd la formarea muuroaielor. [^ 1/^. moltiircauxMusterbden Igilgai Ikowu]
698 Gipfelflur Virfuri i crcstc muntoase situate la altitudini
aproape egale, marcind nivelul superior de denudaie.
Utilizat pentru prima d at in 1919. de Albrecht Penck.
[Gipfelflur. plafond, niveau de crtes Gipfelflur summit level,
gipfelflur, peak plai, summit
lypoeeitb ecpu/uii]
699 Glps Roc de precipitaie chimic form at din sulfat de
calciu hidratat. Fiind solubil, G, favorizeaz manifestarea
proceselor carsticc, dar cu forme de dimensiuni reduse,
[gypse Gips, Gipsgestein gypsum eunc]
700 Gnm v. Bitc
701 Girli Bra mic dc ru. care 11 unele cazuri arc scurgcrc
temporar, [ruisseau, bras de riviere Bach brook, baskwater upjo]
702 Glaclarizaie Procesul de extindere a ghearilor ca urmare
a unei alimentri abundente, [glacirization glacierizalion I 3
703 Glaclaie Procesul complex de apariie i de existen a
ghearilor ntr-o an u m itt cpoc geologic. Perioadele de
extindere a ghearilor alnt numite perioade glaciare, iar
cele de retragere, perioade interglaciare. Fazele minore de
avansare i dc retragere a gheii snt cunoscute sub
numele de stadii i respectiv inlerstadii. Se recunoate
existena unei glaciaiuni montane sau alpine i a uneia

contincnlaU. [glacialion / Verglelscherung glaciation oAedeneme]

704 CIaci>dislocatie D e ra n ja m e n tu l rocilor d in p o ziia iniial


d ato rit presiunii e x e rc ita te d e m a sa g h e a ru lu i In m icarea
sa. D e obicei, sln t a fe c ta te n u m a i d epo zitele superficiale i
aceasta se e x p r i m i In relief p rin In v lu r ri uoare. Sin.
glaciolectonici. pseudotectonic. [pseudoteclonique EiiUktom k /.iMi4uoduc40KaituJi]
705 Glacioeustatism S ch im b are a n ivelului O ceanului P la n e ta r
d a to rit form rii sau to p irii g h earilo r. B lo ca re a a p e i In
calotele d c g h e a p ro v o ac sc d erea nivelului oceanului
[mifcdri eiislalice negative), ia r to p ire a lo r d u ce la creterea
nivelului oceanului
(m icri eustalice p o zitiv e ).
Cei
29 100 000 km^ d e a p re z u lta t d in to p ire a g h e a rilo r
actuali a r p rovoca o cretere a n ivelului O cean u lu i P la n e
ta r cu ap ro x im a tiv 80 m . P e de a l t p a rte , se p re s u p u n e c
n tim pul extensiunii m a x im e a glaciaiei c u a te rn a re , niv e
lul O ceanului P la n e ta r se afla c u 145 m su b nivelul actu al.
{pscillation glacio-eustatique, flu ctu a tio n glacio-eustatique /
Glazialeustasie, glazialeusialische N iveauschw ankung glacioeuslalism, glacioeustasy leAjtiftweecmamucM]
706 Giacloizostazie Micri izostatice, verticale, d e te rm in a te d e
form area sau to p ire a m arilor c a lo te glaciare. P rin g re u ta te a
lor, acestea p rov o ac sc u fu n d area regiunii pe c are o oc u p
i c are se ridic apoi d a to rit fap tului c d ev in e m ai u o a r
cnd g h e a a se topete. n la re a glacioizostatic a s c u tu
rilor ca n ad ia n i scandinav este cel m ai b un exem plu glacioisostatic. [isoslasieglaciaire, glacio-isostasie, motivemeniglacioisoslaliqueIGIazialisostasie, Eis-Isoslasie glacial isostasy /
e.t.'Hiuou3ocma3ujt]
707 Glaciologie S tu diu l tu tu ro r formelor su b care se pre zin t
g h e a a n n a tu r , a l m p reju rrilo r tn care ap are, c a i al
aciunii gheii a su p ra solurilor sau reliefului, [glaciologie /
Gla:iologie, Gletscherkxtndeglaciology
708 tilaciotectonic v. Glaciodisloca(ie [glacilectonique Glazial.
tektonik, glazigene Tektoniklglaciolecloic^.lMl^uvmeKmoHU^:a]
709 Glacis F o rm dc relief a p ro a p e n e ted i
tnfiinnta
m rg inete u n ^im-'"*^
m u n t P , . deal, cuest. etc. D u p
origine, se d is tin g : G. de eroziune i C. de acumulare (G. ptoIm ia l, G. aluvial, G. coluviahetc.) (glacis Glacis glacis u.ieifi]
710 Glacis de acum ulare Glacis form at prin acum ularea m a te
rialului la b a za unui v e rsa n t sau la co ntactu l a dou regiuni
cu a ltitu d in i diferite. DupA n u tu n i procesului de acumulan

6 l .\ a s M-l'VlAI.

deosebi: gtacisHti atuviale. proluviale, coluviaU i


mixie. [glacis d'eucumulalion, piemont olluvialBerg/up.
ebene aJIuvial apron oKKyMy.vunueHbi ui.ieff

S-ar p u te a

711 Glacis aluvial Glacis de acumulare alctuit din aluviunile


depuse de riuri la ieirea din m uni sau la contactul a doui
regiuni difereniate nltitudinal.
piedmont
a//Hii'a/ plain, mountain apron la.t.tfoeiia.tbHbi u .te ^
712 Glacis coluvial Glacis format prin depunerea, la baza
vers.intuliii. a materialului fin provenit din eroziunea
superficial. Se cAr.c tiTizeazfl. de obicei, printr-o (nclinarc
slabi i o reiii-.i. 'i : ' - Ijlate, nefiind afectat de proccse
geomoriologicc ;n
intense [ / / e.iiosua.ibHbiii
713 Glacis de eroziune ( l.u. nrmat prin proccse de eroziune
In ro d friabile la periferia unor regiuni cu relief nni nalt
[glacis derosionAblragungschlei/e~ / ]
7 H Glacis proluvial Glacis format prin ngemnarea conurilor
de dejecie, fiind alctuit din material grosier i slab rulat.
[glacis alluvial ~ alluvial benei npo.iioeua.ibHb/ lu.Kfiffi]
715 Glimee v. Alunecare de teren
716 GUnt Denivelare care marcheaz contactul dintre un scut i
o platform bietajat (ex. G. care se ntinde Intre golful
Finio i lacul Ladoga marclnd o denivelare de 25 60 m.
[jfiiMi GlinI glini e.iuiim]
717 GUptogenez Totalitatea proceselor sculpturale exercitate
asupra scoarei terestre dc ctre agenii externi, [glyplogenise Clyptogenese gliptogenesis cjuni/io^eHei]
7IS Gloduri v. Ochiuri giodoase
719 Gnamma Adncitur mic, dc obicei circular, format
prin dezagregarea mai intens a granitului ac<il unde apa
stagneaz sub forma unor mici bli, [gnamma. vusque
Ignamma ]
720 Gaais Roc metamorfic cate provine din transformarea
rocilor sedimentare sau granitice i se comport fa de
agenii externi la fel cu granitul, de care, de altfel, se
deosebete doar prin structura sa istoas. [gneiss Gneiss
gneiss eneiic]
721 Gobi Compartiment endoreie individualizat prin culmi
muntoase joase in cuprinsul unor mari depresiuni numite
lala. Prin extensie, podiul din R. P. Mongol a fost numit
Podiul Gobi. [gobil gobijo6ti]

722 G olf P o riu n e d e ocean, m a re sa u lac c a re p& trunde nspre


u s c a t prov o cind o in flex iu n e a liniei rm u lu i, {golfe, haiej
Golf. B i i n s e n , B uchi, D aijgulf. baylaoAbp, 6 y xm a , ja .ttu , ey 6 a]
723 C onfiare U m fla rea u n o r m in e ra le i roci a tu n c i c in d se m
b ib cu a p . A c e a sta p o a te p ro v o c a a p a r i i a u n o r d e n i
velri ale s u p ra fe e i te re n u lu i, c a re p o t p ro d u c e d e te rio ra re a
cilor d e co m u n ic aii, a c ld irilo r i d iferitelo r in sta la ii.
Rocile argiloase b o g a te !n m o n tm o rillo n it s ln t su p u se u n o r
gonflri in ten se, {gonflem entlA ttsckw ellungsw ellingtcny^iueamie, Hoyxanue, p a J y.xame]
1 2 \ G organ v. M ov ili
725 G our T erm en francez co resp u n z n d u n e i m ic ro d ep resiu n i
adinei d e o rd in u l zecilor d e c e n tim e tri, c r e a t p e p la n e u i
p e te r ilo r p r i n a p a r i i a u n o r c r e s te c o n c r e io n a r e d i n
c a lc a r. C re s te le c a r e n c h id G. s n t s in u o a s e i c u p r o f il
tr a n s v e r s a l a sim etric , {gour jSinterbecken, Sinterschale runstone, p o o l l ~ ]
726 Goze A c u m u l ri d e n is ip c a r e p re z in t u n m icro relief nere
g u la t c a ra c te riz a t p rin p re z e n a a n u m e ro a se m o v ile fo rm a te
n ju r u l tu felo r i b o sch e telo r d e p la n te , {goze g o zI]
727 Graben D ep re siu n e a lu n g it r e z u l t a t d in s c u f u n d a re a u n e i
p o riu n i a sc o a re i te r e s t r e d e lim ita t d e falii, {graben,
fo s s i d'effondrem ent,
tectonique Graben, Crabenbruch,
B ruchsenke Igraben. fa u l t trough, d o w n r i f t ' ^ . r ift blotk
valley .'paeH, cOpocoa.H enaduna, meKmoHUHecKo.'i'^]
728 G ra n it R o c in tr u z iv a c id c u s t r u c t u r g r u n o a s , la
c are t o a t e m ineralele c o n s titu tiv e (cu a r, feld sp ai, m ic)
s n t cristaliza te. D a to r i t a c e stu i f a p t G. se d e za g re g
uor. d in d n ate re arenei g ra n itic e i u n u i relief h a o tic d e
b loc u ri ro tu n jite , u n eo ri sferice. D e obicei, p e m a siv ele
g ran itice se m u le az form e d e relief greoaie, [granie {Granit
granie lepanum]
729 G ra au lo m etrie a) O p eraie d e d e te r m in a r e a m rim ii (calibrutui) p a rtic u lelo r c o n s titu tiv e a le ro c ilo r d e tritic e i a
frecvenei g ra n u le lo r cu a n u m ite d im e n siu n i. S e p a ra re a
g ran u le lo r d u p m rim e se face p rin m e to d a c e m e n i,
m e to d a p ip e trii, m e to d a a re o m e tric e tc .);.b ) A lc tu ire a
g ra n u lo m e tric a ro cilo r i d e w z itelo r (g ra n u lo tita iea j.
[granulomtrie K ornverteilung, K o m gr fien kla ssigrun gjgra in sise a n a ly sis, grain-size distrib ution, grains sisin g , graJatioH paHy.iOMempu.i]
730 G ra v ita ie te re str A tra c ie e x e rc ita t d e P m ln t a s u p r a
tu t u r o r co rp u rilo r d in sfera s a d e in flu e n . E a a p a r e c a o
re z u lta n t a fo rei d e a tr a c ie c e se e x e rc it tn t r e P i m i n t
i u n ubit*ct o a re c a re (conform legii a tr a c ie i u n iv ersaie

_ titi'm.
^ ------ (ij.Wj = iiiasa celor dun corpuri, d~- ilislana
ilmtre ele) i a forei centrifugo care sc datorete rotaiei
Ptiiiilului Iu jurul axei polilor {2^ = o)S/ cos* unde
M ^ viteza unghiulari de rotaie a PAiniiitului R = raza
Piiiintului, O = latitudinea) De aceca G. are valoarea
niaxim.l la ]>oli i mitiim.'l la ecuator. G. constituie una
dintre principalele surse cnergetice ale proceselor geomoriologicc, ilicit o categorie dintre accstea poart chiar
denumirea de prtvi
ravitaionale. G. acioneaz i In
cazul altor proci
- '^ologtce, cci ea contribuie la
micarea apelor cur.;~
a ghearilor, a unor curenji
marini, determin.1 sedii
i unele micri dc scufun
dare a scoarei tereslrv >: [gravit, pesanteurSclniierkra/l. Schwere |gravily^paaurm^^u.'i, cu.ta msMcecmii]
731 Grdite v. Popini
732 Gresie Roc sedimentar detritic provenit din cimen
tarea nisipurilor, duritatea sa fiind determinat de natura
liantului (silicios, calcaros, argiJos, feruginos). Fiind strati
ficat, G. prilejuiete apariia de suprafee structurale, cor
nie, creste lamelare sau zimate, n funcie de poziia
stratelor. G. masive dau natere unor culmi greoaie ai
cror versani snt acoperii cu grohotiuri, [gris Sandstfi /
sandsicme neoiOHUK]
733 Grzes lities Termen francez dcscmnnd depozite alciluite
din fragmente de roc rezultate din gelifracie i din material
mai fin In care se observ o stratificaie paralel cu ncli
narea versanilor. n seciune apar alternane do strate
constituite din material grosier i strate dc material fin.
Asemenea depozite se formeaz In climat periglaciar. [grizes
litres, /bouJis ordonns, boulis strali/is / slralified slope
deposits I p u n i u u s H - c . i u c m b i e o c a d K U ckaoho]
734 Grad Relief dc acumulare de form alungit creat prin
aciunea apelor fluviatile sau marine. Dup origine G. se
mpart In G. fluviatile, G. maritime i G. fluvio-marilime
[levielWatljleveeleoA]
733 Grind fluvitil Grind format din aluviuni depuse de o parte
i de alta a albiei minore tn timpul revrsrilor, ca urmare
a scderii accentuate a vitezei de curgere a apei. tn felul
acesta, de ambele pri ale albiei minore se creeaz, G. do
forma unor diguri naturale care se nal deasupra albiei
majore. [Uve de rive,
naturelle, bourrelet de rive natiirlicker Damm, Vferwall, Uferdammlevee, natural
npu-

pycMsuH eoA, Cepe^oea^t dauCa, ecniernwfMmjt

736 Grind fluvio-m ariU m G rin d fo rm a t p rin a c iu n e a c o m b i n a i


a m irii i a fluviului In reg iu n e a d e v rs a re a a ce stu ia .
[bourrelet flu v io -m a r itim e ~ pe^HO-MopcKoH at]
737 Grind m a ritim

v. G rind

75H G ro ap i abU al D epresiu n e alungitd. i n g u s ta , c u v e r ^ n i i


foarte p u te rn ic n c lin ai, c u n d in cim i p e ste 6000. Sin. fps
(d ep resiu ne) abisal, [ravin abyssal, fosse abyssale abyssiscke
F inne.
Tiefseeraben,
Tiefseerinne,
T iefseetrng trench,
abysm al
/ aCucea.tbiu.t K om .ioaum, Mce.toCa, nytuMa,
aSucca.tbH.H otceaHuueCKa.'i Kom.toauHo]
739 Grohoti A c u m u la re d e f r a g m e n te c o lu ro a s e d e roci, cu
d im ensiun i d ife rite i p ro v e n ite d in d ez ag reg a re . D u p l
asjectul d e p o z itu lu i se p o t deosebi c o n u ri i p n z e d e g ro
hoti. [boulis. ta lus d'boulis, blocaille, pierraille Felsschuft, Schutihaide, T riim ersehuti rubble. slide rock ocbinb,
KaMeHiicmajt <^1
740. G r o t i v. P e t e r i [grotte Grotte grottoepom]
741 G r o ti g la c ia r i C a v ita te m o d e l a i n g h e a i d e c t r e a p ele
in frag laciaro i ca re se d e sch id e la p a r t e a t e r m i n a l i a ghe
a ru lu i. [grotle glaciaire Eisgrotte glacier gate .ledHuxotbi
ipomi]
742 G r o ti li t o r a l i G ol s u b te ra n s p a t d e v a lu ri In ro cite m ai m oi
d e la b a z a falezei, [grotte littoraleB ra ndun gshkle, Grotte
sea-cave, sea-cavern apauoHHU epotn]
743 G n ii In te rflu v iu d e c o n f l u e n i c are c o b o a r d om o l, fiind
a d e se a te ra s a t, [interfluve de c o n flu e n c e l l l ]
744 G ruiei v . M onticuli de a lu n e c are
745 G rus g ran itic M a teria l d e tr itic n eco n so lid at, r e z u l ta t d in
d ez ag reg a re a rocilor g ran itice. Sin. aren granitic, [arine
granitique Grus grus, na tu ral gravee tiptcma, pcr mim]
746 G u ra v i i i C a p it u l d in sp re a v a l a l v i i i , cel d in s p re v rs a re a
riului, [embouchure Talausgang. T a lm iin Ju n g motUk, em
bouchure ly cm ie, pesHoe
747 G uyot F o rm d e relief s u b m a rin cu a sp e c tu l u n u i tr u n c h i d e
con. A r re p re z e n ta o vech e i n s u li c a r e s-a s c u f u n d a t tn
u r m a m icrilor o scilato rii n eg ativ e. E ro z iu n e a subA ertan
i, m a i ales. a b ra z iu n e a au n iv e la t p a r t e a su p e rio a r , d ln d
o s u p r a fa a p ro a p e p la n i, [guyot [G vyct guyvt. teM emoumt
xauom , eauom]

748 Haldi Form po.


relief antropic rezultat
depoziUrea materialuhn
,,l provenit din lucrrile
niere, prepararea mecaii:
. irbunilor, minereurilor
Poate avea aspect dc
teras, con, piramid

din
mietc.
etc.

[ierril H alde spoil b a n k meppuKoii]

749 Halocarst Carst dezvoltat pe sare. [halokarsi Halokarsi kalokarslaAOKapcm, coAmo Kapern]
750 Hamada Termen arab desemnind un podi modelat ia
formaiuni sedimentare dure, cu structur tabular sau
uor nclinat, situat In zonele intertropicale, de pe care
vintul a spulberat nisipul i praful, rminSnd !n Ioc blocuri
de dezagregare de diferite mirimi. [^hammada, dsert toch tu x F e h e n w ste . H a m m a d a , S c h u ttw sle . Sleinunisleliam m ada, ro cky deseri ^a^^Maa, xoM ada]

751 Haos de pietre v. CImp de blocuri [cAaos de b lo c sB lo ch n te r.


F fh fn m e e r block f ie ld KOMenHoe Mope,

pocbtm>\

752 Hart geomorfologiei Hart care reprezint caracteristicile


calitative i cantitative ale reliefului. Dup coninut se
disting H . g. speciale {care reprezint numai anumite
caracteristici ale reliefului) i H . g. generale (care caut s
redea cit mai multe aspecte ale reliefului), [carte gom orp k o l o g i q u i , morphologique geom orphohgische K a rle , m o r
phologische
geomorphological m a p | ^ f 0M0p ^ 0.10^U'^ecKa.H
Kapma]

753 Hart taipsograflc v. Hart morfografic [carte h yp so g ra p h iq u i kypsographische K a rle h ypsographic

m ap,

h y p so -

graphical ^zuncocpa^u'iecKa.H xapma]

754 Hart hipsometric Hart geomorfologic special carc


red altitudinea reliefului cu ajutorul izohipselor, cotelor
i tentelor de culoare, {carte hypsomitrique hypsometrische
Katie hypsometrical map euncoMtmpuHecKat Kapma]
755 Hari morfocronologlcA Hart geomorfologic special care
reprezint vJrsta reliefului, [carte morphochronologique morphochroHohgisch Karle morphochronological map Kapma
toipacma pAh^'\

756 HaH morfodlnam ici I l a r t geomorologic special carc


reprezint scosul i intensitatea evoluiei rclieiului. [earU
morphodynamiquemorphodynamiscke K arte morphodynamical mapMop^oduuMU*4ecKcm Kapnuti
757 M arti morfogenetici H a r i carc re p re z in i geneza formelor
i a tipurilor de relief, [carte morphognitique morpkogenetische Karte morphogenetical map Kopma ceHemu>tecKux ^ p . u
pe.i^ifia]
758 H a r i m orfografici H a rt geomorfologic special p e care
este reprezentat aspcctul exterior al reliefului cu a ju to ru l
curbelor de nivel, haurilor. In perspectiv sau prin modele
stereoscopice. Sin. harld hipsografic, hart orografic.
[carte morphographique morphographische Karte morphographical map iMop^ipaffiuHecKa.n Kapma]
759 H art m orfom etrici H a rt geomorfologic special care.
cu ajutorul indicilor, izoliniilor i culorilor, re d carac*
teristicile c an titativ e ale reliefului ca; altitudinea, densitatea
fragmentrii, adincim ea fragm entrii reliefului i p a n ta lui.
[carte morphomilrique morphometrische Karte rorpkom<trical map MopipoMempu'iecKa.'i Kapmal
760 H art orografic v. H art m orfografic [cor/^ ororapkiqtu
orographische Karte physiographic
m ap opoipafputecKa.^
Kapma]
761 H art !n relief R eprezentare trid im e n sio n ali a reliefului
cu ajutorul unor mulaje masive sau al u n o r foi din m a terial
plastic presate n m a trie care rep rezin t relieful re d u s la
scar, [carte en reliefReliefkarte relief mapjpt.i^e^iu.'H Kapma]
762 Hellctite Concreiuni calcaroase n form d c spiral care se
formeaz pe tav an u l, pereii L pardoseala peterilor, rm ificndu-se In to ate direciile. [keUctites kelictitrs. errmtic
slalactites ]
763 HidrolacoUt Form pozitiv d e relief, ro tu n d sau oval,
cu nlimi pln ia -4 0 -5 0 m. care are in su b stra t o lentil
de ghea acoperit cu m aterial m ineral peste care eaiU .
uneori, un s tra t de tu rb . H. a p a r a regiunile (vnicUctare
<latorit presiunii exercitate de a p a siubteran care nghea,
n urm a topirii nucleului de g h ea se foriueai o niK
depresiune nconjurat de un val de m aterial care Utst
mpins lateral de ghea sau s a depla.'Ut p n n suliduM une
pe flancurile H. Sin. pingL'. [kydtvljtcoltU . pimgy}
kohlhikydrolaciolitk. ptMg.. frost
761 Hioterland Regiune rvUtiv rigid din puiK't de %e\lere
tectonic, situ a t In setatele unui geusinchnal p r care U

inpingc ctre iorland. [arrire-paysHinterland, Riicktandj


hinterland, back land xiiiimgp.taH]
765 Hionosfer S trat constitutiv ai troposferei in care tempera
turile se menin. In generai, negative, iar umiditatea marc
/avorizeaz ninsorile. Lim ita inferioar a acestui strat se
situeaz la altitudini mai mari n zona cald (4000 6000 m)
i coboar trep tat spre poli p in i la 50 100 ni sau mai jos.
Poate fi considerat ca un etaj morioclimatic distinct. Inter
secia limitei inferioare a H. cu suprafaa terestr constituie
limita zpezilor perpetue.
/ / xuoiiocpepa]
766 Hipsografie a) Parte a geomorfologiei care se ocup cu
descrierea reliefului, ndeosebi sub aspectul altitudinii;
b) Totalitatea formelor
relici dintr-o regiune dat,
analizate i caracteriiat.'
' altitudine. Sin. orografie.
[ h y p s o g r a p h ie H y p s o g r a p h x f h y p s o g r a p h y le u itc o e p a 0 u .s]

767 Hipsomefrie a) P arte a geomorfologiei care se refer la


msurarea altitudinii diverselor puncte de pe suprafaa
uscatului; b) Totalitatea elementelor care redau, pe o
hart, altitudinea reliefului. Sin. a llim e lr ie , o r o m e tr if. [ h yp so m e trie , a ltim ir ie H h e n m e s s u n g ,

H y p s o tn e lr ie h y p s o m e t r y /

uncoMempuji]

768 Mlrtop Form negativ de relief, cu aspect de amfiteatru,


situat in cadrul unui versant sau la obiria unei vi toren
iale. La modelarea H. particip procese geomorfologice
complexe. Dup procesul predominant, se p o t deosebi H.
de a lu n e c a re i H . de e ro z iu n e . [ / / ie e p m e }
769 HSrtop de alunecate v. Hrtop
770 Hirtop de eroziune v. Hirtop
771 Hogback Termen de origin englez atribuit unei forme de
relief structural reprezentat printr-un versant abrupt
care reteaz tn cap strate de roci a cror nclinare depete
25*. H. se intiliiesc tn regiunile cu structuri cutate, acolo
unde procesele de versant stnt intense, datorit pantei mari.
n cazul unor roci dure, puternic nclinate. H. ia aspectul
unei creste, [crte tn o n oclin a le, ch in e, hog b a ck, h o g 'b a c k
S c h ic h trip p e ,

G ra t, Z e g e n riick e n Ihogback,

h o g-b a ck,

h o g 's

back MOHOKAUHa.ibHbi !pe6ettb\

772 Uolm Deal izolat de form rotund sau ovali, cu vrf mai
mult sau mai puin rotunjit. [/ / - xo.m]
773 Holoage

v. Monticuli de alunecare

774 Hotocarst Carst complet dezvoltat, avlnd reprezentate


toate formele superficiale i subterane. Este caracteristic

rc s iiin ilo r ln c a rc c alca re le a u

g r o s i m i m a r i i a p a r l a

ri.

carsi dinaric.
Iholokarsi. karst complet, p a rfa it Holobarst. G a m k a rstI
holoharst lio.ioKacpm]
ia r

clim a tu l

e ste

um ed

91

te m p e ra t.

S in .

775 Holocen Subdiviziune a c u a te rn a ru lu i ca re d u re a z d e la


rctraR crca calotelor glaciarc i plnA n p reze n t. I>e a ceea i
se m ai sp u n e i poslglaeiar. D u ra ta H . sc a p re c ia z la
ap ro x im a tiv 10 000 d c ani. n tim p u l H . s-au p ro d o s o sci
laii clim aticc, i im plicit sch im b ri n d e sf u ra re a p ro c e
selor gcomorfologicc. Sin. aluviu. [Holocine H olozn, PostgioiiaU eil H ohcenc, Recent eojoiien]
776 H o rju ri D en um ire u tiliz a t n M u n ii F g r a p e n t r u g ro h o
tiuri.
777 H orn V rf p ira m id a l n m u n ii n a li d in c a re p te a c r a d i a r
creste alp in e s e p a ra te n tre ele p rin c ircu ri i v i g la c ia re
{ex. vrful M a tte rh o rn d in A lpii E lv e iei). S in . K a r lin g
[horn,
aiguille glaciaire.
p y ra m id e H orn.
P ira m id e .
K a rlin g glacial horn. p y ra m id a l p e a k , m o n u m en t Kap.tumi
778 H oro carstic Gol s u b te ra n d c o rig in e c a rs tic i c a r e se
p re z in t c a u n co (ogeac) cc se c o n tin u n sus, v e rtic a l
sau oblic, plccind d in ta v a n u l u n e i p ete ri, [ckem inie
karstique K am ine, Schlot chim ney / ]
779 H o rn dc sufoziu n e v. A vcn sufozional
780 H ornitos T c rm c n s p a n ie l c o rc s p u n z in d u n o r c a v i t i d e
c iv a m e tri cu b i fo rm a te d c v a p o rii i gazele d in la v e i
c ro ra la s u p r a f a le co resp u n d u m f l tu ri s u b fo r m a u n o r
conuri sa u movile, {hornitos, eonelets de lave H ornitos. T rop fenkegclhornitos, driblet cone,
sp ire eopnumo^
781 H o rst C o m p a r tim e n t a l sc o a rc i te r e s t r e n l a t d e a s u p r a
re g iu n ilo r n v e c in a te f a d e c a re e s te s e p a r a t p rin falii,
A n t. graben, [horst H orst horst, rift-block m o u n ta in copcm]
782 H ru b sufozional Gol s u b te r a n d e fo rm a u n c i galerii d e
m ici d im e n siu n i c r e a t p rin su fo z iu n e In ro c i friab ile (tn
special In cele loessice sa u loessoide).
783 H u m M a rto r c a rs tic s u b fo rm d e bloc iz o la t r m a s d in m a sa
calcarului. E x is t e n a H . m a rc h e a z u ltim u l s ta d iu a l ciclulului carstic, [hum , p ito n karstique H u m . Karsti*sU>*rg
hum , cockpit, pepino , pep in o hill, haystack, mogotesxyM \
78-1 H u m m o c k B locuri d e g h e a d is p u s e h a o tic i c a re se
n a l p este s u p r a f a a p ack-ulu i. A p a r d a t o r it p resiu n ii

la te ra le m a r i pe lin ia d c c o n t a c t d i n t r e (loc [hu m m o c k H u m tH<yck Ihum m ock mopociKmhiii A, m opoc]


785 H u n ic O rg a n is m to re n ia l in c o m p lc t, c a r c , (orm lndu-.sc p c itn
v e rs a n t p u te rn ic n c lin a t i s c u r t, n u a r c d c c l t u n mic
b a z in d c rc c c p tic i c o n d e d c jc c ic , lip s in d u -i c a n a lu l dc
s c u i c r e . T e rm e n g eografic p o p u l a r ro m n e s e , in tr o d u s In
l ite r a tu r a d e s p e c ia lita te d c G. V alsan .

1
786 Icel>erg v. Aisberg [iceberg Eisbcrg iceberg, ice m outain
acepc, Aed.'tita.i enpa\
787 Icefjeld v. Ghear de tip oorregian
788 Icestrom v. Ghear dc tp norvegian
789 Iluviere Proces de acumulare ntr-un orizont al solului (de
regul in B) a materialului s p ila t i dizolvat d in orizon
turile superioare. [iUuvialion Einschwemmung, EinschlmmungHluviaioH npoi/ecc uj.iioeupoeaHU.i]
790 Imersiunc Scufundare sub a p i a unei poriuni dc u sca t din
zona litoriil. Sin. subtnersiune. [immersion, ettnoyageImmetsioH itmncrsion UMMcpcu.'i]
791 Impermeabilitatea rocilor P roprietate a rocilor de a nu
lsa s treacl apa prin ele. Snt impermeabile rocile masive
dar i rocilc cu pori foarte fini, um plui deja cu ap4, a a cum
se latimpl. cu argilele i marnele. I.r. m rete scurgerea
superficial a apelor care modeleaz intens relieful, [im p/rtiie'abilil des roches llVasseruttdurc/ilssigkcit, ImpcrmeabiUtiU impermeability, imperviousness HenpoHUifatMocmb, eodoHenpoHuyaeMocmb nopodbi]
792 Indice de aplatizare Valoare care exprim gradul dc aplati
zare a fragmentelor de roc dur. I.a. se calculeaz dup
formula

propus

de

A.

Cailleux: 7^ =

( =
2e
lungimea particulei, l = limea, = grosimea). P entru p a r
ticulele sferice, valoarea I.a. este I i ea crete pc m sur ce
particula este mai plat. Sin. coeficient d i aplatiior*. [indice
d'apiaiissement Abplattungsindex platness indi xKo^^^uifteeiim yn.touieHHocmu]
793 Indice de rotunjire Valoare care e x p rim i gradul dc ro tu n
jire a fragmentelor dc roc prin tocirea colurilor prin
diverse procese gwmorfologico. Acest indice p oate fi calcu
la t dup formula propus de A. Cailleux: 7, 2r!L, unde
L = lungimea particulei; r = cea mai mic raz d e curbur
a suprafeei particulei !n planul Lt (/ m lim ea particulei).
Pentru particulele sferice valoarea I.r. ete 1 i ea scad

pc msur ce parlicula prcziiU.\ michii sau virluri m;,i


ascuite. Sin. cocficicnl de rutunjire. [indice d 'mouss Zur.
uduHgsituexro\tHdness index, aiiri/ion
KOJi/iffiuiiuc/im
tpy^.lell/lo^mui
794 Inel dc ptcre v. Cerc dc picire
795 Infiltraie Fenomen cJe ptrundere idecurgerca unui iluii)
printr-un material poros. 1. apei n sol .sau in roci. sub
iiiHuena forei pravitaionalc, a forelor capilaro i a pre
siunii hiJi.>-,taticc. prezint o deosebii importan pentru
gcomoriulo^i'-. .\p.i dizolvi In drumul ci o seric dc substane
sau antri-nc.-r.-
ini'rcarea sa unele particule fine. Prin
lrgirea porilor
" !>'r se poate produce tasarea solu
lui sau a rocilor.
carc gcnerca apariia unor
forme negative de r.-.
.'.c tipul crovurilor. dolinelor etc.
[in/illralion lln/illraliott inJiUralion uiifiu.ibmpaiiun]
796 Ingresiune naintarea apelor marine po gurile vilor, ca
urmare a creterii nivelului marin sau a micrilor oscilatorii negative ale uscatului. I d natere unor golfuri
nguste i alungite dc tipul fiordurilor i riasurilor. [ingres
sion Ingression, Eingri/f ingression iiiu'peccu.9\
797 Inlandsis v. Calot glaciar [inlandsi$\Inlandsis, Btnneneis inlandicc f.ied.ino u/um]
798 Insdbcrg Muntc rma-s izolat dintr-un masiv mnntos care
a fost denundat n condiiile unui climat arid. Dc aceea I.
este ngropat, parial, sub materialul rezultat din dezagre
gare i carc nu a p u tut fi ndeprtat din lipsa apei ca agent
de transport. I. reprezint un m artor dc denudaie. [jw?/bergIn 5berg|insclberg, lost mottlain copa-cautkine.ib. ocnipoHa:i copa]
799 InsuU Poriune de uscat nconjurat din toate prile de
ap- I. au dimensiuni foarte diferite. Ele pot aprea fie n
apropierea blocurilor continentale, cu care au fcut o<Unioari corp comun, (ie la marc distan dc rm. reprczcntlnd construcii v'ulcanicc sau coraligcnc. Dup origine i
poziie se pot deosebi: I. coniinetilale. J. oceanice, J. vul
canice, I coraligene etc. [Ue Insei island, islelocmpoe]
800 Insul ancorat Insul legat printr-un tombolo de uscat
sau dc o alt insul,
rattache angrgliederle Insei lied
island. atlached ~ npun.iioWHiiu ocmpo]
601 Insul continentali Insul situat In regiunea clfului
icnd parte din blocul continental. Ani. tnsui oceanic.
[Ue continentaleiKonliuenlalinsellconiinemai islandlMome'
pUKon ocmpoti]

802 Insuld c o ra lig e n l Insulil fo rm a t in m irile cald c p rin ezv olta rca coloniilor de corali, avSnd c a s u w r t creste m u n to ase
sau a p a ra te vulcanicc subm crse. D e obicei I.c. a u dim en
siuni mici i u n relief fo a rte ters, [a/o//, ile corallienne j
Koralleninselaioll, coral is la n d KOppa.toitbi ocmpoe]
K03 IniiulA oceanic In su l situatL In la rgul occanuIui, !n
a fa ra p latform ei co n tin e n ta le , rid icn d u -se d ire c t d e pe
fundul adnc al b azin u lu i occanic. A nt. in su l continental,
[fie ocanique jozeanische In sei oceanic island. midoceanic
KeHUuecKu ocmpoe, caMOcmofime.ibHbiu\
804 In su l vulcanic InsulA f o r m a i p rin a c u m u l ri d e l a v i
re zu ltate Jn u rm a eru p iilo r vulcanice su b m a rin e . U nele I v.
reprezin te c o nu ri vulcanice c are se {nal d e a s u p r a a p e i;
altele re p r e z in i j>1alouri vulcanice. [He volcaniquevulkanische Insei volcanie island ey.iKauu'iecKu ocmpoe]
805 In terfluv iu a) R egiunea c u p rin s in tre ta lv eg u rile a d o u
v i vecin e; b) R e g iu n e a c arc se Sntinde n tre d o u vi
vecine, inccptnd d c la lim ita su p e rio ar a v e rs a n ilo r acelor
vi. M rim ea inlerfJuviilor e ste v a riab il , Jiingi^inea lor
d e p in d e d e lu n g im ea riu rilo r vecine, ia r l im e a d e d is ta n a
d in tre cele d o u vi. F o rm a in terfluv iilo r e ste i e a diferit,
n regiunile d e cm pie, I. a u a ltitu d in e m ic. s n t n e te d e i
p o a rt d e n u m ire a d e ctm puri. n regiunile d e podi, I.
p o t a v e a fo rm d e p la to u (pod), deal. colin, ia r In reg iu
nile m o n ta n e d c creste nguste, cu lm i d om oale sau p la t
form e d e ero ziune u o r v lu rite sa u n etede. n regiunile
p ie m o n ta n e , I. a p a r c a n ite cu lm i prelun g i, paralele in tre
ele. c u n o scu te s u b num ele d e doabuti sa u ried^l. [interfluvei
R iedel interfluve, intervale, interstream area lMaicyp* 4ue'i
S06 In terglaciar v. Glaciaie [poque interglaciaire Intergla^ial
interglaeial MeJtc.tedHUKoebi nepuo]
807 In lerstad iu g la ciar v. G lacia|ie ' inlerstaJe. poque in te n ta '
diaire lin tersta d ia h eit inlerstadial, inierstadial epoch l.ufM.T~
nuiua.ibHbi nepuod]
K08 In tru ziu ne M as d e m a g m p tr u n s In p a r t e a su p e rio a r
a scoarei te restre, u n d e se r c e te i sc consolideaz. D u p
form , I. p o a rt d e n u m ire a d e laeolit, batolit, filo n , sili,
d yke etc. I*rin d e n u d a ie I. p o t fi scoase la zi i sc im p u n
tn relief cu form e specifice, [intrusion Intrusion intrusion \
UHmpyiu.n]
809 Inu n d aie Fenom en d e acop erirc a u n u i te re n d e c t r e apele
re v rsa te d in tr-u n riu sa u scurse de p e u n v ersan t. Pe
teren u l in u n d a t se d e p u n a lu v iu n i d a to r it scderii vitezei
apei. In unele locuri sc p ro du c eroziuni, ia r n a lte le a p a r

tasJri ln urma stagnrii apei. [iiiotidalion Inundaticm, ber


schwemmung inondalion hamon.teuue, meodeuue, o6oodem,c]
810 i D v e r s i u o e de r e l i e f Stadiu a%ansat dc evoluie a reliefului
cnd formele iniiale pozitive devin negative i invers. De
obicei I.r. apare ca o neadaptare la structur. I.r, pot
aprea in regiunile cutate, u cadrul reliefului vulcanic sau
al reliefului fluvitil etc. [ in v e r s io n d u r e l i e f fe lie /u m ke h r,
In v e rs io n ,

R e lie fin v e r s io n in v e r s io n

of

r e lie f,

intierled

r e li e f uneepcuH p e.ib ef a , opaufCHue

811 Inversiunea roliofului fluvitil Denudarea vereanilor unci


vi ln aa fel
tori^vle ajung s constituie punctele
cele mai nalte ale i ., ' . ' > Asemenea situaii se intilnesc
n regiunile alctuitc . i ; :
p i o i . care snt dendate mai
uor decSt aluviunile ter.i'
lai, terasa de 160170 m
a Bahluiului domin rcUciu'. sculptural al Cimpiei Mol
dovei). [inversion du relief alluvial Inversion des fluvialilen
Reliefs invirsion o f the alluvial relief imepcuM ^.weuaAbiioco pe.ibefjj]
812 Inversiunea reliefului regiunilor cutate T ip de relief ce
re n jlti atunci cnd eroziunea diferenial distruge anticlinalele crora li se suprapun vi sau depresiuni. n timp
cc sinclinalelor le corespund forme pozitive de relief, [tv ersio n

d it

r e l i e f p l i s s R e l i e f i m k e h r [ in v e r s io n

o f relief!

UHeepcu.t p e .ib e ^ a , ^ p e.ibeia cK .ia'tam oit o.iacm b]

813 Inversiunea reliefului vulcanic Relief vulcanic la care ero


ziunea diferenial a distrus vechilc forme pozitive, alc
tuite din material piroclastic mai friabil, i a scos n evi
den umplutura coului vulcanic i unele intruziuni.
Umplutura coului vulcanic apare ca un stilp sau obelisc, iar
dycke-urile, filoanele, sill-urile apar ca nite creste, ziduri,
sau colonade.
d u r e li e f v o lc a n iq u e I n v e r s i o n des
v u lk a n is c h e n R e lie fs in ve rte d r e li e f uNoepcii.i ay.iKOHUuecKO.'O
pe.tbe(a]

814 Involuie Ondulaic a unor strate subiri de sedimente sau


roci dctritice carc apar sub influena aciunii ingheului.
Unele forme dc I. siut numite ipUcaii. [ in v o lu tio n s B ro d elbOden, V e r k n e tu n g e n in v o lu tio n s , p lic a tio n s

815 Ipoteze geotectonlce Ipoteze care caut s explice cauzele


i muc.inismul mlijcrilororogenetice. Majoritatea ipotezelor
emise au la baz energia termic intern, care este considerat
ile rezidual (plecnd de la ideca strii iniiale incandescente a
Pmlntuiui), fie ca rezultat din dezintegrarea radioactiv.
Unele ipoteze acord un rol important, sau chiar determi
nant. forei gravitaionale. Nici una dintre ipotezele emise

\
V
^

p ln a c u m nu re u e te in s s i ex p lice m u lu m ito r asp e c te le


a t i t do co m p lex e a le m ic rilo r o ro g e n e tic e . D in tr e p rin
cip alele I.g . a m in ti m : I . contraciei (E lie d e B e a u m o n t,
1829), /- p u h a fiilo r (B u ch cr), I . izostaziei ( J . P r a t t i A iry.
1869), / . g eo sin d in a M o r (.\f^ R ead , 1886). J. c u t ir i i gravt(afionale (S c h a rd t. 1893), / . curenilor subcrustait (O. A m p h erer, 1906), / radiomigreUionisld (V. V. B elo u so v i
V. E. H a in In 1942). / . translaiei continentelor (F . T a y lo r
1910, A. W egener, 1912), ipoteza tectonicii fn p l c i, ipotezele
ond ulafiilor. p lu to n ic e tc . U n e le d i n t r e a c e s te ip o te z e
au fost re lu a te i d e z v o lta te u lte rio r d e c t r e a l i c e rc e t
to ri ca re le-au p u s d e a c o rd cu noile d a t e geofizice, [kyp othses tectoniques Igeotehtonische H yp o th esen geotectoutc k y potkesis eeomcKmoHUHecKue sunomeibi]
816 Is tm F iie n g u s t d e u s c a t m rg in it d e a p e i c a r e u n e te
In tre ele d o u regiu n i d c u s c a t m a i n tin s e (d o u c o n tin e n te
sa u o p e n in su l d e u n c o n tin e n t), [isthme Isth m u s, Landenge.
H als jisthm u s, neck nepetuetK]
817 Iz o a n a b a z i L in ie c a re u n e te p u n c te le in c a re sc o a r a
te r e s tr a re aceeai v ite z d e n la r e . A n t. izocatabaz.
[isant^asellsanabaselisoanabase, isobaseusooMOaja, U3o6a3o\
818 Iz o b a t L in ie c a re u n e te p u n c te le c u aceeai a d in c im e a
b azin elo r a c v a tic e , re d ln d a stfe l a s p e c tu l reliefu lu i s u b
m ers. Sin. curb b atim etrici. [isobathe Isobathe iiobath (
ujoam a, eudpousoania]
819 Iz o c a ta b a z i L in ie c a re u n e te p u n c te le cu a ce ea i v ite z
d e coborire a sc o a re i te re stre , A n t. izoanabaz. lisocatatase
11 softatabase jisokatabase {wioKomaaja]
820 Iz o h ip si L in ie c are u n e te p u n c te le cu aceeai a ltitu d in e .
I. a j u t la re p re z e n ta re a reliefului p e h ri. Sin. curb *
nivel, [isohypse, courbe de niveau Isohypse, HhenUnxe i
contour-line ju^oeunca, copu30Hma.tb]
821 Izostazie P rin cip iu p o tr iv it c ru ia se sta b ile te u n echilibru
re la tiv In tre p o z iia p e v crtic a l a u n u i b lo c d in sc o a r a
te re s tr i g re u ta te a lui. Ip o te z a I . pleac d e la id eea c
blocurile solide care alctu iesc sc o a r a s in t Im p U n ta te 1q
m ag m , p lu tin d p e a ceasta. O rice crete re a g re u t ii
u n u i astfel d e bloc a r duce la o m icare d e s c u lu a d a re a
lui i orice scdere d e g re u ta te s-a r so ld a cu o nlare,
p ro d u cin d u-se astfel m icri izostatice. [isostasi* ts o s i^ ie
isostasy ujocmaju-t ]
822 Izvor P u n c tu l d e ivire n a tu ra l la s u p r a f a a u scatu lu i a
apei d in tr-u n s t r a t acvifer. U ueori. In ju ru l 1. form eaz
o Ml,<4 d f iivor. [source HJtiflle Isprimg itcnkfHMMA-, ptxittmi 'j

.j.k
823 Im b trio irc a reliefului A te n u a re a c o n tr a s t e lo r d e alitu d in c i a nclinrii -.- . u lo r s u b a c i u n e a fa c to rilo r
externi c are a u te n d in a rlo - >. - l,! relieful. [vieilHssemcnl
dii rc!ie/Verallii)is ries AV/;
UipsxAocmb p e .w e ^ a , odp.tx.iemie ~ ]
824 nljim e a) F o r m d e relief c a rc sc n a l d e a s u p r a re g iu n ii
n c o n ju r to a re ; b) A ltitu d in e, [a) m inence A n h h e em inence eoisbiiueiiiiocmb',

b)

altitude,

h a u teur H he height

eucom\
825 n c rc tu r a rulu i T o ta lita te a m a te ria lu lu i t r a n s p o r t a t d e
apele c u rg to a re n suspensie, p r in tr re , ro s to g o lire s a u
n soluie. Sin, sarcina riului. [charge de ta rivire Schuttlast load o f a river HOipyiKa peKu]
826 ncovoierea capetelor de s tr a t n d o ir e a c a p e te lo r u n o r s t r a t e
c a te a p a r p e ve rsan i, d a to r it d e p la s rii g r a v ita io n a le
a m aterialu lui deluvial, [inflexion des Ules de couches, f a u c h a g e crochel
Hackenwerfen der Schichlkdfpe, H a k e n Schlagen outcrop bending, ~ curvature u ieu soAoe c.toee]
827 n d oirea capetelor dc s ir a t v, n c ov o ie re a c ap e te lo r de s tr a t
828 tn g h e Proces d e tra n sfo rm a re a a p ei d in s t a r e lic h id sau
de vapori n s tare solid (giiea), ctn d t e m p e r a t u r a c o b o a r
sub 0C. P rin . a p a c arc p tr u n d e n p o rii i fisurile rocilo r
i j i m rete volumul d e te rm in n d d e z a g re g a re a a c e s to ra .
[gelGefrieren, Frosljfrosl, freese, fr e e z in g laMepiaHue]
829 n g h e peren P e rs is te n a n g h eulu i n p a r t e a s u p e rfic ia l a
scoarei terestre sau n u m a i n sol, .p , a p a r e fr e c v e n t tn
zon a p olar i s u b p o la ri, [gel perenne, ~ perm a n en t stn
diger F f ost, Dauerfrost permafrost acHua.H Aiepj.tonu]
830 n g h e sezonier n g h e u l s tra tu lu i superficial d e sol In
an o tim p u l rece. V a ra a c e s t s t r a t se d e z g h e a n n tre g im e .
[gel saiso n n ier ~ cejoiiiiaji MepJMma]
831 n eu a re v. ^^[ensellem ent. p o in t bas. col, selle Einsallellung
Sattel col, saddle, w in d gap, gap ced/ioeuiia]

832 ntinerirea reliefului A ccentuarea co n trastelo r de altitu d in e


i 3 nclinrii versanilor c a urm are a intensificrii eroziunii
i adiiicirii vilor d a to rit nlrii scoarei sau a m odi
ficrilor climatice, [rajfunissetnenl du reliefVerjiingung des
Reliefs rejuvenation o f relief oMO.iojtcemie pe.ibe^]

J
833 Ja m a P u carstic sau aven d e m ari dim ensiuni, [jam a,
yama. mardelleKarsisehlol, Ja m a jaina, yam a ecmecmseHa.9 Moxma. KapcmoaoM no.iocmb]
834 Jap Depresiune din delta i lunca D unrii, u m p lu t cu
ap doar n tim pul revrsrilor i s v n ta t In restul anului.
833 Jgheab de avalan v. Culoar de avalan
836 Jgheab de rostogolire Jg h e a b fo rm a t p rin rostogolirea
blocurilor pe versanii p u tc m ic nclinai, \_chemin d'ibouU meni, glissoir Slur:bahn, Gleilbahn landslide irock f nymb
CKo.ihMceiiuM, ~ osa.ia]

837 K am Term en d eriv at din c u v n tu t scoian kame, reprezentn d o form pozitiv d e relief, a lu n g it i p la t la p a rte a
superioar, care a lu at natere la m arginea unui g h e a r
stagnant. E ste fo rm at din nisip i p n in d i tocit. O ri
ginea K . nu este p rea clar, d a r are un p ro n u n a t c ara c te r
fluvio-glaciar. [kame Kame, Gerllhgel kame kom ]
838 K ar v. Circ glaciar \kar K a rkar Kap]
839 K arling v. H orn [karling K arlingkarling Kap.tuH.']
8*10 K arren v. Lapiezuri [lapiis Karren karren Koppbi]
841 Kevif P u stiu argilos srat, d in regiunile p rem o n ta n e d in
Iran , reprezentind fundul unei depresiuni d e tip playa.
[kvir kewire'
842 Klipp Bloc d e roc d e m ari dim ensiuni, izolat, deosebit
de rocile din j u r i reprezentind un rest din tr-o plnz de
ariaj (A*, tectonic) sau provenind prin alunecri su b ac
vatice (A', sedimentar), [klipp eKlippe, DeckkUpp*klipf*,
nappe-oullier K.tunne, ocmaMtt mcKntoHuuecKoco noKpoa]
843 K um v. Cmp de dune [Aion / kton Ky.u]

9g

1
S41 Lac M a s i de a p s t t t o a r e a c u m u la t In tr-u n bazin la
c u stru . C aracteristicile fizice i c h im ic e ale ap ei L ca i
c aracteristicile m o rfo m ctrice ale cu v e te i L. stn t foarte
diferite. In fu n c ie de geneza
i
a ap ei lacustre, de
p ro p rie t ile fizice i ch im ic e ale ac i
1 se p o t clasifica
Ia n u m e ro ase tip u ri. P r i n sed im en tare r'
.iziunc. L. p ot
c o n trib u i la m o dificarea reliefului, c rcln d form e caractcris*
tic e d e relief la c u stru . [lacISee lake ojepo]
S45 L ac de la v M as d e la v fluid, de obicei b a z a ttic , cc se
afl n tr- u n c ra te r vulcanic (ex. L, N yirag on g o d in R e p
b lica Zair), [/ac de aveLavaste, Feuersee tava akej.iaBO'
eoe oiepoj
$A6 Lac de p u stiu C ru st s tr lu c ito a re d e culoare n eag r sau
roietic, fo rm a t d in oxizi dc m a n g an i fier in co n d iiile
clim a tu lu i deertic. E a a c o p er rocile cu u n s t r a t gros de
c tiv a m ilim etri. A ceste false lacuri a p a r d a to r it ev ap orrii
so luiilo r m in e ra liia te ca re circu l c ap ila r p rin roci.
S in. p a /in d d tertici. [vernis dserliqueIW stenackdesert
tt^uer.

varnisck nycmbiHHbiii jaeap]

847 Lacolit M as d e roci in tru sivo d e form le n tic u la r , in te r


c a la t tn tr e s tra tc le scoarei te restre . L. e ste leg at cu rezer
v orul m a g m a tic p rin stlp i d e roci in tru z iv e c o nso lidate
tn fisurile p rin c a re a u r c a t m a g m a . S tra te le de roci de
d e a su p ra L. a u fost b o ltite d c p resiu n ea m ag m ei i ace ast
boltire se e x p rim uneori i n relief, C nd este dezgolit
p rin d e n u d a ie L. form eaz cu lm i greoaie, [laccolilhe Lakkolith accoUlk, laccolile AOMKO.ium]
848 L acrim i batavice P ic tu ri d e la v c o nso lidate n a e r n
tim p u l eru p iilo r vulcanice. [ SpritierdriU el, spalier
849 Lagon O chi d e m a re p u in ad n c c u p rin s n in te rio ru l unui
recif in e la r (atol), [agon Laguneagoon, ccra-reef agoon .
M iy m ]
850 L ag u n B azin a c v a tic se p a r a t a p ro a p e co m p lc t d c m a re
p rin co rd o an e lito rale sa u bariere de corali c a re nchid

vechi goliuri
fla n g lilloraiLagune. H a ff. S ira n d sei ,
lagoon, pond, so u n d .ta^yna]
851 L ah ar T erm en ind o ne zian d e se m n in d o c u rg e re n o ro k n sA c a re
a p a re in cazul u n o r e ru p ii v u lc a n ic e n s o ite d e p lo i a b u n
dente, cnd a p a n m o aie p iro cliistitele i a c e s te a c u rg pe
flancul conului v u lcanic. P r i n tnULrirca m a te ria lu lu i, ca re
co n in c i fra g m e n te grosiere, se o r m c a z a g l o m e r a t e a
c ro r s u p r a fa e ste o n d u la t sau p r e z i n t n u m e ro i m o n ticuli. [lahar Lahar, Schlam m strom lahar, rolcanic m u d f h t v ^pMieebiii gy.iKaHU'iecKuii nornox]
852 Landafl 1. n sens larg p eisaj. 2 n sen s r e s tr n s : a ) u n i
ta te ta x o n o m ic n c a d ru l reg io n rii g e o g ra fic e a te r i t o
riu lu i); b ) ca tcg o rie tip o lo g ic a g e o g rafiei reg io n a le .
[paysage Landschafi landscape .landuia^m]
853 L andaft geom orfologic

P eisaj g e o m o rfo lo g ic

85-i L an m u n to s R elief m u n to s cu s t r u c t u r c o m p le x , a l c t u i t
din cuinii, m a siv e i d e p re s iu n i i n t r a m o n t a n e . c a r e se
alin ia z pc o a n u m it d ire c ie p e d i s t a n e m a r i. '.chane de
montagnes Gebirgskelte m o untain chain,~>^ange opHO.'i /in*;
855 L an vulcanic .\lin ia m e n t d e v u lc a n i ale c r o r c o n u r i n a lte
form eaz u n l a n m u n to s , [chane v o lc a n iq u e v u lh a n isc k e
Gebirgskelte volcanic chain, bell ay.iKaHuuecKa.' ifenb, ay.tKOHUvecKu .xpeogm]
856 L apiaz v C m p de la p iezu ri
857 L apiezuri M icro fo rm e d e reVief c a r s ti c c u a s p e c t d e n u
le e sau g u ri c re a te p r i n c o ro z iu n e i. p a r i a l , p r i n e r o z i u n e
in rocile c a rstific a b ilc (calcar, sa r e . g ip s). L p o t fi n u j ^
sau acoperite. S in . karren [la p i s, rascles, clapiirrs K a r r e n .
Schralten lapies, la p te :.
ka rren , g r ik e s j.ia n h f, K appu
858 L apiezuri ac o p erite L a p ie z u r i c a r c n u a p a r la zi. fiim l a c o
p e rite d e c u v e r t u r a d e sol. S in . crip to la p it-zu ri. [ l a p t i s
sous-culans su b k u la n f K a rre n subi utai\> ni l u p i a 'nt>KpMntbie Koppbi]
859 L ap iezu ri c u rb ilin ii v . L a p ie z u r i m e a n d r a te
860 L ap iezu ri dc fis u ri L a p ie z u r i f o r m a t e p r i n l r g i r e a u n o r
fisuri p rin c a re c irc u l a p a . n f u n c ie d e r e e a u a i.le iis u ri,
a se m e n e a la p ie z u ri p o t fi rneandrcUe (c u rb iU u ii). rt-i-fWinii
sa u p u t a p r e a c u a s p e c t tu b u la r la intretirre.A t i s u r i W
[fa/>i^s de diaclases K lu f tk a r r tn mpmifUHHhtt K opp^]
861 L ap iezuri lito ra le L a p ie z u r i m o d e la t e p e l i t o r a l u l
p rin c o ro z iu n c i a b r a z t u n e . [ l a p i i i hlti}pau.i

c a lc a n

LAPIEZURI MEANDRATE

K iiste n k a r te n . D randuttgskarrcn
paiuoHHbie
.npuotHhte

Sepeeoebie

Kappu,

a-

862 L a p ie z u ri m e a n d ra tc L a p ie z u ri eu fo rm sinu o as care


a p a r p e s u p r a f e e u o r n c lin a te , u n d e u v ie le de ap
m e a n d r e a z . L .m . p o t a p r e a i p rin l rg ire a u n u i sistem
d e fisu ri. SQ. la p ie zu ri cu rb ilin ii, [lapis mandres M an
der karren I MeaHdpupyMUfue Kappbi]
8 6 3 L a p ic z u ri n u d e L a p ie z u ri c a re a p a r la zi pe s u p r a fa a rocii
c a rs tific a b ile . [la p is n u s /nackte K arrrn bare lapies caoo'
Hbie Kappbi]
8 6 4 L a p ie z u ri re ctilin ii L a p ic z u ri s u b fo rm a u n
iilee p a ra
lele. o r i e n t a t e d u p lin ia d e cea m a i m a rc ]
' In lungul
c r e i a s - a u s c u r s u v ie le d e a p d izo v n
>dnd roca
c a r s tiiic a b il . [la p i s cannelures R illenkarrr u rock-rills /
Mce.toKosbie Kappbi]
8 6 5 L a p ie z u r i- a n u ri L a p ie z u r i a d n c i. c u p e re i a b ru p i, orien
t a t e d u p lin ia d e c e a m a i m a re p a n t , u n e o ri cu traseu
sin u o s . A p a r n re g iu n ile c u p re c ip ita ii fo a rte bogate.
[ l a p i s r ig o le s jR in n e n k a r r e n l KaHaKOo6pa3HbieKappb]
8 66 L a p ie z u ri tu b u la r e G u ri c u c o n tu r, n g eneral, elipsoidal
s a u c irc u la r , c u d i a m e t r e d c c te v a zeci d e c e n tim e tri i
a d n c im i c e v a m a i m a r i. S e fo rm e a z p r i n l rg ire a fisurilor
m a i a le s la io t e r s e c i a a c e sto ra , [la p is p u its Lockkarren.
R u n d k a rre n . K lu ftr h r e n . K a rren b ru n n e n lapie-wells oKpy
z.ihie Kappbi]
867 L apili F r a g m e n te d e l a v n t r i t , p ro ie c ta te n a tm o sfe r
n t i n 'p u l e r u p iilo r v u lc a n ic e i a c u m u la t e n a p ro pierea
c ra te ru lu i. L. a u d im e n s iu n i c u p rin s e , d u p u n ele clasificri,
n t r e 2 m m i 50 m m . [lapilli L a p illi, R a p illi lapilli, lava
pellels AanuAMi]
868 L a te rit D e p o z it rez id u al, d e c u lo a re ro ie tic , f o r m a t prin
a lte r a r e a a n u m i t o r ro c i n c o n d iiile u n u i c lim a t c ald i
u m e d . n c o m p o n e n a L. p re d o m in h id ro x iz ii d e alu m in iu
i d e fier, c a re i d a u c u lo a re a c a r a c t e r i s ti r i o m a re d u r ita te
[latrite Lalerit laterite aamepum]
869 L a v M a g m ie it la zi In tim p u l e ru p iilo r v u lcan ice i
d e g a z e ific a t p a ria l- P r i n co nsolidare, L. fo rm e az roci
e fu ziv e, c a : a n d e z itu l, b a z a ltu l, d a c itu l etc. C orpu rile d e L.
n t r i t i n t r in a lc tu ire a c o n u rilo r v u lc an ice i c n d sn t
d ez g o lite d e e ro z iu n e fo rm e az s u p r a fe e s tru c tu ra le . L.
b a za ltice , m a i fluide, se re v a r s p c n tin d e r i m a ri fo rm in d
p la to u ri b a z a ltic e . C u rg erile d e L. p o t b a r a u n ele vi, d u cln d
la a p a r i i a d e la c u ri. F lu id ita te a L. e ste in fu n c ie d e chi-

iot

LEVIGAREA SOLULll

m i s m u i lo r . c e le m a i flu id e s i n t L

b a z ic e , i a r c le m a i

v is c o a s c s i n t c e le a c id c . F l u i d i t a t e a L. in f l u e n e a z m o d u l
d e d e s i il u r a r c a e r u p i e i v u lc a n ic e , p r e c u m i a s p c c t u l re lie
f u lu i v u lc a n ic r e z u l t a t , [lave L a v a jla va j.ta fu i]
870 L a v c o r d a ti R o c e fu z iv p c a c re i s u p r a f a a p a r e u n
m ic ro r c lic f s u b f o r m a u n o r r i d i c t u r i p a r a l e le , c a r e a u a s p e c
t u l u n o r f u n ii g ro a s e , [lave corde, lave en bourrelets S tric k lava.

W u ls te n la v a , S e illa v a corded l a v a , p a h o e h o e ,

ropy

la v a tio.tHucma.t .tana]
871 L a v 4 f e s to n a t C u r g e r e d c l a v i p e a c r e i s u p r a f a a p a r
m ic i n e r e g u l a r i t i. d e f o r m a u n o r f e s to a n e . a c r o r c o n v e x i t a t e e s te o r i e n t a t tn s e n s u l d e p l a s r i i la v e i. [ / festo n e d
pahoehoe ^ e c m o i it a n u it ja a ]
872 L av n c re ii L a v n t r i t p e a c re i s u p r a f a a p a r n e re
g u la rit i s u b fo rm a d e n c re itu ri cn a s p e c tu l u n o r in te s
t i n e [lave fr o n c e ,
en tr ip e s G ekrselava corrug ated la v a ,
e n tra il

KuuiKoopajHJi .aa]

873 L a v i n o ro io a s M a te r ia l p ir o c la s tic n m u i a t c u a p i a \- in d
a s p e c t u l u n e i m a s e d c n o ro i, c a r c p o a t e c u r g e p e f l a n c u r i le
c o n u lu i v u lc a n ic s u b f o r m d e la h a r . [lave b o u eu se S c h ia m m la v a m u d la v a ep.t3esa.H .lasa]
8 7 4 L a v sc o r ia c e e L a v n t r i t p e a c r c i s u p r a f a a p a r
b lo c u ri c u a s p e c t b u r e t o s d i n c a u z a g o lu r ilo r d a t e d e b u l e l e
d e g aze. [lave scoriace B ro c k e n la v a c r u m p le d la v a .ibi6 oa>t
-laea]
875 L a v in v . A v a la n
8 7 6 L eg e a B a e r-B a b in e t L e g e c o n f o r m c r e i a , d i n c a u z a a b a t e r i i
r iu rilo r s u b i n f l u e n a f o r e i C o rio lis. a c e s t e a a r t r e b u i s
u ib m a lu l d r e p t m a i a b r u p t in e m is f e r a n o r d i c i p e c e l
s tin g In e m is f e ra s u d i c . n r e a l i t a t e s i n t a l i f a c t o r i m a i
im p o rta n i c arc in flu e n e a z d e p la s a re a la te r a l a riu rilo r
i m o rfo lo g ia a l b ie i ( s t r u c t u r a g e o lo g ic , m i c r il e n e o t c c to n ic e , c o n flu e n e le , m e a n d r a r e a e t c .) , [loi dc B a c r / B a e r B a b in e t la w 3OK0M Bajpa-EauH 3]
877 L e h m R o c s e d i m e n t a r d e t r i t i c n o c o n s o l id a t . r e z u l t a t
d in tr a n s f o r m a r e a d e p o z ite lo r lo e sso id e p r i n d i z o h a r e a c a r b o n a tu lu i d e c a lc iu d e c t r e a p e l e d e in f i l t r a i e . { U h m f
L e h m loam cye.iuHOK]
878 L ev ig area so lu lu i P ro c e s d c s p l a r e a s u b s t a n e l o r s o l u
bile t a p a r t ic u l e lo r fin e d i n so l d e c t r e a p a d c in f il
tr a i e c a r e le t r a n s p o r t s p r e a d ln c im e . [/ssv* d u soi,
lavag 6 ->>^ A u sw a sc h u n g . AusaugMMgeackHglauuft.i**tMam
noHsu]

879 Lido Cordon litoral dc nisip sau mil co nstru it dc curcntul


litoral i carc separ, o lagun dc restul nirii, Dc obicei este
v o rb a de cordoane litorale care nu sint legate dc rm,
[Udo Lido, Nehrung Udo, barrier bcaefi [.luo]
880 Lim an G u ra unei vi in u n d a t de ape ca urm are a ridicri*
nivelului m arin [L, maritim'] sau d a to rit barrii vii unui
afiu en t de c trc grindul riului colector [L. flu v i til), [liman
L im a n liman .iumoii]
881 Lim an fluvitil v. L im a n [Liman flu v ia liiFluliman
petHoii .u.uan]
882 Lim an m aritim

v. Lim an

[linia>: '

liman MopcKo

jiiim h ]

883 Lim b de alunccare Corp de alunecare dc


Ovmgitcare
coboar pe versant, cp tin d aspect asem n to r cu limba
u n ui ghear. E ste caracteristic alunecrilor curgtoare

[/ / I s S b I K

o n

0. 13H M ]

884 Limb de ghea v. G hear de vale [langue de glace, ^ g l a


ciaire Glclschcrzungc glacicr longue, icc .'icdhUKoebni
885 Limita apelor v. Linie dc rm
shore line ]

[ligne des plus basses mers j

8S6 Lim ita climatic a zpezilor perpetue Linie cc delimiteaz


p a rte a inferioar a etajului clim atic in care sin t condiii
favorabile p en tru form area zpezilor perpetue. Aceast
lim it n u urm rete to a te neregularitile lim itei orografice
a zpezilor perpetue, ci are un mers m ai uniform pe ver
tical. [ligne climaliquc des neiges, ligne r g i o n a l e klima
tische Schneegrenze / climatic snow-line KAUMamuuecKaft cneeoea.H pHuif]
887 Limit de lichiditate L im ita coninutului in ap, carc. odat
depit, roca sc com port ca un lichid. Sin. prag de lichidilale, constanta lu i Atlerberg. [limite dc liquidit Fliegrenzet liquid limiieepxH.i.'i epauutfa n.tacmuMHOcmb]
888 Limita orografic a zpezilor perpetue Linie caro uncto
p a rte a inferioar a tu tu ro r peticelor sau cm purilor de
zpezi perpetue. Cum m eninerea accstora d epinde i de
condiiilc de relief, aceast lim it are u n mers neuniform,
urcind i coborind pc d istan e mici. [ligne orographique
de neigesorographische Schneegrenze orografic sna w line /
opoepaifiu'iecKa.H cnezoeaji epanuifa]
889 Limit de plasticitate L im ita coninutului n a p al unei
roci, care fiind depit, roca devine plastic. Se exprim
n procente de a p n rapo rt cu greutatea rocii uscate. Sin.

prag de Itckidtlale. [limite de p la s tic iti jP lastiiitd tg rem e I


plastic lim it |^paHUl^a n.wcmuuHocmb]
890 Lim ita uscatului v. Linie de {irm [ligne des p lu s hautes mers /
~ coast lin e i ]
891 L im ita bipezilor perene v. L im ita zpezilor perpetue
892 Lim ita zpezilor perpetue Linie s itu a t la in te rse cia su p ra
feei te re stre cu nivelul inferior a l hionosierci. D ea su p ra
acestei lim ite te m p e ra tu rile fiind n eg ativ e, z p a d a nu
reuete s sc to p e asc n ntregim e, m e n in ln d u -se d e la
u n a n la altul. A ceast lim it e ste in f lu e n a t d e la titu d in e ,
de o rien tarea reliefului f a d c v n tu ri, d e ex p o z iia v e rs a n
ilor, d c d in a m ica general a atm o sferei etc. Sin. lintia
zpezilor perene, lim ita zpezilor venice, [ligne de neigts.limite des ~ Schneelinie, Schneegrenze snoxi>-line, SHOW-limitI
cHeioea.<i cpanuia,

juuua ,

.iuhum eevHNx cmco ]

893 L im ita zpezilor venice v. L im ita zpezilor perpetue


894 Linie de cea m a i m a re p a n t L in i e o r i e n t a t p e r p e n d i
c u la r p c Curbele d c n iv e l i, in d ic n d d i r e c i a in c a re
p a n t a a rc v a lo a re a m a x im , [ligne de la p lu s grande
petUejwahre F a llin ie,
E in ja llin ie ltr u e d ip linef.tUHU.^
naudoAbiueio yKAoHo)
895 Linie dc c re a s t L in i e c a rc u n e te p u n c te lc c ele m ai
n alte d in lu n g u l u n e i c rc s tc .
de fa U e,-^ d e critef
K a m m lin ie , F irsllin ie, T ra u felcre st Une}{pe 6 HeeaH .lUHU.t
xpemd]
896 Linie de falie In te rse c ia d in tre u n p la n d e falie i s u p r a fa a
to po g raiic. U neori, L .f. este m a te ria liz a t p rin in s ta la re a ,
tn lu n g ul ci. a u n o r v&i sa u a u n o r d en iv e l ri,
de
fa ille jB ru c h lin ic l/a u lt lin elc 6 pocoa.<t .tuHivi]
897 Linie de rm L inie d e -a lu n g u l c re ia se face c o n ta c tu l
d in tre s u p r a fa a a c v a tic (m a rin sau la c u str ) i s u p r a
f a a u sc a tu lu i d in ju r. P o z iia acestei linii se m o d ific in
fu n cie d e v a r ia ia n iv elu lu i apei. Cele m a i m a ri v a ria ii
SC n registreaz p e rm u rile jo a se a fe c ta te d e m a re e p u t e r
nice. D e aceea, Sn unele regiuni, se d istin g e o L.. n tim p u l
celui m ai co b o rit niv e l a l a pelor s a u Umila apelor, i o L..
la apele cele m a i n a lte , c a re fo rm e az lim ita u sc a M u i.
n t r e ace ste d o u lim ite se n tin d e z o n a tid a l a c o p c rit
p eriodic d e ap . [ligne de rivage, trit de cte IStrandltnte.
K iistenlinietrand line, shore,
coast,
l 6 tp c co 9 (L% luiULtj
898 L ito g e n e z i A n sa m b lu l pro ceselo r d e fo rm a re a s e d im e n
te lo r. a rocilor s e d im e n ta re in g en eral, [hlkoghth*LUki>~
genese litkogenesis .lumocenejuc]

lirOLOGIE
S99 Litologie R a m u r a geo log iei c a rc se o c u p cu studiul
rocilor. U n eo ri te rm e n u l e s te u tiliz a t p e n t r u a indica
a lc tu ir c A p c t r o g r a f i c a u n e i r e g i u n i . S in . pelrog tafit
{lithologie P etrographie, L ith o lo g ie lithology ,wmo.io^u.i]
900 L itoral Z o n d c -a lu n g u l liniei d e t n n n c a d ru l creia
relieful p o a rL i a m p r e n t a p ro c e s c lo r geom orfo lo gice litoralc
n c u p rin s u l L. sc p o t d e o se b i tre i p r i d is ti n c te : o po riu n e
c a re r m n e p e r m a n e n t u s c a t i e s te r e p r e z e n ta t prin
fa leze (u c azu l r m u r ilo r jo a s e a c e a s t p o riu n e lipsete):
o fiie a c o p e rit p e rio d ic d e np<?
tidal. estra n ) j o
p o r iu n e c a r e r m in e p e r m a n e n t 'i i ' iur-A, a p a avind
a d n c im i m ici, i u n d e se m a n if e s t iikm ' - procesele de
t r a n s p o r t i d e s e d im e n ta re . Cele tre i v
.1
s i n t sep a
r a t e I n tre ele p r i n li m i ta a p e lo r i li m i ta us lUilui. [liftoral,
cofU littorale Liloral, L itoralzo ne, K is fe m o n e littoral, ~
!o m , sea m argin, coast .lumopa.ib, ep c^, epeeoea.<t jona]
901 L ito sfer T e rm e n c u n e le s u ri d ife rite . S e n su l cel m ai
g e n e ra l e s te ccl d c n v e li solid a l P m n tu l u i. In p rezen t,
a c e a s t n o iu n e t i n d e s fie n lo c u it c u c e a d c s c o a r
te re s tr , [lithcsphre L itho sphre lithosphere .wrriociepa]
902 L obul m e a n d ru lu i P o r iu n e d c a lb ie m a jo r , lu n c sau
te r a s c u p rin s in b u c la u n u i m e a n d r u . [lobe d u m e a n d re !
M anderzunge, M and crlob us m eander c o r e , lobe, flood
p la in lobe ]
903 Locss R o c s e d im e n ta r p r e d o m in a n t siltitic , d e p u s n
c u a te rn a r, a l c t u i t d in p a r t ic u l e fin e d e c u a r la c a r c se
a d a u g p a rtic u le c a lca ro asc . A rc c u lo a re g a lb e n , este
p e rm e ab il i fa v o riz e a z fo r m a re a p e r e il o r a b r u p i , d c pe
carc se d e sp rin d c o lo an e p ris m a tic e . A p ele d c in f il tr a ie
p ro v o ac n L. su fo ziu n e a. c a r e d u c e la t a s a r e i fo r m a re a
cro v u rilo r i a u n o r fo rm e p se u d o c a rstic e . {loess L loess
.tcc]
904 Loessoid v. D epozit loessoid
905 L u n c i F u n d d e v a le c u relief p u i n a c c e n t u a t , r e p r e z e n t a t
prin a lb ia m a jo r , te r a s e jo a s e n e i n u n d a b ile i p o p in e .
[plaine alluviale,
d'in o n d a tio n A u e, F lu a u e valley fla t,
flood p la in , river f l a t noMO, Aye]
906 L up de a lu n e ca re C orp d c a lu n e c a re c u a s p c c t le n tilif o rm
i c u d im en siu n i red u se, [loupe de g lissem en l ~ ]
907 L ut R o c s e d im e n ta r a l c t u i t d in g r a n u le c u d i a m e t r u l
d e 0 .0 2 - 0 . 0 0 2 m m . D u p g r a n u lo m e tr ia s a se s itu e a z I n t r e
nisipurile fine i argile. [li>*ton S ili silt c y e . u i H

