Sunteți pe pagina 1din 3

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis

Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

HOTĂRÂREA

Total consilieri Consiliul Local: 10 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: x

privind aprobarea amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Periam, precum și inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor disponibile

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 16.02.2015, având în vedere următoarele:

 • - expunerea de motive a Primarului Comunei Periam nr.1016/12.02.2015 prezentat de domnul Dumitraș Cornel;

  • - raportul compartimentului de specialitate nr.1017/12.02.2015 întocmit de doamna Nicolescu

Olimpia-Angela, inspector I principal - agricol, prin care propune Consiliului Local Periam adoptarea unei hotărâri privind aprobarea amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Periam;

 • - amenajamentul pastoral înregistrat sub nr.35/06.01.2015 elaborat de specialiști din cadrul

Primăriei Comunei Periam;

 • - anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Periam sub

nr.62/06.01.2015, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

 • - Ordinul Prefectului Județului Timiș nr.744/30.06.1994;

 • - adresa comună a Consiliului Județean Timiș (nr.2576/04.03.2014), a Direcției Agricole Timiș

(nr.590/04.03.2014) și a Camerei Agricole Timiș (nr.202/04.03.2014) înregistrată la Primăria Comunei

Periam sub nr.1714/04.03.2014, cu privire la modul de utilizare a pajiștilor permanente;

 • - adresa nr.1833/02.12.2014 a Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Timiș, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.1018/12.02.2015, prin care sunt comunicate principalele caracteristici pedologice și agrochimice ale suprafețelor reprezentând pajiști;

  • - Hotărârea nr.37/27.02.2014 a Consiliului Județean Timiș privind aprobarea prețurilor medii

ale unnor produse agricole pentru anul fiscal 2014, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub

nr.1938/10.03.2014;

 • - adresa Consiliului Județean Timiș nr.3162/17.03.2014 înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.2159/17.03.2014;

 • - adresa Consiliului Județean Timiș nr.R/P/12327/03.10.2014 înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.7350/03.10.2014;

 • - adresa nr.7350/07.10.2014 a Primăriei Comunei Periam înregistrată la Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Timiș sub nr.1626/20.10.2014;

 • - adresa nr.138620/17.07.2014 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.5353/18.07.2014;

 • - adresa nr.2994/05.01.2015 a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Timiș - Serviciul Control Oficial Sănătate Animală, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub

nr.877/06.02.2015;

 • - prevederile Legii nr.72/2002 privind legea zootehniei, republicată;

 • - prevederile H.G. nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002;

  • - prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și

completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr.86/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr.34/2013 privind

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea

Legii fondului funciar nr.18/1991;

 • - prevederile H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.34/2013;

  • - prevederile O.A.P. nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și

închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor;

 • - prevederile O.A.P. nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de

animale pe hectar de pajiște;

 • - prevederile O.U.G. nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din

domeniul agriculturii;

 • - prevederile O.A.P. nr.226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activității

de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu și lung, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b pct.19, art.45 alin.3 coroborate cu art.115 alin.1 lit.b și art.123 ali.1-2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Amenajamentul pastoral care se aplică pe teritoriul administrativ al Comunei Periam, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a păşunilor disponibile în suprafaţă de 284,10 ha din domeniul privat al Comunei Periam, aflate în administrarea Consiliului Local Periam și identificate potrivit Amenajamentului pastoral aprobat.

Art.3.

Se

împuterniceşte

primarul

Comunei

Periam,

domnul

Dumitraș

Cornel,

pentru

organizarea procedurii de licitaţie şi semnarea contractelor de închiriere.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează primarul Comunei Periam - domnul Dumitraș Cornel, compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Periam, precum și crescătorii de animale.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;

 • - Primarului Comunei Periam;

 • - Consiliului Local Periam;

 • - Doamnei Nicolescu Olimpia-Angela, inspector I principal - agricol în cadrul Primăriei Comunei Periam;

 • - Doamnei Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei Periam;

 • - Crescătorilor de Animale din Comuna Periam;

 • - La dosarul şedinţei;

 • - Prin afişaj, atenţiei publice.

- Consiliului Local Periam; - Doamnei Nicolescu Olimpia-Angela, inspector I principal - agricol în cadrul Primăriei

L.S.

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

 

? CĂPUȘAN IONEL

 

_______________________________________

Contrasemnează:

SECRETARUL

C O M U N E I

P E R I A M

? BRONȚ DACIANA

______________________________________

Nr. 19 din 16.02.2015