O K ]

D IC IO N A R C E O M O R F O L O C I C

j0 5

m
9 0 8 M a a r D e p r e s iu n e r e l a t i v r o t u n d , a s e m n t o a r e u n u i c r a t e r
i c u d im e n s iu n i r e l a t i v m ic i. U n e o ri, e a e s t e m r g in i t
d e u n v a l a l c t u i t d i n tu f u r i v u lc a n ic e s a u d i n m a te r i a l
c a r e n u e s te d e o rig in e m a g m a t ic . A c e ste d e p r e s iu n i s - a u
f o r m a t d a t o r i t u n o r e x p lo z ii v u lc a n ic e c a r e n u a u fo s t
n t o v r i t e d e e r u p i i d e l a v , c i s - a u l i m i t a t la e r u p i a
d e g aze. D e a c e e a s n t c o n s i d e r a t e fo r m e p r i m i ti v e d e
v u lc a n ism . A d eseori, n a c e s te d e p r e s iu n i s e f o r m e a z
la c u ri. T e r m e n u l a fo st fo lo sit in iia l p c n t n i la c u rile s t a t o r
n ic ite In c r a te r e le d in i n u t u l m u n t o s E ife l (R . F . G e r
m a n ia ). [m aare y ia a r m a a r, exp lo sio n p il, crater r in g Moap]
909 M a c ro re lie f F o rm e le m a jo r e a le re lie fu lu i u n e i r e g iu n i,
r e p r e z e n ta t e p rin c u lm i m u n t o a s e , p o d i u ri, c im p ii e tc .
T r s t u r i le M. s i n t d e t e r m i n a t e a t t d e a c i u n e a a g e n il o r
in te rn i, c t i d e a co lo r e x t e r n i. A n t. m icrorelief. [macror e lie f j / MOKpope.ibfifi]
9 1 0 M a g m M a te rie flu id d i n in te rio ru l P m n tu l u i. f o r m a t
d in t o p i tu r i d c siU c ai Sn c a r e i n t r i s u b s t a n e v o la tile .
S u p u s la p re s iu n i m a ri, M. s t r p u n g e s c o a r a t e r e s t r n
p u n c te le c i m a i sla b e , p ro d u c n d e r u p i i v u lc a n ic e . A ju n s
la s u p r a f a . M. p ie r d e s u b s t a n e l e v o la tile , tr a n s f o r m in d u -s e Sn la v . n c a z u l n c a r e n u r e u e te s ia>^ la zi. M.
s c c o n so lid e z a in in te rio ru l s c o a r e i f o r m i n d m a s e J e ro ci
in t r u s i v e , [tnagm a M a g m a tnagm a f.uaCMa]
911 M al M a rg in e d e n c lin ri i n li m i v a r i a t e a a lb ie i m in o re
a u n u i riu . A colo u n d e a l b i a m i n o r p r e z i n t s i n u o z it i
i m e a n d re , m a lu l c o n c a v e s te a b r u p t , d a t o r i t e ro z iu n ii
l a te r a le la c a re e s te s u p u s . In t i m p c e m a lu l c o n v e x a r e o
n c lin a re s la b , d a t o r i t

d e p u n e r i i a lu v iu n ilo r

care

pv>t

fo r m a reMii. [berge, rive U fe r jb a n h 6 pec, ovpta]


9 12 M al c o n c a v (a b r u p t) v. M al [rive concave,
e x t^ie u r.
berge haute P railha ng. P ra llu fer. honhaves U fer m eander scar.
u n J fr c u l slope, concave b a n k, cu i

so^nym blu

9 1 3 M al c o n v e x (d o m o l) v . M al [ r iv t convexe G Uilhang. hornvexes U fer convex b a n k, i n n e r , sliP 'O ff s l o p e .ttunyK .iuk


Cepei]

OH Manta nveli iiilcm al IWniInttiliii cuprins Jntre suprafaa


<lc discontinuitalc Mohorocid (20 80 km adtneimc) i
uprafjta Wtcchert-Gutcntwrg (2900 km adlncimc). M
rtc alcAtuit din roci uttrabaiice tn a cror com ponenta
intra minerale din scria olivin-spincl. Im p o rtan t este
faptul c i. cel puin parial, aceasta materie este topita,
prilejuind pr<K-ecle i fenomenele magmatice i vulcniiicc
care influeneAiA structura i relieful scoarei terestre,
TotodatJi. micArih* oscilatorii i cele or.n;. letice tin d a
ii explicate, to t mai mult. prin aciunea curontdor magmAtici. ImanltH M anlfl ImantU MaMniun, o6oi.
915 Mare P arte a hiilrosferei reprezentata printr-o max
ap acum ulata Intr-un bazin marin. Caracteri.sticil>- i
i chimice ale apei marine sint foarte variate, tn functc dc
forma i ntinderea bazinului, de zona climatica in care
este situata .M , de gradul de comunicaic cu Oceanul Pla
netar. de caracteristicile riurilor i fluviilor care se varsA
tn M . etc .^pa marina exercita o aciune geomoriologic
complex! (de abraziune. tran.port i depunere) contribuind
la modificarea reliefului. ndeosebi in zona litorala. M pot
fi clasificate dupa poziia lor tn rapo rt cu continentele i
oceanele, dup* genez, d u p gradul dc com unicare cu ocea
nul, dup unitatea structural tn carc sc situeaz etc.
[mer Mefr, S/e sea Mope]
916 Mare de pietre v. Cimp de blocuri [ckaos de bhcs, champ
d (> ^.m er d f rochrrs Dlockmeer, 'elseHmfrr block m e r e ,-^
f i f l d , W a s t e , stone field KOMeniioe Mope]
917 Maree Oscilaie periodic a nivelutui oceanului i al mrilor
dechise. tn raport cu o poziie medie, d a to rit aciunii
combinate a forei de atracie a Pm intului. Luiiei i
Soarelui i a forei centrifuge nscut din ro ta ia Pmiiitului Perioada dc oscilaie are o d urat ap ro xim ativ de
12>>2Sra. M se manifest sub forma unor a ltern an e de cre
teri ale nivelului mrii, cnd apa nainteaz asu p ra usca
tului (jiu * ), i cderi ale nivelului mrii, cind apele sc
retrag (reflu x). In unele strlmtori, fluxul i refluxul sc
manifest ca nite cureni marini puternici. l*rin micrile
mareice apa m arin acioneaz intens asupra reliefului din
zona litoralului, [mares Cexeiten. 'eden lidesnpu.jMbi u
om.iubi]
9IH Margine contineotali v. Soclu continental [marge coninel*U KanliHenlairand coulinenlal margin no<)odHa.-i oKpauna
MomepuKo]

919 M arinii* S c o b itu r circu larii sa u o v a l s p a t a In roci d u re


(In spccial In calcare) d e v lr tc ju rilc d e a p c a r e a n tr e n e a z
ill m icare i fra g m e n te d c roci. M. a p a r in sc c to a re le In
l a r e alb ia riu rilo r p re z in t rej>C2iuri i c a sc ad e. n u rm a
adiucirii vii. u n ele M, sticio n ate r m n s u s p e n d a te
v e rsan i. [m arm U f de gan ts, m ouille, cuve Strudellupf. S iru delkesstl, Brandungstof/. H iesenlopf, Felskessel, R iesen kessel
gtant's kettlf. pot-hole, kettle hole, erosion hollow, water
sin k ucno.iUHoe Kom.i, jeop'iuoiiHbi' ^ ]
920 M a m R oc s e d i m e n t a r i p e litic a l c tu i t , n p ro
p o rii v ariabile, d in m in e ra le a rg ilo ase, d in c a r b o n a t d e
calciu (25 7 5 % ), adc*sea i d in sc h e le te d c o rg a n is m e c alc arojvse i m a te ria l d e tritic m a i grosier. P r e z e n a c a r b o n a t u lu i
d c calciu i a u n o r s ru ri m a i solu b ile fa v o riz e a z a p a r i i a ,
I>e M., a u n o r m icro fo rm e d e relief c a rs tic (m a rn o c a rs t,
p seu d o c arst, c la s to c a rs t). n s t a r e u m e d , M. d e v in e im ]>ermeabil i p la stic , fa v o riz n d a p a r i i a a lu n e c rilo r
d c te re n , [m arne M ergel m a rilMepe.ib]
921 M a rn o c a rst v. C lastocarst
922 M ursch T e rm e n d c o rig in e g e r m a n d e s e m n n d o p o r iu n e
d e cim p ie lito ral, m l tin o a s sa u la c u s tr , s u p u s a c iu n ii
m a re e lo r i a c o p e rit , ccl p u i n p a r ia l , c u v e g e t a i e h ig ro fil. P r i n n d i g u i r e , i d r e n a r e , M. s n t t r a n s f o r m a t e !n
p old ere. [m arais l i t t o r a l . ma r i t i me A farsch, M a rsc h la n d l
m arsch. m arsh, tid a l m a rsh Mapiuu]
923 M arto r de c u e s t i F o r m d c relief e u a s p e c t d e d e a l, m g u r i
sa u m e sa, rm a.s In u r m a re tra g e rii u n o r c u e s te s a u a m a r
ginilor a b r u p t e a le u n o r p la tf o r m e s t r u c t u r a le . [avanZ-fruff//
Vorherg, A uslirger jouttifr, isla n d m e s a Kyocmo^bi ufuni]
924 M arto r de e ro ziu n e F o rm p o z itiv d e relief c a r c s e n a l
d e a s u p r a reg iu n ii n c o n ju r to a re . M.e. p o t a v e a d i m e n
s iu n i fo a r te d if e rite i r e p r e z in t r e s tu r i a le u n o r fo rm e d e
relief m a i v e ch i c a r e a u fo st d is tru s e , n p a r t e , d e e ro z iu n e
i d e n u d a ie . D u p c a ra c te ris tic ile lo r. n t r e M.e. se p o t
d e o seb i; m o nadn ock-u ri, inselberguri. m artori de cueste,
p o p in e . [butte-lm oin, t m o in d rosion, r e lie f rsiduel A u slieger. Restberg. Zeugenberg outlier ocmaneH]
9 23 M a s ! g la c ia r i Bloc d c ro c r m a s s u s p e n d a t d e a s u p r a u n ei
c o lo a n e d e g h e a j>e c a r e o p r o t e je a z d e raz ele so lare. n
t i m p c c m a sa g h e a r u lu i d in j u r s c to p e te m a i m u lt. [table
de glacier E istisch, G tetsfkertisck jglacier table, i c e . i t O n u Kotbi ctno.t]

log
926 M asiv m e d ian M asiv c rista lin vechi p rin s n tr e m u n i dc
c u t a r e m a i re c e n t . I n tim p u l a c cstci c u t r i M m. poate
su feri u n e le m ic ri p e v e rtic a l , [ n jo is i/ inleym diaire j
Zwischengebirge interniediary m assif, inedian mass, ^ areaf
^4eMC^opHblii -Macrue]
9 27 M asiv m u n to s G r u p d c m u n i c u tr s t u r i morfologice proprii
i c u s t r u c t u r geologic u n it a r . F a d e restu l sistem ului
m u n t o s d in c a rc face p a rte , M .m . este s e p a r a t prin vi i
in e u ri a c c e n tu a te , [ m a ssif Gebirgstnasse, Gebirgssiock. Gebirgsklolz, M a s s iv massive, m a ssifle o p iiu ii Maccual
92 8 M asiv vechi F r a g m e n t d e soclu c o n tin e n ta l vechi ca re a t<> ;
n e te z it a n te rio r , d a r pe c a re m icrile m ai noi ale scoar .
l-a u re S n Ja t.[10551/an cienA IllanodlanddpeenuCi Maccuu
9 29 M a t e i v. Albie m in o r
93 0 M a te ria l m o re n a ic M a te ria l d e tritic fo r m a t d in fragm ente
c o lu ro a s e d e d im e n siu n i fo a r te v a ria te . A cest m a terial
p ro v in e d in e ro z iu n e a e x e r c i ta t d e g h e a r i d in dezagre
g a re a d e p e v e rs a n i. M .m . i n t r n a lc tu ire a morenelor.
[m atriel m orainique M o r n en slo ff m orainic materialMOpeHHU MamepuoA]
931 M ate riale p iro clastice v. P iroclastiie [m a tria u x pyroclastiq u ts pyroclastische M ateriale pyroclaslic m aterial nupoK.iacmuMecKue npodyKmb4]
9 32 M i g u r F o r m p o z i t i v i d e relief, ad esea a p ro a p e conici,
c e se n a l iz o la t d e a s u p r a reliefului n c o n ju r to r.
[bosse, m onceau K u p p e knob, knoll, h u m m o c k x.iMUK,6 yeop]
93 3 M eand ru S in u o z ita te a c c e n t u a t a u n u i riu ca re ap are, de
ob icei. In sec to arele in c a re p a n t a e ste redus. In e r ia i
f o r a c e n trifu g m p in g firul apei sp re m a lu l concav care,
m a i p u te r n ic e ro d a t, d e v in e a b r u p t . In t i m p ce p e malul
co n v e x se d e p u n alu v iu n i, form n d u -se renii. P o riu n e a
d e te re n c u p rin s In b u c la m e a n d ru lu i p o a r t n um ele de
lob. ia r le g tu ra cu re s tu l luncii sau terasei se face prin
peduncul. M. se c la sifici d u p fo rm a i sta d iu l lor de
ev o lu ie , [m a n d reM a n d e rm eanderMcaudp, ujjjyuum ]
934 M eaod ru ad in c it M ean dru a c ru i albie m i n o r i s-a a d n c it
n ro ca d e b az, c a u rm a re a creterii p u te rii d e eroziune
a ruJu. Sin. m eandru incAtuat. [mandre encaisseingeten kter M a nder, eingeschnitlener
Zw angsmander / iwcised m eander, e n t r e n c h e d e n c l o s e d

epejambi Aieaiip]

935 M candru com pu s M ean dru dc m ari dim ensiuni pc a cru i


b u c l a p a r e iiiu o z ititi secum lare, ca nite m e an d re mai

mici. [n:eaHiire c o m p o s /susam ntegeseU tef MdantUrcorn*


p o u n d m eander c.tOMCHhtit Mcamip]
936 M eandru d iv a g an i T ip d e m e a n d ru c a ra c te ristic v ilo r cu
lunci largi- D a to r i t ero ziu n ii c x e r c i ta t a s u p r a m alurilor
c o n cave, n tre g u l s is te m d e m e a n d re se d e p la se a z spre
aval. Sin. m fa n d r u liber, m eandru rlicU or. [m andre dioag a n t . de p la in e alluvialeT albodenm ander, IViesenmanderj
divagating m eander f.tyMcdatoutu Meaitdp,

nojneHHbt

937 M eandru n c i t u a t v. M ean d ru a dincit


938 M e aod ru lib er v. M e a n d ru d iv a g a n t [m andre fibre freier
M an der free tneander ceoodiibi Aieatip]
939 M eandru p r s it B u cl a u n u i m e a n d ru p rin ca re n u m ai
c u rg c riu l In u r m a rec tific rii c u rs u lu i s u p rin s t r p u n
g e re a p e d u n c u lu lu i. M p. r m in c a n i te b l i sau la cu ri
In fo rm d c p o tc o a v c are , c u tim p u l, s e co lm a te a z . Sin.
belciug, m eandru rectificai, [m andre abandonn,
recoup,
d la i$ s iabgescknitUner M a nder, verlassener
A llWasser abandoned m eander, c u l-o ff
deserted loap, ox-bow
la k e cmaputfa, cmapopenue',
940 M e an d ru r t c ito r v. M ean d ru divag ant
941 M eand ru rectifica t v. M ean dru p rsit
942 M e an d ru dc v ale S in u o z ita te , b u cl, p e c a re o face nu
n u m a i a lb ia m in o r ci i v e rs a n ii vii. cel p u i n de la un
a n u m it nive l Sn jos. P e m a lu l c o n vex , v e r s a n tu l n a in
te a z c a u n p in te n d c m e a n d ru . c a re a re ad e se a m a i m u lte
n iv e le d e te rase, ia r p e m a lu l c o n c a v v e rs a n tu l e ste p u te rn ic
n clin at, c p t n d uneori a s p e c tu l d e a m fite a tr u , [m andre
de valle E rosionsm ander. T a lm a n d er valley m eander
do.tuiiiibi Meaiip]
943 M egarelief F o rm e d e relief d e o rd in u l l c a re sSnt rep re zen
t a t e p rin c o n tin e n te i b az in e oceanice. [ / /
pe.ibed>]

944 M elcosopocinik T e rm e n d e o rig in e ru s a t r i b u i t u n u i tip


d e relief re p r e z e n ta t p r in tr - o aso ciaie d e m u n c ei i dealuri
r o tu n jite , c u a ltitu d in i n t r e 300 i 500 m. d e a s u p r a c ro ra ,
p e alocuri, u rc m a rto r i d e eroziun e. E s te u n relief m b tr ln i t c a re tin d e sp re nivelare, c a ra c te ristic zonei c e n tra le a
R, S .S . K :izA h& .[ I I h ills o f circumdenudati<m.^^<.i^coct>~
n o -iim ]
94 3 M ero carst C a rs t d e z v o lta t p a r ia l , sau in com p le t, lim ita t
n u m a i la un ele form e nnliteran e. cele d e s u p r a f a lipsitul
a p ro a p e con|>k't. '
n c te ris tic n c e p u tu lu i u n evtv

Iuii ca rstice sau, cel m ai adcsca, regiu nilo r im de calcarcle


a u u facies niarno s, crctos, p u in fav o ra b il carstificftrii
[wi /rokarsi Halbkarst }meroharst 3aKpbiimm Kapcm]
946 M erziota v. Pergelisol
l i ? Mesa F ra g m e n t r i m a s d in tr- u n p la to u stru c tu ra l (ele obicei
b azaltic) care a p a r e c a un m ic p od ce doniitifl regiunea
d in ju r. \tnesaM esa, T afelbergmesa Meca, Meia]
948 M eteorizaie T o ta l it a te a tr a n s fo rm rilo r fizico i chimice
p e care le su fer rocile la s u p r a f a a scoarei i>ult aciunea
fo re lo r exogene. n c a d ru l M. se d istin g : dezagreg.'
a lte ra re a , care d u c la fo rm a re a sco arei de alterare.
CMsus tn toriques V erw il/ening tvfatherivg sbieempiitiiiiie
949 M ezorelief F o rm e d e relief de dim ensiuni nu p re a m a n
care se datoresc, d e obicei, a ciu n ii ag en ilo r externi. Aa
s n t vile, unele d epresiuni, deltele, d ealurile e tc.[ / / /
Aie3ope.ibe<fi]
950 M icrorelief F o rm e d e relief de d im e n siu n i m ici cu m snt:
movileJe, m uuroaiele, ogaele, crovurile etc. O m ul creeaz
nu m e ro a se form e d e m icrorelie a n tro p ic (ramblee. halde,
gropi, m ovile etc.). A n t. macrorelief, [m icroreliefMikroreief, K lein fo rm en MUKpope.ihe^
951 M igrarea duoelor P roces d e d ep lasare le n t a d u n elo r n
sensul circu laiei v n tu rilo r do m in a n te . D e p lasarea se d a to
re te sp u lb er rii nisipului d e p e v e rs a n tu l e x p u s vn tu lu i
i d e p u n erii lui pe v e rs a n tu l opus. [migration des dunes,
mouvement
D nenwanderung M igration der D nes m i
gration o f dunes Mu^paifu.9 d/on]
952 Mineral g reu Mineral e lib e ra t d in tr-o ro c end og en (un
silicat complex, cel m ai adesea), a c ru i d e n s ita te e ste m ai
m arc dect cea a bro m oform ului (2,95). Id en tificare a n
la b o rato r a M g. d in tr-o roc sed im e n tar (aa n u m ita
m e to d a M.g.) ng duie cu n oaterea originii m aterialelor
d etritice i a condiiilor bioclim atice ale eroziunii corelate.
[m inral
lourd Schwermineral heavy m ineral ms-iKe.lbU'i
Munepa.i]
953 Miodobore v. Toltre
954 Miogeosincllnal F osa ex te rn a unei depresiuni geosind a le s itu a t ling craton , u n d e nu ex ist m a nifestri vu l
canice ofiolitice. E ste s e p a r a t de p a rte a in tern (eugeoninclinal) printr-o zon m ai p u in scufundat, care este i
ea acop erit d e ape sau este uscat, [miogosynclinal Mio~
gfo^ynklinal Imiogeoiyncline /un.'eociiiiK.ibna.ib]

955 Mcrl batlgcnctice T erm e n p ro p u s d e H . i G . T crm ier


pen tru a indica m icarea dc sc u iu n d a rc a fu n d u lu i bazinelor
oceanicc i m arine. A nt. m icri epirogenelice. [mouvemenis
balhygnliques negative Bewegitngen negative movements
ompuifame.ibubie deuMcemni
936 Micri diastrofice v. Micri tectonice Itnouvements dislrop h iq iu s diastrophische Bewegungen jdiastrophic m ovem entsl
duacm po^m ecKue dauMceiuvi]
957 Micri eplrogenetice Mic&ri d e n la r e le n t a sc o a rei
terestre, ca re p ro v o ac r e tra g e re a a p e lo r i e x tin d e re a s u p r a
feei co ntinentelor. T erm e n u l a fo s t u ti li z a t i cu u n sens
m ai larg p e n tru a in d ic a m icrile o scilato rii a le sco arei.
Dc aceea a a p r u t n e cesitatea d e a se v o rb i d e M.e. p o z i
tive, p e n tru a d e sem n a m icrile d e n la re , i d e M.e.
negative, p e n tru a in d ica coborrea. A d o p ta re a te rm e n u lu i
de micri baligenetice, p e n tru m icrile d e c o borlre, p e rm ite
s se m e n in te rm e n u l d e M.e. n se n s re s trn s i c are
corespunde etimologiei cu v n tu lu i. S in. epirogenez. [moMvements pirogniques epirogenelische Bew egungen epeirogenetic niovrm enisyrieipoeMiiuecKue] deiiMcenu/t, Ko.ieatne^ibhbie deuMceuu. seMHO Kopbi]
9SS Micri eustatice Mic&ri d e rid ica re sa u d e c o b o rlre a n iv e
lului O ceanului P la n e ta r. D u p c auzele c a rc le p ro d u c d is ti n
g em : (a) m icri hidrocratice c a re s e d a to re s c m o d ificrii
volum u lu i d e a p , m ai ales c a u rm a re a fo rm rii s a u to p irii
g h earilo r i (6 ) m icri geocralice, c a u z a te d e m o d ific a re a
c a p a c it ii d epresiun ilor m a rin e i oceanice, c a u r m a r e a
u n o r m icri a le sco are i sa u a c o lm a t rii. M.e. n e g a tiv e ,
(dc coborlre a n ivelului m rii) p ro v o a c reg re siu n i m a rin e ,
ex o m larea un ei p r i d in p la tfo r m a c o n t in e n t a l , a d n c ire a
vilo r i fo rm are a te ra se lo r flu v ia tile e u s ta tic e . M .e. p o z i
tiv e (de n la re a n iv elu lu i m rii) p ro v o a c tr a n s g r e s iu n i
m a rine, in u n d a re a u n o r v i c u fo rm a re a d e g o lfu ri d e ti p
ria, (iord sa u lim a n i p ro v o a c a lu v io n a re a i c o l m a t a r e a
vilor. S in. euslatism . [m ouvem oU s eustaliquesfusla lischf
Bfwegiingen, ^ M efresspiegelschw ankungen fustatic m ovtf n e n l s , changes in sea level MicmatnuuecKue aujieeHu.'i,
Ko.ievanu-H ypoH.H Mupoeoco OKeaHo]
959 M ciri geocratice v, M icri e u statice

gocra-

liques, eustatism e d i d/ormatioH , ^ d iastropkiq ue geohra'


Itscke BewegungenIgeocratic E a rlk -m o u vem en ls. diaitr<>phu;
eusiaiismj.'eoKpamuuecKue daujtceHu.t]
960 M ifc iri h id ro c ra tic e v . M icri eu sla tic
cio-euslaliquei,

/Hcluatioas

//artaJ-ru:>/d<iscA^

gi*Sii-euu-

schwankungfH hydrocratic Earlh-movetnenls, glacio-eustalic


fluctuaiions o f the sea level, glacioeusiatism leupoKpaniuuecxue
dU3ie<HUA]
961 M iciri izostatice Micri pe v e rtic a li ale a n u m ito r co m par
tim en te ale scoarei te re stre care a u c a u rm a re m eninerea
^trii de echilibru izostatic. Uncie blocuri ale scoarei
a cxor g re u ta te scade, datoritft eroziunii p u te rn ice san a
degajrii lor dc su b calotele d e g h ea, se n al, ia r alte
blocuri. ngreuiate prin a cu m u la rea d c se d im e n te sau prin
in stalarea calotelor glaciare, se scufun d. [}
'iiints isoslaliqueslisoslatische H furgungen isoslatic mm-,

mamu'iecKue eu ^eH u i]
962 Mic&ri neotectonice Micri te c to n ic e m a i re cen te <
u ltim e le c u t r i ca re au a f e c ta t o r e g iu n e o a re c a re , l '
auto ri consider ca neotectonice d o a r m i c r ile p lio c n e
i c u a te r n a r e . a l ii c o n s id e r n e o te c to n ic e n u m a i m ic
rile a c tu a le a le s c o a re i te r e s t r e , a t t d i n regiunile de
geosinclinal c it i d in cele d e p la tfo r m , [m ouvfntfnts
nolecloni^ufs, tectonique recente active rezente K ru stfn bewegungen junge ~ jneotectonics, recent lecionies, neotectonical tHovementsjHeomeKOHUMecKue daustcenufi]
963 Miciri oscilaiorii M iciri de n la re sau s c u fu n d a re lent
a unor poriun i din sco ara te re str, de n a t u r iz ostatic
sau de term in ate de curenii m ag m atici su b cru stali. P e n tr u
micrile de n lare (pozitive) se utilizeaz te rm e n u l de
m ieri epirogenetice, ia r p e n tru celc d e s c u fu n d a re (nega
tive) a fost in tro du s term enul d e m icri batigtnetice. [ / I
IwKotbie KOAeOamfi leMiio Kopu, Ko.ieanie.ibHbie titiMcenu.H jeMHu Kopbi, ynepocenuuecKuf thuMceiiun]
964 Micri orogenetice Micri dc c u ta re i d c n la r e a sc o a r
ei terestre. n u rm a cro ra se form eaz relieful m u n to s.
[mouvements orog/niques jorogenctische Bewegungen, grbirgsbildene ~ orogenic movfments opoifHU'iecme liauMcenus,
eupoopajosantf.ibHbie

965 Micri seismice Micri o n d u la to rii p c care le su fe r


sco ara te re str i In p a rte i a p a In tim p u l c u tre m u re lo r
d e pm nt. Undele longitudinale afecteaz a t i t s c o a ra
solid cit i mediile fluide, iar undele tra n sv ersa le i cele
superficiale afecteaz num ai scoara, [mouvements sism]ueslseismische Bewegungen seismic tnovemenis ceCMUuecKiu tuxeHUM]
966 Mic&ri ttroficc v. Micri leclooiee [ - jslrophische Beweg u n g t n f cmpoipUHecKue u3KeHU.H]

Il,*)
967 MicirI tcctonicc (s tro fic c ) MicAri aie scoarci tc rc strc
carc duc la c u ta rca. frag m e n ta rea. Initlarca, co borirea sau
deplasarea o rizo ntal a u n o r c o m p a rtim e n te ale scr>arci
terestre, [mouvements Iccloniques lektonische B ew egungen.
Krustenbfwegungen tcctonic movemcnis lmeKmoHU*4ecKue <MmJKCIIU.'l]

96S Moar glaciar P u ap ro a p e v ertical p rin care sc rostogolesc


apele de topire de pe su p r a fa a u n u i g h e a r, [moi/ de
glacier Gletsckcrmhlc glacial mill, glacier
~ welt .le.tua.H
Me.tbHUifa]
969 Mofete E m a n a ie de COj carc a p a re in faza f i n a li a a c t iv i
t ii vulcanice, degajindu-sc la te m p e r a t u r a o b i n u it .
Apele su b te ra n e d iz o lv C O j d in M.. tra n s fo rm ln d u -le In
a p e b ic a rb o n a ta te ca rc intensific, diz o lv are a c a lc arelo r i
d ep un tr a v e r tin n ju ru l izvoarelor, [mofettes M ofetten m o
fettes Mo^emm'd]
970 Mogote T erm en spaniol, desem n n d u n h u m d e m a ri d im e n
siuni, cu perei verticali i c re te tu l p la t, c a ra c tc ris tic
carstului d in regiunile tro picale (de ex. in P od iul P in a r del
Rio d in v estul C ubei, [mogote, karst p ito n s Kegelkarst,
Tiirm karst mogotes, eonekarst, haystack, p ep in o A i///]
971 Molas F o rm a iu n e o ro g e n ic i p o s t-p a ro x is m a l c o n s t it u it
d in tr-o s tiv fo a rte gro as d e roci d e tritic e . D ep o zite le d c
m olas rep re zin t faza tirzie d e e v o lu ie a geosinclinalului,
rep auzind d is c o rd a n t pe de p o zitele d e fli. [molasse M o
lasse molasse / juo.iacca]
972 MoUsol S t r a t de sol sa u roci c are se d c z g h c a in tim p u l
verii la p a r te a su p e rio a r a s tra te lo r su b ia c e n te c a re r m n
p e rm a n e n t n g h e a te (pergelisol). D a t o r i t im p e rm e a b ili
t ii s tra tu lu i n g h e a t d e s u b el. s t r a t u l d e z g h e a t sc
im bib cu a p d ev en in d p la stic i fa v o rize az p ro ilu ccrca
soliiluxiunilor, c h ia r p c te re n u ri c u n c lin a re fo a rte m ic.
S in. strat activ. A nt. pergelisol, perm afrost, [m ollisol, :one
active, couche '^ M o llis o l. A uftauboden. F liefisckich t active
layer, mollisol ^.Hme.ibHbi c.to]
973 M onadnock M a rto r d c eroziune s u b fo rm a u n u i m u n t e izo
lat, care se n a l d e a s u p r a u n u i relief p e n e p le n iz a t. D u ri
ta te a m ai m a re a rocilor d in c a re e ste f o r m a t sa u p o z iia
s a i-au perm is s reziste m ai bine. D e a ceea sc d is tin g M .
de p o iifie i M . de re:istend. T e rm e n u l s-a g en e ra liz a t d e la
M o u n t M onadnock d in s t a t u l N ew H a m p s h ire (S .V .A .)
fo rm a t p c a c e a s t cale.
relief rsid u el M o n a d
nock. Reslberg, Restkgel monadnock, n o s io n a l residual nomtain, residual m o u n t a i n , h i l l MOHa<)HOK]

lu
Schwankungen hydrocratic Earth-movemcnts. glacio-custaf
fluctuations o f the sea Uvrl. glacioeustatism leudpoKpawuuccJe
dauMeeHus]
961 Micri izostatice Micri pe v e rtic a li ale anum ito r compartm en te ale scoarei te re stre care a u c a u rm are meninerea
strii d e echilibru izostatic. Unele blocuri ale scoarei
a cror g re u ta te scade, d a to rit eroziunii puternice sau a
degajrii lor d e su b calotele d e g h ea, se nal, iar alte
blocuri. ngreuiate prin acu m u larca dc sedim ente san prin
in stalarea calotelor glaciarc. se scufund. r;. ni i-< v is.>.
staitqufs isostaJische Bewegungen jisostalic
mamuHecKue deuMcenut]
962 Micri neotectooice Micri tectonice m ai recente
u ltim e le c u t r i ca re au a fe c ta t o re g iu n e oarecare. ( rui
auto ri consider ca neotectonice d o a r m ic rile pliocenc
i c u a tc rn a re ; a l ii c o n sid e r n e o te c to n ic e num ai mic
rile a c tu a le ale s c o a re i te re s tre , a t t d in regiunile tk*
gcosinclinal c it i d in cele dc pla tfo rm , [niouvemeiils
notecloniques. tectonique rcente activerezenle Krustenbewegungen junge
neotectonics, recent tectonics, neotectonical movemetilsjHeomeKOHUuecKue deuMcenu)i]
963 Micri oscilatorii Micri de n lare sau scufundare lent
a unor poriuni din sco ara terestr, de n a tu r izostatici
sau determ inate de curenii m agm atici subcrustali. Pentru
micrile de nlare (pozitive) se utilizeaz termenul de
micri epirogenelice, iar pentru cele de scuiundarc (nega
tive) a fost introdus termenul dc micri balig7ietice. [ - / /
leeKoeue Ko.ieaHU.<i leMHO Koptt, Ko.teame.ibiibie aiiJtceHUH JfMHa Kopbi, jnepoce/iwiecKue aujtceHU.'i]
961 Micri orogenetice Micri de cu tare i de n la re a scoar
ei terestre, n urm a crora sc formeaz relieful muntos.
orogniques orogenelische Bewegungen, gebirgsbildene ~ orogenic movements opoeeHUHecKue
eopoopaioeame.tbHbie *^1
965 Micri seismice Micri ondulatorii pe care le sufer
scoara terestr i n p arte i apa In tim pul cutremurelor
de pmlnt. Undele longitudinale afecteaz a t t scoara
solid cit i mediile fluide, iar undele transversale i cele
superficiale afecteaz numai scoara, [mouvemenis sis
miques seismische Bewegungen seismic movemenis ceCMUW K ue deuMcenufi}
966 Miciri stiofic*

V.

Micri Icctonlce

gungen -~ cmpOiuHtcKue dtuMcenuH]

^iropkische Bewe

967 Micri tcctonicc (stroficc) MicAri ale scoarei terestre


carc <luc la cutarea, fragm entarea, inltaroa, coborirea sau
deplasarea orizontal a unor co m partim ente ale scoarei
terestre. Itnouvemcnis lecloniqucs llektonisch^ Bewegungen,
KrusIenbcwegungcH Icclonic movemcnls menmonuecKue OsuJKCIlUJl]

968 Moar glaciar P u aproape vertical prin carc sc rostogolesc


apele de topire de pe su p ra fa a unui ghear, [moi/m de
glacier Gletsehermiihle glacial mill, glacier
~ well .tedfiiia.i
Me.it>nuiia]

969 Mofctc E m anaie dc COj care ap are n faza final a a ctiv i


t ii vulcanice, dcgajndu-se la te m p e ra tu ra o binuit.
Apele su bterane dizolv CO^ din M.. transforrandu-lc n
ape bicarb o n a tate care intensific dizolvarea calcarelor i
depun tra v e rtin tn jurul izvoarelor, {mo/etics M ofetienlm ofeUes MOifiemm'ii]
970 Mogote T erm en spaniol, desem nind u n h u m d c m ari dim en
siuni, cu perei vcrticali i cretetu l plat, caracteristic
carstului din regiunile tropicale (de ex. n Podiul P in a r del
Rio din vestul Cubei, [mogote, karst piions IKegelkarst,
T u rm ka rstmogotes, eoncharsl, haystack, pepino h iU ~ ]
971 Molas F o rm aiu n e orogcnic post-paro xism al co n stitu it
dintt'O s tiv lo a rte groas d c roci detritice. D epozitele de
m olas reprezint faza trzic d c ev oluie a gcosinclinalului.
rcpauznd disco rdan t p e depozitele de ili. [molasse Molasse motasse I Mo.iacca]
972 Molisol S tr a t dc sol sau roci care sc d czg h ca n tim p u l
verii la p a rte a superio ar a stra telo r su b iacen te carc rmSn
p e rm a n e n t n g h e ate (pergelisol). D a to rit im perm eabilit ii stra tu lu i n g h e a t de s u b el, s tra tu l d e z g h e a t se
m b ib cu a p devenind plastic i favorizeaz produccrea
solifluxiunilor, c hiar p e te ren u ri cu n clinare foarte mic.
S in. strat activ. A nt. pergelisol, permafrost. [molUsot, :oite
active, coueke -^/A /oi/iso/, Auflauboden, F liepsckic k t active
layer, mollisol de.ime.iMbi r.ioii]
973 Monadnock M arto r de eroziune su b fo rm a u n u i m u n te izo
lat, care se n a l d e a su p ra u nu i relief p eneplcnizat. D u ri
ta te a m ai m a re a rocilor d in care este fo rm a t sau po ziia
sa i-au perm is s i reziste m ai bine. D e aceea sc d is tin g ^ .
de poziie i M . de rezisten. T erm en u l s-a generalizat d e U
M ount M onadnock din s t a tu l N ew H am jw hire (S.U.A.)
fo rm a t p e ace ast cale. [monadnock, relief r/sid u e l |^i>na^^nock. Resiberg. Restkiigel monadnock, erosional residual mowntain, residual m ountain, ^ h ill.uoHodHOx]

974 Monadnock dc poiiie Monadnock situ a t pc cum pna Oc


ape ;i care nu a fost nc atacat de croziuiic, Imonadnock de
position IFfrnliugIwatetshfd moHotinock, wwsor/ j
975 Monadnock de reu sten i Monadnock alctuit din roci m<ii
dure i carc a rezistat mai bine eroziunii i dcnii<la{iei
dccit regiunea din jur. [inonadnock dc rsistance llrtliitg)
strong tnonadnocft. -^rcsiduat h illImeepbiiu]
976 MoDOcUn Tip de structur, caracterizat prin iuclinarca s tra
ielor dc roci tntr-o singur direcic. [slruflurc tivinoclinalr /
tnoHoklinaJc Struktur, MonoklineInionoclinf, ho- . , : - .
moclinat structure MOHOK.iUHa.tb, eoMOK.iUHa.ib, mokok .........
WM cmpyK/nypa]
977 Mont Form dc relief jurasian reprezentat printr-o cui'
muntoas care se suprapune unui anticlinal, rcprczcntiiM
un caz tipic de relief conform prin ad ap ta re la structur
[tncnij l - l - ]
978 Monticuli dc alunecare Microforme de relief cu aspect dc
movile care a p a r pe suprafaa corpurilor de alunccarc.
Sin. gruic/i, holoage. iglae, cophfaie. [monticules de glisse
ment I ~ Imonticles, m oundsl]
979 Morcn Mas de material detritic transpo rtat dc K^^cari
i depus acolo unde se topete gheaa. M. sc clasific d u p i
poziia lor In cadrul ghearului i dup existena ori absena
deplasrii materialului dc ctre ghear. Sc disting astfel : M.
de suprafa (laterale sau mediane). M . interne, M . dc fund ,
M. lerminaie, M . marginale, M . mobile, M . depuse etc.
[moraine Morne moraine Mopeiia]
980 Moren dc ablaiune Morcn format prin depunerea m a te
rialului dc pc suprafaa gheii In urm a topirii ghearului
stagnant, [moraine d'ablation jAblationsmorne M a tion mo
raine. superglacial till a.i.viuomia.i Mopeiia]
981 Moren de avalaa Acumulare dc material sub forma unui
val morenaic produs de avalana care. n d ram u l ei,
antreneaz In micare i fragmente de roc. [moraine
d'avatanchej Lawinenmorne \ avalanche moraine j .laeuMia.H
.uopiHa]
982 Moren depus Moren format prin depunerea m ateria
lului transportat de ghear n urma topirii acestuia. Sin. ut.
rend fixa t [moraine dposeSlopelmornedeposited mo
raine jcmaifuoHjpHat .uopeiia]
983 Moreo fix a i

v. Moren depus

II S
984 Morcn frontal Moreii io rm a t la periferia calotclor g la
ciare (sau la c a p i tu l g h earilo r d c vale) p rin to p ire a g h eii
i dep u nerea pe loc a m a terialu lu i tr a n s p o r t a t d e g h e a a
in micare. Sin. morcti marginal, [moraine fr o n ia le Stirnmorane Ifronlal moraine l^ponma.ibiia.i Mopeiia]
985 Morcn dc fund M aterialul m orcnaic a n t r e n a t in m icare la
b a za gh earului i r i m a s p e loc d u p to p ire a gheii. M ate
rialul acestei moreno p ro v in e p rin e x a ra ie i, n p a rte ,
p rin dep lasarea sp re b a z a g h e a ru lu i a u n o r ir a g m e n te
d in M. in te rn e sa u do s u p ra fa , [moraine infrieure, ~ de
f o n d Grundmorane, Untermorne ground m oraine, boilom
/
doHiia.t Mopena, oCHoena.'i ~ , noddoHHajt
986 M oren i n t e r n i M aterial m orenaic in c o rp o ra t n m asa
ghearu lu i, c a u rm a re a afu n d rii in g h e a a u n o r fra g m e n te
d e roc d in M. d e su p ra fa , [moraine interne 1 nncnmorne englacial m oraine eHympeiiiia.<t Mopena]
987 M o rc n i de m pingere Val d e m a te ria l neconsolidat, m pins
d c g h e a r in n a in ta re a s a i c p tn d astfel a s p e c t d e M.
frontal, [moraine de cisaillcment,
dc pousse, crle
dc pousse Slauchmornc, Schubmarne ice-pushcd ridgc,
icc-push moraine nanopiia .1 m opena, u a n o p m a KOHennaji'^']
988 M oren la tera l M orcn s i tu a t pe flancu l lim bii g h e a ru lu i
sau al vii glaciare. E s te a lc tu it d in m a te ria lu l p ro v e n it
d in d ezagreg area rocilor d e p e v e rs a n i i ro sto go lit pe
lim b a d c g h e a [moraine t a l r a l c , d ' b o u l i s Scilenmorne, Randm orne lateral moraine, fla n k in g 'w, va lley-sid g '^
doKoea/i Mopena, depeeoea
989 M oren m a rg in a l v. M oren fro n tal [moraine marginale ~
m arginal m oraine, p e r i p h e r a l Kpaeea.i Atopcna]
990 M oren m e d ian M o ro n i d e s u p r a fa s i t u a t i n zona a xu lui
lo n g itu d in al a l lim bii u n u i gh ea r. P ro v in e d in m orenelc
la te ra le ale g h e a rilo r care, d u p c o n flu e n a lor. form eaz
o lim b d e g h e a u n ic i, [moraine m diane M ittelm orne J
m edial moraine cpedHHJi AtopeHo]
991 M oren m obil M o re n i c are se d ep la se az o d a t cu g h ea ru l
(pe s u p r a fa a acestu ia. n in terio r sa u la b a z a sa) [mordine
m ouvante jW andertnorne mouing m oraine, c a r r i e d ^ , m o
raine i Ifansil deujtcyufa.HC-'i .uopena]
992 M o ren de n u n a ta k M aterial d e tritic re z u lta t clin de zag re
g a re a rocilor care a lctu iesc n u n a ta k -u rile i c a re se a c u m u
le az p e s u p r a fa a gheii n c o n ju r to a re . [ - - n u ti a ia k mo
raine ]

IK

993 Moren rcccsinnali Morcn inar^inalA carc s-a format in


ocul n care. Sn retragerea sa. marginea ghearului a stagnat
n timp. [moraine de retraite ! Ritck:ugmorane recessional iq.
ra in e ,

re tre a ta i

j c m i d u . i . t b f i a . n

M o p e iia ]

994 Moren stad iali Moretil te rm in a li caro marcheaz e-xtindcrea m a \ i t u i a ghearului itUr-o p::rioadi sta^liali. [moraine
slaiiairc ISlaiia'injrane staiial in trane cmi)U 3 .i>ini .3 peiial
995 Moren de suprafa Moren sitiiiit pc su p ra fa a ghea
rului. Dup poziia lor. M.s. p<tt fi im pAiitc it r M la
terale, M . mediane i M . de nunatak. [morainr
"-j
Oberflachcnmorne. Obermorne surface moraine n
m n a.n MOpena]

996 Moren term inal Moren form at la c ap tu l inferior al


unui g h ear de vale prin depu nerea ntregului material
tran sp o rtat pn acolo. M.t. a re form a unci potcoavc cu
convexitatea spre aval. Flancul concav este putcrnic nclinat
formind un am fiteatru morenaic ; flancul convex este domol.
[moraine terminale Endmorne, Stirnmorne terminal mo
raine. end ^ , head-valley ~ Kone'tiu.i Mopena]
997 Morfogcnez a) Proces complc.x dc formare i modelare a
reliefului; b) R am ur a geomorfologiei care sc o cup cu
studiul formrii i evoluiei reliefului. [morpAogenic. morphogense, geomorphogcnse Geomorphogencsc. Geomorphogrniemorphogeny, morp/iogrnesis, geomorphogeuyl.uopif)i>.'eiici]
998 Morfografie P arte descriptiv a geomorfologiei carc sc ocup
cu descrierea i clasificarea formelor de relief d u p a.spcctul
lor exterior, [gomorphographie Geomorphographie geomorpkography Mopifioepafiu.i]
999 Morfologie terestr v. Geomorfologic [ m o r p h o lo g ie te r r e s tr e
M o r p h o lo g ie d e r E r d o b e r f l c h e l m o r p h o l o g y l M o p ^ o . l o i u . ' i c y i u u ]

1OO Morfometrie a) P a rte a geomorfologiei care se o cu p cu


caracterizarea can titativ a formelor de relief prin d im en
siunile reale sau cu ajutorul u nor indici ca : a ltitu d in e a
medie, adincimea medic, p a n ta medie, energia reliefului,
densitatea i adincimea fragmentrii etc. ; b) .\n aliza c a n ti
ta tiv a caracteristicilor particulelor unor sedim ente i
depoiite n vederea reconstituirii unor aspecte ale proceselor
geomorfologice din trecut, [morphomtrieM orphom elrie
morphomelry AiopffioAiempii.i]
1001 Morfoscopie Studiul formei, al aspectului suprafeei granuIclor care alctuiesc rocile i depozitele detritice. Iu vederea

reconstituirii u n o r tr s tu ri ale vechilor procese geomorfologicc. [morpfioscopie Morphoskopie morphoscopy I ]


1002 Morfosculptur Aspectele reliefului i formele crea te de
procesele exogene. n special d e cele sculpturale. [ / / /
MOpifiocKy.ibnmypa]
1003 M orfostructur Aspectele reliefului i form ele d e te rm in a te
de influena s tru c tu rii geologice i ale m icrilor scoarei.
[ / / / M op^cm pyK m ypa]
1004 Morfolectur v.

Geofectur

I iMoptfiomeKmypa]

1005 Movil F orm po zitiv d e relief, d e re g u li de origine an tro pic, d e mici dim ensiuni, i cu aspect d e calo t sferic. M.
snt frecvente n regiunile d e cm pie i d e dealuri, u n d e au
fost construite c a sem ne d e h o ta r, m o rm in te sau p u n c te de
observaie. Sin. gorgan, tum ul, [tertreHiigelterp, m otntd
Kypcatt]
1006 Muchea terasei L inia d e raco rd n tre podul i fru n te a terasei.
[bord de la terrasseTerrassenkanleedge o f lerrace poeKa meppacbi]
1007 Muncel (pl. rouhcei) M unte cu a ltitu d in e mic. Sin. m uni
joi.
1008 Munte F o rm po zitiv de relief care p o a te avea nfiri
foarte variate. E ste caracterizat p rin altitu d in e absolut
mare. d e obicci peste 800 m, i ndeosebi p rin tr-o m are
energie a reliefului. D u p m odul n care s-au fo rm at Mse p o t clasifica n; M . tectonici (de ncreire sau de faliere).
M . vulcanici i M . de eroziune, [montagne Gebirge, B erg
tnount, m ountain Icopa]
1009 Muni de acum ulare v. Muni vulcanici
1010 Muni-bloc M uni fo rm ai p rin fractu rarea p uternic a
scoarei te restre i n la re a d iferenial a blocurilor rezul
ta te . [moutagnes-btocs IBlckgebirge, SchoUengebirgit, Brtichschvllengebirge. Bruchgebirge block mountaius, fault-block /
iitbiCoobie copu, cCpocoebie ' '3
1011 Muni de eroziune P o riu n e d in tr-u n podi n la t care,
d isecat p rin eroziune, p rezint u n relief foarte accidentat,
ase m n to r celui m o ntan, [ m o n t a g n e s d " r o s io n E r o s i o n s g e b ir g e . A b t r a g m i g s g c b i r g f , D e n u d a l i o n s g e b i r g e e r o s i o n m o u n t a i n s , p s e u d o n i o u n t a i n s , m o u n t a i n s o f d n u d a t i o n jp o iu O H H u e
copbi]

1012 M uni nali M uni a cror altitud in e depete, tn general.


2500 m. [ h a u te s m o n t a g n e s H o c h g e b ir g e h ig h t n o u n l a i n s ,
A l p i n e ' libicoKue c o p u \

1013 Muni de ncreirc M u n i tecto nici f o n n a i prin aciunca


m icrilor d e c u ta r e i d e in ia re a sco arei terestre. .\u
caracteristic fap tu l c, In cu p rin su l lor. s tra te le d c roci sint
c u ta te . M.. a p a r d e obicei, s u b fo rm a o n o r la n u ri mun<
toase. [montagnfs de p U s s e m n i Fallengebirgr Jfolded moMntains, fo ld
IcK.iadHambie eopbi]
1014 M uni ntinerii ^fu n i care, d u p u n n delun g proces de
d en ud aie, a u fost a fe c ta i d e noi m icri d e nlare.
A ceasta a d u s la o reacti\-are a eroziunii c u o
d erab il a energiei d e relief, fr a s e m o d iii.
p la n u ri structuralerejuventUed o:-'.;.'-..;- ,
MCtHHbte COpbi\
1015 M uni jo f i M uni a c ro r a ltitu d in e n u d e p e te 1000
Sin. m uncei. [basses m onlagnesIB erglandlIow hM-ula
HU3KU6 eopbi, HU3Koeopbe]
1016 Muni mijlocii M u ni a c ro r a ltitu d in e se m e n in e ntre
1000 i 2500 m. [moyennes moniagnes l.\fiU elgfbirgesubdued
mouniains, u p land cpedneebicomHbie so p n , cpediteiopua.
cpedneeopubifi pe.tbe^]
1017 Muni micti M uni la form area c ro ra a u p a rtic ip a t a t t
micrile de cutare, cit i cele d e faliere care a u d e te rm in a t
n la re a d if e r e n ia l a d iv e rse lo r co m p a rtim e n te . [ / /
complex m ouniains cK.tadvamocpocoebie eopu]
1018 Muni regenerai M uni v ech i, re c u ta i i re n la i ntr-o
nou faz orogenetic. [ / / eojpoMcdiiHbie eopu}
1019 Muni reziduali M uni rm ai izolai, dom in n d regiunea
nconjurtoare, care a fost erodat- [tnonis rsiduels Restbergerelict mouniains, residual ^o cm antfoebie copbi]
1020 Muni tabulari n lim i izolate cu vrfuri p la te i n etede
carc po t reprezenta o su p ra fa stru c tu ra l . [moMfagnes
tabulairesITafelbergf ltable~mounlainscmo.iMbie ^opbl\
1021 Munfi tectonici Muni form ai p rin micri tectonice. Se
p ot m pri n m un i d e ncreite, m uni-bluc i m u n i
micti. [montagnes tectoniques lektonische Gebirge tectonic
mountainsImeKmoHUHeeKue eopbt)
1022 Muni vulcanici Muni form ai prin acumulare-'
piroclastic i a lavelor rezultate n u rm a
Se prezint sub form d e conuri vuV
la nuri vulcanice. Sin. m uni
caniques vutkaniscke Gebi^
Hue io p v l
1023 Muce) Deal prelun
inclinai In Subcar

'

* i||i

(IcsfA osril

..D cp rcsiv in o a

reg u li dcsp d u rit,


cip A tiiid

a stft'l

fiiinl

cclor

in iiirlu ".

i i c i > j > i T i t li-

propoiuler< -nt

mI o

liin 'l< ' i


m iT |i)lu iii'

cid

'I''

livr/.i,

ih h ii

' i*.

[haiilf colliiif / ~ I I ]
102f M u u r o i l'o riiiil p o ^ i l i ^ S lio m i iT o r c lit- f r i i

il'' inK<IA

s f e r i c i i c a r o . n K c n c r a l . e s l c U* orif iiiii- liir ic c iu l ( c i

c r e a t e <lc c f r t i t o ) . [biillr \n llia iijc ii a i s l . Iu'nl> k o 'i h i i ]


1025 M u u r o a i e n i c r b u t o

^[icroroliof s u b

fo n tii

p e c a r e c r e s c p U i n l e i o r b o a s o i iir b tiiti m i c i ,

<U'
A|>;i.r f r r c v n i l

tii re g i u n i l e c u c l i m a t p o r if jla c i iir . tii c r r a llL T n iir c ii p r o r r selor d e n g h c -d e z g lie t p r o v o a c i o d e jila siirc v c rlic iil'i 'l if ir e n f i a t i a p a r t i c u l e l o r d e r o c i . <liiciii(l Iu c r i ircii i i m ^ i i r u a i f lo r p e c a r e v e g e t a i a s e d e z v o l i a b n i u l c i i l . M , . a p a r Itisil
i s u b i n f l u e n a c i r c u l a i c i a n i m a l e l o r p u t e r e n u r i l e c<i pAuni u m e d e u n d e . p rin in tersec(an > a ciri^rilor. sc cro o a/ft
m u u r o a i e a l i n i a t e n r e e a . S i n , lliu / i i r . [ b iillr s g u ^ o n n e s ,
b uttes, tnoUcs, i l m f u r s l T I i u f u r , R a s e n h i i g c l c a r l h I m m m o c U s ,
I h u fu r s jadepHeHHbie Kouh'u]

1026 Mychelite Microforme endocarstice cu aspect de ciup erci,


situate pe plancul peterilor. R eprezint stalagm ite carc
au prins, la p artea superioanl, iin fragm ent dintr-o crust
de calcit, care s-a format la nivelul respectiv peste un stra t
de aluviuni. Restul crustei i aluviunile au fost erodate.

U*

n
1027 N k I c Term en pngle* (iesemnlnd o ormft p o iitu
vulcanic ch aspectul unwi stIlp. N. rc p n z in ta
coului vulcanic carr, datoritA (juritii mai mari, u r<
m ai bine denudaiei. IVin aceasta N. poate ii consi.l. ;
ca u n m a rto r d e e ro tiu n e reprezentind tototiat i un < i
de inversiune d e relief. [ * , piton, eulotlNech, Turm, l.avapfropf. P fr o p f berg voleante tirch. plug, vo/canic
pinnocif. towrr/iieKK]
1028 N eotectooici T o ta lita te a micrilor neotectonice. Termen
pro p u s d e V. A. ObniCcv. [tectonique rcente,
vivatih'
Neotektonik. lebendige T ekto nik neotekonxcs MfomfumoHuKQ, Hoefm at meKmOHUKai
1029 Netezirea reliefului v. Nivelarea reliefului
lOM Nv V. F im [ n v Firn, Firnschneenfv, firn^upu]
1031 Nisip R o c d e tritic m obil alc tu it din inarticul cti <lim en stu ni d e 0.02 2 m m . E ste uor nunlelat dc aciunea
v n tu lu i, favoriznd a p a riia unor forme de relief colian.
[sabie jS a n d sand necox]
1032 N i i F o rm n e g a tiv de relief cu aspect de mic amfiteatru.
D u p ag en tu l care le-a generat se pot deosebi: N . de abraziune, de ixvor, de tiieandru. de nivafie, eolian. Sin. firid,
[nicke, abri-sous-roche lialine, Halhhhie, Nische niche, abri,
roch-skilterHutua, bie.uKa]
1033 N if i d r ab raziu n e S co b itu r form at Ja piciorul falezei de
c t r e valuri.[WocA. entaHlejBranduiigskhlkehle. Drandungsh tk if. H Sklkeklenotch, n ip npuCouHOM Huma, eo.iHonpuoHA

1034 N i ^ e o l i a n i S co b itu r de ordinul metrilor creat prin coraziu n e p e a b ru p tu riie In roc i, fn special, la baza lor.
[nicht otienne olische Hhtkehle ~ [huuta eudytanu.^,
KOmM

1035 Ni de izvor N i carc se formeaz in ju n ii unui izvor prin


ero ziu n ea a p ri. [tiicheQueUniichespiittg sapping n ic h e - ]

IN F r.R ld K

l:!l

lr.

H)i6 Nl4 <je meandru N i


(k- riii in iniilul c o n c a v ul.
liiiiii n>i-an<lru [ ~ ni nnJer tiichr. crticaitic wall
fOHctil wall

1037 N ii dc nlvaie Scobitur ilc for.n.i umii cAii, mmlr'l.itri pc


ver<;mt k- cAtro zAp-'zi. 'n it Iu- de niiialiitii.
uivaU' S iva Honsniache. Nivation >n tl.l:\ rirn-n:iLL siioio niclir, iiiralioii
hoUiiw.
cirque.
W'll I ii ri.iif i)n:i.ii iiuiii.il
lO .W

Niva|ie

T o ta lita te a

p r . t c i ' ^ v - l o r K; n i o . U ' l . i r c a r f l i i ' f i i U i i p r i n

a c i u n e a z K 'z iU )r i a r iriiiiliii.
aco ch in e , p o t c o a v e n iv a lo e le .
llo s t n

S e fi > ;i i u - ; i 2 .\ n i o i k - n i v a i
I 'tT in u n p r o p u s ilc l', R . M a

IS^y. [iiL'ali,<n I S i u u l i m i . S i hitef-IC rnsi^iii h 'u I o u .

S H O w e r o s i o n iiiih ii i (I i .h ]

10-9 Nivel de b a z i Nivehil rep rezen tat prin p.inctul Urniinal al


talvegutu lili zona <1c v.irs.iro a unui ru i caro, prin ero
ziune regresivi, c.ini.^n l.\ m.-i lclarea profilului lonRitudinnl al riului rjspL-ctiv. N.b. p >ate fi re p re sc a ta t p rin tr-o
marc. im lac sau a lt ru :i carc s j vari.l rial considerat.
Se pot deoselii A'.6. h : a l i S', b. general. Sin. ha:ii dc croziiiiie.
nivel inferior de denudai:-. 6<iv.I d f d-niiJajie. [niveaii de
base dl I rosion jErosionshaiis hate l.wel o f erosion vpoeeHh
a iu c ii )p o J iiu , 6 iiic ipinuu]
1040 Nivel de baz carslic Ni%ol d c d e u ib tu l cXniia, iu tr-o ma.\
le calcarc. Incctcaz.X m otlclaroi acestora prin coroziune
i eroziune. [ntf.'iiH d-.' b a it karstiquckarsUsche F.rofionbaskarslic base level o f erosion KapcmiHu 6.ttuc ipoiuu]
1041 Nivel (1; b a z i general Sivclul Oceanului P lan etar caro ser
vete ca nivel <lc b a .\ tu tu r.jr riurilor ce se vars.l direct
n irean, c it i afluenilor a':citora. |
de base genrale,
surface de h<f:e absohil' Drnu ialiouiha^i'!.
Frosioiisbasis,
D.'nndation<iHieau, lrosionsniveau base level o f erosion
ou4eii aiuc ipniuu, ^.laHHhl ^ .aino iHtmiihi-^]
1042 Nivel de b a z i Ijcal N'ivel ilc haz. roprozcntat printr-o m aie
iiitefioarA. lac sau riu principal in carc se v a r s i riul cousi<l*T,it. i un prai de r.>:i dure, care cntuamIA aciunea swtorului de riu din a i u n t e , p.i.ite fi un nivel dc b a i local
'ni.'.-au d - b 3 i lit:a!.'llich: Brosi>.t(ba:ii. h k a t e l o ~
hale D.'HuJaJioHibasisloca ba^e lei'el o f erosiim Meniiiibiii
Oamc jpom u]
104^ Nivel de e r o ilu n e v Suprafa de eroziune HiiraH d'rosioni
.1blra"ungsniveau. DenuJalin< fliicke rrosion level l^pinui'HHbiii ypoaeHb]
144 Nivel lnf*rior d r denudat*c v. Nivel de bitz& . - unieres PeH u J a tio H s n ii-e itu ! -

HUMCHuii

ypt> eH h

iVn.viIu^um]

O
Kl.vl O i?:! I'civiuiic Io tc ro n ferlil.1 n c u |i r i n s i i l u n u i d e e r t,
iiik Ic
iip a
froatic.t, a fla t.l l a micA a tU n c im e . f a v o r i z o a z l
iczvultiri-a v cK ctaioi. n O. m o d e la r e a e o l ia n a r e lie f u lu i
e s t e n iiili a l e n u a i a . [oasis O aseoasi^ jo a ju c ]
I 05.*' Oazil a n ta rc fic il T e re n tie a c o p e r it tie fjhealA in A n t a r c t i c a
(cittiosciii s u b n u m e le d c O B a n g iic r) i u n d e m o d e l a r e a
reliefuUii se face s u b a c r i a n , m a i ale s u b a c i u n e a g e liv a ie i. [ / /

o a s is liiiiniapniuvech'uii o iiu c ]

1056 O b c in i C u lm e im in l o a s p r e l u n g a , r o l u n j i t . u n e n r i a p r o a p e
])latX Ol a p e c t ele p.nl, cu tn illim i a b s o l u t e c u p r i n s e n t r e
90 0 i 1601) m , p e c a ro , d i n loc in loc. se n a l v r f u r i
d o n io a le (e.'<. O b c in o le B u c o v iiic i).
10.^7 O belisc v u lc a n ic v.
T iir m obelisk,

Ac

sp in e ,

p e le a n

siire,

[ p ilo n ,

p o in le d

o b e lisq u c O belisk,

p illa r jna.ieif]

1058 O b r ia v ii C a p t u l s u p e r i o r a l v ii. n f u n c i e d e a g e n t u l
m o d e l a t o r i d e c o n s t i t u i a g eo lo g ic.l, O .v. p o a t e a v e a o
m o rfo lo g ie variatiV. ViVilc g l a c i a r e a u

o b rii re p r e z e n ta te

p r i n c i r c u r i g l a c ia r e ; v i i l e ( h i v i a t i l e d i n r e g i u n il e n c a r e
e r o z i u n e a e s t e s la b .\ (c m p ii,

p o d i u ri,

p e n e p le n e )

au

la

o h r ie o f o r m la r g e e a z a t i p u i n a d n c , cn a s p e c t d c
a m f i t e a t r u ; in r e g in n ilc c u

re lie f a c c i d e n t a t i

ero z iu n e

in le n s.l, O.v. s i n t r e p r e z e n t a t e p r i n r i p i <le o b i r i e c a r e a u


v er.san i p n l e r a i c n c l i n a i , a t a c a i d e p r o e e s c { 'e u n u irfo logicc in te n s e , [lh' de valli'e T a la n fa iii;. T a lb e g iiiii, Q u ellgebiet ualley head. h ea Jw a ler iicinoK]
1059 O ce a n

I n t ii u le r e v a s t d e a p s r a t , c a p a r t e

sfe re i. a c u m u l a t

in lr-u n

b azin

h id ro -

d e lim ita t d c c o n tin e n te ,

r i i n d cele m a i m a r i m a s e d e a p , O. r e p r e z i n t u n a g e n t
e o m o rfo lo g ic c a r e p a r t i c i p i n t e n s l a m o d e l a r e a r e l i e f u l u i ,
n s p e c ia l s p r e m a r g in i le lo r, u n d e a p a in m i c a r e s u b f o r m
de

v a lu r i,

c u re n i,

m aree

a c io n e a z

asu p ra

s c o a re i.

[ocaii Ozean ocea loKian]


1060 O c c a n u l P l a n e t a r A n s a m b l u l o c e a n e l o r i m r i l o r g l o b u l u i
t e r e s t r u , p r i v i t e c a n iv e l d e r e f e r i n u n i t a r p e n t r u

p ro *

cosclc d e s f u r a t e p e u s c a t u l t e r e s t r u . [O ff'n n p l a u e l a i r e j
tl'e lh n e r r l-

Miipoftoii o m j !

O
1054 O a z i P o r iu n e d s t e r e n fc r tiin n c u p r i n s u l u n u i d e e r t,
u n d e a p a fr c a tic . a f l a t ta m ic a d n c i m e . f a v o r iz e a z
ile z v o lta rc a v e g e t.iie i. n O. m o d e la r e a e o l ia n a re lie f u lu i
e s t e m u l t a t e n u a t , [oasis Oase oasis oajuc]
1 053 O a z a n t a r c ti c T e r e n n e a c o p e r i t d e g h e a In A n t a r c t i c a
( c u n o s c u t s u b jiu m e lc d c O. B a n g u e r ) i u n d o m o < lelarea
re lie fu lu i se fa c e s i ib a e r la n . m a i a le s s u b a c i u n e a geliviiiei, [ / /

o a sis laiiinapinu'iecK uu oa ju c ]

1056 O b c in C u lm o m u n t o a s p r e l u n g , r o t u n j i t , u n e o r i a p r o a p e
p l a t cu a s p e c t d e p o d , c u n l i m i a b s o l u t e c u p r i n s e n t r e
9 00 i 160U m , p e c a re , d in lo c n loc, s e n a l v r f u r i
d o m o a le

(ex.

O b c in e le

B u c o v in c i) .

[pilon, obsque Obelisk.


Tiirm jobelisk, spinc, spire, poinled pillar na.ieif]

1057 O belisc v u lc a n ic

\\

Ac

p e le a n

1038 O b r ia v ii C a p t u l s u p e r i o r a l v i i. n f u n c i e d c a g e n t u l
m o d e l a t o r i d e c o n s t i t u i a g e o lo g ic . O v. p o a t e a v e a o
m o r fo lo g ie v a r i a t . V ile g l a c i a r e a u o b i r i i r e p r e z e n t a t e
p r i n c i r c u r i g l a c ia r e ; v ile f l u v i a t i l e d i n r e g i u n il e n c a r e
ero ziu n ea e ste sla b

(c m p ii, p o d i u r i ,

p en ep len e)

au

la

o b r ic o f o r m la r g e v a z a t i p u i n a d n c , c u a s p c c t tic
a m f i l e a l r u . in r e g iu n ile cu

re lie f a c c i d e n t a t i

ero z iu n e

iiitens.1, O.v. .slut r e p r e z e n t a t e p r i n r i p i du o b ir ^ ie c a r e a u


v e r s a n i p u t e r n i c n c l i n a i , a t a c a i d e p r o c e s o g e o m iir f o lo g ic e in t e n s e , [/e/.' d f valle Talanfang,

Talbfgtnn. Quetl-

gebict uaUey head, lieadwalfr ucnioK]


1059 O ce a n n t i n d e r e v a s t d e a p s r a t , c a p a r t e
sferei, a c u m u l a t

U itr - u n b a z i n

h id ro

d e lim ita t d e c o n tin e n te ,

riin d c e le m a i m a r i m a s e d e a p , O . r e p r e z i n t u n a g e n t
g e o m o rfo lo g ic c a r e p a r t i c i p i n t e n s l a m o d e l a r e a r e l i e f u l u i ,
in s p e c ia l s p r e m a r g in i le lo r. u n d e a p u n m i c a r e s u b f o r m
de

v a l u r i,

c u re n i,

m aree

a c io n c a z

asu p ra

s c o a ro i.

locan Ozcatt ocean oKean]


1060 O c e a n u l P l a n e t a r A n s a m b l u l o c e a n e l o r i m r i l o r g l o b u l u i
t e r e s t r u , p r i v i t e c a n iv e l d e r e f e r i n u n i t a r j^ e n t r u p r o
c e s e le d e s f u r a t e p e u s c a t u l t e r e s t r u .

Vellineir~ Miipoeoi oKeaii]

plantaire

1074 P ack

V.

B anchiz [pack IPackeis pack

r inas, n-xi.-ipnhii, af<\

1075 Padin a) Vale u sc a t in ierbat d in relieful


croiepresiuQ e n deluviile de alunecare. - '

b) mi.:ii7 iiivi

3anaduiia]
1076 Pahoehoe T erm en h aw aiian desem nind curgcri dc lav.1
bazaltic a cro r su p ra fa p rezin t neregulariti. Acestea
S C d atoresc a t t deform rii crustei prin curgere, cit i ac
iun ii gazelor c a re sin t d eg ajate din lav i care produc
u m fl tu ri i ru p tu ri ale crustei- D u p aspectul suprafeei.
S C p o t deosebi: la v cord at. festonat, incrcit, scoriacee
etc. [pa h o e h o e la v a , ave lisse S tr ic k la v a . F l a d c n l a v a l p a hocJwc la c a j .ia o a n e x y .x y , eo.iiiucma.'i .laea]

1077 Palcogeografic R a m u r a geografici carc sc o cup cu stu


dierea evolulici nveliului geografic i cu reconstituirea
peisajului geografie d in diieriteie e ta p e ale istorici geologicc
a PmiUului. [p a le o g in g i'a p h ie jP a ld o g c o g r a p h ic Ipalacogrog r a p h y , p a lc o g c o g r a p h y !na.ico2eoepa(fiufi\

1078 Paleogeomorfologie farLo a paleogcografici care studiaz


evoluia reliefului n trccut, reconstituind configuraia
accstuiu i proce-selo gcomorfologicG din diferite perioade
geologice, [p ateo g d o m o rp h o lo g ie. p a le o m o r p h o lo g ie / P a l o gcoinorphologic / p a la c o m o r p h o lo g y , p a la co g eo m o r p h o lo g y ,

/ na-

.ieoceoAwp^to.w 2 UH\
1079 Paleomagnetism Caracteristicile cmpului m agnctic terestru
d in trecutul geologic. Ele p o t fi reconstituite prin cerce
tri paleomagnetice, cu ajutorul crora se determ in orien
ta re a in roci a unor particule cu proprieti m agnetice care
s-au a ra n ja t dupS. liniile de for ale cm pului m agnetic
tc rc itru din m om entul formrii rocilor respective. Ulterior,
d ato rit consolidrii rocilor, aceste particule nu i-au mai
p u tu t schim ba orientarea. Datele paleomagnetice v in in
sprijinul rezolvrii unor probleme de geotectonic, cum
a r fi deriva continentelor, confirm at pe aceast cale.
[p a l i o m a g n c ti s y n e j P a l ii o m a g n c l is m u s p a la c o m a g n e lism ,
le o m a g n etism , a rc h e o m a g n e tis m ! n a .ie o M a n e m u jm ]

pa-

1080 PaUnoloRc P a r le a palcim tologici c a rc sc o cn p.l cu stu d iu l


polenului, sp orilor i alo a l to r rec tu ri v eg etale fosilizate
p e n tru a sta b ili v ir s ta d e p o z ite lo r sa u rucilor in c a rc a c c stc a
sc gsesc. p re cu m i co n d iiilc fizico-geograiicc e x is te n te
in tim p u l

iorm.\rii

lor.

[palynologie I P alynologie lf>alyno-

logy |lla.lUllo.H}^ll.^]
lOSI lalisad CrcastA stln c o a s fo rn iat.\ ilin bolov ani, coloauc,
b are cc sc n a lii d e a s u p r a te re n u lu i n c o n ju r to r pc u n
a lin ia m en t, [palissade / Palisade palisadr na.iucac)]
1082 False T erm en le origine finlandcz.1 <lescmnind h id ro la co lii
c a re a p a r in regiunile cu s t r a t gros d c tu r b , [pases / P a lsftt.
Paisa. Torjhiigein Ip a h a txjgs, paisas inopfi.Hiibie y.'pbi]
1083 P a n de g h e a G h e a fo r m a t p rin n g h e u l a p e i p t r u n i
in fisurile rocilor. n reg iun ile cu n g h e p eren. F .g . a u
fo rm co nic sa u lam clar. P rin p re s iu n e a e x e r c i ta t ,
d a t o r it creterii v o lu m ului p rin n g h e , ele p o t lrgi fisu
rile p rovocind deza g reg are a rocilor in c a rc s-au fo rm at.
D u p to p irea gheii, fisurile astfel l rg ite se u m p lu c u
m a te rial tr a n s p o r t a t d in o rizo n tu l sup erficial. D a c feno
m enul S C ])ctrcce in m a te ria le loessoide, iau n a te re astfel
penele de locss. [coin de glace, fe n te de gel lisk e il ice wedge j
.IClllO K.UIIl]
1081 P a n dc loess v. P a n i dc g hca( [coin de locss.

h liinl

L keil, L chm kril loess wedge l.icccoehiii k.iiiii]


1085 P a n fa n S u p r a f a dc nivelare re a liz a t n reg iun ile a rid e
p rin d is tru g e re a t u t u r o r inselbcrg-urilor i a c o p e rit cu o
c u v e r tu r p ro l u v ia l i re z u l ta t d in u n ir e a c o n u rilo r dc
dcjecie. C o n stitu ie u ltim u l s ta d iu al prrKCsului d e n iv e
lare n regiunile aride, fiind o i>ediplcna perfect, l'ertncn
folosit p e n tru p rim a d a t de A. C. L aw son in 1915. ' pe'Jiinenls so u d s ,'coalescenls / P a n /a n pan/an. desert p la in / ]
10S6 P a n t n c lin a re a u n u i v e rs a n t, a unci s u p r a fe e d c te re n , a
profilului lo n g itu d in a l a l u n u i talvcg . P sc e x p r im p rm
v alo area, in grade, a u n g h iu lu i fo rm a t d e linia c o n siile ra t
i u n p la n orizontal. U neori, a c e a s t nclin are sc e x p rim
p rin cdere ca rc indic n u m ru l d e m e tri c u c a re c o b o a r
te re n u l p c d is ta n a o riz o n ta l d c 1 0 0
>au d c 1 0 0 0 m(/o^)
[pente, inclinaison, dclivit B schung, F all, Geflle slope,
declivity, angle o f inclinaison yK.ioH]
1087 P a n t critic V alo a rea m a x im a p a n te i u n u i v ersiint U
ca rc m a te ria lu l ce il a lc tu ie te r m in e In rep a u s. D e p
irea accstei valori d u c e la dep lasarea m a te ria lu lu i. Ficcar
t i p d c ro c ii aro p a n t a s a critic. Sin.
d t la lu :

no
e x p r i m i n J s U d iu l m a t u r al u n u i ciclu d c ero ziu n e fn cond iiile u n e i c lim e a rid e . R e z u lt d in a l tu r a r e a pedim entclor
c a re a u n lo c u it a p r o a p e n n tre g im e relieful n a lt d in care
m a i r m n d o a r u n ele in so lb erg -u ri ce d o m in P Term en
u ti li z a t p e n tr u p r i m a d a t d e M a x o a i .\n d e r s o n in 19.5
[ p d ip la in / P ed ip la in . verw achsene aride Fesebene pedip la in , p e n e p la in o f se m ia r id erosion nedun.ien]
1 107 P e d u n c u lu l m e a n d ru lu i P o r iu n e n g u s t d e te re n care
le a g lo b u l m c a n d r u lu i d e r e s tu l esului sa u d c versant.
P. m . e s te d i s t r u s u n e o ri d c e ro z iu n e a latt^al,^ p rod ucndu-se
re c tif ic a re a c u rs u lu i a p e i. [pdoncule,
-,
M a n d e rh a ls /m eander neck lueiKa in .i y i u u b i ,'^ . . .
unophi]
I10>S P eisaj geom o rfolog ic M o d u l d e m b in a r e a t u t u r o r f>n i
lie relief i a p ro ceselo r g eo m o rfolog ice d in tr - o realii:..
o a re c a re , dnci a stfe l n o t a s p e c ific reliefului acelei regiuni,
n f u n c ie d e form ele s a u p ro cesele p r e d o m in a n te , d is tin
g em P g. fo a r te v a r i a te , c a cele g la c ia re , d e e rtic e , m o n ta n e .
<le cm p ie , v u lc a n ic e e tc . S in . la n d s a /l geom orfologic [paysage
morphologique geomorphologische L a n d sc h a ft morphological
landscape ceoM op^o.wUHecKuu .lOHwatfim, MOp^fiolo^uuec^
KU

1109 Pelit U o c s e d im e n ta r a l c t u i t d in p a rtic u le c u d im e n


siu n i m a i m ici d e 0.02 m m . [pltle P etite peltte iif-tumbi]
1 1 10 P e n e p lc n S u p r a f a d e n iv e la re a v n d f o r m a u n ei cm pii
joase, u o r o n d u la te , d e a s u p r a c rc ia p o t a p r e a uni i m a r
to ri d c ero ziu n e . S e fo rm e a z p rin l rg ire a vilor, m ico
ra r e a p a n te i v e rs a n ilo r i s c d e r e a a ltit u d in i i re la tiv e a
in te rflu v iilo r. re p re z e n tin il u ltim u l s t a d iu a l cic lu lu i d avisian d e e v o lu ie a reliefului. C o n c e p tu l dc P. a fost in tro d u s
d e W. M. D a v is n 1.SK9. [p n p la in e jP etu'plaiii. Fastebenr.
F.ndrumpf. liitinpffliche, F.iidriimpfliche peneplain, peurplane, old p la in neuen.ten, nonmu-patiitiimt, npee ibinii ponm iiu]
1111 P en ep len di)>ecat P e n e p le n in c a re rUirile i-au a d iiic it
vile in c o n d iiile re a c tiv rii e ro ziu n ii, p rin m icri de
n la re a reg iun ii resp ectiv e sau p rin c o b o rire a niveh ilu i
d e b a z . Sin pen ep len d in lin erild . [pnpla in e disseque j
rrscMnilIftte
nenen.teu]

FaUebene dissected

peneplain pacu leiieiiHhiii

1112 P en ep len e i l i u m a t P e n e p le n care. du]> ce a fo st a c o


p e rit c u w;Jimente, e ste d in nou .scoas la zi p rin d e n u d a ie .
p n p la in e exh u m e abgedechte Faslrhene resurrected penep la in omnpettapupoHum mi neiien.ieii, omKonuniihi
J

IM
1123 Perioad glaciar v. G lacia|ic [priode slaeiaire Eisieit
G laziaheil glacial phase, '^ sla g r I leHiiKiMbiii nepuod]
1124 Perioad inlerg laciar v. G lacia|ie [poque inUr-g/aciairr f
Iiilergla:ial:eilinlerglaeial periiydAteMc.ieihiuKosbiii nepiimt]
1125 Perioad orocratic Icriii.iilA <lo p arox ism orof;enctic (ctnd
m icrilc orogcnotice a u inton situtc i cxtirxlcre maxime).
[priode orMratique. paroxism e togrnlique orokratische P
riode iHticratic period opoKpaniii't'tKuU nepuo]
1126 Perioad pediocratic Porii>n<t d c rt-lii: \
n tre loua perio ade dc p arox ism d ia strc fic
erotique pediokratische Periode pediocratic
muuecKuii nepuod]

.'nim tectonic
./< pdio"i Muitipa-

1127 Perisip v. Cordon litoral [cordon littoral, pouHet Sehrung,


P rressyp bar nepecbinb]
112S Perle dc c a v e rn Mici co n creiu n i calcaroasc care am intesc
d e asp ec tu l perlelor i c a re se gsesc p e planeui u n o r peteri,
n mici c a v it i, [perle de caverne, drageCaicilerbse. HOhlenperlen cave pearl ]
1129 Perluvii D ep ozit d e blocuri, bolovani i a lte fragm ente
grosiere c a re a u r m a s n loc d u p sp lare a m aterialulu i
fin cu ca rc erau a m e ste c a te initial. A a se In tim p l in
cazul s p l rii u n o r d epo zite m oruuaice i a un o r aluviuni
[ / / nep.ttoauu]
1130 P erm afro st T erm en p ro p u s d c S. W . Mller n 1947 v.
Pergelisol [ |P erm a/rosperm a/rosl ]
1131 Perm afrost relict P erm afro st fo rm at n co n d iii clim atice
diferite d ecit cele actuale, c a re nu m ai favorizeaz form a.?a,
ci d o a r m e n in e re a acestui orizont. [ I relict perm afrost
pe.tutcmoea.t Mepj.ioma]
1132 P erm afrost uscat S tr a t d e sol cu te m p e ra tu r n eg ativ ,
d a r fr g h e a d a to rit lipsei apei. [ / dry p erm afrost
cyxa.t Mepj.toma]
1133 P e rm a n e n a continentelor i oceanelor Ip o tez c a re ple
d e a z In favo area ex istenei blocurilor c o n tin e n ta le i a
bazinelor oceanice din cele m ai vechi tim p u ri, probabil
d e la n ce pu tu rile form rii scoarei te restre. A ceast ipo
te z este a st z i in firm at d c cercetrile noi, care dove<lesc
tin e re e a b azinelor oceanice i a u n o r ntinse p o riu n i dc
u sc a t [permanence des boucliers continentaux et des ocans I
P frm a n e n z der K ontinente u n d Ozeane permanence o f the
continental shields an d ocean basinsnepMaHeHHtHocmb Aiamepuko u uKeuHot]

i: is
1134 PcriDeabUitate P r o p r i e t a t e a ro c ilo r p o ro a s e d e a p e r m ite
trecerca ap e i p rin p o rii i iisu rilc lo r. I p r m a b i h i P erm eabtlilI, D ttrch iissig keil perm ea b ilily. p fr v io u s n r s s npitHUifueMocnib, todoHpoHuifaeMocmh eopHUX nopo<>]
1135 P e te ri Forcn <le rlie( c a r s ti c c a r c a p a r e c a u n gol s u b
te ra n (le m a ri d im e n s iu n i, r e z u l t a t In u r m a a c iu n i i a p e lo r
s u b te ra n e a s u p r a ro c ilo r c a rs tific a b ile . A c e stc g o lu ri se
Urgesc p e alo c u ri fo r m in d s li. i a r In a l te p r i se n g u s te a z
m u lt (o rm tn d c o rid o a re . U n e le P. s t n t s t r b t u t e d e c u r s u r i
dv a p s a u a d p o s t e s c la c u r i s u b t e r a n e . n m u l t e c a z u ri
p e re ii P. s t n t t a p i s a i c u f o r m a i u n i c o n c r e io n a r e d e
t ip u l s t a la c tite lo r , s t a la g m it e lo r , d r a p e r iilo r , v l u r il o r c a r
s tic e e tc . n u n e l e P .. d i n z p a d a p t r u n s p r i n a v e n u r i
<>e p o t t o r m a le n til e d e g h e a . P . sc c la s ific d u p p r e z e n a
sau a b s e n a a p e i, d u p r e g im u l t e m p e r a t u r i i (c a re d e p in d e
d o o r i e n ta r e a p e t e r i i n p l a n v e rtic a l) e tc . S in . grold.
cavern, [grotle, caverne Grolle. H h le, H h lu n g cave, grolioj
neufepa, Kapcmoeaji neutepa]
1136 P e te r m o a r t P e t e r i u s c a i tn c a re , d i n lip s a a p e i, n u
se m a i m a n if e s t fe n o m e n e le d e co ro z iu n e , e ro z iu n e s a u
d e p u n e r e . i dead cave Mepmaa-H neuffpa]
U 3 7 P e t e r i vie P e t e r i p r i n c a r e c i r c u l a p a . c o n t r i b u i n d la
d e z v o l ta r e a e i p r i n c o ro z iu n c i e r o z i u n e ; s n t p re z e n te i
p ro c e s c d c d e p u n e r e c a r e d u c l a a p a r i i a d c n o i f o r m a iu n i
c o n c re io n a r e . [ / /a c t i v e c a v e / ]
11.38 P e ir o g r a f i e v . L ito lo g ie
1139 P i a t r i o s c ila n t B loc d e r o c i r e z u l t a t p r i n d e z a g re g a re i
c are, a v ln d o fo rm m a i m u lt sau m ai p u in ro tu n jit U
b a z , p o a t e fi b a l a n s a t c u u u r i n . S in . bloc oscitani.
[pierre b ta n la n te schw ankender S le iu logan slane, lo g g in g -^
roching KanatoiquCH Ka.MHb]
1140 P i a i d e a d u n a r e a a p e lo r R e g iu n e joa.s. a d e s e a a f e c t a t
d e o m i c a r e d e s c u f u n d a r e le n t , t n c a r e se a d u n , u n in d u -s e . m a i m u l t e r tu r i. T e r m e n fo lo sit p e n t r u p r i m a d a t
t n l i t e r a t u r a g e o g ra fic ro m n e x s c d e C . V lsa n . [contorgence h yd ro g ra p kiq u e. n o eu d

/ / ]

1141 P ic i o r d e m u o t e C u lm e m u n t o a s s e c u n d a r , s c u r t , c a re
c o b o a r i d o m o l d e p e o c u l m c p r i n c ip a l s p r e f u n d u l u n e i
v i i s a u d e p r e s iu n i, [conirejorl. peron Sp orn sp u r ^t>pMkiii
o m p o i]
1142 P ie m o n t F o r m d e relief c u a s p e c tu l u n u i va.st p la n n c lin a t
c a r e fa c e r a c o r d u l I n t r e o r e g iu n e m u n t o a s i re g iu n ile
jo a s e d i n j u r . D e o b ic e i, s c f o r m e a z p r i n a c u m u la re , tn
u r m a u n ir ii conuril>r d e d e j e c i e c r e a t e d e r t u r i U ieire

M
din m unte (P. de acitnmlare), dar sc po t forma i pni,
procese sculpturale (P dc eroziune). [pimont. piedmontj
Berg/up/lchf. Piedtnoul. Vorgebirge piedmont npedcopuan
pasHuiia, npeeopna.9 a.i.mteu.'i.ibiiaji -^]
IH 3 Pimont de acumularc v. Pimont [pitnoni alluvial IPe.
tnonlebenr, n^rg/ufiebette IpifdmottI alluviai plain. mouiilain
apron npedopuat a.i.itosiia.itHVi paenun]
1144 Piemont de eroziune v. Piemont
1145 Pietri Depozit constituit din fragmente de roci dure, rotun
jite datorit travaliului apelor curg.M'
;i <i dimensiuni
cuprinse intre 2 - 2 0 0 mm. Prin cimcr- iormeazA
conglomerate. Sin. prundi. [gravier, cailloi.'
K
gravfl !epaau, ea.te>iHun]
IM 6 Pillow-iava Structur form at prin separar
in
blocuri rotunjite In condiii de con.solidare subacvatic.
[lave en coussins Kissenlavalpillow lava. ellipsoidal basalls lnodymeHHa.1 .laea, nodyu4ama.i
JI47 Pingo V. Hidroacolit [pingo Pingo pingo l6y.ieyHH.<tn]
1148 Pinten de meandru Picior de munte scurt care nainteaz
in bucla u nu i meandru d e v a le [peronTalsporntneander
spur MeaMpoMLi mnopa]
1149 Pipkrake Ace de ghea de civa centim etri nlime i
care au In vrf cte o pietricic pe citre au ridicat-o dc pe
sol prin creterea lor n nlime. P. contribuie la dislocarea
i deplasarea sfrmturilor de rcK. [pipkrake, aiguille de
glace, /ilatneni de
hrisson de
Eisnadel, Jiammeis,
Haarsiein, Sadelslein, StengelsUin pipkrake. needU ice.tednHU ueo.tK, ' cme6e.tb\
1150 Piramid coafat Form pozitiv dc microrelief. cu aspect
de stlp piramidal, care are n virf un bloc de roc dur. P c.
este alctuit din material eterogen necimentat, n carc
predomin fraciunea fin. Acest material friabil este uor
splat din jurul piramidei care este protejat de blocul pe
care l poart n vrf. Sin. piramid de pminl. [chemine
de }ie . demoiselle, nonne, pilier de terre Erdpyramide. Erdpfeiler, Erdsule earlh pillar,
pyramid, hoodoo. demoiselle
h illjeM.i.HHOH nupoMua]
1151 Piramid de pminl v. Piramid coafat
1152 Piroclastite Termen general ce se aplic unor roci formate
din particule solide de dimensiuni diferite, provenite din
erupiile vulcanice. Particulele reprezint fragmente de
lav ntrit fi fragmente din rocile dislocate i sfrimate
tn timpul exploziilor vulcanice. Du|> mrimea particulelor
se pot deosebi: bombe vulcanice, lapili i ccnu vulcanic

T erm enul a fost pro p as de G rabau In 1924. [meU/riaux


pyroclastiques A uswrfittg<, pyroklastiscke Produkt* pyroclasls, pyroclaslic rochs, volcanic dtbris jnupoK.iaeminecKue
npodyKTUbi uMepjtceMwi]
1133 Pisc V lrf ascu it care se n a li p e o calm e sau pe o cre asti
d e m unte. lpic/Sp H :e, G ipfelprak. pikenuK]
1IS1 Pilnie carstici Dolin care se co n tiou !n jos cu un ponor
larg avInd forma unei pUnii. ^eniontunr karsli^ue, gouffre
KarstlrichUrJkarstic fu n n e lKopcmoaa.^ aopOMna, teonyeoopaim.H
1155 PHnie de sufoziune F o r m i negativ d e microrelief cu a.spect
d e pilnie, form at prin sufoziune.
/ / cyffi^iuoHHa.t
OpOHxa]
1156 P in z i
te la
to a ti
nuite.
water,

de a p i freatici P ln z d e a p s u b te ra n i care se g ise.


m ic i adlncim e fiind alim e n tat din precipitaii pe
ntinderea sa. P o a te fi in te rc e p ta t! de finttnile obi*
[nappe pkratique jphreatisches Grundwasser pkreatic
water table eepxotodxa]

1157 P i a z i de a p i su b te ra n i A p i s u b t e r a n i care m b ib i porii


i fisurile unui s t r a t acvifer. P rin nm uierea o nor roci ca
argila, m am ele, b tu rile argiloase d au natere la alunecri
de teren, [nappe d 'ta u souUrraine Grundwasser ground
water Itpynmoaji soda, 9oohochu c.to]
1158 P in z i de grohoti v. Grohotf [talus d'boulis Sckuttkalde f
lalus,
slope ocunno noupo*]
1159 P in z i de la v i S tr a t de ro c i v u lc a n ic i sau de lav fluii,
d e obicei bazaltic, care a c o p e ri regiuni ntinse cu relief
ters, [nappe de lave jl.avadecke, Lavalage, Lavabank'lava
sheet .i0 6 0 biu nonpo4]
1160 PDzi de a ria j U n ita tea te c to n ic i re z u l ta t i din in cilecarea
p e d is ta n e im presionante a u nor pachete d e roci mai vechi
peste altele m ai noi. P .. sc fo n n e a z i In tim p u l micrilor
orogenetice, ctnd, d a to rit u n o r mpingeri laterale, unele
pachete sint d e p la .u te pe o riz o n ta li p e d is ta n e de zeci
d e kilometri.
de chaniage Vberschiebungsdecke. Cberfaltungsdecke, Sckubdecke. Decke nappe, tkrust-skeet utapnJKMWM noKpo, niekmoHU>4ecKu -v}
1161 Plafon P eretele superior al unei c a v it i subterane. ',plafo d Dach. Decke. Gewlbe ffoof. ceiling Kpo.L^]
1162 P l a j i F o r m i de relief de acum ulare li te r a li cu aspectul
unui p lan uor nclinat peste care se rostogolesc valurile.
Kste a lc tu it d in nisipuri, d a r i din p r u n d iu h tn regiunile
In care predom in rocile dure. P a p a r a t i t pe irm u rile

joase cit i pc cele nalte, la baza falezelor, [plage.


estran StranI beach /n.wjtcJ
]I63 P lu ji anterioar v. Plaj umed
1164 Plaj de furtun Acumulare tic m aterial nisipos sau mai
grosier cldit dc valuri n tim pul cclur m.ii puternice
furtuni. Apare adesea ca o crcasl sau val carc domini
plaja obinuit, [banc" jSlrandwnll. Rt/e shirm beacli~]
1163 Plaj posterioar v. Plaj uscat
1166 Plaj suspendat P laj vcchc r m a s doa-.ni r i i.iv iului de
aciune a fluxului sau a valurilor d a to rit in i]
"arei
sau coboririi eustatice a nivelului mrii, [plag,u e,^
souleveIgfhobener Slraiideln'ated bcach. taiscd '^micmtui
n.Mjic]
1167 Plaj umed Poriune dc plaj acoperit de valuri In mod
obinuit. Sin. plaj anterioar [avaiit-plagi-, avant-ctc
Vorsirand offshore MoKpbii h.i.<iok]
1165 Plaj uscat P a rte a m ai nalt a unei jilaje carc esle afec
ta t de valuri n tim pul fu rtunilor obinuite. Sin. plaj
poslerioar. [arrire-plage Hinlerstrand dry bcach. backshore cyxoii
1169 Plan de falie Plan de fractur a scoarei d u p care vin n
contact cele dou com partim ente vecine care au suferit
deplasri. Uneori P.f. re reflect n relief prin a b ru p tu ri sau
faete triunghiulare, [plan de faille Verwerfungsebene, \ erwerfungsplane fault plane nAocKocmb cpoc]
1170 Plan de referin Plan orizontal fa ilo care se msoar
altitudinea reliefului. Dc obicci. se considcr c a P.r.
suprafaa marin, fa dc care se msoar a ltitu dinea uscatu
lui i adincimea t>azinelor marine i oceanice. Sin. nivel de
itjerinf. [ w a ii de rfrence IBe:uginiveau datum plane,
reference
datum level ]
M71 Planaie Crearea, prin diverse procese eomorfoloRcc. i cu
precdere prin eroziune, a unei suprafee plane acopt-ril
n acelai tim p de depozite aluviale. Term en introdus de
C. K. Gilbert (1877). [planation Planierung di r llrdoberjlcke Iplanalion n.tahaitujt]
1172 Planaie lateral Nivelarea interfluviilor i transform area
lor intr-o suprafa paralel cu profilul longitudinal al
riurilor. prin eroziunea lateral, [planation latraleSeitni.
pianierunglateral planation ~ )
117,1 Planez Suprafa structural puternic nclinat situ a t pe
flancul unui c<jn vulcanic alctuit n special din lave V

137

PLATFORMA CONTINENTALA

ati c o n tu r triiinfh iu la r cu viriu] spre cratcr, da to n tA dipuncrii rad iarc a reelei d c v&i carc ira(;mcntcazA ap ara tu l
vulcanic- {p/artize, secteur Iriangulaire H-lankendreieckt Iplaiifse. triangiilar sectorn.tanei]
1174 Planeu F'lanul inferior al unei cavitAi su b tera n e [plancher !
Sohtc. IIfihleiisohie floor nodotun]
1173 r u s tic ita te a rocilor P ro p r ie ta te a rocilor d c a c&p&ta <lcforinAri care sc m e n in i dup& n c eta rca forelor cc le-au
provocat. Unele roci, c a Jirgilele, m arnele, d evin foarte
pliistice in u rm a umczirii. [plasticit des ruches IP Iasli:ill
der Geslcine Iplaslicily o f rocks n.iaanuuHocmb nopo]
1176 P la tfo rm ! P o riu n e m ai rigid i m ai stabilii a scoarci
te restre, alc&tuit& d in tr-u n fu n d a m e n t de roci m etam orfice
c u t a te i d in roci m a g m atice p este care sc su p rap u n e, sau
nu, o c u v e rtu r d e roci sed im en tare n e d e ra n ja tc sau slab
o n d u la te su b form& d e sineclize i antcclize. P o riu n ile
a lc tu ite n u m a i d in fu n d a m e n tu l crista lin c a rc a p a re la zi
s n t n u m ite scuturi, ia r celc cu c u v e rtu ra se d im en tar
plalfornie birlajale sa u , sim plu, platforme. n opoziie cu
regiunile dc geosinclinal. celc d c P nu s u f e ri d ecit mic&ri
oscilatorii le n te i d c m ic am p lo are. n uncie cazuri,
a n u m ite p o riu n i dc P. cap&t o m o b ilita te m a i m are. co n sti
tu in d a a n u m ite le aulacngene. P. le corespunde, n gen e
ral, u n relief ters dc ciinp iii podiuri. Sin. craiogen. [plalC
forinelKralogcn, K raton, Plallform IpIalformln.iamfiop.Ma]
1177 P latform dc ab raziu n e S u p ra fa d c relief plan, uor ncli
n a t sp re larg i c a re a fost modelatA p rin abraziu ne. Sin.
siiprafajtl de ahraziiinc. [plate form e d'abrasion Schorre. .4ftrasioiisplallform , .Ihrasionsplaltf, Braiidungsplatle, trandplalloalirasion platform , abraded shelf, w a v e - c u l ^ , wavecut platform , wave ~ apaiuoiiiia.'t n.iamffMpMa]
1178 Platform b le ta ja ti v. P la tfo rm [ / / In.tunia]
1)79 P la tfo rm co n tin en tal M arginea su b m c rs a co n tinen telo r
c a rc SC lnclin& u o r d c la rm spre p o v rn iu l c o n tin en tal,
m a rc a t . In general, d e iz o b a ta d e 200 m. S u p ra fa a P c.
este destu l dc n eted, fiind b r z d a t in uncie tocuri d c v&i
subm erse. U nele form e pozitive m ai n a lte d c pe P c , ies
Ia zi s u b form dc insule co n tin en tale . L im e a P c. {x^ate
v a ria d c la c iv a k ilo m e tri pln& la p e ste 1 0 0 0 k m IVin
ab ra z iu n e , P.c, sc l e te tn d a u n a uscatu lu i. Sin. (elf.
[plale-forme conlinenlale. plateau continenlai Schelf. A'on/i*
neiilalschelf. K onitnenlallafel coHtiueHlal shelf, s k t t r />//
fo rm jute.ihffi, .amepuKoaa.i

1180 P U tio rm dc eroriunc T r c a p t i dc relief cu suprafa aproape


p la n rcprezcnlnd u n rest dinlr-o pencplcn. Sin. nivel
de eroziune, supra/ald de eroziune, supra/al dc dcnwlafie
[plaie-forme d' erosion ErosionsplaUe erosion plal/orin -)p(,.
3uoHHa.<t n^wm^opMa]
1181

P la tfo rm s tru c tu ra l S u p ra f a a plan dc relief


o rizontal sau slab nclinat, carc sc inscric peste un strat
d e r w i dure, dezgolit p rin denudaie. Uneori, stratul dc
roci du re p>oate fi acoperit dc u n s tr a t relativ subire tic
roci friabile, ndeosebi luturi, iu c.irc sint modelate forme de
microrelief, ins aspectul dc ansambin -'c d at de forma
im pus de stra tu l m ai dur. [plate-forr:' jlcSlruklurpliUlc, Schichiplatte, Schichljlcheslruiln -..
i' i >m, stralum plain cmpyKmypHa.i n.iamfiopMa]

1182 Platou F o rm p ozitiv dc relief cu suprafa plan sau


uor v lu rit i care este orizontal sau slab inclinat,
fiind m rginit de ab ru p tu ri sai de versani puternic
nclinai. D u p altitudine, sc poate vorbi dc platouri
nalte i de platouri joase. [plaleauPlaieait, Ta/elland pla
teau. plateau plain n.iarno]
1183 Platou bazaltic v, Plalou dc lav [plateau basaHiquc Basallplatcau, BasaHla/ellandhasall plateau aja.thmoeoe n.tumo]
! 184 Platou carstic Regiune carc, n general, este plat i pe carc
ap ar numeroase forme carstice, [plaleau karstique Karstgebiet karst plain Kapcmoaoe njamo]
1185 Platou interfluvial Interfluviu larg cu suprafaa plana.
1186 Platou nalt v. Platou [haut plateau Hockplalcau. HochJlSche high-plateau |n.loCKo^opl^e]
1187 Platou jos

V.

Plalou

1188 Platou de la v i Platou form at prin revrsarea de lave ba*altice carc, fiind fluide, se scurg la mare d istan dc locul
erupiei dnd un relief plat. Spre deosebire dc cimpiile
de lav, P.l. snt mrginite, n general, dc versani puternic
nclinai. Sin. platou bazaltic. [plaUan de lave Lavaplateau,
Lavata/el lava plateau, basait ^ 6a3a.tbnioeo n.tamo]
1189 Platou vulcanic Platou modelat de c trc agenii externi in
materialele provenite din erupiile vulcanice (lave i piroclastite) [ / / volcanic plateau ay.wamHecKoe nviarno]
1190 Plaur. Insul plutitoare format din mpletirea rdcinilor
i risomilor de stuf i peste care se depun resturi organice
V praf. Adesea este mobili, [ - / _ / / > / , ,fed sw am p
cn/taauiia]

i:is

roDfs

1191 Playa Term en spaniol dcscinnind p a rte a central. plaU ,


a dcprcsiunilur din regiunile aride carc este aco>critd do
a p a unor lacuri tcin|Kirare. in carc sc depun materiale fine
rezultate din form area pcdim cntelor (materialul grosier
rAmiaind pc bajada). n S ah ara i sc spune sebka i iehkha -,
in Tunisia ot \ In Africa dc S ud pfannen\ in Amcrica
L a ti n i iaUna i saiares; in Iran kevir: in pen. A ra
bic khahari', in Asia C e n tra li takir. [sebka, sebkka,
playa Playa playa, /><*n/.ia.]
1192 PIcistoccn P rim a p arte a cuaternarului, care, din p u nct de
vedere climatic, s-a caracterizat prin alternarea d e perioade
reci (glaciare) cu perioade m ai caldc (intergiaciare). Sin.
diluviu. IP liistocnt EiszeUalUr, PUistoin. D iluvium fPU islocene. glacial epock, ice age rtAecmoiteH, n.tecmoiieHOa.i
inoxa]
1193 Plicaii

V.

tnvolu|ii

119^ Pluviodcnudaie E roziune exercitat dc ctre picturilc


dc ploaie, [rosion sous le ckoc des gouifes de pluieTropfenarbcitraindrop i m p a d j ]
1195 Poart a) Loc ngust pe traseul unei vi, d a to rat apariiei
unor roci mai d u re ; b) Vale larg care taie un la n muntos,
ngduind accesul Intr-o a l t regiune; c) Regiune joas
Intre dou lanuri m untoase [porte PJorie gateway opoma]
1196 Pod natural Pud iurm at in regiunile carstice reprezentind
o poriune r m a i din ta vanul unei peteri care, in rest.
s a p rbuit (ex. P.n. dc l;i Ponoare, jud. Mehedini). [/>on(
naturel Nalurbrckc natural bridge ecniecmeeiiHN Mocm]
1197 Podul terasei S uprafaa p la n i aproape orizontal a
terasei carc, spre axul viii, dom in fruntea terasei, iar In
partea opus este dom inat, la rindtil ci, de restul versan
tului sau dc fruntea unei terase mai inalte. P.t. este lim itat
de muchift .i lina terasei, [surface de terrasseTerrassrnJlur, Terrassenjlcke surface o f Icrracf,'top o f n . i o u 40d*ia
meppacbi]
1198 Podi Form complex dc relief a lc tu it din ioterfiuvii
largi, adcsca in form dc platou, situ ate cam Ia aceeai
altitudine i -separate Intre ele prin vi care po t fi adinei.
P. au ntindere marc i altitu dini carc. de obicei, dcpesc
20U m. Sint ins i podiuri mai joase sau uncie foarte
inalte. Unele P. sc suprapun regiunUor de platform (ex.
P odiul Moldovei), altele se situeaz tn regiuni d e orogen (ex. Podiul Transilvaniei). n unele cazuri, P. fac
parte in te g ra n ti d in lanurile muntoase, avtnd altitud in i

o a rle m a ri (es. l'od.ul Pam ir). {plaUau JaJcHaHd. P laiul


table land Injanio]
119<) P oldfr P o riu n e
cimpic maritim A de tip marsch.citigatA
p c seam a mArii p rin luc rri d e IncliRiiIrc i de dcsccurc
T e rin rn iil ap are p e n tru p rim a datA n C tm pia maritimA fianiandA n secohil al X ll- le a . [polder, rmcllure polder
Koog polder, dyked marsh, dyked land no.ihdep]
1200 Polie D epresiune c a rstic nchis, ahmgitA, mrginit de
v ersan i a b ru p i i av nd fundul p la t. ta p isa t cu o cuver
t u r a lu vion ar, s i tu a t la nivchil h azii di carstiiicarc. P
sin t s tr b tu te dc ruri cu scurgere t e m f
"i-u perma
n e n t care adesea sc revars. Unele P
'ir u ri. P
p rov in p rin u n ir e a m ai m u lto r uv alc sau
; riin
p rb u irea ta v a n u lu i u n o r p eteri i sin t a \
^ pc
linii de falie. I n ierarhia form elor carsticc negative, du|>
ponor, d olin i u v al. P. s n t cele m a i m ari. D u p origine
se p o t deosebi: P . tectonice, de prbuire. de ngemnare a
uvahlor, complexe ctc. [poij Polje polje, polye, interior
vaJley, karst ^ ito tbe]
1201 PoUc complex Polic la a crci form are a u p a rticipat atit
procese exogene, c it i tectnica, [polje d'originc complexe
- I - ]

1202 Polie dc ngemnare a uvalclor lolic re zu ltat din evoluia


m ai m u ltor uvale nvccinate. care ajui'K i> sc uneasc.'i,
formind o singur depresiune dc m ari proporii. [ / / /
[ 0 .6

o fp a s y to iiftic c .i

n y m c M

c .iu .iiiii.n

.'p y m ib i

C M e M c iw x

eopoHOx)
1203 Polie de prbuire Polic rez u lta t d in p rb uirea tavanului
unei peteri dc mari dim ensiuni, { Einslurzpolje npoM.ibHoe no.ibe]
1204 Polie tectonic lolic form at prin sc u fun darea unei p o r
iuni de scoar ca un mic graben sau ca un sinclinal. Apare
in regiunile cutate, procesele carsticc jucnd un rol secundar
In formarea lor, Dc accca calcarul se gsete n su b stra t
nefiind ndeprtat. [poIj d'origine tectonique leklonischf
Poljetectonic polje no.ibe meKtnoHUuecKoo npoucxo^fnu.i]
1203 Poligoane de pm lnt v. Soluri poligonale
1206 Poligoane de pietre Acumulri dc fragm ente coluroasc dc
roci cu aspectul unor mici valuri cu co n tu r poligonal.
Apar in regiunile pcriglaciare. mai frecvent tn celc cu pcrgclisol sau cu u n %eton recc extrem de a.pru. u n d e a lte r
na n a de Inghe-dczghc a provocat deplasri difereniale
ale particulcUir, scolnd la suprafa pe cele mai grosiere i
depUandu te prin triere spre periferia poligoanelor de sol.

IU
D im ciisiuiiilc lo r v a r i a z i n t r e c i i v a m e tr i i m a i
m u l te 2 cci d c m e tr i n d ia m e t r u . F o r m a p o a t e fi d e o p o tr iv
c o n v e x s a u c o n c a v , [polygones de pierres,
tr i s Stein polygoHe, Steinnetzbden {stone p o ly g o n s, sorted

KaMeHHbte

MHoeoyeo.ibHUKu. om copmupoaam ibie cem u\

1207 P o lig o an e de u sc a re Mici p o lig o a n e d e s o l s a u d e ro ci poli


tice co n so lid a te , s e p a r a te p r i n t r - o r e e a d c fisu ri c a r e a u
a p r u t Sn u r m a c o n t r a c i e i p r i n u s c a r e a so lu lu i s a u rocilor.
A p a r tn locu rile c a rc a u fo s t in u n d a t e te m p o r a r , [polygones
de schage, ^ de dessication, sols eellu la ires/T ro ckn u n g sp o lygone m u d crack p o ly g o n s, tn u d polygons, fis s u r e
cellular
soils lmpeufUHHO-no.ibiOHa.iMue oOpatoiaHUH]
1208 P o li| S u p r a f a s t r u c t u r a l i n g u s t , s u s p e n d a t l a o a n u
m i t n lim e p e u n v e r s a n t a b r u p t . Sin. brtn. [banquette}
H ank. G esim s, Leistie bench, berm 6 ep.a, cm yneub, ycm yn]
1209 P o n o r G ol c a r s tic s u b fo rm a u n ei fisu ri l rg ite (v e rtic a l sau
n c lin a t ), p rin c a re sc sc u rg s u b t e r a n apcL* d c s u p r a fa .
A p a re p e f u n d u l dolinelor, p uliilor, v ilo r scci. [ponor
po nor-gouffre, chanloir, boi-ioul, ouverture bante P onor
K atavothre ponor, pit-po nor, kalavothron, swallow hole noHop, K am a eo m p a ]

1210 P o p in M a r to r d e e ro z iu n e c a re sc rid ic d e a s u p r a lu n c ii
sa u a te ra se lo r d e lu n c . R e p r e z in t lob ul u n u i m e a n d ru
re c tific a t. Sin. g rid iie. [peron
s e c tio n n abgeschnittener
Sporn , U m la u f berg cui-off-lobc ocniaiieif omeKaHU.i]
1211 P o rn itu ri v. D e p la sri n m a s
1212 P o rta l c a rs tic v. A rc a d [/>ar/ai7 karstique, vote
Grolle cave arch~-]

torartige

121. P o rta l lito ra l v. A rc a d [arche, porte B ranJung stor. F elslorj


sea arch, natural portalaopom ]
1 2 H P o rti U eschidero iiitr-u n corvlon lito ra l p rin c a re la g u n a
sati lim a n u l c o m u n ic c u larg ul m rii, [bouche, entre, grau,
pass E in fa h rt, E in la , P a , T iefg a l. gale, inlet npopbiM]
1215 P o stg laciar v. H olocen [priode postglaciaire Postglazialzeit pos/glacial period noc.ie.tednuKoaa.'i nepuot)a, jnox]
1216 P o tc o a v n iv a l R elief d e a c u m u la re p e rig laciar c u a sp e c l
a s e m n to r u n u i v a l c u r b a t c a o p o tc o a v , cu c o n c a v ita te a
s p r e p a r t e a s u p e r io a r a v e rs a n tu lu i u n d e n c h id e o m ic4
d epresiu n e . P .n . e ste a l c tu i t d in bUwuri d e roci c a re s-au
ro sto g o lit i a u a lu n e c a t p e lim b a d e l p a d ca re se m e n in e
m ai m u lt tim p Sn sp a te le ci.
de c o n g r e , d* pomi

POVtRKI COirrtNENTAL

de fu ig t. ~ d ' a c u a iia n . /e r cheval n iv a l ~ protalm


moraine, nivation prolalus}aa.t y noHOMCUJt enexHUKoa]
1217 Povlrni (ta lu z ) contBcntal Mar(;inca subm ers a blocului
c o n tin en tal care lim iteaz p la tfo rm a continental, avlnd o
nclinare nu m a i m a re ca a acesteia. D c obicei, accast ncli
n are depete 7*, d a r n unele cazuri p o ate ajunge i pina U
40. P.c. se n tin d e d c Ia adincim ea dc apro xim ativ 200m.
p tn la 3000 - 4000 m . [penU coniinenlalf, talus conlinental /
K ontinevlalabkang, Kontinentalab/aU, Konlinetilalbschung,
K onlinenlalhatig conlincnll slop<-1.aniepi4KOBbl ck.iom]
I21 P ra d o lio i V ale pleistoccn orientat.^ in lungul marginii
calotei glaciarc tn C m pia germ ano-j"
I nclc ruri
actu a le c a W a rte, V istula etc. u rm eaz
k- unor
P. Sin. urslroinlal.\chrnal pro-glaciairejEi>
^trom!al marginal channel, proglacial
pradolina npotv.tUHa]
1219 P ra g flu vitil P o riu n e m ai rid ic a t d e pe fundul albiei
m inore a u nu i ru ce p roduce scUerca adlnciniii apei i
crcterea \itezei ei d e curgere. P.f. p o t a p rea datorit
d u rit ii m ai m ari a a n u m ito r roci sau d a to rit unor micri
d e nlare local a scoarei, [haut-fond, maigre, se u ilFurte
Schwelle, Untiefe Crossing, rifjle, sh o a l nopoi]
1220 P ra g glaciar Microrelief specific vilor glaciarc, cu a.spect
d e val, n spatele c ru ia s-a ex ercitat a c iu n e a de subsp arc a ghearului, [barre glaciaire, seuil r o c h e u x Felsriegel,
Jiiegflglacial Ihreshold, rock-bar. riegelpuce.tb]
1221 Prag de lichiditate v. Lim it dc lichiditate
1222 P ra g de plasticitate v. L im ili dc plasticitate
1223 Prag subm arin I'u rni p o zitiv dc relief subm er^ care apare
c a o poriun e m ai rid icat a fundu lu i m arin sejiarliid dou
depresiuni, [seuil sous-marin jS c h w I le rise, sili, swellpo.']
1224 Prbuire Cderea tav a n u lu i unei peteri sau al unui alt gol
subteran, [crouhmenl, ejfondrem entEinbruck. E in stu fi,
Zusammettbruch caving-in, coUapse, falling-in oCta.il
1225 Pripai I*'tie dc g hea prins de rm i care nu este micat
nici d e valuri i nici de maree, [pied de g/aceEis/ufiieefool npunafi, Cepteoav /l]
1226 Privai F o rm negativ d e relief cu xspect de canal, care
(ace leg tura Intre b raele fluviului i depresiunile lacustre
din lunc i delt.
1227 Procesc dc acum ulare Procesc gcomcirfolugice de depunere a
materialelor tra n sp o rta te d e agenii e xterni sau interni.
P riu aceasta ia natere relieful d e acum ulare rep rezen tat

prin iornic foarte v ariate ca: dune. conuri de dejecie,


cordoane litorale. cmpii aluvialc. conuri vulcanice, etc.
P u p i agentul care produce acumularea, sc p o t deosebi P a.
fluviatilA. marin, eolian, glaciar. lacu stri. deluvial.\.
vulcanic ctc. [processus d'accum ulationAkkum uaiioiprozesse jaccuinulalion processeslaKuyMy.i.'tmuttiibie npuifeccbt,
KOHcmpyKmueiibie ~ ]
1228 Procese de albie Procese d e eroziune (liniar, laterali,
regresiv), tran sp ort i aluvionare, care se produc In cu
prinsul albiei minore a unui riu.
/ / Ipycjo^bie rtponeccbi]
1229 Procese carstice Procesele de dizolvare, eroziune i precipi
tare chimic ce duc la formarea reliefului carstic, [pro
Cfssus karstiques karsische Prozesse karstic processrs Kapcmoeue npoifeccti]
1230 Procese deluviale v. Procese de %-ersant
1231 Procese de denudaie Procese care se soldeaz cu ndepr
tarea de material din sol, ajungndu-se la scoara de alte
rare sau la roca vie. [processus de denudation Denudalinsprotesse denudation processes deHydiUfuoHHbie npoiffccbi]
1232 Procese destructive Procese geomorfologice in cadrul crora
formele externe sau interne provoac distrugerea formelor
de relief preexistente, [/twssms destructeurs zerslCrende
Vorgnge deslriietive processes, w a s tin g '^ npoiieccbi patpyluenu.i]
1233 Procese endogene Procese geomorfologice (letcrniinato do
aciiuiea forelor interne, in accast categorie pot fi incluse
proceselc legate de micrilc orogcnctice. oscilatorii, seismice,
sau de vulcanism. In general. P.e. sint acelea care au ge
nerat tr-sturile majore ale reliefului terestru (continentele,
bazinele marine i oceanice, lanurile muntoase, o to).
[processus internes endogene Prozesse,
Vorgnge, innt-mb r t i g e n endogenous processes, kvpogene
interna/ -^ 1
OHoeeHHbie npoifeccbi, auympeuHbie
1234 Procese eoliene Procese geomorfologice determ inate de
aciunea vSntului. Aceste procese snt complexe cci snt
caracterizate prin coraziune. deflaie i acumulare eolian,
duclnd la apariia unor variate forme tie reliff e u lia n c a :
dunele, babele, sertr-urilc etc. [processus Miemmes oiistk*
Vorgnge aeolian processes / -io.tobie npou*ccbi]
1235 Proce.se erozionale Procese geomorfologice de iToimor
exercitate de ap, ghea i aer In micare,
d 'rosion Erosionsvorgnge protessts o f trosiorn. rrMi.n
ressesjpoJuoHnbie npoiteecbi]

1236 Proces exogene Proccsc gcomoriologicc carc sc produc sub


aciunea forei gravitaionale, i a celor rezultate din energia
primita din aiara Pamtntului, iu special sub fonn cic
radiaie solar. n aceasta categorie pot ii Snglobate toate
procescle fluviatile, marine, lacustre, de versant, e>lipnf,
glaciare, periglaciare, biogene, iproeessus externa exogene
Prozesse. aufienhiirtige Vorgnge exogenetic processes, exog e n o u s ^ . externai '^jKJO.'eHHne npoueccbi, eheuiHbie
1237 Procese geomorfologice TotalitaU'.i i'riK<<-lor generate de
agenii interni sau externi i care t<i;- hn t.i modificarea
reliefului terestru, [processus gomotphi- \ \
^morphologiuhe Vorgnge geomorpkic ptocesses /.w u .
nuecKM
Hpoiieccu]
1238 Procese glaciare Procese geomorfologice legate de formarea,
existena, micarea i topirea ghearilor. Masele de gheata
in micare exercit o aciune de roadere a scoarei terestre
i de tTiUisport a unor mari cantiti de fragmente de roci
care slnt depozitate acolo unde se topete gheaa. P g. se
soldeaz cu apariia formelor de relief glaciar ca: vile
glaciare, circurile, morenele etc. [processus giaciaires lgla:iaie
Vorgnge Iglacial processes |^.t.-il^ua.lbHble npoi/eccti]
1239 Procese gravitaionale Procese geomorfologicc care se pro
duc sub aciunea direct a forei gravitaionale. Aa slnt
prbuirile, surprile, alunecrile dc teren, curgerile de
noroi, solifluciunile icreep-nl, [ / / |^pa 8 uml|U0 HNbte
npoiieccu]
1240 Procese litorale Procese geomorfologice specifice zonei lito
ralului oceanic, marin sau lacustni i care se produc sub
aciunea valurilor, a curenilor sau a mareelor. Ele duc la
crearea unor forme de relief specifice cum snt: platformele
de abraziune, falezele, plajele, cordoanele litorale etc,
[processus lilloraux Kiislenproiesse shore processes Cfpeeowe npoiffccu]
1241 Procese oroge&ellce Proceso complexe generate de aciunea
forelor endogene i care se soldeaz cu formarea munfilor,
Iproctssus orogint4ues orogene Vorgnge orogenic proc/S
ses eopoopaiotame.tbiihie npoifeccbi]
1242 Procese sculpturale Procese geomorfologice de erodare i de
ndeprtare a unor materiale de la suprafaa scoarei
terestre. Ele se produc prin aciunea apelor curgtoare, a
ghearilor, a vintului, a valurilor i a curenilor marini sau
lacustri, a zpezilor perene sau sub aciunea direct a gravi
taiei. Aceste procese duc, tle obicei, la apariia unur formo

negative de relief, [processus sculptt 4raux Shulplurpro:essel


seulplurc processes cKy.iMmypubte npoifeccu)
1243 Procese dc versant Procese geomorfologice care au loc pe
versani prin acimca forelor exogene. S int reprezentate
prin eroziune arc o lari i liniar, alunecri dc teren, curgeri
lie gloduri, solifluxiuni, surpri, rostogoliri, crecp. Intensi
ta tea acestor procesc depinde de valoarea pantei, de strucstura geologic, de condiiile climatice, de micrile scoarei,
de nveliul vegetal i dc modul d e utilizare a terenului.
[processus de penle Abhangsprozfssf. Hangprozesse slope pro
cesses jcK.WHoebie npoifeccbi]
1244 Profil de echilibru Profilul longitudinal al unui riu, a crui
pant perm ite c a in fiecare p u n ct n u l s aib a tita for
cit li este necesar pentru a-i tra n sp o rta ncrctura fr
a producu nici erodarea i nici aluvionarea albiei, [projil
d quilibre,
rgularis, cotirbe d'quilibreAusgleicksprch
fii, Ausgleichsgefile, Erosionsterminanta, Gleichgewichts
profil, Normalgefllskurve profile o f equilibrium, graded
profile Inpoiu.ib paanoeecuH, Kpuean HopMa.ibHbt npo^uAh
ipoJuoHHOs mepMUHaHma]
1245 Profil geomorfologic R eprezentare grafic a unei seciuni
verticale a reliefului, rez u lta t d in tr-u n profil topografic
pe care sc trece s tru c tu ra geologic i se delim iteaz formele
sau tipurile de relief, indicindu-se i den um irea lor. [profil
gomorphologique, coupe '^morphologisches P ro filgeomorphic profile eeoMop^ojiocusecKu npo 0 u.tt>]
1246 Profil longitudinal Profil geontorfologic sau topografic la
care planul vertical secioneaz form a de relief tn lungul
axei sale mari, l n cazul vilor. P.l. este o rie n ta t In lungul
lor i SC realizeaz u nind punctele cele m ai joase de pe
fundul albiei minore, [profil longitudinal,
en longLmgenprofil, Lngsprofil, Gefliskurve long profile, longitudi'
nai ^ npodoMHbi npo^u.tb\
1247 ProfU topografic Mod de a reda aspectul reliefului prtntr-o
linie rez u lta t din intersecia suprafeei scoarei terestre
cu u n plan vertical, [coupe topographiqxu. profil
topo
graphisches
P rofil topographic profile monoipOfuHtCKU
npo^u.ib]
124S Profil transversal Profil c o n stru it dut o direcie tran sv er
sal fa d e a x a m are a fom iei de relief, [profil transversid,
en travers Querprofil Iransverse-profile. cross

pevHwu

npo(u.ib, p a i p e i ]

1249 Progradare (a rmului) l'rocesul de n aintare a liniei de


rm spre mare. In s)>ecial dato rit dcpunirii aluviunilor

ailusc dc ruri. Sc manifest mai ales prii extiudercii


deltelor. Noiune formulat dc D. \V. Johnson n 1919
Ant. rclrogradarea armului, [progradalion Vorschieben. Vorrkfn. Anwachsen shore line progradalion. accreHon ]
1250 lroluvlu Di'pozit alctnit din material grosier, p>iin rulat
i slab sortat, depus nai ales de toreni la baza versanilor
sau chiar pc versani, acolo unde panta scade mult. [ /
Proluvium proluvial npo.iioewi]
1251 Promontoriu Poriune mic de uscat cu relief nalt care
nainteaz spre larg pe rmurile marine, oceanice sau
lacustre, [promontoire, peron, ne: Vcrrspriingf, Spor, Vor
gebirge headtand, foreland, ness, pronw v
nosf.Mb^c]
1252 Provincie geomorfologic Unitate taxonoigcomorfoliigic delimitat dup criterii
avnd o ntindere mare i relief variat.
phologique geotnorphohgical province,
eeoMop(oA02UHecKa.i npoeuM/ua]

<! rogionare
u turale i
gotnorgeomorphicj

1253 Prundi v. Pietri


1254 Psamite Roci detritice alctuite din particule cu di
mensiuni ntre 0,002 i 2 mm. [psammiles Psammite,
kleinklastische Gesteine psammile, psammyle, arenite ncoMMurnu]

1255 Pseiite Roci detritice alctuitc din particule cu dimensiuni


mai mari de 2 mm. \_psphitesP$ephile, grobklastische
Gesteine psephite nce^umbt]
1256 Pseudocurst v. Clastocarst [pseudo-karslPseHdoharsl~ !
nceedoKapcm, e.WHUcnibiii Kapern,
1257 Pseudoteras v. Teras de denudaie [pseiiilo-h rrasse Pseudolerasse pseudoterrace ,to3tcHa.'i meppaca]
1258 Pseudovulcan Depresiune de forma unui crater care nu
este ntovrit dc nici o manifestare vulcanic recent,
fiind produs prin cderea unui meteorit sau printr-o
prbuire, [pseudo-volcan Pseudovulkan pseudovolcano nceadoay/iKOH]

1259 Pu carstic v. Aven [puits karstique Karstbrunnen, Karstschacht cockpit, sinkhole, open pit Kapimosbi KoMdeif]

d ic io n a r

1260 R a

V.

g e o m o r fo l o g ic

147

Salpausselk

1261 Rabotaj glaciar Aciunca dc netezire i de lefuire executat


de ctre gheari, [rabolageAbbhobelungglacial planing and
polishing .lediiUKoaa.H ui-iu^oaxa]
1262 Racordarea teraselor fluviatile Aciuae prin carc se stab i
lesc legturile i raporturile tle altitudine, genez i virst
dintre fragmentele de teras dispuse In lungul unei vi
sail al unui sistem ile vai. [corrrlalion des trrrassfs \ cor
relation o f terraces noppf.isttu.i meppacbi]
1263 Radovine Goluri creatc 5n sol i In rocilc superficiale ale
scoarci. In locul unor rAdcini dc arbori i arb u ti care au
disprut. Ele slnt um plute aiicsca cu m aterial alogen p ro
venit dc Ia su prafa i sint dco&cbit dc evidente in abrupturilc form ate pe seam a depozitelor d e loess i de roci
loessoide.
1264 Raion geomorfologic v. District geomorfologic
1265 Raionare geomorfologic v. Regionre geomorfologic
1266 R am a depresiunii Versanii, a b r u p tu r i le i nlimile
situ ate dc j u r m prejurul unei suprafee m ai coborlte cu
caracter depresionar. [bord du bassin Beckenrand/ oCpoMHtHue Kom.toeuHbi,
Oenpeccu.'i]
1267 Rambleiere Aciunca dc construirc a unui rambleu, d c nl
are a u no r poriuni mai joase de teren p rin depuneri de
p m in t adus din alt p arte, [remblaiementSchttung. A u f
schttung. A uff llu ng upbuilding, packing laK.iadKa]
1268 Ram bleu Form dc relief an trop ic efectu a t ln vederea
ridicrii terenului pe care se construiesc osele, ci ferate etc.
1 arc aspectul unui mic dig cu inlinii variabile fa de
terenul InconjurAtor. [rcmblai A u ftra g embankmentnacunh]
1269 R am p Declivitatc. ex p rim at n priKonte. a unei ci de
com unicaii terestre, Sn urcu, [rampe f Ra mp e ramp poMna]
1270 Rapid v, Repezi [rapide Slromschnellrapid ]
1271 R aven form dc relief cu aspect de an. care ia natere
pe suprafeele nclinate, form ate din roci friabile, tn u rm a

scurgerii toreniale. Convenional, se consider c R prc.


zint adncimi de la 2 3 m pn la citeva zeci de metri.
Cei mai muli dintre specialiti definesc R. ca pe o form
de eroziune torenial, mai avansat decit ogaul, carac
terizat printr-un talveg n care apar mici trepte, repeziuri
sau marmite. n interiorul su eroziunea conform i este
nlocuit, in mare msur, de cea regresiv. Sin. rip
lorenlial. [raviti, ravine Rachel, Rintif. Runse, IVasserrifi J
gulch. gtilly. ravineoepa^. pbitneun]
1272 Ravnare .\ciunca de formare n ravcnc-lor, d atorit scurge
rilor toreniale; proces de eroziune lim-i vi' versani. care
are d re p t consecin ap ariia ravenclor
emenl Zerschluchlung, Zerrac/ielunggtillyitig. giilly <>
>iniiiingl
oepacoopajoeoHue]
1273 R aza Pmntului D istana de la centrul Pmintului pn la
suprafaa sa. P m ntul fiind un elipsoid are raza polar
cu circa 21 km m ai mic decit raza ecuatorial. D up Kra*
sovski, raza polar este de 6 356 863 m i cea ecuatorial
de 6 378 245 in, iar d u p H ayford raza Pmntului este
de 6 356 912, iar raza ecuatorial de 6 378 388 ra. [rayon
d e l Terre Radii4S der Erde Earlh radius jeMno paduyc]
1274 Readaptare morfocliniatic Punerea In acord a evoluiei
reliefului unei regiuni cu noile condiii determ inate de
schimbrile climatice, [radaplalion morpho-climaiique *iwrpkohiimalischc IVirderanpassung ~ Mop^UMManiuvecHoe
npucnocoAenu]
1275 Recesiune glaciar Hotragerea i subierea ghearilor, prin
ablaie, ca urm are a inclzirii climei. Sin. recul glaciar,
[retraite des glaciersIRucbtug des Gleischers, Zurtickweichen
des Gleischer glacial recession omcmynanue ,ieHUKoe, om cm y
n .ie iu e

' ]

1276 Recif Form de relief biogen. emers sau submers, cu


aspect sttncos, co nstituit din scheletele sau cochiliile unor
vieuitoare carc triesc sub form de colonii in apele calde
a le mrilor i oceanelor. Recifii se formeaz in apele puin
adinei. Atunci cind poziia lor altitudinal este deasupra
nivelului apei, ori cobort la mari adincimi, nseamn c
scoara a suferit micri tectonice pozitive sau negative,
ori s-au produs oscilaii mari ale nivelului mrii. Dup forma
pe care o au se pot deosebi: reciji litorali, reciji barier,
reci/i inelari (atoli), ['cifRijfreejpuffi]
1277 Recif barier Recif care se prezint sub forma unor culmi
submerse cu lungimi de zeci i sute de kilometri separate
de rm prin zone mai adinei, cu a.spcct de canale (ex.

Marca b a ric ri" d in nord -cstul A ustraliei, cu o lungim e de


peste 2000 km), [rcijbarrire WaUriJJ, B arriercrif/, Dartmr iff barricr reef apbepnbi p ii ^ , epeeoaou
1278 R rc if coraligen Rccif c o n s tru it d c corali, [^cif corallien Korallcnrif/coral reejKoppa.t.wvbi p u ^ ]
1279 Recif cte co ast v. R ecif litoral
I2S0 R ccif inelar

v.

Atol

1281 R ccif litoral Recii s i tu a t In im e d ia ta a p ro p iere a rm u h ii.


Sin, recif m arginal, de coast. [rcif fr a n g e a n t F r a m e n r iff
frin ging reef Kpaeabti p u ^ ]
1282 R ecif m arginal v. R ecif litoral [rcif c tierK iisten riff,
S tra n d riff onshore reef 6 epeoeou p u ^
1283 R ectificarea cursului (albiei) riu lu i n d r e p ta r e a cu rsu lu i
(albiei) sinuoase a riurilor, c a u rm a re a e v o lu ie i n o rm a le a
m eandrelor sau d a to rit in te rv e n ie i o m u lu i, [rectification de
a rivireI / / ]
1284 R ectificarca m e andrelor n d r e p ta r e a u n o r c u rs u ri sin u o a se
n u rm a secionrii p cd u n culelor m e a n d re lo r d iv a g a n te .
[recoupement d u m andre, sectionnement d u ^Halsabschncidung, Halsabschniirung, Maanderdtirchbriichneck culoff
1285 Recul glaciar v. R ecesiune glaciar
1286 Reculul versanilor v. R etrag erea v ersan ilo r
1287 R eflux F a z a m areelor c a ra c te riz a t p rin re tra g e re a t e m
p o rar i p criodic a a p elo r m a rin e i occanice d in zona
litoral. Acest proces, m p re u n cu fluxul, co n trib u ie In
m arc m su r la m odelarea rm u rilo r i a platform elo r
litorale. [reflux, ju s a n l Ebbe ebb, fa l li n g .'^ ti d r , oulgoing
om.tua]
1288 Reg S u p ra fa neted, caracteristic regiunilor deertice
ale S aharci occidentale, s itu a t n p o riu n ile m a i coborite
ale reliefului i aco p erit cu pie triu ri a d u se d c to re n i i
cu nisipuri grosiere, sin. serir[reg, desert de pierres Kieswste.
Sleinwiste gravei desert, reg pee]
1289 Regim de geosinclinal A n sam blul condiiilor tectonice i
stru c tu ra le ale u n it ilo r d e geosinclinal, ca ra c te riz a te
p rin tr-o m arc m o b ilitate a scoarei, c a re d e te rm in asp ectu l
i particulatit& iie reliefului lor. [rgime de gosynclinal
eeocuHK.tuHo.ibHbi pyKu.u]
1290 Regim de pla tfo rm T o ta lita te a condiiilor te c to n ic e i
stru ctu rale ale u n it ilo r de pla tfo rm caracte rizate p rin
tr-o m obilitate redu s a scoarei, care d ete rm in o a n u m it

scurgcrii toreniale. Convenional, se considcr c R pre.


zint adncimi dc la 2 3 m ptn la citcva zcci de metri.
Cei mai muli dintre specialiti defnese R ca pc o form
de eroziune torenial, m ai av ansat dccit ogaul, carac
terizat printr-un talveg In care ap ar mici trepte, repeziuri
sau marmite. n interiorul su eroziunea conform estv
tnlocuitA. In m are msur, de cea regresiv. Sin. rlpn
tormiatd. [ravirt, ravitie Racfiel, Rinne, tliiiise, U'asserrifil
gulch. gtilly. ravineoepa^, pumeuHo]
1272 Ravinare Aciunea de forniaro i . ;iclor, d ato rit scurge
rilor toreniale; proces dc eroziune iiiu.;r.\ po versani, care
are drep t consecin apariia r . u . '
:,:cmentlZerschluchtung, Zerrachflung Igullying. giilly
mvining /
oepacooCpaMnaHue]
1273 Raza P im tniului D istana de la centrul l'm in tu lu i ptn la
suprafaa sa. P im In tu l fiind un elipsoid aro raza polar
cu circa 2 1 km mai mic dccit raza ecu ato riali. D up Krasovski, raza polar este de 6 356 863 m i cea ecuatorial
de 6 378 245 m. iar du p H ayford raza Pm ntului este
dc 6 356 912. iar raza ecuatorial dc 6 378 388 m. [rayon
dt la T e n f iRadius dtr ErdejEarth radius/leMiiOu paduyc]
1274 Readaptare morfoclimalici P unerea n acord a evoluiei
reliefului unei regiuni cu noile condiii determ inate dc
schimbrile climatice. \rtadapialionmorphO'climatiquemorphohltmalische Wiederanpassutig Aiop(fioK.iUM(inui/eci;oe
npucfioco.KHue]
1275 Recesiune glaciar Retragerea i subicrea ghearilor, prin
ablaie. ca urm are a nclzirii climei. Sin. recul glaciar,
[reiraile des glaciersIRiicktug des Glrischers. Zuriickweichen
des Gletscher (glacial recession omcmynaHue .leuuKos. o m c m y
n.ieHue
1276 Recif Form de relief biogen. em ers sau subm ers. cu
aspect stincos. constituit din schcletele sau cochiliile unor
vieuitoare care triesc sub form de colonii n apele calde
ale mrilor i oceanelor, Kecifii se formeaz In apele puin
adinei. Atunci cind poziia lor altitud in al este deasupra
nivelului apei, ori coborit ta mari adncimi, fnseamn c
scoara a suferit micri tectonice pozitive sau negative,
ori s*au produs oscilaii mari ale nivelului mrii. O u p forma
pe care o au se pot deosebi; reci/i litorali. teciji barier,
reci/i inelari (atoli). [ r M / RiJ/ret/pufi]
1277 Recif barier Recif care se prezint sub forma unor culmi
submerse cu lungimi de zeci i sute de kilometri eparate
de i m prin zone m ai adinei, cu aspect de canale (cx.

141

REGIM DE PLATFORM

Marca barierl" din norcl-cstul Australiei, cu o lungime dc


peste 2000 km), [ r ic ijbarrire W allri/f. Darriererijf. Dammri/J barrier reef apbcpiihi puifi, epeeotiou'^]
1278 Recif coraligen Kecif con struit dc corali, [rcif corailien K o raUenrif/coral ref) Koppa.t.totibi pu^]
12 7 9 R e c i f d e c o a s t A v . R e c i f l i t o r a l

1280 Recif inelar v.

Atol

1281 Recif litoral Recif situ a t n im ediata apropiere a rm ului.


Sin. rtcif marginal, de coast, [rcif frangeant F ra m en riff
fringing reef Kpaeeiii pu0]
1282 Recif m arginal v. Recif litoral [rcif ctier K sltn riff.
Slrandri// onshore reef epeeoso p u ^
1 2 83 R e c t i f i c a r e a

cu rsu lu i

(alb iei)

riu lu i

n d re p ta re a

cu rb u lu i

(alb iei) s in u o a s e a ri u r i lo r . c a u r m a r e a e v o l u i e i n o r m a l e a
m e a n d re lo r s a u d a t o r i t i in te rv e n ie i o m u lu i,

[rectification de

la rivire I
1284 R e c t i f i c a r c a m e a n d r e l o r n d r e p t a r e a u n o r c u r s u r i s i n u o a s e
In

u rm a

sec io n rii

p c d u n cu lelo r

m ean d re lo r

d iv a g a n te.

[recoupement du mandre, sectionnement d u ~ H a lsabschncidung. Hahabschniirttng. Miadcrdurchbruchneckcutoff ]


1285 Recul glaciar v. Recesiune g la c ia ri
1286 Reculul versanilor v. Retragerea versanilor
1287 Reflux Faz a mareelor ca racterizat prin retrag ere a te m
porar i periodic a apelor m arine i oceanice d in zona
litoral. Acest proces. m preu n cu fluxul, contrib uie In
m arc m sur la modelarea rm u rilo r i a platform elor
litorale. [reflux, jusanl Ebbe cbb. fa lting,'^tide. oulgoing
om.uia]
1288 Reg S uprafa neted, caracteristic regiunilor deertice
ale Saharei occidentale, s itu a t in p o riun ile m a i coborite
ale reliefului i acopcrit cu pietriuri adu se d e to ren i i
cu nisipuri grosiere, sin. serir[reg, dsert de pierres Kieswste.
Steinioste gravei desert, regpe]
1289 Regim de geosinclinal A nsamblul condiiilor tectonice i
structurale ale unitilor de geosinclinal. caracterizate
printr-o marc m obilitate a scoarei, care d eterm in aspectul
i p articulatitile reliefului lor. [rgime de gosynclinal /
~-leeocuiiK.iuna.it>Hiti peMcu-u]
1290 Regim de platform T o talita tea condiiilor tectonice i
structurale ale u n it ilo r dc platform caracterizate prin*
tr-o m obilitate redus a scoarei, care determ in o a n u m it

c \ - o l u l i e $i u n a i u i m i t a s p c c t a t r e l i e f u l u i , {rig tm e

dr plate

fo r m e / nAam^opMeHHuit pjcuii]

1291 Rijionare R^omorfologici Subdivizare RcotnorfolugicA a


u n u i teritoriu . Iu fun cie dc particu laritile sale geostructurale, m orio atru cturalc i m orfosculpturale. Cu acca.stl
ocaxic SC pot stabili diferite u n it i taxonom ice: provincii
in u tu ri (regiuni), d istrictc (raioane) etc. Sin. raionare gto.
morfologic, [division morpkologiqui- \'<omorphologische R ay.
onnierung I .'eo.vopifio.ioiuuecKoe piiiiOHupoaanue]
1292 Regiune a b isa li KcRiune a funiluUii n co resp un zto are aiilncim ilor m a i m ari i
2on abisal, [rgion abyssalejabyssische /:.
gion, ^ :one aCucca.ibiia.'v od.tacmb]

si ncranclor
' m Sin.
. n/ r;>

I29J Regiune a r c i c i Regiune (zon) lipsit dc rluri cu scurgerc


re g u la t (ex. deertul Sahara), [pays arique Iflutoses Gehietjareie zo m . rifer/; ~/eccm o<Ji o.iacmb]
1294 Regiune aseisniic Regiune a scoarei te restre In care cutre
murele S C m a nifest r a r i cu in ten sitate redus. Astfrl
dc regiuni corcspund vechilor platfo rm e i scuturi dc pc
glob, cuDi a r fi: P latfo rm a R us, S cutul Canadian etc.
[rgion asismique aseismische Region aseismic region /
acecMU'iecKaH o.iaemb]
1295 Regiune balial Regiune a fu n du lui m rii, suprapus taliizului continental, cu adincim i cuprinse, a pro xim ativ , Intre
200 i 2000 m. Sin. zon balial. [rgion balhyale balhyale
Zone bathyale zone amua.ibii.n o.iacmb]
1296 Regiune end oreicl Regiune d re n a t de rluri cc nu au leg
tu ri cu re e au a hidrografic tr ib u ta r occanclor i mrilor.
Astfel dc situ aii sc Intllnesc. de obicci, in zonele aride i
semiaride un de rlurile se vars In lacuri fr scurgere, sau
se pierd tr e p ta t ca urm are a cvap oraici i infiltraiei. E vo
lu ia geomorfologic a regiunilor cndorcicc nu este influen
a t de nivelul de ba* general, ci dc nivelele d e b az localc
(ex. regiunea lacului Ciad din Africa), [rgion endorique!
abfluloses Gebiet tndoreie region eccmo'iHa.t o.iacnib]
1297 Regiune c x o r e id Regiune d re n a t de rlu n trib u ta re m rilor
i occanelor. [rgion exorique j ~ jesoreic rrg to n j ]
1298 Regiune geom orfologic. I m p o r t a n t u n i t a t e t a x o n o
m ic d e regio narc gcom orfologic, ale c rc i l i mi t e se
Btabiicsc In funciu d e particu laritile m orfoxtructuratc
ale teritoriului. De exem plu, C arpaii Meridionali. l o<hul Moldovei, Clmpia Rom n, s l n t regiuni geomorfolo'
gice ale Uomniei. Sin, (inut geomorfologic. [-~ j
f
leoM op^.ioiU'itexaH o6 .iacmb]

1299 Regiune dc gcosinclinal v. Gosincllna1


1300 Regiune neritic R egiune p u in a d i n e i a iu n d u lu i m rilor,
s i t u a i In a p ro p ie re a rm u rilo r. E a sc s u p ra p u n e p l a t
formei c o n tin en tale (cHului) cu adncim i p in la 2 0 0 m.
re p rc c n tln d o c o n tin u a re direcii a clm piilor litoralc. D in
acca-st c a u i i se m ai folosete i te rm e n u l dc zon ncritico-lito r a li . P e su p r a fa a sa a u loc ccle m a i inten>e procese de
sed im entare c a rc co n trib u ic Ia a p a r i i a fo rm aiu n ilo r de
n isipu ri, pietriuri i mlluri nsoite d c sArlmturi de cochilii
sau a lte re s tu ri organice. Sin. zon nerilicd. [rgion nril]u^ nfrilisehe Zone nerilic zone lHepuntoa.<t o.acnib]
1301 R egiune de p la tfo rm v. P la tfo rm
1302 Regiune se ism ic i R egiun e in carc sc p ro d u c c u trc m u re
frecvente i de m a re in te n sita te . Regiunile scismice se
caracterizeaz, d c obicei, p rin v ulcanism i m a re m o b ilitate
tectonic. Micrile seismice m ai intense in flu eneaz u n eo ri
i ev o lu ia rcliefulni d in aceste regiuni (cx. R .s m e d ite
ra n e an . R.s. circumpacificA etc.) [rgion sism ique seismischrs Gebiel seismic region.
zonrlcectUHecKa.t o.iacrttb]
1303 Kegolit S c o a r d e dezagregare i a lte ra re c a re se (o rm e a z i
pc v ersan ii slab n c lin a i. E a este a lc tu it d in sf&rlmtu ri de roci d e d im ensiun i diferite a m este cate cu m a teriale
fine, ca re s-au fo rm a t pe loc. [rgolite Regolilh jregolilh.
manile roek Ipeco.iuni]
1304 R egresiune R etra g e re a ap elor m a rin e (oceanice) d c p e o
su p r a fa oarecarc, c o n d iio n a t a t i t d c m icri cpirogcncticc jw zitivc, c it i d e m icri e u sta tic e n egativ e. n
u n n a ac esto r re tra g e ri iau n a te re c m p ii m a ritim e e x n
d a t e (emerse), cu su p ra fe e u o r n clin ate sp re m a re sau
ocean. C lm piilc form ate In u rm a reg re siu n ilo r m a rin e se
p o t rec u n o a tc i d u p d isp o ziia sed im en telo r: d epo zite
grosiere p este fo rm a iu n i m ai fine, A n t. transgresiune, [rgression m arine Regression regression Ipecpeccu.'i]
1303 R eg u larizarea albiei Procs n a tu ra l, sa u artificial, d c corec
ta r e a ta lv e g u lu i i a m a lurilor albiilor u n o r a rte re h id ro
grafice [rgularisation d u IU Fluftregulicrung stream grada
tion ypecy.wpoaaiiue pycja]
l.M) 6 R e n tin e rirea reliefului Crilcrea energiei i a (rag m entrii
reliefului, c a u rm a re a re a c tiv rii facto rilor m odelatori
in te rn i i e x te rn i. n acest caz sc >oile v orbi i de u n ciclu
morfologic, [rajeunissem ent d u reliefV erjungung des Reliefsl
rejuvenation oMOMJKenue p e .i b e ^ }
1307 R elief T o ta l it a te a form elor su p ra fe e i te re stre sa u a u n ei
reg iu n i o a recare. N o iu n e a a r e o acce p ie fo arte la rg i,

( a i f h d a p n t i r u
tm v iM i

flin lrp

Ia Im
U
Itrti

a> m rniutii

f t j r m c ct

<<W- r m i
a

nor(>(ri< l

hA iin ^V

R ^ A n h e

Op

( m g . t r i - { i i ' r v

I m > Mpr>n*M< n u i f n . > * u 4 I u n o i \ f r v t n l


K H w (a<

m 4p>r

In u m v i n t r r * j i u n

t n l^ *ir

M ip i4 H ri

f*

l ' m l n t u > u i

ta

It |a

< p c t l

K m n

r t a

|> l n .\

(m ii n> rr.
u

n > tp rn

n li-rn i fi r -v tw n i. i* r t r i - a

te iuins

tariW -

.
< f |p

U. <
In ir

'*

i M l n i

-i ' <

U t. ;

1 <1

. . '

i - "-'.i< lA

. 1,, t

>1

Irrtkltkite pr <*f* le pcr*iU.


Ju|4 aJi.- . - ' I . , ,
,
l ^ e d tfrn tr cU ufnAn.
'<. 'i-- X '..
aa* M . k dr itm fu . K i*mif4mrsi. R dt
K
ft de d tffri ele. rriuf:N'U.-> .
Im tdh'rm

IJOX R rliri 4 t arMttW* T ot litatnt k>rmrliif ile rr(ti <lin(r ->


n ip a M cr*(f (a arrtM procrarlor <1 ACumuUr. mlixl
d r M t n A cnm uU ru
dcw ebi; rclirt d r cum o lv r fha^wtiU. o u r i a l.
iH u v u ii . e o lu n l. b>laA

e tc

.Snt

n ite / d t

* ro u n m e

. 1 * e a ^ f c w w / w / . >4 m m u J ^ i o m

t t i u j d'oiCummJatKyH
ttlie f

a n K y .tty

i.^miMHNU

r r t4
I.W9 R rb rf a4*fto< ta %(r<K(ati K d irf le c l n ii (urme curr>pun<l
c a anKiOTA wlaiKA. cuta i r ( 1 culmi cu s t r u c t u r i ntitIiaU. <lcpnaiun> (vAi) cu truLturl sin d in a U etc Sin
r tin /

fcm / rm

r e h tf

ttr tu lu r l iitH k tu r b * d n g U i

NflufI

r r l u f ittm it< fliy-u> nnM *d r t i i f f ite p ttn m ^ in e ifm o '

IMU KHM-falfUi Kelirl manUw (ii^t. C4 r 4 rteruit p rin tr-a .struc


t u r i murtotoKtcA com plex! |J priiitr-o UfK-V d e iv o lta re a
larmeiur KUkcuire Vlrt* u e%tr. 'le olucei. te r i a r i \Teluf
Jfnm
K /lu f. U.Kkgrbtrgsrelte/Alpit** re lu f. kigk
a.tuimk*i$ pe.tke^.
1311 Relief alvroU r Mtcrofurme tie r o r u i u n e care
p o t v n ir
pe M ipnjeele vertc*l^ eipo' vltturil<*r ce *nlrcie*i
numefOAs# p a rtK u k olkk Alveolele p ot lua n ate re 1nA
fi ca u rm are a a c tia n u a lto r factori m odeU tori
d^iunmd ttu lu r u M f ,(ktuU im g KattenMai ptutrinca]
1312 Relief a n U o ^ C'4torie a reliefului bioien c r e a i ca
u rm are a a c tiv itit om ului asu p ra ftcctarci te re stre lr>
a c c o a ti cate|(on e se tocAdreaxi. de p tk ll. hakiele, rexultAte
la u n n a lu c rin k ir mintere, dtgunle. raintUeele, deW eelr etc.
S po t deoaclx fom ie aatro p ice de o a t u r i sc u lp tu ra li sau
d e acu m u lare So ii*/ tmtropogrm. Irtit* / n/roptfu* antk*p*telui f t i l t t f mtktopM r tlie f latunpofu.'tMMUu pe.tb*^]
U l i K eiief anUo^ofeD v R elief a n tfo fic

1314

mu n i
(io n e A i*

v e th i.

p tiirp le n iM i.

i n i y r A r i Ir r h l i c a r .

In u r m c i r . i r * e r o i u n r ^

* cW tiv .

co n stitu ite

l* o riu n ilr

ilin

roci

m ai

n r * M l r a i t * ( u r i i U d i n ni>u t n c u l m i , m r c r i e f r m a t e d i n
roci rw lu le w r m it ^ -u lp ta r e *
U eprM um k>r
v u U ^ tiiW tr

Iit (ctul
litiiU tgicr,

truclura i t i t a t i

m ai

u 4r& a

vftilc.r > i a

ru lat cu e v iU c n irrc a p artirro ziu iira

rrg iu n ti. D in

coatr
1

in

tn

e v id en i

fi

U>c. f n <tecti>arele

l U riM;i duf-. m a i piLxtre<t2l u n r i e m r t u r i i d i n v e c h e a


u ( )r a ( a t A

p e n rjilen ix ati

AcM t

rd irf

este

caraiteriu ic

w n t r u M u n i i A > p aU > i d i n r ^ t u l A m e r i i i i 4I N o r d . d e u n d e
lyi t r a ^ r yi n u m e l e . [ r * U t f a p p a l * ( k i f n a p p a l a \ c h i % c k t ^ i e Itf/IA p p a ia * k ia tt

trii/f,

A p p a ia < M ia n

h>p<t/taphy l a n n u . i a -

HUft'Kuu mw/i p e t^erfia]


I U 3 K e ik f biogen Kelu-f c re a t p n n a c iu n e a d e ^ t r u c ti v i i conk tru c tiv a v ie u ito a re lo r. l>e cx rin p lu . rcciiti conili^eni,
,,coniruci>le" te rm ite lo r e tc .. iac a r t e d in a c e a s t l c a te
g orie [ - /

/ - /Cwtl.'fHMWU pf,lbf\fi]

1.(16 K e lie f c a n t k Kelicl c a re d e z v o lt . In g eneral, pe seam a


n tc d u r ^ l u b i l e i, tn special. >e w a tn a ra cilo r calcaroase.
N u m ele %iu d t-n v d e la reg iu n e a K a rs t d in K. S. F. Iugo
slav ia, c o n s t it u it d in calcare p u te rn ic modoLite d e corutiu n e . Kl tn g lo b e a i a t I t fo rm e e n d o c a n t ic e (grote, galerii.
ta U c tite fi s ta la g m ite e t c ) , c i t i form e e x o c a n tic e (lapie
zuri. doline, ovale, polii, h u m - u ri. t u r n u r i etc.). l n relief
a s e m n to r c e lu i d e z v o lta t p e calca re p o a te a p re a fi pe
gipnuri, are ( h a iin a r s t) . lor>w fi alto nci d e t n tic e (clastoc a rs i) [ h a n i , t r l i r f k a r s h q u r I H a f f l r r l u / j k a n t Utpography
Kopcm, *'upmoWM p t tbe^]
IA I7 R e lie f c lim a tic

K elief

croat

p rin

aciune:

d o m in an t

u n< ^ e le m e n t e c l i m a t i c e ; re g im u l te rm ic fi d e u m id ita te ,
v in tu l etc

I > i tr i l ) U ia n a (m- g l o l t a r e u n c a r . u t e r o n a r . c a

f i c o n i l i i d r c l i m a t i c e ( e x rt-lit-ful exilian d i n z o n e l e t r o p i c a l e
d w fertK C . r r lte f u l g laci.tr ilin z o n e le io lare e le .).
io fit

c h m a U ifu i k ltm c U tu k *

l'> g y I k t t t M u m w i r t K u t

I.MK H e l i e f c o n f o r m

n i9

M iftp h o io g if jilim a lic

\m o rp h i> m o tp ko -

M * i p ^ i l o . ' U ' i p e .i ^ e\p a ]

K e lie f a d a p t a t la Iru c lu r

H e li e f d e lu v ial T o ta l it a te a fo n n elo r c a re iau iiaftere tn


u r m a p ro ce selo r d e v e rs a n t (surpri, a l u n e i i r i . pniceae
d e e r u t i u n e a re o la r fi lin ia r e tc ) , [ / / r.uoaua.iMue
ffio p M U p e ih e ifia ]

I \ 2 0 R elief de d e p u d a ie R elief c re a t c a u rm a re a a c iu n ii d w tru c tiv a fa c to rilo r e x te rn i, Kl IngloU -azi a t it formele culp.


tu r a le , c i t fi pe c*l* tro c tu ra le n a cclafi !*eiw ft>k>-

IM
w te adoses i noiunea do relief dc croaiunc. Unii autori
considera cA K d. ropreiintA <loar relieful creat dc procesele
d e tra n sp o rt Iu masA (deluviale). [relief dc dnudalion
A btragungsrcH eJdenu daro n relief IdeiiydaifUoiiiiMl pe.fbeffi]
1.321 R elief derivat Relief provenit din transformarea unor iorinc*
m ai vechi, d a r care nu mai scainAiiA cu accstca. De exemplu,
colinelc, dealurile i platourile sculpturale din Pudiul
Moldovei re p re z in i un relief derivat d in cfmpia maritim
sarmato-pliocen. [rWii/ d / r i i .
'
1322 Relief eolian Relief creat datorit:! .. Munii vntului, prin
coraziune, deilaie i acum ulare, ll ' -r
: ristic pentru
regiunile aride i semiaride, dar sc p o n i
> in alte
p i r i ale globului [relief olien lolischi' ] '<
'i n-olian re
lief >o.iobi pe.ib^]
J 323 Relief de eroziune N oiunea de relief de eroziune se folosete
in d o u i sensuri: a) n sens larg are aceeai accepie ca i
relieful de denu daie; b) n sens restrns se referi doar la
relieful c reat In u rm a aciunii destructive (sculpturale)
a riurilor. [relief d ' rosion E rozionsrelieferosion reliejj
3pO3U0Hllbll'i pe.lbfffi]

1324 Relief exhum t Relief vechi care a fost fosilizat sul dcjKizite
mai noi i apoi dezgolit d ato rit aciunii sculpturale a fac
torilor externi, [relief exh u m exhumierles Relief exhumed
topography onuconaHHbi pe.tbe<fi, omnpempupoeaiinbi 1
1325 Relief fluvitil (flu vial) T o talitatea formelor de eroziune
i de acum ulare create do c i tr e rluri. [relief flu v ia l Fluvialreliefflu via tile

relief^.uoaua.ibubiii pe.ibe^]

1326 Relief fosilizai (ngropat) Relief care a evoluat normal, subaerian, d a r care a fost apoi acoperit de sedimente mai noi,
da to rit4 u nor transgresiuni marine din diferite perioade
geologice. De exemplu, relieful soclului cristalin precambrian
din fundam entul Podiului Moldovenesc, fosilizat sub
stiva depozitelor ordovician-silunene, cretacice i neogene,
[relief fo s silis foisilisierles R elief fossilized re lie f noipeii-

iibiii pe.ibep]
1327 Relief de geoslnclinal Relief cu aspect predominant muntos,
care a luat natere Iu timpul ultimei fazede evoluie a unui
geosinclinal : macrooscilaiunea. El sc caracterizeaz prin
altitu d in i m ari i fragmentare puternici, reflectlnd Intruto tu l m icirile tectonice recente i intense din cuprinsul
acestor u niti niorfostructurale alo scoarei terestre. Ant.
re lie f de plalfornid

[ ~ - I ~ l^fcuHK.iuHa.ibHbi pe,ibf(p\

1328 Relief glaciar Totalitatea formelor create prin exaraie.


detracie. dctersie i acumulare glaciari Particularitile

IM

sale slnt coiuliionatc le tipu l hcarilor care i-au cUt n a


teri- Din acest p u n c t d c vedere sm po ate deosebi un relief
glaciar c r r a t le (hearii c o n tin e n ta li i un relief glaciar
tw m iA n

\ r f U f f g la c ia ir f G la z ia lr f U / f g la c ia l re lir/je ,iiiu K o h i

pe.ihff/i]
H2y Keiief granIUc Relief jK-trografic carc se dezv olta pc seam a
Rranitel)r i a rocilor Rranitoide. El se caracterizeaz, In
general, prin pre zen a u n o r form e m asive, cu su p ra ia e
larg boltite, prin vfti p u in e cu v ersan i conveci. aco perii
cu blocuri de dezagregare i profil lo ng itu dinal c u tr e p te
i repeziuri. P a rtic u la rit ile sale se d ato resc a t i t proprietftilur fizice i chim icc ale rocilor p e care se form eaz,
cit i condiiilor sj>ccifice de m odelare. Z o n a lita te a clim a tic
are o m are influ en a s u p r a d ezvo ltrii reliefului gran itic,
tn condiiile c lim a tu lu i tropical, d e exem p lu , se dezvo lt
forme d c tip ul cp in ilo r d e z a h r" i a l aren elo r granitice,
in t i mp ce clim a tu l rece, periglaciar, favorizeaz a p a riia
vlriurilo r p iram idale, a acelor", h ao su rilo r d e blocuri etc.
[reliefgranilique granilisches R e lie f granitic relief epaHuniHbiii
pf.tbeifi]

1330 R elief m b trin it Relief p u in a c c id e n ta t, c a ra c te riz a t p rin


a ltitu d in i reduse, p rin energie i fra g m e n ta re m ic. d a to
r it p re d o m in rii n d e lu n g a te a aciu n ii scu lp tu rale a fac
torilor e x te rn i A nt, relief tn h n e ril [relief vieiUi veraltetes
R e lie f aged relief dp.<ix.ibi peAbeffi, cmapbii'i
1331 K eiief n gro pat v. R elief fosilizat [relief enfoui,^ enseveli
begrabenes R e lie f hurried r e litf no.'pevnHbt
1332 R elief ju r a s ia n Keiief m u n to s d e z v o lta t pc o s t n i c t u r In
c u te sim ple, cu p re p o n d e r e n a form elor a<luptatc la s tru c
t u r : culm i aiiticlin alc (m o n ts ) i dep resiu n i sau vi sincli*
nale ( v a u x ) . Sc In tln e sc n s i unele form e d e relief
nealaptate la s t r u c t u r : vi i d ep resiu n i an ticlin ale (com
bes). Ktii transversale (clu ses) ele. [relief ju r a ssie n ju r a ssisces R e lte fJ u r a s s ia reliefHtpcKu pe.ibe^fi]
1333 R elief la c u stru R elief d c a b ra z iu n e i a c u m u la re c re a t prin
a c iu n c a a p e i lacurilor. E l se a se a m n . In oare care m su r,
cu cel d in z u n a lito ra l a m rilo r, d a r a rc d im en siu n i m u lt
m a i re d u se, [relief lacustre lakustrisches R e lie f la cu strim r*
lie f oiipHV pe.ihe\fi]
J334 R e lie f litologic T o ta l it a te a form elor d e relief a c ro r g en ezi,
e v o lu ie i a s p e c t e x te rio r s tn t c o n d iio n a te p re d o m in a n t
(le n a t u r a ro cilo r p c c a rc se d e z v o lt (ex. relieful c arstic,
g ra n itic , a rg ilo s e t c ) . S in. relief pelrografic. {relitf con*
d it io n n i p a r la lithologie ~ .lunto.io^'UHecKU pt.ibeffi]

ir>u
1335 R e lie f m a rin
m arin

tn

R e lie fu l c r e a t p rin a b ra z iu n c a i a c u m u la re a

zona

lito ra li

(faleze,

p laje,

p e risip u ri.

tera se

m a r i n e e t c . ) [ r e lie f m a r i n ,

litto r a l m a r in e s R e l i e f m arine
r e li e f m a.taccoteuH tiiii p e .t h e ^ . p e .i b e ^ M op cK o io n pou cxo jic'

dfwi.i]
1336 R e lie f

m atu r

R e l i e f c a r a c t c r i z a t p r i n c u l m i r o t u n j i t e j v i

larg i, r e z u l ta t n u r m a s c u lp t rii n d e l u n g a te a u n o r reg iu n i


re la tiv

s ta b ile

d in

m a tu r e , r e l i e f ^

punct de

[topographie

v e d e re tec to n ic ,

re ife s R e l i e f to p o g r a p h ic

a tu r ily s p e ju ii

pe-tbfjfi]
1337 R e lie f

m o n o g en e tic

(n

sens

m o rfo c lim ;ii '

U o liei

crcat

n t r - u n s i n g u r s i s t e m m o r i o g e n e t i c . D e e x c i i i i iu , i n r e g i u n e a
ec u a to ria l , n

re g iu n ile p o la r e e tc ., re lie fu l o stc m o d e la t

d e c t r e a c e ia i a g e n i e x te r n i, n a c e le a i c o n d iii c lim a tic e


n c

d in

[ r e lie f io n o g n iq n e m o n o g e n e s

e ria r.

R e lie f

m o n o g e n e tic r e li e f MOHOceuemuuecKu p e /tb e ^ ]


1 3 3 8 R e lie f m o re n a ic R e lie f d e a c u m u la re g lac ia r , o b in u it cu
a s p e c t v lu rit. E l se p o a te fo rm a a t t d in d e p u n e rile ghca r i lo r c o n tin e n ta li, c t i a le c e lo r d e m u n te .

in n d seam a

d e c a r a c t e r u l m o r e n e lo r c a r e i-a u d a t n a te r e , s e p o t'd e o s e b i
d iv erse
e sker,

fo rm e d e relief m o re n a ic ;
sa ip a u s s e lk a

M o r n e n r e li e f m o r a in ic
1339 R e lie f p erig laciar

a m fite a tre ,

d ru m lin u ri,

e t c . [ re lie f m o r a in iq u e , to p o g r a p h ie

r e li e f MopeHHbi p e /ib e ^ ]

R e lie f f o r m a t

re g iu n ile reci a le

g lo

b u lu i { n e o c u p a te d e g h e a ri), c a u r m a r e a a c iu n ii n g h e u lu i
i d e z g h e u lu i r e p e ta t. D e i d u p e tim o lo g ic s -a r p re a c
e s te lo c a liz a t d o a r n j u r u l g h e a r ilo r , R .p . e s te m u lt m a i
e x tin s , o c u p n d a p r o x im a tiv

I p r ig l a c ia i r e ,
g la c ia l,

1 6 d i n s u p r a f a a u s c a t u l u i .

r e li e f ~ P e r ig la z ia l,

P e r i g la z ia lr e lie f peri-

r e li e f nepue/rfiifUJtiibHbiii p e jtb e ^ ]

1 3 4 0 R e l i e f p e f r o g r a f i c v . R e l i e f l i t o l o g i c [ r e h e j p tr o g r a p h iq u e f

p e lro g r a p h is c lie s

R e l i e f p tr o g r a p h ie

r e li e f n e m p o e p a ^ u v e c -

KU peAbe^]
13 4 1 R e l i e f d e p l a t f o r m T o t a l i t a t e a f o r m e l o r d e r e l i e f c r e a t e n
c o n d iiile u n it ilo r g e o s tr u c tu r a le d e p la tfo rm . E l c a r a c
terize a z cea m a i m a re p a r te a p o d iu rilo r i c m p iilo r d e pe
s u p ra fa a

g lo b u lu i

care

au,

in

m od

o b in u it,

a ltitu d in i

r e d u s e (su b 5 00 m ), e n e rg ie d e relief s u b 2 0 0 m , v i la rg i
c u t e r a s e e t c , [ re lie f d e p la te - fo r m e j -

- jnAamfpopM eH iibi

peAbeifi]
1342 R e lie f p o lic iclic R e lie f m a j o r n c u p rin s u l c r u i a s e p o t i d e n
tific a

m ai

c o n d iiile

m u lte

tre p te

u n o r n lri

de

n iv elare,

e ta ja te ,

i p e n e p Je n iz ri

fo rm a te

su ccesiv c

(cic lu ri

d c e ro z iu n e ). N o iu n e a a fo st u tiliz a t m a i m u lt In lite ra -

tu r a geo g rafic d in p e rio a d a in t e r b e l i c i i a r c la b a z c o n


c e p i a l u i \V , M . D a v i s . [ r e lie f p o ly c y e liq u e ip o ly z y k lis c k e s
Jieliej ip o ly c y c H c r e li e f InoAuifUK.miecKuii pe.ibfffi]

13-13 Relief poligenetic Relief creat n mai multe etape succesive


i !n condiii morfogenetice diferite. De pild, o mare parte
din relieful zonei temperate care poart, am prenta mode
lrii glaciare, periglaciare i a celei fluviale actuale {relief
polyge'nique ipolygenetisches Relief ipolygenetic relief /no.tuieHemuvecKui pe.ibe^]
13-14 Relief primar (primordial) Relief creat de primul sistem
morfogenetic ce a acionat asupra unui teritoriu. De pild
o mare parte din suprafaa cmpiei pliocene din sudul Mol
dovei are un relief primar ce a luat natere prin retragerea
apelor marine, n tim p ce Cmpia Moldovei (Jijiei) are un
relief derivat din cmpia iniiali, [relief printilif IPrimrrelief, Urreliefinitial reliefnep8ona>iajibHiupCAbe^, nepeuuHbni
peAbe^
1345 Relief relict Relief creat n alte condiii morfogenetice,
existente n trecut i care nu s-a adap tat condiiilor
morfogenetice actuale (ex. relieful glaciar din Carpai).
[formes hrites, relief relique vererbte Formen inherited formes
of relief, relics forms, relicts ^ pe.iuKmoebiu pe.ibe^
1346 Relief rezidual Resturi dintr-un relief mai vechi, distrus
n cea mai mare parte datorit evoluiei ndelungate (ex.
insclbcrgurile). [re/tc/rsiduel Restberge residual relief ocmamo'iuhte ^opMh! peAbe0 d\
1347 Relief ruiniform Relief caracterizat prin prezena unor forme
proeminente. nconjurate de blocuri de dezagregare, ce
la i impresia unor construcii ruinate. n aceast cate
gorie se ncadreaz unele forme carstice, gresoase, grani
tice etc. [relief ruiniforme, rochers ruiniformes ruinenfrmige
Felsen, Kastellfelsen castellated rocks pyuHHbi peAhe^]
1348 Relief sculptural Totalitatea formelor de relief dintr-o anu
m it regiune, care a luat natere n urma aciunii destructive
a factorilor externi. Intensitatea eroziunii i caracteristicile
reliefului sculptural depind. n marc msuri, de coastituia
geologic a terenului. n funcie de factorul moriogenetic
principal se pot deosebi forme i tipuri de relief sculptural
fluvial, relief sculptural glaciar, eolian etc. [formes scMlptur a l e s , de destruction Skiilpturformen, Destruktionsf<men f
sculptural forms, deslructional f^IcKyAMmypHbi
1349 Relief structural Relief de denudaie ale crui trsturi
morfologice snt determinate de particularitile structurii
geologice (ex. un platou a crui form este condiionat de

S tru ctu ra

tabular a re g iu n ii, o cuostA c tc .).

[ r e l i e / s lr iic tu r a l.

f o r m e s s ir u c lu r a lc s S l ' u k l u r f o r m e n s l r u c lu r a t la i id s c a fie . leet o s q u e n t . s l r u c l u r a t f o r m s , s lr u c l u r n l l y - c o i i t i o l l r d r e l i e j j

cnipyKmypNbi
13.50 Relief submarin Totalitten formrlor dc roliof carc sc (sc.sc
sub nivelul cel mai coborit ti apelor bazinelor nnrine i
oceanice, [ r e lie f s o u s - m a r i n I s u b iii a r i n is U c H e f. n u fe r iu fir is c h e s s u b m a r in e

r e lie f. u i i J r r s e a i m n o i h i b i i i p e .i b e 0 ]

1351 Relief de sufoziune Relief condiionat .k- .aimnea apelor


de infiltraie i de circulaia lor subteranii. I>.it(<n' .ictiimii
mecanice a acestor ape, iau natere mici dtpr- ir ,
tasare, surp.lri de maluri etc. [ c y i ^ i: .
pe.ibe^]
1352 Relief tectonic Relief creat prin aciunea predominant a
forelor tectonice, [ r e l i e f te c to n i q u e I c k i o n is c k e s R e l i e f te c to n ic
r e l i e f meKmoHU'iecKU p e . t t e ^ ]

1353 Relief lnr a) Relief accidentat, cu energie mare i intense


procese de modelare; b) Relief creat recent (ex. o cmpie
marin recent exondat, un es etc.), [ r e l i e f d a n s le s ta d e
de je u n e s se , r e lie f je u n e R e l ie f im

J u g e n d s t a d i u m in f a n l U e

l a n d f o r m s , j u v e n i l e r e li e f, to p o g r a p h i c

y o u t h m o o o

pe-

.IbeP, lOHbl ~ ]

1354 Relief vulcanic a) Forme sculpturale i de acumularc


create in urma activitii constructive i destructive a vul
canilor (conuri, platouri bazaltice etc.); b) Forme de relief
care iau natere pe seama formaiunilor vulcanice !n urma
aciunii factorilor externi (barrancos-uri, planeze, neck-uri.
dyke-uri etc.), [relief volcanique vulkanisches Relief vol
cante relief, vulcanic ^ ey.iKaHUWCKu pe.tbe0 ]
1355 Renie Mic plaj nisipoas sau pietroas, care se formeaz
pe malurile convexe ale riurilor sinuoase (meandrate)
[croissant Sandiunge, Kiesiunge scroll, meander
floodp la in lpe>4HO n.t.iMc]
1356 Reper stabil Termen olo.sit de Al, SurelJ (1841) pentru
nivelul de baz,
J357 Repezi? a) Poriune cu pant accentuat din albia
unui riu, unde apa curge /oartc repede. Sin. rapid:
b) Povirni, suprafa puternic nclinat, abrupt, [a) raPtde, sautISiromschnell, IVtldwasser,
i.aufen rapid bicmpumi.cmpeMUUHa, eoocKam '. b) escarpe, escarpement Fraithang, Sletlhang. Steilabfall, Fluli scarp, precipice bluff,
cl,f f ! - ]

US8 Reprezentarea r e l ie l ^ k i R ed area, rep rod ucerea reliefului


cu aju toru l harilor, profilclor. blocdiagram clor. schielor
panoramicc, aeroiotografiilor etc. [reprsentation du relieJI
ReUe/sdarsleUungI~ uiopoMceHue ptAbe^a]
1359 Repiaie v. TrSre
1360 Resurgen4 R e a p a riia la l i u n u i c u rs d e a p , c a re pe
un sector oarecarc a circ u la t su b te ra n . T e rm e n c re a t d e
A. Martel tn 1887. [rsurgettce W iederausflulresurgenee f
Bbixod]
1361 Retragerea (reculul)falezei P roces d c ev o lu ie a falezei d a t o r a t
aciunii d estru c tiv e a valurilo r i a a l to r a g e n i m o d elato ri.
[recul de la /alaise Seffili/fsriiehzug recession o / c i t// jo m cm y'
luuiue K.iUffiia]
1362 Retragerea versanilor R e tra g e re a tr e p t a t a ve rsan ilo r
c tre ax u l interfluviului. c a u rm a re a lefuirii lor c o n tin u e
<le c tre procesele deluviale. n co n d iiile c lim a tu lu i a rid
re tragerea acea.sta se face f r i m ico rarea n clinrii v e rs a n
ilor. tn tim p ce n regiunile u m e d e d e c liv ita te a lor se
reduce tr e p ta t. Sin. reculul versanfilor. [recul des versants /
Rckzug der Gehnge recession o / slopes omcmytHUiue ckao -

Hoe]
1363 R etrogradare (a i r m u l u i ) n a i n t a r e a spre u s c a t a liniei
d e r m d a t o r it a c iu n ii erozive a valurilor. A nt. progra^
dare. [recul du rivage j^urckschiebung des V /ers retrogradation lomcmynanue MopcKoeo epeea]
1364 R eea hid rog rafic T o ta lita te a formelor d e scurg ere liniar
a ap ei care. circum scrise u n u i b azin hidrografic, c o n tri
b u ie la m odelarea reliefului, crein d ogae, ra v e n e i vi
fluviale d e d iferite dim en siu ni, [rseau /lu v ia l,
hydro
graphique, systm e flu v ia l Flunetz, Stromnelz, Stromsyslem
slream system , r i v e r l p e HHa . H cemh, iudpoipaiutecKa.H
1.365 R ev rsare Ieirea ap elor riu rilo r d in cu p rin su l albiilor m i
nore i rsp in d irea lor p e s u p r a fa a luncilor, t n tim p u l
revrsrilor^au loc proccsc d e o rm are a g rind urilo r fluviale i
d e a lu v io n are a esurilor. [dbordemeni, crue. inondalionlF lut.
Hochwasser, UberschwemmuHg flood, itiundaliun iHauodneHue,
3amon.teHue. pai.iua]
1366 R eversul cuestel S u p ra f a a o p u s fron tu lu i cxiestei. a crei
n clin are este confo rm c s tru c tu ra geologic i ca re arc
u n c a r a c te r s tru c tu ra l. In iial, c u e sta a fost d efinit
d c W . M. D av is c a o form asim ctric d e relief,
ce se d e z v o lt {>e s tru c tu rile m onoclinale. c a rac terix at p ri
f r u n te i revers (platou) -\tzi p rin cu e st se (nele^e

structura tabular a regiunii, o cuestS etc-)- [ r e lie f s tr u c tu r a l,


fo r iH ts s tr u c tu r a le s S tr u h tu r fo r m e H s t r u c lu r a l l a n d s c a p e , teclo s e q u f n t

. str u c tu r a l J o rm s, s lr u c lu r a lly -c o n lro llfd r e lie /

cinpyKmypHhi pe.ibe^.]
I.VSO Relief submarin Totalitatea formelor de relief care sc giscsc
sub nivelul ce) mai cobort al apelor bazinelor marine i
oceanice, [ r e lie f s o u s - i n a r i n s u b m a r i n e s R e l i e f , t i u t e r m c
r is c h e s s u b m a r in e

r e lie f, u n d e r s e a ^

iiodeodH biti p e.iM ifi]

1351 Relief de sufoziune Relief condiionat <lc aciiinea apelur


de infiltraie i de circulaia lor subteran. I'atoritA aciunii
mecanice a acestor ape, iau natere mici ih :mii de
tasare. surpri de maluri etc. [ / / /cr./-- . uHbi
p e .w ^ ]

1352 Relief tectonic Relief creat prin aciunea predominant a


forelor tectonice, [ r e lie f te c t o n i q u e ie k lo n is c h e s R e l i e f ll e c l o n ic
r e l i e f m e K in o H u iec K u u p e .i b e 0 ]

1.133 Relief tnr a) Relief accidcntat, cu energie mare i intense


procese de modelare; b) Relief creat recent (ex. o cimpie
marini recent cxondati, un es etc.). [ r e l i e f d a n s le s ta d e
de je u n e s se , r e lie f je u n e j R e l i e f i m

fu g e n d s l a d iu m in fa n tile

l a n d f o r m s , j u v e n i l e r e l i e f . to p o g r a p h i c

y o u t h .u o .io d o ft

pe-

Abefi, lOHbl -*']


1.154 Relief vulcanic a) Forme sculpturale i dc acumulare
create n urma activitii constructive i destructive a vul
canilor (conuri, platouri bo2 altice etc.); b) Fomiti de relief
care iau natere pe scama formaiunilor vulcanice In urma
aciunii factorilor e.^terni (barrancos*uri, planeze, neck-uri,
dyke-uri etc.), [ r e l i e f v o l c a n i q u e v u l k a n i s c h e s R e l i e f / v o lc a n i c r e li e f, v u l c a n i c gy.iKaH U 'iecKu p e . i b e ^ ]

J355 Renie Mic plaj nisipoas sau pietroa.s, carc se formeaz


pe malurile conv'e.ve ale riurilor sinuoase (nieantlratc)
[croissant Sandzunge. Kieszunge scroll, meander
floodplain '^/pevHo /t.mmc]
356 Reper stabil Termen folosit de A l, Siirell (184J) pentru
nivelul dtf baz,
1357 Repezi^ a) Poriune cu pant acccntuat din albia
unui riu, unde apa curge foaric repede. Sin. rapid:
b) Povimi, suprafa puternic nclinat, abrupt, [a) rapide, saulStromschnell. WHdwasser, l.aufen rapidtACmpuna, cmpeMiiuiia, eodocnam ', b) escarpe, escarpement ralIhang, Steilhavg, Sletlabfall, iuh scarp, precipice, bluff,
c h ffl-]

1558 Reprezentarea rclieflPki R e d a re a , re p ro d u c e re a reliefului


cu aju to ru l h rilor, profilclor, bloc diagram clor. sch ielo r
panoramice, aeroiotografiilor etc. [reprsenlaiion d u relief!
Reliefsdarstellung I ~ uiopaMcenue pe.ibefa]
1359 Replaie v. T rre
1360 Resurgen R e a p a riia la zi u n u i c u rs d e a p , c a re pe
un sector oarecare a c irc u la t su b te ra n . T e rm e n c re a t d e
A. Martel !n 1887. [rsurgenceW iedera u s flujresurgence!
S b f.X O ]

1361 Retragerea (reculul) falezei P roces d c ev o lu ie a falezei d a t o r a t


aciunii d estru c tiv e a v alu rilo r i a a l to r a g e n i m o d e la to ri.
[recul de la falaise Seekliffsriiek:ug recession o f c l iff orticmyiiaiiue K j u ^ a ]
1362 R etragerea versanilor R e tra g e re a tr e p t a t a ve rsan ilo r
c i t r e axul interfluviului. c a u rm a re a lefuirii lor c o n tin u e
de c tre procescle deluviale. n c o n d iiile c lim a tu lu i arid
retragerea acea.sta se face fr m icorarea n clinrii v e rs a n
ilor, n tim p ce n regiunile u m e d e d e c liv ita te a lor se
reduce tr e p ta t. Sin reculul versanfilor. [recul des versants f
Rckzug der Gehnge recession o f slopes omcmynaMue CK.toHoe\

1363 R etrogradare ( a r m u l u i) n a in ta r e a spre u s c a t a liniei


de r m d a t o r it a c iu n ii erozive a v alu rilo r A n t. progra^
dare. [recul du rivage Zuriicksckiebung des Ufers rtrogra
dation omcmynoHue MtopcKoio epeea]
1364 R eea h id ro g rafic i T o ta lita te a form elor d e scurg ere liniar
a apei care, circum scrise u n u i b azin hidrografic, c o n tri
buie la m odelarea reliefului, cretnd ogae, rav en e i vi
fluviale d c diferite d im ensiuni, [rseau flu v ia l.
hydro
graphique. systm e flu v ia l F lunet:, Stromnetz, Stromsystem
stream system , r i v e r peMHiLH cemb, eudpoepaffiunecKtvi
1365 R evrsare Ieirea apelo r riurilor d in cu prinsul albiilor m i
nore i rsp in d irea lor p e su p r a fa a luncilor. In tim p u l
revrsrilor a u loc procese de fo rm are a g rind urilo r fluviale i
d e a luvionare a esurilor. [dbordement, crue. inondationfFlut.
Hochwasser. berschwemmung flood, inundation lHaeot)neHue,
jamon.ieHue. pai.iu]
1366 Reversul cuestei S u p ra fa a opus fro ntului cuestei. a crei
n c linare este conform cu s tru c tu ra geologiei i care arc
un c a ra c te r stru c tu ra l. Iniial, c uesta a fost deiiiiit
d c \V. M. D avis c a o form a s im e tric i d e rrllff.
ce se dezvo lt p e s tru c tu rile monoclinale, caracterizat p rin
fru n te i revers (platou). .\s t z i p rin cu est se nelege

doar abniptiil, f r i revers.


rfr cuesla. de clej
Rckseilf. Su/enlrhne. Slu/en/lche back slope, otil/acing
oul/ae. dip-shpe nibi.ioea'i 40cnib Kyjcmbi. no.toeuii ck.ioii
Kyjcmbi]
1367 Reziduri de deflalie Forme proeminente i blocuri din regiu
nile aride puse In eviden datorit spulberrii dintre ele
a materialului mai fin (nisipos), [r/sidiis de di/lalion DrJIationsriifkstand dejlation residues ]
136S Ria Golf ngust i lung rcprezentml n vale fluvitil^ de pe
0 cmpie dc eroziune invadat de apele mrii (siibmers),
Hiasurile stnt caractcristice pentru noril-v(".lul l'r.mc-i i ,il
Peninsnlei Iberice. Termen propus ile F. M'Ij Kii litlidifn
In 1886. [ r i a R i a t a I p u a c ]
1369 Riedi-1

V.

Doab

1370 Ridicarea pietrelor v. Elevaie periglaciar


1371 Rift Dcpre<iiunc tectonic alungit, sub forma unui graben
de mari dimensiuni, situ at de obicei la partea superioar
a dorsalelor muntoase medio-oceanice. Kiftul dorsalei atla n
tice. dc pild, arc lrgimi dc 2S 50 km i adncimi de
1 3 km. Unii autori consider c i marele graben est-african ar reprezenta tot o vale-rift. [rijiRiftrijipu^m ]
1372 Rigol an mic, cu aspect de brazd, care se formeaz pe
suprafeele nclinate, datorit scurgerilor temporare de ap.
\rigoteRinne rill, runway, r u m u liipoMoini)
1373 Rimaye Ternen de orif^ine franccz cure sc atribuie crp
turilor situate la contactul dintre m asa de heaA (zpad) i
pereii stncoi din regiunile niiinioasi. l-urniarea acestora
se datorete diferenelor termice di nt r e roci (perei stncoi) i ghea [ r i m a y e B e r g s c h r u n d b e r g s c h r u n d . s c h r u tu t
l i n e Oep.'tupyu]

1371 Rippelmark Termen german <lesenn)!iid ondulaii ale supra


feei unui material Kc^nular necoiisulidat )>rudusc de vint,
cureni acvatici i valuri. R. se pot clasifica du p forma
profilului transversal, forma crestelor, orientarea crestelor
fa de direcia curentului etc. [ride de plage, ^ d'oscitla/lon.'W e courantHippelmarke. Rippel, Wetlenrippel, Schwingungsrippel, Strandrippelripple-mark. current ripple, sand'-^,
oscilatiun ^ pCb]
1375 Rippelmark de cureni Rippelmark cu flancurilc asimctrice
creatc de curenii de ap& pe fundul nisipos al riurilor,
lacurilor i m&rilur. [rideau de couraniSirdmungsripprI
normal ripple, curren! ripple pnOb nie'teNUH]

1376 KIppcIniark colian K ip po lm ark c rc a t d c v h it p c .suprafa(A


nisipnnlor libere,
u/icnf. n d c dc sabie jW in d r ip p e l j
wind rip p lf scmpoaa.'t pnOb. loJona.'i pnh]
IJ77 Rippcmark dc intorfercnf (tcrucial) R ip p c iin a rk (Je
fiirin rcticiilat.l latoritA a c iu n ii a d oi ciirc n ti cii d irccii
|)crpcn<!iciilarc. [ridc croise, '< losange rautenfrm ige
Hippel interference ripple-m ark. rhom boidal ripple m a rk ! \
IJ78 Rippcimark sim etrie R ip p c im a rk cu p rofil tr a n s v e r s a l si
metric. [ridc sym trique sym m etrisches R i p p e l sym m etrical
n p p le cuMMcmpuuuhi jhqk p.'tu]
1.^9 Rippcimark dc valuri R ip p e lm a rk c r e a t d c c t r e vaJuri [ride
d'oscillation W eUenrippel wave ripple Iso.tuonpuoHbt jhk
p.'iCu]
1380 R itm ul fra g m e n tirii
reliefului

reliefului v. D e n sita te a

f r a g m e n t ir i i

1381 R p FormA d c relief a b r u p t c a rc ia n a te re in u r m a u n o r


surpri, a eroziunii to ren iale a c c c n tu a tc . sa u a a l t o r pro ccse
dc scu lp tarc a scoarci. in n d se a m a tic gen eza, a s p c c tu l
lor sau de alte caractcristici, se p o t d e o se b i: I i. dc d e sp r in
dere. laterale, de obtrie, de prbuire, lorenfiale etc. [ f ~ I
e.tyoKu oopai, pbttmuua]
1382 R ip dc desprindere v. A bru pt dc desprindere [niche d 'a r
rachement A brinischelandslide s c a r p f ~ ]
1383 R p dc obiric E x tr e m i ta t e a su p e rio a r a u n ci ruv cne, sau
il altei forme d c eroziune, c re a t in u r m a un ei a c c c n tu a tc
eroziuni regresive, a proceselor d e s u r p a re etc. [tte de valle
T alhaupt valley head I
1384 Ripd lurcnial v. K a v c a i
1385 R U A p c u rg to a rc carc d re n e a z o v ale bin e in d iv id u a li
zat. I m p o r ta n t facto r m o d e la to r a l reliefului, [rivire j
F lu, Strom I river, stream peKa]
1386 R u captat Riu sau p o riu n e d e riu. c arc n u r m a u n u i
proces de c ap tare , a tr e c u t d c la un b azin h id ro g rafic la
altul, [rivire capture.
dtourne angezapfte.r F lu , abgele n k le r v e r le g te r
captured river, diverted stream fn e p txeaueHHO-H pexa]
1387 R iu captator Kiu care (i m re te b azin u l p rin c a p t a r e a
u n o r a rte re hidrografice a p a rin im l a lto r bazine,
d'cau capteur, pirate, rivire conqurante IAblenher, R u b trfludiverler, diverting stream, pirate
captor
pfKa nep&xoam uutfa]

1388 R u decapitat Rfu care in u rm a unui proces dc captare a


fost deposedat dc p a rte a sa din am onte, [cours d'eau deca
p it enthauplder F lu, gekpfter ^ d eca p ia lcd stream, be
headed '^oeicaa.ieHHa.'i pena]
1389 R u de g eha P o riu n e din tr-u n gh ear contincjital. care bu
deplaseaz pe o a n u m it dircctc, cu viteza mai marc fai
d e restu l m asei d e ghea. (Nu se confunda cu ghearul
d e vale.) {torrent de g/ace Eisstrom ice stream, 'priver jed.iHOU nomoK]
1390 R u de pietre Blocuri d e dezagregare
^ '
dispuse
in lungul u n o r viugi. Ele sn t deplasate tr<>'

scurgerilor de ap, n u rm a ngheului i do/ ,


an tren rii p e v ersa n t a maselor dc zpad etc. Sin*
in u tu rilo r polare i circum polare cu relief accident - . . i r
se ntlnesc i n m un ii nali, constitu in d unul d m tre feno
menele periglaciare caracteristice. Sin. torent de pietre,
{coule de pierres, rivire de '^B lockstrotn, Steinstfom!
rock-stream. stone river, block stone stream KaMcnHa.i
pena]
1391 R u subteran Curs de a p i din regiuni carsticc circulind In
in te rio ru l masei calcaroase. {rivire souterraineHhlen/lu,
Hhlengerinne, unterirdischer F lu subterranean river. under
ground stream, nodse-uuofi pena, nodjeM/ibiu nomox]
1392 Roc Agregat monom ineral sau polimineral al scoarci
terestre. Rocile snt foarte va riate i iau natere n urm a
diverselor procese gcologice. D up geneza lor se pot deosebi :
/?, magmatice (intrusive, vulcanice, sau e/uzivc), R. seditnenlare (clastice, biogene, de precipitare), R. melamor/ice.
D ato rit particularitilor pe care le prezint, rocile sc
com port diferit fa de agenii modelatori, d nd natere
unor forme caracteristice, care snt nglobate in categoria
reliefului pctrografic (litologic). E x ist astfel relief carstic,
grcsos, conglomeratic, granitic, argilos, nisipos etc. [roche,
rocher Gestein, Fels rock nopoda, opuan
1393 Roches moutonnes Term en francez a trib u it unor stnci
ro tu njite prin exaraie i detersie, situ a te de obicci In
partea superioar a vilor glaciarc. P riv ite d e la d istan
las impresia unor spinri de oi (berbec) ; de aici i numele
lor. Termen propus de De Saus-sure la sfritul secolului
al XVIII-lea. Sin. spinri de berbec, [roches moutonnes /
Rundhcker glaciated knobs, sheepback rocks apaHUbie .row]
1394 Rottogolire Proces de depla.sare rapid pe versani a unor
fragmente de roci compacte desprinse din p artea superioar
a acestora ca urmare a alterrii rocilor, dezagregrii, surp-

rito r c tc .

R o s to g o lire a

g rav itaio n a l.

re p re z in t

cel

m ai

sim p lu

proces

[ F e l s s c h l i p / I cKantbieaH ue]

1J95 Ruptur de pant Modificare brusc a inclinrii unui versant,


a unei suprafee Indnate dc relief, a talvegului unui curs de
a p k . [ru p tu re de p e n te ,

b r is u r e K n i c k , G e j d U s b r u c h j k n i c k ,

breach o j slo p e u j.io M c k jo h o , o p t i s

rtepe.ioM

J396 Rfl Termen francez care se atribuie unui tip de vale consec
vent cu flancurilc culmilor anticlinale. Astiel de vi snt
caracteristice pentru morfologia jurasian. [ r , r u . r u z j
/-/-]

1397

S u lp a u s s c lk
p le x e lo r

D e tiu n iire

m o r e n a ic e

g h e a r n o rd -c u ro p e a n .
ir
i

d e

c o lin e

c h ia r

c a rc

a p a riia

c lc o r i c i n e

rftm a s c
E le

fin la iK lc z
iir n i.t

se p re z in tA

d e te r m in
u n o r

s u b

n g u s ta re a

p ra g u ri

a tr ib u it

re lra g tT
fo rm a

re p e z i u n

c o m

u ltim u lu i
u n u i d u b lu

'

!o

s tr b a t

' cg .

S in .

ra. [sa lp a u sse lk d I sa p a u ssclk c a .in a yc c e.iy c ]

1398 Sal(a(ie Procos de m icarc a p artic u le lo r p rin saltu ri, [saltation, m ouvcm cnt p a r b onds/Sprun gbcw cgiingsa/taion ~ ]
1399 Saltele g ran iticc F o rm e d c relief p r o v e n i te d in dezagregarea
g ran ielo r. E le a u a s p e c tu l u n o r b lo c u ri p la te , cu muchiile
ro tu n jite , c arc iau n a te r e d a t o r it u n o r p la n u ri orizontale
d e dezag regare, [granie cn fo r m e dc m a tc la s f j Mampaneoudna.i ontdeA bnocm b epanum ]

1*100 S alc V, O ch iuri giodoase


1401 Sandrc v, Cim pic flu v io -g la c ia r Ip la in c alluviale pro-glaei'
airc Sandr. S a n d e r sander, g la cial sa n d r jia u d p ]
M02 S arcin a ru lu i v. tn c r c ( u r a riu lu i
1403 S g eat lito ra l F o r m d e a c u m u la r c m a r in c a r c se p r e
z i n t c a o li m b d c n is ip cu u n c a p t f i x a t d e r m . S.l. ia
n a te re la a d p o s t u l u n o r p r o m o n to r ii. a u n o r in s u le etc.,
c a u r m a r e a a c iu n i i c u r e n il o r lito rali. [//c/ic, pi, p oulier I
H a kcn barrier s p ii cm pi.iK a,

epeoaaM cmpe.tKa]

H 0 4 S g ea t lito ra l r e c u r b a t S g e a t li to r a l cu c a p t u l lib e r
n to rs c a u n cirlig : S in. croet {crochet, crochon" gekriim m ier

H aken,

W iderhaken kooked

cm pe.tKa, cKO&o^udubt

sp it,

recurved '^ K O c a

6 ap]

1405 S r i t u r S u p r a f a d e te re n , cu d im e n s iu n i re d u s e , c a r a c
te r iz a t p r i n tr - o m a r e b o g ie d e s r u r i c a r e se p u n n
e v id e n m ai a le s n p e rio a d e le s e c e to a s e a le atiu lu i- n
tim p u l p lo ilo r i al p e rio a d e lo r c u u m i d i t a t e b o g a t , a c e s te
su p r a fe e c a p t a s p e c tu l u n o r t e r e n u r i m o c irlo a se . n
M oldova se a t r ib u i e n u m e le <le s r t u r i i u n o r m ici o c h iu r i
K iodoaw c a re a p a r p e M u rile u n o r v i. [ P fa n n e s a ii-fta t,
alkali
co.innett]

M06 Sritoare v. Cascad


1407 Scar gcocronologic Succesiunca etapelor dc evoluie ale
suprafeei PAinintului, reprezentate prin ere, perioade, epoci,
etaje etc. E a servete pentru ncadrarea in timp a diferi
telor evenimente geologice, geomorfologice, fizico-geografice
etc. Sin. scar stratigrajic. {cheile goehronologiquf j j
geochronological scale eeoxpoHOAoeuHecKa iuna.i\
1408 Scara pantelor Scar grafici cu ajutorul creia se poate
stabili nclinarea suprafeei terenului dintre dou curt>e dc
nivel succcsive ale hrii topografice. { I I luKa.ia
3a.70MeeHU.9, epa^uK Kpymocmu]
1409 Scar stratigrafic v. Scar geocrooologic
HIO Schi geomorfologic Reprezentare schematic a princi
palelor aspecte ale reliefului dintr-o regiune oarecare.
gom orphotogiquf geomorpkologisches Schema geom orphic dtagram eeoM op^o.weu^ecKu naCpocoK,
W J,
~

c x e .\ia ]

M i l Scoar de alterare P artea superioar a litosferei. cu gro


simi dc Ia civa metri pn la 9 0 100 m. supus influen
elor fizice i chimicc ale factorilor externi. D atorit pro
ceselor complexe de dezagregare i alterare, scoara de alte
rare cap t proprieti noi fa de rocile pc seama crora
s-a format. Atunci clnd sc fac studii de am nunt se folosesc
i noiunile de scoarj dr desagregare, rezultat In urma
proceselor fizicc (mecanice) i scoar de alterare, datorit
In primul rintl, proceselor chimice. De cele mai multe ori
ns efectele dezagregrii i alterrii snt greu de separat,
[couverture de dtritus, niaiiteau superficiel de dbrisIVertvilteruiigskrusti',
i'erwitterungsdecke, Verwilh'rungsmasse,
Schuttdeche linaulle-rnck, mantie o f wasle Kopa ebiempumiHU.<i]
H12 Scoara terestr Parlea superioar a nveliului solid al
Pm intului format clin roci sedimentare, granitice i
bazaltice, cu grosime variabil sub oceane i sub conti
nente. E a este lim itat spre interior de <liscontinuitatea
Mohoroviiid, sub care urmeaz mantaua, [corce terrestre!
Erdrinde. ErdkrusteEarth's crustjeMna.H Kopa]
H 13 Scochin Denumire popular romneasc atribuit unui
an nival cu profil asimetric, care ia natere datorit aciunii
zpezilor cc sc acumuleaz pe culmi, sub form de valuri.
M H Scorii Produse vulcanice sjx)ngioa.e cu aspect de zgur.
Snt num ite i zgur vulcanic", [scories ,Sckhcken storiaes. scoria, slagjayAKUHUHtfKue iuaoku]

H15 Scruntar Acumulare de nisip i prundi carc corespunde


de obicei cu o grdite. Temicoul se folosete ins i pen*
tru unele renii.
croissant vorgeschiilUler trand.
Halbmcmd beach accrelion, crescent, scroU ocmauey oCmekohu.h]
H16 Scurgere Procesul de deplasare a apei pc pantele reliefului,
n funcie de locul i modul n care se produce acest proces
putem deosebi ; S. de suprafa, difuz, torenial, fluviai.
subteran etc. {coulementAbflurun-off, fhw fcm oK i
H 17 Scurgere difuz Deplasarea apei pe vir-aiii. sub forma
unei pelicule mai mult sau mai puin contiiiU>. cc .irr drept
efect ablaia. [ruisseltement d iffus ~ ]
H I 8 Scurgere fluviali Procesul de deplasare a apei <:::
riurilor, care are drept consecin eroziunea, tra ri depunerea de aluviuni, [coulement fluvial, drainag
,
Abflu, Entwsserungstream run-off, drainage pe>ino cnioK]
H19 Scurgere subteran Deplasarea apelor subterane, sub in
fluena forei de gravitaie, n lungul fisurilor, grotelor i al
celorlaltc goluri din interiorul scoarei, [coulement souter
rain, drainage ^ unterirdische Entwsserung, subterane'^
groundwater runoff, underground drainage, subterraniau
noieMiibi cmoK]
H20 Scurgere de suprafa Deplasarea apei pe suprafaa scoarei
terestre, fie neorganizat (scurgere difuz), fie organizat
sub form de toreni sau ruri. [coulement superficiel, drai
nage
Oberflckenenlwsserung, subaerisc/ie Enwsserung
surface-drainage, subaerial ~ noeepxHOcmnbi c/hok]
H21 Scurgere toreniali Scurgere intermitent din cuprinsul
ogaelor, ravenelor i torenilor, alimentat din ploi sau din
topirea zpezilor. E a contribuie la formarea microreliefului
de eroziune i de acumulare torenial, [coulement torren
tiel. drainage Wildabu, Wildentwsserung torrentialrunoff, ~ drainage/ ]
H22 Scut Poriune a scoarei terestre cu regim tectonic de plat
form, constituit din roci vechi precambriene care
ap ar la zi. Scuturile manifest o uoar tendin de ridicare
epirogenetic (ex. Scutul baltic, Scutul canadian a.)
[bouclier Schild shield ufum]
M23 Sebkba v. Playa
1421 Sediment Formaiune petrografic ce ia natare Sn urma
prrc4rselor de depunere mecanic, chiinic sau liiotic din
domeniul marin i lacustru. Dup locul dc depunere i,
taratteri-iticile lor. sedimentele pi4 fi: abisale, l.atiaJc,

ncritco i literale, [sdim tnlAblagerung,


ment lom.toMcenue, ocados]

S t d i m t n t iedi-

H 25 Sedimentare Procesul d e form are a selim enlelor. 'srdim rnlalioH SeJimentalion sediMenfalion !cedUMenmaitU't]
H 26 Seism v. C utrem ur de p m in t [sisme. irembUment de U ttf
Erdbebftt earlhquahe cec.ii]
M27 SeracurJ Piram ide, tu rn u ri d e g h e a i p ro e m in e n e rezu l
ta te din in tersectarea crp tu rilo r din cu p rin su l ghearilor.
[sracs Seracs. Eispfeilerseracs, ice p y r a m id s ceppanu.
H 28 Serir v. Reg [serirSserir scrir. gravei dfsert jcepup]
H 29 Sfini de g hea R esturi din blocurile d e g h e a sau do
zpad, cu forme ciudato, care s e ntiln esc n regiunile
inalte cu clim secetoas. A ceste form e se d ato resc inso*
laiei- [pnilettlesIBfieTschnfe.
Prnilentrs pfititrnt ice.
ablalion cone. peniU nl snow KoioufuecM cneea]
1430 Sicrr D enum ire a trib u it In m od o b in u it culm ilor m o n ta n e
d in Peninsula Iberic i d in rile Americii L atine, [sierra,
serre / / cteppa]
1431 Sif D enum ire a ra b a trib u it crestelor a s c u ite ale dunelor,
p rovenite din in tersecia ve rsan ilo r expu i i a d p o s tii de
v n t. Prin extensiune acest te rm en sc folosete i p e n tru d u
nele d e form sinusoidal. (Sif = la m d e nisip) [ s i f j / / ]
1432 Sifon Canal endocarsttc d c form a un ui U ntors, p rin car?
snt <lrcnate apele d in gro te sau d in a lte goluri su bteranv.
S, asig ur fu ncio narea izvoarelor in term ite n te, [siphon S i
phon. Ducher, H fber (siphon Icufpon]
1433 Sili co rp vulcanic orizontal o ri slab n clin at c o n s tru it din
lave care au p tru n s p rin tre form aiu nile sed im v n tarr.
D en u d a ia nd ep rteaz adesea depozitele m ai p u in rezis
te n te de d easu p ra, scotn d S. la su p ra fa . n a cest caz
ele SC p re z in t c a n ite p la to u ri stru ctu ra le. [sUl, Jihn-cot*che Lagergang. S ill sill Icu.t.ib, n.iacmoaM unmpyjuji. - ^ scu i ]
1434 Simbol geomorfologic S em n conven io nal folosit p en tru
desem narea u n o r procese, form e i caracteristici geomorfologice. [signe conventionnel gomorphotogique geom>pholiygische Sym bol geomorphic signature fceoMopiPo to^UHti'Kum
yc.toeHbi JMur]
1435 Sinclinal C u t cu co n c a v ita te a n d r e p ta t In sus. In ama
creia ap a re s tra tu l ccl m ai nou. S. corcspund u n c ^ n for
melor negative de relief (vi, depresiuni), alteori Ins u u s*
nscriu n morfologia regiunii. A nt anticlinal
S yn kh n a U syntline. syntlinaJ cum*:

Srs'CLlNAL Sl'SPENDAT
M 3 6

S in c lin a l

suspendat

F o n iiA

p o z itiv

de

r o lie

(c u lm o ,

v irf

[syHcUnal petthe hochliegendfs SynckUttale upstanding syncUttf nodeetueiiiHi'i cunm a s iv )

cu

s tru c tu r

s in c lin a l .

K .W M Ib , UC.<lia .'l-^ ]

I4J7 Sinclinoriu G rupare dc cuto sinclinatc i anticlinale secun


dare care prezint in ansam blu o ttriictur sinclinall.
Ant. anliclinoriu. Isynchnorium ISynkIinoritiin syncUnort.
syncUnorium cuHK.tUHopuu]
M38 Sineclizi U nitate structiiralA d in cuprinsul platformelor
bietajate, c arac te ritat printr-o uoar -tni ' n r i concav
S. au. de obicei, un co ntur oval, ocupin
' kilometri
ptrai. A nt antecUz. [sytiicUstSytxfh!
\uHe~
K.wJa]
M39 Sistem de eroziune Totalitatea proceselor <
iro i
complexe dc modelare a scoarei terestre, strins legate
n tre ele. care acioneaz n condiiilc specifice anumitor
climate, [syslinif d'frosion l)po 3 U0 Ha.i cucmeMa]
1440 Sistem de modelare v. Sistem morfogenetic
1441 Sistem morfoclimatic Sistem morfogenctic n cadrul cruia
condiiile climatice determ in caracterstica dominant a
tipului de relief, (ex. relieful eolian. relieful glaciar etc.)
[systme m o r p h o c lim a tiq u e ,cUmatcrmorphologigue. rgime
morpho-climalique Iklimamorphologisches liegime, klimabe
dingte Formungsvorgnge, System der klimatischen Geomor
phologie Imorpkoclimaiic system MOp^K.mAtamu'<ecKaH cucmeMa]
1442 Sistem morfogcnetic Complex d e factori i procese geomor
fologice strns legate ntre ele, care crecaz un anum it tip
de relief, (ex. relief vulcanic, relief glaciar etc.). Sin.
sistem de modelare [systme morphognetique morphogettetisches System morphogenetic system Mop^oeeHemuuecKa.i
cuemeM]
1443 Sistem muntos Ansamblu dc lanuri muntoase format Sn
timpul unei ere geotcctonicc i care prezint anum ite trs
turi comune (ex. sistemul muntos alpin, sistemul munilor
hercinici etc.), [systme montagneuxGebirgssysfem moun
tain system opHon cucmeuu]
1444 Skjlrea (er) Termen care Sn limba norvegian desemneaz
mici insule stincoase i morenaice din regiunile de rm ale
clmpiilor glaciare submerse, [skjrs Schren skjars mxepu]
1445 Soclu continental P arte a continentelor, care se prelungete
sub nivelul mrilor i oceanelor, format din platforma i
povimiul continental. Sin. margine continentald. [socte conliitental Kontinentalsockel /continrn/al shelf, ^ terrace J

. . .

169

S O LU RI P OL I G ON A L K

H46 Soclul platformei F u n dam c ntii! Lfistalni al iinci platform e


peste carc s-au d ep u s fu n iiatiu n i se d im en tare accu tatc.
[soubassemenl. trjond, socle, injra-siriuttireUnUrlage, Untergrund. Sockeluntifrinass. Joutidalioti. substrucliire In.initr
^p-uem ibiu ifOKo.tb]
H47 Soclul terasei P a rte a in fe rio art a unei terase alu vion are.
constituitA din roci m ai vechi, peste care s-au depui;
depozite fluviatile. [fond rocheux de la terrasse Terrassett'
sohie. FelsshoU eitter Terrasse lerracf f l o o r . b o l l o n i . rock
Jloor oJ a terrace jiioKo.iir ineppacbi]
M4S Sohodol Albie sau vale uscat din regiunile calcaroase,
form at In u rm a pierderii apei n adine p rin fisuri, p o
noare etc. Sin. vale seac, [valle sche, valle morte Trockenlal dry valley jcyxcfdc.t]
M49 Sol P a rte a superioar, afinat, a litosferei, care sc afl intr-o
continu evoluie sub influena factorilor pedogenetici
(clim, vegetaie, roc. ape subterane, relief etc.) fiind
caracterizat prin fertilitate, [solIBode soit jno'tfia]
1450 Sol venic ngheat v. Pergelisol
1451 Solifluxiune Deplasare lent a prii superficiale a solului
nm uiat, dezgheat, pe u n su b strat ngheat, n condiiile
unor pante cu nclinare redus. S. cele mai caracteristice
se produc n regiunile periglaciare i creeaz mici invluriri
i terasri. [solijiuclion, ^ priglaciaire, glijiuxion, cotiglifluction Boden/lipen. Erjlifien, Solijluhtion solijiuxion. soliJluclio, shtdging, soilflow co. iu^ . imki^uh]
1452 Soli Term en germ an folosit pen tru o form negativ de
relief, cu aspect de pilnie, cu dia m etru pn la 2 030 m,
caracteristic p entru regiunile ce au fost afectate de glaciaia
continental. S. au lu a t natere n u rm a topirii u nor slmburi de gh ea din sol. S nt caracteristice pen tru nordul
K. F. G erm ania i R. D. G erm an; uneori adpostesc lacuri.
[soli, lac morainique Soli jkettle kcle se.iAiil
1453 Soluri fosile Soluri vechi acoperite de depozite mai noi.
Pe baza lor se pot stabili, uneori, etapele de evoluie i
virsta depozitelor respective [sois fossiles fossiles Boden.
begrabenes ^ burried soils, fossil noepeCenHNe /iovtrw]
1454 Soluri poligonale Forme caracteristice regiunilor perigla*
ciare, care se prezint sub forma unei reele de c rpturi
ce nchid Intre ele poligoane cu diam etrul pn la S 10 m
Form area lor se datorete procesului repetat de Snghe-deighe. Uneori crpturile sSnt um plute cu pietre, creind inele
sau poligoane de pietre. Sin. poligoane de pmftti, soluri reliculate. [sais polygonaux Polygonbdeu. horrfebilen. Striikliir-

SOLURI RErtCUI. ATE

h o d e n l/hjlygO H dl so ils, / r o s t p o ly g o iis . s t r u c l u r t d g r o n n il, p o ly .


go H a l m a r h m g s n o M .'o H ti.M iu e ip y m n b i, p e iu e i n u a r n w ovaw ]
S o lu r i r e t i c u l a f y

v. S o lu r i p o lig o n a le [o/. J i g u r e s .

tu r e s , ~ ff/o im 'lr i(fiie s /S ln ik u r b iid c ii,


g r o iitiJ . sIn ic liir fU ~ j }

s lru c -

T e x Iu rb Jd r'ii ip c itU n ie d

1456 S o m a M iirt-in ca v c cliiiilu i c r a t e r s u b

/o rin J

circiilarS

cp

n c o n j u r c o n u l n o u ( m o n te n u o f o j [ so in m a , e n c e in te , vall u m /S o m m a w a ll,

R in g w a H som m a, r in g

w a U /commo]

H57 Sortare Aciunea unor f.iPtori n . >!i s;m artificiali ele a


selecta i grupa anumite clement-' >
ifereniat.
De exemplu S. natural a aluviuniK.i
albiilor
riurilor; S. granulometrici f c u i n
Sin.
Ir ifr e . [triage, c la s s e m e n t S o r tie r u n g s o r t in g !i

HSS Splarea solului v. Eroziune areolar


H59 Speologie tiina care se ocupi cu studiul complex al pete
rilor. lia se subdivicle n speologie fiz ic , care nglobeaz
cercetri gcologicc, geomorfologice, hidrologice, niicroclimatice i biospeologir, care se ocup cu cercetarea organisme
lor din peteri, {spitiologie Spelologie, H hlenkunde speleology cne-ieo-ioeuM, neufepoeeeiiue]

H60 Spinri de bcrbec v. Roches moutonnes


H 6 l Spongolite Forme ondocarstice, cu aspect de burei, care
iau natere pe pardoseala unor peteri i galerii subterane
subfosile, n urma eroziunii selective provocate de noi
viituri.
M62 Stadii de evolu)ie a reliefului Plecind dc la ideea c relieful
are o evoluie ciclici, geom orfolo^l am erican \V. M. Davis
18501934) coasidera c i n cadrul fiecrui ciclu se pot
deosebi trei stadii de evoluie; un stadiu de tineree, unul
dc m aturitate i altul de btrnee.
S ta d iu l de tineree m archcazi nceputul evoluiei des
cendente a reliefului provenit dintr-o suprafa relativ
plan, n la i. E l se caracterizeaz prin linii ndrznee,
altitudini mari, energie accentuat, vi nguste i adtnci,
cu profil longitudinal in trepte, o intens a ctiv ita te sculp
tural a factorilor modelatori externi, aa cum este czui
n Carpai, Alpi etc.
S ia d iu l de maiurUaU marcheaz o faz mai a v an sa t
de evoluie cnd liniile de relief sint mai rotunjite, m ai p u in
semee, versanii mai nclinai, viile evoluate, cu osuri
largi i terase. n acest sta<liu munii ncep s aib aspect
d f dealuri,

Sta diul de blrinefe p re r in t u ltim u l s ta d iu d e evoluie.


E s te v o rba d c cm pii scu lp tu rale larg v lu rite (peneplene).
re zultate d in d is tru g e re a a p ro a p e co m p let a m u n ilo r de
a lt d a t . D in aceti m u n i sc m ai p stre a z d o a r unele
resturi su b iorm a u n o r m a rto ri d e eroziune.
Dei concepia lui W . M. D a v is n u m ai co resp u n d e s t a
diului ac tu al d e d e zv o ltare a geomorfologiei, n o iu n e a de
stadiu de evoluie sc m ai folosete i astzi, in s tntr*o
no u acccpic, accea d e a sp e c t general, m orfograiic, al
unei regiuni, {stades de l'volution d u relief Stadien /stages I
cmauu eo.wtfuu p e - i h t^ ]
1463 Stadiu de b itrin e e (senilitate) v. Stadii de ev o lu ie a relie
fului [stade de vieillesse, s n ilit /G reisenallerold ge p.iXAbiii
eoipacm peA*>efa\
H 6 -} Stadiu de m a tu ritate v. Stadii de evoluie a reliefului [stade
Je M a tu ritReifenaller nialurily ge ipeAhi eoipacm peAbefat]
1465 Stadiu de tineree v. Stadii de evoluie a reliefului [stade de
jeunesse Jugendatter yout/i ge eojpacm tonocmb peA be^ai
1466 Studiu g la ciar P a r t e a unei p erio ad e g la ciare c arac ter!
ziit p rintr-o ex tin dere m ai p u te rn ic a g h earilo r. n tim pul unei perioade glaciare p o t e x is ta m ai m u lte a.scmenea
stadii, co n d iio n a te d e u n e le mo<)iiicri clim atice. E le sin t
se p a ra te de in te rs ta d ii (interstadiale), (ex., p e fo n d u l gen eral
al glaciaiei vvrmiene, W Qrm I, W rm II . W rm I I I
re p re z in t sta d ii glaciare) [stade glaciaire, glaciaire E is
zeit, Glasial glacial ge.
stage emaduu o-iedenenu-t]
H 6 7 Stalactit F o rm e n d o c a n t ic c u a s p e c t d e u r u r fix a t
d c ta v a n u l u n o r peteri. S, se fo rm eaz p rin d ep u n e rea
c a rb o n a tu lu i d e calciu d in p ic tu rile d e a p p ro v e n ite din
in filtra iile d e la s u p ra fa . E x is t in s i S. ile g h ea,
d e lav. Istalactite Stalaktit staliulite ctnaAaKmum]
H 6 8 S talagm it F o rm en d o ca rstic c u a sp e c t conic ce se ridic
d e pe pardoiwala peterilor. S. sin t fo rm a te d in C O 3 C a pe
ca re ii co n in p ic tu rile d e a p ce c ad din v rful s ta la c
titelor. E le SC d e zv o lt n sens in v e rs decit stalactitele,
ajungSnd u neori s se unea-sc cu acestea fo rm ind coloane,
n unele p e teri i goluri s u b te ra n e
p o t form a i s t a
la g m ite de g h ea , de lav etc. [stalagmite Stalagm it itala g m itf cmaAa.Kuum]
H 6 9 S tlnc Bloc m a re d e roci d u re. c u p erei a b ru p i, ca re se
individualizeaz p re g n a n t fa d e regiunea in care se g.'ictr.
[rocke, rocker Gestein, Fels rock. craglcktLki]

H 7 0 Silp Stinc Inalt. b in e indiviOualizat.l, a cro i g en ez


j>ru)te fi diferiffl. [pilier. pinacU , aiguiUe j^ u U , K a d e l slac/i.
pil/a r. chim nry-rock Icnio.iO'j
M7I S frat (dc roci) F o rm .l s u b carc se p r e z i n t im cle roci s e d i m e n
t a r e ?i m etam orfice , cu c o n s t it u i e o m o g en , cu n tin d e re
m a r e i o gro sim e re la tiv c o n s ta n t . L a p a r t e a s a s u p e
rio ar i inferioara sc gsesc dep o zitele a l t o r s t r a t e , [couche.
Iii, a ssise/B eel. geologische Schicht. F I :. I.a gejb ed . la yrr,
sheet, stra tu m fe.ti}
1472 Sraf aciv v. Molisol ':one a ctiveA u jia u b o d en . A ii/la u s n n e l
active t a v e r , p e r m a fro s taKmueiibi c.to]
1473 S lra tfic a rc (slratificaie) A ezarea s u b forni.'i <!. t r a t e a
u n o r roci s e d im e n ta re . E a p o a t e fi o r iz o n ta l , o l'Ii.
r r,;.
c i a t etc. [stratificatioH S c h ic h tu n g bedding, s h . t '. ; .
uan.iacmoeaHue, iiacioen u e. cmpairiii^uKaitufi]
M74 S lra ificarc n cru c$ al A ezarea ro c ilo r s u b f o r m a iii;>

s t r a t e d e d im e n s iu n i red u se , cu n cJin ri d if e rite , c a r e sin tre ta ie . E s t e c a r a c t e r i s t i c i {leitelor,

c o n u r il o r d e d e j e c

ie, d a r se n tiln e te i In e su ri e tc . S i n . s tr u c tu r i n c r u
cifal [straiification entrecroise h 'r e u tsc h ic h lu n g cross-beddingjKococAOucmocmb, de.ibtnoea.i c.ioucmocmb]
1475 S trafovulcan v. V ulcan de tip v e z u v ia n [stralo-volcan, volcan
s tr a tifi jS ira to vu ika n .
fie d

Sch ich tvu lh a n straie volcano, s tr a ti

bedded '^cmpamoey.tKaH]

1476 Stria(ie glaciar Zgirietur pe suprafaa unei roci creat


de fragmentele dure ncoqw rate n m asa ghearului n
micare, [sfrie g laciaire, ra y u r e , g r a tig n u r e R i t z , K r ilz ,
Schranimc, C letschcrschram m en siria, sch ralh, g la c ia l groove,
g la cia l stria tio n u m p u xo eK a .leihiiiKoeas]

1477 Strmtoare Loc ngust prin care se trece d in tr-u n bazin


marin sau oceanic !n altul {d.lroit, b ra s d e m e r M eeren ge,
M ecrpforte, K a n a l in let strait, c h a n n e l npoMm]

1478 Slrucfur geologici Modul de aezare a straielor i a a lto r


corpuri de roci din scoara
terestr i raporturile
dintre acestea, Sc pot deosebi astfel stru ctu ri tabulare,
nclinatc, cutate, /aliate etc. [structure, disposition des ro~
ches Struktur, Anordnung der Gesteine structure, arrangement
n f ro c ks eo.wiuH ecK M cmpyK inyp]

1479 S tructuri geomorfologic Modul de dispunere a formelor de


re liif din cadrul unitilor i su bu nitilor geomorfologice.
Avnd n vedere .structura geomorfologic se p o t face unele
tipizri li clasificri; dc exemplu, clasificarea m un ilor d u p
slructura morfologic (ilisp<}ziia orografic) !n m u n i cu

s t r u c t u r : radi<ir, tra iisv crsa iA . pcnat.V iti culise, rc tic u lat,


In v ir g a ie . p a r a l e l c tc . [structure

gomorphologique, geo-

m orphologische A n o r d n u n g geomorphic s tru c tu r e l eeoMoprfio.tocuvecKa.n cm pyK m yp]

1450 Structura ncruciat v. Stratificare ncruciai


1451 S tr u n g T r e c t o a r e in y u s t , loc s t r i m t c a re fav o rizca
s t r b a t e r e a u n o r c u lm i d c m u n i i d e a lu ri, [chemine K lu ,
H iss, Schlucht, chasm , cle/l yu/c-ibe]

H82 Subdistricl geomorfologic v. Regionre gcomorfoiogici


14S3 S u bd iv iziun e g eo m o rfo lo g ic P a r t e o b i n u t in u r m a sulxliv iz rii g co m o rfo lo g ice a u n u i te rito riu (o.k. C a rp a ii M eridio
n ali, C a r p a ii O r ie n ta li e tc , s n t su b d iv iz iu n i d e prim
o rd in a le C a rp a ilo r). [sou s-division gom orphologique ~ / /
eoM op^o.iouuecKoe nodpaide.icm ie,

edtum t\

HS*! S u b lito ra l P o r i u n e a p la tfo rm e i c o n tin e n ta le pe ca re sc


gsesc v e ch i fo rm e d e relief litoral su b m e rse. ijone sublit-

lorale subliltorale Zone subliltoral zone jnpuvepeiKue, ej.uopbe]


HS5 Submersiune v. Imersiune 'iubmersionVnterlauchen der
Kste submersion, submergence janioit.ieiiue}
I486 S u b m in a re F o r m a r e a d e nie la b a z a u n o r a b r u p t u r i i
v e r s a n i. c a rc a t r a g d u p ele s u r p a r e a acc sto ra. [sapenienlj
U ntergrabung, U n tcrsp lu n g undercutling InoKaiibteaHu]
H 8 7 S u bp rov incic g e om o rfolo gic U n ita lc ta x o n o m ic subt>rdon a t p ro v in c ic i gcom orfologicc. D e lim ita re a s a sc face a t i t
p e b a z a c le m e n te lo r te c to n ic e i s tru c tu ra le , c t i d u p nicgarelieful d in c u p r i n s u l re g iu n ilo r (ex. C a rp a ii i S u b carp aii
s i n t c o n s id e r a i s u b p ro v in c ii g eom oriologicc ale gcosinclinalu lu i c a rp a tic ) .
H 8 8 S u b reg iu n e geom orfolog ic U n ita te ta x o n o m ic su b o r d o n a t
re g iu n ii geom o rio lo gicc. S u b re g iu n ile sc c o n tu re a z po
fo n d u l g en eral m o r fo s tru c tu ra l, c a u rm a re a u n o r p a r tic u
la r it i m o r/o g ra fice, m o rfo g en etice i m oriocro no lo gice (ex.
M u n ii v u lc an ici, cei cristalin o -m e zo zo ici sau m u n ii fliului
d in c u p rin s u l C a rp a ilo r O rie n ta li s n t c o n s id e ra i su b reg iu n i
geom o rfolo gice).
H 8 9 S ub sp are P ro c e s d e e ro ziu n e specific g hearilo r, a crui
in t e n s i ta t e e s te in v e rs p ro p o r io n a l cu v aloarea p an tei.
Acolo u n d e p a n t a e s te m a i re d u s m a sa de g h e a ro ad e
m a i p u te rn ic , cren d o e x c a v a ic s u b nivelul p a n te i obi
n u ite . F e n o m e n e d e s u b s p a re se ntilncsc i in alb iile un o r
a p e c u rg to a re c a u r m a r e a evorsiun ii. [surcreusem eniOber'
Ite/uHg overdeepening nepeyj.ty.ienue ( .leHUKOHoe)]

M'O Siilp Stliici


tiiiip intli\ idu.ilixa(a, a circ i urnczft
(Kute fi iliierita [pthrr.
aigutll* Sdulf. S tu ift stack.
t h i m K * y - i o < k ,'c rtu > , 6 ]

H ' I Sert (de rci) F u rm l su b carc m* prriiit unrle roci cdinirntrc fi mctamurtice. eu constituie omogrnA. cu ntindere
man* ;i o grusimp relativ constant!. I.a partea u su}hri'Wtrii yi infrritviri sc
ih'poitrlo altor slrate. [coucMf,
III a s tiif R ttl. gfolotsck/ Sehitkl. Fio:. l.agfbtii, layfr.
xktft. itraium c.u>]
Siral acliv v. Moliso] ,:onf arlive Au/laubtHien. AuJtau:onf
a i t n t U y t r . ptnnafro:itoKmuHbi f.w]
Slrtificare (stratiCicatl) ACzareA sub form de strate a
unor roci setUmentare. Ka poate fi orizontal, oblic. Incru*
ciaiA etc. [itratificatioiiSchHktung bidding, stralijiealion I

minujcmoauHue. HactofMir, rmpariiu^UKaifu.i]


M '4 Stratificare n c ru c iaii A rzarea rocilor sub fom ia unor
trate tic dimensiuni reduse, cu nclinri diferite, care se
ntretaie. .<te caracteristic deltelor, conurilor <tc dejec
ie, d a r se Intilnete }i In feluri etc. Sin. siructurd (ncrucifaid [slratt/ication enirfcroitJf Krfuischichlungcross-bfdding iKOfoc loucmocntk, f.nmoaaH c.ioucmocmt]
MT5 Straiovulcan v Vulcan de tip v e tu v iin [s/rato-volcan. Volcan
stratifiSttalfulkan. Sckichtvulkan Urato lo kano, stratij u d , beddtd '>-'cmparrw4 y.tKa>i]
H '6

Strta(ie glaciar Zgtrietur pe uprafaa unei roci creat


<le fra^nientele dure Incor]xirate In m asa ghearului tn
mifcare. {strit glaciairr. rayurf. gratiguurt fit:. h'nt:,

Sekrammr. Cltlsckrrsckramtnfn stria, schrath. glacial gri'otre.


glacial striation lutnpuxoKa ,iei)HUKoa.'i]
M77 Strimtuare I.oc ngust prin care v* trece d in tr-u n itazin
marin sau oceanic In altul [dtroit, brai de m rr iMrerrnge,
.Mrrrpf-Hte. K ana! 'inltt strait, chaHnelnpoAtU\
H~K S tru ctu ri geolofici Moilul de aezare a stratelo r i a aitn r
Corpuri d e roci din scoara
te restr i rap orturile
d in tre acestea. S r pi)t d e o v b i astfel tructuri tabulare,
nclinate, cutate, faliate ctc. [structure, disposition des ro*

rA/i Siruklur. Anordnung d<r Cestfinf structurf. arrangement


oJ rockt .eo-wiuuecsQ.'! rmpyKmyptt]
1179 S tru c tu ri geomorfologiei Modul dc dispunere a formelor de
relief din cadrul u n itlilo r i su bu nitilo r geomorfologice.
Avlml In vedere s tru c tu ra geomorfologiei se p u t fac unele
tip ic lri fi c lu ific lr i: d c exem plu, clasificarea m u nilo r diip
strui'tura iBorioiogic (diipozitia orograficl) tn m u n i cu

HtriK tiir.1: r.i-li.ir.'J, lr.in s v c r> a W , p. n atA , in culiso. reticu l.ilA .


Ill v i r g a i f .

|>ar.ilclA c t c . [ s fru elu re

/jm -

m-rph/ngi.tchf . trujrJnung /g e o m -> rfiJ tic Hritdure legoMopifioiif.'uuecKa-i cmpyKmypa]


I4S0 S tru c tu ri ncruciat v. Stratificare ncruciai
MSt S tru n g i TrccAtoarc lnKH->tA. loc strim t c;iro favori/rd?A
jitrAlMtcrca utmr culmi le tm ini i iloaluri [chemine fK luft.
Riss. Schluckt, chasm, c h jt jyufc.tbf]
MS2 Subdistrict geomorfologic v. R egionre geomorfologiei
HS3 Subdiviziune geomorfologiei la rtc o b in u te in tirm a suixlivizArii gfomoriolot(ice a unui teritoriu (ex. C arpaii Mcndionali, C arp aii O rientali etc. sin t ulxiiviziuni d e prim
ordin ale C arpailor). [sous-division gomorpholugique ~ / /
jtOMopio.w^uHecKoe nodpaidf .icHue,
euiiuifa]
1484 Sublitora! P o riun e a platform ei continentale pe care sc
(gsesc vcchi forme de relief litoral submcrse.
sublillorale sublillorale Zone subliltorai :one jnputfpeJKue, ai.uopirf]
14X5 Subm ersiune v. Im ersiune [suhntersioH UnUrlauchcn der
Kiisle Isubnwriion, subtnergence liamon.ieHue]
14H6 Subm inare F o rm are a de nie la b aza unor a b ru p tu ri i
versani. carc atrag^ lup ele su rp area accstora. ja p fm e n tI
Untergrabung, Unlersf^lung junderfulling jnonanbmaHue]
1487 Subprovincic gcomorfologici} U n ita te taxonom ic subonlonatA provinciei Room<irfi>li>Kicc. U clim itarca sa sc faco a lit
pc b aza elem entelor tectonice i stnictiirale, cit ii d u p i me^arelieful din c u p rinsul roRiiuilnr (ex. C arpaii i S u tx arp d ii
sin t considerai sub provincii g.-vnwrloloi;ice ale gcosincbnuliilui carpatic).
14HS Subrpgiunc geomorfologic U n ita te taxonom ic su b o rd o n at
regiunii gcomorfologicc. Subregiunilc sc c o i itu r c a il pe
fondul general m orfostru ctural, ca urm are a nor p a rtic u
la rit i morfografice, m orfogenetice i morit>cronok>sice (ex.
M unii vulcanici, cei cristalino-mezozoici sau m un ii fliului
din cu p rin su l C arp ailo r O rientali slnt con sid erai subregiuni
geomorfologice).
14S9 Sub.siparc l*roces dc eroziune specific g hearilor, a c i r u t
in te n sita te este invers p ro p o rio n al cu v aloarea p an tei.
Acolo u n d e p a n t a e^te m ai redu s nuusa d e g h e a roade
m ai p u te rn ic, creind o e x ca v a ic s u b nivelul p an t i ol$nuite. F en o m e n e d e su bsdparo se ntlnesc i la albiile u n o t
a p e c u rg to a re ca u rm a re a evorsiuuii. yitrc**us*mfiU.
t t f / u H g !o v e r d * e p 4 H iH g j n e p e y i . i y o U M ue

si'BStncsTA
H91) S ubsidcnA r r . cs lic c o b o r irc I c n U a scoar{ci d in am im ito
r c g iim i. Acc.sl,\ c o lw r rc e s t e c o m p c n s a U d e noi aciim uUri
in c it su p r u f itii te r e n u lu i, d e c c le m a i m u l t e ori, rlm iiip U
iicciiiii n iv el. lic R in n ilc a f e c t a t e d c a c c s t p ro c c s con stitu ie
iirii <ic S. [subsidence, a b aissem ent, a //a is s c m c n lS c u km if I
subiideirce iiocm enem ioe onycKanuel
H 9 1 S u bsol T o t a l i t a t e a ro c ilo r m a i v e c h i c a r c sc g scsc s u b p l t u r . i
so lu lu i a c t u a l i c a r e s i n t accc sibile l u c r r i l o r d c c c r c c ta r e
g e o l o g i c . [sOMi-lo/fU n te r g riin d Is u b so il, und erg rou n d l^pyunij
H 9 2 S u b s t r a t D e p o z it e gco logicc c a r c sc gscsc im cdi.it su b
n iv e lu l u n e i s u p r a f e e o a r e c a r c .sau s u b u n a l t s tr a t.
b n ^ s tw n l U n tc rg r u u d bedrock,

su bja cen t

bed,

sitbslraliini.

iin d erm a ss I ]
H 9 3 S u b v u lc a n C o r p d c roci i n t r u s i v e c a r e s-au conM ilidat in
a p r o p i e r e a s u p r a f e e i t e r e s t r e i c a r c u l t e r io r p o a t e fi
c x h u m a t d a t o r i t d e n u d a i e i . D in a c e a s t c a te g o rie fac
p a r t e la coliii. d y k c - u r i l e c tc . [volcan em bryon na ire Stihv u lk a n , l u lka tiem bryon em bryotiic v o lca n o / ]
H 9 4 S u fo z iu n e P ro c e s d e d islo c a re i Jnd c pA rtare a u n o r p articu le
d i n rocile s u b s t r a t u l u i in c a r e c ir c u l a p e le s u b te ra n e . El
a r c d r e p t consccin.'l a p a r i i a l s r il o r sufozioiiale. [sontirage / p ip p in g lcy^<fio3u.<i]
M 95 S u p ra fa dc a b r a z iu n c v. P l a t f o r m dc a b ra z iu n e
H 9 6 S u p ra fa dc a lu n c c a rc S u p r a f a a s u b s t r a t u lu i , fo rm a t
d in roci im p e rm e a b ile , iie d c ra n ja to . p c t a r e sc dep laseaz
m a te r ia lu l d elu v ial. Sin. ta lp a alunecrii, o g lin d a de alunecare.
p a iu l a lu n ec rii.[su r/a cc de g liss e m e n tGleUflche alip p la n e /
noeepxiiocmb cKoibJieenuM.]
H 9 7 S u p ra fa dc a p la tiz a r e v. S u p ra fa de n iv elare
1498 S u p ra fa dc d en u d a ie v. S u p ra fa dc ero z iu n e [ .Ih ln igungsebeneplain o f denllda^ionellHy(ial^uoHllaM noepxHocmb]
1499 S u p ra fa de ero ziu n e T r e a p t d c relief a c re i g en e z sc
d a t o r e t e a c i u n i i s c u lp tu r a le a a g e n ilo r e x te r n i (cx. supra*
f a a B orscu. cu a l t it u d i n e n j u r d c 2000 m , d in m u n i i
G o d can u ). Sin. p la tfo rm de eroziune, su p r a fa f de denudafie. n ivei de tro ziu n e. [surface d'rosion lErosionafldcIie,
U untpfjlchc erosion surface jpoJuoHna.'i iiow pxnocm hl
1300 S u p ra fa dc eroziune fosil V'cciic s u p r a f a d c ero ziu n e
a c o p c rit d c d e p o z ite m ai noi. D c ex em p lu , s u p r a f a a
soclului cri.talin p r e c a m b r ia n d i n f u n d a m e n tu l P odiulu i
M oldovenesc a c o p e rit d e s e d im e n te le ordovician-sihirii-ne [surface d'rosion fo ssilise brgrahene A htragungs-

jliichefossilized erosion surfacc, buried erosion

nm pefH -

uas ypoJuoHiia.'i ttotiepxiiocitib]


1501 Suprafa dc nivelare P o rfiu n e a supriic^ci sc o a re i t e r e s t r e
cu relief estom pat, diferit c a genez, carc so d .ito re lc
orodftrii formelor p ro e m in e n te i um p lerii c clo r n eg a tiv e .
Accste suprafee se p o t fo rm a a t i t n regiunile d c o ro g cn .
cit ? in cele d c pla tfo rm . S e p o t d eo sebi s u p r a / e e d c
nivelare fluvio-<lchivial. g laciar, dc a b r a z iu n e . m i x t e etc.
Sin. suprafa dc aplatizare, [surface d 'a p la n iss e m e n tE in ebrungsflche, Vercrbungsf lche levelled surface nooepXHomib

Hbipaeuu>iaHii.H]
1502 Suprafa stru c tu ra l Form, d c relief c aractcrizatA p r i n tr - o
topografie suprapusil unei s u p r a f e e d c s tr a ti f ic a i e . sa u
care este d e te r m in a te dc s t r u c t u r a gcologic, [surface str u c
turale IStrukturflchc slrucluralsurface cmpyKmypHa.<i noeepxHOCmb]
1503 S u p ra fa |l su b s tru c tu ra li S u p r a f a d e relief carc, in g e n e r a l,
se apropie de cca dc stra tific a ie , i a r p c a lo cu ri sc s u p r a p u n e
acesteia, [surface sub-slruclitrale/ / cycmpyKrfiypiia.i noWpXHOCmb]
1504 Supraimpuncrc v. Cpigcncz [surim p osition E pigcnese su~
perposilion, supcrimposilioii jitueenut, iia.toMceiiue]
1505 Supralitoral P o riu n e d c u s c a t d in lun g u l t r n iu lu i. caro
p o a rt urm ele unei vechi m o d elri lito ra le r e p r e z e n t a t
prin terase m arin e, faleze n \o a r tc i a l te fo rm e d e o rig in e
marin. [ / / npuMopte]
1506 Surpare (dc te re n ) a) P roc s d e d e s p rin d e r e i d e n iv e la r e
a u n o r pach ete de roci dc la p a r t e a s u p e r io a r a u n o r v e r
san i sau a b r u p tu r i; b) F o r m d e relief d e n i v e la t , s u b
form dc treap t, carc ia n a te re n u r m a p ro ccsu Iu i d c
surpare, [boulementDergsiurz, A bslurz, F e ls s lu r s landfall,
rochfall o6ajt\

1507 a Poriune mai coborit a unei culmi mutiloase sau delu


roase. Trecerea de la sectoarele mai nalte din lungul
unei culmi la sectorul mai coborit, care formcazA aua
propriu-zis, se face gradat. Sin. nfcuare. curmtur,
[point bas, selle, ensellment Lcke, Einsattelung, Sattel I
saddle, gap, sag cedAoeuHo\
1508 an Form antropic negativ, lung, ingust i puin
adnc (cu limi i adncimi care rar depesc 2 3 m).
[foss, tranche Schrund. K luft trench, cleft. gashKanae]
1509 an litoral Form negativ submers, paralel cu rmu
i n im ediata apropiere a acestuia. Spre larg .l. c mr
ginit, de obicei, de un val de nisip. [iV/oh pr-littoral Strandtnulde, Strandrinne swale, furrow, runnel" epeeoea.t nodeodiia.H /toMcSuHo]
1510 ariaj Fenomen geologie caracterizat prin mpingerea, pe
distane de zcci de kilometri, a unor pachetc dc roci de
obicei mai vechi, peste altele mai noi datorit micrilor
orogenice. Astfel de nclecri pe suprafee mari poart
numele de pnzc dc ^ T a i-[charriage berschiebung ovcr
t h r u s t m a p u .tM c , H a d e u e ]

1511 coal geomorfologic Orientare tiinific, curent care a


influenat gindirea geomorfologic dintr-o etap, sau dintr-un centru oarecare. De pild, coala geomorfologic
american de la sfritul secolului al XlX-lca i nceputul
secolului al XX-lea. care a avut ca reprezentant principal
pe W. M. Davis. [cole gomorphologique geomorpholo
gische Schule geomorphological school eoMop^o.iOlUHecKOH
WK0 ^ia]

1512 elf continental v. Platform continental


1513 elf <Ie ghea Cmp dc ghea care mbrac deopotriv
rmul i zona litoral. Gheaa dc pc uscat se continu
i deasupra mrii pe zeci de kilometri. [ Schelfeis shelf-icel
w e.ib^oB bi Ad]

15M enal a) Canal natural sau spat pe fundul apelor puin


adinei pentru a favoriza treccrca navelor printr-o slrm-

toarc sau ptrunderea lor I p o rtu ri; b) Partea cea mai


adlnc, navigabil, a unui curs de ap. [chenatKanal!
channellfapeamep]
1513 es fluvial Suprafa relativ plan din lungul riurilor.
constituit (lin aluviuni, [plaine alluviale Ebene / river plain.
valley-plaiit, valUy /lat pevHa.'i noMa]
1316 iroire Proces de scurgere liniar a apelor, sub forma unor
uvie, care exercit i o eroziune caracteristic, [rut's*
sellentent en fHets Riltenspiilung rain-wash ! cmpyHtambiti
paiMbis]
1517 irolri Forme de eroziune liniar provocate de firioarele
de ap ce se scurg pe pante; ogae mici. [cannelure Rinne !
groovers eodcpoUHu]
1318 ist Denumire general pentru rocile metamorfice i sedi
mentare, carc au proprietatea de a se desface uor tn
plci sau n foi cu suprafee apro.ximativ paralele. Prin
dezagregare dau natere la sfrimturi plate de mici dim en
siuni. [schistel Schiefer schistjcjoHeif]
ISI9 lefuirea pietrelor Aciune de eroziune superficial, de
netezire a rocilor, exercitat de ctre factorii externi. Dup
felul agentului care execut modelarea se poate vorbi de o
lefuire eolian, glaciar, fluvial etc. [polissage Politur,
Glttungipolishinglu.fUifiosna KaMHe)
1320 ot Termen arab sub care este desemnat n Africa de
Nord aureola de soluri puternic alinizate situ at tn juni]
Jacurilor srate fsfbkha) din regiunile aride i semiaride
[chollj sholt jiuommbi]
1321 trand v. Plaj [ Strandtrand miupan]

t
1522 Tafoni (taffoni) T erm en d in Corsica a trib u it unor scobituri
nie de d eflaie i c h ia r mici g ro te eoliene, d e p n la civa
d ec im etri ad lncim c, fo rm ate n strSns le g tu r i cu textura
rocii, A p a r fre c v e n t in regiu ni cu ciclu a lte rn a n t umed i
u sc a t. n regiuni litorale, n granie, roci granitoide, roci
crista lin e sau grcsoase, p rin dezagregarea acestora, prin
coroziune i deflaie. T erm en u l generic a fost intro du s fn
geomorfologic d e A. P e n c k (1894). [lafoniBrockellocher,
F ehscke (afoni
1523 T a k r D epresiune a rg ilo a s i din regiunile aride, care n
u rm a ploilor se um ezete pu te rn ic, acopcrindu-se chiar cu
u n s t r a t s u b ire d e a p i ce sc ev aporeaz ns destul de
repede, O d a l cu e v ap o rarea i uscarea terenului, solul
argilos 90 c o n tra c t i crap, d n d n atere la numeroase
plci poligonale (dale), se p a ra te d e c r p tu ri cu lrgimi
ce p o t a t in g e 2 0 - 3 0 cm . \ia k y r TakyrtahyrmaKbtp]
1524 T ala D epresiuni nchise d in Asia central, cu ntinderi de
ordinul zecilor i ch ia r al sutelo r de kilom etri, care func
ioneaz ca bazine endoreice. n interio rul lor se individuali
zeaz depresiuni m a i mici n u m ite gobi.
1525 T alpa alunecrii v. S up rafa de alunecare
1526 T alpa vii P a rte a inferioar a albiei m ajore a unei vi.
c o n stitu it din roci m ai vechi acoperitc d e aluviuni.
1527 T aluz S u p ra fa a lateral, nclinat, a u n u i debleu sau a
unui ram bleu. F ru n te a nclinat a unei acum ulri de detritus
de la b aza unui a b ru p t, [talus Ram pe, Lehne lalus, scree,
ram p ontKoc, noKamocmb\
1528 T aluz continental v. Povrni continental
1529 T aluz de falie v. Abrupt [/a/i<s de faille. escarpement d e ^
Bruchabslurz, fruchwand, Bruchabhang, Bruchbvschung /
fauli-slopf,
scarp i-CpocoetiCi oCptia]
1530 Taluz recifal larte.i dinspre larg a unui recif, acoperit
de sfrinturi recifalc ce formeaz acum ulri nclinate.
[lalus sous-marin rcifal d'iboiilis RiffschuUhaUe reef talus pu(fiotibi oOpud]

1531 Talveg L in ia ca re u n e te p u n c te le cu a ltitu d in e a cea m ai


co b o rlt d in lu n g u l alb ie i m in o re a u n u i d u . E a cores
pu n d e , d c obicei, cu lin ia v itezelo r m a x im e ale a p e i expri*
matA la s u p r a f a p rin c re a s ta riului. [talw egTalw egtal
weg, valley-line ma.iMee]
1532 Tasare F en o m e n c a ra c te riz a t p rin l sarea u o a r a un o r
te re n u ri c o n s titu ite d in roci afn ate, p o ro ase (loess, d e p o
zite loessoide, a lu v iu n i n isipoase etc.}. T. se p ro d u c e ca
u rm a re a m ico rrii v o lum u lu i p o rilo r ro cii s u b p resiu nea
stra ie lo r d e d e a su p ra , sa u c a u rm a re a sufoziunii. T. gen e
reaz unele fo rm e n e g a tiv e d e relief, c u m s in t crovurile,
pilniile d c sufo ziu ne etc. [tassement, affaissem ent, a ffa is
sement p a r compaction P achung. Sackung, E in sin k e n ,
Nachsacken, V erdichtungcom paction. down-sagging, settling
ocedanue]
1533 T pan T e re n p la n , u o r n c lin a t, ca re face tr e c e re a n tr e
u n v e rs a n t sa u u n a b r u p t o are care i o s u p r a f a p la n
(un es. u n p la to u etc.). A ceste form e d e relief ia u natere,
d e obicei. In u rm a a c u m u l rii m a te ria le lo r p ro v e n ite d in
ero ziu n ea v e rs a n ilo r sa u a se cto are lo r m a i n a lte d in
im e d ia ta apro piere. E x is t in s i T. d e eroziune. N o iu
n ea d e T a re m a i m u lt u n c o n in u t morfologic. E a cores
p u n d e, n o a re care m su r , cu ce a d c glacis i c h ia r d e
p ie m o n t (t p a n p ie m o n ta n ). [ / / n.iouiadK\
1534 Tectogenez Proces d e fo rm are a reliefului sa u a u n o r s t r u c
tu r i geologice, c a u rm a re a m icrilor tecton ice, [tectogen se Tektogenese, Gefiigebildttng tectogenesis meKmoeenei]
1335 Tectonic R a m u r a geologiei ca re se o c u p cu s t u d iu l s tru c
tu rilo r i m icrilor sc o arei te restre, cu legile d e d i s t r i
bu ie i d ezv oltare a acestora. D a te le te c to n ic ii s i n t folosite
d e geomorfologie p e n tr u ex p licarea u n o r a s p e c te a le ev o
lu iei reliefului. Sin. geotectonicd. [tectonique, gologie struc
turale T ekton ik, ektonische Geologie tectonic geology, struc
tu ra l geology meKmoHUKo]
1536 Tefrocronologle Cronologie b a z a t pe s tu d iu l d e p o zitelor
vulcanice. T erm en p ro p u s d e geologul islan dez S. T bo rarinsson
n 1944.
[tphroehronologie Tepkrochronologie
tephrochronology m e i f i p o x p o H o . t o c u M

1537 Teoria co ntraciei v. Ipoteze geotectonice [thorie de la


contraction Kontrahtionstheorie,
Schrum pfungstheorie con
traction theory KonmpaKi/uoHua.9 meopun]
1538 Teoria driftulu v. Deriva contin entelo r [hypothse de la
drive des continentsTheorie der Kontinentlverschiebung
theory o f continentul d rift dpu^m o 60 .H meopun]

1539 Teorii gcotcctonicc v. Ipoteze geotcctonice


15H0 Teoria ixostaziei v. Irostazie [thorie de l i^oslasieThcorU
der Isoslasiei.tosasy theory, theory o f isostasy,f
m ocm avm ]

'''

1541 Teora ondula;iilor v. Ipoteze geotectonice [thorie des ondlaitons I Theorie des Utidationen undation theory j ]
1542 Teoria piutonic a formrii munilor v. Ipoteze geotectonlce
[thorie pltUonique de l'orogeniseTheorie des Plutonisten
plutonic theory n.tymoHUvecKO.t meopua eopooGpaiMaHu.i]
1543 Teoria pulsaiilor v. Ipoteze geolectonice [ th o r i des p u lsa
tio n s ~ E a rth

p u ls a tio n th fo r y ny-ihcatfuoHHa-H eunomeia]

1544 Tephra T o talitatea produselor solide i lichide de diverse


calibre, ejectate de vulcani, [tphra, produits volcaniques
clastiques Tephra. hlastische vulkanische Produktetephra,
fragmentai vkanic products!']
1545 Terasare Aciunea de formare a unor trepte asemntoare
teraselor. E a poate fi n a tu ra li (terasarea unui con de
dejecie, a un ui piemont etc.) sau antropic (terasare In
!>copul combaterii eroziunii solului. [ Terrassierung, Hangterrassierung terracing meppacupOMiiu]
1546 Teras Form de relief cu aspect de treapt, situat n
lungul vilor fluviatile, n lungul rmurilor marine i
lacustre. E a provine dintr-o veche albie major sau dintr-o platform de abraziune. ca urmare a adncirii rturilor
sau a coboririi nivelului apelor marine i lacustre. Dup
elementul hidrografic care le genereaz se pot deosebi:
T. fluviatile, T . tactnirt, T . tnarine. [terrassse Terrasse ter
race tneppaca]
1547 Teras de abraziune Teras marin provenit dintr-o veche
suprafa de abraziune. [terrasse littoraleAbrasionserrasse

Kstenlerrasse. Brandungsterrasse marine-cul terrace, wavecut


sea - , raised beach apauouHa.H meppoca]
154& Teras de acumulare Teras care a luat natere prin aciunea
de acumulare fluviatil. [terrasse d'acumulation, ^ de
remblaiement,
construite Ahhumulaiionsterrasse. AufshiitluHgsterrasse, Aufschotterungsterrasse build-up-terrace, aggradational--^, constructional-^, drift
s t r e a m - b u i l t OKKyMy.t.HmueHfi meppac]
1549 Teras de acumulare marin Treapt de relief format n
un n a aciunii dc depunere marin din lungul litoralului.
[terrasse marine construite,
d'accumulation tnarine marine
A ufschUttungsterrasse marine-btiiit terrace, wave-built ^ /
AiopcKOJi aKKyMyAmnuaMJi itieppaca]

ig l

TERA&f n t i m n U

1550 T erasi de altiplana|ie T rcap t de nivelare form at prin


gclifracfie i soliftuxiuno Iii rcgionile m untoase cu condiii
pcriglaciare. Sin. teras gole(i. [replat de goletz, terrasse
Solifluktionsrumpfflathe altiptanation Urrassc. equiplanation
meppaca\
1551 Teras aluvial Teras modelat In ntregime n aluviuni.
[/errasse alluviale alluviale Terrasse. Schollerrasse alluvia!
terrace, f i l l ^ a.i.uoBua.ibHOJi meppaca]
1552 Teras antropic v. Agroteras [terrasse de culture Anbaulerrasse, Kullurlerrasse field terrace anmponoceumA meppoca]
1553 Teras climatic Teras a crei genez este d eterm inat
de schimbrile climatice dintr-o an u m it regiune. Climatul
se reflect prin interm ediul variaiilor regimului hidrologic
al riurilor. lacurilor ctc. [terrasse clim aliqutklim alisch btdingle Terrasse climatic terrace, climate induced
k .iumomuHecKOH meppaca]
1554 Teras de cultur v. Agroteras
1555 Teras de denudaie T reapt d e relief d in cadrul versanilor
care se aseam n cu terasele fluviatile, d a r care are o
genez diferit. Asemenea tre p te iau natere n u rm a
proceselor de modelare a versanilor p rin eroziune selectiv,
alunecri in tre p te etc. Ele slnt considerate pseudoterase.
[banquette de glissem entDenudationsterrasse landslip ter
race deHydayuoHna.<i meppaca]
1556 Teras epiglaciar T rea p t s p a t in gh ea de c tre cu rsu
rile de ap supraglaciare. [ / epiglacial bench-]
1557 Teras de eroziune T eras al crei pod i fru n te au fost
modelate prin eroziune, fie n roca de baz, fie In aluviuni
mai vechi, [terrasse rocheuse.
d rosion Erosionsterrase,
Felsterrasse rock terrace, c h / ~ . stream-cut ^ opoiuoHtuiH
meppaca]
1558 Teras de etiaj Teras fluviatil, m ixt, care are la p a rte a
superioar o cuvertur su bire de aluviuni. Cea m ai m arc
p arte a fru n ii acesteia este scu lp tat tn rocile d e baz
ale regiunii [ ~ Meotcenmn meppaca]
1559 Teras eustatic T eras a crei genez este d e te rm in a t de
variaiile nivelului general al mrilor i oceanelor (mic
rile eustatice). [terrasse eustatique eustaiische Terrasse eusttic terrace ^cmam u' 4ecKO.<t meppaca]
1560 Teras fluviatil T reapt de relief din lungul riurilor. caro
ia natere din vechi albii majore, ca urm are a adtncirii
arterei hidrografice, [terrasse fluvialeFlu^t/rrasse. Talter-

rassf. fluviatile Terrasse river terracc. f l u v i a l '^ , s/r><jn


pevHO.9 mcppaca]
1561 Teras4 fluvio-glaciar Teras m odelat In depozite glaciare,
sau fluvio-glaciarc. dc c.Mrc apele p rovenite din topirea
ghearilor, [terrasse fluvio-glaciaire Ifluvioglaziale Terrasse I
fluvio-glacial terrace Iffi.tiotluOi'.t.'iiiua.ibHa.'i meppaca]
1562 TerasA gole|i v. T erasi de altiplanaic [replat de goletz. ter
rasse de golel! Golez Terrasse I ^o.ibifoa.i meppaca]
1563 Trasi la cu stri v. T erasi Istorali [terrasse lacustre V/erlerrasse. Seeterrasse lake terrace, lacustrine terrace ]
156-1 T erasi litoral T reapt d e relief d in zonele litorale, care
a luat natere In u rm a cuboririi nivelului apelor lacustre,
marine sau oceanice, [terrasse lilloraleSlrandlerrasse, Kiistenlerrasse coastal terrace, shore ~ epeeoeoM meppaca]
1565 Teras local Teras care sc formeaz n u m a i n anum ite
sectoare ale vilor, ca urm are a secionrii un o r vetre de iaz,
conuri de dejecie, d ato rit rectificrii un o r cursuri meand ra te sau a lto r cauze, [terrasse locale. ^ non-cycliqueL 0
kalterrasse local terrace, Honcyclic ^AOKaAbHOH meppaca,
Mecmna-t
1566 Teras de lunc T reapt cu altitud in e redus (obinuit sub
10
m), scu lp tat n aluviunile esurilor sau creat prin
aluvionare n tim pul revrsrilor. [ / / /noH.ne.'
meppaca]
1567 Teras m arin v. Teras litoral [terrasse marine Kiislenterrasse, Meeresterrassemarine terrace, raised beach. sea
terrace MopCKa.i meppaca]
1568 Teras de m eandru v. Teras local [terrasse de mandre, ~
de concavit de m andreManderterrasse, Manderkerbterrasse meander-scar-terrace, meander-kerb *-, swing ~ /
AOKa.ibHOH MeaHdpoaan meppaca]
1569 Teras m ixt Teras al crei pod s-a fo rm at p rin aluvio
nare, iar fruntea a fost sc u lp ta t a t i t n aluviuni, c it i
In roca dc baz. Acest tip este larg rsp n d it n cursul m ij
lociu i superior al vilor.
tS70 Teras monogeneiic T eras ale crei alu v iu n i provin
dintr-o .singur albie m a jo ri, deci au fost depuse, pe to a t
su p ra fa a sa. In aceeai perioad (au aceeai vrst). [ter
rasse m onognique ~ MOimeuemuHecKa.1 meppaca]
157] Teras monoIateralTera-s s itu a t pe o singur p a rte a vii.
[Urrasse non-coupe hOhenungUiche Terrasse unpaired ti rrace. u n m a t c h e d alternate ' ^ ]

1372 Teras de p U J i T r e a p t
Io p la j , c o re a p u iu to a r e
diferitelor nivele m a rin e c a ra c te ristic e (ex. p e n t r u nivelul
v alurilo r d e fu r tu n sa u p e n tru n iv e lu l m a re e lo r n a lte te.).
[terrasse d t plage, g radin de ~ Slrandierrasse beach ter
race, beach b e r m /]
1573 T eras p la n e ta r T e ra s a cre i fo r m a re e s te c o n d iio n a t
d c v a ria ia nivelului g en eral a l O ce an u lu i P l a n e t a r i ca re
se In tiln ete In m a jo r i ta t e a v ilo r d in m a rile c m p ii ale
globului. T .p . e ste o te r a s e u s t tic . [ / / /.ammapHCLt meppaca]
1574 T eras poligenetic T e ra s c u s u p r a f a u o r n c lin a t ,
fo r m a t p e se a m a u n o r a c u m u l ri d e p u se In c ta fw d iferite.
E a se form eaz a t u n c i cln d p a t u l u n u i rlu se d e p la se az
c o n tin u u In aceeai d irc c ie . ad incindu*se tr e p t a t . C a u rm a re
a acestu i fa p t alu viun ile, dei fo rm eaz o s in g u r pinzA,
n u m a i s in t sincrone, ci s-au d e p u s In e t a p e d if e r ite cele
m a i n d e p rta te d e a l b ia a c tu a l s i n t m a i v ec h i i c u c it
n e a p ro p ie m d e a c e a s ta a lu v iu n ile s in t t o t m a i re c e n te . A lu
vion area, c a i realizarea p o d u lu i te ra se i, s-a u f c u t In m ai
m u lte e ta p e , [terrasse p o ly g /n iq u e ,
de glissem en l la
tral Gleithanglerrasst polygenetic terrace no.tuieHemuuecKa.H
nieppaca]
1575 T eras re g io nal T e ra s p ro p rie n u m a i a n u m i t o r reg iu n i
a le u sc a tu lu i, fiin d c o n d i io n a t d e m icrile epiro gen etice,
d c v ariaiile clim a tic e regionale, d e p re z e n a u n o r b azin e
end oreicc ctc. A c e a sta n u se p o a t e p a ra le liz a c u te rasele
p la n e ta re , [terrasse rgionale regionale Terrasse regional ter
race peeuona.ibiuvi meppco]
1576 T e ra s n ro c T e ra s ca re a r e p o d u l i f r u n te a s c u l p ta t
In rocile d in s u b s tr a tu l geologic a l reg iu nii, fiind lip site
d e a lu v iu n i. A ccste te ra s e c u s t r u c t u r s im p l p o t fi fo r
m a te a t t in roci du re. co m p a c te , c t i in un ele d ep o zite
d e a c u m u la re m a i v ech i (ex. In a c u m u l rile p ie m o n ta n e ).
[terrasse rocheuse Felsterrase roch-terrace, cui
Kopenmn
meppaca]
1377 T eras stru c tu ra l T r e a p t d e relief d c d im e n siu n i red use
d in c a d ru l v e rs a n ilo r sau al a lto r a b r u p tu r i. a c re i s u p r a
f a to p o g ra fic c o re s p u n d e c u s u p r a f a a u n u i s t r a t d e
roci du re. E a se form eaz p rin d e n u d a ie selectiv i nu
a re nim ic co m u n cu te rasele p ro p riu -zise; e ste o pseudote ras, [terrasse structural* Schichtterrasse, H ang ltiste rock
terrace, structural terrace, terrace o f d ifferen tia l trostom /
cmpynmypMa.H meppacu]

1578 T e rM

u b m A rn A

cK u lu i.
rfp lm t

T m a p ti

p o v lm iu l

>1o r r l i e t

c o n tin rn t !

s itu A tl

mu

In

f o m s m f i * T * * f u r t r r * i u l d * t p - s f

sub

n iv rlu l

z o iu

Ijik ^ U

U r ta te j ]

15?*) TrrasA d r v e n a n t TrraA fiu v u tilA car p ru i |M>zitiA


a p a rin e v e r ^ n i l o r v i n . tlwwehinilu w astfel le (rrdel
d e lu n c l [ / lim tin tt H fH m n
n te p p a t \
15.H0 T eraar bilaterale Tera car a p a r f in aceluiai nivvl, eu
a ltitu d in i sim iU re. Iiiml itu a te le o p a r te i a lta a uout
rlu. J e r r t^ u s to up U fs.
p p a rU tt kkrmgUUkt T erra n fn ,
p m stigf
ip a irfd Ir rr iti. m s ir k r d ', matfMmg >^ ]
1 5 itl T e r a s e c o o c o r d a n t e T r r a . H r p a r a l e l e c u p m f i l u l I m |$ itu > iin 4 l
a l a l b i e i v & ii lin c a r r i a c p a r t e
c u rd ^m U s Ip ta lU tf

T r r r s t/n

I r r r a s f/s

Ip m ra llfl

p a r a lliU s .

ro n -

U r r O f f S K O H A o p iiu H n f

Mttf mrppiH'wl
15H2 Terase convergente Terav? aie c&mr a h itu tlin i <lr<i:r(sc
lin a m o n te c l i r r a v a l datirilA in te rv e n ie i u n o r tniyc&n
tcclo n icr

t/rtA S S f to m v frg e n U t / lKOHep.e nm ntie mep-

p o e i\

Terase discctrdante T erase aie c ro r a ltitu d in i d ifer le U


u n sectur la a ltu l al v&ii. c a u rm a re a u n o r inicAn iicotecto n k e locale. Prufilrle 1er lo n g itu d in aie n u m a i <lnt p a r a
lele cu cel al albiei a c tu a le i nici p aralele in tr e elo.
\ifT t s u s

d is c o r d a n U s I

l u c K D p J a n n u iu e

m e p p m t ]

15X1 Terase divergente S istem ilc te ra se fluvialii. ale crnr


a ltitu d in i cresc clin.spre a m o n te cAtre aval. n accastA cateKurie se IncadreaiA i te rasele e u sta tic e . [ U r t a i s e s d w r r g tn U s I ueep^fHmHbie meppacbi]

1585 Terase in fo arfeci Tera.se c a ra c te ristic e u n u r vAi care |>A'


tru n d !n tu n e <le nubnidentA. l>atorilA acestei s itu a |ii.
altitu d in ile terxselur ilin a m o n te scade t r e p t a t s p r r loiia
d r subsidrntA. T erasele inai I n a l t r coboarA s u b nivelul
teraselor m ai joase i se IncrucirazA c a b rafele u n u i foarf3ce. Unele fo rfec iri se p o t realiza i In cazul ridicArii
u n u i sector d in s p re aval. [ t r r a i f e s f n l r e c r o t s ^ f s g r k r e u i l e
T ftr a iS fn

1586 T e ra se

lin U rS fe liH g

le r r a c ts j ]

m b u c a te T e ra s e

flu v ia le

re z u lta te

u n o r (ax e d e e r o z iu n e i d e a c u m u l a r e

d in

a lte rn a n ta

E ro ziu n ea nu

reu

e t e sA s e c i o n e z e t n n t r e g i m e a l u v i u n i l e d e p u s e t n

(aza

p re c e d e n i,

in c it

fie c a re

e ste

m a i red u sA

d ecit

p re c ed e n ta

tm b o tti* tltim g e sc h a U * t4
u l ' ^ .

ftU -in

c u v e rtu ri

de

a lu v iu n i

i m b u c a t ! In ea.

T tr r a s itn jin n fT

ftU a .io J tc e H H h ie

v a lU y

m e p p a c b i]

nui

[ts r r a s s e i

te rr te s ,

in -

TIP i.K H r.iic n r. bri .ip. p

jn j

I5A7 T c rw f
T r r a s r formal* In tim p u l u n o r f**; d e eroiiin-, c*r<i AU A lternat cu faze rte a c u m u la re In u rm a eroxiunii. aluviunile m a i vechi a u i m t M Cionate p e toatA
KTotim* lor A u rm a t apoi o nf>u alu v io n are, c a re a c re a t
o n o u i te ra s ce se spnjinA jx; fr u n te a celei m a i vechi, ia r
proteicul e p o a le r e p c U d c m a i m u lte ori. [ - / - / - /
HO lojicfHtihie meppacM. npuc.ioMenhie
I5RS Terasele Mici tr e p te Ic relief la te d c M 80 cm . ca re a p a r
pc versani. paralele cu c u rb ele ele nivel. Kle se p o t form a
Iu u rm a u n o r protc-sc deluviale. perig laciare sau In u rm a
|>l$un.itului. [trrrassflUs, banquettes, g radins, d^grs Stufen. L fisU n , Schafstitge Ihtnchfs, terractttes, lobaU soils.
b*rms~~\
1389 Teren defradat S u p ra f a d e p m in t c a re, c la to r iti p ro ce
selor d e eroziune, alu n ccarc etc. este sco as p a r ia l sau
to ta l d in c irc u itu l econom ic.
epaupoaHHiiie
j/.w.fu]
ISW T erm ocarst T o ta lita te a proceselor, form elor i m icroformelor c a re iau n a te re la s u p r a f a a ca lo telo r d e g h e a i .
a gh earilor, zpezilor p ere n e i a te re n u rilo r n g h e a te
(criocantl). In p erioadele cu te m p e ra tu ri m a i rid ic a te ale
ae m h ii i care nc a m in te sc d e m orfologia c a rs tic . C a u r
m are a topirii Rheii ne p o t form a u n ele lapiezuri. mici
(lepre<iiuiii cu aspt-ct <le doline, mici g ro te etc, [Iherm okarst
Thermoharst thermoharst jmepMOKapcm]
1.^91 T erra rossa D epozit rezidu al c o n s titu it d in hiilruxizi de
alum iniu fi d e fier i d in m inerale ar<iloasc d e c u lo are
ro ic -b ru n i. .\stfe l d c (lcfx>zitc se form eaz d e obicei In
rei(iunile cu u n c lim a t cald i u m e d d a t o r it a lte r rii c a lca
relor im p u re i a lto r roci. S ln t fo arte r i s p l n d i t e In regiunile
trupicalc um ed e i m e d ite ran eene. S u b fo rm fo s ili sc
Intllnesc i In a lte regiuni, [terra rossa. Ierre rouge Terra
rossa, Hoterde terra rossa. red earlh meppa-pocc]
1592 Thololite F o rm a iu n i en d o ca rstice c a re se p re z in t c a n i te
cupole de p ia tr a g a te d e ta v a n u l peterilor,
1393 T h u fu r v. M uuroaie inierbaie
1394 Tllit M oren glaciar d e fu nd . %-eche. c o n so lid at, c o n sti
t u i t d i n
f.tuna]

argil c u blocuri, [lillite IT iU ite lillile aa.tyMta.^

1395 Tip genetic dc relief .Ansamblu d e form e d e relief re z u lta t


d in a c iu n e a u n o r procese geom orfologice a s e m n to a r e
sau n ru d ite, ca re p re z in t a n u m ite t r s i t u r i ca racte ristic e
c o m u n e (ex. relieful flu v itil, eolian. g laciar etc.) [ / gt~
n e tic t y p e o f la n d fo fm s l^ 'tH e n m H e c K u ii m u n p . t b e ^ ' \

1596 T iflre T ranspo rtu l unor particule de ctre ap. vint sau
a l t agent, fr ca accslca s fie ridicate de pc suprafaa
pe c are se sp rijin i se deplaseaz, {transport par Irainage
reptation Gekriech. Kriechen traction, -w lratisporlfojoHenue]
1597 T jile

V.

Pergelisol

1598 Toltre F o rm a iu n i de calcare rccifalc miocene care se


p re z in t c a n ite culmi stncoase cu altitudini mici. Ele so
ntilncsc n R. S. S. U crainean (zona subcarpatic), n
p a rte a nordic a R. S. S. Moldoveneti i n Romnia p
valea P ru tu lu i ntre tcfneti i Ripiceni. Sin. miodobore.
[ / / /mo.i/Mpw, Muodoopbi]
1599.Tombolo T erm en italian sub carc este desemnat un cordon
litoral care leag o insul d e rm . D u p numrul limbilor
d c nisip p utem deosebi: T. sim plu, dublu sau chiar triplu,
[lontbolo. fleche de jonction Insclnehrung, Hals, Tombola j
lombolo. connecting bar moMo.Jo, nepeMa]
1600 Torent a) Curs de a p vijelios, tem porar, care sc formeaz
p e suprafeele nclinate ale terenului In urm a unor ploi
m ari sau a topirii zpezilor; b) F orm de relief carc ia
natere in urm a aciunii apelor toreniale. Acesta are aspec
tu l un ui bazin hidrografic In miniatur, caracterizindu-sc
printr-un bazin de rccepie, un canal de scurgere i un
coo de dejecie. Sin. organism iorenfial. llorrent Stur:bath,
Wildbach torrent nontoK]
1601 Torent de blocuri v. Torent de pietre
1602 Torent de la v i Curgere de lav care se formeaz pe flancu
rile conurilor vulcanice in timpul erupiilor, [coule de lave,
torrent de
torrent de fe u Lavasirom lava flow , lava stream,
~ river .taeoan nomox]
1603 Torent de noroi Curgere de noroi carc mbrac forma unui
organism torenial. E a apare atunci cnd materialul pus
n micare este mbibat cu ap, depind limita de plasti
citate. Sin. alunecare de vale. [coule de boue,
boueuse
Schammstrom mud-flow,
-stream, ^ -spate epnW bi no'
mcwf]
1604 Torent noroios Scurgere torenial cu debit solid foarte
bogat, incit apa se apropie dc aspcctul unei paste fluide
[coule t>oueuseSchlammstromlmud stream, mud-fawcp.tjenbi
HomoK, ce.ietd -^ 1
1605 Torent de pietre Form de deplasare liniar, in lungul unor
jgheaburi, a blocurilor i bolovniurilor din regiunile mon
tane nalte caracterizate prin condiii periglaciare. Ele iau
natere de obicei pe versanii slab nclinai (56%). Sin.

torent de blocuri, [coule de pierres Blccksirom, Schuttstrom,


Steinstrom rock sircam, block
stone river KaMeHmn peiea]
1606 T ransflucni Fenomen specific ghearilor de vale carc, dato
rit grosimii m ari a gheii. in zona unor ineu&ri, deverseaz
peste anum ite culmi joase intcrHuviale, legind astfel dou.
vi glaciarc. [transfluence T rans/luem Iransfluence 1
1607 Transgresiune n a in ta rea apelor marine asupra uscatului,
datorit u nor micri eustatice pozitive sau d ato rit unor
micri epirogencticc negative. E x isten a unor transgre
siuni din trecutul geologie poate fi stabilit i du p struc*
tu r a depozitelor m arine: peste form aiuni m ai grosiere se
gscsc formaiuni m ai fine. A nt. regresiune, [transgression!
Transgression transgression mpanapeccu]
1608 Translaia continentelor v. Deriva continentelor [translalion, drive des continents Konlinentaldrift continental drift /
KOHmuHenma.ibHa't mpaHC.t.tifUM]
1609 Transport Aciune de deplasare a unor particule solide de
ctre diveri ageni externi. E xist astfel T. fluvialii, T.
eolian, T. n mas etc. [IransporlTransport, Vcrfracktung/
transportation, transportnepefutc]
1610 Traneu an sau sp tu r ngust i cu lungime marc,
executat dc om in diferite scopuri, [trancheSchanze
trench oKon]
1611 Trapp-uri Plnzc do lave bazaltice suprapuse, pe seama crora
SC formeaz platouri. Atunci clnd sint secionate dc vi,
accstc plnzc dc lave dau natere la trepte structurale i po>
life deosebit de pitoreti, [champs dc lave T ra p p strapps /
mpannbi]
1612 Treapt de confluen Denivelare situ at la g ura unei vi
glaciarc sccundarc In punctul dc confluen cu valea p rin
cipal care este mai adinc. [gra<fin de confluence Konfluensstufe confluence step iiOH!fi.iiaiMmna.t cmynenb, ycmbea.^
1615 Trectoare Loc strim t. ngust, carc fasorizcaz trecerea
apelor sau circulaia locuitorilor dintr-o parte in alta a
unor muni sau dealuri inalte. [dfil, perluis, troUEnge,
Zwinge slrail nepeea.t]
16H Trepte de alunecare Microforme dc relief, cu aspcct terasat,
care iau natere in cuprinsul versanilor. datorit proceselor
de alunecare in bloc. [banquettes de glissemrnt Rulschungsleislen calsteps. terraccHes ono.tJHCHbie cmynenu]
1615 Trepte de piemont T repte dc relief etajate pe flancurile
unor culmi muntoase (cute mari) carc. du p concepia
lui W. Penck, se formeaz ca urmare a echilibrrii tempo-

ra re i relative, a ra p o rtu lu i de io rc d in tre factorii tec


to n ici i d e n u d aie - [gradins ntarginaux.
de picdmonll
P iedm onttrcppen. Gebirgstreppen. Randslu/e piedmont trep
p en . ~ bcnchiands. steps npedeopiibie .tecniHuifbi}
1616 T riere v. Sortare
1617 T rog V. Vale g la c ia ri [augc. valle cn auge Troglalglacial
trough, (rough valley mpoe, mpoeofia.t o.WHa]
1618 T roguri m b ucate Sistem d c v i glaciarc m odelate n faze
d if e r ite : c e le m a t n o i s-a u a d i n c i t in cad ru l cclor
m ai vechi. L a c o n ta c tu l celor d o u g en eraii dc v ii
e t a ja t e se m a i p s tre a z n i te um eri scu lp tu rali (replats),
[auges embotes I ineinandergeschachtilte Trge trough-intrough valleys a.w)ieeHHhie mpoc]
1619 T ro v a n { i\S e p a ra iu n i sferoidale n d ep o z ite nisipoase slab
co nsolidate (ex.n D. Feleacului-C luj. in nisip u rile din Podi
u l Moldovenesc etc.).
sauvages ~ s a r s e n . s t o n e s
KpynHbte necHCHUKoebte KOHKpetfuu}
1620 T u f vulcanic R o c fo r m a t p rin con so lid area ccnujclor
vulcanice, [ tu f volcanique vulkanische T u / / volcanic iu //
y.tKHU'iecKu
1621 T u m u l

V.

}Ao\\ii [ tu m u l u s T u m u lu s / tu m u lu s Kypcan\

1622 T unel antropic G alerie s u b te r a n d eschis la a m b e le capete,


folosit in d iv e rse scopuri, [tu n n e ! T tm n c ltunnel. Iubc
myiiue.itt]
1623 Tunel de lav G alerie dcschis la ca p c te . fo rm a t sub
c ru s ta d e lav, ca u rm a re a e v a c u rii iin sectoarele res
p ectiv e a u n o r lave m ai fluide- [tunnel de lave Lavatunnel,
Lavaschlanch, Strm ungsrhre lava tunnel,
tube .laeosbiii
myHiie.tb]
1624 Tunel n a tu ra l G alerie n a tu ra l , d eschis la a m b e le capete,
care se form eaz In rocile solub ile d a t o r i t coroziunii.
Astfel d e form e sc in tlnesc ins i in uncie roci s e d im e n ta re
din zon a falezelor i c h ia r in rocile v u tc an icc (tu n ele subbazalticc). [boiau, tu nnel T u n n e l tunnel ecmecineeuHbitf m y
Ht.lb]
1625 T u rb C rbu ne inferior fo rm a t p rin In ca rb o n iz a rc a p a r ia l
a u n o r restu ri d e p la n te d e m la tin . A c e a st ro c se d i
m e n ta r ia n a te re In co n diiile u n o r m la tin i n e acrisite
care favorizeaz tu rb ificarea. [tourbe T o r /moss, p e a tm o p ^ ]
1626 T u rb iric R egiune b o g a t !n t u r b sau cu c a r a c te r m ltin o s,
cu o veg etaie b o g at d iu restu rile c reia se fo rm e az tu r b a .

liourbiife, /a g n e Tor/moor, M o o t(urfpH, peatland,


land, tnoor, peat bogImop^.'inux]

moss

1627 Turbrii nUt M icrounitate cu relief biogen, cu su p ra fa


convex creat p rin acu m u larca IncleliinKat a turbei
generat dc vegetaia cu S phag nu m . Sin. Turbrie hornbat. [lourbiite haute,-'^bom be Hochtnoor kighmoor bog,
raised bog j ]
1628 Turbrie jo a s T u rbrie cu su p ra fa a pla n , [tourbire basse,
fen Niedetntoor, Flachmoor low m o o r l~ ]
1629 Turn Form de relief proem inen t, izolat, cu asp ect p ris
m atic carc se form eaz pe scam a calcarelor, conglom era
telor i a altor roci. [lourTurm low erl 6 awHM\

raro i relativ e, a rA|x>rtuliii <lc io rc d in tre factorii tcc.


to n ici i (ienu(U ie. [gradins m a r g i n a u x . d e piedmont
P iedm onltrcppen. Cebirgslreppen. R andstufe picdmoHl trtp.
bfnchtands.
steps rtpci^^opiibiv .lecmniiiihi]
1616 T riere v. S ortare
1617 T rog V, Vale g la ciar [auge, valle en auge Troglal Iglacial
trough, trough valley m p \\ mpocottUM o.iuua]
161S Trogtiri m bu cate S istem d e vAi glaciiirc m odlale tn fazo
(liferito : cclc m a i n o i s-au a i ln c it in c a d ru l ccW
niai vcchi. L a c o n ta c tu l color <louA g e n e raii dc vAi
e t a ja t e sc m ai pAstreazA n i te u m e ri scu lp tu ra li (replats),
[auges emboUes I ineinandcrgeschachteltc Trge trough-intrough va lleysJg.iojteeHHhte mpocu]
.

1619 T r o v a n i\S c p a r a iu n i sfero id ale n d ep o zite nisipoase slaii


co nsolid ate (ex.ln D. F cleacului-C luj, n n isip u rile din Pixliui Moldovenesc etc.), [grs sau vag es - s a r s e n . stones f
KpyrtHbe necueiiuKOHbie KoiiKpeifUu]
1620 T u f vulcanic RocA fo r m a t p rin coiw o lidarea cenuclor
vulcanicc. [tu f volcanii^ue vulkanische T u f f volcanic lu ff
tiyjKaHutecKu m y ^ \
1621 T u m u l

V.

Movil [tum ulus T u m u tu s iun>ulus Kypeau]

1622 T unel antropic G alerie s u b te r a n d eschis ia a m b e le ca|>ete.


olositA fn d iv e rse scopuri, [tu n n e!T u n n e ltu n n e l. tube
myuiif.ib]
1623 Tunel dc lav G alerie d cschis la c a p c tc . iurm atA -suh
c ru s ta d e lav, ca u rm a re a e v a c u rii <lin secto arele res
p ective a u n o r lave m ai fluide, [tunnel de lave Lavatunnel.
Lavaschlanch, Strm ungsrhre lava tu n n d ,
tube .ianobt

1624 Tunel n a tu ra l G alerie n a tu ra l , Ic.schis la a m b e le capoto,


carc se form eaz In rocile solubile d a t o r i t coroziunii.
.Astfel d e forme se Intllnesc Ins i In u n ele roci se d im e n ta ro
d m zona falezelor i c h ia r In rocile v'ulcanicc ( t u n d e subbazalticc). [boiau. tunnel T u n n e! tunnel tcm ectmciiithi m yHt.tb]
1625 T u r b i C rbu ne inferior fo rm a t p rin in c a rlm n iz a rc a p a r ia l
a un o r restu ri d e p la n te d c m la tin . A c e a s t ro c s e d i
m e n ta r ia natere In co ndiiile u n o r m la tin i n e a c risite
care U v o i i z a u k t u t h U i c w i . [tourbe T o r f rnoss. p e a tm o p ^]
1626 Turbrie R eg iu ne b o g a t In tu r b sa u cu c a r a c t e r niltin o s,
cu o v eg e U ie b o g at d in re s tu rile c re ia * fo rm eaz tu r b a .

[loiirbiiff. fagtiT orfnoor, M oof lurfpit, pealland.


and. moor, prat bog nu>p^.'iHUK\

moss

J627 Turbrie InaH M icroiinitatc cu r d i e f biogen. cu su p r a fa a


convex crcatS p rin acum u larea indcIinigatA a tu rb e i
generat d e vegetaia cu S p hag nu m . Sin. Turbri bombatii. [lourbiire h a u l c . b o m h i e Hochmoor jkighmoor bog.
raised bog [ ]
1628 Turbirie jo a s T u rbrie ci> su p r a fa a p lan , [lou rbiirt bassr.
jenlNiedermoor, Flachmoor ow moor j ]
1629 Turn Form do relief proem inen t, izolat, cu asp ect p ris
m atic care sc form eaz pe seam a calcarcIor, co n g lo m era
telor i a alto r roci. [to u r/l'iirm lowrrjaimi-}]

t
1630 rm Zon relativ tngust, situ at la periferia tacurilor
i mrilor, la contactul din tre uscat i ap. . este supus
co ntinuu aciunii apei carc il modeleaz ca urmare a pro
ceselor de abraziune i dc acumulare. Configuraia . se mo
dific lent, d a r continuu. D up aspcctul i caracteristicile
lor morfologice se p o t distinge; . inalte, joase, de submer
siune, de ingresiune etc. {rive, rivage, bord, littoral, cte Kiisie,
S tra n d Icoast, shore | 6 epe^]
1631 rm de abraziune rm n lungul cruia predomin formele
d e eroziune m arin, [cte d'abrasion,
d rosion marine j
Abrasionsfisle, B ra 7tdungskiisle marine erosion coast, abra
sion shore line,shore line o f rtrogradation apajuoiihbi jepe^]
1632 rm de acum ulare rm n lungul cruia predomin for
mele d e acum ulare m arin sau lacustr, [cle d'accumulalion Anschwemmungskiiste marine deposHioii coast oKKyMyAfimueHbiii epet]
1633 rm cu cala v. Cala {ct^ d ca/auqueCalakiistecalas
coast ^
1634 rm concordant v. rm de tipdalm atin [cte longitudinale,
concordante konkordante Kste, Konkordamkste. Lngskste concordant coast, conformable
longitudinal kohKopdaHmHbi 6 epe^, coa.iaCHbi^. npodoAbiiuii ]
1635 rm coraligen rm n lungul cruia se gsesc recifi d i )
corali. E ste caracteristic mrilor tropicale unde se for
m eaz recifi barier, atoli etc. [cte corallienne Korallen
kste coral-reef coast Koppa.iosbi 6 epe3 ]
1636 rm deltaic Sector de rm din zona deltelor, [cte delta
que Dellakste deltaic coast, della shore line, river-deposilion coast de.ibmoeuu 6 epei\
1637 rm diagonal rm cu direcie oblic fa dc structur
[cte oblique Diagonalkste. Schragkste diagonal coast, obli
que ~ duaeomAiiHbi epei]
1638 rm discordant n n al crui aspect general nu
seam a d e stru ctu ra geologic, fiind In dezacord cu aceasta.
EI po ate fi transversal, diagonal etc. Sin. rm de Up

analolian. [cie discordantediskordanU iste, D iskordanzkiisle discordant coast OucKopdaHtrtiibi Oepee, ic o i,to c w u ~ ]

1639 irtij cu dune [cte dunes D iinenkste dttne coast 6epf


c nmoMu]

1640 irm de emersiune rm form at in urm a unor micri


cpirogenctice pozitive sau eustaticc negative, [cte d'm ersion A uftauchkiiste coast o f emergence y.uepcuoHiibi

epee]

1641 T4rm eu estuare Arm jos care se iormcazA prin submersiunca uoarA a u nor cmpii litorale joxsc, plane sau colinare.
Ca urm are a fenomenelor de flux i reflux, gurile i chiar
cursul inferior al rurilor snt continuu splate i transfor
m ate fn estuare, [cte eslita ireslA estu a rku ste estuary coast
ocniyapoebi 6epe}

1642 rm extern rm form at dc cordoanele litorale din faa


lagunelor, [rivage exte'rieiirA u /Jen h sten lin ieouter shoreline enemiibii epee]

1643 rm cu falez rm nalt dc abraziune n lungul cruia


sint prezente falezele, [cte fa la ise K liffk iiste cliffed coast
K.iu<fi0o6bii 6epee]

1644 rm cu fiorduri rm fnalt dc submersiune, caracterizat


prin prezena unor golfuri i strm tori ntortocheate, nguste
i adnci. dc origine glaciar, [cte a fjo r d s Fjordkste fjorded
coast. fir th ' ^ fiuopdoebiii epe,']

1645 rm cu fjrd rm jos cu golfuri i strm to ri nguste,


aproxim ativ perpendiculare pe linia de rm , dc origine
glaciar. Deosebirea din tre rm ul cu fiorduri i rm ul
cu fjrduri const n aceea c p rim ul este fnalt, iar ultim ul
jos. [cte fj r d e F j rd en kiiste.F j rd k stefia rd coast. f j r d - ^
0bepo9b 6epe\

1646 rm cu fdrden rm cu golfuri nguste, reprezentnd por


iu n i submerse ale unor vi form ate de c tre apele subglaciare. [cte fa rd e n F rdenkste. F hrdenkste farden
coast ]

1647 rm de ghea rm sculptat n ghea. [ In la n deiskiisle barrier o f sh e lf ice .tedsHO 6epe\

1648 ir m glaciar rm care p oart urmele unei modelri glaciare


m ai vechi, [cle de m od el glaciaire.
glacie Gletscherkste, glazialutnform te K ste glaciated coast epee

c i.i.vw-

a.ibHbiAi pacujeHUCM^

1649 ir m de ingresiune rm care s-a form at p rin invazia


apelor m arine sau lacustre asu p ra uscatului, d a to rit unor
micri eustatice pozitive sau epirogenetice negative. D up

aspect .i. p o t fi: joase i inalte. Sin. (drin de submersiunf.


[cte d 'ingression Ingressionskste, Eingri/fskiiste ingressicni
coast uHcpeeciioiiiibul epee]
1650 rm intern Arinul lagunelor dinspre continent, [rivage
inrietir//iiiienkuslenlinie I inner shore-/infl 6 HyinpeHHUi vepe.']
iSI rm nalt Arm dintr-o zon& n carc relieful arc altitudini
m ari. [cte evejllochkstehigh coas!, bold'^fii<tcuKU6 epe'\
1652 ir m ndinfat rm cu prom ontorii ascuite. diKtribuitc
relativ regulat i sep arate de mici golfuri triunghiulari-,
[cte indenlielgezahnte KUsIejindenli-d coasljjy'iambi depe^^j
J653 rm jo s ftrm corespunztor cmpiilor dc nivel de ba 2 i.
[cle basse,
plate niedrige Kiiste, Flachkiiste hw coasl
HU3KU4 Cepei]
1654 rm cu lagune rm jo s d e cmersiune, caracterizat prin
prezena lagunelor, [clc tagi4nesLagunenkiiste, Haffhiiste
lagoon coast, lagoon-type o f i^.taeyHbi 6 epe\
1655 rm cu lande rm jo s de em ersiune care are aspectul unei
cimpii nisipoase cu num eroase m latini i lacuri maritime.
[c6 te landesl ~ I ]
1656 rm cu lido rm jos. de em ersiune. cu lagune separate de
m are prin cordoane litorale Jibere. Sin. rm de tip mexican,
[cte lido Nehrungkste / ]
1657 drm cu Umane rm jos carc se formeaz prin submersiunea un o r cimpii litorale i p rin p tru n d erea apelor pe
gurile un o r riuri care se transform n Umane, [cte li
m ans Limankiiste liman coast jtuMOHHbi epee]
1658 rm liniar rectificat rm la carc capurile au fost abradate,
ia r n golfuri s*au co nstru it cordoane i plji. n felul acesta
rm u l c a p t u n aspcct apro ape Uniar. [rivage rgularis
A usgleichskste graded shore line .tuHeHo ebipaeueNHbiii Cepei]
1659 rm longitudinal v. rm de (ip dalroatin [cte longitu
dinale Lngskistc longitudinal coast line npodo.ibiibt epee]
1660 rm m arin v. rm [cte marine AfeeresAste sea coast
MopcKoii Cepei]
1661 rm cu marc rm jos, de emersiune. carc sc prezint
ca o cimpic litoral m ltinoas p ro ven it d in tr-u n rm
cu lagune. Lagunele au fost intens colm atate i transform ate
in m latini, [cte veysM arschmarsk coasljuapuieebi
Cepei]
1662 rm m untos rm tn a lt d ato rit prezenei m u n ilo r In
im ediata sa apropiere, [cte montagneuse Gebirgskste
mountain coast Ha^<lpblHbni Cepei]

1663 ir m paletiform rm n a lt, d c su b m ersiu n e . cn goliuri-grab cn u ri i p ro m o ntorii-ho rstu ri. L in iile d e r m c o resp u n d
u n o r p la n u ri d e falie- [ / / - /.fonacmwi 6ep<]
1664 ir m prim ar rm n cm o d ificat d e v a lu ri, c u t r i s l u r i
rezu ltate d in ac iu n c a a lto r factori, [cle prim aire, ^ j e u m l
junge KiisU prim ary shore l i n e . coasi nepeuvHbi 6 fp e ^,
nepona<4a.wibi4
1665 rm rectiliniu i r m n a lt sau jos. lip s it d e sinuozit& i
im p o rta n te , [cte recUligne Igeradlinige K iisie, glotte K iiS '
teniinie rectilinear shore-line, smoolh shore, straight shore-line,
g r a d e d npuMO.iUHeHbi epee,
~ ]
J 6 6 6 rm cu ra rm d e s u b m e rs iu n e c a ra c te riz a t p rin pre
zen a g olfurilor d c t i p ria. A stfel d e r m u r i se ntilnesc
n peninsula B re ta g n e (F ra n a ), n s u d u l A ngliei, tn n o rd u l
Spaniei (Galicia) etc. {cte r i a s R ia sk ste ria c o a st,
shoreline puacosbifi epee]
1667 rm c u skjSrs (er) v. i r m de tip fin lan d ez [cte s k j r s j
Shjrkiiste skerry coast uixepHW'i m un epeea]
1668 ir m de subm ersiu ne v. rm de In gresiune [cle de sub~
mcrsionUtertauchkiislecoaslo/subm ergevce,shore-liyte o f f
UHepeccuombt Gepee]
1669 rm tra n sv ersa l v. rm de tip a n a to lia n [cte lransversale
Querksle transverse coosiline nonepeuiiN 6 epee\
1670 i r m de (ip a n a to lia n r m n a lt d e su b m e rsiu n e, c a ra c
te riz a t p rin p re z e n a u n o r p ro m o n to rii s e p a r a te d e golfuri
largi. E l S C fo rm eaz n co n d iiile u n o r r m u r i c u s tru c
tu r o ro g rafic tra n s v e rs a l (culm i m u n to a se p e rp e n d ic u
lare p e r m ) . I n u r m a su b m ersiu n ii, c a p tu l cu lm ilor
d in s p re r m se tr a n s fo r m n p ro m o n to rii, ia r sp aiile
d in t r e ele fa v o r iz e a z i a p a r i i a go lfurilor (anses"). S in . rm
transversal, discordant, de tip atlaniic. [cote Ironsversale,
siruclure transversaletronsuersale K s ie Iransverse coast, w n con/ormable nonepeuHbi
m un 1

mun

ep f^a ,

anamo.tuMecKu

1671 rm de tip aralic r m jo s d e s u b m e rsiu n e fo rm a t prin


in v a z ia a p e lo r p e s te o cim p ie lito ra l c a d u n e. C a u rm a re
a a c e stu i fa p t, d u n ele m ai p ro e m in e n te s-au tr a n s fo r m a t lu
m ici insule i peninsule. [ ~ -~ apa.ibCKu mun C f p f ^ ]
1672 rm de tip a tla n tic v. rm de tip a n a to lia n [cte de lyp<
atlantique otlanlischer K iislen typ A tlantic ty p e coast /um.WMmuuecKu m un epeca]
1675 rm de tip d a lm a lin r m n a lt d c su b m ersiu n e. c a ra c te ri
z a t p rin p re z e n a u n u i m a re n u m r d e insule, peninsule.

A R M D E T I P F I N L A N D E Z

94

goUuri i canalc, o rie n ta te paralel cu d irecia generali &


liniei d e &rm. Se iormeaz& In condiiile un o r zone litoral
cu cu lm i m u n to a se paralele cu rm ul. In u rm a ingrc^lunii
cu lm ilor iau n a te re insule i peninsule, ia r v iile i dq>resiunile SC t r a n s f o r m i !n golfuri i canale. Sin. drm cnti*
cordant. /J rm longitudinal, (drm de lif> pacific, [et/ de
ty p e
dalm ate Idalmaiiscker K iistenlypus, Kanalenbstej
D a lm a tin f ty p e coastjda.tMamuMecKU man epeid\
1674 i r m de tip fin landez rm jos d e subm ersiune. caracterizat
p rin numeroa.se insule (skjrs, in
lli. su edezi), b ili i
m latin i. A cest i r m pro vine d in coborirea sub nivelul
m rii a u n ei cm pii glaciorc cu morcne, <lrumiinuri, Oesere
etc. n u rm a subm crsiunii. acestca se tra n sfo rm i In mici
in su le i prom on to rii, ia r sp a iu l d in tre ele d natere la
can alc n to rto c h e a te i golfuri p u in adnci. Sin. Idrm eu
skj rs [cle a skjrs'SckrenkiisteIglacial deposition coast
^uH.i.'iHdcKu

m un epeea]

1673 i r m de tip mexican v. ir m cu Udo


1676 rm de tip pacific v. rm dc lip dalm alin [cle dr type
pacifique {pazifiscker K sten typ Pacific type coast JmuxookeancKu rtiun Depea]
1677 i r m vulcanic rm nalt, stincos, scu lp tat In formaiuni
v ulcanice rcccntc. [cte volcaniqui' H 'ulkankiistr Itolcanic
coast lay.tKanu>iecKiiri Cepe A
1678 igli V. Monticuli de alunecare
1679 in u t geomorfologic v. Regiune geomorfologici

u
16S0 U ed V a la larg. 1 , c u sc u r g e re i n t m n i t r n t i d in re^iiaile a r U
a te A fricii d e N o rd ?i P e n in s u le i A rab ic . I n u r m a c a n e '
r i lu r tu m u l t u o a s e c a r e &tnt fo a r te r a r e alb tiie m e a t , oiaipoa.c a le uexlurilor s i n t p r e s r a te c a n u m e r o a s e bloc iiri fi
bolov& niuri. U n ii a u t o r i con 5 d e r i u e d u r iie o i f t c v 4 i O*
vial re le te , d in p e rio a d e le c lim a tic e m a i u m e d e . Sin.
w adi. [ o u t d W a d i tt a d y , w a d ija o d n , y a ^ , y t \
1681 U lu c F o r m n e g a t iv d d e relief, c u a s p e c t d e jg h e a b s a s
d e v a lo p u i n a d n c . c a r e p o a t e a v e a o rig in i d i f e n t e . d e
e x e m p lu , L'. de o lu n te a r f. L'. i e ctm la ti, i ' . g ls c is^ . V .
lito ra l e tc .
[rigoU. c a n a l ' R i n n f 'f l i t m / x o . t o 6 \
1682 U lu c dc a lu n e c a re v. U luc
1683 U lu c de c o n ta c t v. U luc
1654 U lu c g la c ia r v. V ale g la c ia r
1655 U lu c U toral v. U lu c
1686 U r a r F o r m a d e re lie f c a r e se p r e z in t* c a o p ro e m in en A
(o t r e a p t s e c u n d a r r o t u n j i t ) d in c a d r u l u n u i v e r s a a t.
U. se In tln e sc d e o p a r t e i d e a l t a a u n o r v i glaciare.
F o r m a r e a lor sc p o a t e e x p lic a p r i n in s ta l a r e a u n o i g h r a r
d e d im e n s iu n i m a i m ici in tr- o v a le g la c ia r m a i ech e,
i p rin e x i.stc n a u n o r roci m a i d u r e f a d e re s tu l v e r s a n
tu lu i e tc . [fp la i, fam l/m em i S tk u ltr r . A b/lsekm m g b m i k .
r r fila tI n .ifW nipo.a]
1687 U n g h i de fr e c a re in te rio a r U n g h iu l a c r u i t a n g e n t tr ig o
n o m e tr ic r e p r e z in t c o e fic ie n tu l d e fre care i n t e n o a r d tn t r e
p a rtic u le le u n e i ro ci. A c e st u n g h i e ste m a i m a r e la d |x ite le c o m p a c te i m a i r e d u s la cete a f in a te , d e r a n j a te . E l
d e p i n d e i d e g ra n u lo m c tr ie : e s te m a i a c c e n t u a t la rocile
c u g r a n u le m a ri i m a i m ic la ro cite c u b o b u l fin. C to d i w a
se Im b itt c u aj>, u n g h iu l d e fre c a re i n t e n o a r l *e ancyr e a i la j u m t a t e f a d e v a lo a re a lui b i I m )*.
nsi s t a b il it a te a rocii. [ngU d fvU H on le /^ rw w * W w M
d e r i n n e r r n f i f i b H n g a n g U o f immer
i'.v.M (.v
neco mpeMu.^]
1688 U n g h i de l a l u i n a tu r a l v. PaolA rritlcA

1689 Uniafc de re c f T eritoriu b ine c o n tu r a t ca re p re z in t


aceleai caracteristici geomorfologice. [unit de relief j~~ /
pe.ibe^Haa eduHUifo]
1690 Urne crioconitice Mici ad n citu ri fo rm a te p rin top ire. n
zpad sau fn gtica. d a to r it p a rtic u lc lu r fine d e m a te ria l
m elanocrat care absorb ra d ia ia solar. C nd frag m en tele
sfnt m ai m a ri se form eaz p u u r i crioconitice. [urnes de
cryoconile, Irous d e ^ , trous de m id i, baignoirs K ryokonitIdcher, MittagslOcher, Schm ehlochercryoconile hales, dust
welles'\
1691 Urstromlal v. P radalin [chenal pro-glaciaireU rstrom ial
proglacial channel, icemarginal
urstrom tal npado.miia]
1692 Uscat S u prafa a litosferei n eac o p erit d c ap ele O ccanuIui
Planetnr, c o n stitu it d in c o n tin e n te i insule. U. o cu p
149 000 000 km* (29%) d in s u p r a fa a p la n etei n o astre .
[terre, terre ferm e Festland land cyiua]
1693 Uval F o rm carstic dc s u p ra fa , cu a sp e c t d ep resio n ar,
p r o v e n ii d in u nirea m a i m u lto r doline. U. a u c o n tu r oval
sau sinuos, diam tre de o rd in u l zecilor sau al s u te lo r dc
m etri i adncim i p n la citeva zeci d e m e tri, [solch".
Olvala Uvala uvalayea.ia]

1694 V ad l o r i u n e d iti nll>ia m i n o r a u n u i riu c a r a c t e r i z a t p rin


m a lu r i jo a s e t a p p u ( i n a d in c , p r i n c a r c se p o a t e tre c e
<lc p c u n m a l p c a l tu l.
h a u t-fo n d , seu il, m a ig re jU n iiefe .
F u r t f , Schw elle, O bergang shoal, fo r d , crossing, riffU jn e p tK o m ,
6 po]

1695 V al F o r m d e re lie f j u r a s i a n r e p r e z e n ti n d o v a le sincU n al.


[va l l va l I ]
1696 V al d e a l u n e c a r e F o r m d c relie f, c u a s p e c t d e v a l, c a re
sc f o r m e a z p e u n i i v e r s a n ts d e lu v ia li, c a u r m a r e a d e p la s
ri lo r d c tc r c n . D c m u l tc o r i p e a c e t i v e r s a n i s e itlln e sc
m a i m u l t c v a l u r i d c a l u n e c a re , c o n t i n u i s a u f r a g m e n t a te ,
c a r c s i n t o r i e n t a t e , n g e n e ra l, p a r a l e l c u b a z a c o rn ie i
[ridc dc g lissem en l, v a llu m d r R u is c h k r u se lu n g slip-w arin k lc , s lip - r id g e j cK.tadKa cno.iJaHu.tl
1697 V al d e r e f u la r e V a l n a t u r a l d e p m l n t s i t u a t la e x t r e m i
t a t e a in f e r i o a r a u n o r z o n e c u a l u n e c r i d e te re n . E l se
f o r m e a z c a u r m a r e a p r e s iu n i i e x e r c i t a t e d c d e p la s rile
d c p c v e r s a n t . D c c e le m a i m u l t c o ri a c e s t a e s t e d e s p r i t
d c r e s tu l a l u n e c r il o r p r i n t r - u n s e c t o r c e p a r e n e d e r a n j a t.

[bourrelet dc refoulement jSlauungwulst pressure ridge


Aiaiiii'i ocuottauuM ono. 13.'/]
I6 9S V al m o r e n a ic F o r m d c roliof g la c ia r c a r c c o rc s p u m le m or c n c lo r f r o n ta l e . n t r u c t In p le is to c c n a u e x i s t a t m a i m iilte
p e r i o a d e i s t a d i i g la c ia rc . p c s u p r a f a a c m p ie i g e m ia n o -p o lo n c z e i !n a l t c r e g i u n i s c g sc s c n u m e r o a s e v a l u r i (iruri)
m o r e n a ic e . [rem pa rt m o ra in iq u e, v a llu m W a lln u y t te ,m<ira in e r a m p a rt, wallM opeuubtu ea.t]
1699 V ale F o r m n e g a t i v d o relief, n g u s t i p re lu n g , c u o
p a n t lo n g i tu d i n a l d o m o a l . d a r c o n t in u , iu t r - o s i n g u r
d ire c ic , c r e a t p r i n a c i u n c a d o m i n a n t a a p e lo r cu rg
to a r e . L a o v a l e s e p o a t e d e o se b i u n .sector s u p e r io r cu
p a n t e lo n g itu d in a le n ta i a c c e n t u a te , unev'<ri c h i a r c u prA guri
i rc p e z i u r i i c u p ro fil tr a n s v e r s a l m a i n g u s t : u n ector
m ijlo ciu , m a i e v o l u a t, c u p a n t e m a i d o in o a i i c u v e r s a n f i
m a i d e s c h i i i u n s e c to r in fe rio r, c u e s u ri d i n c e tn ce
m a i la rg i i v e r s a n i e s t o m p a i s a u h i tr e p t e . !ii p fo fil

V A LE A N A C U N A L \

transversal o v ale este formatA din albtc minora, albie


majorii (lunc) i versanfi caro po t fi simpli sau In Ireplo.
n a far clc V. flttvialile sc inlilncsc i V. glaciare. V. eo
liene. V. /ectonicc sau dc a lt natvu. Luiulu-se n consid crarc diferite criterii dc clasificare, prccum i cAractcristicile
morfologice, se p o t stabili mai m ulte tipuri dc viilva/Jde/Tal/
v a lk y Ido.iuiia]
1700 Vale a n a c lin a li Vale a crei direcie general este contrari
nclinrii stratelor. Aceste v i snt de obicci scurte, cu pro
fil transversal sim etric i p a n te longitudinale relativ mari.
A nt. vale catacUnal [valle anaclinalclAnaklinallalaiiacli
nal valley aHOK.tUHa.ibHa.H do.lUHo]
1701 Vale antecedent Vale situ a t Intr-o regiune care a suferit
ridicri tectonice. P c m sura nlrii scoarci. valea se
adlncete, meninndu-se pe acelai traseu. Sc nelege dc
la sine c o astfel de vale este m ai veche decit micrile tec
tonice pozitive din regiunea respectiv, [valle anlcdenle AnUsedenztal. aniezcdentcs T a l antecedent valley minieifedeHmHa.< do. tuna]
1702 Vale anticlinal Vale in stalat in partea a.xial :i uiiui
anticlinal. n accst caz este vorba dc o inversiune de relief.
Uneori astfel de v i i se tra n sfo rm i in mici depresiuni care
p o a rt numele de butoniere. Ant. vale s iiclinal. [valle
anliclinale A ntiblinaltal / anticlinal valley aiiiiuiKiuiia.tbiia.H
h.iuiia]
1703 Vale asim ctrici Vale ai crei versani au nclinri diferite.
Asim etria poate fi condiionat de aspectele geologicr,
climatice, astronomice etc. De aceca. sc poate vorbi dc
asimetrii dc n atur structural, petrogrfica, tectonic,
climatic, determ inate de micarea de rotaie u Iinntului (astronomice) sau care se datoresc altor cauze, Ant.
vale simetric [voile asymtrique asyminctrischcs T a !asy
mtrie valley accuMempuuecKO.H do.iuiid]
1701 Vale In canion v. Canion
1705 Vale eataelinali Vale caracteristic regiunilor cu structuri
monoclinale, care este orientat n conformitate cu ncli
narea general a stratelor. Profilul transversal al acestor
vi este simetric, Acelai sens sc d astzi vilor consec
vente cu care. adesea, se confund. Ant. vale anaclinald.
[valle caiaclinate Kalaklinaltal eataclinat valley KamaK.iiiiia.tna.H do.iuiui]
1706 Vale tn chei v. Chel
1707 Val consecvent Vale conform cu panta suprafeei ori
ginale de emersiune. n aceast categorie sc ncadreaz vile

(riiinlc). care sc instaleaz pe su p ra fa a cimpiilor dc a c u m u


lare m a rin i carc urm resc nclinarea acestor suprafee
originale ale uscatului. Astzi to t m ai m uli geografi c o n
sider c vile consccventc sn t conforme cu nclinarea
general a stratelo r din regiunile cu s tru c tu ri monoclinale.
n felul accsta co ninu tul iniial al acestei no iun i s-a n
locuit cu con inutul noiunii d c vale calaclinald. [valle consequcntejkonscquenles Tal, Abdachungstal, Ursf>rungUchcslall
consquent valley lKonceKenmiia.<t do.iuiia]
1708 Vale de falie Vale situ a t n lungul unei falii, [valle de
faille Druchtal. Spaltcntal. Vcrwerfungstalfault-valley cpocoeas do.iUHo\
1709 Vale diagonal Vale carc s tr b a te diagonal regiunile m u n
toase constituite din culmi, cu te sau zone geologicc diferite.
[valle diagonale Diagonaltal diagonal valley lduacoHa.ibna.1
dojiuna]
1710 Vale epigenctic Vale care se instaleaz pe su p ra fa a u nor
regiuni constituite d in roci moi. apoi, pe m su r ce se
adincete, descopcr roci m ai dure. cu discord ane s tra tigrafice, pc carc este obligat s le secioneze. A dncirea
acestor vai se face norm al, fr in te rv e n ia micrilor
tectonice. n cazul ctnd regiunea sufer i o m icare de
ridicare, a tu n c i valea are u n d u b lu ca ra c te r: an teced ent
i epigonetic. Sin. vale su p ra im p u s [valle pignique.'-^
surimpose epigenetisches Taiepigeneiic vallcy, superposed
IjnuceiieJtiwiecKa.i do.uiua']
1711 Vale fluviatil F o rm dc relief carc ap are c a u rm a re a acti
v it ii dc eroziune ex e rc ita t d c o a rte r hidrografic.
T erm enul sc folosete p en tru a sublinia originea vii,
dcoarece n unele cazuri sc p o ate vorb i i d c v i c re a tc de
a li factori (gheari, te c to n ic i etc.), [valle flu v ia le , '- ^ jlu vialile Fluptal river valley Ipeunas do.iuHo]
1712 Vale glaciar Vale c rc a t p rin a c iu n e a sc u lp tu ra l a ghe
a rilo r (e.caraie). Astfel d e v i s in t ca racteristice, de
obicei, ghearilor m o n tan i i p rezin t c a tr s t u r d is tin c
tiv u a profil tran sv ersal cu v e rs a n i a b r u p i i fu n d u l
ro tu n jit (forma literei U) i u n profil lo n g itu d in al cu p a n te
i c o n trap an te sau iu tre p te . Sin. Irog. [valle glaciaire f
Gleischerlal, Glaziallal glacial valley .ledHUKosa.t do.iuHo]
1 7 li Vale insecv enti V ale care n u m a n ife st o o rie n ta re bine
definit fa d e nclinarea cim piilor in iiale, [valle tttsquente insequentes T al insequent valley luHceKneHmHa<i\do.iUHa]
17H Vale izoclinali v. Vale m onoclinal [valle isoclinale11sokUnaltalisoclinal valley uJQK.tuHa.\bHQ}i <)o.tu>(a]

VAI.E LO N I il T U O I ff A I .A

200

I7I5 Vale longitudinal Vale orientatA hi acolai .seii.s cu direci.-)


culmilor sau ii cutelor dintr-o regiune oarecarc. V.l. sint
caracteristice regiunilor muntoase form ate din cuimi, cute
sau zono petrografice paralele. O V.l. p o ate fi sinclinalA
(adap tat la structur), anticliiial, sau p u ra ld cu flancul
unor cute etc. [valle longitudinale Langstalloitgiludinal
vallcy Inpodti.ihHaM do.nma]
1716 Vale moart Vale care in prezent nu mal este m odelat dc
factorii cc i-au d a t natere, [valle abandonne^, morte /
verlasscnes Tai dead valley Mptma.i doMitta]
1717 Vale monoclinal Vale caractcristic stru c tu rilo r mono.
clinale. cu o direcie general tran sv ersal fa dc cderca
stratelor. D ato rit accstui fapt. astfel de vi au u n profil
transversal, asimetric, cu un v ersant conform, m ai estom pat
i un versant o rien tat c o n tra r cdcrii s tra te lo r (cuc.st).
F oarte mulfi specialiti ie a tribu ie num ele de v i subsec
vente. Sin. vale izoclinal, orioclinal, homoclinal. [valle
monocHnale MoHOkIinallal moiioclinal valley, homoclinal ~ /
MonoK. iwiiiJbiiajt o.uiHa]
178 Vale motenit Vale creat Intr-o e ta p veche d e modelare
de ctre un ag en t carc a disp ru t. U lterior tn a c c a st vale
s-a in stala t un nou ag en t m ode lator (ex. o v ale fluviatil
preluat de u c ghe{ar). [valle hriteErbtalinherUed
valley yiiac.iedoeaiina.i dojiuiid]
1719 Vale oarb Vale nchis la c ap tu l d inspre aval, caracteris
tic regiunilor carstice, [valle aveugleB lin d la l blind na/leyc.icna.'i o.iuHa]
1720 Vale obsecvcnt Vale cu d irecic o p u s ia d e oca consec
vent. D rientarea sa este invers /t <lc nc linarea general
a suprafeei dc cmcrsiune. n p rezen t t o t m ai m u li geografi
consider obsecvcnte vile caractcristice s tru c tu rilo r nionoclinale, care stn t o rie n tate invers fa dc c dcrca s tra ie lo r
gcologicc (anaclinale). [valle ohsquenle obsequentes T a l
contraclinal valley, obsequent oceKseimiHa.H doAUna\
1721 Vale ortoclinal v. Vale monoclinal
1722 Vale prsit v, Vale m oart [valle abandonne verlasseiies
T al abandoncd valley japoujeiiiiajt doAUiia]
1723 Vale periglaciar V ale p rc lu c ra t d e c tre pro cesele pcriglaciaro, cu fundul acop erit d e d e po zite d e tritic c i p a r t e a
superioar a v ersan ilo r te it, [vallon de rem aniem ent
priglaciairc ~ periglacial valley, m odified periglacial
nepu.i.utuaAhnaH do4Una]

1724 V ale p e r i g U c i a r i c u f u n d u l p la t V a le p r c l u c r a t d c o n d iii


p c rig la c ia rc , c a r c p r e z i n t f u n d u l p l a t d a t o r i t e ro z iu n u
la te r a l e s a u d a t o r i t u m p l e r i i c u a l u v iu n i d e a p o r t la te ra l.
[valle p fr ig la c ia ire f o n d p la i Ifla l-b o llo m /d perig la cia l
va lle y n.tockodoHHa/i itepui.i.iiftta.tbHaH do-tum':
1725 V ale r e c o n s e c v e n l v , V a le

re s e c v e n ti

{oolUe

r e - cons

quente / / ]
1726 V ale re s e c v e n l V a le a c re i d ir e c i c c o re s p u n d e c u a v ilo r
c o n s e c v c n te . d a r c a r e n u s - a i n s t a l a t p e o s u p r a f a o ri
g in a l d e e m e rs iu n e , c i p e o s u p r a f a m a i n o u , sc u lp tu riil, d e r i v a t d i n c e a in i i a l . S in . v. reconsecvenl val
le resquente fresequentes T a l resequen! va lley peceKaeHmm.i
do.ium"]
1727 V ale s e a c V a le l i p s i t d c u n c u r s d c a p , A stfel d e vi
se n tln e s c n r e g iu n ile c a r s tic e . n re g iu n ile p ie m o n ta n e .
a r id e e tc . S in . sohodol. [valUe siche T ro c k e n la l d r y va lle y I
cyxa.<t o.iuiia, cyxoo.t]
1728 V ale s im e tric V a le a i c r e i v e r s a n i s u t egal n c lin a i. D in
a c e a s t c a te g o r ie fac p a r t e v ile In chei. n c an io n ,
s im e t r ic e n o r m a le , cele c u te r a s e p e a m b ii v e rs a n i
E le se d e z v o l t d e o b ic e i fn re g iu n ile c o n s t it u it e d in
o m o g e n e , c u s t r u c t u r i t a b u l a r e , in c im p iile d e n iv e l d e

cele
etc.
roci
bax

e tc . A n t. vale a sim eiric. [valle sy m ir itp tf 'symm etrisches


T a l sy m m e iric va lle y IcuMMempu'^Ma.t do.iUHa]
1729 V ale s in c lin a l V a le s i t u a t !n lu n g u l a x u lu i u n u i sin*
c l in a l ; v a l e a d a p t a t la s t r u c t u r . S in . val. A n t. vale aniic lin a l . [valle sy n c litia le . v a lS y n ltlin a lla l U yncliHol i-aJIey'
fUHK.tUHa.ibiia.H
1730 V ale de s t r p u n g e r e V a le c a r e t a i e in n tre g im e o c u lm e sau
u n l a n d e m u n i [na/i'V percf D urchbriu bslal breach valle y cKeoiHM u.iuiia]
1731 V ale s t r u c t u r a l V a le a d a p t a t la s t n i c t u r , le tip u l \ i t l o r
s in c tn a le , v ilo r J e falie, cele d e c o n t a c t litologic eic.
V i c a r e ti d a t u r e a z o rig in e a s a u fo rm a s tr u c tu r ii m lle s tru c tu r a it S lru k lu r a lta l stru itu ra l valley ,' ntpynmypnu.i
fO.tUHO]
1732 V ale s u b g la c ia r V a te c r e a t e c u rs u rile d e a p in ro g U ciare
(c a r e c u r g p e s u b g h e a r ii c o n t in e n t a li ^ [valU* si>us-gU'
cia ire Isubglaziales T a l Isubglacial valU y
.1UHO]
1733 V ale s u b m a r i n a) P r e l u n g ir e a p e p la tf o r m a c o n tin e n ta l
a u n e i v i c e d e b u t e a z d ir e c t n m a r e . \ i e a s t a s-a p u t u i
f o r m a p r i n e ro z iu n e f lu v ia til u l w e r i a n i . iun! u ll e n u r

ac o p t'rit d e ap ele m a r in e ; b) V ale a s e m n to a r e canioanelor su bm erse d e c a re se deosebete. n spcial, p rin profilul


tran sv ersa l, cu v e rs a n i m a i dom oli. [valUe sous-marine
subm arines T a l, u n U r s te is e k e s s u b m a r in e valley, drown
ed

jnodo 0 HaM do.WHa, nodaoHbi Kanbon]

1734 Vale su b se cv en i Vale cu d irecie, m ai m u lt sau m a i puin,


p e rp e n d ic u la r i p e n clina rea g e neral a u n o r cmpii de
ac u m u la re m arin. A ceste v i se d e z v o lt in zonele mai
p u in rezistente ale cim piilor a m in tite , p lecind d e la vile
consecvente d e ja form ate. U nii specialiti consider c
v ile su b se cven te se d ez v o lt n reg iun ile c u stru ctu ri
m on ociinate i a u o d ir e c i e o a re c u m p e r p e n d i c u la r i
pe n c lin a rc a g en e ral a a c e s to ra . Vezi i vdi monocli
nale. [valUe subsquente subsquentes T a l subsequent valley
c}6 ceK(ieHmHa.i do.iuua]
1735 Vale de sufoziune Vale caracteristic reg iu nilor fo rm ate din
roci carstificabile, care a h ia t n atere p rin ta s a re sufuzion ali
sau p rin u n ir e a u n o r i r u r i d e d o lin e d e sufo ziu ne.
[ c y ^ ^ m o H u a .i dojuna]
1736 Vale supraim pus v. Vale epigenetic [vale surimpose epi
genetisches T a l superimposed valley superposed
ceep.xHa.toMcem.H dojuna]
1737 Vale suspendat Vale fluviatil sau g la c ia r a crei albie,
n zona de vrsare, se afl la u n nivel su p erio r nivelului
riului colector. A ceste v i i p re z in t repeziuri (tre p te dc
confluen), [valle s u s p e n d u e .p e r c h e Hngetal. hn
gendes T a l hanging valley, lateral h a n g in g '-^. \p e r c h e d '^
HUCHVa.H O.tUHO\

173X Vale tectonic Vale in stalat n lungul u n o r a ccid en te tec


tonice ale scoarei, [valle tectoniquefrktovisches Tal/teetonic valley meKmomwKa.H ih.iuiia]
1739 Vale inr V'ale n cuprinsul cSreia procesele d e eroziune
slnt deosebit de active. Ka sc ca racterizeaz p rin profil
longitudinal accentuat, versani a b ru p i etc. [valle je u n e
Jungtal young valley M o .io d a .s

d o .w m ]

1740 Vale lorenial Vale c reat d e u n riu cu reg im torun(ial.


[valle torrentielleW ildialtorrential v a lle y ]
1741 Vale transversali Vale caracteristic regiunilor c u tate,
care arc o orientare perpendicular pe d irecia cutelo r sau
a culmilor principale, [valle transversale Quertaltransverse
valley, diaclinal

nonepeuua.i

o.iuh ]

1742 Vale In ,.V" Vale cu profil transversal n form a literei ,.V".


[vaJIe en V . ' ^ e n trait de scieV-/rminges Tal. Kerbtal
l'-shaped valley, saw c u t $ o t . gashIV-opajiia.i dif.uiita]

1743 V a rv c T e r m e n d e o r ig in e s u e d e z d e s t i n a t d e p o z ite lo r /ine


c a r e s e io r m e a z n c o n d iiile u n o r a p e reci, lin i tite , c a ra c
te r is tic e la c u r ilo r K laciare. E l e s n t fo r m a t e d in p t u r i m a i
g ro sie re, c o r e s p u n z t o a r e d e p u n e r i lo r d in ti m p u l %-erii i
p.l t u r i m a i fine c a r c s - a u f o r m a t n t i m p u l iernii. C u lo a re a Io t
c o n s titu ie , d e a s e m e n e a , u n e l e m e n t d is ti n c ti v . P e b a z a V.
s u e d e z u l G . D e G e e r a p u t u t s t a b il i n 1910 o cron olo gie
e x a c t a p e rio a d e i p o s tg la c ia r e n P e n in s u la S c a n d in a v .
[varves / Ifa r v f va rvfs eap 6 bi]
1744 V e n tifa c t

B lo c s a u

p ro e m in e n

d e ro c

d u r

m ode

la t dc v n t.
1745 V e rm ic u la ii M ic ro re lie c u a s p e c t d e n u l e e sin u o ase,
v e rm ifo rm e , c r e a t e p r i n a c i u n e a a p e i s a u a v n t u lu i , p e
.seam a u n o r ro c i so lu b ile , m o i s a u e te ro g e n e . \vcrm icuatio n s IR ille n , F u rch en verm iculaiion s. r i l l s ~ ]
1746 V e rs a n t F o r m d e re lie f n c lin a t r e p r e z e n ti n d u n flanc
d e v a le , d e d e a l s a u d e m u n t e . V e r s a n ii se p o t clasifica
d u p fo rm , d u p s t r u c t u r a g eo lo g ic s a u d u p a l t e c riterii.
[ v e r sa n t T a lfia n g v a lU y s id f, slope, v e r s a n t ck. w h ]
1747 V e rsa n t de a c u m u la r e P a r t e a in f e rio a r a u n u i v e r s a n t,
m a i d o m o a l , c a r a c t e r i z a t p r i n t r - o c u v e r t u r i s u b i r e d e
d e p u n e ri c o lu v ia le . [versant d 'a c c u m u la lio n H aldenhattg j
ivas/i slope aKKy.My.ismueHhii ck.w h ]
1748 V ersan t s c u lp tu r a l P a r t e a s u p e r io a r a u n u i v e r s a n t, m a i
a b r u p t , c a r a c t e r i z a i p rin p ro c e s e d e l u v ia l e a c t iv e . M a te
ria lu l r e z u l t a t d in s c u l p t a r e a a c e s te i p r i e s te a n t r e n a t
c t r e b a z a v e r s a n tu l u i. U n ii v e r s a n i a u c a r a c t e r s c u l p tu r a l
p e t o a t n t i n d e r e a lor. d e la p a r t e a s u p e r io a r p i n i la
b a z . [ S te ilw a n d g ra v ity s h p e cKy.ibnmypHbi ck.ioh ]
1749 V irg aie O r ie n t a r e s t r u c t u r a l a c a t e n e lo r m u n t o a s e , c a r a c
te r iz a t p r i n p r e z e n a u n o r n o d u r i o ro g ra fic e d i n c a r e se
d e s p r in d c u lm i d iv e r g e n te (n e v a n t a i) , c e n c h id n t r e ele
d e p re s iu n i po lig on ale, [divergenceV irg a o n virgati>fn nupeaifunl
1750 V iro ag V a le d e d im e n s iu n i re d u s e , n g u s t i a d in c , c u
v e rs a n ii a b r u p i, c r e a t d e obic ei d c o rg a n is m e le t o r e n
ia le .
7 S I V llcea V ale d c d im e n s iu n i m ic i. la rg , p u i n a d i n e i , c u
v e r s a n i s la b n c lin a i, c u f u n d u l c o n c a v , lip s it d e a lb ie
m in o r . Iv a lh n , v a lla t T lc k n , D f l t e
..d>lf",
dell" do.tuHKu, .w j k Ouhu, Oa.iKa]
1752 V rf P a r t e a c e a m a i n a l i a u n o r nuni i d e a lu ri P u ^U
a s p e c tu l i c a ra c te ris tic ile lor, pi>t fi: a s c u it e , te ite .

VlRsrA SELieFl'M'l

2<

conice, p in m u M e etc. (fiic. cim<. to m m rlCipfel, S p iu e /


fioA. su m m ilK, nepiuuMa]
I7.VI Vfrsta reliefului Tintpiil care s-a s c u n dc b a p a riia nnci
forme dc relief pInJ In prezent; vechimea reiii-fiiliii unei
regiuni. Virsta se coniiiler liin (iiomeotiii cinci rcli>-ful
respectiv a cdpAlat trA^ulturile princiftalc care-l cararterixeas ft a tiii. (<ie ex. virata phoccnA relief form at tn
pliocen). PentQi stabilirea vbNtei reliefului se folo<ec me
tode morfologice tratigrafice, paleontologice, radioactive
etc. (4gf du rrlif/IA IIfr d tr Obetflthenformrn]age o f tandform ilaotpacm p e i b f ^ ]
17.^4 VorUnd Termen le origine germanS desem nind o u n ita te
.tructurall rigi<li a scoarei terestre. situatA In (aa unei
regiuni cutate. V'orlandul i h in terlan d u l unei regiuni
muntoase se stabilesc d u p p o ii(ia cu telo r care slnt Inclin ate (risturn ate) spre vo rlan d (ex. P la tfo rm a Moldovonea<ci este o u n ita te de vorland fa) dc C a rp aii Orientali!.
Sin. forland. [avanl-paysH 'orlamdIforeland^ p .ta n d ]
1755 Vulcan Form geologo-geomorfologic creatA in u rm a a p a ri
iei la -luprafata scoarei te restre a magmei. De cele mai
m ulte ori V. e prezint ca n ite inAJimi conice, cu a lti
tudini diferite form ate din lave, !<flr(m.\tiiri >i cenufA
[volean / tulkan vokano y.iKtm]
1756 Vulcan activ Vulcan ale cArui pr<M:eM! ruitive .slnt In ptinA
d esllurare, sau carc a eru pt In cursu l jterioadei istorice.
[volcan actif jaktivrf i'ulkan. liUigrr
active vuleano
ecmyi0 U4Ui ay.wau]
1757 Vulcan adormit Vulcan activ cc nu e rup e o p erioad de tim p.
[volcan a s s o m p i,s o m m fU la n t, ^ d orm antTuhender i'w/kan, ichlumnKTnd/r J o r m a n l voleano no.'iicumu v.tKtiH,
6 ejitecmtyio$ifui
175/i Vulcan com pus Vulcan co n stitu it din m ai m u lte co n u ri
fi cratere [w lcan compas.
complexe tusam m engesrliU r
Vulkan. mekraeksiger
p olyten iriicktT ^ c o m p o u n d i'ofcano cjuJKtHHuU y.iKan]
17)9 VuIctD noroiot F o r m i de a p a riie U u p ra fa i a g n e l o r p ro
venite d in tr-u n z&t&mtnt d e h id ro c a rb u ri, la ca re >e a d a u g i
ape ubterane fi norr^. Acet fenom en du ce la a p a riia un o r
m k i c ratere U> ju ru l c&r<yfa te iu rm eaz c u n u ri jo a : . noro to u e . in. J t t r b U o r i . salfe . [ v o l i a n de b o n e S e k l a m m .Sa/t/, S ( k l a m m x p t n d < l m u J
U9U ay,VUM,

V H lk a a,

iW taoo. ^

c o n * ^p.t-

1760 Vulcn-cu v Vk-n de tip


^ s u r k i s i J SMili u H a m .

loi. # hmlur
ymikmn

<ki*id

titua. f a t Ittitm nop a Mtii > w o

]*'6I Vukaa dr sfirimAtari \ Vukan 4r tip Bndi Sb ^


rtf>1oiif.

WAWflNW

f>omceut e t ^ - i r e r

^rnlkan - t f l * i t /

.>

i-Lm

t y tKUM'.

p62 Vulcan tins Vulcan care t*a lnrhiat Acti\


.1
n.nr-rxi
u u In timpul unor prrK>(ie grolofike mai vrrhi
cettui (apt rHieiul ini(i.AJ presintA modiikAri lftpnr.<rule
(te fKtorii externi. Rlin<lu c tntr nn anum it >tdia <)e
({ntruci. (rx. munfii v u lc a n ii <lin KomlniJi! ' c ^ m
Uimlfrlouk<n<r TN/Adn. Mx/a/i^cr -w
>'/.>' w
myxuu yiKH

1763 Vulcan de tip Bandal-San S cara^rterifeazl printr o UvA

inerte vlMr>a.4A, ru ll i bo g ai Tn g u * . cjtfc v fntlrryte


nainte de a ajungr la xi Acmtc lavr. tntArite p cf nb
iurmi de dopuri. tmpicdtcA degajarea gxek>r. fa.<>n.tln<l
astfel expk)xii puternice care anincA tn aer %n.h>ul cun.
Conul este furmat numai dtn materiale p tn x U stk c lev valcanul IUn<lai-San din Japonia. K rakatau dintre Djawa >i
Sumatcra 9 a.). Sin. vulcam tU sfiU im M m rt
- ;t* m a m
m una E a m to u -C m ',

1764 Vulcan de (ip hawaiian Vulcan cu lava bw ice fciarte fhiKr,


ce w Kurg pe distane mari tu b (ormA de plmac fi tof^nii
( raterul k>r are Iurma unui baxin cu fundul plt >t prrrti
verticali. Conul este maaiv. cu atf^laA foarte I s t m 4 v
pante mici (con-acut). Sin. puifdn-xria _i<.Usm d* t > f 4
k a u a i f m H 'u lk a m d t s k M a i t u k n

f //atrdiidN f y / v m t o w

rfrnr.

vucomj

176.^ Vulcan de tip ulandic V ukan cu erupii baititr, tipite de


rxpkizii, care rrvarx lave Uuice, loarte Iluulr. Kraptul
au loc In lungul unor cripA tun (erupii hniaxr iar Iu
locul conuriktr propnu-tiic iau aa ftrre nifte faroM
prelungi, cu flancurile liomoale (ex r n i p u Uniari la^hi
din Irlanda ce e ntinde pe o lungime lie cca 30 km
r t l a n J ty>*

/ (WtdN; /y (icun mc mntku.v ihmm

1766 Vulcan de tip maax Vulcan de eapk>iie M>n>tituit n u n a i Jut


cof fi crater, t.l ae pune In rvK ienti duar pria pr-irn|a
unor plinit numite maar.
.Waar iwar
1767 Vukan de (ip prieean V ukan caraitcTuat pnntr> la%
f<>arte vIvioaaA, bogatA tn bH>xid de u Ik iu . caiv r
pe O'ifui \u k a n ii' l a |vartea suprK>rA a
U.
InipintA de joa In su, IkIiIkA tn m trrw rul crv%(ri kir*
m ate antrmr, dliitl naterr a<tlrl u n n iup>lr .1

VULCAN DE TIP STROMDOLIAN

ziuiic. E ru p iile a u c a ra c tc r exploziv, fiind nsoite dc


c u tr e m u r e i n o ri d e g aze incandescente, [volcan de type
pelenI V u lk a n des P e l c -T y p sjP e l a n type o f wlcanolny.iKaii
imilla fJe.ie]
176S V u lcan de tip stro m b o lian V ulcaii cu c n ijiii explozive
p ro z c n tu d o lav.\ fluids, b aza ltic, cu m u ltc gaze. Erupia
e ste n s o i i d e explozii ritm ice , n tim p u l crora snt
a r u n c a te b o m b e i scorii vulcanice. E r u p ia este centrali,
ia r in ju r u l c ra te ru lu i se form eaz u n con p roem inen t, alc
t u i t d in a l te r n a n e d e lave i p ro ie c iu n i vulcanice, [volcan
de ty p e styom bolienjV ulkan des Slromboli-TypesISlroinbolian
ty p e o f volcano eyjjk-aii muna CmpoMOo.ni]
1769 V ulcan de tip vezuvian V u lcan cu e ru p ii cen trale explozive,
cu la v vscoas, b o g a t in b ioxid d e siliciu, care se consoli
d e a z p e coul v u lcan ic, fo rm n d d o p u ri d e lav. Acumul
rile d e gaze d u c la explozii p u te rn ic e care aru nc mari
c a n t it i d e m a te ria le p iroclastice. Conurile* sn t proem i
n ente. c o n s titu ite d in s f r im it u r i i in te rc a la ii de lav.
S in. stratovulcan. [slraio-volcan, volcan m ix le Stralovulkan
sirao-volcano, bedded
ey.iKau muna B ejyeui}
1770 V ulcan de tip vulcanic v. V ulcan de tip vezuvian (stratovul
can). [volcan de ty p e vu h a n ien V u lk a n des VulcanOTyps
Vulcanian ty p e o f volcano ey.mau muna By.jKaiia]
1771 V ulcauism T o ta lita te a proceselor geologice legate d e erup
iile v u lc a n ic e ; a c tiv ita te a vulcanilor, [volcaiiism/' / VnlkO'
nism tts volcanism, volcanicity ey.tKauua.M]
1772 V ulcanocarst C arst fo rm a t pe roci eru p tiv e, re p rez en tat prin
forme de su p ra fa d e tip u l lapiezurilor i dolinelor i prin
mici peteri. A ceste form e a p a r i se d ez v o lt n urm a
dizolvrii feldspatului plagioclaz d in rocile vulcanice de
c tre apele m eteorice, [pseudo-karst dans Ies roches voicaniquesPseudokarst a u f vulkanisclien Gestnnen jpscudokarst in volcanic rocks Hy.iKaiioKapcm]

w-y*z
1773 W adi v. Ucd
177-1 W indkanter Bloc de p ia tr din regiunile a rid e care. n u rm a
m odelrii sale de c tre v in t, p re z in t m a i m u lte m uch ii
i fee. Sin. bloc cu faete, [c a ilh u x taills facettes, ~
oH$s.r-^faonns, bloc carnW indkanter, K antengerlU ,
Kantengeschiebe, Fazellengescliiebejwindkanter, faceted pebble,
glyptoUth joAOUbie MiiazozpauiiUKu]

1775 Yardang Microcorelie d c co raziu n e fo r m a t d in c re s te s e p a


ra te d e jg h eab uri n to rto ch eate, c a ra c te ris tic p e n t r u p u s
tiurile argiloase d in Asia C en tral. Y. s n t o r i e n ta t e p e
d irecia v n tu lu i d o m in a n t i p o t a tin g e 5 6 m n lim e
i civ a m e tri liin ie . {jardang, yardang Y arda ng jyardang MpdaHd;]

1776 Z andre v. Cmpie fluvio-glaciar


1777 Zpezi venice Zpezi c a re n u reu esc s s e to p e a s c d e la
u n a n la a ltu l i care, p r i n a c u m u la re , p o t c o n t r ib u i la
form area gh earilor. A ce stea se n tiln e s c ^ m a i a le s q re
giunile p o la re i la p a r t e a s u p e rio a r a m u n il o r n a li, c re n d
c o n d iii p e n tru o m o d e lare c a ra c te ris tic a relie fu lu i. Sii.
zpezi perene, zpezi perpetue, [neiges persistantes, ^ p e r
manentes,
p e re n n e s landaiiernder Schnee, p e r e n n ie r tn d e r '^ ,
e w ig c r p e r s i s t e n t snow, p e r m a n e n t'^ , p e m i n i a l
eenhbie ciieca]
1778 Z p or B a ra j d e sloiuri d e g h e a i c a re d e t e r m i n r i d ic a r e a
nivelului ap e i n sp a te le s u . Z . se fo r m e a z n iterioaiUOe
d e dezghe, n sec to a re le u n d e s c u rg e re a s lo iu rilo r e s t e

EmpicdicatA. [barragf. rmbcic Eisbarre, Eisbarriere ice-jam,


icc-dam iamopbi]
1779 Zton Lac lung i ngust din regiunea litoral, situ at ntre
perisipuri paralele sau sub form de evantai, \le ltj / j
MeMcdioHHbie noHUJteenu.^]
1780 Zvor Prag constituit dio roci dure sau din form aiuni
morenaice. care nchide circul glaciar spre aval. separindu-l.
n oarecare msur, de valea glaciar. D u p topirea g h e
arului prezena acestor praguri favorizeaz ap ariia lacu
rilor glaciare de circ. Dc multe ori apele secioneaz aceste
praguri, formnd. n aceste sectoare, cascade i repeziuri.
[verrou, seuil rocheux Piegel, Schwelle rock-bar, cross-cli/f,
riegel cKo.iiicmbi nopoe]
1781 Ziduri eoliene Forme de coroziune diferenial din regiunile
aride (ex. Sahara), reprezeiitiul stnci sau grupri de
stlpi eolieni. orientate pe anum ite direcii, avnd aspectul
unor ziduri ruinate.
1782 Zona]itate geografic Succesiunea latitudinal a zonelor
climatice i fizico-geografice ale suprafeei Pm ntului. Se
deosebesc astfel: o zon cald, dou zone tem perate i dou
reci. Acestea la rindul lor se m part n mai m ulte subzone.
Fiecare dintre ele oferi coadiii diferite p en tru modelarea
scoarei de ctre agenii exogeni, de aceea se vorbete de o
geomorfologie climatic, de zone morfocliraatice etc. n
cazul munilor exist o etajaro a elementelor cadrului n a
tural. carc, ntr-o anum it msur, am intete de zonalitatea
latitudinal. [lonalUi gographique gographie sottalily
z e o c p a ^ u 'i u a . 'i M H a .iM o c m b ]

1783 Zon abisal v. Regiune abisal Izone abyssale abyssiuhe


Zone abysmal zone aoucca.tbiiait lona]
1781 Zon de alterare P artea superioar a scoarei te restre asupra
crcia acioneaz factorii externi, contriliuind astfel la
transform.irea rocilor i mineralelor. Grosimea acestei zone
depinde dc alctuirea geologic a scoarei i de condiiile
climatice ale regiunii respective. Depozitele d c a lterare se
numesc i alteritc. [tone d'atlralion l'erwilleriivgszone zone
o f alleraJion lioHO bieempueanu.i]
1785 Zon batial v. Regiune batial [tone balhyale balhyale
Zonebathyal zone Oamua.tbiiofi joua]
1786 Zon de desprindere v. Abrupt de desprindere
1787 Zon de divagare Regiune care d ato rit particularitilor
sale geomorfologice favorizeaz divagarea i deplasarea
riurilor care o strbat. n aceast categoric se ncadrca 7

t ' - ____

i o
'Un p a r t e a nor<l-estic a C Im pici R o m a n e , c u
p r i n i in tre A rge i S irc t. c u l a t 'm i d e l O - J O k m . iu
carc. d a t o r i t micA rilor d c s u b s i d e n . r i u n i c p r s c s c
ad e se a v cchile lo r tra s e e . dcp las5 n d u -se s p r e c s t-n o rd - e s t.
A ici v.\ilc s n t fo a r te la rg i, te r a s e le c u e x c c p ia ce lo r
jo a se d is p a r, a p a f r c a tic e s te a p r o a p e d c s u p r a f a
ctc. (V. i SHbsidfnl] [zone (U s u b s id e n u S en ku n g szo n e
subsidence zo n e lio iia iiocmeneiuia.t onycKaiiuji]
1788 Z o n g e o g r a f ic i S u b d iv iz iu n e a s u p r a f e e i t e r e s t r e c u c a r a c tc ris tic i c lim a tic e i fizico -g eog raficc p ro p r ii, d e t e r m i n a t e
d c d is tr i b u i a l a t i t u d i n a l i a e l e m e n t e lo r c a d r u l u i n a tu ra
(ex. z o n a c a ld , zo nele t e m p e r a t e e tc .) \zone gograp hique /
geographische Zo ne gographie zone eeo.'pa ^u'fecK a .t Joua]
789 Z o n a n g h cu lu i p e re n R e g iu n e c a ra c te riz a t , p r i n n g h e
in u ltia n u a l (in g b e v en ic ), [zone d u g el p e re n n e P erm a fro stzone, D aiicrfrostzone pcrm agcl zo n eMHoeo.iemH.i.i Kpuo.tumojoiia, M epj.ionw as 30ua]
1790 Z o n lito ra l P o r i u n e a d i n lu n g u l r m u r i l o r m a r i n e
la cu stre, in p a r t e u s c a t , in p a r t e a c o p e r i t d c a p e , in
ca rc se g sesc fo rm e d c relief lito ra l, a c t u a l e s a u m a i v e c h i.
E a e ste f o r m a t d in lito r a lu l p ro p r iu -z is , s u p r a l i t o r a l i
su b lito ra l. [zone litloraJc L itora lzone, K iislen b ereich coastal
area, littoral zone noepejKbe, .tuniopa.ibHa.H jona]
1791 Z o n i m o rfo c lim a tic Z o n a s u p r a f e e i t e r e s t r e in c a r e
c o n d iiilc c lim a tic c d e a n s a m b l u i m p r i m a n u m i t e carac*
te ris tic i fa c to rilo r m o d e la to r i i re lie fu lu i c r e a t d e a c e tia .
D c p ild z o n a te m p e r a t , u n d e ro lu l p r i n c ip a l r e v i n e e r o
z iu n ii flu v iale i p ro c c s c lo r d e v e r s a n t ; z o u a tr o p ic a l , u n d e
d e z a g re g a re a , a l t e r a r e a , v i u t u l s n t fa c to r i m o d e la t o r i
p rin c ip a li c tc . l a c u p r i n s u l u n e i z o n e n io r f o c l im a ti c c p o t
a c i o n a m a i m u l te s is te m e m o r fo g e n e tic c . [idmc m o rp h o -c ii'
m aiiqcm orphohlim atische Z o n e m o rp h o clim a lic zone Mop^mK.iUMamu'iccKan 3 oho]
1792 Z o n a n c r i t i c i V. R e g iu n e n e r i ti c r e o n r u iq u c n e ritisi he
Z on en eriic zone Hepiinios.^ o.iQcmb,
3 oii]
I 7 9 i Z o n tid a l

P o riu n e

d in

zona

l i to r a l

carc

tim p u l

flu x u lu i e sto a c o p e r i t c u a p o , i a r la r e f lu x d e v i n e u s c a t :
z o n a d e p e n d u l a r e a m a re e lo r . S in . entran. [; h c tiJa U ,
d oscillation Je la > n a r e ,- ^ d u ba la n cem en t de la
C ezeilenrau m . W a tt tidal zone, w a tt aamm''

m a t e !

m piedicat, [ban agr, cmbclc Eisbarrc, Eisbarriere icc-jam,


icc-dam jamopti]
1779 Zton Lac lung i ng u st din n-gimiea litoral, situat ntre
porisipuri paralele sau su b form de evantai. [/*/-./ - /
MeMcdioiiiibie iiomiotceiiiin]

1780 Zvor Prag constitu it din roci dure sau din formaiuni
morcnaice, care nchide circul glaciar spre aval, acparndu-l,
n oarecare m isu r . dc valea gkiciar. D up topirea ghe
arului prezena acestor praguri favorizeaz apariia lacu
rilor glaciare de circ. Dc m ultc ori apele .secioneaz acestc
praguri, formnd, n accste sectoare, cascade i repcziuri,
[verroH, seuil rocheux jRiegrl. Schwelle rock-bar, crnss-cUff,
riegel ckimciiim i nnpoc]
1781 Ziduri eoliene Form e de coroziune ilifcrenial din regiunile
aride (ex. Saliara), rcprczcntml stnci sau grupri de
stlpi eolieni. orientate pe anu m ite direcii, avnd aspectul
unnr ziduri ruinate.
1782 Zonalitate geografic Succesiunea latitudinal a zonelor
climatice i ilzico-geografice alo suprafeei PiuiituUii. Se
deosebesc astfel: o zon cald, dou zone tem perate i dou
reci. Acestea Ia rndiil lor se m part n mai multe subzone.
Fiecare dintre ele ofer condiii diferite pentru modelarea
scoarei do ctrc agenii c-TOgeiii, clc aceea se vorbete de o
geomorfologic climatic.l, de zone morfoclimatice etc, n
cazul n\unilur exist o etajarc a clementelor cadrului na
tural. carc, intr-o anum it msur, am intete dc tonalitatea
latitudinal. [ionalil gographiqueI ~ geographic zonality I
seocpai/iwiiian ooiia.ih/iucmh]
17S3 Zon abisal v. Regiune abisal [ione abyssale abyssiiche
Zone abysmal zone uuccaMtaM ioita]
1784 Zon de alterare l'artoa suporiiiar a scoarci terestre nsupra
creia acioneazA f.tctorii externi, contrihiiiud astfel la
trausfonuarca rocilor i mineralelor. Grnsimoa acestei zone
depinde de alctuirea gcologic a scoarei ii de condillilc
cliinaticc ulc regiunii respective. Depozitele de alterare sc
numcsc i allerito. [zone d'altration Verwilh'riingszonezone
o f alleralion oua SbieempiiaaiiUH]
17K5 Zon ballal v. Regiune baliul [zone balhyalebalhyale
y.one balhyal zone-Cumua.iMiuM 3ouu]
1786 Zon de desprindere v. Abrupt de ilcspriiidcre
1787 Zon de divagare Keglune carc d atorit particularitilor
sale geomorfologice favorizeaz divagarea i depla.sarca
riurilor care o s t r l a t. n aci-ast categoric se incadrcaz.'l

i o zon (liti p a rte a imrd-csticS .i Clinpiei R om ne, cu


prinsa in lrc Arge i iret, cu lAinii d e l O - J O k m . In
Ciire, d a tn rit.l micArilur de s>iliMdontA, riurilc prJsesc
adesea vcchilo lor trasee, ileplasindii-sc spre est-nord-est.
Aici v iile b)nt fu artc largi, terasele cu c x c c p t'^ ceinr
jriasc d isp ar, a p a frcaticA csto aproiipc dc siiprafaA
ctc. (V. i siibsiilcnftt) Isone do suhsideHce Senhungszone
subsidence zoncijoiia nocrnenciiiM'i onycKanun]
I78K Xon g eo g ra fiei Sub<liviziunc a su p rafeei te re stre cu c a ra c
teristici clim a tic c i (iziccngcograficc proprii, d e te rm in a te
du <listribiiia latitndinalA a c lem en telo r ca d ru lu i n a tu ra l
{ex, zona caldA, zonele te m p e ra te etc.) [cone gografiAiifiie /
geographiscfie Zone gographie zone^eo^pa^u'tecnQ.H 30 hu]
789 Z ona ngheului peren U egiune c a ra c te riz a t p rin nghe
m u ltia n u al (nghe venic). [:one du g tl pe ren n ePerma/ruH:oiie, Dauerfrostzone perntagel zoneMiio;o.iemHV{ Kpuo.tumojouii, Mepj.ionuiiL'i sona]
1790 7 .oni iitoral lu riiin e a d in lungul rm u rilo r m a rin e i
lacustre, n p a rte u scat, in p a r te a c o p e rit d c ape. In
care se gscsc forme d c relief litoral, a c tu a le sa u m a i vechi.
L a este fo rm at d in litoralul p ropriu-zis, su p ra lito ra l i
sublitoral. [lone lilloraleLitorahone. Kiistenbereich coaxial
area. lUoral zone luiepcMCbe, .turjiopa.ibHa.u jona]
1791 Z o n i morfoelim atic Z on a su p ra fe e i te re stre in care
condiiile clim atic c d c an sam b lu im p rim a n u m ite c a ra c
teristici factorilor n u idelatori i reliefului c rc a t d e acetia.
De p ild zona te m p e ra t , u n d e rolul p rin cip a l rev in e crcK
ziiinii fluviale i j>r<x:csclor d c v e rs;in t; zo n a tro p ic al , u ndo
dezagregarea, a lte ra re a , v in tu l s in t factri mo<lelatori
p rin cip ili etc. In cu p rin su l unei zone n io rfo clim aticc (h >1
ac io n a m ai m u lte sistem e m orfogenoticc. {zone morpho c li'
maliqni morphokliinatischc Zone morphoctitHatic zone MopfioK M i.uam iiw cKa.i 30hu]

1792 Z ona n e ritic i v. R egiune neritie


nerilix^ue lu r iln ih e
Zone ncritic zone uepiimoiULH o.iacmb, -**> 3onn'i
1793 Z o n i tidal P o riu n e d in z on a lito ra l c a rc in tim p u l
fluxului e ste a c o p e rit c u a p e, ia r la reilu.x d e v in e u s c a t ;
zona de pe n d u lare a m areelor. Sin. eilran. [:om tidale.
d'oscillation de la m a r i e . d u balancement de la m r it
(ezfilcnraum, W all tidal zone, watt

IN D E X
n tr u te rm e n ii c o re s p o n d e n i n lim b ile
franceza

GERMAN
ENGLEZ
RUS

In d e x
a b a i s s e m e n t 1490
a b irn c 142
a b l a ti o n 2
<^oIiennc 446
in d i r e c t e 3
a b r a s io n 5
a b ri-s o u s -ro c h e 1032
a c c u m u la t io n 1 2
a n t h r o p i q u e 13
c o llu v ia le 14
o lic n n e 16
ilu v io - g la c ia ir e 18
f lu v io - la c u s tr e 19
f lu v io - m a r in e 2 0
g la c ia ire 2 1
la c u s tr e 2 2
li tt o r a l e 23
m a r in e 24
n iv a le 25
to r r e n t ie l le 26
v o lc a n iq u e 27
a c tio n d u g el 645
a d a p t a t i o n m o r p h o - c l im a ti q u e
28
la s t r u c t u r e 29
a f f a is s e m e n t 1490, 1532
p a r c o m p a c ti o n 1532
a f f le u r e m e n t 34
a f f lu e n t 35
a ff u u ille m e n t 36
g e d u re lie f 1753
a g e n t e n d o g n e 37
e x o g n e 38
e x t e r n e 38
a g g l o m r a t 42
a g g r a d a t i o n 43
a ig u ille 8 , 1470
d 'e x t r u s i o n 1 0
g la c ia i r e 777
p e l e n n e 1 0
d e g la c e 1149
a ir e d 'a l i m e n t a t i o n 184
d e d r a i n a g e 184
a j u s t e m e n t is o s ta t iq u o 46
a l l i t 51
a l lu v io n n e m e n t 95
a l lu v io n s 97

a l t r a t i o n 52
a ltim tr ie 767
a l t i p l a n a t i o n 55
a ltitu d e 56, 824
a b s o l u e 57
m o y e n n e 58
r e l a t i v e 59, 5 47
a l v o le d e d is s o lu t io n tO l
a m o n t 106
a m p b i t b a t r e m o r a i n i q u e 105
a n a l y s e m o r p h o lo g i q u e 108
a n m o l i t e 109
a n g l e d e f r ic tio n i n t r i e u r e 16S7
a n n e a u d e la v e 1093
anse ! 1 0
a n t c d e n c e 1 1 1

a n t c lise 1 1 2
a n t i c l i n a l !1 4
a n t i c l i n o r i u m 115
a p l a n i s s e m e n t d u re lie f 1048
a p l a t i s s e m e n t 118
a r c in s u la i r e 119
m o n ta g n e u x 1 2 0
a r c h e . 1213
n a tu re lle 1 2 1
a r c h i p e l 126
ar iq u e 1 2 2
arC-ne g r a n iti iu e 74 5
a r t e 406
arf^ile 124
lilo c a u x 125
a r r a c h e m e n t 49ti
a r r i r e - d u n e 128
' p a y s 764
- p la g e 129. 1168
a s s is e 1471
a to U 131, 80 2
a t r i o 132
a t r i u m 132
a u g e 1617
a u g e s e m b o t e s 161S
a u t o - c a p t u r e 134
a v a l 135
a v a l a n c h e 136
rocheu& o 137
a v a n t- b u tte 923
- c t e 1167
- i l u u f 140

a v a n t - p a y s 1754
- p l a g o H I . 1167
aven H 2

b o u r r e l e t d e c o n g re 1216
d ' v a c u a t i o n 1216
f lu v io - m a r i t im e 736
d e p o n t d e n e ig e 1216
d e r e f o u l e m e n t 1697
d e r i v e 735
b o u t 634
b o u to n n i r e 211
b r a n c h e 207
b r a s a n a s to m o s 203
d f l u e n t 207
d e m e r 1477
m o r t 205
r t ic u l 203
d e r iv i re 207, 701
b r a y 211
b r i s u r e 1395
b u t t e 1025
g a z o n n e 1025
- t m o in 924

b a d la n d s H 9
b a h a d a 150
b a ie 722
b a ig n o irs 1690
b a n c 153, 1164
b a n d e s d e p ie rro s 209
b a n q u e t t e d e g lissem en t 1555.
16H
b a n q u e t t e s 162. 120S. 15SS
b a n q u is e 163
b a r k a n e 172
b a r ra g e 16-1. 1778
b a r ra n c o s 175
b a r re g la c ia ire 1220
m a r i t im e 171
so u s -m a rin e 170
b a rri re d e gJacc 602
b a s a lte 178
c a i ll o u ti s 1145
basse p la in e 319
c a illo u x f a o n n s 1774
basses m o n ta g n e s 1015
coU se 1774
bas.stn 438
t a i l l s f a c e t t e s 1774
d 'a c c u m u l a ti o n 181
c a l a 214
d e n t r e m o n t s 479
c a l a n q u e 214
flu v ia l 184
c a lc a ir e 215
h y d r o g r a p h i q u e 184
c a l t l e ir a 217
in t r a m o n ta g n e i i x 4X1
d e f f o n d r e m e n t 220
lacu.stre 185
e m b o t e 221
m a r i n 186
<l r o s io n 218
o c a n i q u e 187
d e x p lo s io n 21 9
d e r c e p t i o n 188
c a l o t t e g l a c i a i r e 22 2
s t r u c t u r a l 484
c a n a l 1681
t e r m i n a l 189
d ' c o u l e m e n t 226
- v e r s a n t 184
c a n n e l u r e 1063. 1517
b a t h o l i t h e 177
c a n o n 22 8
b a t h y m t r i e 176
s o u s - m a r i n 22 9
b e r g e 911
c a p 23 0
h a u t e 912
c a p a c i t 231
b i f u r c a t i o n 191
c a p t u r e 234
b lo c 193, 200
p a r d v e r s e m e n t 23 3
c a r n 1774
l a t r a l e 23 8
c o n t i n e n t a l 194
c a rr i re 240
e r r a t i q u e 195
c a r t e g o m o r p h o l o g i q u e 75 2
g li s s a n t 197
h y p so g ra p h iq iie 753
blocaJlle 73 9
h y p s o m t r i q i i e 75 4
b l o c - d i a g r a m i n c 199
n io rp h o c h ro n o lo g iq u e 755
b o ia u 1624
m o rp h o d y n a m iq iie 756
b o i - t o u t J209
m o rp h o g n tiq u e 757
b o lso n 201
m o r p h o g ra p h iq u e 758
b o m b e v o l c a n iq n e 202
m o rp h o lo g iq u e 752
b o r d 1630
n io rp h o m triq u c 759
d u I m s i n 1266
o r o g r a p h i q u e 76 0
d e la te r r a s s e 106
e n r e l i e f 761
b o sse 93 2
c a r t o g r a p h i c K o in o r p h o l o g i q u e
iMfUchc 1214
250

c u s a c a d c 252
d e g la c c 253
d e la v e 254
C itaco in b e 2 55
c a t a r a c t e 256
c a ta .s tr o p h is m e 257
c a v o rn c 259. 1135
c a v i t d e fu s io n 512
c e n d ro v o lc a n iq u e 2 66
c ercle d e p ie r r e s 267
c h a n e d e m o n t a g n e s 854
v o lc a n iq u e 8 5 5
c h a m p 285
d e b lo c s 286, 91 6
d e d u n e s 287
d pan< )age 150
d e lapii<s 289
d e la v e 290. 1 6 1 1
c h a n t o i r 1209
c h a o s d e b lo c s 7 5 1. 9 1 6
c h a r g e d e la r i v i r e 285
so lid e 441
c h a r r ia g e 1510
c h e m in d b o u l e m e n t 836
chemin<5e 393. 1481
d e f e 1150
k a r s t i q u e 7 78
c h e n a l 2 2 3. 1514
d e m a r e 225
p r o - g la c ia ir c 1218, 1691
c h e v e u x d e P e l 1103
c h i c o t 352
c h o t t 1520
c h u t e d 'e a u 252
d e p ie r r e s 261
c i c a tr i c e d 'a r r a c h e m e n t 7
c im e 1752
c i n r i t c 281
c i r q u e g la c ia ir e 283
c is e lu r e o U c n n e 1 3 1 J
c l a p ie r s 857
c l a s s e m e n t 1457
c o in d e g la c e 10S3
d e le h m 1084
d e lo ess 1084
c o l 8 3 1 . 1094
c o llin e 3 4 8 , 440
c o l m a t a g e 34 9
c o lo n n e 350
c o m b e 354
c o m b l e m e n t 349
c o m p te n c e 355
cftn c u d v e n t i f 367
d 'a v u la n < ;h c 357
d e d j e c ti o i 358
d ' b o u l i s 361
em lK itt 3bH
d ' r u p t i u n 3 b 6

c iic d e g li s s e m e n t 356
d c ja ill is s e m e n t 36 2
<lc l a v e 363
p a r a s i t e 3 67
r(cheux 364
t o r r e n t i e l 35S
v o l c a n i q u e 36 6
c n e l e ts <le la v e 780
c o n f l u e n c e 371
d is c o rd a n te 372
c o n g lif lu c tio n 1451
c o n g lif r a c tio n 373. 644
c o n g lo m ra t 375
c o n t i n e n t 377
c o n t r e f o r t 1140
c o n t r e - p e i it e 378
c o n v e rg e n c e
h v d m g ra p h iq u e
1140
m o r p h o lo g iq u e 3 7 9
d e s terrasvses 3 80
c o rd illi re 383
c o r d o n a p p u y 386
lib re 385
li t t o r a l 384. 1127
c o r n e t 3 88
c o r n i c h e 389
d e n eig e 390
c o r p s <lu g lia c m e n t 392
c o rr a s io n 3 8 2
c o r r e la t io n d e s te rra s s e s I 62
c o r r id o r k a r s t i q u e 387
c o rr o s io n 391
c M c 344. 1630
d a b r a s io n 1631
< r a c c u in u Ia tio n 1632
b a s s e 1653
c a l a n q u e s 1633
c o n c o r d a n t e 1634
c o rr a llic n n e 1635
d e l t a q u e 1636
d is c o rd a n t e 16.VS
d u n e s 1639
le v e 1651
d ' m e r s io n 1640
d ro sio n m a r in e 1631
e s tu a ir e 1641
fa la is e 1643
f j r d s 1645
I j u r d s 1644
fO rden 1646
g la c i e 1648
i n d e n t e 1652
d in g re s s iu n 1649
j e u n e 1664
la g u n e s 1654
lamU'H 1655
h lid o 1656
^ lin iaiis 1657
longitUklin.iK' l 6 .\ 4 . IftJO

c t e m a r in e 1660
c ry o c la s tis n ie 644
d c niodeld g la c ia ir c l6 4 S
c r y o k a r s t 410
m o n ta g n e u s e 1662
cry o lo g ie 648
o b liq u e 1637
cry o p d o lo g ie 648
p l a t t c 1653
c r y o p la n a t i o n 4 j l
p r im a ir e J664
c r y o s p h r e 412
rc c tilig n e 1665
c r y o t u r b a t i o n 413
r ia s 1666
c r y p to -d p r e s s io n 414
s k j a r s 1667. 1674
c u c s t a 423
s t r u c t u r e t r a n s v e r s a le
c u l o t 1027
1670
c u v e 919
d c s u b m e rs io n 1668
c u v e t t e 438
t r a n s v e r s a le 1669. 1670
d e d f l a t i o n 476
d c t>-pe a t l a n t i q u e 1672
o c a n i q u e 187
d e t y p e d a l m a t c 1673
d e s u r c r e u s e m e n t 439
d e t y p e p a c if iq u e 1676
c y cle a r id e 273
v e js 1661
d ' r o s i o n 274
v o l c a n i q u e 1677
d ' r o s i o n n o r m a le 280
c o te a u 440
g o g r a p h i q u e 274
c o u c h e 1471
k a r s t i q u e 270
a c t iv e 972
l i t t o r a l 278
c o u d e d e c a p t u r e 394
m a rin 278
co u le d e b o u e 65, 1603
b o u e u s e 65, 1603, 1604
d a lla g e d e p i e r r e s 1100
d e la v e 1602
d b i t s o l i d e 441
d e p ie rre s 1390, 1605
d b l a i 442
d e t e r r e 65
d b o r d e m e n t 1365
c o u lo ir d a v a l a n c h e 425
d b r i s 497
i n t e r d u n a i r e 640
d c l i v i t 443 , 1086
c o u p e g o m o rp h o lo g iq u e 1245
d f il 444. 1613
t o p o g r a p h i q u e 1247
d e c a p t u r e 445
c o u r b e b a t h y m t r i q u e 427
d f l a t i o n 446
d q u il i b r e 1244
d g l a c i a t i o n 447
h y p s o g r a p h i q u e 428
d g r a d a t i o n 448
h y p s o m tr iq u e 4 29
d e g r s 1588
d e n iv e a u 430. 820
d e l t a 449
c o u r s d e a u c a p t e u r 1387
d i g i t 450
d 'e a u d c a p i t 1388
i n t r i e u r 452
c o u v e rtu re d e d tritu s M il
d e la v e 453
c r a t r e 395
d c m a r e 454
a d v e n t i f 396
e n p a t t e d 'o i e 450
m t o r i q u e 397
p r o - g l a c i a i r c 455
c ra fo n 399
d e t e m p t e 451
c r e e p 408
d e m o i s e l le 1150
c r e e p i n g 408
d n i v e l a t i o n 457
c r te 405
v
d e n s i t d e l'e n ta i l i o m e n t 458
d e n t e l e 406
d n u d a t i o n 459
m o n o c lin a le 771
d p t d e c o in d e g la c e 633
p r - l i t t o r a l e 407
c o r r l a t i f 464
d e p o u s s e 987
flu v io - g la c ia ir e 466
c r e v a s s e 409
g l a c ia i r e 467
c r o c h e t J404
n iv e o - o lie n 469
d e s t t e s d e c o u c h e s 826
p r o - g la c ia ir c 466
c r o c h o n 1404
d e t e r r a s s e 470
c r o i s s a n t 1355, 1415
d p r e s s i o n 471
c r o t e d s e r t i q u e 419
a b y s s a l e 472
f e r r u g in e u s e 420
d e b a r r a g e v o l c a n i q u e 473
s ilic e u s e 421
( l d r o s io n 477
c r u e J3 6 5
i n t c r c o l l i n n a i r c 480

dpression in te rm o n '
tagnuse 479
karstiq u e 474
ortboclinaie 483
priphrique 483
stru ctu rale 484
subsquente 485
d e ta ssem en t 486
te cto n iq u e 487
volcan o -tecto niq ue 488
d rivation s o u te rra in e 239
drive d es c o n tin e n ts 489, 1608
dsagrgation 498
dsert 494
d e p ierres 1288
rocheux 750
d e sq u a m atio n 491
sphrotdale 492
d e stru ctio n 493
d tersio n 495
d tritu s 497
d tro it 1477
d ia stro p h ism e 499
d ia tr m e 393
d ifflu en ce 500
d ir a m a tio n 191
d islo c a tio n 504
d isp o sitio n d e s ro c h e s 1478
d is tric t g o m o rp h o lo g iq tie 507
d iv a g a tio n 508
d iv a ric a tio n 191
d iv e rg en ce 1749
d e s te r r a s s e s 509
d iv isio n m o r p h o lo g iq u e 1291
d o a b 510
d o c tr in e d e l a c tu a U s m e \ \
d o lin e S U
d e d g e l 512
d 'e f f o n d r e m e n t 513
d m e 514
d e g la c e 515
d ra g e 1128
d r a in a g e f lu v ia l M I S
s o u t e r r a i n 1419
s u p e r fic ie l 1420
t o r r e n t i e l 1421
d r a p e r ie s 51 6
d r u m li n 519
d u n e 52 0
c o n t i n e n t a l e 52 2
c ti re 525
e n c r o i s s a n t 172
d ' e s t r a n 140
fix e 52 3
e n fo r m e d e b o u c l ie r 531
in t rie u re 522
li t t o r a l e 5 2 5
lo n g itu d in a le 526
m i g r a n t e 527

(lu n e m o b ile ^ i
m o r te 523
m o u v a n te 527
p a ra b o liq u e 530
s ta b ilis e 523
s t a t i o n n a i r e 523
tr a n s v e r s a le 533
v iv e 527
d y k e 534
b o u l e m e n t 1506
b o u lis 7 3 9
o r d o n s 733
stra tifi s 733
c h e lle g o c h ro n o lo g iq u e 1407
c h in e 771
c l a t e m e n t 644
co le g o m o rp h o lo g iq u e
1511
c o rc e t e r r e s t r e 1412
c o u l e m e n t 1416
flu v ia l M IS
s o u t e r r a i n 1419
s u p e r fic ie l 1420
t o r r e n t i e l 1421
c r o u l e m e n t 1224
e f f o n d r e m e n t 1224
e ff u s io n 539
g r a t i g n u r e 1476
e llip s o d e d e r f r e n c e 541
l u v i u m 542
e m b c le 1778
em b o u c h u re 746
m e r s i o n 588
m i n e n c e 8 24
m i s s a i r e 544
e n c e i n t e 1456
e n c o c h e 1033
e n c o rb e lle m e n t 389
e n g r a i s s e 1415
e n n o y a g e 7 90
e n s e l l e m e n t 8 3 1 , 1507
e n t a i l l e 1033
e n t o n n o i r d e f u s io n 512
k a rs tiq u e U 5 4
e n t r e 1214
p a u l e m e n t 1686
p e r o n 1141. 1148, 1251
se c tio n n 1 2 1 0
pi H 03
p i c y c l e 5 48
p i g n i e 5 49
p o q u e i n t e r g l a c i a i r e 806, 1124
i n t e r s t a d i a i r e 807
q u i d i s t a n c e 5 35
q u i l i b r e g o m o r p h o lo g i q u e 537
e r g 287
ro s io n 553
a c c l r e 354

r o s io n aro laire 557


falaise 599
- c h im iq u e 391
an c ie n n e 603
diffrentielle 559
d ' b o u le m e n t 661
oHenne 560
fausse 601
flu v ia le 561
d e glace 602
g laciaire 563
m o r te 603
la t ra le 565
p lo n g e a n te 604
h
iinatre 566
fau ch age d es t t e s d e couches
d n l i t 555
826
m c a n iq u e 3S2
fa u x b r a s 49
e n n a p p e 557
feidj 608
n iv a le 568
fen 1628
n o rm ale 569
f e n tre 610
e n p ro fo n d e u r 555
k a r s t i q u e 609
rgressive 570
te c to n iq u e 610
r e m o n t a n t e 570
f e n te d e gel 1083
r tro g r a d e 570
fer--cheval n iv a l 1216
s lectiv e 571
f ila m e n t d e glace 1149
d u sol 572
v i tr e u x 1103
sous le choc d e g o u tte s d e
filon couche 1433
p lu ie 1194
fissure 400
s a b a r ie n o e 573
fjll 618
superficielle 557
f j rd 617
e n su rface 557
fjeU 618
to u rb illo n n a ire 583
fjord 612
v e r tic a le 555
f laq u es d e te r r e 1072
r u p t i o n d e b o u e 1072
flche 1403
v o lc a n iq u e 576
d e jo n ctio n 1599
floe 620
e s c a rp e 6, 1357
n o t 623
.. .
e s c a r p e m e n t 6, 1357
d e faille 1529
flu c tu a tio n glacio-eustatique
705, 960
esk er 577
e sq uisse gom orphologique
flux 623
m o n t a n t 623
1410
flysch 619
estav elle 578
fond ro c h eu x d e la terrassee s tr a n 1162
1447
e s tu a ire 580
frd 621
t a n g 152
form es d e d e s tru c tio n 1348
litto ra l 850
h rit e s 1345
t r o i t 1613
m a je u r e s d u relief 625
eugosynclina] 581
m in eures d u relief 626
e u s ta tism e 582
n g ativ es d u relief 627
d e d fo rm a tio n 959
po sitiv es d u relief 628
d ia s tro p h iq u c 959
d u relief 624'
e x a r a tio n 584
s c u lp tu r a le s 1348
ex fo liation 491, 585
s tr u c tu r a le s 1349
sphro d ale 492
d u te r ra in 624
e x h u m a tio n 586
foss 1508
e x o n d a tio n 588
a b y s sa le 629, 738
ex s u d a tio n 589
e x tr u s io n 590
d e f fo n d re m e n t 727
t e c to n iq u e 727
f ra n a 632
facis p tr o g ra p h iq u e 591
f r o n t 634
f a c te u r a n th r o p i q u e . 592
fu ldj 637
en d o g n e 593
exo gne 594
g o in orplio logique ,596
gak-rie 638
/a g n c J626
g a l e t 639
faille 006
g a n tic iin a l 642

g(l 828
prraoe 829
permaoent 829
saisonnier 830
glifluxiOQ H Sl
glilractioD
gliiracts 6^3
glivation 645
gendarme 8
gnration des glissements 646
de valles 647
gochronologie 649
gocr>oIogie 648
godepression 650
gographie physique 651
goide 652
gologie structurale 1535
goroorphogense 997
gomorphographie 998
gomorphologie 653
applique 654
dynamique 656
gnrale 657
rgionale 658
gosphre 662
gosynclinal 663
gotectohique 664
gotumeur 6 6 6
geyser 672
ghourd 696
gilga 697
Gipfelflur 69S
glace fossile 6 6 8
de glacier 669
de m er 670
m orte 671
de nv 667
glaciaire 1466
glaciation 703
glacier 674
alaskien 687
de cirque 675
compos 689
continental 676
diffluent 677
de m ontagne 679
m o rt 680
de pidm ont 681, 687
de pim ont 681, 687
de plateau 682
polaire 683
pyrnen 691
rgnr 684
snile 680
suspendu 691
tran sfluent 692
de ty p e alaskien 687
d e ty p e alpine 6 8 8
de ty p e groenlandais 676

glacier de tj'p e h tm ala yea 689


de ty p e norm al 6 8 8
de typ e norvgien 690
de valle 693
d e valle sim ple 6 8 8
glacirization 702
glacio-isostasie 706
glaciologie 707
glaciotectonique 708
glacis 709. 1104
d 'accu m u latio n 710
aUuvial 711, 714
d'rosion 713
glaon 620
g lin t 716
glissem ent 89
d e neige 94
sous-m arin 85
glissire 1064, 1096
glissoire 836
glyptogense 717
g n am m a 719
gneiss 720
gobi 721
golfe 722
gonflem ent 723
gorge 268
gouffre 1154
gour 725
goze 726
graben 727
gradin s 1588
de confluence 1612
m a rginaux 1615
de pim o nt 1615
de plage 1572
g ran ite 728
en forme d e m a tela s 1399
granulom trie 729
g rau 1214
gravier 1145
grav it 730
grs 732
sauvages 1619
grve 1162
grzes lites 773
grosse pierre 2 0 0
g ro tte 740, 1135
glaciaire 741
littorale 742
g rum eau 345
gu 1694
guirlande de pierres 695
g u y o t 747
gypse 699
h a lo k arst 749
h a m m a d a 750
h au t-fo n d 1219, 1694

h a u t p la te a u 1186
h a u te colline 1023
p laine 317
m o ntag n es 1 0 1 2
h a u te u r S24
h e lictite s 762
hrisson d e glace 1M9
h o g b ack 771
h o g 'b a c k 771
H olocne 775
h o lo k a rst 774
h o m 777
b o rn ito s 780
h o rs t 781
h u m 783
h a m m o c k 784
hydroldccolite 763
h^'pothses tecto n iqu es 815
d e la d rh 'e des continents
1538
h^T^sographie 766
h y p so m trie 767
iceberg 45, 786
le 799
co n tin en tale 801
corallienne 802
fluviale 1073
ocanique 803
ra tta c h e 800
volcanique 804
illuviation 789
lo t 1073
te rre u x 1072
im m ersion 790
im perm abilit de roches 791
im p lu v iu m 184
iaclinaison 443. 1086
indicc d 'aplatissem en t 792
d ' m o u ! ^ 793
in filtration 795
inftectio des ttes di* couches
826
in fra -stru ctu re 1446
in^re&sioQ 796
iotandsis 797
ino ndation 809, 1365
in&elberg 798
interfluve 805
de confluence 743
in te rs ta d e 807
intrusio n M) 8
inversion d u relief 810
d u relief alluvial 811
du relief pliss 812
d u relief volcanique 813
involutions 814
iitanabase 817
isobathe Kl 8

isocatabasc 819
isohypse 820
isostasie 821
glaciaire 706
isth m e 816, 1107
ja m a 833
ja r a n g 1775
ju s a n t 1287
k a m e 837
k a r 838
karling 839
k a rs t 241. 1316
com plet 774
co u v ert 242
dirig 244
im p a rfa it 587
n u 243
p a rfa it 774
p a rtie l 587
p ito n s 970
profond 545
sousjacent 545
superficiel 587
k a rstificatio n 247
karstologie 248
k v ir 841
klippe 842
kum 843
lac 844
d e lave 845
m orainique 1452
laccolithe 847
lagon 849
la^une 850
lah ar 851
langue de glace 884
glaciaire 884
lapis 840, 857
cannelures 864
d e diaclases 860
litto ra u x 861
m andres 862
nus 863
p u its 8 6 6
rigoles 865
sous-cutans 858
lapilli 867
la t rite 8 6 8
lavage du sol 878
lave 869
en blocs 1
boueuse 873
en lx>urrelets 870
corde 870
en coussias 1146

U v (rpocce 87jJ
i
- lisse 1076
scorUce. 874
cn t r ip e s 872
Ichm 8T7
k ssiv ag c d u sot 87S
le tt 1779
lev g co m o rp h o lo g iq u e 249
lev 734
n atu relle 735
de riv e 735
lido 879
ligne c lim a tiq u e d e s ncKes 8 S 6
o ro g ra p h iq u e d e s n eig es 8 S 8
rgionale d e s n eig es 8 8 6
d e c r te 895
d e faille 896
d e fa ite 895
d es neiges 892
d e p a rta g e (des e a u x ) 426
des plus basses m e rs 885
d e la p lu s g ra n d e p e n t e 894
d es p lu s h a u t e s m e rs 89 0
d c rivage 897
tim an 880, 882
flu v itil 881
lim ite d e liq u id it 887
des neiges 892
d e p la stic it 889
limon 907
h t 1471
a b a n d o n n e 49
d es h a u te s e a u x 47
o rd in a ire 48
m a je u r 47
d e s m a n d re s 1097
m in e u r 48
m o r t 205
lith o g n sc 898
lithologie 899
lith o s p h re 901
litto ra l, 900, 1630
lobe d u m a n d re 902
loess 903
loessoides 468
loi d e B a r 876 '
loupe d e g lisse m en t 906
m a a re 908, 1766
m acro relief 909
m a g m a 910
m a ig re 1219, 1694
m a n te a u 914
superficiel d e d b ri
m a ra is litto ra l 992
m a ritim e 992
m a rd e llc 833
m a r e s 917
m a rg e c o n tin e n ta le 918

1411

marmites-de. gants 919 :


marne 920
m a s s e c o n t i n e n t a l e 194
d e g li s s e m e n t .392
m a s s if 9 2 7
an c ie n 9 2 8 ,
i n t e r m d i a i r e 92 6
m a t r i e l d t i i t i q u e 497
m o ra in iq u c 930
m a t r i a u x c o l tu v ia u x 35 3
p y ro c la stiq u e s 931. II 5 2
m a u v a is e s t e r r e s 149, 1101
m a n d r e 9 33
a l n d o n n 939
com pos 935
d la is s e 9 39
d iv a g a n t 936
e n c a is s 9 34
lib re 93 8
d e p la in e a llu v ia le 9 36
re c o u p 939*
d e v a ll e 942
m e r 915
d e ro c h e r s 9 1 6
m r o k a r s t 945
m e s a 947
m ic ro r c lic f 9 5 0
m i g r a t io n d e s d u n e s 951
m i n r a l lo u r d 9 5 2
m io g o s y n c lin a l 954
m o f e tt e s 969
m o g o te 970
m o la sse 971
m o llisol 972
m o n a d n o c k 973
d c p o s itio n 974
d c r s is ta n c e 975
m o n c e a u 932
m o n t 977
m o n ta g n e s 1008
-b lo cs 1 0 1 0
d ' ro s io n 1 0 1 1
d c p lis s e m e n t 1013
t a b u la i r e s 1 0 2 0
te c to n iq u e s 1 0 2 1
v o lc a n iq u e s 1 0 2 2
m o n t e 623
m o n tic u le s d e g lisse m e n t 978
m o n ts r sid u els 1019
m o ra in e 979
d 'a b la t io n 980
d 'a v a la n c h e 981
d e c isa ille m e n t 987
d p o s e 982
^
d ' b o u lis 988
d e fo n d 983
fro n ta le 984
infcricurt: 985

m o r i i n i n t e r n ? 986
( a t ra le 988
m a r g in a le 989
n itfd ia n e 990
m o u v a n t e 991
d e p o u s s e 987
d c r e t r a i t e 995
s t a d i a i r e 994
su p e rfic ie lle 995
te r m i n a le 996
m o r p h o g e n ie 997
n io r p h o g e n s c 997
m o r p h o lo g ie 6 55
c l i m a t i q u e 655. 1517
s t r u c t u r a l e 66 0
t e r r e s t r e 655. 999
m o r p h o m t r i e 1000
m o r p h o s c o p ic 1001
m o t t e 545. 1025
m o t t u r e a u x 697
m o u ille 919
m o u lin d e g la c ie r 968
m o u v e m e n t s b a t h y g n e tiq u e s
955
p a r b o n d s 1598
d i a s tr o p h i q u e s 956
d e s d u n e s 951
p ir o g n iq u c s 957
e u s t a t i q u e s 95S
g o c r a tiq u c s 959
g ia c io - is o s ta tiq u e s 706
i s o s t a t i q u e s 961
e n m a s s e 460
n o t e c t o n i q u e s 962
o r o g n iq u e s 964
s is m iq u e s 965
te c t o n i q u e s 967
m o y e n n e s m o n ta g n e s 1016
m u r 1117
m u r a i lle 1117
n a p p e d c c h a n a g c 1160
d 'e a u s o u te r r a in e 1157
d c la v e 1 |5 9
p h r a t i q u e 1156
ncck 1027
neige* p r e n n e s 1777
p e r m a n e n t e s 1777
p e r s is te n te s 1777
n v 288. 6 ) 4 , i 0 5 0
nez 1251
n ic h e 1052, 1055
d 'a r r a c h e m e n t
1582
o lie n n e 1054
n i v a l 1057
d e n i v a t i o a 1057
n id s d 'a b e ilt e s 598
n iv a ti o n 1058

n iv e a u d e b a s e gnral 1041
d e b a s e d e l'rosion 1039
d c b a s e k a rs tiq u e 1040
d e tm se local 1042
d e c r te s 698. 1047
d ' r o s io n 1045
d c la m e r 1045
d c r i rc n c e 1170
s u p rie u r d e d n u d a tio n 1047
n iv e lle m e n t 1049
n i v o - k a r s t 1050
n o e u d h y d r o g ra p h iq u e 1140
o r o g r a p h iq u e 1051
n o n n e 1150
n u n a t a k 1055
o a s is 1054
o b lis q u e 1057
o c a n 1059
p l a n t a i r e 1060
o d o n to li t e s 1062
o r g a n is m e to r r e n tie l 1065
o r g u e 1066
g o lo g iq u e 1066
o r o g n e 1067
o r o g e n s e 1068
o ro g n ic 1068
o r o g r a p h i e 1069
o r o m t r i e 1070
6 s 577. 1071
o s c illa tio n g la c io - e u s ta tiq u e
705
o s tio lc s 1072
o u e d 1680
o u v a l a 1695
o u v e r t u r e b a n t e 1209
p a c k 165. 1074
p a h o e h o c l a v a 1076
p a i n d o .suero 26 3
p a l o g o g r a p h ic 1077
p a l o g o m o rp h o lo g io I07R
p a l o m a g n e tis m e 1079
p a l o m o r p h o lo g ie 107S
p a lis s a d e 1081
p also s 1082
p a ly n o lo g ie 1080
p a j-a g o sy n c lin a l i0 9 2
p a r o i 1 117
p a r o x is m e o r o g n t iq u e 1 |2 3
p a s 1094
p a s s e 1214
p a t i n e d u d s e r t 1095
p a v a g e d e b l o c s JlOO
d s e r t iq u e 1098
p a y s a r iq u e 129J

paysage 832
morphologique U08
pdim cnt 1104
coalcsccnts 1083
soudds 1085
pifdiplaine 1106
pdiplnnation 1105
pclnnculc 1107

plitc 1109
pnplaine 312, 333, 1110
dissque 1111
enfouie 1113
ensevelie 1113
exhum e 1112
fossilise 1113
rajeunie 1114
pnplanation 1113
pninsule 1116
pnitentes 1429
pente 1086
co n tin entale 1217
d'quilibre 1088
lim ite 1087
m oyenne 1090
pergisol 1119
priglaciairo 1122. 1339
priode fjlaciaire 1123
o ro cra tiq u e 1125
pd io cratiq u e 1126
p ostglaciaire 1215
perle d e cavcrno 1128
p erm anence d e s boucliers co n
tin e n ta u x e t des ocans
1133
prm ab ilit 1134
p c r tu its 1613
p e s a n te u r 730
pic 1133. 1752
pied d e glace 1225
d c v ach es 264
p i d m o n t 1142
p i m o n t 1142
a llu v ial 710. 1143
pierraille 739
p ie rre b r a n la n te 1139
g liss a n te 197
pilier(s) 351. 1470
de te rre 1150
pinacles 351. 1470
pin g o 763. 1147
p ip k r a k e 1149
p i r a t e 1387
p i t o n 1027. 1057
k a r s tiq u e 783
p la fo n d 696, I l 6 t
plagf* 1162
s u s p e n d u e 1166
lo u te v e 1166

plaine 291
abyssale 292
d'ab rasio n 293
d 'accum ulatioii 294
d'accu m u latio n olienne 295
d 'ac cu m u latio n glaciaire 300
d accum u lation lacustre 303
d 'ac cu m u latio n littorale 322
d accu m u lation volcanique
305
alluviale 296. 306, 905. 1515
alluviale pro-glaciairc 315,
1401
ctire 339
de lta q u e 310
d'rosion 313
glaciaire 316
h o riro n ta le 329
inondable 152
d in o n d a tio n 905
dc lave 321
m aritim e 304
de niveau dc base 328
de p im o n t 330
ra v in e 334
dc rem blaiem ent 150
plan dc faille 1169
p la n a tio n 1171
latrale 1172
plan ch er 1174
planze 1173
plastic it des roches 1175
p la te a u 1182. 1198
c o n tin en tal 1179
k a rstiq u e 1184
de lave 1188
plate-form e 1176
d 'a b ra s io n 1177
co n tin en tale 1179
d'rosion 1180
stru c tu ra le 1181
p la y a 1191
Plistocne 1192
pli 4.^6
pluie d e pierres 261
p o c h r dc c r y o tu rb a tio n 213
p o in t b a s 831, 1507
polder 1199
polissage 1519
glaciaire 495
polj 1200
d 'origine com plexe 1201
d 'origine tectonique 1204
polygones de dessication 1207
d e pierres 1206
d r schage 1207
tri s 1206
p o nor 1209
gouffre 1209

p o n t n a tu re l IJ9 6
p o rta il k a r s ti q u e 1 2 1 2
p o rte 1195, 1213
p o u lic r 1127. M03
p o up es d u loess 1 1 0 2
pousse d e mollisol 1072
v ertic ale d c gel 540
prcM]u'ilc 1116
processus d a c c u m u la tio n 1227
d c d n u d a tio n 1231
d e stru c te u rs 1232
olicnncs 1234
d 'ro sio n 1235
e x tern es 1236
gom orphologiques 1237
glaciaires 1238
internes 1233
k a rstiq u e s 1229
litto ra u x 1240
m toriques 948
orogntiques 1241
d e pente 1243
sculp tu rau x 1242
produits volcaniques clastique
1544
p r o fil d q u i l i b r e 1244
g o m o r p h o l o g i q u e 1245
c n )o n g 1246
l o n g i t u d in a l 1246
r g u la r i s 1244
t o p o g r a p h i q u e 1247
c n t r a v e r s f2 48
t r a n s v e r s a l 1248
p r o i o n d c u r 30
m o y e n n e 32
p r o g r a d a ti o n 1249
p r o m o n to i r e 1251
p r o v in c e g o m o r p h o lo g iq u e
1252
p s a m in itc s 1254
p s p h ite s 1255
pscu< io-karst 1256
d a n s les ro c h e s v o lc u n iq u v s
1772
p M u d o tc c to n iq u c 704
p se u d o -te rra ss e 1257

v o lc a n 1258
p u its k a r s tiq u e 1259 ^
p y r a m id e 777
(,)u atornairc 422
r a b o t a g e 1261
r a c i n e 1107

rajcunisB cm ent d u relief 832.


1306
ra m e a u 207
r a m p e 1269
ra p id e 1270. 1357
rascles 857

ra v iii(c) 27I
a b y s s a le 7.ig
.

ra v in e m e n t 1272
r a y o n d e la T e rre 1273
r a y u r e 1063. H 7 6
r a d a p t a ti o n morpljo-ciiniatiq u e 1247
rcif 1276
b a rr i re 1277
co rallien 1278
c tie r 1282
fra n g e a n t 2 SI
rcco iipem cnt <lu incaiidre 1284
rectificatio n d e la rivire 1283
rccul d e la falaise 136/
d u riv ag e 1363
d e s v e rs a n ts 1362
reflu x 1287
rcg 1288
r g i m e d c g o s y n c l i n a l 1289
m o r p h o - c l i m a t i q u e 1441
d e p l a t e - Z o r m c 1 290
r g i o n a b y s s a l e 1292
a s i s m i q u e 1294
b a t h y a l e 1295
c n d o r e q u e 12 9 6 .
c x o r i q u e 1297
n r i t i q u e 1300
s i s m i q u e 1302
r g o l i t e 1303
r g r e s s io n m a r i n e 1304
r g u l a r i s a t i o n d u l i t 13U5
r e l i e f 1307
d a c c u m u l a t i o n 1308
a l p i n 1310
a n t h r o p i q u e 1312
a p p a l a c h i e n 1314
c o n d i t i o n n p a r lit l i t h o
lo g ie 1334
d c d n u d a t i o i i 1320
d r i v 1321
d e d e s t r u c t i o n .1348
e n f o u i 1331
e n s e v e li 1331
5olien 1322
(iro to n 1323
e x h u m 1324
flu v ia l I32S
fossilis 1326
g l a c ia i r e 1328
g r a n i t i q u e 1329
j e u n e 1333
ju r a s s ie n 1332
k a r s t iq u e 1316
la c u s tre 1333
l i t to r a l 1335
m a r in 1333
m a tu r e I J J 6
nionogi<nique 13J7.

r e l i c t m o r a i n i q u e 1338
d e p l a t e - f o r m e 1341
p r i g l a c i a i r c 133 9
p t r o g r a p h i q u e 1340
p o l y c y c l i q u e 1342
p o l y g ^ n i q u e 134 3
p r i m i t i f 1344
r e l i q u e 1345
r s i d u e l 9 2 4 , 9 7 3 . 13 46
r u i n i f o r m e 1347
s c u lp tu r a le 1348
s o u s - m a r i n 135 0
d a n s le s t a d e d c j e u n e s s e
1353
s t r u c t u r a l 1309, 1349
t e c t o n i q u e 13 52
v ie illi 1330
v o l c a n i q u e 1354
r e m b l a i 1268
r e m b l a i e m e n t 1267
re m p a rt m o ra in iq u e 1698'
r e n c l t u r e 1199
r e p l a t 1686
d e g o l e t z 15 5 0 , 1562
s o u s - m a r i n 1578
r e p r s e n t a t i o n d u r e l i e f 1358
r e p t a t i o n 4 0 8 . 1596
r s e a u f l u v ia l 1364
h y d r o g r a p h i q u e 1364
r s i d u s d e d f l a t i o n 1367
r s u r g e n c e 1360
r e t r a i t e d e s g la c i e r s 1275
r e v e r s d e c t e 1366
d e c u e s t a 1366
r i a 1368
r i d e d e c o u r a n t 1374
c r o i s e 1377
o l i c n n e 1376
d e g l i s s e m e n t 1696
e n l o s a n g e 1377
d o s c i ll a ti o n 1374. 1379
d e p l a g e 1374
d e s a b l e 1376
s y m t r i q u e 1378
r i d e a u d e c o u r a n t 1 3 7 5 '^
r i f t 1371
r ig o le 1372. 1681
r i m a y e 1373
r i v a g e 1630
e x t r i e u r 1642
i n t r i e u r 16S0
r g u l a r is 1658
r i v e 9 1 1. 1630
c o n c a v e 912
c o n v e x e ' 913
e x t r i e u r 912
r i v i r e 1385
c a p t u r e 1386
c o n q u r a n t e 1387

r i v i r e d t o u r n e 138 6
d e p ie rre s 1390
s o u t e r r a i n e 1391
r o c h e 1 3 9 2 , 146 9
c h a m p ig n o n H 8
g l i s s a n t e 197
r o c h e r 13 9 2 , 146 9
r o c h e r s r u i n i f o r m e s 1347
r o c h e s m o u t o n n e s 1 393
r 13 96
r u i s s e a u 701
r u i s s e l l e m e n t d i f f u s 141 7
e n file ts 1516
r u p t u r e d e p e n t e 1395
r u z 1396
s a b l e 1031
s a l p a u s s e l k a 1397
s a l t a t i o n 1398
s a p e m e n t 1486
s a u t 1357
s c h i s t e 1518
s c o r i e s 1414
s e b k a 1191
s e b k h a 1191
s e c t e u r t r i a n g u l a i r e 1173
s e c t i o n n e m e n t d u m a n d r e 1,284
s d i m e n t 1424
s d i m e n t a t i o n 1425
s i s m e 4 3 7 , 1426
s e lle 831 , 1507
s n i l i t 1463
s e n t i e r s d e m o u t o n s 264
d e v a c h e s 264
s r a c s 1427
s e r i r 1428
s e r r e 1430
s e u il 1219, 1694
r o c h e u x 1220, 1780
s o u s - m a r i n 1223
s i e r r a 1430
s i i 1431
s i g n e c o n v e n t i o n n e l g o m o rp h o l o g iq u e 1434
sill 1433
sillo n 1U63
p r - l i t t o r a l 1509
s i p h o n 1432
s k j a r s 1444
so c le 1446
,
c o n t i n e n t a l 1445
s o l 1449
so ls c e lu la ire s 1207
fig u r s 1455
fossiles 1453
g o m tr iq u e s 1435
p o ly g o n a u x 1454
s t r u c t u r s 1455
s o liflu c tio n H 5 l

s o liflu c tio n p r i g i^ i a ir v H 31
o il 1432
s o m m a M 56
s o m m e t 1732
s o tc h 1693
M u b a s s e m e n t H 4 6 . M 92
o u l v e m e n t gliva) 340
ource 822
sous-di%*i8 io n g o fn o rp h o lo g iq u e 1483
o l 1491
s o u tira g e 1494
s p l o l ^ i e 1439
s ta d e d e l' v o lu tio n d u rrlie f
1462
g la c ia ire 1466
d e je u n e sse 1463
d e m a tu r i t 1464
d e vieillesse 1463
s ta la c tite 1467
sta la g m ite 1468
tratificatioQ 1473
e n trec ro is e 1474
stra to -v o lc a n 1473, 1769
s trie 1063
glaciaire 1476
s tn ic tu r 1478
g o m o rphologique 1479
m oooclinale 976
subcycle 348
subm ersion 1483
subsidence 1490
burcreusem ent 1489
surface d 'a p la n isse m e n t 1301
d e b ase 1041
d 'ro sio n 1499
d ' ro sio n fossilise 1300
de glissem ent 1096. 1496
s tru c tu ra le 338, 1302
Bub-structurale 1303
de terrasse 1197
Burimpovitiun 1304
ynclinal 1433
perch 1436
synclinorium 1437
syncli 1438
systm e clim atom orphologique
d'rosiun 1439
fluvial 1364
m o n u g n e u x 1443
ftorpboclim atique 1441
m '^ h o g n t i q u e 1442
labl d e glacier 923
talo o i 1322
t a ^ y r 1323
U luk 1327
c^iotioental 1217, 1328

ta lu s d boulis 7 3 9
d quilibre 1087 '
*
d e faille 1329
d e terrasse 6 3 6
sous-m arin rc.fai d hs 1330
ebou.
ta lw eg 1331
ta sse m e n t 1332
te cto g en se 1334
te c to n iq u e 1333
r c e n te 1028
r c e n te a ctiv e 962
v iv a n te 1028
t m o in d'rosion 924
t p h r a 1344
tph rochro n o lo g ie 1536
terra-ro&sa 1391
te rra ss e 1546
d 'a c c u m u la tio n 1348
d 'a c c u m u la tio n marina 1349
allu v ia le 1331
a p p a ri e s 1580
c lim a tiq u e 1353
d e c o n c a v it d e
mandre
1568
c o n c o rd a n te s 1381
c o n s tr u ite 1548
co n v e rg e n te s 1382
co u p les 1580
-d e c u ltu re 44. 1552
d is c o rd a n te s 1583
d iv e rg e n te s 1584
em b o t e s 1586
e n tre c ro is e s 1385
d ' ro s io n 1557
c u s t a ti q u e 1559
flu v iale 1560
flu vio -g laciaire 1561
d e g lissem en t la tra l 1574
g o le tz 1550
la c u s tre 1563
litto ra le 1547. 1564
locale 1565
m a rin e 1567
m a rin e c o n s tru ite 1549
d e m a n d re 1568
m o n o g n iq u e 1570
non -cy cliq u e 1565
non-cou p e 1571
p arallles 1581
d e plage 1572
poly g n iq u e 1574
rgionale 1575
d e re m b la ie m e n t 1548
"ch eu se 1537. 1376
stru c tu ra le 1 5 7 7
te rra sse tte s 1388
te rre 1692
ferm e 1692

terre rouge 1591


valle anaclinale 1700
terrier 638
an t c d e n te 1701
tcrrile 748
an ticliaale 1702
tertre 1005
a sy m triq u e 1703
tte <Ic valle 1058, 1383
cn auge 1617
thorie de la cuntractiuii 1S37
aveu gle 1719
de l'isostasic 1340
cataclinale 1705
des ondulations 1S4I
c o n sq u en te 1707
plutonique d c l oroKcn<e
diagonale 1709
1542
d e iaille 1708
des puUatiotts 1543
pignique 1710
therm okarst 1590
fluviale 1711
Ihuiurs 1025
fluviatile 1711
tillite 1594
glaciaire 1712
tj&lle preunc 1119
h rit e 1718
tomlx>lo 1599
in squente 1713
topographie m a tu re 1336
isoclinale 1714
morainique 1338
je u n e 1739
to rren t 1065. 1600
longitudinale 1715
de feu 1602
m onoclinale 1717
de glace 1389
m o rte 1448, 1716
d c lave 1602
o b squente 1720
to u r 1629
perce 1730
touTbe 1625
perche 1737
tourbire 1626
priglaciaire fond p la t 1724
basse 1628
re-consquente 1725
bombe 1627
resquente 1726
h au te 1627
sche 144S. 1727
traces de pluie 103
sous-glaciaire 1732
tr a it dc cte 897
sou s-m ah ne 1733
tranche 1508. 1610
s tru c tu ra le 1731
transducncc 1606
sub sq u en te 1734
transgression 1607
surim pose 1710, 1735
tran slation 1608
susp e nd u e 1737
tra n sp o rt 16U9
sy m triq u e 1728
en masse 460
synclinale 1729
p a r tran ag e 1596
te cto n iq u e 1738
triond 1446
tran sv ersale 1741
trem blem ent d e terre 437, 1426
en tr a it d e scie 1742
triage 1457
torrentielle 1740
trib u ta ire 35
en ..V" 1742
tro tto ire 162
vallon 1751
tro u s de cryoconite 1690
de rem aniem ent priglaci
de m idi 1690
aire 1723
tu b e 638
vallum 1456
tu f volcanique 1620
de glissement 1696
tu m u lus 1621
m orainique 1698
tu n n e l 1622. 1624
varves 1743
de lave 1623
vasque 719
tu rb a tio n priglaciaire 374
verm iculations 1745
tu y a u d orgue 1066
vernis dsertique 846
verrou 1780
versan t 1746
u n it d c relief 1689
d'accum ulation 1747
urncH de cryoconite 16')0
vigueur du relief 547
vieillissement d u relioi 823
val 1695, 1729
volcan U 7. 1755
vallut 1751
actif 1756
valle lb>>9
ubandonn^ 1716, 1722
assoupi 1757

v o lc a n en bouclier 1760
d e b o u e 1759
c o m p lex e 1758
com pos 1758
d o r m a n t 1757
em b ry o n n aire 149i
t e i n t 1762
explosif 1761
h a w a e n 363
m ix te 1769
p la t 1760
p o n c eu x 1761
som m eillant 1757
surbaiss 1760
stra tifi 1475
d e t>'pe haw aen 1764
d e ty p e pelen 1767
d e ty p e strom bolien 1768
d e ty p e vulcanien 1770
volcanism e 1771
v o te k a rs tiq u e 1 2 1 2

yam a 833
y w dang 1775
tonalit gographique 1782
zone abyssale 1783
active 972, 1472
d'altration 1784
du balancement de la mare
1793
b athyale 1785
du gel prenne 1789
gographique 1788
littorale 900. 1790
des mandres 1097
morpho-climatique 1791
nritique 1792
d'osciiktion de la mare 1793
de subsidence 1787
sublittorale 1484
tidale 1793

Index
A b b la su n g 446
A b b l tte r u n g 491
A bdachung 6
A b d a c h u n g s ta l 1707
A b fla c h u n g 1686
AblluU 1416. 1418
A b flu k a n a l 226
abflu lo ses G e b ie t 122, 1296
a b g e d e c k te F a s t e b e n e 1112
a b g e le n k te r F l u 1386
a b g e s c h n itte n e r M a n d e r 9 3 9
S p o r n 1210
A b h a n g sp ro z e ss e 1243
A b h e b u n g 446
A b h o b e lu n g 1261
A b lag erun g 95, 1424
A b la tio n 2
A b la tio n s m o r n e 9 8 0
A b la u fk a n a l 226
A b lc n k er 1387
A b le n k u n g 234
A b lu tio n 4
A b p la ttu n g 118
A b p la ttu n g s in d e x 792
A b ra sio n 5
A b ra sio n se b e n e 293
A b ra sio n sk Q ste 1631
A b r a s i o n s p la tte 1177
A b r a s i o n s p la ttf o r m 1177
A b ra s io n s te rr a s s e 1547
A b ri n is c h e 7 . 1382
A b ru ts c h u n g g c n e ra tio n 646
A b s c h u p p u n g 491
a b so lu te
D e n u d a tio n s b a s is
1041
E r o s i o n s b a s i s 10-)l
H h e 57
A b s t u r z 1506
A b tra g u n g 459
A b t r a g u n g s e b e n c 313, 1498

1011
1043
A b t r a g u n g s r e l i c f 1320
A b t r a g u n g s s c h l e i f e 713
A b l r a g u n g s z y k l u s 274
a b y s s i w h e R i n n e 738

A b tra g u n g s g e b irg e
A b trag u n g sn iv e a u

a b y s s ic h e Z o n e J292. 1783
A b z u g sk a n a l 226
A c k e r t e r r a s s e 44
A d v e n tiv k r a te r 396
A e s t u a r k s t e 1641
A g g l o m r a t 42
A k k u m u l a t i o n 12
A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s e 12 2 7
A k k u m u l a t i o n s r e l i c f 1308
A k k u m u l a t i o n s t e r r a s s e 1548
a k t i v e r V u l k a n 1756
A k tu a lis m u s 11
A k tu a lit tsp rin z ip II
a llg e m e in e G e o m o rp h o lo g ie 6 5 7
A l h t 51
a l lu v ia le E b e n e 3 0 6
T e r r a s s e 1551
A llu v io n e n 97
A l l u v i u m 96
a lp i n e s H e lie f 1310
A lte r d e r O b e rfl c h en fo rm e n
1753
A l t i p l a n a t i o n 55
A ltla n d 928
A l t w a s s e r 2 0 5 . 9 39
A n a k U n a l t a l 1700
A n b a u t e r r a s s e 4 4, 1552
a n d a u e r n d e r S e h n e 1777
A n e m o l i t h 109
a n g e g l ie d e r t e I n s e l 8 0 0
a n g e le h n te N e h ru n g 386
a n g e w a n d t e O e o m o r p h o lo g ie
654
a n g e z a p f l e r F l u 1386
A n h h e 824
A n o r n d u n g d e r G e s t e i n e 1478
A n p a s s u n g a n d e r S t r u k t u r 29
A n s c h w e llu n g 7 2 3
A n s c h w e m m u n g 43, 95
A n s c h w c m m u n g s k Q s te 1632
a n t e z e d e n t e s T a l 1701
A n te zed en z U l
A n t e z e d e n z t a l 1701
a n th r o p is c h e A k k u m u l a t i o n 13
a n t h r o p i s c h e r F a k t o r 592
R e lie f 1312
A ittik lin a lb e c k e n 211

A n tik lin a le IM
A n tik lin a lta ) 1702
A n tik lin e I M
A n t i k l i n o r i u m 115
A n w a c h s e n 1249
A n z a p fu n g 234
A n z a p fu n g sk n ie 394
o l i s c h e A k k u m u l a t i o n 16
A u isc h Q ttu n g sc b e n e 295
E ro sio n 560
F o r m e n 1322
H h l k e h l e 103 4
V o r g n g e 1234
a p p a la s c h isc h e s R elief I3 M
q u id ista n z 535
A r c h i p e l 126
a re a le A b tr a g u n g 557
a r e i s c h 122
a rid e r Z y k lu s 273
A s 1071
/\s c h e 266
A s c h e n t u f i 281
a s e i s m i s c h e K e g i o n 1294
A e s tu a r 580
A s t u a r i u m 5S0
a s y m m e t r i s c h e s T a l 1 703
a t l a n t i s c h e r K s t e n t y p 167 2
A tm o s p h rilie 38
A t o l l 131
A t r i o 132
A t r i u m 132
A u e 47, 9 0 5
A u f b l t t e r u n g 491
A u fe is h U g e l 515
A u f f l lu n g 4 3 , 1267
au fg efu llte E isk e ils p a lte n 633
A u f s c h o t t e r u n g 12
A u fsch o tteru n g ste rrasse
1548
A u f s c h t t u n g 43. 1267
A u f s c h t t u n g s e b e n e 294
A u f s c h U tt u n g s te r r a s s e 1548,
1549
A u f s c h w e m m u n g s e b c n c ISO
A u f ta u b o d e n 9 7 2 , 1472
A u f ta u c b k f is te 1640
A u f ta u z o n e 1472
A u f t r a g 1268
A u sb iss 34
A u s b l a s u n g 446
A u s f l u 544
A u s f llu n g 349
A u s g l e ic h s g e f lc 1244
A u sg lcic h sk Q tc 16SK
A u tigleich sp ro fil 1244
A u s g r a b u n g 586
A u s l a u g u n g 878
A u slie g e r 9 2 3 , 9 2 4
A u ssc h id u i)g S8'^
A u sscliO rfen 49b

A u s s c h O rfu n g 36
A u ss c h w itz u n g 59
a u O e n b O r t i g e E r o s i o n 573
V o r g n g e 1236
a u en b flrtig c r F a k to r
A u U c n k Q s t c n l i n i e 1642
A u s s tru d e lu n g 583
A u s t r i t t 34
A u sw a s c h u n g 878
A u s w r f l i n g e 1152
B a c h 701
B a d l a n d s 149
l ^ a h a d a 150
B ai 722
B a l m e 103 2
B a n k 1 53. I2 0 S
B a r k h a n 172
B a r r a n c o s 175
B a r r e 171, 407
B a r r i e r e r i f f 1277
B a s a lt 178
B a s a l t p l a t e a u 1 183
B a t h i m e t r i e 176
b a th im e tr is c h e K u r v e 427
B a t h o l i t 177
b a t h y a l e Z o n e 1 2 9 5 , 1785
B e c k e n 438
B e c k e n r a n d 1266
b e d e c k te r K a r s t 242
B e e t 1471
b e fe stig te D n e 523
beg rab en e
A b tra g u iiK '> fla c la '
1500
B o d e n 145 3
F a ste b e n e H 1 3
b e g r a b e n e s R e l i e f 1331
B e r g 1008
B e r g f u O e b e n e 3 3 0 , 7 1 0 , 1143
B e r g f u Q f l c h e 1142
B e r g l a n d 101 5
B e rg ru ts c h 89
B e rg sc h lip f 89
B e r g s c h r u n d 1373
B e r g s t u r z 150 6
b e s c h l e u n i g t e E r o s i o n 554
B e z u g s n i v e a u 117 0
B ifu rk a tio n 19t
B in n e n d e lta 452
B in ncndU ne 522
B i n n e n e i s 797
B in n e n lan d d U n e 522
b l i n d e r A r m 49
B l i n t l t a l 1719
B l o c k 193
1i loc k d ia g r a n i in 199
B l o c k g c b i r g f 1010
H iu c k lu v a I
B lo.klchm 125

B l o c k m c c r 2 86, 7 5 1 , 9 1 6
B lo c k p icku n B 286
B l o c k s t r o m 1390, 1605
B o d e n 1449
B o d c n c r o s io n 572
B o d e n f lic O e n 1451
B o d e n s c h u b 408
B o d e n z e r s t o r u n g 572
B o g e n b u c h t 110
B o ls o n 201
B s c h u n g 1086
B ra n d u n g sc ro sio n 5
B ra n d u n g sh h le 742
B r a n d u n g s h h l e k e h l e 1033
B r a n d u n g s k c h l e 1033
B r a n d u n g s k Q s t c 1631
B r a n d u n g s k a r r e n 861
B r a n d u n g s p l a t t e 162. 1177
B r a n d u n g s t e r r a s s e 1547
B ra n d u n g s to p f 919
B r a u d u n g s t o r 1213
B ro c k c l l c h e r 1522
B r o c k c n l a v a 874
B rodflbi'M len 814
B r u c h 606
B r u c h a b h a n g 1529
B r u c h a b s t u r z 1529
B r u c h b s c h u n g 1529
B r u c h g c b i r g e 1010
B r u c h lin ie 896
B ru c h s c h o U e n g e b ir g e 1010
B r u c h s c n k e 727
B r u c h t a l 1708
B r u c h w a n d 1529
B u c h t 722
B u n se n 722
B e r s c h n e e 1429
C a la 214
C a l a k s t e 1633
C a l c i t e r b s e 1128
C a l d e r a 217
C a fto n 228
C a n y o n 228
c h e m i s c h e V e n v i t t e r u n g 52
C u e s t a 423
D a c h 1161
d a l m a t i s c h c r K O s t e n t y p u s 1673
D a m m 164
D a m m r i f f 1277
D a u e rfro s t 829
D a u e r f r o s t b o d e n 1119
D a u e r f r o s t z o n e 1789
D e c k e 1160. 1161
D e c k k l i p p c 842
D e f l a t i o n 446
D c ila tio n s k v s s e l 476
D e f l a t i o n s r f l c k s t a n d 1367

D e g ra d a tio n 448
D e l l e 1751
D e lta 449
D e lta -E b e n e 310
D e l t a k s t e 1 636
D e n u d a tio n 459
D e n u d a tio n s fl c h e 312. 335
D e n u d a t i o n s g e b i r g e 1011
D e n u d a t i o n s n i v e a u 1 0 4 1 , 1043
D e n u d a t i o n s p r o z e s s e 1231
D e n u d a t i o n s t e r r a s s e 1 555
D e p r e s s i o n 471
D ep re ssio n d u rc h v u lk a n is c h e
A b d m m u n g 473
D e s q u a m a t i o n 491
D e s tr u k tio n 493
D e s t n i k t i o n s f o r m e n 1348
D e te rs i n 495
D e t r a k t i o n 496
D e t r i t u s 497
D i a g o n a l k Q s t e 1637
D i a g o n a l t a l 1709
d ia stro p h is c h e B e w e g u n g e n 956
D ia s tr o p h is m 499
D i a t r e m 393
D ifflu en z 500
D i l u v i u m 5 0 2 , 1192
d i s k o r d a n t e K Q s tc 1638
D i s k o r d a n z k Q s t e 1638
D is lo k a tio n 504
D o lin e 5 1 1
D o m 514
D ru m 519
D ru m lin 519
D u c k e r 1432
D Q ne 520
D n c n fe ld 287
D n e n k Q s t e 1639
D n e n ta l 640
D n e n w a n d e r u n g 951
D u r c h b r u c h s t a l 1730
D u r c h l s s i g k e i t 1134
d y n a m i s c h e G c iim o r p h o lo g i e
656
E b b e 1287
E b e n e 2 9 1 , 1515
E ffu sio n 539
E i n b r u c h 1224
F .in b r u c h s k a U le r a 220
E i n u b r u n g s f l c h e 1501
E i n f a h r t 1214
v in g c s c h a c h ti- lte K a l d e r a 221
e i n g e s c h a l t e t e T e r r a s s e n 1586
e in g e sc h n itte n e r M a n d e r 934
c i n g e s e n k t e r M a n d e r 934
E in g riff 796
E in g r if f s k Q ^ te 1649
EinlaLt 1214

INDEX
E i iir u m p u n g 1115
E r d p y r a m i d e 1150
E i n s a t t e l u n g 8 3 1 , 1507
E rd rin d e 1 4 1 2
E in sc h l m m u n g 789
E rd ru tsc h 8 9
E in sc h w em m u n g 789
E rd su le 1 15 0
E in s in k e n 1532
E rdzeitm m essung 6 4 9
E i n s tu r z 1224
E rg 2 8 7
E in stu rz o U n e 513
e r l o s c h e n e r V u l k a n 1762
E in s tu r z p o lje 1203
E r o s io n 553
E is b a rre 1778
E r o s i o n s b a s i s 10 3 9
E i s b a r r i e r c 1778
E r o s i o n s b e c k e n 477
E isb e rg 45, 786
E r o s i o n s f l c h e 1499
E is e n k r u s tc 420
E r o s i o n s g e b i r g e 1011
E isia ll 253
E ro s io n s k a ld e ra 218
E i s f u 1225
E r o s i o n s m a n d e r 942
E i s g r o t t e 741
E r o s i o n s n i v e a u 1041
E is-Iso sta sie 706
E r o s i o n s p l a t t e 1180
E r o s i o n s r e l i e f 1323
E is k a lo tte 222
E r o s i o n s s c n k e 477
E isk a p p e 690
E r o s i o n s t e r m i n a n t a 12*14
E is k e il 1083
E r o s i o n s t e r r a s s e 155 ?
E isk liff 602
E r o s i o n s \ o r g n g e 123 5
E i s n a d e l 1149
E r o s i o n s z y k i u s 2 74
E i s p f e ile r 1427
e r r a t i s c h e r B l o c k 195
E i s r a n d t a l 1218
E r u p tio n 576
E issc h o lle 620
E s k e r 577
E i s s t r o m 1389
E s ta v e lle 578
E isstro m n e tz 692
E u g e o s y n k i i n a l e 581
E i s te k to n ik 704
e u s t a t i s c h e B e w e g u n g e n 958
E istisc h 925
M eeressp ieg elsch w an k u n g en
E is z e it 1123. 1466
958
E is z e ita lte r 1192
T e r r a s s e 1559
E l u v iu m 542
E u s t a t i s m 582
E m e r sio n 588
E v o r s io n 583
E n d m o r n e 996
e w i g e r S c h n e e 1777
e n d o g e n e P r o z e s s e 12 3 3
E x a r a tio n 584
V o rg n g e 1233
E x fo lia tio n 585
e n d o g e n e r A g e n t 37
e x h u m i e r t e s K e lic f 1324
F a k to r 593
e x o g e n e r A g e n t 38
E n d r u n i p f 11 1 0
F a k t o r 594
K n d r u m p f f l c h e 111 0
l* ro z e s s e 12 3 6
E n g e 16 1 3
E x p lo s io n s k a ld e r a 219
K ng paU 444
e x p l o s i v e r V u l k a n 1761
E i ig ta l 444
E x s u d a t i o n 5S9
E n tb l ss u n g 459
i- J x tru s io n 5 9 0
e n t h a u p t e t e r F l u 1388
E n t w s s e r u n g 1418
E p i g c n u s e 5 4 9 , 1504
F a l l 186
e p i g e n e t i s c h e s T a l 1710, 1736
F a l t e 436
ep iro g en etisch e
B ew egungen
F a l t e n g e b i r g e 1013
957
F a n g l o m e r a l k e g e l 150
E r d b a l le n 345
F a s t e b e n e 3 3 5 . 1110
E r b t a l 17 18
F a s t i n s e l 1116
E r d b e b e n 4 3 7 . 1426
F a z e t t e n g e s c h i e b e 1774
E r d f l e c k e n 1072
F e i n s c h u t t i n s c l n 1072
H r d f l ie s s e n 1451
l-'eld 2 8 5
E rd g ie tsc h e r 65
F e ls 1392, 1469
E r d h a u f e n 1024
l- c ls e n m e e r 286, 7 5 1 . 9 16
E r d k r u s t e 1412
F e l s e n w a n d 1117
F e ls c tiw Q s lc 7 5 0
E r d o r g e l 1066
E r d } )f e ik T 1150
F e l s f c n s t c r 121

V c ls f u U f la c h c 11 0 4
F c ls k e g c l 364
F c lsk essel 919
F clsn ad c l 8
F c l s r i c e l 12 2 0
F c l s s a c k c 15 22
F e l s s c h l i p f 1394
F c lssc h u tt 739
F c l s s o h l e e i n e r T e r r a s s e 144 7
F e l s s t u r z 2 6 1 , 15 06
F e l s t e r r a s s c 1 5 5 7 , 1576
F c l s t o r 121, 1 2 1 3
F e lsz a h n 352
F e n s te r 610
F e rn lin g 974
F e s t l a n d 16 9 2
fc s tlic g en d c D iin c 523
f e u c h t e M a s s e n b e w e g u n g e n 91
F e u e rs e e 845
F in d l in g 195
F in g e rd c lta 450
iin g e rf rm ig e s D e l ta 4 5 0
F i r n 614, 1030
F irn eis 667
F irn fe ld 288
F i r n m u l d e 1037
F i r n s c h n e e 103 0
I - 'irs tlin ic 8 9 5

Fjll 618
F j r d 617
V j r d c n k s t e 164 5
F j r d k s t c 164 5
F j c ll 61S
F jo rd 612
F j o r d k s t e 164 4
F l a c h e b e n c 327
F l c h e n e r o s io n 557
F l c h c n s p C i l u n g 5 57
f l a c h e r V u l k a n 176 0
F l a c h k s t e 1653
F l a c h l a n d 331
F l a c h m o o r 16 2 8
F l a d e n l a v a 1076
F l a n k o n d r o i c c k e 1173
F li e g r e n z e 887
F lieO sc h ich t 972
F l z 1471
F l u h 1357
F l u 13 8 5
F lu O a b la g e ru n g c n 97
F l u a b w r t s 135
F lu O a n z a p f u n g 234
F lu a r m 207
F lu a u e 905
f l u a u f w r t s 106
F l u b e c k e n 184
F l u b e t t 48
F l u D e r o s i o n 561
F l u g e b i e t 184

F l u i n s e l 10 7 3
F l u l i m a n 881
fU i lo s e s G e b i e t 1 2 9 3
F l u n e t z 13 6 4
F l u r e g u l t c r u n g 13 0 5
F l u t a l 1711
F l u t e r r a s s e 1560
F lu z w ig 207
F l u t 6 2 3 , 1365
F l u t b e t t 47
F l u v i a l r e l i c f L325
ilu v ia tile E b e n e 296
E r o s i o n 561
T e r r a s s e 1560
flu v io g la z ia le A b la g e r u n g 466
A k k u m u l a t i o n 18
E b e n e 315
T e r r a s s e 1561
ilu v io lim n is c h c A k k u m u la tio n
19
flu v io m a rin e A k k u m u la tio n 20
F ly s c h 619
F h r d e n k s t e 1646
F r d e 621
F r d e n k s t e 1646
f o s s i le s B o d e n 1 4 5 3
E is 668
f o s s i l i s i e r t e F a s t e b e n e 111 3
fo s silisie rte s R e h e f 1326
fre ie r M a n d e r 938
S tra n d w a ll 385
F r a n z e n r i f f 1281
I 'r o s t 828
F ro stg ld ttu n g 55
F ro stsh e b u n g 540
F r o s ts p re n g u n g 3 73. 644
F ro sts p re n g u n g ss c h u tt 643
F ro stv e rw itte ru n R 644
F ro s tw irk u n g 645
F u ld j 637
F u r c h e n 1063. 1745
F u r t e 1219,
16 94
G a b e l u n g 191
G a le rie 638
G a n z k a rs t 774
G assi 640
G e a n tik lin a le 642
G e b irg e 1008
g e b irg sb ild e n d e B e w e g u n g e n
964
G e b i r g s b i l d u n g 10 6 8
G e b irg sg le tsc h e r 679
G e b irg s k e tte 854
G e b irg sk lo tz 927
G e b irg sk n o te n 1051
G e b irg s k Q s te 1662
G e b irg sm asse 927
G e b irg ssto c k 927

G c b ir g s s y s tc m 1443
G e b i r g s t r e p p e n 1 615
G e f lle 1086
G c f lls b r u c h 1395
G e f llsk iirv e 1246
G e frie re n 828
G e f g e b i l d u n ; ; 1534
G e h n g e 516
G e h n g e g l e t s c h e r 691
G e h n g c s c h u tt 456
g e h o b e n e r S t r a n d 1 166
G e ise r 672
g e k p f t e r F lu U 1388
g e k r e u z t e T e r r a s s e n 158 5
G e k r i e c h 4 0 8 , 1596
G e k r s e la v a 872
g e k r m m t e r H a k e n 1404
G e o a n tik lin a le 642
G e o c h ro n o lo g ie 649
G e o d e p re s sio n 650
g e o g r a p h i s c h e Z o n e 178 8
G e o id 652
g e o k ra tis c h e B ew e g u n g e n 959
g e o lo g isc h e s F e n s t e r 610
O r g e l 106 6
S c h i c h t 1471
G e o m o rp h o lo g ie 653
d e r R e g io n e n 658
g e o m o rp h o lo g isc b e A n o rd n u n g
1479
F a k t o r 596
K a rte 752
K a rtie ru n g 249, 250
L a n d s c h a f t 110 8
R a i o n i e r u n g 1291
S y m b o l 1 434
V o rg n g e 1237
g eo m o rp h o lo g isc h er D is trik t
507
S chem a H IO
S c h u l e 1511
G e o m o rp h o g e n e s c 997
G e o m o rp h o g e n ie 997
G e o m o rp h o g ra p h ic 998
G c o sp h rc 662
G e o sy n k lin a l 663
G c o t c k t o n i k 664
g e o te k to n isc h e H y p o th e s e n 815
G c o tu m o r 666
g e r a d l i n i g e K s t e 1665
g e r i c h t e t e r K a r s t 244
G e r llc 639
( ic r llh U g e l 8 3 7
g o r tJ te s S tc i i i b l o c k 200
G e s c h i c b c l e h m J 25
G e s c h i e b e m c r g e l 125
G e s i m s 1208
G e s t a d e 344
r ; ^ t e i n 1392, 1469

G e s l e i n s l e i s t c 162
G e w l b e 1161
G e y s ir 672
g e z a h n t e K s t e 1652
G e z e ite n 917
G e z e i t e n d e l t a 454
G e z e i t e n r a u m 1793
G e z e i t e n r i n n e 225
G ip f e l 1153, 1752
G ip fe lflu r 698
G ip s 699
G i p s g e s t e i n 699
G i t t e r s k u l p t u r 598
G la cis 709
g l a t t e K s t e n l i n i e 1665
G l t t u n g 495, 1519
G l a z i a l 1466
G l a z i a l a k k u m u l a t i o n 21
g l a z i a l e A b l a g e r u n g 467
A u f s c h t t u n g s e b e n e 300
D e lta 455
E b e n e 316
V 'o r g n g e 1238
G l a z i a l e r o s i o n 563
G l a z i a l e u s t a s i e 705
g l a z i a l - e u s t a t i s c h c N iv e a u s c h w a n k u n g e n 705, 960
G l a z i a l i s o s t a s i e 706
G l a z i a l r e l i e f 1328
G l a z i a l t a l (7 1 2
G l a z i a l t e k t o n i k 708
g l a z i a l u m f o r m t e K s t e 1648
G l a z i a l z e i t 1123
g l a z i f l u v i a l A k k u m u l a t i o n 18
A b la g e ru n g 466
g l a z i g e n e D e l t a 455
T e k to n ik 708
g l a z i o f l u v i a t i l c E b e n e 315
G lazio lo g ie 707
G l e i c h g e w i c h t s g e f l l c 1088
G l e i c h g e w i c h t s p r o f i l 1244
G le itb a h n 836
G l e i t f l c h e 1064, 1096, 1496
G le ith a n g 913
G l c i t h a n g t e r r a s s e 1574
G le tsc h e r 674
G l e t s c h e r a k k u m u l a t i o n 21
G le tsc h e re is 669
G l c t s c h e r e r o s i o n 563
G le ts c h e rk u n d e 707
G l e t s c h c r k s t e 1648
G le tsc h e rm h le 968
G l e t s c h c r s c h r a m m e n 1476
( i l c t s c h c r s c h u t t 467
G l e t s c h e r s p a l t e 409
G l e t s c h e r t a l 1712
G l e t s c h e r t i s c h 925
G l e t s c h e r z u n g e 884
G lin t 716

G ly p to g e n c sc 717
G n e iss 720
G o l e t z T e r r a s s e 1562
GU 722
G r a b e n 727
G ra b c n b ru c h 727
G r a n it 728
g r a n i t i s c h e s R e l i e f 1329
G r a t 771
G r e i s e n a l t c r 1463
g ro b k la s tis c h e G e ste in e
G ro la n d fo rm en 625
G r o t t e 7 4 0 . 7 4 2 . 1135
G ru n d m o r n e 985
G r u n d w a s s e r 1157
G ru s 745
G u y o t 747

H o c h p l a t e a u 118 6
h o c h p o la re r G le tsc h e r 683
H o c h w a s s e r 136 5
H h e 56. 824
h h e n g l e i c h e T e r r a s s e 1580
H h e n lin ie 430. 820
H h e n lin ie n a b s ta n d 535
H h e n m e s s u n g 767
h h e n u n g l e i c h e T e r r a s s e 1571
H h l e 2 5 9 , 6 3 8 . 1135
1255
H h l e n f l u O 1391
H h l e n g e r i n n e 139 V
H h l e n k u n d e 145 9
H h l e n p e r l e n 1128
H h l e n s o h l e 1174
H h lfo r m e n 627
H o h l k e h l e 1034
H h lu n g 259, U 3 5
H o lo k a rs t 774
H i i a r s t c i u 1149
H o lo z n 775
H a f f 850
H o l m 107 3
H a i f k s t c 1654
H o rn 777
H a k e n 1403
H o rn ito s 780
H a k en sc h iag c n 826
H o r s t 781
H a k e n w c ric n d e r S c h ic h tk p fe
H g e l 3 4 8 , 4 4 0 , 1 005
826
H u m 783
H a l b h h l e 103 2
H u m m o ck 784
H a l b i n s e l 1116
H y d ro la k k o lith 763
H a lb k a r s t 945
H y p s o g r a p h ie 766
H a l b m o n d 141 5
h y p s o g ra p h isc h e K a r t e 753
H a ld e 748
K u rv e 428
H a l d e i i h a n g 1747
H y p s o m e tr ie 767
H a lo k a r s t 749
h y p s o m e tris c h e K a r t e 754
H a l s 8 1 6 . 1599
K u r v e 429
H a l s a b s c h n e i d u n g 1284
H a l s a b s c h n r u n g 1284
h a m m a d a 750
H n g eg le tsc h er 69 i
H n g e n d e s T a l 1737
H n g e t a l 1737
H a n g l e i s t e 1577
H a n g p r o z e s s e 1243
H a n g t e r r a s s i e r u n g 1545
H itlin g 975
H e b e r 143 2
H im a la y a ta lg le ts c h c r 689
l l i n t e r d n e 128
H in te r la n d 764
H i n t e r s t r a n d 129, U 6 8
H o c h c b e n c 317
H o c h f l c h c 1186
H o c h f l u t b e t t 4 7 . 152
H o c h g e b i r g e 1012
H o ch g eb irg s-G lctsc h cr
a lp i
n e r T y p 688
1 l o c h g e b i r g s r c l i e f 1310
H o c h k s t c 1651
H o c h la n d -G lc tsc h e r 682
h o c h l i e g e n d e s S y n k l i n a l e 143 6
H o c h m o o r 1627

I m m e r s io n 790
I m p c r m c a b i l i t t 791
in e in a n d erg esc h ac h te lte T r g e
1 618
In filtra tio n 795
In g re s sio n 796
I n g r e s s i o n s k s t e 1649
In la n d e is 676
I n l a n d e i s k s t e 1647
In la n d s is 797
iu n e n b r tig e r F a k t o r 593
V o r g n g e 1233
In n e n d O n e 522
I n n c n k t t s t e n l i n i e 1650
I n n e n m o r n e 9S
In se l 799
In s e lb e rg 798
I n s e l b o g c n 119
I n s e l g r u p p e 126
I n s c l g u i r l a n d c 119
I i i s e l n e h r u n g 1599
i n s e l r e i c h v 126
i n s c q u e n t e s T a l 171 3
In te rg la z ia l $06

2if,
I n t c r g l a z i a l z e i t ! 124
in tc rin o n ta n c s B cc k n n 479
In tc rm o n ta n s e n k e 479
n tc -rsta d ia lz c it 807
in tr .M n o n ta n e s lic c k c n 481
liitn js io n 80S
ln u x d a tio n S09
In v e rs io n 810
d e s f l u v i a t i l c u K c l i c f s 8 11
d e s v u l k a n i s c h e n K e lic fs 813
Isa n ab a sc 817
Iso b a th e 818
Iso h y p se 820
Iso k a ta b a sc 819
Is o k l i n a l t a l 1714
I s o s t a s i c 821
i s o s t a t i s c h c B e w c g n n g e n 961
G le ic h g e w ic h t 46
I s th m u s 816
J a m a 833
Jo c h g lc ts c h c r 677
ju n g e K n is te n b c w e g u n g e n 962
j u n g e K s t e 1664
J U R c n d a lte r 1465
J u n g t a l 1739
ju r a s s is c h e s R e lie f 1332
K a lk s te in 215
K a rn e 837
K a m in e 778
K a m m 405
K a m m c i s 1149
K a m m lin ic 895
K a n a l 2 23. 1477, 1514
K a n a lc n k Q s tc 1673
K a n t e n g c r l l e 17 7 4
K a n t e n g c s c h i e b c 17 7 4
K a p 230
K a r 283. 838
K a ru lc tsc h e r 675
K a rlin g 777, 839
K a r r e c l y y l e n 1454
K a r r e n 840. 857
K a r r e n b r u n n e n 866
K a rre o fc ld 289
K a rrie re 240
K a r e t 241
K a r s t b i l d u n g 247
K a r s t b r u o n e n 12 5 9
K a r s t d e p r c s s i u n 4 74
K a n te n f e n s te r 609
K a r s t g e b i e t 1184
K a rstin se lb e rg 783
karstisc h e K ro sio n sltu is
l* ro z e ss e 1229
K a r - i t o k ^ i r 24K
K a n t t r e l i c f 131 6
K a r s U c i i a c h t 1259

K arstschlot 8 3 3
K arstsen k e 4 7 4
K a rsttric h te r 11 5 4
K arstzy k lu s 2 7 0
K astei fclscn 1 3 4 7
K a ta k lin alta l 1705
K a ta k o m b e 2 5 5
K a ta n ik le 2 5 6
KatastrophenthiH irie

1441
k lim a tisc h

1040

257

K a t a v o t h r e 120 9
K e g e lk a rst 970
K e r b t a l 1742
K \ e s 1145
K e s e l k r u s t c 421
K ie s r c k c n 577
K i e n s s e n l a v a 114 6
K ie s w s te 1288
K ie s z u n g c 1355
K la m m 268
k la stisc h e
v u lk a n is c h e
IV ud u k t e 1544
K le in fo rm c n 950
k l e i n k l a s t i s c h e G e s t e i n e 125*1
K le in la n d fo rm e n 626
K liff 599
K liffk ste
1643
k lin ia b e d in g tc lo n n u n g s v o rg n g e 1441
K lim a g e o m o r p h o lo g ie 655
K lim a m o rp h o lo g ic 655
k lim a m o r p h o lo g is c h e s K e g in ic
b e d in g te

T errasse

1553
k lim a tis c h e M o rp h o lo g ie
S chneegrenze
S86
K lip p e 842
K l u f t 1481. 1508
K lu ftk a rre n 860
K lu ftr o h re n 866
K lu m p e n
345
K n ic k
1395
K o U u v iu n i 353
K o m p e te n z 355
K o n f l u e n z 371
K o n f lu e n z s tu f e 1612
K o n g lo m e ra t 375
k o n k a v e s U fe r 912
k o n k o r d a n t e K Q s t e 16 3 4
K o n k o r d a n z k U s t e 16 3 4
k o n s e q u e n t e s T a l 17 0 7
K o n tin e n t 377
K o n t i n e n ta la b f a ll 1217
K o n t i n e n l a l a b h a n g 121 7
k o n t i n e n t a l e r B l o c k 194
M a s s e 191

1317

K o n t i n e n t a l b < ') s c h u n g 12 1 7
K o n t i n e n t i i l i l r i f t 4 8 9 . 1608
K o n tin e n ta U l n e 522

K o n tin e n ta lx ic tsc h c r 676


K o n tin e n U tb a n g I2 J7
K o i i tin c a ta lin s c I 801
K o n t i n u n t a l r u i u l 918
K o n t a n e n t a l s c h c l f 1179
K o n tin c n ta lso c k c l H 4 3
K o n t i i i e n t a l t a k 'l 1179
K o n t i n c n t a l v c r s c h i e b u i i g 4 89
K o n t r a k t i o n s l h c o r i c 1537
ko nv ex es U fe r 913
K o o g 1199
K o ra llc iiin s e l 8 0 2
K o ra lle iik fls tc I6 3S
K o ra lle n rif f 1278
k o r r e l a t i v e A b l a g e r u n g 46-4
K o rd ille r e 3 8 3
K o rn g r e n k la s sie ru n g 729
K o rn v o rte ilu n g 729
K o r r a s io n 382
K o r r i d o r 387
K o r r o s io n 391
K r a n z r i f f 131
K r a t e r 395
K r a t o g c n 399. 1176
K r a t u n 399. 1176
K re u z sc h ic h tu n g H 7 4
K r ie c h e n 1596
k r i t i s c h e G e f lle 1087
K r i t z 1063, 1476
K ru s te n b e w e g u n g o n 967
K r y o k o n i t l c h e r 1690
K ry o p e d o lo g ie 648
K r y o p l a n a t i o n 411
K ry p tw rb a tio n 413
K ry p to d cp rcssio n 4 f4
K n l t u r t e r r a s s e 4 4, 1552
K u p p e 514
K o s t e 3 4 4 , 1630
K s t e n b e r e i c h 1790
K fts te n d b n c 525
K s t e n e b c u e 339
K Q s t e n k a r r e n 861
K s t e n k h i f 59<)
K U s te n lin ie 897
K s t e n p r o z c s s e 1240
K H te n riff 1282
K U ste n te rr a .ss c 1 5 4 7 ,1 5 6 4 ,1 5 6 7
K s te n z o n c 900
L a g e 1471
L a g e r g a n g 1433
l.,a g u n e 8 4 9 . 8 5 0
l . a g u n e u k U s t c 1654
L a g u n e n r i l i 131
L a h a r 851
l . a k k o l i t h 847
l a k u s t r i s c h e s R e lie f
I^n d cn g c
8 16
I . a n d f o r m e i i 6 24

1333

l ^ n d s c h a f t 852
1 .,a n d 5 tu ic 423
I - n g e n p r o f il 1246
L iig .sd U n c 5 2 6
L n g s k Q s t o 1634, 1650
T ^ n g s p r o f i l 1246
I - n g s t a l 1 7 5
L a p ill i 8 6 7
I . a t e r a l e r o s i o a 5 65
L a te r it 868
1.,auicn 1357
L a v a 869
L a v a b a n k 1159
I - a v a d e c k c 1159
L a v a d e l t a 453
L a v a e b e n e 321
I ^ v a f a d e n 1103
L a v a f a l l 254
L a v a ie ld 290
L a v a la g e 1159
Lavanadel
10
L a v a p f r o p i 1027
L a v a p l a t e a u 1188
L a v a r i n g 1093
L a v a s c h l a n c h 1623
L a v a se e 845
I^ ^ v a stro m
1602
L a v a t a f e l 1188
L a v a t u n n e l 1623
L a v a v u lk a n e 363
I r w i n e 136
L a w in e n g a n g 425
L a w in e n k c g e l 357
I - a w i n e n m o r i i n e 981
L a w in e n z u g 425
l e b e n d i g e T e k t o n i k 10 2 8
L e h m 468, 877
L c h m k e i l 10S4
L e h n e 1527
L e i s t e 1208. 15 8 8
L ido 879
L im an
880. 882
L i i u a n k i 'i s t e 1657
lim n isc h e A k k u m u la tio n
22
A u fs c h ttu n g se b e n e 303
L iiiearero sio n 566
L ith o g e n e s e 898
L ito ra l 900
L i t o r a l k a r r e n 861
L i t o n i l z o n c 9 0 0 . 1790
L ith o g en c s c 898
L ith o lo g ie 899
L i th o s p h r e 901
lx>ch 6 3 8
L o c k k a rre n 806
lo k a le D e n u d a tio n e l> a s is 1042
E r o s i o n s b a s i s 104 2
L k a l t e r r a s s o 156 5
LU 903

T ^Q k cil 1084
LDkim U 1102
l^ Q m a n d c I ii 1102
L m n c h c n 1102
L p u p p e n 1102
L s u n g s n a p i 101
L c k e 1507
M a n d e r 933
M a n d e r d u r c h b n i c h 1284
M a n d c rg Q rtc l 1097
M a n d c r h a ls 1107
M a n d e r k a r r e n S62
M a n d c r k e r b te r r a s s c 1568
M a n d e rlo b u s 902
M fta n d crstro ife n 1097
M a n d e r te r r a s s e 156S
M a n d e rz u n g e 902
M a a r 908, 1766
M a g m a 910
M a n te l 914
m a r i n e A k k u m u l a t i o n 24
A u f s c h Q ttu n g s e b c n e 304
A u fsch Qt tu n g s t e r r a s s c 1549
m a r i n e r Z y k lu s 278
m a rin e s R e lie f 1335
M arsc h 922. 1661
M a r s h la n d 9 2 2
M a s se n b e w e g u n g 460
M a s s e n t r a n s p o r t 460
M a s siv 927
M a x i m a lb s c h u n g 1087
m e c h a n is c h e V e n v i t t c r u n g 498
M ee r 915
M ee re is 670
J fe e r e n g e H 7 7
M e e re s k s te 1660
M eeressp ieg el 1045
M e e re s te r ra ss e 1567
M e e rp f o rte 1477
m c h r a c h s ig e r V u lk a n 1758
M erg el 920
M es a 947
M e t e o r i t e k r a t e r 397
M ig ra tio n d e r L'Ones 951
M ik ro re lie f 9 5 0
M io g e o s y n k lin a l 954
M itta g s l c h e r 169U
M itte lg e b ir g e 1016
M i t te lm o r n e 990
m i t t l e r e H o h e 55
T ie f e 32
m i t t l e r e r B s c h u n g s w in k e l 1090
G e f lls w in k e l 1090
M o /e t tc n 969
M o lasse 971
M ollisol 9 7 2
M o n a d n o c k 973
m o n o g e n e s R e l ie f 1337

m o n o k lin a lc S t r u k t u r 9 7 6
M o n o k lin a lta l 1717
M o n o k lin e 9 7 6
M o o r 1626
M o r n e 979
M o r n e n a m p h i t h e a t e r 105
M o r n e n r e li e f 1338
M o r n e n s to f f 9 3 0
m o r p h o d y n a m i s c h e K a r t e 736
m o r p h o g e n e t i s c h e K a r t e 737
S y s t e m 1442
m o r p h o g r a p h i s c h c K a r t e 758
m o rp h o k lim a tisc h e W ie d eran
p a s s u n g 1274
Z o n e 1791
m o r p h o c h r o n o l o g is c h e K a r t e
755
M o rp h o lo g ie d e r E r d o b e r f l c h e
6 53. 999
m o r p h o l o g is c h e
A n a ly s e 108
K a r t e 752
K o n v e r g e n z 379
m o r p h o l o g is c h e s P r o f i l
124S
M o r p h o m e t r i e 1000
m o r p h o m e t r i s c h e K a r t e 759
M o r p h o s k o p i e 1001
M Q s te rb d e n 697
N a c h s a c k e n 1532
N a c h s a c k u n g s d e p r c s s i o n 486
N a c h s a c k ii n g s s e n k e 4 8 6
n a c k t e K a r r e n 863
n a c k t e r K a r s t 243
N a d e l 1470
N a d c l s t e i n 1149
N a l u r b r H c k e 1196
n a t rlic h e r
B sch u n g sw in k el
1087
D a m m 735
N e b e n f l u 35
N e c k 1027
n e g a tiv e B ew e g u n g e n 955
N e h r u n g 384, 879, 1 127
N e h r u n g s k U s t e 1656
N e i g u n g 443
N e o t e k t o n i k 1028
n c r i t i s c h c Z o n e 1300, 1792
N i e d e r m o o r 1628
n ie d r ig e K O s tc 1653
N is c h e 1032
N i \ a t i o n 568, 1038
N i v a t i u n s m u l d e 1037
N i v a t i o n s n i s c h c 1037
N iv e a u l i n i e 430
N i v e llie r u n g 1048
N i v e l l m e n t 1049
N i v o k a r s t 1050
N o r m a l b e t t 48
N o r m a lg t- f lis k u r v e 1244

Normalcrosion 569
Normalgcfllc 1088
norm aler E rosionszyklus 280
N u n a ta k 1053
Oase 1054
OlKjlisk 1057
O berflchcnentw sscrung H 20
O berflcheniorm en 624
O berilchcnm ornc 995
Obermorne 995
oberes D enudationsnivoaii 1047
(ibsequentes T al 1720
Odontolitheii 1062
Orgel 1066
Orogen 1067
orogene Vorgnge 1241
Orogcncse 1068
orogenetische B ewegungen 964
Orographie 1069
orographische K a rte 760
Schneegrenze 8 8 8
orokratischc Periode 1125
O rom ctrie 1070
rtliche Erosionsbasis 1042
Os 577. 1071
Ozean 1059
Ozenbecken 187
ozeanische Insel 803
paarige Terrassen 1580
Packeis 163. 1074
P ackung 1532
Palogeographie 1077
Palogeomorphologie 1078
P alom agnctism us 1079
Palisade 1081
P aisa 1082
Palsen 1082
Palynologie 1080
P a n ia n 1085
P arabeldne 530
Parageosynklinale 1092
parallele Terrassen 1581
p arasitr-K cgel 367
p arasitischer Kegel 367
P a 1094. 1214
P a tin a 1095
pazifischer K D stentyp 1676
P ed im en t 1104
Pedim entierung 1105
P ediplain 1106
pediokratischc P eriod e 1126
Peles H a a r 1103
Pelite 1109
P eneplain 1110
P en itentes 1429
perennierender Schnee 1777
Peressyp 1127

Pergelisol 11 iy
P eriglazial 1122. 1339
Pcriglazialrelief 1339
p eripherische Senke 483
P erm a fro st 1119. 1130
P erm afro stzon e 1789
P erm anenz d er K o n tin e n te und
Ozeane 1133
P erm e a b ilit t
1134
P etro g rap h ie 899
p etro g rap h isch e Fazies 591
petrog rap h isch es Relief 1340
P fa n n e 1405
Pfeiler 351
P fo rte 1195
P fropfberg 1027
p h reatisch es G rundw asser 1156
p h ysische G eographie 651
p hy sisch er A bbau 498
physikalische V erw itterung 498
P ie d m o n t 1142
P ied m o n teb e n e 1143
P ie d m o n ttrep p en 1615
Pilzfels 148
P ingo 1147
P iram id e 777
P lanierung d er Erdoberflche
1048. 1171
P la s tiz it t d e r G esteine 1175
P lastizittg re nze 889
P la te a u 1182
P lateau g letsch er 682
P la tte 1198
P la ttfo rm 1176
P la y a 1191
P leisto zn 1192
P o ld e r 1199
P olig on b den 1454
P o litu r 1519
P o lje 1200
p olyg e netisches Relief 1343
p o ly zentrischer V ulkan 1758
polyzyklisches Relief 1342
P o n o r 1209
P ostglazialzeit 775. 1215
P rallhang, 912, 1357
P rallu fe r 912
P rim rrelief 1344
P rim rru m p f 333
P ro lu v iu m 1250
P sa m m ite 1254
P sep h itc 1255
P seu d o k a rst 1256
P seu d k arst auf vulkanischen
G esteinen 1772
Pseudoterrasse 1257
Pseudovulkan 1258
pyroklastische Materiale 931
P ro d u k te 1152

Q u a r t r 422
Q u e lle is k u p p e 515
Q uelle 822
Q u e llg e b ic t 1058
y u e l ln is c h c 1035
Q u e r d n e 533
Q u e rg a n g 534
Q u e r k s le 1669
Q u e rp ro fil 1248
Q u e r ta l 1741
R a c h e l 1271
R a d iu s d e r E r d e 1273
R a m p e 1269. 1527
R a n d m o r n e 98S
R a n d s tu f e 1615
R a p illi 867
R ase n h g e l 1025
R u b e rflu 1387
ra u te n f rm ig e R ip p el 1377
R eie ren 2 e 11 ipsoid 541
reg en erierter G letsch er 684
R eg en sp u r 103

R ille n s p lu n g 1516
K io g ta l 132
K in g w a ll 1456
R in n e 1271, 1372, 1517, j 6 i(j
R in n e n k a r ro n 865
R ip p c J m a rk e 1374
R ip p e l 1374
R .S S 1481
R isse 400
R it z 1476
R o llk iesel 639
R o te r d e 1591
R c k e n -b e rg 519
riick greifen d e E ro sio n 570
R c k la n d 764
r ck lu fig e E ro sio n 570
r c k s c h re ite n d e E rosion 570
R c k se ite 1366
R c k z u g d e r G ehnge 1362
des G letschers 1275
R ck z u g m o rn e 993
R u h ek liff 603
ru h e n d e r V'ulkan 1757
ruinenirm ige Felsen 1347
R u m p fflche 335, I I 10, M99
R u n d h ck er 1393
R u n d k a rrc n 8 6 6
R unse 1271
R u tschm asse 392
R u tsch kru selu ng 1696
R utschungsleisten 1614

re g io n a le G e o m o rp h o lo g ie 658
T e r r a s s e 1575
R e g o lith 1303
R e g r e s s io n 1304
R c e n a l t e r 1464
re ife s R e l ie f 1336
r e la tiv e H o h e 59
R e l i e f 1307
R e lie ffo rin e n 624
S a c k u n g 1532
R e l ie f im J u n g e o d s t a d i u m 1353
S a lz e 1759
R e t i e f d a r s t e l l u n g 1358
S a m m e l b e c k e n 188
R e lie fe n e rg ie 547
S a n d 1031
R eliefin v e rsio n 810
S a n d b a r r e 170
R e l i e f k a r t e 761
S a n d e r M Ol
R e l i e f n i v e U i e r u n g 1 048
S a n d r 1401
R e lie fu m k e h r 810. 812
S a n d r-E b e n e 315
r e s e q u e n t e s T a l 172 6
S a n d rif f 170, 407
R e s tb e rg 388. 924. 973. I0 I9 ,
S a n d ste in 732
J346
S a n d z u n g e 1355
R c s th g e l 388, 973
S a t t e l 8 3 ! . 1507
re z e n te K ru s te n b ew e g u n g e n
S u le 350, 1470
962
S c h a c h t 142
R i a 136 8
S c h a f s t i e g e 2 6 4 , 1 588
R j a s k Q s t e 1666
S c h a n z c 1610
R ie d e l 510, 805
S c h r e n 1 444
R ie g e l 1220. 1780
S c h r e n k U s t c 1674
R iesen k ess ! 919
S c h e l f 117 9
R is c n k r a te r 217
S c b c l f c i s 151 3
R ie s tn to p f 919
S c h i c h t f l c h e 1181
R i f e 1164
S c h i c h t p l a t t e 1181
R i i i 127 6
S c h i c h t r i p p e 771
R i f f s c h u t t h a l d e 1 530
S c h ic b ts tu f e 423
R i i t 1371
S c h i c h t t e r r a s s e 1577
K ille n 1745
S c h i c h t u n g 1473
S c h i c h t v u l k a n 147 5
R i l l e n k a r r e n H6A

Schiefer 1518
Schild M22
Schildberg 519
schildfrmige D n e 531
Schildvulkan 1760
Schlacken MM
Schlammlava 873
Schlammsprudel 1759
Schlammstrom 65. 851, 1603,
1604
Schlammvulkan 1759
Schleifung 495
Schlot 393. 778
Schlotgang 393
Schlotponore 1209
Schlucht 268. 444. 1481
schlummernder V ulkan 1757
Schlund 142
Schlundloch 1209
Schmelzlcher 1690
Schnee-Erosion 568, 1038
Schneegrenze 892
Schneelinie 892
Schneerutsch 94
Scholle 620
Schollengebirge 1010
SchoUenlava t
Schorre 1177
Schotter 639, U 45
Schotterrasse 1551
SchragkQste 1637
Schramme H 76
Schratten 857
Schrumpfungstheorie 1537
Schrund 1508
Schubdecke 1160
Schubmorne 987
Schulter 1686
Schutt 1073
Schuttdecke 1411
Schuttfcher 361
Schuttfracht 441
Schutthalde 739. 1158
Schuttkegcl 361
Schuttkriechen 197
Schuttlast 441. 825
Schuttstrom 1605
Schttung 1267
Schuttwste 750
schwankender Stein 1139
Schwelle 1219, 1223. 1694. 1780
Schwemmkegel 358
Schwere 730
Schwerkraft 730
Schwermineral 952
Schwingung 508
Schwingungsrippel 1374
Sedim ent 1424

S e d im e n ta tio n H 2 5
See 844. 915
S eeb cck en 185, 186
S e eh h e 1045
S eek liffsr ck za g 1361
S e e te rra ss e 1563
s e ic h te r K a r s t 587
S e illa v a 870
seism isches G e b ie t 1302
sey sm isch e B ew e g u n g e n 965
S eite n ero sio n 565
S e ite n m o i n e 988
S e ite n p la n ie n in g 1172
seitig e A n z a p fu n g 238
seitlich e E ro sio n 565
S e k u n d a rk liff 601
S e lb s ta n z a p fu n g 134
se le k tiv e E rosion 559, 571
Sen ke 471
S en k u n g 1490
S en k u ng szo n e 1787
S e ra cs 1427
Sicheldne
172
Sill 1433
S ilt 907
S in terb ecken 725
S intersc hale 725
S iphon 1432
SkjrkO ste 1667
S k u lp tu rio rm e n 1348
Sku lptu rp roz esse 1242
Sockel 1446
Sohle 1174
Solifluktion 1451
Solifluktionsrum pfflche 1550
Soll 1452
Som m awall 1456
S p a lte n ta l 1708
Speilloch 578
Spelologie 1459
S o rtieru n g 1457
Spitze 1153. 1752
Spitzkegcl 362
Sporn 1141. 1251
S p ritz er 848
S p ru n g 606
Sprungbew egung 1398
Spulpedim ent 1104
Sserir 1428
Stadialm orne 994
Stadien 1462
S talag m it 1468
S ta la k tit 1467
stndiger Frost 829
Stauchm orne 987
Stauquelle 578
Stauungw ulst 1697
Steigen 623
Steilabfall 1357

Stoilhang 1357
Stoilw and I74S
Steiniaiul 209
S te in es 6 6 8
Steingiriam len 695
S ioinlaw ine 137
Stcinnotzbodon 1206
S tein p fla ste r I09S, I 100
Slcinpfl,istorl<iicii 1100
Stcinplattciib'.lfii MOO
Steinpulvfione 1206
Steiiiring 267
Stfinrinst'*'!'*'' -67
Stcinschlaif 261
S te in sc h n tt 739
S te in strtiie n 209
S teinstroni 1390. 1605
Steiiiwiiste 750, 12JiS
S tC D ^ e ls tfiii
I H 'i
stillsteh en d e Diinc 523
S tim in o ra n e 984. 990
S tollen 63S
S top elm o rn e 982
S tra n d 1162. 1521, 1630
S tra n d a k k u m iila tio n 23
S tra n d d iin e HO. 525
Stranclebene 322
S trand g cro U e 63'J
S tra n d k ie s e l (>39
S tr a n d lin ie b97
S tra n d m u ld c 1509
S tr a n d p la tte 1177
S traiid riff 1282
S tra n d rin n e 1509
S tra n d rip p c l 1374
Strandsi-e 850
S tran tltcrra ssc 1564, 1572
S tra n d w a ll 384, 1 164
S tra lo v u lk a n 1475, 1769
S trc c k e 638
S treu ng skeg cl 358
S triclidtinc 526
S tric k ia v a 870. 1076
S tru m 1385
stro m a b w rts 135
slro m a iifw rl 106
Stro in b eck cn IS4
S tr o m b e tt 48
S tro m g e b ie t 184
S lro m iic tz 1364
S tro m schiiell 1270, 1357
Strom.systc-m 1364
S tro m u a g s r ip p tl 1375
S tro m u n j-sr h rc 1623
slro p h is c h c ik -w e^u n gen 499,
966
S lrud cik essel 919
S t r u tk l lo p i 919
S tr u k tu r 1478

S ln ik ttiraK a l [731
stniktiirbcHlingles Relier 1309
S lriik tiirbu d cn 1454. 1455
stru k tu re lle (leoniorphologie
060
S tru k tn rfjaclie 1502
Strukfiirfornieii l.)4*i
SlnikfurptaCti- MSI
S tn ik lu rsi'iik f 4S4
S tufen 15SS
Slufenfl.iclie 1366
S lufeiilchnc 1366
S tufcuraiii 44
S lu n n d e lla 15!
Sturzbacli 1065, 1600
S tu rz b a h n 425. 836
subaerischc K ntw asseruiig 1420
sub^laziales T al 1732
su b k u ta n e K arren 85S
su b littu ra le Zone I4S4
sub m arin e U u tsch u ng 85
su b m arin er K a n y o n 229
su b m arines Uelicf 1350
T a l 1733
subseijueiite D epression 4S5
S enke 4S5
subscc|uentes T a l 1734
s u b te ra n c E n tw sse ru n g 1419
S u b v u lk an 1493
sy m m e trisc h e R ip p e l 1378
syninictrisclies T a l 1728
Synekliso 1438
S y n k lin ale 1435
S y n k lin a lta l 1729
S y n k lin o riu m 1437
S ystem d e r k lim atisch en Geo
m orphologie 144 1
T afelberge 947, 1020
T afellan d 1182, 1198
T a k y r 1523
T a l 1699
T a lan fa iig I05S
T a la u e 47
T a lau sg an g 746
T a ib c g in n 1058
T a lb o d e n m a n d e r 936
Tiilciieii 1751
TaKIanim 164
T lcrgeiieratio n 647
T alg letsc h er 693
T ailuing 1746
T a lh a u p t 1383
T alinilaiid er 942
Talm Cm dung 746
T alricgel 164
T also hle 48
T a ls p o n i 1148

T altcrrasflc 1560
T alw eg 1531
T asch cn b o d cn 213
t tig e r V u lk an 1756
T eich 152
T eilz y k lu s 548
T ek to g en ese 153H
T e k to n ik 1535
te k to n is c h e B e w e ^ n g c n 967
F e n s te r 610
G eb irg e 1021
Geologie 1535
F o lje 1204
R elief 1352
S e n k e 4S7
T a l 1738
T e p h ra 1544
T ep hro ch ro n o lo g io 1536
T e r r a ro ssa 1591
T e rra sse 1546
T e rra s se n a b la g e ru n g 470
T c rra s sc n b e d e c k u n g 470
T e rra s se n d iv e rg e n z 509
T errassenflilche 1197
T e rra sse n flu r 1197
T e rra s se n h a n g 636
T e rra s s e n k a n te 1006
T e rra s se n k o n v e rg e n z 380
T e rra s se n lc h n e 636
T e rra s se n so h le 1447
T e rra s s ie r u n g 1545
T e x tu r b d e n 1455
T heorie d e r K o n tin e n ta lv e rs c h ie b u n g 1538
d e r Is o s ta s ie 1540
d e r P lu t o n is te n 1542
d e r U n d a tiu n e n 1541
T h e r m o k a r s t 1590
T h u f u r 1025
T ie d e n 917
T ie f 1210
T ie fe 30
T ie fe b e n e 319
T iefen ero sio n 555
tie f e r K a r s t 545
T ie fse e -E b c n e 292
T ie fse e g ra b e n 738
T ie f s e e rin n e 73K
T ie fso e te rra sse 1578
T ie fse e tro g 738
T ie fs e n k e A l l
T il li te 1594
T o b e l 268
T o m b o lo 1599
T o n 12i
to p o g r a p h is c h e s P ro fil 1247
t o r a r t ig e G r o tt e 1212
T o rf 1625

T orfhO geln 1082


T o rfm o o r 1626
t o t e D n e 523
t o t e r G le tsc h e r 680
K liff 603
T o te is 671
T ra n sflu e n z 1606
T ra n sg re ssio n 1607
T r a n s p o r t 1609
T ra n s v e r s a ld n e 533
tra n sv e rs a le K s te 1670
T r a p p s 1611
T ra u fe 895
T ro c k e n leg u n g 588
T ro c k e n ta l 1448, 1727
T ro c k n u n g sp o ly g o n e 1207
T ru g ta l 1617
T ro p fe n a rb e it 1194
T ro p fe n k eg e l 780
T r n ie r s c h u tt 739
T u n iu lu s 1620
T u n n e l 1622. 1624
T u n n e lf h rte 638
T u rm 1027, 1057, 1629
T u r m k a r s t 970
b e rfa ltu n g sd e c k e 1160
b e rg a n g 1694
b e rh a n g 389
b e rsc h ie b u n g 1510
b e rs c h ie b u n g s d e c k e 1160
b e rs c h w e m m u n g 809. 1365
b e rtie fu n g 1489
U fer 911
U fe rd a m m 735
U fe rte rra ss e 1563
Ufer%vall 735
U m la u fb e rg 1210
u n gleichsohlige M n d u n g 372
u n t tig e r V'ulkan 1762
u n te re s P e n iid a tio n s n iv e a u
1044
U n te rg r a b u n g 14S6
U n te rg r u n d 1446. 1491, H 9 2
u n te rird is c h e A n zap fu n g 239
E n tw sse ru n g 1419
u n te rir d is c h e r llu 1391
K a r s t 545
U n te rk liff 601
U n te rla g e 1446
u n te rm e e risc h e s R elief 135I
U n te rr o o r n e 985
u n te rse eisc h es T a l 1733
U n te rs p lu n g 36. 1486
U n te r ta u c h e n d e r K s te 14S5
im te r ta u c h e n d e r K liff 604
U n te r t a u c h k s t e 1668
U n te rw a s c h u n g 36
U n tie fe 1219. 1694

l r r o l i c f 1344
U r s p n i n g l i c i i e s t a l 1707
U M r o m t a l 121S, 1691
l ' v . i l a 1693
V e r a l t e t e s R e l i e f 1 3 30
V c r a ltiiiiR d e s H e l i c i s S 2 3
V e r d i c l U u n s 1532
V e r c r b u u g s f l i k - h e 1501
v e r e r b t e F o r m e n I.H 5
V e r f r a c h t u n g 160>
\ e r g l e t s c h c r u i i i ' 7 0 3
W r j i i n t ^ u n g d e s K e lie fs 8 3 2 ,
1306
V e rk a rs tu n g 247
\ e r k n c t i i n K e n S M
v e rla s s e n e r M ita iid e r 93 9
K liff 003
v e r l a s s e n e s F h U l i i e t t 49
T a l 1716, 1722
v e r l e b t e r F l u 1386
V e r t i e f u n g 471
v e r w a c l i s e n e a r i d o I 'e l s e b e n o
1106
V erw erfu n g 606
V e n v e r f i i n g s c b o n e 1 lf>9
V e r w e r f u n g s p l a n e 1 169
V e n v e r f u n g s t a l 1708
v e rw ild e rte r A rn i 203
V e rw itte ru n g 498. 948
V e n v itte ru n g sd ec k e H l l
\'e n v it te r u n g s k r iis l c H l l
\ ' e r w i t t e r u n g s n i a s s c 1411
V crv v ite ru n g ssc h u tt 497
V e n v itte n in g s t r n in ie r 497
V c n v i t t e r u n g s z o i i e 1784
V " - f r i n i g e s 'J'al 1742
V i r ^ a t i o i i 1749
V o llfo n n e n 628
V o rb e rg 923
V o rd n c HO
V o r g e b i r g e 1 142, 1251
v o r g e s c h iitlc le r S lr.iiu l
1415
V o r l a n d 1754
V o r l a n d g l e t s c h c T 6 8 1, 6.S7
V o r r c k e n 1249
V 'o r s c h i e b c n 1 2 49
V o r s p r i l n g c 1251
V o rstra n c l
1 1 67
V u lk a n
117.
175.5
V u l k . 'i n a u s b r u c l i
576
V 'u lk a n c n ib ry o n
1493
V u l k a n e n dC 'S h a w a i i s c h e n
J y p s 1764
d e s I 'c l c ty p . s 1 7 6 7
d e s S t r o m b o l i T y i)s 1768
d e s V u l c a n o T y p s 17 7 0
v u lk a n is c h e A k k u m u la tio n 27
A sc h e 266

v u lk a n is c h e A u /sch tU in g sebene 305


JJo m b c 202
G e b i r g e 1022
G e b irg s k e tte 855
In s e l 804
v u l k a n i s c h e r T u f f 1620
U e l i e f 1354
\ ' u l k a n i s n u i s 1771
V u lk a n k e g e l 366
\ 'u l k a n k i i s t e 1677
v u lk a n o te k to n is c lic D e p re s
sio n 488
S e n k e 4.S
W a b e n s k i i l p t i i r 5 9S
W iic h tc 390
W a d i 16S0
w a h r e E i n f a l t i n i e 8 94
I ' a l l i n i c 894
W a l l 164, 7 34
W a l l b e r g 5 7 7 , 1071
W a l l m o r n e 16 9 8
Wa l l r i f f 1 2 7 7
W a n d e n n i o f i l n e 9 91
W iU id c rd n e 527
W a r w e n 1743
W a s s e r f a l l 2 52
W a s s e r r i Q 1271
W a ssersc h e id e 426
W a s s e r u n i l u r c h l s s i g k c i t 791
W a t t 1793
W e U e n r i p p e l 1 374, 1379
W e l t m e e r 1060
W i c d e r a u s f l i i 1360
W id e r h a k e n 1404
w id e rs in n ig e G eflle 378
W ie se n m a n d e r 936
W i l d a b f l u t i 1421
W i l d b a c h 1065, 1600
W i l d e n t w i s e r u n g 2 5 , 1421
W il.lta l 1 /4 0
W ild w a s s e r 1357
W in d a b la lio n 446
W in tle ro sio n 560
W in d g a ssc 640
W i n d k a n t e r 1774
W in d in u ld e 476
W i n d r i p p e l 1 3 76
W 'i n k e l d e r i n n e r e n l i e i b i i n g
1687
W u Js te n la v a 870
W iis te 494
W s te n k ru s tc 419
W stc n la k 846
W s t e n p f l a s t c r 1 09 8
Z a c k c n g ra t 406
z e r k K i f t e l e i- 'b e n e

/.vrr;iclnrUni{ M i l
Zcrxchhiclituiif' 1272
Zerchiicidung 503
crschiiciil(ir);j's<Iichtc 45.S
zcrschnittcrtc I-astcbono l l l
zcrstrfiKlc Vorgilnyu 232
Zcrtalun' 503
ZcTtalmigsdichty SS
Zcrgcnhcrg 92i
Zicgciirilckcn 771
Zicse/ierung 13IJ
Zuckcrhiit 23
Zuflu 35
Zungenbeckcii 189

Z ii r i ic k s c h i c h n n ^
(es
U /c rs
1363
Z u r c k w c ic h c n d e s G J e ts c h c rs
275
Z u riiiid u n ^ s in lc x 7 9 3
X u n :im m cnl> nich 2 2
/ u s a m n io iin ti 3 7 J
z u sa m m e n g e s e tz te r
A la a iiiJc r
935
V u lk a n 1758
Z v v a n g s tn a n d e r 934
Z w in g e 1613
Z s w s c h e n g c b ir g e 9 2 6
Y a r d a n g 1775

In d e x
a a la v a 1
a b a n d o n e d c h a n n e l 49
c liif 603
m e a n d e r 939
v a lle y 1722
a b l a ti o n 2
c o n e 1429
m o r a in e 980
a b r a d e d s h e lf 1177
a b ra s io n S
p la tf o r m 1177
s h o r e lin e 1631
a b r i 1032
a b s o lu te a l t i t u d e 57
a b y s m a l re g io n 1292
tr e n c h 738
zo n e 1292, 1783
a b y s s a l floo r 472
p la in 292
zo n e 472, 1783
a c c e le ra te d ero sio n 554
a c c re tio n 1249
a c c u m u la tio n 1 2
p ro c esse s 1227
relief 1308
a c tiv e c a v e 1137
la y e r 972. 1472
p e rm a fro s t 1472
v o lc a n o 1756
a d v e n tiv e co ne 367
c r a t e r 396
ae o lian a c c u m u la tio n 16
p rocesses 1234
relief 1322
a fflu e n t 35
a g e o f la n d fo rm s 1753
a g e d relief 1330
a g g lo m e ra te 42
a g g ra d a tio n 43
a g g ra d a tio n a l te rra c e 154$
a g g ra d e d b a sin -p la in 150
aig u ille 8
aisle 387
n lk a li-flat 1405
a llite 51
a llu v ia l a p ro n 71U
b e n ch 714

a llu v ia l co n c 358
d e p o s i t s 97
fan 358
f l a t 296, 30 6
p la in 296, 3 0 6
t c r r a c e 1551
a l l u v i a t i o n 95
a l lu v iu m 96, 97
A lp in e m o u n t a i n 1012
re lie f 1310
t y p e g la c ie r 6 8 8
a l t e r a t i o n 52
a l t e r n a t e t e r r a c e 1571
a l t i p l a n a t i o n 55
t e r r a c e 1550
a l t i t u d e 56
a m o u n t o f lo c al re lie f 547
a n a c l in a l v a lle y 1700
a n a s to m o s e d c h a n n e l 203
a n c h o r e d d u n e 523
a n c i e n t c liff 603
a n e m o li th 109
a n g le o f in c lin a is o n 1086
o f in n e r f r ic tio n 1687
o f re p o s e 1087
o f r e s t 1087
a n te c e d e n c e 1 1 1
a n te c e d e n t v a llc y 1701
a n t h r o p ic a c c u m u la tio n 13
a g e n t 592
relief 1312
a n tic lin a l v a llc y 1702
a n tic lin e 114
a n tic lin o riu m 115
A p p a la c h ia n relief 1314
to p o g r a p h y 1314
a p p la n a tio n 1048
a p p lie d g e o m o rp h o lo g y 654
a r c h c o m a g n e ti s m 1079
a rc h ip e la g o 126
a r e a l erosion 557
a re ic 1 2 2
zo n e 1293
a r e n i te 1254
a re te ^06
a re tic 1 2 2
a rid cy cle 273
a rr a n g e m e n t of ruckd 1478

asi'ism ic rc ijio n 1294


a s h t u f f 281
a s v m e t r i c v a lle y 170.
A tla n tic t v p c c o a s t 1672
a to ll 131. S02
a t r i o 132
a t r i u m 132
a t t a c h e d is la n d XOO
a t t r i t i o n iiu le x 793
a u t o - c a p t u r e 134
a v a l a n c h e 136
c o n 357
c o u lo ir 425
m o ra in e 981
t r a c k 425
s c a r 425
a v c n 142
a%cra g c slope 1090

b o iln ic k 1492
b e h e a d 234
b e h e a .Je d .stream l3:i^S
b e n c h I20S, 16.S6
h o n c h o s I5S.S
b e rm 120,S. I5S,S
b er;> sch rund 1373
bir<l-ioot d e l t a 450
b lin d v a lle y 1719
b lo c k 193, 200
d i a g r a m 199
field 286. 751, 9 J6
m e r e 916
m o u n t a i n s lOIO
s t o n e s t r e a m 1390
s t r e a m 1605
w a s te 286, 916
b lo w o u t 476
b lu ff 1357
lx)dy of t h e slid e 392
b o ld c o a s t 1651
bolson 201
b o rin g 638
b o tto m m o ra in e 985
b o u ld e r 200
c la y 125
p a v e m e n t 1100
b ra e 544
brai<lcd c h a n n e l 203
b reach v a lle y 1730
of slope /395
brook 701
b u ild -u p te rra c c 1548
b u rn e d pencpl.uii 1113
erosion siirfacc 1500
r .lie f 1331
soils 1453
b u rrow 638

b ac k -d u n e 12S
la n d 764
slope 378, 1366
b ac k sh o rc 129, 1165
b a d la n d s 149. 1101
B a e r-B a b in c t law 876
b a b a d a 150
b a n k 153. 911
b a r 170. 1127
bcach 171
l>archan 172
b a rc h a n d u n c 172
bare lapics 863
b a rra n c o 175
b a r rie r b a r 170
bcach 171, 879
reef 1277
of shelf ice 1647
spit 1403
b asa lt 178
plateau 1183. 1188
cala 214
base level of erosion 1039, 1041
calas co a st 1633
plain 328
calcicra 217
Ixisin 438
cation 228
baskw ater 7 0 1
c an yo n 228
baeholith 177
c ap e 230
bathyal zone 1295, 1785
capillary la v a 1103
b ath ym etric curve 427
c a p to r stream 1387
bath v tn etry 176
c a p tu red riv er 1386
bay 722
carricd m oraine 991
bcach 1162, 1686
c arst 241
accretion M I5
carstificntion 247
berm 1572
cascado 252
pebble 639
cast 1024
plain 322
castellated
rocks 1347
scarp 599
cataclinal valley 1705
terrace 1572
cati'xomb 255
bed H 7I
lx;ddc<l volcano H73. 1769
ca tara ct 256
bedding H73
catastrophisni 257

c a tc h e m c iit a r e a IS4
bA.siii IKK
ca tsto p I 6 H
c a v e 259, 1135
a rc h 1 2 1 2
p ea rl 112H
c a v c rn 259
cav iiig -in 1224
Cli liiiK 1161
c c llu la r soils 1207
c h a im c l 223, H 7 7 , 1 5 H
chasm H S l
c h fiiiica l w e a th e r in g 52
chiiun'v 393. 778
riK-k H 7 0
chisscIiiiK 1311
c h u te 252
c iiie rito 281
cnjue-}{lacicr 675
c la y I 2 H
c M t 585, H S l , 1508
c lifi 6 . 1357
cliffed c o a s t 1643
c lim a te in d u c e d t e r r a c e 1553
c lim a tic K e o m o rp h o lo g y 655
m o rp h o lo g y 1317
sn ow lin e 8 8 6
t e r r a c e 1553
d i n t s 857
c lo t 345
c o a s t 344, 900, 1630
o f e m e rg e n c e 1640
line 890, 897
of s u b m e rg e n c e 1668
c o a s ta l a r e a 1790
d u n e 525
p la in 304, 339
t e r r a c e 1564
c o b b le 639
c o c k p it 511. 783, 1259
c o l 831
co llap se 1224
c a ld e r a 2 2 0
s in k 513
co llin e 348
coIU iviiim 353
c o lm u ta g e 349
c o lo n n a d e s 351
c o lu m n 350
c o m b e 354
c o m b -lik e ritlg e 406
c o m p a c tio n 1532
c o m p e te n c c 355
c o m p e te n c y 355
c o m p lc x m o u n t a i n s 1017
com |H itnul a llu v ia l fa n 150
m e a n d e r 935
v o lc a n o 1758
c o iic a \u b a n k 9 i 2

c o n c o r d a n t c o a s t 1634
c o n e o f d c j e c t i o n 358
o f i l e t r i t u s 358
o f e r u p t i o n 366
c o n e k a r s t 970
c o n f lu e n c e 371
s t e p 1612
c o n f o r m a b le c o a s t 1634
c o n g c lif ra c tio n 373, 644
c o n g e l it u r b a t io n 374, 413
c o n g l o m e r a t e 375
c o n ic a l w a ll n ic h c 1036
c o n n e c t i n g b a r 1599
c o n s e tju e n t v a l l e y 1707
c o n s t r u c t io n a l t e r r a c e 1548
c o n t i n e n t 377
c o n t i n e n t a l b lo c k 194
<!rift 489, 1608
d u n e 522
g la c ie r 676
is la n d SOI
m a r g in 918
n u c le i 399
s h e lf 1179, H 4 5
s lo p e 1217
t e r r a c e 1445
c o n to u r - lin e 430, 820
c o n tr a c lin a l v a lle y 1720
c o n t r a c t i o n theory- 1537
c o n v e rg e n c e o f t e r r a c e s 380
c o n v e x b a n k 913
c o o m b e 354
c o ra l is la n d 802
re ef 1278
r e e f c o a s t 1635
r e e f lag o n 849
c o r d c d l a \ a 870
p a h o c h o c 870
C ordillera 383
c o r n ic e 389
c tirra s io u 382
c o r r e l a t i v e d e p o s its 464
c o r r e la tio n of te rn ic e s 1262
c o r r id o r 387
c o r rie g la c ie r 675
c o rro s io n 391
c o r r u g a t e d la v a 872
c o v e 1751
c o v e re d a b l a t i o n 3
k a r s t 242
c r a c k s 400
c r a g 1469
c r a t e r 395
r in g 90S
c r a t o u 399
c re e p 40S
c re e p in g 408
c re s c e n t 1415
d u n e 172

INDEX

cresccntic wall niche 1036


deglaciation 447
crest 405
degradation 448
line 893
dejection cone 358
dell 1751
crevasse 409
delta 449
critical slope 1087
plain 310
cross-beding 1474
shore line 1636
cliff 1780
deltaic coast 1636
profile 1248
deluvium 456
crossing 1219, 1694
demoiselle hill 1150
crumpled lava 874
dendritic glacier 689
crust 1412
denudation 459
cr>ocoRte holes 1690
rd ief 1320
cryogenic stone eluvium 643
processes 1231
cryopetjology 648
(leplanation 1048
cryoplanation 411
deposited moraine 982
cryosphere 412
depression 471
cryoturbation 413
depth 30
cryptodepression 414
desert 494
cuesta 423
crust 419
cultivation terrace 44
lacquer 846
current ripple 1374, 1375
pavem ent 1098
cuspate bar 171
plain 1085
c u t bank 912
varnish 846
- off channel 50
deserted loap 939
ofMobe 1 2 1 0
desquamation 491
off meander 939
destruction 493
plain 334
dcstructional forms 1348
- terrace 1557, 1576
destructive processes 1232
cuvette 438
dctrital material 497
cycle of denudation 274
detritus 497
of erosion 274
diaclinal valley 1741
diagonal coast 1637
valley 1709
ale 1751
diastrophic eustatism 959
Dalmatine type coast 1673
movements 956
dam 164
diastrophism 499
datum level 1170
differential erosion 559
plane 1170
diffluence 500
dead cave 1136
<liffliient glacier 677
channel 205
digitate delta 430
glacier 680
dike 534
ice 671
diluvium 502
valley I7I6
dip slope 1366
debris avalanche 137
directed karsl 244
cone 358, 364
discordant coast 1638
/all 261
jonction 372
waste 497
dislocation 504
decapitated stream 13S8
dissected peneplain M il
declivity 443. 1086
plain 334
deep 472
dissection 503
k a rst 545
divagation 508
- sea plain 292
divagating meander 936
- sea terrace 578
divarication 191
divergence of terraces 509
(leiile 444
d iverted stream 1386
of piracy 445
diverter 1387
deflation 446
diverting stream 1387
basin 476
divide 426
residues 1367

floiil) 510
tioliiui SI I
iloliiiu 5 1 1
dome 3 H
(loriiiniit volcano 1757
down -stream 135
- suKKinK 1532
- saxK'iiJi Icprossion 486
- scltliuK lU'prossion 4.S6
trou g h 727
dr.iiiiiige 1418
a rea 184
tlcnsily 458
d ra p crv 516
driblet 848
cone 780
spire 780
d rift te rra c c 1548
d rip c u rta in 516
drow ned v alley 1733
<lruni 519
d ru n iliu 519
d ry beach 1168
d e lta 358
p e rm a fro st 1132
valley 1448. 1727
d u n e 520
c o a st 1639
field 287
v alley 608, 640
d u s t w elles 1690
d y k e 534
w all 534
d y k e d la n d 1199
m a rs h 1199
d y n a m ic a l g e o n io rp h o lo s y 656
e a r t h 's c r u s t 1412
flow 65
g la c ier 65
h u m m o c k s 1025
p illa r 1150
p u ls a tio n t h e o r y 1543
p y r a m id 1150
r a d i u s 1273
e a r t h n u a k c 4 37, 1426
e b b 1287
e d g e of t e r r a c e 1006
e f f lu e n t 544
effu sio n 539
elb o w o i c a p t u r e 394
e l e v a te d b e a c h 1166
ellip so id o r e f e r e n c e 541
ellii)soidaI b a s a l ts 1146
e lu v iu m 542
e m b a u k n i e n t 1268
e m b o u c h u r e 746
e m b r y o n ic v o lc a n o 1493

c m crg e n cc 588
e m in e n c e 824
enclosed mcan<ler 934
e n d m o r a in e 996
e n d o g e n e a g e n t 37
cndoguD ctic fo rce 593
e n d o g en ic force 393
c n d o g e u im s a g e n t 593
force 3y3
p ro c esse s 1233
eiu lo reic reg io n 1296
en g lucial m o r a in e 98 6
e n tr a il la v a 872
e n t r e n c h e d m e a n d e r 934
e p e iro g e n e tic m o v e m e n ts 9 5 7
e p ic y c le 54S
e u ig en e sis 549
e p ig e n e tic v a lle y 1710
e p ig la c ia l b e n c h 1556
e q u id is ta n c e 535
c q u i p la n a t io n t e r r a c e 1550
e rg 287
e ro sio n 553
c a l d e r a 218
d e p re s s io n 477
h o llo w 919
le v e l 1043
m o u n ta in s 1 0 1 1
p l a t f o r m 1180
p ro c e s se s 1235
re lie f 1323
s u r f a c e 1499
e ro s io n a l r e s id u a l m o u n t a i n 9 7 3
e r r a t i c 195
b lo c k 195
b o u l d e r 195
s ta la c tite s 762
e s c a r 577
fs c a rp c n ie n t 6
e s c h a r 577
e s k e r 577
e s t a b li s h e d d u n e 523
c s t a v e l 578
e s t u a r y 580
c o a s t 1641
e u g e o s y n c b n a l 581
e u s t a t i c c h a n g e s in se a le v e l
958
m o v e m e n t s 95 8
t e r r a c e 1559
e u s t a t i s m 582
e v o r s io n 583
e x a r a t i o n 584
e x f o l ia t io n 4 91, 5 85
e x h u m a tio n 586
e x h u m e d t o p o g r a p h y 1324
e x o g e n e t ic p ro c e s s e s 12.36
e x o g e n o u s a g e n t 594
p rocos: 5 e s 123t>

cxogcnic agent 38, 594


exoreic region 1297
CNpIosion caldera 219
pit 908
explosive volcano 1761
cxsudation 589
external agent 3S
processes 1236
extinct volcano 1762
extrusion 590
exudation 589
exundation 588
faceted pebble 1774
iall 232
falling 1287
- in 1224
- stones 261
- tide 1287
false channel 49
river 49
fault 606
- block mountains 1 0 1 0
line 896
plane 1169
scarp 1529
slope 1529
trough 727
valley 1708
feidsh 608
felscnmeer 286
fenstcr 610
ierricrust 420
iestoned pahoehoc 871
fiard 617
coast 1645
field 285
terrace 44, 1552
iill-in-fill terraces 1586
terrace 1551
filliform lapilli 1103
fiord 612
firn 614, 1030
basin 288
field 288
ice 667
firth coast 1644
fissure poligons 1207
fixed dune 523
fjll 6 I
fjrd 617
coast 1645
fjeli 618
fjord 612
fjurded coast 1644
flanking moraine 988
flat-bo tto m ed periglucial val
ley 1724

flattening 1 18
flat volcano 1760
floe 620
flood 1365
plain 47. 905
plain lolie 902
plain moailow ISi
plain scroll 1353
tide 623
floor 1174
flow 1416
flume 1681
fluvial geomorphic cycle 280
terrace 1560
fluviatile relief 1325
fluvio-glacial accumulation is
- glacial deposit 466
glacial terrace 1561
fluvio-lacustrine accumulation
19
fluvio-marine accumulation 2 0
flysch 619
fold 436
mountains 1013
folded mountains 1013
ford 1694
ford 621
frden coast 1646
foredune 140
foreland 1251, 1754
foreshore 141
forking 191
fossil ice 6 6 8
ice wedges 633
peneplain 1113
soils 1453
fossilized relief 1326
erosion surface 1500
foundation 1446
fragmental volcanic products
1544
free meander 938
freeze 828
freezing 828
fringing reef 1281
frontal moraine 984
plain 315
frost 828
churning 374. 413
heaving 540
mound 763
polygons 1454
riving 644
shattered blocks 643
shattering 644
splitting 644
w eathering 644
wedging 644
- work 645

u ld j 637

urro'v 1063, 1509


gallury 638
gap 831. i507
ga*h 1508, 1742
Kat I2H
gate I2H
gateway 1195
{eanticlinc 642
geliraction 644
general geomorphology 657
fjencration o valleys 647
genetic type of landforms 1595
^eochrunologicul scale 1407
gfochronology 649
Keochrony 649
geocratic Earth-movements 959
geodcpression 650
geographic zonality 17S2
zone 178S
geoid 652
geological window 610
geomorphic diagram 1410
processes 1237
profile 1245
provinces 1252
signature 1434
structure 1479
geomorphogeny 997
geomorphography 998
geomorphological district 507
map 752
mapping 249. 250, 251
province 1252
school 1511
geomorphology 653
geomorphy 653
geosphere 662
geosynclinal 663
gcosyncline 663
geotectonic 664
hypothesis 815
gcotumor 6 6 6
geyser 672
cone 360
m ound 360
g iants kettle 919
gilgai 697
gipfelflur 698
glacial accum ulation 2 1
ago 1466
cirque 2S3
cycle 277
debris 467
deposit 467
deposition coast 1674
detersin 495

glacial drift 125. 467


epoch 1192
erosion 563
erratic 195
funnel 144
groove 1476
horn 777
ice 669
isostasy 706
mill 968
pha.<ie 1123
plain 316
planing an polishing 1261
polishing 495
processes 1238
recession 1275
relief 1328
sandr 1401
stage 1123, 1466
striation 1476
threshold 1 2 2 0
till 125
trough 1617
valley 1712
glaciated coast 164S
knobs 1393
glaciation 703
glacier 674
gate 741
ice 669
mill 968
pavem ent 1099
U ble 925
tongue 884
well 968
glacierization 702
glacioeustatism 705, 960
glaciocustasy 705
glacio-eustatic fluctuations of
th e sea level 960
glaciofluviatile deposit 466
plain 315
glaciology 707
glaciotectonic 708
glacis 709
gletcher 674
glint 716
gliptogenesis 717
glyptolith 1774
gnam m a 719
gneiss 720
gobi 721
gorge 268
go 2 726
graben 727
g radation 729
graded profile 1244
shore line 1658, 1665

g r a i n s iz e a n a l y s is 729
d i s t r i b u t i o n 729
g r a i n s s iz in g 729
g r a n i t e 728
g r a n i ti c re lie f 1329
g r a v e l 1145
d e s e r t 12SS, 142S
g r a v i t y 730
s lo p e 174S
g h k e s 857
g r o t t o 740, 1135
g r o u n d m o r a in e 985
w a t e r 1157
M 'ater ru n o f f 1419
g ro o v e s 1517
g r u s 745
g u lc h 1271
g u lf 722
g u ll y 1271
e ro sio n 1272
g u lly in g 1272
g u y o t 747
g y p s u m 699
h a l o c a r s t 749
h a m m a d a 750
h a n g i n g a llu v ia l fa n 359
g la c ie r 691
v a lle y 1737
h a v s t a c k 783. 970
h e a d 230
e ro s io n 570
v a l le y m o r a in e 906
h e a d l a n d 230, 1251
b a r 386
h e a d w a r d e ro s io n 570
h e a d w a t e r 1058
b a s in 188
h e a p 1024
h e a v y m in e ra l 952
h e i g h t 824
h e lic tite s 762
h ig h c o a s t 1651
m o u n t a in s 1 0 1 2
m o u n ta in re lie f 1310
p la in 317
p la t e a u 1186
h ig h la n d g la c ie r 679
h ig h m o o r b o g 1627
h ill 440
hills o f c irc u m d e n iid a tio n 944
h in t e r l a n d 764
h o g -b a c k 771
h o g b a c k 771
h o g 's b a c k 771
h o lm 1073
H o lo cene 775
h o lo k a rs t 774
h o m o c lin e 976

h o m o c lin a l s t r u c t u r e 976
v a lle y 1717
h o n e y c o m b s tr u c t u r e sy s
h o o d o o 1150
h o o k e d s p i t 1404
h o r n i to s 780
h o r s t 781
h u m 783
h u m m o c k 784. 932
h u r r ic a n c d e l t a 451
h y d r o c r a ti c liu rth -m o v c m c n ts
960
h y d r o g r a p h ic a l b a sin 184
h y d r o la c c o lith 763
h y p o g e n e p ro cesses 1233
h y p s o g r a p h ic c u r v e 428
m a p 753
h y p s o g r a p h ic a l m a p 753
h y p s o f-ra p h y 766
h y p s o m e tr ic c u r\'e 429
h y p s o m e tr ic a l m a p 754
h y p s o m e tr y 767
ice a g e 1192
b a r r ie r 602
c a p 222, 690
c a s c a d e 253
cliff 602
<lam 1778
f lo a t 620
iloe 620
f o o t 620. 1225
f r o n t 602
j a m 1778
m a rg in a l c h a n n e l 1691
m o u n t a i n 786
p a v e m e n t 1099

p u s h n io ra in e 987
p u s h e d rid g e 987
p y r a m id s 1427
r a f te d b o u ld e r 195
r i v e r 1389
sheet 2 2 2
s tr e a m 1389
ta b le 925
to n g u e 884
w a ll 602
w dgc 1083
ice b erg 45. 786
Iceland t y p e o f v o lc a n o 1765
ic c m a rg in a l c h a n n c l 1691
icestrOm 544
illu v ia tio n 789
im m ersio n 790
im p e rm e a b ility 791
im p erv io u sn ess 791
inch 1073
iiiciscd m e a n d e r 934
in<lelta 452

isoclinal valley 1714


indented coast 1632
isokatabase 819
indirect ablation 3
isostasy 821
infantile land forms 1353
theory 1540
infiltration 795
isostatic adjustm ent 46
ingression 796
movements 961
coast 1649
Isthmus 816
inherited forms of relief 1345
valley 1718
initial relief 1344
jam a 833
inland dune 522
Jurassian relief 1332
ice 797
juvenile relief 1353
inlet 1214
strait 1477
kam e 837
inlier 610
kar 838
inner bank 913
karling 839
delta 452
karren 840, 857
lowland 483
field 289
shore-line 1650
k arst 241
vale 483
cycle 270
valley terraces 1586
inondation 809
depression 474
fenster 609
inselbcrg 798
pit 142
insequent valley 1713
plain 1184
inset terraces 1586
topography 1316
interference ripple-mark 1377
interfluve 805
valley 1 2 0 0
interglacial 806
window 609
period 1124
karstic base level of erosion
interior delta 452
1040
valley 1 2 0 0
funnel 1154
intermediary massif 926
processes 1229
intermontane bassin 479
karstification 247
depression 479
karstology 24S
internal agent 37
katavothron 1209
processes 1233
kettle hole 919, 1452
kewire 841
intersecting terraces 1585
interstadial 807
klippe 842
epoch 807
knick 1395
interstream area 805
knob 932
intervale 805
knoll 932
intracratonal geosynclinc 1092
kratogen 390
intramontanc basin 481
kum 843
intramount basin 4S1
intrusion 80S
laccolite 847
inundation 1365
laccolith 847
inversion of the alluvial relief
lacustrine accumulation 2 2
81!
plain 303
of relief 810, 812
relief 1333
inverted relief 810, 813
terrace 1563
iuvolutions 814
lagoon 849, 850
irruption 576
coast 1654
iiland 799
type of coast 1654
arc 119
lahar 851
mesa 923
lake 844
iHlc 799
basin 185
islet 1073
outlet 544
itiuanaba.se 817
tcrrace 1563
isobase 817
land 1692
i>bath 818
landfall 1506

INDEX

landfonns 624, 1307


landscape 852
landslide 89
landslide scarp 7, 1382
track 836
landslip 89. 91
terrace 1555
lapic-wclls 8 6 6
lapics 857
lapicz 857
laptlli 867
latural channcl 224
conc 367
crater 396
cutting 565
erosion 565
hanging valley 1737
tnoraine 988
planation 1172
laterite 8 6 8
lava 869
cone 363
d elta 453
dome 363, 1764
field 290
flow 1602
lake 845
pellets 867
plain 321
plateau 1188
ring 1093
riv e r 1602
sheet 1159
stream 1602
tu b e 1623
tunnel 1623
law of actualism 1 1
layer H71
leaching 878
levee 734. 735
delta 450
leveling 1049
levelled surface 1501
lido 879
liman 880, 882
coast 1657
lime concretions in loess I (02
limestone 215
linear dun e 526
erosion 566
liquid limit 887
litbogenesis 898
litliology 899
lithosphere 901
littoral 900
dune 525
zone 900. 1790
load of a river 825
loam 877

lobatc delta 450


soils 1388
local base level of erosion 1042
terrace 1565
loess 903
kiodcben 1 1 0 2
like 468
m annchcn 1 1 0 2
p u pp en 1 1 0 2
wedge 1084
logan stone 1139
logging stone 1139
long profile 1246
longitudinal coast 1634
coast line 1659
d u n e 526
profile 1246
valley 1715
longshore b a r 407
lost m o un tain 798
low coast 1653
m oor 1628
m ountains 1015
plain 319
lynchets 44
m aar 908, 1766
m agm a 910
m a jo r landform s 625
m am illary hills 519
m antle 914
rock 1303, 1411
o f w aste 1411
m arginal channel 224,
geosynclinc 1092
m oraine 989
m arine abrasion 5
accum ulation 24
b u ilt terracc 1549
c u t tcrrace 1547
cycle 278
deposition coast 1632
erosion coast 1631
relief 1335
terrace 1567
m arl 920
niarscli 922
marsh 922
coast 1661
m ass movem ent 460
tran sp o rt 460
w asting 460
m assif 927
massive 927
m atched terraces 1580
m atching terraces 1580
m a tu rity age 1464
mean altitu d e 58
depth 32

1218

m c ja n d er 9 M
bf^It 1 0 9 7
co re 902

-k e rb tc rra c c 15C8
lobe 902
iiichc 10.'56
ncck 1107
s c a r 912

scar terrace 1568


scroll 1355
spur I H

mechanical weathering 498


medial moraine 990
median area 926
mass 926
mcrokarst 945
mesa 947
meteor crater 397
meteoric crater 397
midoceanic island 803
migration of dunes 951
migratory dune 527
minor bed 48
miogeosyncline 954
modified perigiacial valley 1723
m ofettes 969
mogotes 783, 970
moiasse 971
mollisol 972
inonadiiock 388. 973
iiionoclinal valley !717
m onocline 976
m onogcnctic relief 1337
m onticlcs 978
m o n u m e n t 777
m o o r 1626
m o ra in e 979
a m p h i t h e a t r e 105
r .i m p a r t 1698
in t r a n s i t 991
w all 1698
m o ra in ic re lie f 1338
m a t e r i a l 930
m o r p h o c h r o n o lo g ic a l m a p 755
m o r p h o c l i m a t i c a d j u s t m e n t 28
sy ste m H 4 l

morphometry 1 0 0 0
morphoscopy 1 0 0 1
mosoro 974
moss 162S
land 1626
niound(s) 978. 1005
mount lOOK
mountain 1008
apron 711. 1143
arch 1 2 0
buildini; 106S
chain 854
coast 1662
glacier 679
knot 1051
range 854
system 1443
m ountains of denudation
m outh 746
moving m oraine 991
m ud ball 345
cone 1759
crack polygons 1207
flow 65. 1603, 1604
lav a 873
polygons 1207
slide 65
s p a te 1603
s tre a m 1603. 1604
volcano 1759
n iu sh ro o m -ro c k 148

1011

n a k e d k a r s t 243
n alc d 515
n a p p e 1160
o u t l ie r 842
n a t u r a l a r c h 121
b r i d g e 1196
g r a v e e 745
le v e e 735
p o r t a l 1213
n e c k 816
c u t o f f 12S4
n e e d le 8
ic e 1149

zone 1791
morphodynamical map 756
morphogenesis 997
morphogenctic system H42
morphogcnetical m ap 757
morphogeny 997
niorphographical m ap 758

negative landforms 627


movements 955
nehrung 384
neotectonical movements 962
neotektonics 962, 1028
ncritic zone 1300. 1792
ness 1251

morphological analysis 108


convergence 379
landscape 1108

nested calderas 221


cone 36S

morphology 999
morphometrical map 759

nev 1030
niche 1032
nip 1033

n i v a t i o n 568. 1038
c i r q u e 1057
hollow 1037
p r o t a l u s 1216
w ell 1037
n iv c o -a e o lia n d e p o s it 469
n iv -e o lia n d e p o s it 469
n iv o - k a r s t 1050
n o n c y c h c t c r r a c c 1565
n o te 1251
n o r m a l c y c le o f ro sio n
e ro s io n 569
r ip p le s 1375
no se 1251
n o tc h 1033
iiu n a k o l 1052
n u n a t a k 1053
m o r a in e 992
o a s is 1054. 1055
o b e lis k 10, 1057
o b l i q u e c o a s t 1637
o b s e q u c n t v a lle y 1720
o c c a n 1059
b a s i n 187
o c e a n ic is la n d 803
o d o n t o l i t h s 1062
o f f s h o r e 1167
b a r 171, 385
o ld a g e 1463
p l a i n I I 10
o ld la n d 336. 928
o n io n w e a t h e r i n g 492
o n s h o r e r e e f 1282
o p e n p i t 142, 1259
o r g a n - p i p e 1066
o r g u e 1066
o r o c r a t i c p e r io d 1125
o r o g e n 1067
o ro g e n e sis 1068
o r o g e n ic m o v e n te n t 964
p ro c e ss e s 12 4 1
o r o g e n y 1068
o r o g r a p h ic s n o w - ltn e 888
o r o g r a p h y 1069
o r o lo g y 1069
o r o m e t r y 1070
o s 1071
o s c il la t io n r i p p l e 1374
o u tb r e a k 576
o u tb u r s t 576
o u t c r o p 34
b e n d in g 826
c u r v a tu r e 826
o u t e r a h o r e - lin e 1642
o u t f a c e 1366
o u t f a c i n g s l o p e 1366
o u t g o i n g 1287
o u t l i e r 923, 924

o u tw a s li a p r o n 315
tle p o s it 166
p la in 315
ovcr<lccpeninn 1489
o v c r t h r u s t 1510
o x -b o w la k e 939
P a c ific t y p e c o a s t 1676
p a c k ice 163, 1074
p a c k i n g 1267
p a d i n y 1075
p a h o e h o c l a v a 1076
p a ir e d tc rra c e s 1580
p a la e o g e o g ra p h y 1077
p a lc o g c o g r a p h y 1077
p a Ja e o g e o m o rp h o lo g y 1078
p a la e o m o r p h o lo g y 1078
p a la c o m a g o e tis n i 1079
p a le o m a g iie tis m 1079
p a lis a d e 1081
p a is a b o g s 1082
p a is a s 1082
p a ly n o lo g y 1080
p a n 1191
p a n f a n 1085
p a n p l a i n 328
p a n p l a n c 328
p a ra b o lic d u n e 530
p a r a d c l t a 1091
p a ra g e o s y n c lin c 1092
p a ra lle l t e r r a c e s 15 8 1
p a r a s it ic c o n e 367
p a s s a g e 638, 1094
- w a y 640
p a s t u r e tr a c k s 264
w o l k s 264
p a tte rn e d g round H 55
p a t i n a 1095
p e a k 1153. 1752
p l a i n 698
p e a t 1625
b o g 1626
l a n d 1626
p e b b le 639
a r m o r 1098
m o s a i c 1098
p e d i m e n t 1104
p e d io c r a tic p e rio d 1126
p e d ip la in 1106
p e d ip la n e 1106
p e d i p l a n a t i o n 1105
P e l e a n t y p e o f v o lc a n o
767
P e l e s h a i r 1103
p e l i t e 1 109
p a n 1191
p e n e p l a i n 312, 335, IH O
o f s e m i a r id
e ro s io n 1I 06
p en ep lan a tio n H IS
p e n e p l a n e 1 1 10

peninsula 1116
pciiitctit icc 1429
8I10W 1429
pcpiiio 7S3
hill 783, 970
pcrchcd vallcy 1737
perennial snow 1777
pergelisol 1119
pcriglaclal U 22, 1339
relief 1339
vallcy 1723
peripheral m oraine 989
perm afrost 829, 1119. 1130
permagel zone 1789
permanence of th e co n tin en tal
shields and ocean basins 1133
perm anent snow 1777
perm eability 1134
persisten t snow 1777
perviousness 1134
ptrographie facics 591
relief 1340
p h rcatic w a te r 1156
physical geography 651
w eathering 498
physiographic m ap 760
physiography 653
piano 132
piedm ont 1142
aluvial plain 150, 330, 711,
1134
bcnchiands 1615
glacier 681, 687
plain 330
steps 1615
trcp pcn 1615
pike 1153
pillar(s) 351, 1470
pillow la va 1146
pingo 763
pinnacle 351. 1027
pipe 393
pip k rak e 1149
pipping 1494
p irate stream 1387
pit-p on o r 1209
pla in 291
of accum ulation 294
of denudation 1498
of eolation 295
of erosion 313
of glacial accum ulation 300
of m arine abrasion 293
of m a rin e erosion 293
plaine 291
p lan atio n 1171
strea m piracy 238
planeze 1173
plastic lim it 889

p la stic ity of rocks 1175


p lateau 1182
e ru p tio n 1189
g lacicr 682
p la in 1182
p latfo rm 1176
p la tn e ss in d ex 792
p la v 1190
p la y a 1191
I lcistoccnc 1192
plicatio n s 814
p lu c k in g 496
p lu g 1027
p lu ng in g cliff 604
p luto n ic th e o ry 1542
p o in t 230
p o in ted p illa r 1057
p o la r glacicr 683
p o ld e r 1199
p olish in g 1519
p olje 1200
polye 1200
polycyclic relief 1342
polygcnetic relief 1343
te rra c e 1574
polygonal m arkings 1454
soils 1454
p o n d 850
p o n o r 1209
pool 152. 725
p o sitiv e la n d fo n n s 628
p o stg acial period 1215
pot-hole 919
e x ca v atio n 583
p rad o lin a 1218
p recipice 1357
pressure ridge 1607
p rim a ry co a st 1664
p en eplain 333
sh o re line 1664
principle of actu alism 11
of u n iio rm itaria n ism II
of u n ifo rm ity 11
processes of erosion 1235
profile of equlibrium 1088,1244
proglacial ch an n el 1218, 1691
d e lta 455
proluvial 1250
p ro m on to ry 1251
p ro ta lu s m orain e 1216
p sa m m ite 1254
p sa m m y te 1254
p sep hite 1255
p se u d o -k a rst in volcanic rocks
1772
pseu do m ou n tain s 1011
p seu do terrace 1257
pseudovolcano 1258
p y ra m id a l p ea k 777

p y r o c la s tic m a te r ia l 931
ro ck s !152
p y r o c la s ts 1152

q u a r r y 240
q u a rry in g 496
Q u a te rn a ry 422

ra in p r i n t 103
w ash 1516
ra in d ro p im p a c t 1194
raised beach 1166, 1547, 1567
bog 1627
r a m p 1269, 1527
ra p id 1270, 1357
ra v in e 1271
r a v in in g 1272
re c e m c n tc d g la c ic r 6S4
R e c e n t 775
r c c c n t te c to n ic s 962
re c e p tio n b a s in 188
recessio n 447
o f clif 1361
o f slo p e s 1362
rc c c s sio n a l m o r a in e 9 9 i
r e c o n s tr u c t e d g la c ic r 684
rcc u rv e cl s p i t 1404
r e c t il in e a r s h o r e lin e 1665
rc il e a r t h 1591
r e e d s w a m p 1190
r e e f 1276
a t o l l 131
r i n g 131
t a l u s 1530

re fe re n c e p l a n e 1170
r e g 1288

rcR e n icn l v a lle y 1726


re s id u a l h ill 9 73
m o u n tu in s 9 7 3 , 1019
rcU c[ 1346
rc s iirg e n c e 1360
r e s u r r e c t e d p e n e p l a i n 1 12
r c t i c u l a t c d c h a n n c l 203
r e t r e a t a i m o r a i n e 993
r tr o g r a d a tio n 1363
re v e rs e slo p e 378
r h u m b o i d a l r i p p l e - m a r k 1377
r i a 1368
c o a s t 1666
s h o r e lin e 1666
rid g e 405
rie g e l 1220, 1780
riffle 1219, 1694
r i f t 1371

tr o u g h 727
b lo c k m o u n t a i n 781
b lo c k v a l le y 727
rill 1372. 1745
r i n g w a ll 1456
r i p p le - m a r k 1374
ris e 1223
r is in g t i d e 62 3
r i v e r 1385
b a s i n 184
b e d 48
b r a n c h 207
c a p tu r e 234
c h a n n e l 207
d e p o s i t i o n c o a s t 1636
d e p o s i t s 97
e r o s io n 561
f la t 905
i s l a n d 1073
p i r a c y 23 4
p l a i n 2 9 6 , 3 0 6 , 1515
658
s y s t e m 1364
t e r r a c c 1560
v a l l e y 1711

regenerated glacicr 684


regional geomorphology
terracc 1575
rcgolith 1303
regression 1304
regressive erosion 570
rejuvenated m ountains 1014
peneplain 1114
rejuvenation 1306
of relief 832
relative a ltitu d e 59, 547
relics forms 1345
relicts form s 1345
relict m o u n tain s 1019
p e rm a fro st 1131
relief 1307
fe a tu re s 624
in d ex 547
in te n s ity 547
m a p 761
r e p la t 1686

riverless zone 1293


rock 1392, 1469
b a r 1220, 1780
bench 162
cone 364
controlled geomorphology
660
creep 197
face 1117
fall 261, 1506
floor 1104
flo or of a tc rr a c e 1447
p la n e 1104
rills 864
s h e lte r 1032
-stre a m

1390,

1605

rock terracc 1557, 1576, 577


wall 1117
rock/all 261, 1506
rocking stone 1139
rockslide 91
rocky desert 750
rognol 1052
roof 1161
ropy Java
870
roundness index 793
rubble 739
runnel 1372, 1509
run-oif H16
runstone 725
runway 1372
saddle 831, 1507
sag 1507
salpanssclk 1397
saltation 1398
salt flat H05
sand 1031
ripple 1374
sander 1401
sandpipc 1066
sandstone 732
sarsen 1619
stones 1619
saw-cut valley 1742
scarp 6, 7, 1357
of terracc 636
schema block 199
schist 15IS
schrath 1476
schrund-line 1373
scoop o u t 36
scoria 1414
scoriaes 1414
scour 36
scree 1527
scroll
1355, 1415
sculptural forms 1348
sculpture processes 1242
sea 915
arch 1213
basin 186
cave 742
cavern 742
cliff 599
coast 1660
ice 670
level 1045
m argin 900
terrace 1547, 1567
sedim ent 1424
sedim entation 1425
seif d u n e 526

seismic m ovem ents 965


region 1302
zone 1302
selective erosion 571
self-capture 134
seracs 1427
serir 1428
serrate ridge 406
settling 1532
shallow k arst 587
shcepback rocks 1393
sheep-tracks 264
sheet 1471
erosion 557
flow-erosion 557
shelf ice 1513
shield 1422
volcano 1760
shaped d u n e 531
shingle 639
shoal 1219, 1694
shore J630
accum ulation 23
cycle 278
dune 525
line 885, 897
line p ro g rad atio n 1249
line of rtro grad atio n 1631
line of subm ergence 1668
platform 1179
processes 1240
terrace 1564
sh o tt 1520
sidestream 35
silcrust 4 y
sill 1223,1433
silt 907
sinkhole 1259
siphon 1432
sitting -up 43
sk erry co ast 1667
skjilrs 1444
slag 1414
slickenside 1064
slide 64
rock 739
sliding plane 1096
slip-ofi slope 913
plan e 1064. 1096, 1496
ridge 1696
- w arinkle 1696
slope 1086. 1746
processes 1243
slot 1742
sludging 1451
slu m p 72
sm all landform s 626
s m o o th shore 1665

INDEX
snow avAlanchc 136
cornice 390
erosion 1038
lim it &92
line 892
nic h e 1037
p a tc h 390
p a tc h erosion S6S
slide 94
soil 144>
cre cp 408
erosion 572
flow 1451
m o t t l i n g 1072
solid discharge 441
load 441
solifluction 1451
soliiluxion 1451
solution p a n 101
so m m a 1456
sorted circle 267
polygons 1206
so rtin g 1457
so u n d 850
s p a tte r 848
cone 362
speleology 1459
sp h ero id al w eathering 492
sp in c 8. 1057
sp ire 1057
sp littin g 191
spoil b an k 748
sp o n ta n eo u s c a p tu rc 233
sp rin g 822
sa p p in g niche 1035
spur IM l
stab ilized d u n e 523
sta ck 1470
s ta d ia l m o rain e 994
stag es 1462
sta g n a n t glacier 680
s ta la c tite 1467
stala c to -sta la g m ite 350
s ta la g m ite 1468
sta tio n a r} ' d u n e 523
sto n e a r c i 695
circle 267
fvstous 695
/ie ld 286. 916
g a rlan d 695
p a v e m e n t 1100
p o ly g o n s 1206
rin g 267
ri v e r 1390, 1605
strin g s 209
strip e s 209
strip s 209
Sturm beach 1164

s to rm d e lta 451
s t r a i g h t shore-line 1665
s t r a i t 1613
s tra n d 1521
d u n e 140
line 897
p la in 322
s t r a n d f l it 337
s tra tifica tio n 1473
s tratified slope d ep o sits 733
v olcano 1475
strato -v o lcano 1475, 1769
s tr a tu m 1471
p la in 338. 1181
\
s tre a m 1385
b n ilt tc rra c e 1548
ca p a c ity 231
c a p tu re 234
c h an n e l 48
c u t te rra c e 1557
erosion 561
freq u en cy 458
g ra d a tio n 1305
ro b bin g 234
ru n -o ff 1418
sy ste m 1364
te rra c e 1560
s tria 1476
s trip p e d p la in 338
S tro m b o lian ty p e o f volcano
1768
stro n g m ona d no ck 975
residual h ill 975
s tru c tu ra l a d ju s tm e n t 29
b asin 484
form s 1349
geology 1535
la n dscape 1349
p la in 338
p la tfo rm 1181
relief 1309
su rface 1502
te rra c e 1577
v a lle y 1731
stru c tu ra lly -co n tro lle d relief
1309. 1349
s tru c tu re 1478
s tru c tu re d g ro u n d 1454, 1455
su baerial a g e n t 38
d rain a g e 1420
erosion 573
force 594
su b c u tan eo u s lapies 858
s u b d u e d m o u n ta in s 1016
su b g la cia l valley 1732
s u b ja c e n t bed 1492
s u b iitto ra l zone 1484

Hubmarinr b r 407

c*n>-on 22'i
rrlicf 1350
slide S5
slump 85
valley 1733
sulimcrpcncr H85
submtTsion I4S5
libwqurnt dfprossion 4S5
vallcy 1734
suhiidfnce H90
one 1787
subsoil 1491
substratum 1492
substructure 1446
subterranean dniinagc H19
river 1331
stream piracy 23J
sugar loaf 263
summit 1752
level 698
plain 698
superficial erosion 557
superglacial till 980
superimposed valley 1736
superimposition 1504
superposed valley 1710, 1736
superposition 1504
Mirface-drainage 1420
erosion 557
moraine 995
of terracc 1197
wale 1509
swalet 142
sw&ltow hole 1209
swash channcl 227
way 227
swell 1223
swing terracc 1568
swelling 723
syjnmetric valley 1728
symmetrical ripple 1378
synclinal 1435
valley 1729
synclinc 1435
synclinore 1437
syncSinorium 1437
syneclise M38
table land 1198
mountains 1020
tablemount 747
tafoni 1522
talus 1138. 1527
cone 361
creep 197

talus slope 1158


ta k y r 1523
talwcg 1531
tectogencsis 1534
tcctonic basin 487
geology 1535
m ountains 1021
m ovem ents 967
polje 1204
relief 1352
valley 1738
window 610
tectoseqent landscape 1349
tcph ra 1544
tcphrochronology 1536
term inal basin 189
moraine 996
tcrp 1005
terra rossa 1591
terrace 1546
bottom 1447
cover 470
deposit 470
of differential erosion 1577
floor 1447
tcrracettcs 1588, 1614
terracing 1545
terrier 638
theory of continental drift 1538
of isostasy 1540
therm okarst 1590
hollow 512
thrust-sheet 1160
thufurs 1025
tidal channcl 225
delta 454
inlet 225
m arsh 922
zone 1793
tides 917
tied island 800
tillite 1594
toe 634
tombolo 1599
top lavel of denudation 1047
of terrace 1197
topographic m aturity 1336
profile 1247
youth 1353
torrent 1065, 1600
torrential drainage 1421
run-off 142!
valley 1740
tower 1027, 1629
traction 1596
transport 1596
transsection glacier 692

INDEX

tr a n s f lu e n c c 1606
t r a n s f lu e n t g la c ier 692
t r a n s g r e s s i o n 160 7
t T a n s p o r t 160U
t r a n s p o r t a t i o n 160 9
t r a n s v e r s e c o a s t 1 670
c o a s t l i n c 1 660
d u n e 533
p r o f i l e 124 8
v a l l e y 1741
t r a p p s 1611
tra v e lin g d u n e 527
t r e n c h 738, 1508. 1610
t r i a n g u l a r s e c t o r 117 3
t r o u g h v a l l e y 1617
tr ib u ta r y 35
t r o u g h - i n - t r o u g h v a l l e y s 1618
t r u e d ip lin e 894
t r u n k g la c ier 689
t u b e 638, 1622
t u m u l u s 1621
t u n d r a o s tio le s 1072
t u n n e l 1622, 1624
t u r f p i t 1626
tw in n e d g la c iers 677

u n c o n fo rm a b le c o ast
u n d a t i o n t h e o r y 1541
u n d e r c l i f f 601
u n d e r c u t slo p e 912
u n d e r c u t t i n g 1486
u n d e r g r o u n d 1491
d r a i n a g e 1419
s t r e a m 1 391

1670

u n d e rly in g k a r s t 545
u n d e r m a s s 1446, 1492
u n d e r s e a r e lie f 1350
u n d r a i n e d a r e a 122
u n m a t c h e d t e r r a c e 1571
u n p a i r e d t e r r a c e J5 7 1
u p b u i l d i n g 1267
u p l a n d 1016
u p s ilo id a l d u n e 530
u p s t a n d i n g s y n c li n c 1436
u p s t r e a m 106
U r s t r o m t a l 1691
u v a l a 1693

1699

fla t 905,

v o lc a n o -te c to n ic d e p re s s io n 488
. ,V " -s h a p e d v a lle y 1742
v o l c a n o o f H a w a i i a n t y p e 176 4
V u lc a n ia n t y p e o f v o lc a n o
1770
V u l c a n i c r e l i e f 135 4

w a d i 168 0
w a d y 1680
w a l l 164, 1117
w a n d e rin g d u n e 527
w a s h s lo p e 1747
w a s tin g p ro c e s s e s 1232
w a te rfa ll 252
w a te r -p a rtin g 426
w a te r s in k 919
t a b l e 1156
w a te rsh e d 426

v a l 1695
v a lle y

v a l l e y m e a n d e r 942
p l a i n 1515
s i d e 1746
s i d e m o r a i n e 988
v a r v e s 1743
v e n t i f a c t 1774
v e r m i c u l a t i o n 1745
v e r s a n t 1746
v e r t i c a l c u t t i n g 555,
e ro s io n 555
v i r g a t i o n 1749
v o l c a n i c a c c u m u l a t i o n 27
a s h 266
b e lt 855
c h a i n 855
c o a s t 1677
c o n e 366
d a m m e d d e p r e s s i o n 473
d e b r i s 115 2
e ru p tio n 576
is la n d 604
m o u n t a i n s 102 2
m u d f l o w 851
n e c k 1 027
p la in 305
p l a t e a u 1189
p l u g 1 027
r e l i e f 135 4
s p i n e 10
t u f f 1620
v o lc a n icity I7 7 I
v o l c a n i s m 1771
v o l c a n o 117, 1 755

J515

p la c ie r 693
h e a d 1 0 5 8 , 1383
hea^] m o ra in e 996
l i n e 1531

m o n a d n o c k 974
w a t t 1793
w a v e - b u i l t t c r r a c e 1549
c u t b e n c h 1 6 2 , 1177
p la in 293
p l a t f o r m 1177

,v a v .-c u t

. 'c a r p 5 9 9

sheli
icrracc 1547
w av e d e l t a 451
jiJa t/o rin 1177
r ip p l e 1379
ivenlil" 211
w c a tJic rin g 94S
w ide o p e n b i g h t 1 JO
wim l e ro s io n 5 6 0

w i n d g a p 831
rip p le 1376
w in d k a n tc r 774

y am a 833
y a r d a n g 1775
y o u n /j v a lle y 1739
y o u th a g e H 6 5
zone o f a lte ra tio n

17S4